Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

Розклад дзвінків

Перша зміна
І пара – 8.00 – 9.20
ІІ пара – 9.30 – 10.50
ІІІ пара – 11.20 – 12.40
ІV пара – 12.50 – 14.10

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які викладаються за освітньо-професійними програмами, відповідають існуючим стандартам спеціальностей. Якщо стандарт відсутній, то відповідають національної рамки кваліфікації. 25 % складають дисципліни вільного вибору студентів, які формують індивідуальну траєкторію навчання студента. Навчальні плани за всіма освітньо-професійними програмами погоджені з роботодавцями та стейкхолдерами.

Навчальний процес на геолого-географічному факультеті значною мірою складається з польових, навчальних, виробничих практик, лабораторних та практичних занять. Наші практики проходять в межах України та за кордоном, як на стаціонарах, так і в польових маршрутах. Виїзні практики дозволяють поринути у романтичну атмосферу мандрів, а також отримати практичні навички орієнтування на місцевості, закріпити отримані теоретичні знання, практичні вміння та навички, оволодіти новими методами пізнання природи і природних процесів. Все це готує студента до виробничої діяльності за фахом та проведенню наукових досліджень.

На старших курсах наші студенти проходять виробничі та педагогічні практики в спеціалізованих організаціях, підприємствах і навчальних закладах середньої освіти.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік обов’язкових дисциплін для студентів геолого-географічного факультету.
(НП – навчальна програма, РП – робоча програма, С – силабус, МР – методичні рекомендації)

 

103 Науки про Землю

 • Спеціальність 103 Науки про Землю, бакалавр (ОП «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія», 2022)

  ДокументиНазва ОКСеместр
  1 курс
  РП/С Українська мова (за професійним спрямуванням) І
  РП/С Актуальні питання Історії та культури України І
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VII
  РП/С Вища математика I,II
  РП/С Фізика з основами астрономії I
  РП/С Хімія (загальна, фізична, колоїдна та аналітична) I,II
  РП/С Фізичне виховання I-IV
  РП/С Загальна геологія I,II
  РП/С Загальна екологія I
  РП/С Основи екології геосфер I,II
  РП/С Основи топографії I
  РП/С Історична геологія та палеонтологія II,III
  РП/С Мінералогія та кристалографія II,III
  РП/С Навчальна топографічна практика II
  РП/С Навчальна практика з загальної геології та геоекології II
  2 курс
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VII
  РП/С Філософія III
  РП/С Основи охорони праці та безпека життєдіяльності III
  РП/С Математична статистика IV
  РП/С Фізичне виховання I-IV
  РП/С Історична геологія та палеонтологія II,III
  РП/С Мінералогія та кристалографія II,III
  РП/С Структурна геологія і геокартування III,IV
  РП/С Геоморфологія з основами четвертинної геології III,IV
  РП/С Геологорозвідувальна справа III,IV
  РП/С Морська геологія IV
  РП/С Інформатика і обробка геологічних даних III,IV
  РП/С Навчальна геологорозвідувальна (бурова) практика IV
  РП/С Навчальна практика зі структурної геології та геокартування IV
  3 курс
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VII
  РП/С Гідрогеологія V
  РП/С Інженерна геологія VI
  РП/С Петрографія V
  РП/С Літологія VI
  РП/С ГІС-технології V
  РП/С Основи геофізики та геологічна інтерпретація геофізичних даних VI,VII
  РП/С Навчальна геофізична практика VI
  4 курс
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VII
  РП/С Основи геофізики та геологічна інтерпретація геофізичних даних VI,VII
  РП/С Основи геохімії VII
  РП/С Регіональна геологія VIII
  РП/С Геотектоніка VIII
  РП/С Геологія родовищ корисних копалин VII
  РП/С Економічна геологія та управління геолого-розвідувальними роботами VII, VIII
  РП/С Виробнича практика зі спеціальності VII
  РП/С Кваліфікаційна робота VIII
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, бакалавр (ОП «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія», 2021)

  ДокументиНазва ОКСеместр
  3 курс
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VII
  РП/С Гідрогеологія V
  РП/С Інженерна геологія VI
  РП/С Петрографія V
  РП/С Літологія VI
  РП/С ГІС-технології V, VI
  РП/С Основи геофізики та геологічна інтерпретація геофізичних даних VI,VII
  РП/С Навчальна геофізична практика VI
  4 курс
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VII
  РП/С Основи геофізики та геологічна інтерпретація геофізичних даних VI,VII
  РП/С Основи геохімії VII
  РП/С Регіональна геологія  VIII
  РП/С Геотектоніка VIII
  РП/С Геологія родовищ корисних копалин  VII
  РП/С Економічна геологія та управління геолого-розвідувальними роботами VII, VIII
  РП/С Виробнича практика зі спеціальності VII
  РП/С Кваліфікаційна робота VIII
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, бакалавр (ОПП Науки про Землю, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  РП/С Українська мова (за професійним спрямуванням) I
  РП/С Актуальні питання Історії та  культури України I
  РП/С Вища математика I
  РП/С Фізика з основами астрономії I
  РП/С Загальна, фізколоїдна та аналітична хімія I
  РП/С Загальна геологія I
  РП/С Загальна екологія I
  РП/С Основи екології геосфер I
  РП/С Основи топографії I
  РП/С Мінералогія та кристалографія I-II
  РП/С Історична геологія та палеонтологія II
  РП/С Філософія II
  РП/С Математична статистика II
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) II -IV
  РП Фізичне виховання (позакредитна)* I- II
  РП/С Філософія II
  РП/С Основи охорони праці та безпека життєдіяльності II
  РП/С Структурна геологія і геокартування II
  РП/С Геоморфологія з основами четвертинної геології II
  РП/С Геологорозвідувальна справа II
  РП/С Основи  геофізики II
  РП/С Інформатика і обробка геологічних даних II
  РП/С Гідрогеологія III
  РП Петрографія III
  РП/С ГІС-технології III
  РП/С Інженерна геологія III
  РП Літологія III
  РП Основи геохімії IV
  РП Геологія родовищ корисних копалин IV
  РП Регіональна геологія IV
  РП/С Пошуки та розвідка корисних копалин та оцінка запасів підземних вод IV
  РП Геотектоніка IV
  РП Економічна геологія та управління геолого-розвідувальними роботами IV
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, магістр (ОПП Науки про Землю, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І, ІІ
  РП/С Цивільний захист та охорона праці в галузі І
  РП/С Педагогіка і психологія вищої школи І
  РП/С Методологія наукового пізнання ІІ
  РП/С Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі та академічне письмо I
  РП/С ГІС моделювання геологічних, інженерно-геологічних та гідрогеологічних систем I
  РП/С Родовища корисних копалин Світового океану та України I
  РП/С Морські родовища нафти і газу I
  РП/С Основи інженерного захисту територій ІІ
  РП Виробнича практика зі спеціальності ІІ
  РП Науково-дослідна практика І
  РП/С/МР Кваліфікаційна робота магістра (виконання й захист)  
  РП Асистентська практика ІІ
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, магістр (ОПП Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів, 2023)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 1
  РП/С Цивільний захист та охорона праці в галузі 1
  РП/С Педагогіка і психологія вищої школи 1
  РП/С Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 2
  РП/С Історія і методологія грунтознавства і земельного кадастру 1
  РП/С Грунтово-земельні ресурси і стале землекористування   
  РП/С Бонітування ґрунтів і грошова оцінка земель   
  РП/С ГІС в ґрунтознавстві і кадастрі   
  РП Професійно-наукова практика  
  РП/С Природоохоронне право  і оцінка впливу на довкілля (ОВД)  
  РП Науково-дослідна (переддипломна)  практика  
  2 курс
  РП/С Асистентська практика ЗВО  
  МР Кваліфікаційна робота магістра (виконання й захист)  
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  РП / C Філософія науки та етика науковця I
  РП / C Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність II
  РП / C Академічне письмо іноземною мовою I, II
  РП / C Інформаційні технології у науковій діяльності I
  РП / C Історія, концепції та сучасні досягнення Наук про Землю I
  РП / C Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень II
  РП / C Педагогічна (асистентська) практика III
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю) (2020)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  НП / РП Філософія науки та етика науковця І
  НП / РП Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність ІІ
  НП / РП Академічне письмо іноземною мовою І, ІІ
  НП / РП Інформаційні технології у науковій діяльності І
  НП / РП Історія, концепції та cучасні досягнення науки І
  НП / РП Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень ІІ
  НП / РП Педагогічна (асистентська) практика ІІІ

106 Географія

 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку, 2022)

  Документи Назва дисципліни Семестр
  РП/С Актуальні питання історії та культури України I
  РП/С Українська мова за проф. спрямуванням І
  РП/С Іноземна мова за проф. спрямуванням І - VII
  РП/С Вища математика I
  РП/С Основи фізики Землі I
  РП/С Хімія сфер Землі I
  РП/С Землезнавство I
  РП/С Геологія з основами геоморфології I, II
  РП/С Основи топографії та картографії I, II
  РП/С Ландшафтознавство з основами ландшафтного планування I, II
  РП/С Грунтознавство з основами географії ґрунтів  II
  РП/С Метеорологія і кліматологія  II
  РП/С Основи суспільної географії  II
  РП/С Біогеографія з основами екології III
  РП/С Основи регіоналістики III
  РП/С Основи геоекології та сталого розвитку III
  РП/С Основи гідрології та менеджмент водних ресурсів III
  РП/С Політологія III
  РП/С Основи геоінформатики і ГІС III, IV
  РП/С Фізична географія материків і океанів III, IV
  РП/С Регіональна економічна і соціальна географія III, IV
  РП/С Основи урбаністики  IV
  РП/С Основи просторового планування  IV
  РП/С Регіональна економіка з основами регіональної політики V
  РП/С Правове регулювання природокористування V
  РП/С Географія світового господарства V
  РП/С Основи економічної теорії V
  РП/С+KP Фізична географія України V
  РП/С+KP Економічна і соціальна географія України VI
  РП/С Економіка природокористування VI
  РП/С Геодемографія з основами географії населення VI
  РП/С Екологія урбаністичних систем VI
  РП/С Природокористування в берегових системах VII
  РП/С Геоменеджмент та геомаркетинг VII
  РП/С Управління грунтово-земельними ресурсами VII
  РП/С Глобалістика та регіональна інтеграція VIII
  РП Навчальна комплексна географічна практика II
  РП Навчальна краєзнавчо-географічна практика IV
  РП Виробнича практика  VI
  РП Переддипломна практика VII
  МР Кваліфікаційна робота VIII
  РП Атестаційний іспит з географії VIII
  РП/С Фізичне виховання* (позакредитна) I - IV
 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку, 2021)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  3 курс
  РП/С Іноземна мова за проф. спрямуванням І - ІV
  РП/С Регіональна економіка з основами регіональної політики V
  РП/С Правове регулювання природокористування V
  РП/С Географія світового господарства   V
  РП/С Основи економічної теорії V
  РП/С +KP Географія  України V, VI
  РП/С Економіка природокористування VI
  РП/С Геодемографія з основами географії населення      VI
  РП/С Екологія урбаністичних систем    VI
  РП Виробнича практика  VI
  4 курс
  РП/С Іноземна мова за проф. спрямуванням   VII
  РП/С Природокористування в берегових системах   VII
  РП/С Геоменеджмент та геомаркетинг VII
  РП/С Управління грунтово-земельними ресурсами VII
  РП/С Глобалістика та регіональна інтеграція VIII
  РП Переддипломна практика VII
  МР + ПІ Державна атестація (кваліфікаційна бакалаврська робота, атестаційний іспит з географії) VIII
 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Землекористування і оцінка земель, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання (семестр)
  С/РП Актуальні питання історії та культури України I (1)
  С/РП Українська мова за професійним спрямуванням І (1)
  С/РП Іноземна мова за професійним спрямуванням I - IV (1-7)
  С/РП Вища математика І (1)
  С/РП Основи фізики Землі І (1)
  С/РП Хімія сфер Землі І (1)
  С/РП Землезнавство І (1)
  С/РП Геологія з основами геоморфології І (1,2)
  С/РП Основи топографії і картографії І (1,2)
  С/РП Ландшафтознавство з основами ландшафтного планування І (1,2)
  С/РП Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів І (2)
  С/РП Метеорологія і кліматологія І (2)
  С/РП Основи суспільної географії І (2)
  С/РП Політологія ІІ (3)
  С/РП Основи геоінформатики та ГІС ІІ (3,4)
  С/РП Основи гідрології та менеджмент водних ресурсів ІІ (3)
  С/РП Біогеографія з основами екології ІІ (3)
  С/РП Фізична географія материків і океанів ІІ (3,4)
  С/РП Регіональна економічна і соціальна географія ІІ (3,4)
  С/РП Картографічне моделювання ІІ (3)
  С/РП Основи геоекології та сталого розвитку ІІ (3)
  С/РП Прикладна геодезія ІІ (4)
  С/РП Основи просторового планування ІІ (4)
  С/РП Основи землеустрою ІІI (5)
  С/РП Правове регулювання природокористування ІІI (5)
  С/РП Географія світового господарства ІІI (5)
  С/РП Психологія управління часом III (5)
  С/РП+KP Фізична географія України III (5)
  С/РП+KP Економічна і соціальна географія України III (6)
  С/РП Економіка природокористування III (6)
  С/РП Топогеодезичні роботи в землеустрої III (6)
  С/РП Земельний кадастр III (6)
  С/РП Оцінка земель IV (7)
  С/РП Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки IV (7)
  С/РП Управління ґрунтово-земельними ресурсами IV (7)
  С/РП Землевпорядне проектування IV (8)
  РП Навчальна комплексна географічна практика I (2)
  РП Навчальна практика з ґрунтознавства і геодезії  ІІ (4)
  РП Виробнича практика III (6)
  РП Переддипломна практика IV (7)
  МР Кваліфікаційна робота IV (8)
  ПІ Атестаційний іспит з географії IV (8)
  С/РП Фізичне виховання* (позакредитна) І-ІІ (1-4)
 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Землекористування і оцінка земель, 2021)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання (семестр)
  3 курс
  РП/С Іноземна мова за проф. спрямуванням І – ІV  (1-7)
  РП/С Основи землеустрою ІІІ (5)
  РП/С Правове регулювання природокористування  ІІІ (5)
  РП/С Географія світового господарства  ІІІ (5)
  РП/С Психологія управління часом ІІІ (5)
  РП/С + KP Географія України  ІІІ (5,6)
  РП/С Економіка природокористування  ІІІ (6)
  РП/С Топогеодезичні роботи в землеустрої ІІІ (6)
  РП/С Земельний кадастр ІІІ (6)
  РП Виробнича  практика ІІІ (6)
  4 курс
  РП/С Іноземна мова за проф. спрямуванням І – ІV  (1-7)
  РП/С Оцінка земель ІV (7)
  РП/С Основи сільськогосподарського виробництва і аграрної економіки ІV (7)
  РП/С Управління ґрунтово-земельними ресурсами ІV (7)
  РП/С Землевпорядне проектування ІV (8)
  РП Переддипломна практика  ІV (7)
  МР + ПІ Державна атестація (кваліфікаційна бакалаврська робота, атестаційний іспит з географії) ІV (8)
 • Спеціальність 106 Географія, магістр (ОПП Географія, 2022)

  РП/СОКСеместр
  1 курс
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І, ІІ,ІІІ
  РП/С Цивільний захист та охорона праці в галузі І
  РП/С Педагогіка і психологія вищої школи І
  РП/С Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі  
  РП/С Історія і методологія географічної науки І
  РП/С Геостратегування і геопланування І
  РП Професійно-наукова практика І
  РП/С Глобалізаційні виклики І
  РП/С Природоохоронне право  і оцінка впливу на довкілля (ОВД) ІІ
  РП/С Проблеми регіонального розвитку І
  РП Науково-дослідна (переддипломна)  практика ІІ
  2 курс
  РП Асистентська практика ЗВО ІІІ
  РП/С/МP Кваліфікаційна робота магістра (виконання й захист) ІІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2017)

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП/РП Історія, концепції та проблеми географічної науки І
  НП/РП Методологія та філософія наукових досліджень І
  НП/РП English academic writing І, ІІ
  НП/РП Асистенська практика у ВНЗ І
  НП/РП Сучасні досягнення географічних наук ІІ
  НП/РП Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності ІІ
  НП/РП Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження ІІ
  НП/РП Професійна етика викладача та науковця ІІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2020)

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП/РП   Філософія науки та етика науковця     І
  НП/РП Історія, концепції та cучасні досягнення науки І
  НП/РП Академічне письмо іноземною мовою І, ІІ
  НП/РП Інформаційні технології у науковій діяльності І
  НП/РП Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність ІІ
  НП/РП Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень ІІ
  НП/РП Педагогічна (асистентська) практика ІІІ

242 Туризм і рекреація

 • Спеціальність 242 Туризм і рекреація, бакалавр (ОПП Туризм, 2023)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  І курс
  РП / С Історія туризму I
  РП / С Туристично-рекреаційні ресурси України I
  РП / С Актуальні питання історії та культури України I
  РП / С Екологія I
  РП / С Регіональна економіка з основами регіональної політики I
  РП / С Рекреологія I
  РП / С Українська мова (за проф. спрямуванням) I
  РП / С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VI
  РП / С Безпека життєдіяльності в туризмі II
  РП / С Рекреаційні комплекси світу II
  РП / С Основи суспільної географії II
  РП / С Географія туризму II-III
  РП / С Економічна теорія II-III
  РП / С Інформаційні системи і технології в туризмі II-III
  РП / С Організація туризму II-V I-IV
  РП / С Фізичне виховання (позакредитна)  
  РП / С Навч. практика "Вступ до фаху" II
 • Спеціальність 242 Туризм, бакалавр (ОПП Туризм, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  І курс
  РП / С Історія туризму I
  РП / С Туристично-рекреаційні ресурси України I
  РП / С Актуальні питання історії та культури України I
  РП / С Екологія I
  РП / С Регіональна економіка з основами регіональної політики I
  РП / С Рекреологія I
  РП / С Українська мова (за проф. спрямуванням) I
  РП / С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І-VI
  РП / С Безпека життєдіяльності в туризмі II
  РП / С Рекреаційні комплекси світу II
  РП / С Основи суспільної географії II
  РП / С Географія туризму II-III
  РП / С Економічна теорія II-III
  РП / С Інформаційні системи і технології в туризмі II-III
  РП / С Організація туризму II-V
  РП / С Фізичне виховання (позакредитна) I-IV
  РП / С Навч. практика "Вступ до фаху" II
  ІІ курс
  РП / С Філософія та основи релігієзнавства III
  РП / С Туристична картографія III
  РП / С Друга іноземна мова (за проф. спрям.) III-IV
  РП / С Організація ресторанного господарства III-IV
  РП Навчальна організаційна практика IV
  ІІІ курс
  РП / С Психологія V
  РП / С Організація готельного господарства V
  РП / С Маркетинг в туризмі V
  РП / С Заповідна справа V
  РП / С Статистика в туризмі VI
  РП / С Облік і аудит в туризмі VI
  РП / С Менеджмент в туризмі VI-VII
  РП / С Природні туристичні ресурси світу VI
  РП / С Географія світового господарства VI
  РП / С Спортивно-оздоровчий туризм VI
  РП Виробнича професійно-орієнтована практика VI
  IV курс
  РП / С Правове регулювання туристичної діяльності VII
  РП / С Міжнародний туризм VIII
  РП / С Транспортне забезпечення в туризмі VIII
  РП Переддипломна практика VII
  МР Бакалаврська робота VIII
  ПЕ Атестаційний екзамен VIII
 • Спеціальність 242 Туризм, бакалавр (ОПП Туризм, 2019)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  3 курс
  РП / С Іноземна мова за профспрямуванням V
  РП / С Організація туризму V, VI, VII
  РП / С Маркетинг в туризмі V ,VI
  РП / С Організація ресторанного господарства V,VI
  РП / С Організація готельного господарства V,VI
  РП / С Психологія V
  РП / С Облік і аудит в туризмі VI
  РП / С Менеджмент в туризмі VI, VII
  РП / С Професійно-орієнтована практика   VI
  4 курс
  РП / С Економіка підприємництва VII, VIII
  РП / С Правове регулювання туристичної діяльності VII
  РП / С Виробнича практика VII
  РП / С Міжнародний туризм VIII
  РП / С Переддипломна практика VIII
  МР Кваліфікаційна робота VIII
  РЕ Державний іспит VIII
 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм, 2022)

  РП/С ОК Семестр
  РП/С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І, ІІ
  РП Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) І, ІІ
  РП/С Методологія та організація наукових досліджень І
  РП/С Цивільний захист та охорона праці в галузі І
  РП/С Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка туризму) І
  РП/С Туризмологія І
  РП/С Геоглобалістика    
  РП/С Географія світової спадщини  
  РП/С Логістика в туризмі І
  РП/С Асистентська практика ІІ
  РП/С Курортна справа з основами курортології та реабілітології ІІ
  2 курс
  РП/С Міжнародне право ІІІ
  РП/С Психологія управління та конфліктологія ІІІ
  РП/С Інноваційні технології в туризмі ІІІ
  РП/С Екскурсологія ІІІ
  РП/С Виробнича (переддипломна) практика І,ІІІ
  РП/С Кваліфікаційна робота  
 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  НП / С Туризмологія I
  РП/НП / С Методологія та організація наукових досліджень I
  НП / С Професійна та корпоративна етика I
  НП / С Асистентська практика I
  РП / С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І, ІІ
  НП / С Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) І
  НП / С Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) ІІ
  РП/НП / С Геоглобалістика ІІ
  МР / С Виробнича практика ІІ
  НП / С Логістика в туризмі ІІ
  РП/НП / С Географія світової спадщини ІІ
  2 курс
  НП / С Міжнародне право (приватне, договірне, консюмерське) ІІІ
  НП / С Цивільний захист та охорона праці в галузі III
  НП / С Психологія управління та конфліктологія III
  НП / С Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка туризму) III
  МР Магістерська робота (виконання й захист) III
  РП / С Екскурсологія III
  НП / С Курортна справа з основами курортології та реабілітології III

014.07 Середня освіта (Географія)

 • Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), бакалавр (ОПП Середня освіта, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс (ОПП Середня освіта (Географія) 2022 року)
  РП/С Українська мова за проф.спрям. І
  РП/С Актуальні пит.іст. та культ.України І
  РП/С Іноземна мова за проф.спрям. І, ІІ
  РП/С Вища математика І
  РП Основи топографії та картографії І, ІІ
  РП/С Основи фізики Землі І
  РП/С Хімія сфер Землі І
  РП/С Землезнавство І
  РП/С Геологія з основами геоморфології І, ІІ
  РП Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів ІІ
  РП/С Ландшафтознавство з основами ландшафтного планування І, ІІ
  РП/С Метеорологія  і кліматологія ІІ
  РП/С Основи суспільної географії ІІ
  РП/С Навчальна комплексна географічна практика ІІ
  2 курс
  РП Політологія ІІІ
  РП/С Основи гідрології та менеджмент водних ресурсів ІІІ
  РП Біогеографія з основами екології ІІІ
  РП/С Фізична географія материків і океанів ІІІ, ІV
  РП/С Регіональна економічна і соціальна географія ІІІ, ІV
  РП/С Іноземна мова за проф.спрям. ІІІ, ІV
  РП Теоретичні основи шкільної географічної освіти та краєзнавства ІІІ
  РП/С Педагогіка ІІІ
  РП/С Основи ГІС ІV
  РП/С Метеорологія  і кліматологія ІV
  РП/С Загальна та вікова психологія ІV
  РП/С Навчально професійно-орієнтовна практика ІV
  3 курс (ОПП Середня освіта (Географія) 2020 року)
  РП/С Фіз.географія материків  і океанів V, VI
  РП/С Географія світового госп. V
  РП/С Педагогіка V
  РП/С Іноземна мова за проф.спрям. V, VI
  РП/С Регіональна економ  і соц геогр VI
  РП/С Географія в ЗОНЗ та методика її викладання VI
  РП/С Виробнича практика з організації роботи вчителя середньої школи VI
  4 курс (ОПП Середня освіта (Географія) 2018 року)
  РП/С Регіональна економ  і соц геогр VII
  РП/С Економічна і соціальна географія України та методика її викладання VII
  РП Географія України та методика її навчання та викладання VII
  РП Зміст і методика навчання природознавства VII
  РП/С Педагогічна практика VII
  РП/С Іноземна мова за проф.спрям. VII
  РП/С Педагогічна практика VIIІ
  МР Бакалаврська робота VIII
  ПКДЕ Підготовка до держ іспиту VIII
 • Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), бакалавр (ОПП Середня освіта)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  І курс
  НП / С Українська мова за професійним спрямуванням І
  НП / С Актуальні питання історії та культури України І
  НП / С Геологія загальна та історична І
  НП / С Основи фізичної географії І
  НП / С Хімія з основами геохімії І
  НП / С Фізика з основами астрономії І
  НП / С Іноземна мова за професійним спрямуванням І, ІІ
  НП / С Вища математика І, ІІ
  НП / С Топографія з основами геодезії І, ІІ
  НП / С Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів ІІ
  НП / С Основи суспільної географії ІІ
  НП / С Інформатика з основами геоінформатики ІІ
  РП / МР Навчальна топографічна практика ІІ
  РП / МР Навчальна комплексно-географічна практика ІІ
  ІІ курс
  НП / С Метеорологія та кліматологія ІІІ
  НП / С Інформатика з основами геоінформатики ІІІ
  НП / С Картографія ІІІ
  НП / С Політологія ІІІ
  НП / С Біогеографія з основами екології ІІІ
  НП / С Геоморфологія ІІІ
  НП / С Іноземна мова за професійним спрямуванням ІІІ, ІV
  НП / С Ландшафтознавство ІІІ, VI
  НП / С Загальна гідрологія IV
  НП / С Основи охорони праці та БЖД IV
  РП Навчальна комплексна краєзнавчо-географічна IV
  РП Навчальна зонально-географічна практика IV
  ІІІ курс
  НП / С Педагогіка V
  НП / С Географія світового господарства V
  НП / С Іноземна мова за професійним спрямуванням V, VI
  НП / С Фізична географія материків і океанів V, VI
  НП / С Регіональна економічна і соціальна географія VI
  НП / С Географія в ЗОНЗ та методика її викладання VI
  РП Виробнича практика з організації роботи вчителя середньої школи VI
  IV курс
  НП / С Регіональна економічна і соціальна географія VII
  НП / С Зміст і методика навчання природознавства VII
  НП / С Географія України та методика її навчання та викладання VII
  НП / С Економічна і соціальна географії України та методика її викладання VII
  РП Педагогічна практика VII
  РП Педагогічна практика VIII
  МР Бакалаврська робота VIII
  ПКДЕ Комплексний державний екзамен VIII

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, студенти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ.

Запис здійснюється на підставі написаної студентом заяви на ім'я декана факультету. В заяві студент зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану студента.

Перелік вибіркових дисциплін для студентів геолого-географічного факультету.
(НП – навчальна програма, РП – робоча програма, С - силабус, МР – методичні рекомендації)

103 Науки про Землю

 • Спеціальність 103 Науки про Землю, бакалавр (ОП «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія», 2022)

  ДокументиНазва ОКСеместр
  2 курс
  РП/С Політологія ІІІ
  С Економічна теорія ІІІ
  С Соціологія ІІІ
  3 курс
  РП/С Мікропалеонтологія V
  РП/С Інженерні споруди V
  С Екологічне та природоохоронне право в Україні V
  РП/С Осадові басейни та палеогеографія V
  РП/С Ґрунтознавство V
  С Загальна гідрологія V
  РП/С Механіка грунтів VI
  РП/С Геохронологія та стратиграфія VI
  С Цифрове ГІС картографування VI
  РП/С Динаміка підземних вод VI, VII
  РП/С Металогенія та генетична мінералогія VI, VII
  С Геологія нафти і газу VI, VII
  РП/С Методи морських геологічних досліджень V
  С Польові методи випробування грунтів V
  РП/С Методика  інженерно-геологічного та еколого-геологічного картування V
  РП/С Технічна меліорація грунтів V
  РП/С Курсова робота з морської геології VI
  РП/С Курсова робота з гідрогеології VI
  РП/С Курсова робота з інженерної геології VI
  С Навчальна практика з літології VI
  РП/С Навчальна практика з польових методів гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень VI
  4 курс
  С Динаміка підземних вод VI, VII
  С Металогенія та генетична мінералогія VI, VII
  С Геологія нафти і газу VI, VII
  С Регіональна геологія океанів і морів VII
  С Інженерна геодинаміка VII
  С Природокористування в берегових системах VII
  С Пошуки та розвідка корисних копалин VII,VIII
  С Регіональна інженерна геологія та регіональна гідрогеологія VII,VIII
  С Геоекологія океанів і морів VII,VIII
  С Міжнародні стандарти геолого-розвідувальних робіт VII,VIII
  С Методика гідрогеологічних досліджень VII,VIII
  С Нафтогазоносність дна морів і океанів VII,VIII
  С Геохімічні методи пошуків VIII
  С Методика інженерно-геологічних досліджень VIII
  С Використання природних ресурсів і охорона природи VIII
  С Геологія і корисні копалини Чорного та Азовського морів VIII
  С Гідрогеохімія VIII
  С Пошуки, розвідка та оцінка запасів підземних вод VIII
  С Кадастр природних ресурсів VIII
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, бакалавр (ОП «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія», 2021)

  ДокументиНазва ОКСеместр
  3 курс
  РП/С Мікропалеонтологія V
  РП/С Інженерні споруди V
  С Екологічне та природоохоронне право в Україні V
  РП/С Осадові басейни та палеогеографія V
  РП/С Ґрунтознавство V
  С Загальна гідрологія V
  РП/С Механіка грунтів VI
  РП/С Геохронологія та стратиграфія VI
  C Цифрове ГІС картографування  VI
  РП/С Динаміка підземних вод VI, VII
  РП/С Металогенія та генетична мінералогія  VI, VII
  С Геологія нафти і газу VI, VII
  РП/С Методи морських геологічних досліджень  V
  С Польові методи випробування грунтів V
  РП/С Методика  інженерно-геологічного та еколого-геологічного картування V
  РП/С Технічна меліорація грунтів V
  РП/С Курсова робота з морської геології VI
  РП/С Курсова робота з гідрогеології VI
  РП/С Курсова робота з інженерної геології VI
  С Навчальна практика з літології  VI
  РП/С Навчальна практика з польових методів гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень VI
  4 курс
  С Динаміка підземних вод VI, VII
  С Металогенія та генетична мінералогія  VI, VII
  С Геологія нафти і газу VI, VII
  С Регіональна геологія океанів і морів VII
  С Інженерна геодинаміка VII
  С Природокористування в берегових системах VII
  С Пошуки та розвідка корисних копалин VII,VIII
  С Регіональна інженерна геологія та регіональна гідрогеологія VII,VIII
  С Геоекологія океанів і морів VII,VIII
  С Міжнародні стандарти геолого-розвідувальних робіт  VII,VIII
  С Методика гідрогеологічних досліджень VII,VIII
  С Нафтогазоносність дна морів і океанів VII,VIII
  С Геохімічні методи пошуків VIII
  С Методика інженерно-геологічних досліджень VIII
  С  Використання природних ресурсів і охорона природи VIII
  С Геологія і корисні копалини Чорного та Азовського морів VIII
  С Гідрогеохімія VIII
  С Пошуки, розвідка та оцінка запасів підземних вод VIII
  С  Кадастр природних ресурсів VIII

 • Спеціальність 103 Науки про Землю, бакалавр (ОПП Науки про Землю, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  РП/С Політологія II
  РП/С Соціологія II
  РП/С Психологія управління часом II
  РП Морська геологія III
  РП Ґрунтознавство III
  РП/С Землезнавство III
  РП/С Мікропалеонтологія III
  РП/С Інженерні споруди III
  РП/С Картографічне моделювання III
  РП Генетична мінералогія III
  РП/С Технічна меліорація грунтів III
  РП/С "Менеджмент природних ресурсів та природоохоронної діяльності" III
  РП/С Методи морських геологічних досліджень III
  РП/С Методика інженерно-геологічного та еколого-геологічного картування III
  РП/С Фізична географія материків і океанів III
  РП Геохронологія та стратиграфія III-IV
  РП/С Динаміка підземних вод III-IV
  РП Геохімічні методи пошуків IV
  РП/С Методика інженерно-геологічних досліджень IV
  РП/С Основи гідрології та менеджмент водних ресурсів IV
  РП Осадові басейни та палеогеографія III
  РП Регіональна геологія океанів і морів IV
  РП Металогенія IV
  РП/С Міжнародні стандарти геолого-розвідувальних робіт IV
  РП/С Геологія і корисні копалини Чорного моря IV
  РП/С Механіка грунтів III
  РП/С Польові методи випробування грунтів III
  РП Регіональна гідрогеологія IV
  РП/С Регіональна інженерна геологія IV
  РП/С Інженерна геодинаміка IV
  РП/С Гідрогеохімія IV
  РП Основи геологічної інтерпретації геофізичних даних IV
  РП/С Методика гідрогеологічних досліджень IV
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, магістр (ОПП Науки про Землю, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  РП/С Морська інженерна геологія I
  РП/С Геодинаміка та вчення про формації I
  РП/С Основи глобальної тектоніки та геодинаміка I
  РП/С Еколого-геологічні проблеми міських агломерацій I
  РП/С Методи пошуку та розвідки морських родовищ нафти та газу I
  РП/С Океанографічні дослідження I
  РП/С Інформаційне забезпечення НДР ІІ
  РП/С Актуальні проблеми геології, морської геології та стратиграфії ІІ
  РП/С Стратиграфія четвертинних відкладів Чорного моря ІІ
  РП/С Еколого-геологічний моніторинг,  експертиза та аудит ІІ
  РП/С Геологія родовищ нафти та газу на шельфі Чорного моря ІІ
  РП/С Екологічна геологія України ІІ
  РП/С Спеціальні гідрогеологічні розрахунки ІІ
  РП/С Екологічна геологія родовищ корисних копалин ІІ
  РП/С Літодинаміка та узбережно-морське розсипоутворення ІІ
  РП/С Інженерно-геологічні прогнози і моделювання I
  РП/С Океанський седиментогенез I
  РП/С Інженерна геологія Азово-Черноморського басейну I
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, магістр (ОПП Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів, 2023)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  РП/С Геостратегування і геопланування 2
  РП/С Глобальні виклики 2
  РП/С Проблеми регіонального розвитку  2
  РП/С Урбаністичне геопланування 2
  РП/С Актуальні проблеми ґрунтознавства і земельного кадастру  2
  РП/С Кліматично орієнтоване землеробство 2
  РП Біосферна етика 2
  РП/С Урбосередовище і ґрунти міст 2
  РП/С Актуальні проблеми зрошуваного землеробства на півдні України 2
  РП/С Здоров’я ґрунту та охорона ґрунтових ресурсів 2
  РП/С Еколого-економічні аспекти природокористування  2
  РП/С Ландшафтне планування 2
  2 курс
  РП/С Агроґрунтознавство і агрохімія 3
  РП/С Математичні методи та інформаційні технології в ґрунтознавстві та кадастрі  3
  РП/С Моніторинг геосистем 3
  РП/С Менеджмент ГІС-проектів 3
  РП/С Рекреаційно-туристичне природокористування  3
  РП/С Географічний прогноз і експертиза 3
  РП/С Агроекологія і екологія ґрунтів 3
  РП/С Степознавство 3
  РП/С Діагностика і класифікація ґрунтів 3
  РП/С Правове забезпечення управління ґрунтово-земельними ресурсами  3
  РП/С Менеджмент природокористування 3
  РП/С Кластери в АПК 3
  РП/С Моніторинг ґрунтів  і земель 3
  РП/С Меліоративне ґрунтознавство 3
  РП/С Кадастр і оцінка природних ресурсів України 3
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  РП / С Педагогіка вищої школи II
  РП / С Освітні вимірювання ІІ
  РП / С Інноваційні технології викладання у вищій школі II
  РП / С Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності II
  РП / С Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного моря I
  РП / С Геологічна небезпека у містах I
  РП / С Охорона та раціональне використання підземних вод I

  РП / С en

  РП / С ua
  Advanced Topics in  Paleontology,  Micropaleontology and Paleoecology I
  РП / С Математичні методи  моделювання в інженерній геології та гідрогеології I
  РП / С Сучасні проблеми інженерної геодинаміки I
  РП / С Корисні копалини Світового океану II
  РП / С Сучасні морські седиментаційні процеси II

  РП / С en

  РП / С ua
  Engineering geological processes of the Azov-Black Sea basin coastal zone. II
  РП / С Сучасні досягнення морської геології II
  РП / С Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів II
  РП / С ГІС технології в науковій проектній діяльності II
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю) (2020)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  НП / РП / С Педагогіка вищої школи ІІ
  НП / РП / С Психологія ефективного управління часом ІІ
  НП / РП / С Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ІІ
  НП / РП / С Методи статистичної обробки даних ІІ
  НП / РП / С Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного моря І
  НП / РП / С Геологічна небезпека у містах І
  НП / РП / С Охорона та раціональне використання підземних вод І
  НП / РП / С Advanced Topics in  Paleontology,  Micropaleontology and Paleoecology І
  НП / РП / С Математичні методи моделювання в інженерній геології та гідрогеології І
  НП / РП / С Сучасні проблеми інженерної геодинаміки І
  НП / РП / С Корисні копалини Світового океану ІІ
  НП / РП / С Сучасні морські седиментаційні процеси ІІ
  НП / РП / С Engineering geological processes of the Azov-Black Sea basin coastal zone (Інженерно-геологічні процеси прибережної зони Азово-Чорноморського басейну). ІІ
  НП / РП / С Сучасні досягнення морської геології ІІ
  НП / РП / С Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів ІІ
  НП / РП / С ГІС технології в науковій проектній діяльності ІІ

106 Географія

 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку, 2022)

  Документи Назва дисципліни Семестр
  РП/С Основи охорони праці та БЖД III
  РП/С Філософія III
  РП/С Соціологія III
  РП/С Трудове право III
  РП/С Соціальна географія IV
  РП/С Прикладна кліматологія IV
  РП/С Моделі та моделювання в географії та природокористуванні IV
  РП/С Управління розвитком територіальних громад IV
  РП/С Географічні основи організації заповідної справи IV
  РП/С Географія культури і релігії IV
  РП/С Цифрове ГІС картографування V
  РП/С Основи топоніміки V
  РП/С Екологічна етика V
  РП/С Міські агломерації та урбанізовані ареали V
  РП/С Менеджмент природних ресурсів та природоохоронної діяльності V
  РП/С Бази даних ГІС V
  РП/С Основи рекреаційно-туристичного природокористування VI
  РП/С Географія Одещини VI
  РП/С Міське планування та основи містобудування VI
  РП/С ГІС в урбаністиці та міському плануванні VI
  РП/С Географічні основи природокористування VI
  РП/С Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки VI
  РП/С Адміністративне та муніципальне право в Україн VI
  РП/С Транспортно-логістичні системи VI
  РП/С ГІС в муніципальному та регіональному управлінні VI
  РП/С Рекреаційна географія VI
  РП/С Меліоративна географія VI
  РП/С Статистичні методи в регіональному та муніципальному управлінні VI
  РП/С Дистанційні методи дослідження природного середовища VII
  РП/С Етногеографія VII
  РП/С Медична географія VII
  РП/С Природно-ресурсний потенціал   України VII
  РП/С Екологічне та природоохоронне право в Україні VII
  РП/С Геохімія і геофізика ландшафтів VII
  РП/С Географічна експертиза регіональних проектів і програм VII
  РП/С Регіоналізація Європейського простору VII
  РП/С Управління розвитком міст VII
  РП/С Екологічний менеджмент VII
  РП/С Основи океанології та морське природокористування VII
  РП/С Психологія управління часом VII
  РП/С Поведінкова географія VIII
  РП/С Морське ландшафтознавство VIII
  РП/С Географія культурної спадщини VIII
  РП/С Міське господарство VIII
  РП/С Основи берегознавства VIII
  РП/С Просторовий аналіз і моделювання в ГІС VIII
  РП/С Стратегічне планування розвитку регіонів VIII
  РП/С Природно-ресурсний потенціал Чорного та Азовського морів VIII
  РП/С Ревіталізація та модернізація міського середовища VIII
  РП/С Основи ерозієзнавства VIII
  РП/С Просторове планування в територіальних громадах VIII
  РП/С Міський туризм та туристичний брендинг міст VIII
  РП/С Кадастр природних ресурсів VIII
  РП/С Інженерна географія VIII
  РП/С Етика та естетика VIII
  РП/С Географічні основи регіонального бізнес планування VIII
  РП/С Географія сфери обслуговування VIII
  РП/С Транскордонне та прикордонне співробітництво VIII
 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку, 2021)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  3 курс
  РП/С Цифрове ГІС  картографування V
  РП/С Основи топоніміки V
  РП/С Екологічна етика V
  РП/С Міські агломерації та урбанізовані ареали V
  РП/С Менеджмент природних ресурсів та природоохоронної діяльності V
  РП/С Бази даних ГІС  V
  РП/С Основи рекреаційно-туристичного природокористування V
  РП/С Географія Одещини V
  РП/С Міське планування та основи містобудування V
  РП/С ГІС в урбаністиці та міському плануванні VI
  РП/С Географічні основи природокористування VI
  РП/С Основи сільськогосподарського  виробництва та аграрної економіки VI
  РП/С Адміністративне та муніципальне право в Україн VI
  РП/С Транспортно-логістичні системи VI
  РП/С ГІС в муніципальному та регіональному управлінні VI
  РП/С Рекреаційна географія VI
  РП/С Меліоративна географія VI
  РП/С Статистичні методи в регіональному та муніципальному управлінні VI
  4 курс
  РП/С Дистанційні методи дослідження природного середовища VII
  РП/С Етногеографія VII
  РП/С Медична географія VII
  РП/С Природно-ресурсний потенціал   України VII
  РП/С Екологічне та природоохоронне право в Україні VII
  РП/С Геохімія і геофізика ландшафтів VII
  РП/С Географічна експертиза регіональних проектів і програм VII
  РП/С Регіоналізація Європейського простору VII
  РП/С Управління розвитком міст VII
  РП/С Екологічний менеджмент VII
  РП/С Основи океанології та морське природокористування VII
  РП/С Психологія управління часом VII
  РП/С Поведінкова географія  VIII
  РП/С Морське ландшафтознавство VIII
  РП/С Географія культурної  спадщини VIII
  РП/С Міське господарство VIII
  РП/С Основи берегознавства VIII
  РП/С Просторовий аналіз і моделювання в ГІС VIII
  РП/С Стратегічне планування розвитку регіонів VIII 
  РП/С Природно-ресурсний потенціал Чорного та Азовського морів VIII
  РП/С Ревіталізація та модернізація міського середовища VIII
  РП/С Основи ерозієзнавства  VIII
  РП/С Просторове планування в територіальних громадах VIII
  РП/С Міський туризм та туристичний брендинг міст VIII
  РП/С Кадастр природних ресурсів VIII
  РП/С Інженерна географія VIII
  РП/С Етика та естетика VIII
  РП/С Географічні основи регіонального бізнес планування VIII
  РП/С Географія сфери обслуговування  VIII
  РП/С Транскордонне та прикордонне співробітництво VIII
 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Землекористування і оцінка земель, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання (семестр)
  С/РП Основи охорони праці та БЖД IІ (3)
  С/РП Філософія IІ (3)
  С/РП Соціологія IІ (3)
  С/РП Основи менеджменту IІ (3)
  С/РП Трудове право IІ (3)
  С/РП Соціальна географія ІІ (4)
  С/РП Біологія ґрунтів ІІ (4)
  С/РП Геоботаніка з основами ботаніки ІІ (4)
  С/РП Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи ІІ (4)
  С/РП Управління розвитком територіальних громад ІІ (4)
  С/РП Геохімія ландшафтів ІІ (4)
  С/РП Екологічна етика ІІІ (5)
  С/РП Спортивний туризм і орієнтування ІІІ (5)
  С/РП Дослідження і картографування ґрунтів і земель ІІІ (5)
  С/РП Людина і навколишнє середовище ІІІ (5)
  С/РП Менеджмент природних ресурсів та природоохоронної діяльності ІІІ (5)
  С/РП Фізика та хімія ґрунтів ІІІ (5)
  С/РП Основи рекреаційно-туристичного природокористування ІІІ (5)
  С/РП Географія Одещини ІІІ (5)
  С/РП Міське планування та основи містобудування ІІІ (5)
  С/РП Географія АПК ІІІ (6)
  С/РП ГІС в урбаністиці та міського планування ІІІ (6)
  С/РП Основи заповідної справи ІІІ (6)
  С/РП Екологічне та природоохоронне право в Україні ІІІ (6)
  С/РП Адміністративне та муніципальне право в Україні ІІІ (6)
  С/РП ГІС  в муніципальному та регіональному управлінні ІІІ (6)
  С/РП Класифікація та діагностика ґрунтів ІІІ (6)
  С/РП Вчення про ґрунтоутворювальні процеси ІІІ (6)
  С/РП Біоресурси та їх охорона ІІІ (6)
  С/РП Медична географія IV (7)
  С/РП Географія ґрунтів та земельні ресурси України IV (7)
  С/РП Математичні методи в ґрунтознавстві та землеустрої IV (7)
  С/РП Основи агрохімії та ґрунтово-агрохімічних досліджень IV (7)
  С/РП Проблеми регіонального ґрунтознавства та землеустрою IV (7)
  С/РП Географія культури і релігії IV (7)
  С/РП Географія ґрунтів та земельні ресурси світу IV (7)
  С/РП Управління розвитком міст IV (7)
  С/РП Охорона ґрунтів України IV (7)
  С/РП Основи меліорації та меліоративної географії IV (7)
  С/РП Антропогенні ґрунти IV (7)
  С/РП Моніторинг ґрунтів і земель IV (7)
  С/РП Просторове планування агро-  та урботериторій IV (8)
  С/РП Історико-географічні системи землекористування IV (8)
  С/РП Агроекологія та екологічні функції ґрунтів IV (8)
  С/РП Просторове та ландшафтне планування в умовах децентралізації в Україні IV (8)
  С/РП Меліоративне ґрунтознавство IV (8)
  С/РП Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів IV (8)
  С/РП Супутникова геодезія IV (8)
  С/РП ГІС в кадастрових системах IV (8)
  С/РП ГІС-картографія ґрунтів з основами контурно-меліоративної організації території IV (8)
  С/РП Методи дистанційного дослідження в географії, ґрунтознавстві і землеустрої IV (8)
  С/РП Семінар з проблем сучасного ґрунтознавства IV (8)
  С/РП Основи ерозієзнавства IV (8)
  С/РП Морфологія ґрунтів IV (8)
  С/РП Кадастр природних ресурсів IV (8)
  С/РП Стале еколого-безпечне землекористування IV (8)
  С/РП Географічні основи регіонального бізнес-планування IV (8)
  С/РП Агроландшафтне проектування IV (8)
  С/РП Біопродуктивність ґрунтів IV (8)
  С/РП Практикум з земельного права і земельного кадастру при організації бізнесу IV (8)
 • Спеціальність 106 Географія, бакалавр (ОПП Землекористування і оцінка земель, 2021)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання (семестр)
  3 курс
  РП/С Екологічна етика ІІІ (5)
  РП/С Спортивний туризм і орієнтування ІІІ (5)
  РП/С Дослідження і картографування ґрунтів і земель ІІІ (5)
  РП/С Людина і навколишнє середовище ІІІ (5)
  РП/С Менеджмент природних ресурсів та природоохоронної діяльності ІІІ (5)
  РП/С Фізика та хімія ґрунтів ІІІ (5)
  РП/С Основи рекреаційно-туристичного природокористування ІІІ (5)
  РП/С Географія Одещини ІІІ (5)
  РП/С Міське планування та основи містобудування ІІІ (5)
  РП/С Географія АПК ІІІ (6)
  РП/С ГІС в урбаністиці та міському плануванні ІІІ (6)
  РП/С Основи заповідної справи  ІІІ (6)
  РП/С Екологічне та природоохоронне право в Україні ІІІ (6)
  РП/С Адміністративне та муніципальне право в Україні ІІІ (6)
  РП/С Трудове право ІІІ (6)
  РП/С Класифікація та діагностика ґрунтів ІІІ (6)
  РП/С Вчення про ґрунтоутворювальні процеси ІІІ (6)
  РП/С Біоресурси та їх охорона  ІІІ (6)
  4 курс
  РП/С Медична географія ІV (7)
  РП/С Географія ґрунтів та земельні ресурси України  ІV (7)
  РП/С Математичні методи в ґрунтознавстві та землеустрої  ІV (7)
  РП/С Основи агрохімії та ґрунтово-агрохімічних досліджень ІV (7)
  РП/С Проблеми регіонального ґрунтознавства та землеустрою ІV (7)
  РП/С ГІС в кадастрових системах  ІV (7)
  РП/С Географія ґрунтів та земельні ресурси світу  ІV (7)
  РП/С Управління розвитком міст ІV (7)
  РП/С Охорона ґрунтів України ІV (7)
  РП/С Основи меліорації та меліоративної географії ІV (7)
  РП/С Антропогенні ґрунти  ІV (7)
  РП/С Моніторинг ґрунтів і земель ІV (7)
  РП/С Просторове планування агро- та урботериторій ІV (8)
  РП/С Історико-географічні системи землекористування ІV (8)
  РП/С Агроекологія та екологічні функції ґрунтів ІV (8)
  РП/С Просторове та ландшафтне планування в умовах децентралізації в Україні ІV (8)
  РП/С Меліоративне ґрунтознавство ІV (8)
  РП/С Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів  ІV (8)
  РП/С Супутникова геодезія ІV (8)
  РП/С Геохімія ландшафтів ІV (8)
  РП/С ГІС-картографія ґрунтів з основами контурно-меліоративної  організації території ІV (8)
  РП/С Методи дистанційного дослідження в географії, ґрунтознавстві і землеустрої ІV (8)
  РП/С Біопродуктивність ґрунтів   ІV (8)
  РП/С Основи ерозієзнавства  ІV (8)
  РП/С Морфологія ґрунтів  ІV (8)
  РП/С Кадастр природних ресурсів ІV (8)
  РП/С Стале еколого-безпечне землекористування  ІV (8)
  РП/С Географічні основи регіонального бізнес планування ІV (8)
  РП/С Агроландшафтне проектування  ІV (8)
  РП/С Семінар з проблем сучасного ґрунтознавства і земельного кадастру ІV (8)
 • Спеціальність 106 Географія, магістр (ОПП Географія, 2022)

  РП/СОКСеместр
  1 курс
  РП/С Політична географія ІІ
  РП/С Теорія природничої географії ІІ
  РП/С Географія країн ЄС ІІ
  РП/С ГІС технології в географії ІІ
  РП/С Системний аналіз в географії ІІ
  РП/С Океанографічні дослідження ІІ
  РП/С Біосферна етика ІІ
  РП/С Урбосередовище і грунти міст ІІ
  РП/С Актуальні проблеми зрошуваного землеробства на півдні України ІІ
  РП/С Демографія та етнічна географія світу ІІ
  РП/С Географічні засади стратегічного розвитку  регіонів України ІІ
  РП/С Світові торгівельні режими ІІ
  2 курс
  РП/С Грунтово-земельні ресурси України ІІІ
  РП/С Кадастр і оцінка земель в Україні ІІІ
  РП/С Актуальні проблеми ґрунтознавчо-географічної науки і практики ІІІ
  РП/С Менеджмент ГІС-проектів ІІІ
  РП/С Географія міжнародного туризму ІІІ
  РП/С Географічний прогноз і експертиза ІІІ
  РП/С Урбаністичне геопланування ІІІ
  РП/С Демократія від теорії до практики ІІІ
  РП/С Географія культурної спадщини ІІІ
  РП/С Моніторинг геосистем ІІІ
  РП/С Туристичні ресурси світу ІІІ
  РП/С Рекреаційні ресурси берегової зони морів України ІІІ
  РП/С Охорона навколишнього середовища ІІІ
  РП/С Кадастр і оцінка природних ресурсів України ІІІ
  РП/С Географія систем розселення ІІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2017)

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП/РП Сучасні методологічні проблеми суспільної географії І
  НП/РП Планування території І
  НП/РП Сучасні проблеми фізичної географії І
  НП/РП Провідні географічні  закони І
  НП/РП Морфологічний аналіз в геоморфології І
  НП/РП Методика організації та проведення польових досліджень І,ІІ
  НП/РП Ґрунтово-земельні ресурси і сталий розвиток держави І
  НП/РП Урбосередовище - проблеми сьогодення І
  НП/РП Геоінформаційні системи і технології в сучасній географії ІІ
  НП/РП Моніторінг геоморфологічних процесів в береговій зоні Світового океан ІІ
  НП/РП Конструктивний підхід в географії ІІ
  НП/РП Геоінформаційнй системи і технології в сучасній географії І,ІІ
  НП/РП Основи регіонознавства та АТУ України ІІ
  НП/РП Демографічні та етнічні проблеми світу ІІ
  НП/РП Меліорація в Україні - історія, сучасний стан, перспективи ІІ
  НП/РП Кадастр та оцінка земель і нерухомості в Україні ІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2020)

  НП – навчальна програма, РП – робоча програма, С - силабус

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП / РП / С Сучасні методологічні проблеми суспільної географії І
  НП / РП / С Дослідження світового та регіональних туристичних ринків І
  НП / РП / С Ґрунтово-земельні ресурси і сталий розвиток держави І
  НП / РП / С Картографічні основи фізичної географії та морфологічний аналіз І
  НП / РП / С Сучасні проблеми конструктивної географії І
  НП / РП / С Планування території І
  НП / РП / С Урбосередовище - проблеми сьогодення І
  НП / РП / С Актуальні проблеми ґрунтознавчо-географічної науки та практики І
  НП / РП / С Методика організації та проведення польових досліджень І
  НП / РП / С Педагогіка вищої школи* ІІ
  НП / РП / С Психологія ефективного управління часом ІІ
  НП / РП / С Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ІІ
  НП / РП / С Методи статистичної обробки даних ІІ
  НП / РП / С Студії з політичної географії та географічного країнознавства ІІ
  НП / РП / С Ґрунтово-екологічний моніторинг ІІ
  НП / РП / С Моніторинг, проектування та моделювання  фізико-географічних ланшафтів ІІ
  НП / РП / С Прикладні конструктивно-географічні дослідження ІІ
  НП / РП / С Міждисциплінарні дослідження в географії ІІ
  НП / РП / С Біогеографія України та світу ІІ
  НП / РП / С Кадастр та оцінка земель і нерухомості в Україні ІІ
  НП / РП / С Стратегія природокористування та гармонійний розвиток ІІ
  НП / РП / С ГІС-технології в науковій проектній діяльності ІІ

242 Туризм і рекреація

 • Спеціальність 242 Туризм, бакалавр (ОПП Туризм, 2022)

  Документи Назва дисципліни Семестр
  ІІ курс
  РП / С Політологія III
  РП / С Правознавство III
  РП / С Вища та прикладна математика III
  РП / С Світове готельне і ресторанне господарство III
  РП / С Етика та естетика III
  РП / С Рекреаційно-туристичний потенціал: напрями систематики і оцінки III
  РП / С Туристичне краєзнавство Одещини IV
  РП / С Курортологія і санаторно-курортна діяльність IV
  РП / С Замковий туризм IV
  РП / С Географія світової культури та мистецтва IV
  РП / С Організація ділового туризму та виставкова діяльність IV
  РП / С Музеєзнавство IV
  РП / С Основи анімаційної діяльності IV
  РП / С Організація банкетів і прийомів IV
  РП / С Історико-культурний туризм IV
  РП / С Географія сфери послуг IV
  РП / С Страхування в туризмі IV
  РП / С Маркетинг готельно-ресторанного господарства IV
  ІІІ курс
  РП / С Молодіжний та навчальний туризм V
  РП / С Картографічні методи в туризмі V
  РП / С Спортивно-туристичне орієнтування V
  РП / С Підприємництво в сфері туризму V
  РП / С Етика бізнесу V
  РП / С Підприємницьке право V
  РП / С Географія релігій VI
  РП / С Культурна спадщина України VI
  РП / С Основи фізичної та суспільної географії VI
  IV курс
  РП / С Етногеографія та етнічний туризм VII
  РП / С Сільський зелений туризм VII
  РП / С Інклюзивний туризм VII
  РП / С Туризм в країнах Чорноморсько-Середземноморського басейну VII
  РП / С Медична географія VII
  РП / С Туристичне країнознавство VII
  РП / С Економіка підприємництва VII
  РП / С Управління туристичною дестинацією регіону VII
  РП / С Бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві VII
  РП / С Туризм в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону VII
  РП / С Подієвий туризм VII
  РП / С Суспільно-географічні основи розвитку туризму VII
  РП / С Екологічний туризм VIII
  РП / С Рекреаційна кліматологія VIII
  РП / С Маркетинг територій VIII
  РП / С Реклама в туризмі VIII
  РП / С Кулінарна етнологія VIII
  РП / С Основи наукових досліджень VIII
  РП / С Геологічні пам`ятки світу VIII
  РП / С Географія спелеотуризму і спелеорекреації VIII
  РП / С Екстремальні види туризму VIII
  РП / С Професійна комунікація другою іноземною мовою VIII
  РП / С Аналіз діяльності туристичних підприємств VIII
  РП / С Організація екскурсійної діяльності VIII
 • Спеціальність 242 Туризм, бакалавр (ОПП Туризм, 2019)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  3 курс
  РП / С Статистика в туризмі V
  РП / С Турлогістика V
  РП / С Географія світового господарства V
  РП / С Культурна спадщина України V
  РП / С Природні туристичні ресурси світу V
  РП / С Рекреаційна кліматологія V
  РП / С Правознавство VI
  РП / С Подієвий туризм VI
  РП / С Підприємництво в сфері туризму VI
  РП / С Туристичне країнознавство VI
  РП / С Туризм на природоохороних територіях VI
  РП / С Медична географія VI
  РП / С Туризм в країнах Чорноморсько-Середземноморського басейну VI
  РП / С Планування та організація туристичного бізнесу VI
  4 курс
  РП / С Географія релігій VII
  РП / С Страхування в туризмі VII
  РП / С Молодіжний та навчальний туризм VII
  РП / С Курортологія і санаторно-курортна діяльність VII
  РП / С Екологічна етика VII
  РП / С Туризм в країнах Північної та Західної Європи VII
  РП / С Сільський зелений туризм VII
  РП / С Туризм в країнах Африки та Близького Сходу VII
  РП / С Спортивно-оздоровчий туризм VII
  РП / С Геологічні пам'ятки світу VII
  РП / С Картографічні методи в туризмі VIII
  РП / С Релігійний туризм та паломництво VIII
  РП / С Аналіз діяльності туристичних підприємств VIII
  РП / С Політико-географічні особливості розвитку туристичної діяльності VIII
  РП / С Туризм в країнах Американського регіону VIII
  РП / С Спортивно-туристичне орієнтування VIII
  РП / С Туризм в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону VIII
  РП / С Управління туристичною дестинацією регіону VIII
  РП / С Етногеографія VIII
  РП / С Музеєзнавство VIII
  РП / С Екологічний туризм VIII
 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  РП/С Управління проектами в туризмі ІІ
  РП/С Організація спеціальних видів туризму ІІ
  РП/С Туристична політика ІІ
  РП/С Управління регіональним розвитком туризму ІІ
  РП/С Релігійний туризм та паломництво ІІ
  РП/С Діловий та дипломатичний протокол ІІ
  РП/С Іміджеологія та PR в туризмі ІІ
  РП/С Міжнародний туристичний бізнес ІІ
  РП/С Діджиталізація та цифрові трансформації сучасності ІІ
  РП/С Геоекологія ІІ
  РП/С Менеджмент курортної справи ІІ
  РП/С Управління ризиками підприємства ІІ
  РП/С Туристичний потенціал франкомовних країн ІІ
  РП/С Медична географія ІІ
  РП/С Управління якістю в туризмі ІІ
  РП/С Трудове право ІІ
  РП/С Рекреаційно-туристичне природокористуванн ІІ
  2 курс
  РП/С Управління рекреаційним підприємством ІІІ
  РП/С Рекреаційні комплекси України ІІІ
  РП/С Менеджмент анімаційних заходів ІІІ
  РП/С Використання мінеральних вод та пелоїдів в курортології ІІІ
  РП/С Маркетинг курортної справи ІІІ
  РП/С Концепція сталого розвитку у туризмі ІІІ
  РП/С Круїзний туризм ІІІ
  РП/С Безпека туризму ІІІ
  РП/С Соціологія туризму ІІІ
  РП/С Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі ІІІ
  РП/С Естетика ландшафта ІІІ
 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  НП / С Управління проектами в туризмі I
  НП / С Організація спеціальних видів туризму I
  НП / С Іміджеологія та PR в туризмі I
  НП / С Міжнародний туристичний бізнес I
  НП / С Використання мінеральних вод та пелоїдів в курортології I
  НП / С Маркетинг курортної справи I
  НП / С Геоекологія I
  НП / С Менеджмент курортної справи I
  РП/НП / С Управління регіональним розвитком туризму II
  НП / С Релігійний туризм та паломництво II
  НП / С Управління рекреаційним підприємством II
  НП / С Рекреаційні комплекси України II
  НП / С Управління якістю в туризмі II
  НП / С Трудове право II
  НП / С Медична географія II
  НП / С Туристичний потенціал франкомовних країн II
  НП / С Рекреаційно-туристське природокористування II
  2 курс
  НП / С Соціологія туризму III
  НП / С Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі III
  НП / С Круїзний туризм III
  НП / С Безпека туризму III
  РП/НП / С Естетика ландшафта III

014.07 Середня освіта (Географія)

 • Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), бакалавр (ОПП Середня освіта, 2022)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  2 курс
  РП/С Основи охорони праці та БЖД ІІІ
  РП/С Основи геоморфології IV
  РП/С Основи картографії IV
  3 курс (ОПП Середня освіта (Географія) 2020 року)
  РП/С Географія релігій V
  РП/С Загальна та вікова психологія V
  РП/С Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи V
  РП/С Організація інклюзивної освіти в ЗОНЗ V
  РП Географія Одещини V
  РП/С Геоботаніка з основами ботаніки V
  РП/С Використання природних ресурсів та їх охорона VI
  РП Людина і навколишне середовище VI
  РП Віртуальне навчальне середовище VI
  4 курс (ОПП Середня освіта (Географія) 2018 року)
  РП Основи екологічного виховання учнів VII
  РП/С Анімаційна позашкільна робота VII
  РП Трудове право VIII
  РП Інтерактивні технології в сучасній освіті VIII
  РП Біоресурси та їх охорона VIII
  РП Заповідна справа, кадастр та моніторинг об’єктів природно-заповідного фонду VIII
  РП Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки VIII
  РП Основи педагогічної майстерності VIII
 • Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), бакалавр (ОПП Середня освіта)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  ІІ курс
  НП / С Філософія ІІІ
  НП / С Етика та естетика ІІІ
  НП / С Історія педагогіки ІІІ
  НП / С Ґрунтово-земельні ресурси України та світу IV
  НП / С Заповідна справа, кадастр та моніторинг об’єктів природно-заповідного фонду IV
  НП / С Кластери територіально-виробничих систем IV
  НП / С Соціальна географія IV
  НП / С Основи управління регіонами IV
  НП / С Теоретичні проблеми економічної і соціальної географії IV
  III курс 
  НП / С Загальна та вікова психологія V
  НП / С Спортивний туризм і орієнтування V
  НП / С Організація дозвілля в ДЗОВ V
  НП / С Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи V
  НП / С Основи геоменеджменту і геомаркетингу V
  НП / С Основи шкільної географічної освіти V
  НП / С Організація інклюзивної освіти в ЗОНЗ V
  НП / С Географія АПК V
  НП / С Методика розв'язування задач з географії V
  НП / С Географія Одещини V
  НП / С Геоекологія та виховання екологічної свідомості V
  НП / С Моніторинг якості освіти V
  НП / С Економічна теорія V
  НП / С Географія релігій V
  НП / С Валеологія та моніторинг здоров’я школяра V
  НП / С Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії V
  НП / С Людина і навколишнє середовище V
  НП / С Інтелектуальна власність V
  НП / С Використання природних ресурсів та їх охорона VI
  НП / С Біосферна етика VI
  НП / С Методи математичної статистики в ґрунтознавстві VI
  НП / С Геоботаніка з основами ботаніки VI
  НП / С Технології корекційно-розвиваючого навчання VI
  НП / С Медична географія VI
  НП / С Методика виховної роботи VI
  НП / С Соціальна педагогіка VI
  НП / С Віртуальне навчальне середовище VI
  IV курс 
  НП / С Вікова фізіологія та шкільна гігієна VII
  НП / С Основи екологічного виховання учнів VII
  НП / С Основи планування території VII
  НП / С Анімаційна позашкільна робота VII
  НП / С Психологія управління та конфліктологія VII
  НП / С Географія сфери обслуговування VII
  НП / С Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів VIII
  НП / С Трудове право VIII
  НП / С Дослідження, картографування та моніторинг ґрунтів і земель VIII
  НП / С Природоресурсне право з основами правознавства VIII
  НП / С Інтерактивні технології в сучасній освіті VIII
  НП / С Основи педагогічних вимірювань VIII
  НП / С Основи с.г. виробництва та аграрної економіки VIII
  НП / С Економіка природокористування VIII
  НП / С Вчення про ґрунтоутворювальні процеси VIII
  НП / С Математичне моделювання в педагогіці VIII
  НП / С Методика та практика роботи зі шкільними географічними атласами та картами VIII
  НП / С Менеджмент освітніх закладів VIII
  НП / С Основи педагогічної майстерності VIII
  НП / С Позакласна і позашкільна робота з географії VIII
  НП / С Інтегровані навчальні дисципліни VIII
  НП / С Основи педагогічних досліджень VIII
  НП / С Біоресурси та їх охорона VIII
  НП / С Перша долікарська допомога VIII

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ОБРАНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ-ПАРТНЕРИ

ПРАКТИКИ

ВИКЛАДАЧАМ

ПОЛОЖЕННЯ

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top