Кафедра теоретичної та прикладної фонетики англійської мови

Завідувач кафедри – Бігунова Наталя Олександрівна,
доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри – Бігунова Наталя Олександрівна, доктор філологічних наук, професор

Викладачі й співробітники кафедри

zahalne foto kafedry fonetyky

Загальна інформація

Кафедра теоретичної та прикладної фонетики англійської мови була заснована у 1952 році наказом №279 від 28.05.1952 року Одеського педагогічного інституту іноземних мов.
У 1960 році у зв’язку  з приєднанням факультету до Одеського держуніверситету ім. І.І.Мечникова кафедра перейшла до складу університету під назвою “Кафедра фонетики англійської мови” (наказ № 856 від 5.05.1960року).

З 1952 року до 1975 року на посаді завідувача кафедри фонетики працювала доктор філологічних наук, професор Бровченко Т.О. з 1981 року до 1985 року кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Мірошниченко М.В. З 1986 року завідувачем кафедри була обрана доктор філологічних наук, професор Нушікян E.А. З 1995 року кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Григорян Н.Р. З листопада 2018 року по березень 2023 року кафедрою керувала доктор філологічних наук, професор Кравченко Н.О. З березня 2023 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Бігунова Н.О.

На теперішній час до складу кафедри входять 2 професори, доктора філологічних наук, 10 доцентів, кандидатів філологічних наук. За кафедрою закріплено 6 аспірантів. З 2004 року було успішно захищено 2 докторські та 25 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри працюють у групах з 1 по 5 курси на англійському відділенні, а також на французькому відділенні викладають другу мову. Кафедра виконує навантаження на філологічному факультеті (українське відділення) у групі з поширеним вивчанням англійської мови. Дисципліни, які викладаються, забезпечуються підручниками з грифом МО України, методичними вказівками, складеними викладачами кафедри, навчальними фільмами, звукозаписами та наочними засобами.

Експериментальною базою кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови є лабораторія експериментальної фонетики.

Лабораторія теоретичної та прикладної фонетики надає студентам факультету унікальну можливість отримати всі необхідні знання про сучасну англійську мову з її розмаїттям діалектів, позбутися акценту і оволодіти майстерністю швидкої розмовної мови. В аудиторії є велика бібліотека аудіо та відео матеріалів різної спрямованості, яка допоможе оволодіти знаннями щодо різних стилів текстів та дискурсів, надасть можливість регулярно контактувати з «живою» мовою носіїв мови.

На кафедрі існує власна школа практичної фонетики, яка заснована професором Бровченко Т.О., на ідеях та методах проф. В.С. Трахтерова. Прихильницею цих ідей була видатний викладач Б.Я. Лебедінська, а також її послідовниця Нушікян Е.А., на теперішній час – проф. Кравченко Н.О., проф. Бігунова Н.О., доц. Григорян Н.Р та інші співробітники кафедри.

Кафедра теоретичної та прикладної фонетики є унікальною, єдиною кафедрою іноземної мови в Україні, на якій розробляються теоретичні основи фонетики  та їхнє практичне застосування.

Навчальна діяльність

Фахівці кафедри викладають низку теоретичних та практичних навчальних дисциплін.

На освітньому рівні «бакалавр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Основна/перша іноземна мова (англійська): практична фонетика, фоностилістика, лексика;
 • Друга іноземна мова (англійська): практична фонетика, лексика, граматика, домашнє читання, газета, аналіз тексту;
 • Теоретична фонетика англійської мови.

На освітньому рівні «бакалавр» фахівці кафедри викладають вибіркові навчальні дисципліни:

 • Актуальне членування англійського мовлення;
 • Ритуалізований усний дискурс монархії Великобританії;
 • Квазіспонтанне діалогічне мовлення;
 • Актуальні тенденції у сучасному стандартному південно-британському акценті;
 • Фактори впливовості усної масової комунікації;
 • Просодія усного дискурсу: сприймані характеристики;
 • Інноваційні підходи до навчання англійської мови;
 • Фонетичні та інтонаційні особливості соціальних та територіальних варіантів англійської мови;
 • Інноваційні процеси у сучасній англійській мові;
 • Особливості синтаксичного, фразового наголосу та паузації в англійському мовленні;
 • Інтонаційні особливості емоційного мовлення;
 • Міжнародні іспити та тести з англійської мови.

На освітньому рівні «магістр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Основна мова (англійська): практична фонетика, фоностилістика;
 • Друга іноземна мова (англійська);
 • Теолінгвальні механізми в мові та мовленні;
 • Актуальні міждисциплінарні парадигми та напрями (відділення перекладу).

На освітньому рівні «магістр» фахівці кафедри викладають вибіркові навчальні дисципліни:

 • Нейролінгвальні та теолінгвальні механізми мови та мовлення;
 • Методи та принципи експериментального дослідження мовлення;
 • Вербальна та невербальна реалізація оцінки в художньому дискурсі.

Для аспірантів професорами кафедри викладаються дисципліни:

 • Академічне письмо іноземною мовою;
 • Теолінгвістика у руслі синергетичних процесів;
 • Проблеми та перспективи досліджень територіального варіювання мовлення;
 • Когнітивно-комунікативна аксіологія.

Викладачі кафедри також здійснюють керівництво педагогічною та асистентською практикою, а також забезпечують наукове керівництво науковими роботами здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти.

Наукова діяльність

Науково-дослідницька тема кафедри «Дослідження просодичних характеристик усного англомовного дискурсу» (без цільового фінансування), науковий керівник  д.філол.н., проф. Кравченко Н.О.; держ. № 0119U002439 (наказ по ОНУ № 618-18 від 26.03.2019 р), термін виконання теми – з 01.04.19 по 31.12.23рр. В рамках науково-дослідницької теми виконавці видають статті, тези, монографії, посібники, апробують результати своїх досліджень на конференціях у нашій країні та за кордоном, а також захищені докторські та кандидатські дисертації.

Монографії

Крім того, професори кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним лінгвістичним проблемам.

В період з 2015 по 2020 рр. на кафедрі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови захистили кандидатські дисертації:

 • 2015 р. - Смаглій В.М. Просодичні особливості молитви в дискурсі англіканського богослужіння (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2015 р. - Корнєлаєва Є.В. Варіативність професійних просодичних особливостей мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі інтерв’ю з політиками, акторами, дикторами телебачення)
 • 2015 р. - Костроміна О.В. Соціофонетичні особливості австралійського варіанта англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження)
 • 2016 р. - Чеснокова М.В. Просодична динаміка мовлення вікових, гендерних та регіональних груп англомовної спільноти (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2017 р. - Білецька С.Ю. Варіативність просодичних параметрів у мовленні британської молоді (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2017 р. - Бялик О.Є. Соціофонетичний аспект мовлення британських поп-музикантів (інструментально-фонетичне дослідження) (спеціальність 10.02.04 – германські мови)
 • 2017 р. - Лектоваров К.С. Вербалізований концепт SECURITY в англомовній картині світу
 • 2018 р. - Ківенко І.О. Мовленнєвий акт подяки: прагмалінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)
 • 2018 р. - Карпова Д.М. Фонетичні характеристики регіонального мовлення носіїв валлійського варіанта англійської мови (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2018 р. - Стингач О.В. Специфіка взаємодії просодичних та кінетичних засобів у виступах членів палати громад Великої Британії (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2019 р. - Бондаренко К.А. Просодичні особливості спонукальних висловлювань в англомовному інституційному дискурсі (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2019 р. - Лісовська А.О. Усна англомовна молитва в сучасному художньому кінодискурсі  (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2019 р. - Харькова  Г. В.  Просодичні особливості команд в англомовному судноплавному та художньому кінематографічному дискурсах (інструментально-фонетичне дослідження)
 • 2019 р. - Олійник Г.О. Вербальні та невербальні засоби вираження нерозуміння в сучасному англомовному літературному та кінодискурсі: когнітивно-прагматичне дослідження

Захистили докторські дисертації:

 • 2018 р. – Кравченко Н.О. Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід) (спеціальність 10.02.04 – германські мови);
 • 2018 р. – Бігунова Н.О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання (спеціальність 10.02.04 – германські мови) .

Контактна інформація

Кабінет 118, Французький бульвар 24/26, 65058, Одеса, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top