Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

Контакти:
Шампанський провулок, 2, Одеса, 65058, Україна;
Тел.: (0482) 68-78-42
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри - Буяновський Андрій Олександрович

 Професорсько-викладацький склад кафедри:

Навчально-допоміжний склад:

 • Аргірова Ганна Миколаївна – фахівець I категорії
 • Кічук Лілія Іванівна - фахівець
 • Русєва Альона Василівна – провідний фахівець

Аспіранти:

Спеціальність

Кафедра готує фахівців рівня бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальностями:

 • 106 «Географія»;
 • 014.07 «Середня освіта (Географія)»;
 • PhD (доктор філософії) за спеціальністю 106 «Географія».

А також забезпечує підготовку фахівців за рівнями бакалавр і магістр за спеціальностями:

 • 091 «Біологія»;
 • 103 «Науки про Землю»;
 • 206 «Садово-паркове господарство»;
 • 242 «Туризм».

До складу кафедри входять:

 • проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ – 4);
 • навчальна лабораторія хімічного аналізу ґрунтів та вод;
 • кабінет геодезії, топографії, картографії та землеустрою;
 • комп'ютерний клас - навчальна лабораторія геоінформаційного забезпечення дисциплін топографо-картографічного та землевпорядного циклів.

Наукова діяльність

Структура науково-дослідницької частини кафедри: ПНДЛ-4; групи з дослідження ґенези, географії і меліорації ґрунтів, землекористування і оцінки земель, професійної підготовки майбутніх учителів географії.

Наукова школа: Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони України.

Участь у науковій роботі приймають близько 15 осіб, із них докторів наук – 2, кандидатів наук – 7.

Напрями наукових досліджень

 • дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону, ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • картографування ґрунтів, раціональне ґрунто- і землекористування та його екологізація;
 • вивчення ґрунтозахисної та агровиробничої ефективності різних технологій зрошення;
 • вивчення деградаційних процесів ґрунтів і земель;
 • галогеохімія степової зони України, ландшафтно-геохімічні дослідження лиманів та прибережних територій;
 • вивчення ґрунтово-екологічних проблем сільськогосподарських земель та населених пунктів;
 • історія розвитку і становлення географічної науки, зокрема ґрунтознавства;
 • підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності.

Традиційно дослідження проводились і проводяться за наступною проблематикою:

 • вивчення впливу зрошення низькомінералізованими водами рік Дунаю, Дніпра, Дністра і Південного Бугу та водами підвищеної мінералізації озер-водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів (доценти Я.М. Біланчин, С.П. Позняк, І.М. Волошин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, В.І. Тригуб, А.О. Буяновський, професор Є.Н. Красєха, ст. наукові співробітники В.П. Мурсанов, Г.С. Сухорукова, О.І. Цуркан та ін.);
 • використання стічних вод міст Причорномор’я для зрошення та вплив його на властивості і речовинно-хімічний склад чорноземів (ст. наукові співробітники Б.М. Турус, Ю.В. Михальченко, Т.М. Кривицька та ін.);
 • дослідження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву острова Зміїний (доценти Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, А.О. Буяновський, І.В. Леонідова, науковий співробітник ПНДЛ-4 Л.М. Гошуренко та ін.);
 • дослідження процесів деградації ґрунтів (головно чорноземів) за різного сільськогосподарського використання (професор Є. Н. Красєха, доценти А. О. Буяновський, М. Й.Тортик, В. І. Тригуб, ст. викладач М. В. Адобовська та ін.);
 • становлення та розвиток ґрунтознавчої науки (професор Є. Н. Красєха, доценти Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб, А. О. Буяновський, Н. О. Попельницька та ін. )
 • підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності (доценти А. О. Буяновський, В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька, ст. викладач М. В. Адобовська).

До проведення наукових досліджень за проблематикою кафедри і ПНДЛ-4 всі роки традиційно залучаються студенти і аспіранти кафедри. Матеріали проведених ними польових і камерально-аналітичних досліджень використовуються при написанні курсових, дипломних і дисертаційних робіт.

Список основних публікацій

Монографії:

 1. Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: монографія / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова,2017. – 198 с.
 2. Чорноземи масивів зрошення Одещини: монографія/ За наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. –194с.
 3. Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] / наук. ред.: М.О. Подрєзова та О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.
 4. Корсунов В.М. Красєха Є.Н. Педосфера Земли. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО РАН,  2010. - 475 с.
 5. Позняк С. П. Професор Іван Гоголєв / С. П. Позняк, В. І. Тригуб, Львів: ВЦ ЛНУ, 2009. – с 586.
 6. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія; за ред. В. І. Медінець, Одеса: Астропринт, 2008. – 172 с.
 7. Тригуб В.І. Фтор у чорноземах Південного Заходу України /В. І. Тригуб, С. П. Позняк. Монографія. - Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 148 с.
 8. Позняк С.П. Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення:– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франко, 2007. – 400 с.
 9. Позняк С.П.,  Красєха Є.Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 498 с.
 10. Корсунов В.М., Красеха Е.Н., Ральдин Б.Б. Методология почвенных эколого- географических исследований и картография почв. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2002. – 231 с.
 11. Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість //За редакцією чл.-кор УААН д.с.-г.н. С.А.Балюка. Харків: Антіква. – 2001. – 257 с.
 12. Гоголев И.Н. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты/ И.Н. Гоголев, Р.А. Баер, А.Г. Кулибабин и др./ - Одесса, 1992. – 436 с.

Основні публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України ( за останні 5 років )

 1. Буяновський А. О. Існуюче функціональне зонування острова Зміїний і прилеглої акваторії та його удосконалення / І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, О. О. Ожован // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 87-99.
 2. Тригуб В. І., Домусчи С. В. Біотестування як метод дослідження токсичності ґрунтів / В. І Тригуб, С. В. Домусчи// Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. – Вип.2 (37). – С. 112-127
 3. Біланчин Я. Система формування готовності студентів-географів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітній і вищій школі / Я. Біланчин, М. Адобовська, Н. Попельницька // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. - №3 (66), вересень 2019. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С.25-30.
 4. Біланчин Я. М. Професор Іван Миколайович Гоголєв (до 100-річчя від народження) // Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2019. – Т. 24, вип. 1. – С. 173-180.
 5. Біланчин Я. М. Чорноземні ґрунти острова Зміїний – географо-генетичні особливості та тенденції еволюції / Я. М. Біланчин, І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2019. – Т. 24, вип. 1. – С. 83-97.
 6. Домусчи С. В., Тригуб В. І. Оцінка впливу господарської діяльності населення села Розівка на екологічний стан ґрунтів / С. В. Домусчи, В. І Тригуб // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. – Вип.1 (34). – С. 98-107.
 7. Тригуб В. І. Всеукраїнська конференція до 100-річчя засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора Івана Гоголєва / В. І Тригуб, Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. – Вип.2 (35). – С. 147-151.
 8. Адобовська М. В. Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя географії / М. В. Аобовська, В. І. Тригуб // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск № 2, 2019. С. 57-62.
 9. Біланчин Я. Методичні рекомендації з вивчення ґрунтознавчо-географічних тем у шкільному курсу географії / Ярослав Біланчин, Наталія Попельницька // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Зб. наук. праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. - №1 (64), лютий 2019. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С.23-29.
 10. Адобовська М. В. Формування професійної компетенції майбутніх учителів географії засобами інформаційних технологій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 2 (61). С. 9-14.
 11. Адобовська М. В. Сучасні проблеми і можливості реалізації фахової підготовки майбутнього викладача географії засобами інтерактивної освіти / М. В. Адобовська, В. В. Яворська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 1 (60). С. 10-15.
 12. Цуркан О. І. Сольовий та карбонатний режим чорноземів південних в умовах краплинного зрошення / О. І. Цуркан, Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2018. – Т. 23. – Вип. 2 (33). – С. 55-68.
 13. Біланчин Я. Ґрунти острова Зміїний – дзеркало його ландшафтно-екологічної минувшини, сьогодення і майбуття / Я. Біланчин, М. Тортик, І. Леонідова, А. Буяновський // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. – 2017. – Вип. 51. – С. 33-42.
 14. Біланчин Я. М. Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, П. І. Жанталай, М. В. Адобовська, Н. М. Кірюшкіна, Г. М. Шихалєєва // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2016. – Т. 21. – Вип.1 (28). – С. 56-77.
 15. Попельницька Н. О. З історії дослідження грунтів північно-західного Причорномор’я (1957-1961 рр.) // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2015. -Т. 20. - Вип.4 (27). – С. 112-118.

Матеріали навчально-методичного забезпечення:

 1. Степи України: у 3 т. Т 3: Проблеми охорони та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття / авт.-уклад. Є. Н. Красєха. — Одеса : Астропринт, 2020. – 760 с.
 2. П’яткова А. В. Комплексна географічна практика: навчально-методичний посібник / А. В. П’яткова, Л. В. Гижко, А. О. Буяновський, Я. М. Біланчин. – Одеса: ОНУ, 2019. – 154 с.
 3. Біланчин Я. М. Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт: навчально-методичний посібник / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. – Одеса: ОНУ, 2019. – 90 с.
 4. Інтерактивні технології в сучасній освіті: навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу) / М. В. Адобовська. Одеса: СПД: Рейзвіх, 2017. – 16 с.
 5. Введение в экологическую этику // Учебное пособие / автор-укладач проф. Красеха Е. Н. ¬– Одесса: Астропринт, 2016. — 356 с.
 6. Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння. Том 1. Автор-укладач . Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. – 640 с.
 7. Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією. Том 2. Автор-укладач Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. – 304 с.
 8. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії / О. І. Цуркан, М. В. Адобовська, Я. М. Біланчин / Курс лекцій. Ч. 1. – Одеса, 2015. – 76 с.
 9. Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки. Розділ – сівозміни: метод. вказівки для студ. – ґрунтознавців ІІІ курсу денної форми навчання / Тортик М. Й.,  Тригуб В. І., Буяновський А. О.; Одеськ. націонал. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2014. – 58 с.
 10. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. – Одеса : Фенікс, 2012. - 76 с.
 11. Практикум з вивчання морфологічних ознак ґрунту та опису ґрунтового профілю: навч. видання/ В.І.Тригуб, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик. – Одеса: Одеський національний університет, 2011. – 57 с.
 12. Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 130 с.
 13. Тортик М. Й. Методичні вказівки з лабораторного практикуму / М. Й. Тортик, М. В. Адобовська. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту. Одеса: Астропринт, 2002. 40с

Автореферати (за останні 5 років):

 1. Адобовська М. В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Адобовська Марія Володимирівна; Хмельн. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький, 2020. - 19 с.
 2. Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Попельницька Наталія Олександрівна; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2017. - 20 с.
 3. Ходос О. Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Ходос Олена Євгенівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2017. - 20 с.
 4. Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Леонідова Ірина Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с

Історична довідка

У травні 1967 р. за ініціативи та організаторської активності доктора сільськогосподарських наук, проф. Гоголєва Івана Миколайовича в структурі геолого-географічного факультету Одеського університету була відкрита кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. Кафедра заснована на базі факультетської лабораторії ґрунтознавства і науково-дослідної групи ґрунтознавства і ерозії ґрунтів (керівник – доц. С. С. Бракін) кабінету геодезії, топографії і картографії (керівник – доц. Ізмайлова Н.В.). До 1995 р. кафедрою незмінно завідував доктор сільськогосподарських наук, проф. Іван Миколайович Гоголєв, з 1995 р. – кандидат географічних наук, доц. Ярослав Михайлович Біланчин, з 2020 р. - кандидат географічних наук, доц. Андрій Олександрович Буяновський.

В 1971 р. в університеті була створена проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4, завідувач - кандидат географічних наук, доц. А. О. Буяновський) із завданням проведення досліджень у ґрунтах степової зони в умовах зрошення і дренажу. Незмінним науковим керівником ПНДЛ-4 в 1971-1996 р.р. був проф. І.М. Гоголєв, в подальші роки – доц. Я.М. Біланчин та проф. Є.Н.Красєха.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top