Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Згідно з наказом ректора від 10 жовтня 2022 р., з метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу

з 11 жовтня 2022 р., до окремого наказу, освітній процес переводиться на дистанційні технології

ДЕКАНАТ

ДИСЦИПЛІНИ

Загальна кількість кредитів ЄКТС складає:

 • 240 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки бакалавра;
 • 90 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки магістра.

Факультет забезпечує викладання наступних дисциплін професійної та практичної підготовки:

 • Основна іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
 • Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька);
 • Третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, румунська, китайська);
 • Латинська мова;
 • Історія основної іноземної мови;
 • Стилістика;
 • Лексикологія;
 • Лінгвокраїнознавство основної та другої мов;
 • Теоретична граматика;
 • Вступ до германської/романської філології;
 • Вступ до перекладознавства;
 • Історія зарубіжної літератури;
 • Методика викладання іноземної мови та літератури;
 • Педагогіка;
 • Теорія і практика перекладу;
 • Переклад ділового мовлення;
 • Основи теорії мовних комунікацій;
 • Літературознавство;
 • Мовознавство та ін.

Студенти також вивчають дисципліни загальногуманітарної підготовки (філософія, політологія, соціологія, основи права, психологія, етика та естетика, релігієзнавство, історія України та української культури, українська мова за професійним спрямуванням, література та живопис, основи мистецтвознавства та спецкурси за фахом (психолінгвістика, ґендерна лінгвістика, когнітивні дослідження, лінгвокультура та переклад, міжкультурна комунікація та ін.).

Факультет романо-германської філології має комп'ютерний клас, де створено умови для застосування інформаційних технологій при вивченні іноземної мови та перекладу, у лінгвістичних дослідженнях, для виконання курсових і дипломних робіт. На факультеті функціонує також кабінет мистецтвознавства, лабораторія експериментальної фонетики, спеціально обладнаний кабінет синхронного перекладу та ресурсні лінгвокраїнознавчі центри англійської, німецької, французької, іспанської, новогрецької, італійської та китайської мов.

035 Філологія

 • Дисципліни PhD

  Обов'язкові дисципліни

  • Філософія науки та етика науковця
  • Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність
  • Академічне письмо іноземною мовою
  • Комунікаційні технології наукового дискурсу
  • Історія, концепції та сучасні досягнення науки
  • Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень
  • Педагогічна (асистентська) практика

  Вибіркові дисципліни (факультет РГФ)

  • Педагогіка вищої школи
  • Художня, наукова і мас-медійна комунікація як об’єкт лінгвістичних досліджень
  • Когнітивна ономастика
  • Компаративна імагологія
  • Лінгвокультура і переклад в сучасному парадигмальному просторі
  • Когнітивно-комунікативна аксіологія
  • Вітчизняні та міжнародні науковометричні бази даних
  • Теолінгвістика у руслі синергетичних процесів
  • Гендерні дослідження в лінгвістиці
  • Густаторний код культури
  • Художня література як форма комунікації
  • Проблеми та перспективи досліджень територіального варіювання мовлення
  • Нейролінгвістика в парадигмі сучасної філології
  • Екфраза в сучасному літературознавчому сприйнятті
  • Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії

  Вибіркові дисципліни (філологічний факультет)

  • Авторські світи письменників-неоромантиків
  • Світова теоретико-літературна думка початку ХХІ століття
  • Основи нейролінгвістичного програмування
  • Основи лінгвоконфліктології
  • Сучасні літературознавчі стратегії інтерпретацій художніх текстів
  • Основи лінгвоперсонології
  • Технології комунікативного впливу
  • Функційні типи мови
  • Актуальні напрями сучасного мовознавства
  • Актуальні напрями сучасного літературознавства
  • Основні проблеми прикладних лінгвістичних досліджень

  Вибіркові дисципліни (інші факультети)

  • Психологія ефективного управління часом
  • Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності
  • Методи статистичної обробки даних
 • Вибіркові дисципліни кафедри граматики англійської мови

  1 курс

  Класифікація частин мови (к.ф.н., доц. Пожарицька О.О.)

  Цей курс закладає основи граматики для студентів, які вивчають англійську мову та бажають впевнено розпочати навчання в університеті, освіжити знання, отримані в школі, і ознайомитися з, на перший погляд, простими, але, насправді, доволі складними проблемами англійської. Він спрямований на ознайомлення студентів з основними поняттями граматики, такими як частина мови та частини мови в англійській мові, а також способи їх функціонування в англійських реченнях; речення, його комунікативні типи та типовий англійський порядок слів у них; член речення та основні члени речення в англійському реченні. Лекції також охоплюють усі типи питань разом із їх комунікативними особливостями. Студенти дізнаються більше про займенники It і There та їхні ролі в безособових і номінативних реченнях і реченнях незрозумілого існування (There is timeVs It is time…).

  Принципи узгодження граматичних часів (к. пед. наук, доц. Хромченко О. В.)

  Спецкурс присвячено висвітленню основних принців узгодження граматичних часів в англійській мові. Пропонований спецкурс передбачає вивчення певної системи залежності граматичного часу дієслова в підрядному реченні від граматичного часу, яке вживається в головній частині складнопідрядного речення. Спецкурс, який викладається англійською мовою, дає студентам можливість вдосконалювати навички іншомовного спілкування, оскільки правила узгодження граматичних часів використовуються в непрямій мові.

  3 курс

  Синтаксичні комплекси (к.ф.н., доц. Пожарицька О.О.)

  Курс лекцій спрямований на полегшення засвоєння однієї з найскладніших тем граматики - синтаксичні комплекси та робить її досить легкою та зрозумілою. Маючи достатньо часу, ми присвятимо заняття висвітленню комунікативних функцій та особливостей інфінітивних, герундіальних і дієприкметникових комплексів і фраз, побачимо їх можливі трансформації та те, як вони функціонують у сучасній англійській мові. Оскільки синтаксичні комплекси — це зворот, що робить мовлення аутентичним та насправді англійським, ознайомлення з ними — ще один крок до вільного володіння мовою та майстерності.

  Неособові форми дієслова (к.ф.н., доц. Лимаренко О. А.)

  Курс зосереджується на неособових формах дієслова в англійській мові: їхніх формах, синтаксичних функціях, особливостях вживання в сучасній англійській мові. Увага також приділяється порівняльному аналізу реалізації зазначених граматичних форм в різних типах речень, в деяких типах дискурсу тощо.

  Реалізація категорії модальності (к.ф.н., доц. Лимаренко О. А.)

  Спецкурс спрямований на формування практичних навичок студентів щодо диференціації та вживання модальних дієслів в сучасній англійській мові. Для реалізації даної мети висвітлюються наступні теми: модальність як категорія, що позначає (ір)реальні відношення висловлення до дійсності з точки зору мовця; типи модальності в сучасній лінгвістиці та засоби її вираження в мові; особливості вживання модальних дієслів (класифікація, граматичні форми, семантичне значення тощо). 

  4 курс

   Мовні засоби вираження нереальності в англійській мові (д.ф.н., проф. Морозова І.Б.)

  Cпецкурс  присвячено основним принципам вираження нереальності в англійській мові скрізь призму логіко-філософcької концепції суб’єктивної модальності. Основною метою курсу є висвітлення граматичних  принципів  побудови модальних  висловлювань  та їхнього вживання у поточному мовленні. Матеріал викладається  в аспекті практичного використання умовних способів англійської мови з урахуванням діахронічних тенденцій її розвитку. Курс складається з теоретичної частини, де розглядаються поняття «суб’єктивна модальність», засоби вираження модальності, типи умовних способів та базові мовленнєві моделі висловлення нереальності в англійській мові. Практичну частину  курсу присвячено тренуванню  та активному вживанню умовних способів дієслова в поточному мовленні.

  Основи синтаксичного аналізу речення (к.ф.н., доц. Карпенко М.Ю.)

  Курс присвячено висвітленню основних понять синтаксичного аналізу простого речення. Зокрема, приділено увагу наступним моментам:

  • Диференціація між різними членами речення;
  • Типові способи вираження кожного члену речення;
  • Аналіз морфологічних характеристик різних частин мови;
  • Визначення типів і підтипів підмета, присудка, доповнення, обставини, означення;
  • Структурна і комунікативна класифікація речень.

  Магістратура

  1 курс

  Сучасні граматичні течії (к.ф.н., доц. Карпенко М.Ю., к.ф.н., доц. Пожарицька О.О.)

  Курс орієнтовано на систематизацію та узагальнення знань з сучасних напрямів у лінгвістиці, а також з дидактичних студій, що стосуються викладання іноземних мов. Даний курс лекцій надає слухачам ґрунтовну платформу для вибору власного шляху на широких теренах лінгвістичних та дидактичних проблем та дозволяє слухачам вибрати найбільш ефективні кроки для подальшого власного професійного розвитку. У лекціях також висвітлюються сучасні методичні та лінгвістичні підходи до глибинного вивчення мовних одиниць різних рівнів.

  Психолінгвістика (д.ф.н., проф.Карпенко О.Ю.)

  Дисципліна присвячена висвітленню принципів засвоєння, продукування та сприйняття мовлення. Основна мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основами психолінгвістики для запобігання складностей з викладанням матеріалу у майбутній професійній діяльності, а також для кращого розуміння особливостей функціонуання пам’яті та мовленнєвої свідомості реціпієнтів інформації. Тематика лекцій опоплює онтогенез мовлення, рівневість сприйняття мовлення: психологічні механізми, внутрішній лексикон, моделі продукування мовлення, конверсаційні інтеракції. Також планується проведення психолінгвістичних експериментів, інтерпретація та аналіз їх результатів.

  Когнітивна ономастика (д.ф.н., проф. Карпенко О.Ю.)

  Цей курс присвячений вивченню власних назв, онімів, та спрямований на всіх, хто цікавиться власними назвами. Основа проблематики когнітивної ономастики – буття власних назв у ментальному лексиконі. Оніми проникають у ментальний лексикон щодня у великих кількостях, але затримуються там тільки потрібні, суб’єктивно значущі, які зазнають трансформації, перекодовуються у концепти. При виході їх у мовлення вони зазнають переробки, перекодовуючись у слова. Онімні концепти зв’язані з іншими елементами ментального лексикону як його організатори, оптимізуючи його функціонування й підвищуючи ефективність. Особливий інтерес представляє асоціативний шлейф власної назви, для виявлення якого на заняттях студенти проводять вільний асоціативний експеримент за результатами якого складають асоціативні словники, практичне застосування яких може здійснюватися в написанні текстів, особливо рекламного характеру.

  Інтра- та екстра-лінгвальні детермінанти загальної привабливості (д.ф.н., проф. Морозова І.Б.)

  У даному курсі розглядається проблема інтра- та екстра-лінгвальних засобів створення (власноруч та не тільки) іміджу привабливої особистості. Особливістю запропонованого підходу є детальне вивчення особистостей безперечних поганців, яким, як відомо, загалом співчувають, попри їхню злу сутність. Протягом курсу аналізуються різні ментально-лінгвальні механізми створення певного іміджу особистості. Особливу увагу приділено вербальному аспекту цього процесу та вченню про комунікативні моделі. Студенти ознайомляться з концепцією Р. Сассоуера про «глобальну та універсальну привабливість» та з роботами з імідж-мейкінгу, запропонованими Гарвардським університетом. Метою даного курсу є надання його слухачам практичних навичок вербального моделювання, які б гарантували позитивне сприймання їхнього повідомлення аудиторією.

 • Вибіркові дисципліни кафедри лексикології і стилістики англійської мови

  3 курс

  Ways of teaching and learning vocabulary (д.ф.н., доц. Строченко Л.В.)

  Спеціальний курс присвячений

  1. Основним принципам викладання лексики: теоретичне підґрунтя; цілі; потреби студентів у засвоєнні словникового запасу; 2. Методам та підходам у викладанні лексики; 3. Видам лексичних завдань; 4. Способам вивчення лексики: стилі вивчення мови; традиційні та інноваційні способи запам'ятовування нових слів.

  Вступ до феміністської лінгвістики (к.ф.н., доц. Долусова Н.В.)

  Курс присвячений основним засадам феміністської критики мови - дослідженню патріархатних стереотипів в англомовних текстах різних жанрів. Курс складається з теоретичної частини, де вводяться базові поняття феміністської лінгвістики, а також метод феміністського дискурсивного аналізу. На практичних заняттях студенти розвивають навички аналітичного читання англомовних жіночих текстів, вчаться виявляти патріархатні стереотипи та аналізувати лексику, що їх репрезентує.

  The Theory of Narrative (к.ф.н., доц. Ігіна О.В.)

  Даний курс лекцій призначений для студентів 3 року навчання факультету РГФ, англійського відділення. Вводяться ключові концепти і основні поняття наратології і наративу, пояснюються типи організації наративу. Мета лекцій – позначити головні типи наративу такі як "ich erzahlung", "er-erzahlung", "entrusted narrative". Презентуються поняття наратора такі як Автор-1, Автор-2, неординарний наратор. Наприкінці циклу лекцій представлено діахронічний розвиток головних типів наративу. Курс викладається англійською мовою.

  Як зробити презентацію ефективною (к.ф.н., доц. Розанова О.А.)

  Процес комунікації стає ефективним для тих, хто над цим працює! Серія семінарів призначена для студентів, зацікавлених у розширенні своїх знань і розвитку професійних навичок спілкування, щоб успішно впоратися із процесом комунікації в діловому контексті. Курс, який викладається англійською мовою, дає учасникам можливість удосконалити правильність і швидкість свого мовлення, а також поглибити досвід ділового спілкування на більш ефективному рівні. Усі заняття урізноманітнюються відео та аудіо матеріалами, комунікативними завданнями та низкою мовних вправ, які спрямовані на навчання ділової лексики, упорядкування інформації в логічному порядку та досягнення чіткої й послідовної структури презентації. Особлива увага приділяється аспекту культурного різноманіття і його впливу на ефективність процедури презентації.

  Дискурс англомовних мас-медіа (к.ф.н., доц. Терехова Л.В.)

  Курс “Дискурс англомовних мас-медіа” присвячений вивченню прагматичних та дискурсивних особливостей англомовної газетної комунікації. Висвітлення проблематики спецкурсу відбувається через розкриття таких тематичних складових, як: історія газетної комунікації, етапи створення журналістського тексту, жанри газетних текстів, прагматика газетних текстів різних жанрів, структура газетної статті (текст, паратекст, взаємодія “текст-паратекст”), реклама як текст.

  4 курс

  Складові композиційно-мовленнєвої форми "опис" у художньому тексті та у кіносценарному комунікативному трансформі (к.ф.н., доц. Калінюк О.О.)

  Цей курс дозволяє студентам розширити своє розуміння одного з видів членування художнього тексту, а саме композиційно-мовленнєвого членування, а також допомогає розглянути типи трансформації художнього тексту та складових композиційно-мовленнєвої форми "опис" в текст його кіносценарію.

  Вступ до етнолінгвістики (к.ф.н., доц. Красницька К.В.)

  В рамках цього курсу ми зможемо розглянути поняття "національна ідентичність", "константи культури", "лінгвокультурні концепти". Ми познайомимося з особливостями етноспецифічної картини світу українців та британців, визначимо їх культурно-лінгвістичні відмінності та зв'язки з іншими етносами. Також ми навчимося уникати і вирішувати проблеми міжкультурної комунікації та знайдемо витоки цих проблем.

  Reading English Business Press (к.ф.н., доц. Степанюк Н.В.)

  Курс “Читання англійської ділової преси” розроблений для студентів четвертого року навчання. Метою даного курсу є допомогти студентам краще розуміти англійську ділову пресу розширивши їх словниковий запас спеціальною лексикою, а також розвити у них навички висловлювання своєї думки на відповідні теми.

  Міжнародні іспити та тести з англійської мови (к.ф.н., доц. Томчаковський О.Г.)

  Курс зосереджується на мовних рівнях загальної європейської рамки (CEFR) та основних міжнародних екзаменах та тестах з англійської мови, таких як Тест на англійську мову як іноземну (TOEFL®); Міжнародна система тестування англійської мови (IELTS); Кембриджські англійські кваліфікації; Тест з англійської мови Пірсона (PTE Academic).

  Магістратура

  Сучасна англомовна лексикографія (к.ф.н., доц. Томчаковський О.Г.)

  Курс присвячений:

  1. Нарису історії англомовної лексикографії: передісторія створення сучасних словників: від глосарія до словника; словники «складних» слів; словники вісімнадцятого та дев’ятнадцятого століть;
  2. Базовим компонентам словників та структурам словників (мікроструктура, макроструктура, мегаструктура, гіперструктура);
  3. Типам словників (Загальна типологія словників);
  4. Ілюстраціям у словниках: цілі та функції ілюстрацій; типи ілюстрації.

 • Вибіркові дисципліни кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови

  БАКАЛАВРИ

  Актуальне членування англійського мовлення

  (к.ф.н., доц., Л.В. Савілова)

  Спецкурс призначено для студентів 1 курсу, як вступ до теорії англійської інтонації, її структурних елементів і функцій. Інтонація є потужним засобом спілкування людей, і комунікативна функція інтонації вважається найважливішою.

  Оскільки основною метою студентів нашої кафедри є говорити правильно, природно та зрозуміло, важливо навчитися логічно та адекватно організовувати своє мовлення, тобто ділити речення на більш дрібні одиниці (інтонаційні групи/думкові групи/фрагменти/смислові групи). ). Англійська мова є мовою з наголосом у часі, тому ритм і наголошення представляють наш головний інтерес тут. Щоб комунікативний акт був успішним, також важливо знати особливості інтонаційних моделей відповідно до комунікативного наміру мовця (тобто чи є фраза питанням, вигуком, висловом тощо).

  Нарешті, будь-який відтінок почуття чи ставлення можна передати зміною висоти, розширенням або звуженням голосу, модифікацією темпу, збільшенням або зменшенням гучності голосу шляхом зміни його якості, використанням емфатичних тонів і шкал та різними іншими способами. Ці основні особливості англійського мовлення знаходяться в центрі уваги цього курсу. Матеріали представлені з використанням аудіо та відео ресурсів.

  Квазіспонтанне діалогічне мовлення (к.ф.н., доц. Григорян Н. Р.)

  Анотація. Спецкурс призначено для студентів молодших курсів і знайомить з основними характеристиками діалогічного мовлення. Квазіспонтанне мовлення, яке є різновидом спонтанного мовлення,є предметом вивчення та визначення на заняттях цього курсу.Матеріали курсу супроводжуються аудіофайлами та можуть пристосуватися при написанні курсових робіт.

  Просодичні особливості інституційного дискурсу

  (к.ф.н., доц. Ланчуковська Н.В.)

  Курс призначений для студентів 3 року навчання, які обрали фонетичний напрямок наукових досліджень та вивчають просодичні маркери інституційного дискурсу. В рамках курсу студенти зосереджуються на розумінні дистинктивних характеристик різних типів інституційного дискурсу (політичного, дипломатичного, адміністративного, юридичного, військового, педагогічного, релігійного, містичного, медичного, ділового, рекламного, спортивного, наукового, сценічного, масово-інформаційного, тощо). Матеріали курсу презентуються за допомогою аудіо та відео матеріалів.

  Фактори впливовості усної масової комунікації

  (к.ф.н., доц. Пеліван О. К.)

  Курс призначений для студентів 3 року навчання, які обрали фонетичний напрямок наукових досліджень та вивчають особливості функціонування усної масової комунікації та її фактори впливовості. В рамках курсу студенти вивчають основні теоріїї масової комунікації, її засоби та типи, а також зосереджуються на розумінні масовокомунікативного впливу як комунікативного процесу, його видах та факторах.

  Просодія усного дискурсу. Сприймальні характеристики усного дискурсу (д.ф.н., проф. Кравченко Н.О.)

  Курс призначений для студентів 3 року навчання, які обрали фонетичний напрямок наукових досліджень та вивчають особливості функціонування вербальних та невербальних засобів в усній комунікації. В рамках курсу студенти зосереджуються на розумінні дистинктивних характеристик різних фонетичних стилів усного дискурсу (повсякденного, академічного, публіцистичного, інформаційного, тощо). Матеріали курсу презентуються за допомогою аудіо та відео матеріалів.

  Викладання англійської мови: розширення педагогічних навичок

  (Проф. Бігунова Н.О.)

  Анотація. Спеціальний курс присвячений аналізу можливостей студентоцентрованого підходу до навчання англійської мови; технікам «занурення в мову» (immersion), мовної гри, когнітивному підходу до розуміння нових для здобувача мовних моделей; ознайомленню з основами театральної майстерності.

  Особливості синтаксичного фразового наголосу та паузації в англійському мовленні (д.ф.н., проф. Кравченко Н.О.)

  Курс призначений для студентів 4 року навчання факультету романо-германської філології для вивчення особливостей функціонування просодичних засобів актуального членування усної комунікації. В рамках курсу студенти зосереджуються на проблемі структурної організації ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення . Смислорозрізнювальна функція інтонації здійснюється за рахунок опозиції висловлювань, що відрізняються певними інтонаційними параметрами - мелодикою, фразовим наголосом, гучністю, темпом, ритмом, паузацією, тембром голосу мовця.

  Лінгвістичні зміни у сучасній англійській мові

  (к.ф.н., доцент, Віт Ю.В.)

  Даний спецкурс призначений для студентів 4-го курса, що спеціалізуються з англійської філології, і включає теоретичний і практичний матеріал у галузі лінгвістичних змін у сучасній англійській мові, що відбувалися наприкінці двадцятого і початку двадцять першого століття. У спецкурс включені такі теми: зміни у вимові, зміни у граматичній системі англійської мови, зміни у лексичному складі англійської мови та опис соціальних чинників, які вплинули створення нових лексичних одиниць, досліджених у цьому спецкурсе.

  МАГІСТРИ

  Методи та принципи експериментального дослідження мовлення

  (к.ф.н., доц. Григорян Н. Р.)

  Анотація. Курс орієнтовано на студентів старших курсів та магістрів, які зацікавлені проблемами сучасної соціофонетики та соціолінгвістики. Курс передбачає вивчення особливостей варіативності сучасної англійської мови з застосуванням ситуативно-стратифікаційного метода дослідження.Вивчення зв‘язків між соціальними та мовними структурами та методики експериментального дослідження мовлення можуть бути корисними при написанні курсових та дипломних робіт.

  Нейролінгвальні та теолінгвальні механізми мовленнєвої діяльності

  (д.ф.н., проф. Колегаєва І.М., Кравченко Н.О.)

  Курс призначений для магістрів другого року навчання факультету романо-германської філології. Комплексна теоретична дисципліна передбачає поетапний дворівневий розгляд механізмів породження мовлення.

  З точки зору нейролінгвістики описуються мозкові механізми мовленнєвої діяльності і пов'язані з ними мовно-мисленневі процеси, а саме: шляхи отримання сенсорної інформації (зір, слух, нюх, смак, дотик), її подальша когнітивна обробка і подальша трансформація у мовлення. Розглядається нейролінгвальна організація психічних процесів створення та розуміння висловлювання.

  З точки зору теолінгвістики як сучасної синтетичної дисципліни, націленої на богословське осмислення лінгвістичних процесів, що відбуваються в релігійному дискурсі, розглядається релігійний дискурс як багаторівнева комунікація, здійснювана в двох площинах – горизонтальній (спілкування священнослужителя з віруючими) і вертикальної (спілкування людини зі Всевишнім).

  Вербальна та невербальна реалізація оцінки в художньому дискурсі

  (Проф. Бігунова Н.О.)

  Анотація. Спецкурс спрямований на засвоєння механізмів вербалізації оцінки в мовленні. Оцінка, традиційно уналежнювана до категорії логіки, наразі починає розглядатися як універсальна когнітивна категорія, що формує семантику мовних одиниць і прагматику їхнього мовленнєвого використання. Особлива увага курсу приділяється аналізу зумовленості вираження оцінки комунікативними стратегіями, певними очікуваннями і намірами комунікантів, їхніми особистісними й соціальними характеристиками.

 • Вибіркові дисципліни кафедри теорії та практики перекладу

  3 курс

  Основи перекладацькой майстерності (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П., кандидат філологічних наук, доцент Болдирева А.Є.)

  Мета курсу – формування базових складових перекладацької компетенції. Розглядаються елементи історії перекладу, плюси та мінуси перекладацької діяльності, перекладацька етика, лінгвокультурні аспекти перекладу, засоби боротьби з перекладацьким буквалізмом, технічна та психологічна підготовка перекладача, перекладацький аспект античної міфології, Біблії та біблеїзмів, шекспіризмів, прислів’їв та приказок, типові помилки студентів при перекладі.

  Студентська наукова робота з перекладу: практичні поради (кандидат філологічних наук, доцент Єрьоменко С.В.)

  Спецкурс пропонує студентам практичні поради щодо написання наукової роботи з перекладу. Розкриваються напрямки перекладацьких досліджень. Також спецкурс знайомить зі змістовними та технічними вимогами до написання наукової роботи.

  Контрастивні дослідження оригіналу та переводу текстів сучасної англомовної прози (кандидат філологічних наук, доцент Кириллова М.Д.)

  Даний спецкурс являє собою вступ до актуального тренду у сучасної лінгвістиці – контрастивних досліджень оригіналу та перекладу текстів на матеріалі англомовної прози. Висвітлюються різномовні схожості та відмінності як на рівні цілого тексту, так і на інших рівнях текстової структури.

  4 курс

  Культурологічні проблеми перекладу (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування культурної компетенції викладача та перекладача. Розглядаються складові такої компетенції, основи міжкультурної комунікації та типології культур в аспекті перекладу та порівнюються українська, британська та інші етнолінгвокультури (індивідуалізм / колективізм, категоризація часу та простору, тощо).

  Термінологія ЄС як інтеграційна система (перекладацький аспект) (кандидат філологічних наук, доцент Гринько О.С.)

  В основі мовної політики ЄС лежить багатомовність, яка посприяла значному зростанню перекладацької діяльності як всередині самої організації, так і за її межами. Прагнення України до вступу в європейську спільноту зумовлює необхідність детального вивчення терміносистеми цієї організації. Спецкурс розглядає особливості функціонування термінології Європейського Союзу і проблеми її перекладу українською мовою.

  Термінологія міжнародних організацій і інституцій (перекладацький аспект) (кандидат філологічних наук, доцент Раєвська І.В.)

  Розвиток рівня міжнародних відносин України з зовнішнім світом та членство у різноманітних надурядових та міжнародних організаціях посприяли значному зростанню перекладацької діяльності у цієї сфері та зумовлює необхідність детального вивчення терміносистеми цих організацій. Спецкурс розглядає особливості функціонування термінології міжнародних організацій і інституцій і проблеми її перекладу з англійської мови на українську.

  Морська термінологія в аспекті перекладу (кандидат філологічних наук, доцент Яровенко Л.С.)

  Цей курс присвячено вивченню актуальної для нашого регіону морської товаро-супровідної документації, а саме: коносамент, рахунок-фактура (інвойс), наряд на відвантаження, доручення на відвантаження,пакувальний лист,сертифікат якості,сертифікат походження. Ціль спецкурсу – навчити студентів перекладати зазначені типи морської документації.

  Основи професії гіда перекладача (кандидат філологічних наук, доцент Безпалова К.В.)

  Професійно орієнтований курс побудований на інтеграції кількох навчальних дисциплін, таких як історія, культурологія, міжкультурна комунікація, риторика, а також курс перекладу. Метою даного курсу є підготовка студентів до проведення оглядової екскурсії англійською мовою або її послідовного перекладу. Завдання курсу включають формування мовних навичок і оволодіння лексикою, детермінованою оглядовою екскурсією, а також формування вміння оперувати цією лексикою під час екскурсії, оволодіння технікою проведення презентацій, методичні прийоми проведення екскурсії, складання технологічної карти екскурсії.

  МАГІСТРИ (денна форма)

  Лінгвокультура та переклад (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування лінгвокультурної компетенції викладача та перекладача. Розглядаються основи найактуальнішої у сучасному мовознавстві дисципліни –лінгвокультурології. Особлива увага приділяється складовим лінгвокультурної компетенції та типології етнолінгвокультур (українська, британська, німецька, французька, італійська та інші) в аспекті перекладу.

  Англійський комунікативний стиль: лінгвокультурний та перекладацький аспекти (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Спецкурс розглядає типологію стилів комунікації у міжкультурному та перекладацькому аспектах. Особлива увага приділяється порівнянню українського та британсько-американського стилів комунікації та формул мовленнєвого етикету в аспекті перекладу.

  Проблеми перекладу нормативних документів (кандидат філологічних наук, доцент Раєвська І.В.)

  Нормативні документи поділяються на дві групи: нормативні та ненормативні акти: постанови органів влади, міжнародні договора, пояснювальні записки, інструкції та постанови, тощо. Але усім цим документам притаманні особливості викладення інформацій та використання специфічних термінів та структур. Курс спрямований на вивчення теоретичних основ перекладу нормативних документів та особливостей їх перекладу на українську мову

  Стратегії науково-технічного перекладу (кандидат філологічних наук, доцент Яровенко Л.С.) Курс присвячено жанровим особливостям науково-технічної літератури в аспекті перекладу. Його ціль – навчити студентів перекладати тексти різних підмов техніки та наукові тексти, а також ознайомити студентів з галузевими видами науково-технічного перекладу.

  Сучасна британська ідентичність: лінгвокраєзнавчий аспект (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.) Мета курсу – формування обізнаності щодо базових особливостей сучасної британської колективної ідентичності. Розглядаються основні визначення ідентичності, типологія та структура, особливості колективної та індивідуальної британської ідентичності: національної, етнічної, сімейної, географічної, класової, гендерної, соціальної, релігійної, політичної тощо. Особлива увага приділяється сучасній лінгвокультурній колективній ідентичності як системи цінностей.

  Сучасний український художній переклад: персоналії, видавництва та on-line видання (кандидат філологічних наук, доцент Єрьоменко С.В.) Спецкурс пропонує огляд сучасного українського перекладу. Знайомить з роботою вітчизняних та зарубіжних видавництв та on-line видань у царині українського перекладу. Також спецкурс висвітлює роботи українських перекладачів.

  Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри (кандидат філологічних наук, доцент Болдирєва А.Є.)

  Курс лекцій присвячено комплексному розгляду феномену гумору: встановлюється його когнітивна природа, описується дія лінгвокогнітивного механізму створення гумористичного ефекту, розглядаються лінгвістичні засоби, що породжують гумор у в оригіналі художнього тексту та його перекладі.

  БАКАЛАВРИ (заочна форма)

  5 курс

  Основи перекладацької майстерності (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування базових складових перекладацької компетенції. Розглядаються елементи історії перекладу, плюси та мінуси перекладацької діяльності, перекладацька етика, лінгвокультурні аспекти перекладу, засоби боротьби з перекладацьким буквалізмом, технічна та психологічна підготовка перекладача, перекладацький аспект античної міфології, Біблії та біблеїзмів, шекспіризмів, прислів’їв та приказок, типові помилки студентів при перекладі.

  Студентська наукова робота з перекладу: практичні поради (кандидат філологічних наук, доцент Єрьоменко С.В.)

  Спецкурс пропонує студентам практичні поради щодо написання наукової роботи з перекладу. Розкриваються напрямки перекладацьких досліджень. Також спецкурс знайомить зі змістовними та технічними вимогами до написання наукової роботи.

  Морська термінологія в аспекті перекладу (кандидат філологічних наук, доцент Яровенко Л.С.)

  Цей курс присвячено вивченню актуальної для нашого регіону морської товаро-супровідної документації, а саме: коносамент, рахунок-фактура (інвойс), наряд на відвантаження, доручення на відвантаження,пакувальний лист,сертифікат якості,сертифікат походження. Ціль спецкурсу – навчити студентів перекладати зазначені типи морської документації.

  Основи професії гіда перекладача (кандидат філологічних наук, доцент Безпалова К.В.)

  Професійно орієнтований курс побудований на інтеграції кількох навчальних дисциплін, таких, як історія, культурологія, міжкультурна комунікація, риторика, а також курс перекладу. Метою даного курсу є підготовка студентів до проведення оглядової екскурсії англійською мовою або її послідовного перекладу. Завдання курсу включають формування мовних навичок і оволодіння лексикою, детермінованою оглядовою екскурсією, а також формування вміння оперувати цією лексикою під час екскурсії, оволодіння технікою проведення презентацій, методичні прийоми проведення екскурсії, складання технологічної карти екскурсії.

  МАГІСТРИ (заочна форма)

  Лінгвокультура та переклад (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування лінгвокультурної компетенції викладача та перекладача. Розглядаються основи найактуальнішої у сучасному мовознавстві дисципліни –лінгвокультурології. Особлива увага приділяється складовим лінгвокультурної компетенції та типології етнолінгвокультур (українська, британська, німецька, французька, італійська та інші) в аспекті перекладу.

  Англійський комунікативний стиль: лінгвокультурний та перекладацький аспекти (доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Спецкурс розглядає типологію стилів комунікації у міжкультурному та перекладацькому аспектах. Особлива увага приділяється порівнянню українського та британсько-американського стилів комунікації та формул мовленнєвого етикету в аспекті перекладу.

  Проблеми перекладу нормативних документів (кандидат філологічних наук, доцент Раєвська І.В.) Нормативні документи поділяються на дві групи: нормативні та ненормативні акти: постанови органів влади, міжнародні договора, пояснювальні записки, інструкції та постанови, тощо. Але усім цим документам притаманні особливості викладення інформацій та використання специфічних термінів та структур. Курс спрямований на вивчення теоретичних основ перекладу нормативних документів та особливостей їх перекладу на українську мову.

  Стратегії науково-технічного перекладу (кандидат філологічних наук, доцент Яровенко Л.С.) Курс присвячено жанровим особливостям науково-технічної літератури в аспекті перекладу. Його ціль – навчити студентів перекладати тексти різних підмов техніки та наукові тексти, а також ознайомити студентів з галузевими видами науково-технічного перекладу.

  Сучасний український художній переклад: персоналії, видавництва та on-line видання (кандидат філологічних наук, доцент Єрьоменко С.В.)

  Спецкурс пропонує огляд сучасного українського перекладу. Знайомить з роботою вітчизняних та зарубіжних видавництв та on-line видань у царині українського перекладу. Також спецкурс висвітлює роботи українських перекладачів.

  Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри (кандидат філологічних наук, доцент Болдирєва А.Є.)

  Курс лекцій присвячено комплексному розгляду феномену гумору: встановлюється його когнітивна природа, описується дія лінгвокогнітивного механізму створення гумористичного ефекту, розглядаються лінгвістичні засоби, що породжують гумор у в оригіналі художнього тексту та його перекладі.

 • Вибіркові дисципліни кафедри німецької філології

  3 курс

  Функціонування мовних одиниць для спеціальних цілей в загальнонаціональній мові (к.ф.н., доц. Богуславський С.С.)

  Даний курс присвячено питанням трансферу мовних одиниць для спеціальних цілей в загальнонаціональну мову, їхнє утворення, функціонування як в мові для спеціальних цілей, так в загальнонаціональній мові. Розглядаються причини номінаційних процесів, форм і способів термінотворення.

  Онлайн викладання та освіта: Вступ до Data Wise: спільний процес вдосконалення навчання та викладання (к.ф.н., доц. Пилипюк К.М.)

  Педагоги мають постійний доступ до iнформайцiйного потоку, що постiйно зростає, але знати, як використовувати ці дані для поліпшення навчання та викладання - як зробити їх бiльш переконливими, кориснішими та частиною ефективного спільного процесу - може бути складним завданням. Виходячи з курсу Wise Data: Покроковий курс iз використанням результатів оцінювання, вдосконалення викладання та навчання, цей курс описує чіткий 8-ступеневий процес використання широкого спектру джерел даних для покращення навчання з використанням онлайн технологiй. Платформа: GoToWebinar

  Варіативність німецького звукового мовлення в мові масмедіа (к.ф.н., доц. Вербицька Т.Д.)

  В епоху цифрових технологій в сфері масових комунікацій домінує звучить мова. Для досягнення глобальної мети навчання іноземних мов - комунікативної компетенції необхідний досить високий рівень розвитку навичок і умінь декодування медіамовлення, що звучить. Курс фокусується на фонетичній стороні мови, яка звучить в мас-медіа німецькомовного простору, що відрізняється поліцентризмом. Вимовні особливості німецької усної мови проявляються в значній варіативності, яка пов'язана насамперед з:

  1. Наявністю національних варіантів німецької норми вимови (Standardaussprache).
  2. Фоностилістичними рівнями звукового мовлення.

  Тенденції сучасної німецької мови (Доктор педагогічних наук, професор Колесниченко Н.Ю.)

  У курсі розглядаються зміни сучасної німецької мови у зв’язку з глобалізацією та євроінтеграцією. Особлива увага приділено молодіжній мові, а також впливу гендера на сучасну німецьку мову.

  Мовний зв’язок давніх німецьких діалектів із сучасними (к.ф.н., Доц. Кулина І.Г.)

  Рекомендований студентам спецкурс має за ціль ознайомити їх з розвитком німецької мови, починаючи з давньоверхньонімецького періоду, коли мова існувала у великій кількості різноманітних діалектів, до її учасного стану, тобто Standardsprache. Теоретичні та практичні матеріали курсу допоможуть підтвердити той факт, що саме діалекти слугували фундаментом для розвитку та утворення єдиної німецької національної мови, що діалект і мова пов’язані в процесі історичного розвитку генетично. На практичних заняттях під час аналізу сучасних текстів, дібраних з газет та книг, написаних на деяких німецьких діалектах, студенти, порівнюючи їх з ідентичними текстами, написаними на Standarddeutsche, повинні виявити мовні одиниці, що залишилися територіально маркованими, і ті, які завдяки різним флуктаціям призвели до нового стану мови і стали її новим атрактором. Передбачається також виконання тестів за вивченим матеріалом. Отримані знання студенти зможуть застосувати при написанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт.

  4 курс

  Німецька мова в Австрії: різноманітність та зміни (к.ф.н., доц. Діденко Максим Олександрович) Курс зосереджується на мовному різноманітті та динаміці німецької мови в Австрії з соціолінгвістичної та системно-лінгвістичної перспективи. Основна увага приділяється лексиці, морфології та синтаксису.

  Зміст курсу орієнтовано насамперед на розгляд наступних двох головних питань:

  1. Хто говорить, яка форма / стилі / різновиди німецької мови, коли, як, з ким і для чого в Австрії?
  2. Які подібності та відмінності мовної варіації на різних мовних рівнях чи різні лексичні та граматичні явища?

  Дистанційні методи навчання у викладанні іноземних мов (к.ф.н., доц. Азарова І. І.)

  Цей курс розглядає можливість інтеграції дистанційних методів у викладанні іноземних мов. В курсі приділяється увага існуючим методам, формам та засобам он-лайн навчання. В рамках курсу буде проаналізовано та виявлено ефективний спосіб укладання навчальних програм для дистанційного вивчення іноземних мов та обґрунтовано доречність використання дистанційних/он-лайн методів навчання у вищих начальних закладах.

  Синтаксис простого речення в німецькій мові (к.ф.н., доц. Богуславський С.С.)

  Одиниці та проблеми синтаксису. Теорія валентності і сполучуваності слів у німецькому реченні. Проблема моделювання та її реалізація в реченні. Категорія предикативності. Комунікативне членування речення.

  Синтаксис складного речення в німецькій мові (к.ф.н., доц. Богуславський С.С.)

  В курсі розглядаються основні характеристики, проблеми та функціонування складнопідрядного і складносурядного речення, а також всі види підрядних речень в світлі їх синтаксичної функції і поєднання в реченні.

  Fremdwörter in der deutschen Sprache (к.ф.н., доц. Монастирська Ю. Г.)

  Даний спецкурс присвячено використанню іншомовних слів у сучасній німецькій мові, причинам їх появи, їх адаптації до німецького вимовного стандарту. Студенти навчаться відрізняти запозичення від іншомовних слів, та визначати ступінь оімечування іншомовного слова у кодифікованій нормі. Курс читається німецькою мовою.

  Семантичні процеси у лексиці германських мов (к.ф.н., Доц. Кулина І.Г.)

  В рамках пропонованого курсу студенти мають можливість ознайомитися з лексичним складом германських мов, отримати уявлення про психологію мислення, побут, звичаї та спосіб життя давніх германців; спостерігати за семантичним розвитком слова (набуття чи втрата вмотивованості, поляризація значень тощо); дізнатися про причини, види та засоби семантичних змін в процесі розвитку німецької мови від давньої до сучасної. Після прослуханого курсу студенти повинні самостійно, застосовуючи давні і сучасні тексти та словники, за допомогою порівняльно-історичного та ін. методів, дослідити певні лексичні одиниці, враховуючи їх етимологію та семантику, а також виконати тести за вивченим матеріалом. Отримані знання студенти зможуть застосувати при написанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт.

  Особливості теорії медіації: базовий курс (Доктор педагогічних наук, професор Колесниченко Н.Ю.)

  В курсі розглядаються основні поняття медіації, які спрямовані на безконфліктне спілкування між студент-студент, студент-викладач, студент-родич, студент-друг/подруга. Базові знання медіації сприяють якості навчання та соціалізації людини у будь-якому суспільстві.

  Магістратура

  Гендерна лінгвістика (Доктор педагогічних наук, професор Колесниченко Н.Ю.)

  В курсі гендерної лінгвістики розглядаються 3 хвилі фемінізму, їх вплив на мови, а також наскільки це зіграло свою роль у сучасному суспільстві. У курсі розглядаються усі етапи становлення, а також їх позитивний та негативний вплив. Використовується емпіричний досвід професора.

 • Вибіркові дисципліни кафедри французької філології

  Бакаравріат

  1 курс

  Просодія усного франкомовного дискурсу (к.філол.н., доцент Млинчик А.В.)

  Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні навичок нормативної вимови сучасної французької мови. Курс знайомить з такими просодичними явищами усного франкомовного дискурсу як ритмічні групи, наголос, зчеплення, зв’язування, ритмічне та історичне подовження, а також інтонація. Мови викладання: французька, українська

  Граматичні категорії іменних частин мови (к.філол.н., доцент Телецька Т.В.)

  Навчальна дисципліна ставить за мету сформувати у здобувачів вищої освіти стійкі навички та вміння вживати граматичні форми іменників та прикметників в усному та письмовому мовленні з урахуванням сучасних шляхів розвитку словникового складу французької мови. У рамках курсу студенти вивчають основні граматичні форми іменників та прикметників, отримують навички граматично правильно формулювати свою думку французькою мовою, навчаються розрізняти нормативні і варіативні граматичні форми, відповідно до їх стилістичного значення. Мови викладання: французька, українська

  Сучасна усна франкомовна комунікація: лексико-граматичний аспект (д.пед.н., професор Князян М.О., к.філол.н., доцент Млинчик А.В.)

  Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні навичок володіння усним мовленням як засобом комунікації у всіх сферах спілкування на основі активно засвоєного лексичного, граматичного й фонетичного матеріалів. Передбачено формування лінгвістичної компетенції, а саме: знання і вміння породжувати коректно оформлені, повнозначні висловлювання; формування соціолінгвістичної компетенції, а також прагматичної компетенції, тобто знань про принципи, за якими висловлювання організовуються, структуруються і використовуються для здійснення комунікативних функцій. Мови викладання: французька, українська.

  Письмова франкомовна комунікація (к.філол.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  Метою практичного курсу є ознайомлення здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з основами франкомовної письмової комунікації в сучасному суспільстві, з особливостями письмового спілкування, складання базових приватних та офіційних повідомлень. Завдяки цьому курсу створюється база для розуміння особливостей письмової комунікації; засвоюються основні передумови використання відповідної лексики; започатковуються практичні навички створення приватної та офіційної документації. Мови викладання: французька, українська.

  Автентичне діалогічне мовлення (д.пед.н., професор Князян М.О., к.філол.н., доцент Млинчик А.В.)

  Навчальну дисципліну спрямовано на формування навичок володіння усним мовленням як засобом комунікації у всіх сферах спілкування, на основі засвоєного автентичного лексичного, граматичного й фонетичного матеріалів. У межах курсу передбачено формування уміння продукувати діалогічну єдність різних видів, враховуючи специфіку комунікативної ситуації; вміння вільно розуміти та сприймати цінності, норми, мову даного соціокультурного середовища і використовувати їх в повсякденній практиці; знань про принципи, за якими висловлювання організовуються, структуруються та використовуються. Мовa викладання: французька

  Граматичні категорії французького дієслова (к.філол.н., доцент Телецька Т.В.)

  Навчальна дисципліна ставить за мету сформувати у здобувачів вищої освіти стійкі навички та вміння вживати граматичні форми дієслова в усному та письмовому мовленні з урахуванням сучасних тенденцій французької мови. Спецкурс надає змогу засвоїти основні часові форми французького дієслова, навчитися граматично правильно формувати висловлювання французькою мовою, розрізняти нормативні і варіативні форми дієслова у сучасній французькій мові. Мови викладання: французька, українська

  3 курс

  Техніки соціально-педагогічної взаємодії вчителів та учнів на уроках французької мови (д.пед.н., професор Князян М.О.)

  Метою курсу є сформувати у майбутніх учителів уміння ефективної соціально-педагогічної взаємодії з учнями в процесі викладання французької мови. Розглядаються методи створення ситуації успіху на уроках іноземної мови, педагогічна технологія етичного захисту, стратегії позитивної педагогічної комунікації з учнями та прийоми активізації їхньої пізнавальної мотивації. Передбачено формування вмінь майбутніх учителів упроваджувати такі техніки, як «авансування», «моральна підтримка», «фланговий підхід» та інші. Курс буде корисним студентам бакалавріату. Мови викладання: французька, українська

  Особливості франкомовної письмової комунікації в сфері туризму (к.філол.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  Навчальна дисципліна має на меті ознайомити здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з особливостями франкомовної письмової комунікації в сфері туризму, з основними прийомами професійного письмового спілкування, складання документів в зазначеній галузі. Завдяки цьому курсу створюється база для розуміння особливостей письмової комунікації у сучасному туристичному середовищі; викладаються основні передумови використання відповідної лексики; започатковуються практичні навички створення документації професійної спрямованості в сфері туризму. Мова викладання: французька

  Комунікативні стратегії усного мовлення (д.пед.н., професор Князян М.О., к.філол.н., доцент Млинчик А.В.)

  Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні навичок мовленнєвих дій, спрямованих на вирішення конкретних комунікативних завдань і досягнення певних прагматичних цілей. Курс спрямовано на формування уміння продукувати діалоги різних функціональних типів залежно від конкретних комунікативних ситуацій; уміння починати діалог і реагувати на репліку співрозмовника; уміння підтримувати розмову і стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи свою зацікавленість за допомогою реплік оцінювального характеру. Мова викладання: французька

  Асиміляція граматичної компетентності в контексті спонтанного мовлення (к.філол.н., доцент Телецька Т.В.)

  Метою гавчальної дисципліни є формування граматичної компетентності, тобто здатності до коректного граматичного оформлення усних і писемних висловлювань, а також розуміння граматичного оформлення мовлення інших.Курс спрямовано на оволодіння граматичними знаннями (значення і форми), граматичними рецептивними та репродуктивними навичками мовлення, а також граматичною усвідомленістю, тобто здатністю реєструвати й розпізнавати граматичні явища в усному і писемному мовленні, їхні особливості та закономірності утворення та функціонування. Мови викладання: французька, українська

  Країнознавство франкомовних країн (к.філол.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  В межах даної навчальної дисципліни здобувачам вищої освіти надається основна інформація про франкомовні країни (відомості історичного, географічного, економічного, культурного і соціологічного характеру), як доповнення до дисципліни «Лінгвокраїнознавство», або як окрема дисципліна для тих, хто прагне розширити світогляд та сформувати країнознавчу орієнтацію й правильну спрямованість в оцінці фактів дійсності франкомовних країн, за рахунок розширення словникового запасу в галузі країнознавчої тематики. Спецкурс надає змогу вірно трактувати факти, що зустрічаються в літературі, публіцистиці і інтернет ресурсах франкомовних країн, завдяки аналізу мовних особливостей певного регіону. Мова викладання: французька

  Функціонально-семантичні особливості модальних дієслів французької мови (к.філол.н., доцент Т.В. Телецька)

  Метою курсу є вивчення своєрідності семантики та функціонування французьких модальних дієслів (falloir, devoir, pouvoir, savoir) як ядерних засобів вираження модальності необхідності та можливості. У рамках курсу студенти знайомляться з такими важливими категоріями як об’єктивна та суб’єктивна модальність. Окрема увага приділена поняттю функціонально-семантичного поля. Виконання практичних вправ надає студентам можливість виокремити конкретні мовленнєві акти, у яких реалізується семантика досліджуваних модальних дієслів. Спецкурс призначений для студентів 3 року навчання. Мови викладання: французька, українська

  Індивідуальний франкомовний лексичний фонд: формування та актуалізація (д.пед.н., професор Князян М.О.)

  Метою курсу є сформувати у студентів уміння спілкуватися французькою мовою усно й письмово, використовуючи лексичні одиниці з різних сфер життєдіяльності сучасного європейця. Здобувачам вищої освіти пропонується оволодіти лексичними знаннями та стратегіями за такими темами, актуальними для комунікації в особистісній, суспільній, освітній та професійній сферах, як-от «Identités», «Santé», «Vie universitaire», «Habitudes de consommation», «Voyages et tourisme», «Logements en ville», «Recherche d’un emploi», «Nouvelles technologies», «Énergies» та іншими. Мова викладання: французька

  Ділова комунікація французькою мовою (к.філол.н., доц. Млинчик А.В.)

  Мета дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра високого рівня комунікативної культури у сфері ділового спілкування в його усній та писемній формах. Завданнями дисципліни є формування знань з економічної та підприємницької діяльності; формування уміння коректно вживати мовні засоби офіційно-ділового стилю; набуття операційних навичок (розуміння структури та створення ділових паперів, усні виступи), необхідних для роботи у діловому світі. Мови викладання: французька.

  Сучасний медіа дискурс Франції (к.філол.н., доцент Весна Т.В.)

  Актуальний напрям – медіалінгвістика досліджує функціонування мови в засобах масової інформації і комунікації (друкована періодика, аудіовізуальні медіа, інтернет-джерела). Розглядаються сучасні медійні практики, медіамовлення Франції в аспекті жанрової типології журналістського дискурсу, ефективності мовних ресурсів, медіастилістики. Курс знайомить з сучасним медіапростором, розвиває загальну медіакультуру, формує медіакомпетентність, і навички та вміння аналізувати й оцінювати медіатекст. Мова викладання: французька

  4 курс

  Сучасний французький політичний дискурс (к.філол.н., доцент Весна Т.В.)

  Розглядаються теоретичні і прикладні аспекти сучасної науки – політичної лінгвістики – на основі французьких періодичних видань (Le Monde, Le Figaro, Le Point, La Libération, Le Nouvel Observateur та ін.), офіційних промов Президента Франції (www.elysee.fr) та виступів політичних діячів у пресі і на телебаченні (France 24 та ін.). Здобувачі вищої освіти поглиблюють знання соціально-політичної системи Франції, отримують інформацію про актуальні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики країни, мову якої вивчають, збагачують свій лексикон, вчаться аналізувати політичний текст як різновид аргументативного дискурсу. Мова викладання: французька

  Синтез, аналіз та резюме франкомовного тексту (к.філол.н., доцент Млинчик А.В.)

  Мета навчальної дисципліни полягає у вдосконаленні франкомовної комунікативної компетенції здобувачів вищої освіти. Завданнями курсу є розвиток такого виду мовленнєвої діяльності як письмо та формування у студентів вміння написання резюме, анотації, а також синтетичного викладення змісту франкомовного тексту. Розвинення навичок спостереження за текстом, виділення основних і другорядних ідей, їх зіставлення і аналіз мають на меті поглибити вміння студентів стисло викладати зміст тексту або синтезувати когерентний текст на основі декількох письмових документів. Мова викладання: французька.

  Текст як комунікативний феномен (к.філол.н., доцент Панченко І.В.)

  У сучасній лінгвістичній науці текст розглядається як найважливіша форма повсякденної життєвої практики людини і визначається як складне комунікативне явище.

  Інтерес до вивчення тексту обумовлений прагненням розглянути мову як цілісний засіб суспільної комунікації в комплексній взаємодії із ситуативними, гендерними, соціальними і психологічними факторами, які суттєво впливають на вибір та організацію засобів мовного коду з метою цілеспрямованої соціальної дії та певного впливу на свідомість людини. Спецкурс «Текст як комунікативний феномен» надає знання, які дозволяють помічати наративні механізми та хитрощі адресанта з метою досягнення адекватного розуміння ситуації для максимальної ефективності комунікативного процесу. Мова викладання: французька

  Французький парфумерний дискурс (к.філол.н., доцент Панченко І.В.)

  Французькі парфуми ніколи не залишали байдужою жодну жінку. З цієї причини студентам, і особливо студенткам, які вивчають французьку мову, а також французьку історію, економіку, культуру буде дуже корисним більш поглиблений розгляд секретів французької елітарної парфумерної науки. Спецкурс, що пропонується включає наступні аспекти:

  • короткий огляд історії парфумерної індустрії;
  • вивчення структурних, семантичних і прагматичних особливостей парфумерного дискурсу, а також лексико-стилістичних засобів, які забезпечують мовну маніпуляцію свідомістю споживача;
  • складання словника лексичних одиниць, що позначають базові поняття парфумерної тематики;
  • розгляд гендерних тенденцій парфумерних анотацій при створенні ольфакторних образів чоловіка та жінки.

  Використання отриманих знань може бути корисним у комерційній або перекладацькій діяльності. Також ця інформація може стати в нагоді тим, хто прагне оволодіти секретами парфумерного мистецтва для створення власної парфюмерної марки. Мова викладання: французька

  Франкомовний туристичний дискурс (к.філол.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями комунікації та професійною термінологією туристичної сфери у франкомовному середовищі, з базовими прийомами професійного опису подорожей для туристичних блогів, складання туристичних гідів, відгуків та проведення екскурсій. Серед завдань курсу: створення бази для розуміння особливостей комуникації у сучасному туризмі; викладення основних передумов використання відповідної лексики; започаткування практичних навичок створення подій та документації в сфері туризму. Мова викладання: французька

  Афективний синтаксис сучасної французької мови (к.філол.н., доцент Панченко І.В.)

  Як правило, експресивність, яка за природою притаманна мові, реалізується в семантиці лексичних одиниць. Проте експресія мовленнєвого акту також може виявлятися і асемантично у певній синтаксичній структурі речення через специфічне розташування окремих структурних елементів. У спецкурсі, що пропонується, розглядаються найбільш характерні для сучасної французької мови способи вираження емоційності в синтаксисі, які забезпечують його здатність виступати в комунікативному акті як засіб суб’єктивного ставлення мовця до змісту або адресата мови. Дана інформація буде корисною як в наукових дослідженнях і перекладах різножанрових текстів, так і в безпосередній комунікації для більш адекватного розуміння мотивації конкретного мовного вибору комуніканта. Мова викладання: французька

  Франкомовний лінгвістичний текст: структурний та лексико-стилістичний аспекти (к.філол.н., доцент Марінашвілі М.Д.)

  Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти з основними характеристиками наукового стилю, структурно-композиційною організацією французькомовного наукового тексту з лінгвістичної проблематики, термінологічним апаратом різних галузей лінгвістики, специфікою використання граматичних форм, мовленнєвих кліше, стилістичних засобів. В результаті вивчення дисципліни у студентів формуються базові навички мовно-стилістичного аналізу наукових лінгвістичних текстів, вміння адекватного їх перекладу українською мовою, збагачується лексичний запас із фахової термінології. Мови викладання: французька, українська

  Категорія модальності в художньому тексті (к.філол.н., доцент Панченко І.В.)

  Усвідомлення мовленнєвого впливу на світогляд людини обумовило розуміння тексту як соціокультурного феномену, який є втіленням ціннісних констант певної культурної системи і апелює до емоційного й інтелектуального вияву особистості. У звязку із цим постає дуже важливе питання теоретичного й практичного дослідження процесів породження та сприйняття мовленнєвого повідомлення. Ми звикаємо до слів, ситуацій та інших фактів нашого досвіду. Для найбільш адекватного здійснення свого наміру, який має орієнтацію на кінцевий результат, тобто досягнення ефекту впливу на отримувача інформації, адресант за допомогою спеціальних прийомів робить звичайні речі незвичайними, змушує по-новому їх сприйняти та осмислити.

  У процесі визначення змісту тексту спочатку відбувається встановлення знакових відношень, а далі – виявлення смислу, який не може дорівнювати сумі значень його складових одиниць.

  Спецкурс «Категорія модальності в художньому тексті» на основі виявлення та дослідження текстових орієнтирів на авторське сприйняття та оцінку наданій інформації допоможе адекватно зрозуміти та інтерпретувати соціопсихологічну ситуацію конкретного мовленнєвого акту. Мова викладання: французька

  Франкомовна письмова комунікація в професійній сфері (к.філол.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями франкомовної письмової комунікації в професійній сфері у сучасному середовищі, з основними прийомами професійного письмового спілкування, складання документів в різних галузях. В межах даного курсу має бути створено базу для розуміння особливостей письмової комунікації у сучасному професійному середовищі; викладено основні передумови використання відповідної лексики; започатковано практичні навички створення документації професійної спрямованості. Мова викладання: французька

  Магістратура

  Стратегії професійної комунікації (д.пед.н., професор Князян М.О.)

  Метою курсу є підготовити майбутніх магістрів філології до успішної комунікації в професійній діяльності, а саме сформувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання про стратегії професійної комунікації в ході виконання науково-критичних досліджень, надання освітніх, науково-довідкових та перекладацьких послуг на замовлення зацікавлених у цьому інституцій. На заняттях висвітлюються такі питання, як-от концептуальне підґрунтя стратегій професійної комунікації; термінологічний базис; комунікативна поведінка, її стилі та стратегії; психологічні засади стратегій комунікативного впливу; стратегії усної та письмової професійної комунікації. Мова викладання: українська

  Міжкультурна комунікація (к.філол.н., доцент Весна Т.В.)

  Курс знайомить з теорією міжкудьтурної комунікації та має практичну направленість на формування міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів і викладачів іноземної мови. На основі наукової і методичної літератури, періодичної преси, аудіо і відеоматеріалів, а також власного досвіду студенти поглиблюють знання вербальних та невербальних засобів спілкування в контексті взаємодії різних культур. Специфіка національних семіосфер, культурних знаків і кодів, які функціонують у мовленні, а також приклади культурних стереотипів, культурного шоку та ін. репрезентуються в індивідуальних проєктах, які слухачі курсу представляють студентам інших академічних груп. Мови викладання: французька, українська

  Французький академічний дискурс (к.філол.н., доцент Марінашвілі М.Д.)

  Спецкурс спрямований на формування науково-дослідницької професійно орієнтованої мовної компетентності і передбачає розвиток усного й писемного академічного мовлення. Зокрема, сфокусований на розвиток вмінь та навичок продукувати наукові тексти фахового спрямування (тези, стаття, реферат), грамотно їх оформлювати, відповідно до сучасних вимог оприлюднювати результати власних наукових досліджень французькою мовою усно і письмово у презентаціях та доповідях; вести наукову дискусію, висловлювати наукову позицію, аргументувати наукові положення. Мова викладання: французька

  Французький поетичний дискурс: внутрішньомовний та міжмовний аспекти (к.філол.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  Навчальна дисципліна спрямовано на поглиблення знань здобувачів вищої освіти ступеня магістра щодо франкомовного поетичного дискурсу, в площині французької мови та перекладу, сприяння розширенню їх світогляду. Дисципліна покликана сформувати перекладознавчу орієнтацію майбутніх викладачів та перекладачів, удосконалити практичну підготовку з перекладу поетичних творів за рахунок практики перекладу поезій та пісень українською мовою. Серед завдань спецкурсу: надати вірну спрямованість в оцінці практик перекладу римованих творів; забезпечити фактичною інформацією; сприяти закріпленню розуміння особливостей французького поетичного дискурсу та його перекладу українською мовою. Мови викладання: французька, українська.

 • Вибіркові дисципліни кафедри іспанської філології

  3 курс

  Мовна картина Іберійського півострову (к.ф.н., доц. Гринько Л.В.)

  Сучасний мовний стан Іберійського півострову, зумовлений історичними та регіональними особливостями, знаходиться під впливом різноманітних факторів: економічних, політичних, соціальних, культурних і призводить до того, що мовна картина півострову постійно змінюється. Курс призначений для тих, хто прагне бути в бути в курсі подій, що можуть впливати на зміни у мовній картині, а також мати уяву про особливості мов та діалектів Іспанії, Португалії, Андорри, Гібралтару.

  Лінгвокраїнознавство Латинської Америки (к.ф.н., ст. викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  Країни Латинської Америки становлять найбільший за територією та кількістю населення ареал, що розмовляє іспанською. Проміж інше, спецкурс призначений висвітлити такі теми:

  1. Доісторичний розвиток континенту, доколумбові цивілізації у месоамериканському та андському регіонах.
  2. «Відкриття Америки», завоювання територій та розбудова колоній, новий адміністративний розподіл.
  3. Колоніальний період, визвольний рух, незалежність та створення національних держав.
  4. Сучасний соціокультурний, політичний та економічний стан країн регіону. Мовленнєві розбіжності та особливості іспанської мови на континенті.

  4 курс

  Функціональний синтаксис іспанської мови (к.ф.н., доц. Гринько Л.В.)

  Курс створено для поглиблення знань студентів про особливості синтаксису складного та ускладненого речень іспанської мови. В курс інтегровано теоретичний та практичний матеріал, що уможливлює сфокусувати увагу студентів на активному функціональному синтаксисі. Крім того цей курс передбачає розвинення навичок перекладу таких складних синтаксичних явищ іспанської мови як емфатичні конструкції, абсолютні та зв’язані обороти (як елементи вторинної предикації) і т.і. на українську мову.

  Іспанська мова Америки в історичному та сучасному контексті (к.ф.н., ст.викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  В даному спецкурсі запропоновано розглянути та вивчити деякі особливості іспанської мови на Американському континенті. Іспанська з’являється в Америці наприкінці ХV сторіччя і з тих часів ії розвиток відбувався у контексті великої відстані від метрополії, але в той самий час у тісних стосунках з нею. Отже, студентам пропонується зосередитися на вивченні таких тем:

  1. Особливості іспанської мови кінця ХV, початку ХVІ сторічь. Регіональні особливості мови перших колонізаторів.
  2. Розвиток іспанської мови в контакті із регіональними мовами автохтонного населення (гуарані, науатль, кечуа, андських діалектів та ін.)
  3. Розвиток іспанської мови в контакті із іншими європейськими мовами (італійська в Аргентині, англійська в Карибському басейні та ін., спангліш США)

  Деякі аспекти спеціалізованого перекладу та тлумачення (к.ф.н., ст. викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  Спеціалізований переклад – переклад текстів фахового призначення. Здебільшого вони містять інформацію технічного і спеціалізованого характеру, із використанням великої кількості спеціалізованої термінології. Спецкурс призначено для тих, хто має намір працювати у певній галузі, або зосередитися на перекладах спеціальних технічних, юридичних та інших вузькофахових текстів. З цією метою ми розглянемо такі питання:

  1. Проблеми «тотожних документів», перекладацької норми, особливості прескриптивного та дескриптивного перекладознавства.
  2. Фахові мови, особливості нормативних вимог по галузях.
  3. Переклад із застосуванням сучасних технологій (машинний переклад, автоматизований переклад), редагування та його основні складнощі.

  Практична лінгвокультурологія (к.ф.н., доц. Шуппе Л.В.)

  В рамках даного спецкурсу буде висвітлено культурознавчі аспекти іспанської мови за рахунок включення фонових знань. Студентам буде запропоновано дослідити історико-культурний фон (відомості про культуру іспанського суспільства та країн Латинської Америки в процесі їх історичного розвитку); соціокультурний та етнокультурний фон (інформація про побут, традиції, свята, етнічний склад іспаномовних країн); семіотичний фон (інформація про символіку, позначення, особливості іспаномовного оточення). Студенти навчяться вирішувати проблемні питання культурного характеру з урахуванням відмінностей представників своєї та інших культур.

  Магістратура

  Деякі особливості тлумачення (к.ф.н., ст. викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  Усний переклад, або тлумачення, відіграє важливу роль в сучасному фаховому суспільстві. Коли йдеться про фаховий переклад, більшість перемовин відбуваються за участі тлумача, тому що рівень автоматизованого перекладу лишається досить недосконалим. Отже студентам пропонується вивчення наступних аспектів:

  1. Різні види тлумачення (синхронний, послідовний), сфери їхнього застосування, особливості та складнощі.
  2. Проблеми розуміння, інтерпретації, запам’ятовування та засоби тренування цих навичок.

  Специфічні засоби фіксування під час тлумачення, типові помилки під час перекладу з та на іспанську мову з англійської, української та російської.

  Етнолінгвістичний конфлікт у сучасній Іспанії (к.ф.н., доц. Шуппе Л.В.)

  В рамках означеного спецкурсу буде розглянуто етнолінгвістичний конфлікт, як один з чинників, що впливають на розвиток сучасної іспанської мови. Студентам буде запропоновано ознайомитися із сучасним напрямком у лінгвістиці, а саме з етнолінгвістикою, розглянути поняття «національна ідентичність», «лінгвокультурний концепт», «культурний конфлікт». Студенти отримають можливість ознайомитися з особливостями етноспецифічної картини світу іспанців, навчяться визначати культурно-лінгвістичні відмінності іспанців з іншими етносами. Будуть встановлені причини виникнення культурних конфліктів та знайдено їх відображення у мові; запропоновано способи їх вирішення.

 • Вибіркові дисципліни кафедри зарубіжної літератури

  1 курс

  Античні мотиви в англійській драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст. (д.ф.н., доцент Cинявська Л.І.)

  У курсі виявляються та вивчаються античні теми та мотиви, їхні трансформації у творах англійських драматургів Б.Шоу, О. Вальда. У межах курсу студенти виробляють навички аналізу текстів різних культурно- історичних епох, вміння виявлення спільних та відмінних ознак в аналогічних сюжетах, працюють над виявленням неповторно авторських ходів та комбінацій побудови художнього тексту. Передбачено написання студентами творчих робіт та есе на цікаві для них теми. Курс презентується за допомогою читання лекцій та відеоматеріалів. Завдання передбачають розвиток писемного мовлення, вміння аргументувати свою думку, написання коротких розповідей.

  Образ дитини в античній та середньовічній літературній традиції (к.ф.н., доцент Долга Н.М.)

  Курс присвячений вивченню динаміки образу дитини в художніх текстах Античності та Середньовіччя. Визначаються соціокультурні та історичні особливості формування та функціонування образу дитини в означені епохи. В рамках курсу з’ясовуються питання: антропологія дитинства, образ дитини, дитяча література. Матеріал курсу подається у формі лекцій. Семінарські заняття пропонують підготовку творчих завдань.

  Література і живопис сучасної Європи: мистецтвознавчі «суботники» (д.ф.н., професор Силантьєва В.І.)

  Курс орієнтований на розширення знань і компетентностей студентів з проблем мистецького життя європейських країн у новітньому часі. Об’єктом демонстрації та вивчення являються реалістичні, модерні, авангардні, мас-медійні форми образотворчого та літературного мистецтва. Провідна задача – показати паралелі, що існують між літературними та малярськими творами у просторі художніх напрямів та течій (прерафаеліти, арт-нуво, магічний реалізм, сюрреалізм, поп-арт і т.ін.). Впевнені: набуті знання будуть сприяти розвитку інтелектуальних здібностей та здатності студентів самостійно пізнавати і розуміти всілякі форми мистецтва.

  Інтерпретація всесвітньо відомих художніх творів в різних галузях мистецтва (живопис, музика, балет, кінематограф) (к.ф.н., доцент Романець В.М.)

  Спецкурс спрямований на дослідження можливостей художніх творів з точки зору їх інтерпретацій та бачення фахівцями різних жанрів мистецтва. В рамках даного курсу студенти зможуть поглибити свої знання не тільки з зарубіжної літератури, а й з живопису, музики, кінематографу тощо. Матеріали спецкурсу допоможуть покращити навички дослідження художніх творів в контексті різноманітних творчих інтерпретацій. Студенти матимуть можливість написати творчі роботи на цікаві для них теми. Матеріали курсу презентуються за допомогою лекцій, відео тощо. Завдання передбачають написання журнальних статей, рефератів, тематичних презентацій.

  3 курс

  Теорії та методи літературознавчого аналізу (к.ф.н., доцент Помогайбо Ю. О.)

  В межах курсу пропонується знайомство с основними літературознавчими напрямами та їхньою методологією.[ Мета — сформувати уявлення про основні наукові методи дослідження літературного твору, поширені у західному та вітчизняному літературознавстві. Зміст курсу: основні теорії/моделі та методи літературознавчого аналізу, зокрема:

  • позитивізм, біографічний метод
  • герменевтика, міфологічний метод
  • компаративістика
  • текст-імманнентна інтерпретація
  • структуралізм
  • постструктуралізм
  • деконструктивізм
  • дискурс-аналіз
  • теорії інтертекстуальності
  • психоаналітичне літературознавство
  • культурознавчі напрями: новий історицизм (New Historicism), культурні студії (Cultural Studies), гендрені студії (Gender studies), феміністичною теорією
  • літературно-соціологічним напрямком дослідження
  • рецептивною історією і естетикою (Констанцька школа)

  «Золота доба» дитячої літератури (на матеріалі англомовної літератури кінця XIX-початку XX ст.) (к.ф.н., доцент Долга Н.М.)

  Курс з’ясовує межі поняття «дитяча література» у вітчизняних та зарубіжних концепціях, періодизацію та функції дитячої літератури. На прикладах шедеврів дитячої літератури кінця XIX-XX ст. з’ясовуються особливості комунікативного процесу та роль автора в організації тексту. Матеріал курсу подається у формі лекцій. Семінарські заняття у формі колоквіум.

  4 курс

  Література (пост-) дигітальної ери. Автори в мережі Інтернет (Семінар з обов'язковим відвідуванням літературного фестивалю у Берліні або Одесі) (к.ф.н., доцент Помогайбо Ю. О.)

  Курс знайомить студентів з сучасними формами взаємодії літератури з новими медіа та Інтернетом. В межах семінару розглядаються нові форми і жанри дигітальної літератури (авторські блоги, дігітальна поезія, мережеві романи, проекти письменницької співпраці), а також форми присутності медіа у сучасній пост-дигітальній літературі. Пропонується огляд основних естетичних категорій мережевої літератури: гіпертекстуальність, інтерактивність, мультимедіальність, перформативність тощо. Особливу увагу приділено суттєвим змінам у сфері літературного виробництва у цифрову епоху,можливостям онлайн-публікації (online publishing, printing on demand), а також засобам і формам авторської самопрезентації у мережі Інтернет.

  Міф у сучасної літературі і культурі (к.ф.н., доцент Холодов О.Б.)

  Спецкурс присвячений актуальній проблемі використання архаїчних елементів у сучасній літературі та культурі. Об’єктом вивчення пропонується літературна міфопоетика. Доводиться, що за самою своєю природою міф звертається до «найбільш фундаментальних аспектів людського буття» і проникає у різні сфери культурного життя суспільства: від релігії до рекреації, від освіти до розваг, від літератури до телевізійної реклами. Міф наповнює життєвою енергією мистецтва, пропонує глибинне пізнання сучасного життя і мистецтва, що його відтворює. В означеному спецкурсі пропонується розглянути наративні аспекти міфу і літератури, їх взаємодію і зв’язок на рівні мови і релігійних уявлень. У процесі вивчення проблеми будуть задіяні напрацювання антропологічного, психологічного, філософського, семіотичного методів дослідження. Задачі спецкурсу:

  • ознайомлення з центральними теоріями міфу і міфології;
  • визначення проявів фундаментальних міфів у часі і просторі;
  • формування практичних навичок для вивчення міфологічних підтекстів і моделей в літературі і кінематографі, у повідомленнях ЗМІ і в політичній ідеології; усвідомлять значення міфу як інструмента для мобілізації суспільства і маніпуляцій ЗМІ і, в кінцевому підсумку, маніпуляцій нашою свідомістю.

  Мультикультурний роман США (кінець ХХ–початок ХХI століття) (к.ф.н. ст. викладач Бежан О.А.)

  Пропонований курс лекцій, адресовано студентам, які зацікавлені у ознайомленні та вивчені основних тенденцій американської літератури та найбільш значимих романістів США другої половини ХХ століття– початку ХХІ століття в межах парадигми мультикультуралізму. Це включає авторів південної, афро-американської, мексикансько-американської (чиканос), індіанської, афганської, єврейської літературних шкіл. В рамках курсу студенти розвивають уміння і навички аналізу художнього тексту. Матеріали курсу складаються з читання лекцій та відеопрезентацій. Студенти матимуть можливість написати рецензії на цікаві їм тексти сучасної літератури США.

  Література «янг-едалт»: тренди підліткового читання XXI cт. (к.ф.н., доцент Долга Н.М.)

  Метою курсу є визначення меж поняття «янг-едалт» література у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. Визначаються характерні риси героя літератури «янг-едалт». В рамках курсу окреслюється жанрове коло підліткового читання: підліткова антиутопія (В. Рот «Дивергент»), мешап (С. Грем-Сміт «Гордість та упередження і зомбі»), вампірське фентезі (С. Майер «Сутінки»), фанфік, читання за допомогою Minecraft. Творчі заняття з курсу: книжковий відеоогляд, написання твору в жанрі «мешап».

  Магістратура

  Новітня іспаномовна література (к.ф.н., ст. викладач Садовська Ю.В.)

  Курс охоплює новітню іспаномовну літературу кінця ХХ – початку ХХІ століття. В рамках курсу студенти мають можливість виявити закономірності літературного процесу зазначеного періоду, простежити формування та розвиток новітніх літературних тенденцій, течій та напрямів, осягнути творчість найвидатніших письменників іспаномовного світу (А. С. Піньоль, Ж. Сарамаго, К. Р. Сафон та ін.)

  Література і синергетика (к.ф.н., доцент Абабіна Н.В.)

  Спецкурс передбачає ознайомлення з актуальними синергетичними дослідженнями періоду перехідності і наявності нестійких художніх систем. Матеріал спрямований на засвоєння понять «порядок−хаос», «закономірність−випадковість», «варіативність мислення», «кружляння», «самоорганізація процесів», які вдало проектуються на літературний матеріал; на виявлення основних рис, пов’язаних з корекцією художнього мислення нестабільного часу. Зв'язок технічних і гуманітарних знань, який забезпечує синергетика, дає можливість розширити наявні методи аналізу художніх творів. Вивчення теорії самоорганізації складних систем дозволяє студентам виробити новий погляд на художній текст, на характер естетичної інформації, розкрити закономірності її подання.

  Міжвидова компаративістика (д.ф.н., проф. Силантьєва В.І.)

  Курс орієнтований на вироблення загальних компетентностей (знань, умінь, навичок) у просторі кросдисциплінарності. Міжвидова компаративістика у колі проблем порівняльного літературознавства та інтердисциплінарних співставлень. Пізнавальний аспект спецкурсу – ознайомлення з провідними ідеями новітнього літературознавчого та мистецтвознавчого процесу, орієнтованого на багаторівневий синтез: література і живопис; література і музика; архітектурні форми як «застигла музика» (Л. да Вінчі). Задача – поглиблення та універсиалізація знань з проблем функціонування літератури та інших видів мистецтва в синхронічному та діахронічному аспектах.

  Комунікативні стратегії англійської драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст. (д.ф.н. доцент Синявська Л.І.)

  Курс передбачає дослідження поняття «комунікативної стратегії» на рівні діахронії та синхронії, дослідження різних моделей комунікації, виділення найактуальніших та найдієвіших моделей у зазначений період у текстах англійських драматургів. У межах курсу студенти виробляють вміння творчо інтерпретувати та аналізувати драматичні тексти англійською та державною мовами,виявляти прийоми творення драматичних текстів,визначати їхню жанрову специфіку. У результаті порівняльного аналізу студенти формують навички узагальнення, зіставлення одновидових, але різножанрових текстів, способи обробки та трансформації відомих тем та сюжетів, навички участі у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філології. Курс передбачає читання лекцій, використання відеоматеріалів. Завдання для студентів передбачають написання творчих робіт, наукових статей та публікацій.

Освітні програми: Спеціальність 035 "Філологія"

Робочі та навчальні програми: Спеціальність 035 Філологія

 • Рівень вищої освіти третій (доктор філософії)

  (НП – навчальна програма; РП - робоча програма;)

  ПрограмиШифр згідно ОНПНазва освітньої компоненти або практики
  (НП, РП) ОК 1 Філософія науки та етика науковця
  (НП, РП) ОК 2 Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність
  (НП, РП) ОК 3 Академічне письмо іноземною мовою
  (НП, РП) ОК 4 Комунікаційні технології наукового дискурсу
  (НП, РП) ОК 5 Історія, концепції та сучасні досягнення науки
  (НП, РП) ОК 6 Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень
  (РП) ОК 7 Педагогічна (асистентська) практика
  (НП, РП) ВБ 1.1 Педагогіка вищої школи
  (НП, РП) ВБ 1.2 Психологія ефективного управління часом
  (НП, РП) ВБ 1.3 Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності
  (НП, РП) ВБ 1.4 Методи статистичної обробки даних
  (НП, РП) ВБ 2.1 Актуальні напрями сучасного мовознавства
  (НП, РП) ВБ 2.2 Актуальні напрями сучасного літературознавства
  (НП, РП) ВБ 2.3 Художня, наукова і мас-медійна комунікація як об’єкт лінгвістичних досліджень
  (НП, РП) ВБ 2.4 Когнітивна ономастика
  (НП, РП) ВБ 2.5 Основні проблеми прикладних лінгвістичних досліджень
  (НП, РП) ВБ 2.6 Компаративна імагологія
  (НП, РП) ВБ 2.7 Лінгвокультура і переклад в сучасному парадигмальному просторі
  (НП, РП) ВБ 3.1 Когнітивно-комунікативна аксіологія
  (НП, РП) ВБ 3.2 Вітчизняні та міжнародні наукометричні бази даних
  (НП, РП) ВБ 3.3 Теолінгвістика у руслі синергетичних процесів
  (НП, РП) ВБ 3.4 Гендерні дослідження в лінгвістиці
  (НП, РП) ВБ 3.5 Авторські світи письменників-неоромантиків
  (НП, РП) ВБ 3.6 Світова теоретико-літературна думка початку ХХІ століття
  (НП, РП) ВБ 4.1 Основи нейролінгвістичного програмування
  (НП, РП) ВБ 4.2 Густаторний код культури
  (НП, РП) ВБ 4.3 Основи лінгвоконфліктології
  (НП, РП) ВБ 4.4 Художня література як форма комунікації
  (НП, РП) ВБ 4.5 Сучасні літературознавчі стратегії інтерпретацій художніх текстів
  (НП, РП) ВБ 4.6 Проблеми та перспективи досліджень територіального варіювання мовлення
  (НП, РП) ВБ 5.1 Основи лінгвоперсонології
  (НП, РП) ВБ 5.2 Технології комунікативного впливу
  (НП, РП) ВБ 5.3 Нейролінгвістика в парадигмі сучасної філології
  (НП, РП) ВБ 5.4 Екфраза в сучасному літературознавчому сприйнятті
  (НП, РП) ВБ 5.5 Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії
  (НП, РП) ВБ 5.6 Функційні типи мови

Анотації навчальних дисциплін: Спеціальність 035 "Філологія"

Методичне забезпечення

011 Освітні, педагогічні науки

 • Дисципліни професійної і практичної підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

  Нормативні дисципліни і практики

  • Цивільний захист
  • Охорона праці
  • Іноземна мова (за науковим спрямуванням)
  • Педагогіка і психологія вищої школи
  • Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи
  • Методика викладання у вищій школі
  • Менеджмент в освіті
  • Сучасні освітні технології у закладах вищої освіти
  • Науково-дослідна практика
  • Науково-педагогічна (асистентська) практика
  • Дипломна робота магістра

  Дисципліни вибору закладу вищої освіти

  • Методологія наукових досліджень та організація науки
  • Методи математичної статистики у галузі наук про освіту
  • Історія педагогіки і розвиток вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах
  • Освітні вимірювання
  • Педагогічне оцінювання і моніторинг якості освіти
  • Організація самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів
 • Вибіркові дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

  Вибіркова дисципліна «ПЕДАГОГІКА КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ» вдосконалює теоретико-методологічну й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти до науково-педагогічної діяльності у вищій школі. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з витоками та етапами становлення класичних університетів в Україні та світі, усвідомлення проблем їх функціонування і перспектив розвитку у XXI ст. 

  Вибіркова дисципліна «ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» спрямована на розвиток дидактичної компетентності здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів ЗВО. Дисципліна сприяє ознайомленню здобувачів із сутністю та специфікою тренінгових технологій, оволодінню ними способами впровадження тренінгових технологій у навчально-виховному процесі вищої школи.  

  Вибіркова дисципліна «ТРЕНІНГ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИКЛАДАЧА» спрямована на підвищення рівня особистісно-професійного саморозвитку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів ЗВО. Дисципліна сприяє набуттю здобувачами ознак професійної успішності шляхом оволодіння навичками ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу, регулювання власного емоційного стану та дотримання правил психогігієни у професійно-педагогічній діяльності.

  Вибіркова дисципліна: «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ І КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі кураторів як менеджерів з виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності студентів. Дисципліна сприяє усвідомленню здобувачами сутності, специфіки й пріоритетних напрямів виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності студентів відповідно до державних та європейських стандартів, оволодінню ними сучасними методами, формами і технологіями впровадження виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності студентів у вищій школі.

  Вибіркова дисципліна: «ВИКЛАДАЧ ЯК СУБ’ЄКТ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти як активних учасників освітніх правовідносин. Дисципліна сприяє формуванню правосвідомості здобувачів шляхом ознайомлення з сутністю, структурою та видами освітніх правовідносин, оволодіння вміннями захисту прав і свобод провідних учасників освітнього процесу у вищій школі.

  Вибіркова дисципліна «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів вищої школи шляхом розвитку їхньої дидактичної компетентності в галузі застосування засобів педагогічного оцінювання. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з інноваційним педагогічним досвідом впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні та європейських країнах, формування вмінь оцінювання академічних досягнень учнів і студентів.

  Вибіркова дисципліна «ТЕОРІЯ ТЕСТІВ: СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ (IRT)» вдосконалює теоретико-методологічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх науково-педагогічних кадрів вищої школи. Дисципліна спрямована на формування дослідницької та діагностичної культури здобувачів шляхом розвитку їхньої здатності розробляти контрольно-вимірювальні матеріали, а також інтерпретувати їх результати, спираючись на математико-статистичну базу. 

  Вибіркова дисципліна «КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ І ТЕСТІВ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх науково-педагогічних кадрів вищої школи шляхом розвитку їхньої дидактичної компетентності в галузі застосування засобів педагогічної тестології. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з теоретичними засадами педагогічного тестування, оволодіння ними способами конструювання тестових завдань і тестів, перевірки їх валідності.

  Вибіркова дисципліна «ТЕСТУВАННЯ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного застосування засобів педагогічного тестування. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів зі специфікою й критеріями педагогічного тестування, опанування ними способів конструювання тестових завдань і тестів в галузі природничих дисциплін. 

  Вибіркова дисципліна «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного використання моніторингу як механізму забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з методикою моніторингових досліджень якості академічних досягнень здобувачів освіти.

  Вибіркова дисципліна «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного використання моніторингу як механізму забезпечення якості професійної діяльності викладачів закладів вищої освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з методикою та інструментарієм моніторингових досліджень якості професійної діяльності викладачів закладів вищої освіти.

  Вибіркова дисципліна: «НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ» вдосконалює управлінську підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх менеджерів освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з діючими нормативними актами, що регулюють відносини управління ЗВО, оволодіння вміннями обирати ефективні правові механізми управління, зокрема що стосуються захисту прав і свобод учасників освітнього процесу під час конфліктних ситуацій. 

  Вибіркова дисципліна: «ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ У ЗВО» вдосконалює морально-етичну й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів й менеджерів закладів вищої освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з вітчизняним та міжнародним досвідом протидії та попередження корупції, розуміння ними сутності, небезпеки та наслідків проявів корупції в ЗВО, формування умінь з організації діяльності щодо протидії та попередження корупції у ЗВО.

  Вибіркова дисципліна: «ОРГАНІЗАЦІЯ І СУПРОВІД СДУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ» вдосконалює організаційно-управлінську й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів та менеджерів вищої школи. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з історією та етапами розвитку студентського самоврядування в світі та Україні, оволодіння ними способами аналізу його діяльності, організації та управлінського супроводу у відповідності до діючого законодавства, розкриття повноважень студентського самоврядування як одного з основних суб’єктів освітніх правовідносин у ЗВО.

  Вибіркова дисципліна «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ОСВІТНІ РЕФОРМИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» вдосконалює теоретико-методологічну й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів із вимогами міжнародних стандартів якості та європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, розвитку їхньої здатності щодо забезпечення якості освіти в ЗВО.

  Вибіркова дисципліна «ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» вдосконалює психолого-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої психологічної компетентності й здатності до здійснення управлінської діяльності в закладах освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з психологією особистості менеджера освіти, стилями, типами керівництва та сучасною типологією менеджерів в освіті. 

  Вибіркова дисципліна: «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ» вдосконалює морально-правову й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх науково-педагогічних кадрів вищої школи. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з правовими та етичними аспектами проблеми інтелектуальної власності та академічної доброчесності, оволодіння ними способами захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності та організації заходів щодо протидії та попередження академічної недоброчесності у закладі вищої освіти.

  Вибіркова дисципліна: «ПРАВА ЛЮДИНИ» вдосконалює правову й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої правової культури й свідомості. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з системою теоретичних поглядів на права і свободи людини, міжнародним досвідом розвитку гарантій прав людини, оволодіння способами використання міжнародних та національних механізмів щодо захисту власних прав та прав учнівської й студентської молоді.

  Вибіркова дисципліна «ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКА» вдосконалює правову й психолого-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти шляхом усвідомлення основних напрямів превентивної діяльності в сфері їх професії. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з основними поняттями, структурою та сучасними проблемами превентивної педагогіки, різними видами відхилень у поведінці особистості, оволодіння ними методикою соціально-педагогічної профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.

  Вибіркова дисципліна «ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» вдосконалює правову й психолого-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів вищої юридичної школи шляхом розвитку психологічної компетентності та професійної культури. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з особливостями юридичної діяльності та її провідних суб’єктів, формування їх здатності до аналізу поведінки людини як суб’єкта правових відносин у конкретних життєвих ситуаціях, визначення мотивів її вчинків, прогнозування наступних дій та наслідків.

  Вибіркова дисципліна «МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного застосування видів і методів педагогічного оцінювання. Дисципліна спрямована на ознайомлення і оволодіння здобувачами новітніми тенденціями і методиками оцінювання результатів навчання студентів у ЗВО.

  Вибіркова дисципліна «ТЕСТУВАННЯ У ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного застосування засобів педагогічного тестування. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів зі специфікою й критеріями педагогічного тестування, опанування ними способів конструювання тестових завдань і тестів.

Вибір дисциплін за вибором здійснюється відповідно до «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОНУ імені І.І.Мечникова», зокрема згідно з пп. 4.3, 4.4 і 4.5:

4.3. Запис на блок вибіркових дисциплін здобувач вищої освіти здійснює до 15 березня навчального року, що передує навчальному року, в якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін.
Якщо вивчення вибіркових дисциплін розпочинається в другому семестрі першого навчального року, то запис здійснюється до 15 вересня цього навчального року.
Якщо вивчення вибіркових дисциплін розпочинається в першому семестрі першого навчального року, то запис здійснюється до 15 вересня цього навчального року.
Аспіранти – протягом двох місяців після зарахування, про що роблять відповідні записи в індивідуальному плані роботи.

4.4. Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється на підставі написаної здобувачем вищої освіти заяви на ім’я декана факультету.

4.5. Протягом двох тижнів після написання заяви здобувачі вищої освіти мають право корегувати перелік вибіркових дисциплін, змінюючи їх через подання відповідної заяви до деканату.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top