Абітурієнту ГГФ

Історія факультету бере свій початок від часів Новоросійського Імператорського університету (з 1865). За час свого існування (з 1934) факультет підготував більше 10 тисяч фахівців географів і геологів, понад 600 аспірантів і докторантів географічних і геологічних спеціальностях.

Site1

Геолого-географічний факультет сьогодні - це:

 • географічне і геологічне відділення і туризм;
 • п'ять випускних кафедр і загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання і спорту;
 • три науково-дослідні лабораторії;
 • відомі унікальними колекціями палеонтологічний і геологічний музеї;
 • полігон бурової геологічної практики та навчально-наукова база польових практик студентів у Балтському районі Одеської області.
 • більше 500 студентів денної та заочної форми навчання.

Вступна кампанія 2024

Форма навчання: денна

 • Бакалавр: 3 роки 10 місяців (8 семестрів);
 • Магістр: 1 рік 4 місяця (3 семестри) на основі диплома бакалавра, спеціаліста
 • Ph.D доктор філософії

Перелік спеціальностей та умови вступу до кожної спеціальності

За результатами рішень Міністерства освіти і науки щодо вступної кампанії на поточний рік, інформація буде актуалізуватись на інформаційних ресурсах університету, зокрема на http://vstup.onu.edu.ua/vstupna-kampaniia, (Геолого-географічний факультет.)

Презентації за спеціальностями

 • 103 Науки про Землю

  • 103 Науки про Землю. Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія (бакалавр)

  Освітня програма підготовки бакалаврів «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія», є унікальною для України, оскільки системно поєднує підготовку морських геологів – фахівців з геології і корисних копалин дна морів і океанів, гідрогеологів – фахівців з пошуків, розвідки та оцінки запасів підземних вод, та інженер-геологів – фахівців з дослідження гірських порід і масивів ґрунтів з метою забезпечення безпечного будівництва всіх видів інженерних споруд, вивчення небезпечних геологічних процесів та оцінки стану геологічного середовища.Отримання фундаментальних знань з морської геології дасть можливість працювати у виробничій сфері, брати участь у науково-дослідницьких експедиціях по вивченню дна морів та океанів, оцінці їх екологічного стану, пошуку корисних копалин.Області застосування знань фахівців-гідрогеологів невичерпні: це морське дно, яке практично не вивчене; глибини надр, що містять підземніводи; меліорація земель, задоволення насущних і постійно зростаючих потреб народного господарства і населення у якісній воді. Інженер-геолог займається інженерно-геологічними дослідженнями в будівництві, при реконструкції будівель і споруд і відповідає за стійкістьбудівель і масивів порід. В даний час, коли інтенсивно освоюються території суходолу, акваторії морів і узбережжя ця професія користується підвищеним попитом.

  Професія геолога, гідрогеолога, інженер-геолога, яку отримують студенти в рамках освітньої програми «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія» на відміну від багатьох інших професій не має кордонів. Наші геологи успішно працюють в різних країнах світу. Ще один з плюсів професії геолога – часті подорожі: в експедиціях геологи відвідують безліч куточків нашої неосяжної планети.

  • 103 Науки про Землю (геологія) (магістр)
  • 103 Науки про Землю. Грунтознавство та використання земельних ресурсів (магістр)

  103 Науки про Землю. Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів - це нова освітньо-професійна програма для здобувачів вищої освіти. Навчання на цій програмі формує здатності здійснювати наукові дослідження геосфер та їхніх компонентів, розв'язувати складні практичні та наукові задачі і на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання для розв'язування актуальних ґрунтознавчих, земельнооціночних, ґрунтово-меліоративних проблем. Випускники за цією ОПП можуть займати посади наукових співробітників у науково-дослідних установах, науково-педагогічних працівників у закладах передвищої та вищої освіти, керівників і спеціалістів у сфері оцінки земель, раціонального використання ґрунтово-земельних ресурсів, їх управління і охорони, агросектору, екології, органів влади, зокрема і місцевого самоврядування.

 • 106 Географія

  • 106 Географія. Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку

  ОП Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку - комплексні знання сучасних умов регіональної політики розвитку територій, які базуються на розумінні внутрішнього потенціалу і тенденцій територіального розвитку, формуванні місцевих конкурентних переваг, інтелектуальних можливостей території, що зумовлює нові підходи до вирішення місцевих екологічних, соціальних та економічних питань, удосконалення управління суспільно-економічними процесами в регіоні. Студенти здобувають навички аналізу, прогнозування та управління регіональним розвитком, включаючи оцінку природно-ресурсного та рекреаційно-туристичного потенціалу території, демографічної ситуації та ринку праці, рівня економічної, соціальної та природно-техногенної безпеки, якості життя населення, раціоналізації управління природокористуванням в приморських смугах. Випускники працюють у різноманітних структурах державного, регіонального та міського управління, аналітичних центрах, у науково-дослідних та проектних державних і приватних установах, підприємствах сфери бізнесу.

  • 106 Географія. Землекористування і оцінка земель

  Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за спеціальністю 106 Географія за освітньою програмою «Землекористування і оцінка земель», які отримають необхідні знання й уміння інноваційного предметно-професійного характеру та зможуть їх застосовувати на практиці - це мета нашої програми підготовки, яка базується на понад як пятидесятирічному досвіді існування кафедри в університеті. Програма підготовки майбутніх випускників передбачає застосування сучасних географічних теорій і методів, формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для розв’язування ґрунтознавчо-географічних і земельно-оціночних задач, що забезпечить вільний доступ до працевлаштування та здобуття наступного рівня вищої освіти. Випускники за цією ОПП можуть займати первинні посади: ґрунтознавець; фахівець із агрохімії і ґрунтознавства; географ-ґрунтознавець; фахівець землекористування і оцінки земель; громадський інспектор з використання та охорони земель та ін. Обирай головою і серцем!

 • 242 Туризм

  • 242 Туризм

  242 Туризм ОП Туризм дозволяє студентам здобути загальні і професійні компетентності, необхідні для проведення самостійних наукових і виробничих досліджень з теорії і методології туризмознавства, менеджменту туристичної діяльності, маркетингу туристичних послуг, нормативно-правового забезпечення туристичної діяльності, територіальної організації сфери послуг, організації та географії релігійного туризму, рекреалогії та рекреаційної географії, географії туризму України, організації активного туризму, індустрії гостинності, історико-культурного туризму. Студенти отримують такі важливі якості, як комунікабельність, вміння творчо та нестандартно приймати рішення. Доречними стануть стійкість до стресу та працьовитість. Адже з туристами можуть статися різні непередбачувані ситуації, починаючи від урагану на узбережжі моря і закінчуючи відміною рейсу. Туризм має свої переваги, такі як можливість подорожувати та бувати у різних країнах, великі доходи, які мають сезонний характер. Але, незважаючи на сезонність, туризм вважається однією з найперспективніших та найбільш прибуткових галузей. Зазвичай у туризмі працюють фанати своєї справи, які не проміняють цю справу більше ні на що.

  Буклет Спеціальність 242 Туризм ГГФ (pdf)

  Всеукраїнський студентський гурток «Я ПОКАЖУ ТОБІ СВІТ» (pdf)

 • 014.07 Середня освіта Географія

  • 014.07 Середня освіта (Географія)

  Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних учителів географії, які отримали базові та фундаментальні знання й уміння інноваційного предметно-професійного характеру, можуть їх застосовувати та продукувати нові знання для вирішення професійних завдань в закладах загальної середньої освіти нового типу. Формування загальних та професійних компетентностей, що забезпечують вільний доступ до працевлаштування та здобуття наступного рівня вищої освіти. Особливостями ОП 014.07 Середня освіта (Географія) є органічне поєднання в освітньому процесі предметної (ґрунтовні теоретичні знання та експериментальні уміння з географії), психолого-педагогічної (володіння інноваційними технологіями навчання географії) підготовки; поєднання теоретичного навчання з практичною спрямованістю підготовки фахівців. Студенти здобувають навички застосовувати основні принципи та методи географічних досліджень відповідно до основних концепцій та парадигм в географії, спроможність аналізувати особливості сучасного соціально- економічного розвитку країн і регіонів світу, застосовувати основні концепції, закони і загальні проблеми природокористування, спроможність моделювати, організовувати та контролювати процес навчання географії в школі, організовувати краєзнавчо-туристичну та природознавчо-екологічну роботу в ЗО.

  Буклет Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) (pdf)

  Презентація спеціальності (відео)

documents ggf

Сьогодні факультет співпрацює з науковими та університетськими центрами Польщі, Румунії, Угорщини, Туреччини, Нідерландів, США та інших країн в галузі геологічних і географічних наук, моніторингу та охорони навколишнього середовища.

На факультеті доступні стажування і підвищення кваліфікації, в тому числі стажування з отриманням сертифікату.

 • Навчальні і виробничі практики:

  Приблизно 25% навчального процесу на геолого-географічному факультеті - польові, навчальні, виробничі практики.

  Наші практики проходять по всій території України і за кордоном, як на стаціонарах, так і в польових маршрутах. Виїзні практики дозволяють поринути в атмосферу романтики походів з наметами і вогнищами, а так само отримати практичні навички орієнтування на місцевості, закріпити отримані теоретичні знання, практичні вміння та навички, оволодіти новими методами пізнання природи і природних процесів. Все це готує студента до трудової діяльності за фахом і проведення самостійних досліджень.

  На старших курсах наші студенти проходять виробничі та педагогічні практики в спеціалізованих організаціях, підприємствах і школах.

 • Життя факультету

  Студенти беруть участь в наукових конференціях, олімпіадах. Важливу роль в житті факультету грають профком студентів факультету і студентське самоврядування. У свята проводяться концерти за участю студентів і викладачів, веселі конкурси та спортивні змагання. Головне свято - день Геолого-географічного факультету, збирає сотні випускників факультету колишніх років, сучасних студентів, викладачів, співробітників.

  Протягом року проводяться щорічні університетські конкурси «Битва факультетів», «Міс та Містер Досконалість», різні спортивні свята, де наші студенти займають призові місця.

Приймальна комісія: Французький бульвар 24/26
телефон: (0482) 68-12-84, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Геолого-географічний факультет:

Шампанський провулок, 2, Одеса, 65058, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: (048) 746-66-69

Факультет на просторах інтернету

ГГФ архів

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top