Наукова діяльність

 Інформація щодо роботи аспірантури

Наукові досягнення геолого-географічного факультету

представлені не лише в Україні та за її межами

В період з 2017 по 2020 роки науковцями факультету видано 10 монографій (з них 8 в Україні та 2 за кордоном), 340 статей , 6 патентів на винаходи, більш 500 тез Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони, керівник проф. Красєхі Є.Н.Наукові дослідження на геолого-географічному факультеті виконуються за напрямом «Математичні науки та природничі науки» (галузь знань – «Природничі науки») на 5 кафедрах, та науково-дослідному секторі. Діють 4  відомі наукові школи:

Наукові дослідження також забезпечують 2 навчально-наукові музеї («Петрографо-мінералогічний музей» та «Палеонтологічний музей») з фондом відповідно понад 60 тис. та 11 тис. експонатів (разом понад 71 тис. експонатів). Створено учбово-науковий полігон підземних комплексних геологічних, гідрогеологічних і інженерно-геодинамічних спостережень і досліджень (на базі міського музею «Тайни підземної Одеси»). Полігон використовується в учбовому процесі для проведення занять і практик студентів.

Функціонує навчально-науковий стаціонар «Кринички» (база для навчальних та науково-дослідних практик студентів).

За останні 5 років випускниками аспірантури і викладачами факультету захищено 1 докторська і 7 кандидатських дисертації:

 • Сич В. А. Систематика і оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу регіону на засадах географічного середовища та рекреаційних кластерів. – Дис. на здобуття наук. ступ. доктора географічних наук за спец. 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Одеса; Львів, 2021.
 • Кондарюк Т.О. Умови осадкоутворення та фаціальні обстановки на межі плейстоцену та голоцену в Чорному морі (за форамініферами). Науковий керівник Янко В.В. – Дис. на здобуття наук. ступ. канд. геол. наук за спец. 04.00.10 – геологія морів і океанів. – Одеса, Київ, 2020.
 • Адобовська М.В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій. Науковий керівник Шоробура І. М. – Дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спец. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.. – Одеса, Хмельницький, 2020.
 • Ніколаєва О.І. Рекреаційний господарський комплекс Одеського регіону. Науковий керівник Яворська В.В. Дис. на здобуття наук. ступ. канд. географічних наук за спец. 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Одеса; Харків, 2018.
 • Попельницька Н.О. Грунтово-географічні дослідження північно-західного причорномор'я. Науковий керівник Тригуб В. І. Дис. на здобуття наук. ступ. канд. географічних наук за спец. 111.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів.  Одеса; Львів, 2017.
 • Ходас О.Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та грунтового покриву узбережь лиманів північно-західного Причорномор’я. Науковий керівник Біланчин Я.М. - Дис. на здобуття наук. ступ. канд. географічних наук за спец. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. – Одеса;, 201.
 • Коломієць К.В. Соціально-економічний розвиток регіону Українського Причорномор’я на засадах регіоналістики та планування територій. Науковий керівник Яворська В.В. Дис. на здобуття наук. ступ. канд. географічних наук за спец. 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Одеса, 2017.
 • Світлічна Д.О. Формування геоінформаційної системи природно-ресурсного потенціалу регіону. Науковий керівник Яворська В.В. Дис. на здобуття наук. ступ. канд. географічних наук за спец. 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Одеса, 2017.

Наукові дослідження на геолого-географічному факультеті здійснюються у відповідності з наступними пріоритетними напрямками досліджень:

 • „Раціональне природокористування. Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно-безпечного видобування ”. Наукові керівники – проф. Янко В.В.
 • “Теорія та методологія прогнозування і моделювання небезпечних геологічних процесів, охорона геологічного середовища”. Науковий керівник – проф. Черкез Є.А.
 • “Теоретична географія. Наукові основи природокористування, охорони навколишнього середовища та рекреаційна діяльність”. Наукові керівники – проф. Шуйський Ю.Д., проф. Світличний О.О.
 • “Географія та наукові основи меліорації й охорони ґрунтів. Моніторинг та комплексне управління родючістю зрошувальних чорноземів.”. Наукові керівники – проф. Красєха Є.Н.
 • “Охорона і інтегрований моніторинг природного середовища” Наукові керівники –к.ф.м.н. Медінець В.І., проф. Черкез Є.А.
 • “Географічні засади рекреаційно-туристичної діяльності. Концепція рекреаційних середовищ і рекреаційних кластерів”. Науковий керівник – д.геогр. наук, проф. Яворська В.В.
 • “Методологічні основи планування територій і регіональної соціально-економічної політики”. Науковий керівник – д.геогр. наук, проф. Топчієв О.Г.

Міжнародни проекти:

 • Міжнародний проект GEF-UNEP “Цільові дослідження для підвищення розуміння глобального циклу азоту в напрямку створення системи управління азотом” (Targeted Research for improving understanding of the Global Nitrogen Cycle towards the establishment of an International Nitrogen Management System (INMS)) NEC05348 Координатор проекту –Центр Екології і Гідрології (СЕН) Ради по Вивченню Навколишнього Середовища (NERC), якій є складовою частиною Агентства з досліджень та інновацій Великої Британії (UKRI), м. Единбург, Велика Британі. Керівник наукової групи ОНУ імені І.І. Мечникова С.В. Медінець.
 • Проект UNDP – EU «Покращення моніторингу довкілля Чорного моря – вибрані заходи (EMBLAS-Plus)» Координатор проекту - Туреччина, UNDP Організація об’єднаних націй, Стамбульський регіональний вузол Керівник наукової групи ОНУ імені І.І. Мечникова В.І. Медінець.
 • Проект BSB 889 «Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус» (PONTOS) Координатор проекту – Фонд Американського Університету Вірменії, Вірменія. Керівник наукової групи ОНУ імені І.І. Мечникова С.В. Медінець.

Науково-педагогічні кадри

Кадровий потенціал20162017201820192020
Чисельність штатних НПП або НП, з них 43 44 45 45 43
Доктори наук 9 9 9 9 8
Кандидати наук 20 25 25 24 26

Викладачі впроваджують наукові результати у навчальний процес. У цих напрямках захищено багато дипломних робіт студентами-магістрами. 

Наукові фахові видання:

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top