Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

Контакти:
Шампанський провулок, 2, Одеса, 65058, Україна;
Тел.: (0482) 68-78-42
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри - Буяновський Андрій Олександрович

 Професорсько-викладацький склад кафедри:

Навчально-допоміжний склад:

 • Аргірова Ганна Миколаївна – фахівець I категорії
 • Кічук Лілія Іванівна - фахівець
 • Марченко Лариса Анатоліївна – провідний фахівець

Спеціальність

Кафедра готує фахівців рівня бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальностями:

 • 014.07 «Середня освіта (Географія)»;
 • 103 «Науки про Землю»
 • 106 «Географія»;
 • PhD (доктор філософії) за спеціальністю 106 «Географія».

А також забезпечує підготовку фахівців за рівнями бакалавр і магістр за спеціальностями:

 • 091 «Біологія»;
 • 103 «Науки про Землю»;
 • 206 «Садово-паркове господарство»;
 • 242 «Туризм».

До складу кафедри входять:

 • проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ – 4);
 • навчальна лабораторія хімічного аналізу ґрунтів та вод;
 • кабінет геодезії, топографії, картографії та землеустрою;
 • комп'ютерний клас - навчальна лабораторія геоінформаційного забезпечення дисциплін топографо-картографічного та землевпорядного циклів.

Наукова діяльність

Структура науково-дослідницької частини кафедри: ПНДЛ-4; групи з дослідження ґенези, географії і меліорації ґрунтів, землекористування і оцінки земель, професійної підготовки майбутніх учителів географії.

Наукова школа: Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони України.

Участь у науковій роботі приймають близько 15 осіб, із них докторів наук – 2, кандидатів наук – 7.

Напрями наукових досліджень

 • дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону, ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • картографування ґрунтів, раціональне ґрунто- і землекористування та його екологізація;
 • вивчення ґрунтозахисної та агровиробничої ефективності різних технологій зрошення;
 • вивчення деградаційних процесів ґрунтів і земель;
 • галогеохімія степової зони України, ландшафтно-геохімічні дослідження лиманів та прибережних територій;
 • вивчення ґрунтово-екологічних проблем сільськогосподарських земель та населених пунктів;
 • історія розвитку і становлення географічної науки, зокрема ґрунтознавства;
 • підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності.

Традиційно дослідження проводились і проводяться за наступною проблематикою:

 • вивчення впливу зрошення низькомінералізованими водами рік Дунаю, Дніпра, Дністра і Південного Бугу та водами підвищеної мінералізації озер-водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів (доценти Я.М. Біланчин, С.П. Позняк, І.М. Волошин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, В.І. Тригуб, А.О. Буяновський, професор Є.Н. Красєха, ст. наукові співробітники В.П. Мурсанов, Г.С. Сухорукова, О.І. Цуркан та ін.);
 • використання стічних вод міст Причорномор’я для зрошення та вплив його на властивості і речовинно-хімічний склад чорноземів (ст. наукові співробітники Б.М. Турус, Ю.В. Михальченко, Т.М. Кривицька та ін.);
 • дослідження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву острова Зміїний (доценти Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, А.О. Буяновський, І.В. Леонідова, науковий співробітник ПНДЛ-4 Л.М. Гошуренко та ін.);
 • дослідження процесів деградації ґрунтів (головно чорноземів) за різного сільськогосподарського використання (професор Є. Н. Красєха, доценти А. О. Буяновський, М. Й.Тортик, В. І. Тригуб, М. В. Адобовська та ін.);
 • становлення та розвиток ґрунтознавчої науки (професор Є. Н. Красєха, доценти Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб, А. О. Буяновський, Н. О. Попельницька та ін. )
 • підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності (доценти А. О. Буяновський, В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька, ст. викладач М. В. Адобовська).

До проведення наукових досліджень за проблематикою кафедри і ПНДЛ-4 всі роки традиційно залучаються студенти і аспіранти кафедри. Матеріали проведених ними польових і камерально-аналітичних досліджень використовуються при написанні курсових, дипломних і дисертаційних робіт.

 • Список основних публікацій

  Монографії:

  • Тригуб В.І. Професор Степан Позняк: спогади про Вчителя. В кн. Степан Позняк. Роздуми: людина, життя і ґрунти. Серія «Українські ґрунтознавці». Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Простір-М. 2023. С.217-221.
  • Красєха Є.Н. Миттєвості життя: Між двома війнами: спогади. Одеса: Астропринт, 2024. 188 с.
  • Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: монографія / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова,2017. – 198 с.
  • Чорноземи масивів зрошення Одещини: монографія/ За наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. –194с.
  • Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] / наук. ред.: М.О. Подрєзова та О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.
  • Позняк С. П. Професор Іван Гоголєв / С. П. Позняк, В. І. Тригуб, Львів: ВЦ ЛНУ, 2009. – с 586.
  • Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія; за ред. В. І. Медінець, Одеса: Астропринт, 2008. – 172 с.
  • Тригуб В.І. Фтор у чорноземах Південного Заходу України /В. І. Тригуб, С. П. Позняк. Монографія. - Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 148 с.
  • Позняк С.П. Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення:– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франко, 2007. – 400 с.
  • Позняк С.П.,  Красєха Є.Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 498 с.
  • Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість //За редакцією чл.-кор УААН д.с.-г.н. С.А.Балюка. Харків: Антіква. – 2001. – 257 с.

  Основні публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

  • Буяновський, А. О., Красєха, Є. Н. Міжнародний науковий захід «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор’я».  Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т.  28. Вип. 2 (43). С. 219-221. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292754
  • Яворська, В. В., Буяновський, А. О., Тригуб, В. І., Красєха, Є. Н., Тортик, М. Й., Адобовська, М. В. Ярослав Михайлович Біланчин (До 85-річчя від народження).  Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т.  28. Вип. 2 (43). С. 211–216. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292901
  • Тригуб, В. І., Буяновський, А. О. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Ґрунтово-земельні ресурси України».  Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т.  28. Вип. 2 (43). С. 222–224. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292757
  • Тригуб В. І., Домусчи С. В. Екотоксикологічна оцінка впливу автозаправних станцій на забруднення міських ґрунтів важкими металами. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип.1 (42). С. 68-83.
  • Тригуб В.І., Красєха Є.Н. Степан Позняк: Ґрунтознавець, засновник Львівської наукової школи генетичного ґрунтознавства, Вчитель. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип.1 (42). С. 162-166.
  • Тортик М.Й., Буяновський А.О., Ожован О.О. Засоленість чорноземів Задністер’я Одещини. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2023. Вип. 133. C. 287-297.
  • Mykhailenko Vladyslav, Safranov Tamerlan, Adobovska Mariia (2023). Biological wastewater treatment plants as sources of environmental pollution by persistent organic pollutants (on the example of Odesa industrial-and-urban agglomeration). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (58), P. 350-359. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-26 (Web of Science).
  • Andriy I. Herts, Volodymyr O. Khomenchuk, Oleksandr B. Kononchuk, Nataliia V. Herts, Viktor S. Markiv, Andrii О. Buianovskyi. Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content. Journal of Geology, Geography and Geoecology. № 2, 2022. Р. 260-272. doi: 10.15421/112224 (Web of Science).
  • Domuschy S. V., Trigub V. I. PHYTOTOXICITY OF SOILS PARKS ODESSA CITY (UKRAINE). East European Scientific Journal № 1 (77). 2022. Р. 20-23.
  • Valentyna I. Trigub, Svitlana V. Domuschy. Assessment of risk to health of the population from soil pollution by heavy metals: theoretical-methodological and ecological aspects. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 31, № 1 (2022) Р. 152-162. DOI: 10.15421/11221801 (Web of Science).
  • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Целюлозолітична активність ґрунтів міста Одеси. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 27. Вип. 1 (40). С. 61-71.
  • Буяновський А.О., Красєха Є.Н., Тригуб В.І. Кафедрі географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського університету – 55! Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 28. Вип.2 (41). С. 207-218.
  • Svetlana Domuschy, Valentina Trigub. Present ecological and geochemical condition of soils in parks of the Odessa city (Ukraine). БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА София. 2022. Вооk 1–2. С. 115-127. DOI: 10.35101/prg-2022.1-2.6
  • Domuschy, S., Trigub, V., Kulidjanov, E. Assessment of Soil Contamination by Heavy Metals in the Area Affected by Petrol Stations. In Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence (ISC SAI 2022). Sustainable Development and Global Climate Change, p. 51-58.
  • Буяновський А.О., Ожован О.О., Тортик М.Й. Гумусовий стан чорноземів звичайних Тарутинського степу за різних умов їх використання. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2022. Вип.128. С 328-333.
  • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Екологічне виховання на уроках географії та у позаурочний час. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 2. 2021. С. 182-187
  • Bilanchyn Yaroslav, Tsurkan Oksana, Tortyk Mykola, Medinets Volodymyr, Buyanovskiy Andriy, Soltys Inna, Medinets Sergiy (2021). Post-irrigation state of Black Soils in South-Western Ukraine // In DL Dent and BP Boincean (editors). Regenerative Agriculture: What is missing? What do we still need to know? Springer Nature, Cham, (Bălți). 2021. P.303-309 (англ.) ISBN 978-3-030-72223-4 ISBN 978-3-030-72224-1 (eBook) . https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-72224-1_27 (Scopus, Web of Science).
  • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Колективна монографія «Ґрунти Львівської області»: теоретичне та практичне значення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26. Вип.1 (38). С. 262-266.
  • Adobovska M. V., Buyanovskiy A. O., Popelnytska N. O., Yavorska V. V. Preservation of regional identity during the administrative reform in Ukraine (in example of the Odessa region). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26. Вип.2 (39). С. 78-93
  • S. Medinets, Ye. Gazyetov, A. Buyanovskiy, O. Tsurkan, I. Tsakmakis, G. Sylaios, N. Kovalova, V. Medinets, E. Cherkez , T. Kozlova. Modern approaches in estimation of optimal water use in agroecosystems: Workflow for a case study in Odesa region, Ukraine. European Association of Geoscientists & Engineers XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”17–19 November 2021, Kyiv, Ukraine. Р. 1-5. (Scopus, Web of Science).
  • Леонідова І. В. Буяновський А. О., Ожован О. О. Існуюче функціональне зонування острова Зміїний і прилеглої акваторії та його удосконалення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 2 (37). С. 87-99.
  • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Світлій пам’яті Ярослава Михайловича Біланчина. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип.1 (36). С. 253-257.
  • Trigub V., Domuschy S., Lyashkova O. Heavy meatls in the soils of the Odessa city. Sustainable Development and Human Health. Czestochowa: Publishing House of Polonia University "Educator", 2020. Р. 38-48
  • Тригуб В. І., Домусчи С. В. Біотестування як метод дослідження токсичності ґрунтів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип.2 (37). С. 112-127.
  • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Біотестування як метод визначення екологічного стану міських ґрунтів. Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. № 2 (випуск 49) 2020. С. 156-164.
  • Trigub V. I., Yavorska V. V., Hevko I. V., Куrylchuk A. A. Agroecological assessment of fluorine in soils and agricultural plants of steppe landscapes of Odessa region. Dnipropetrovsk University Bulletin. Series: Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 29 No 4 (2020) Р. 805-816. DOI: 10.15421/11207401
  • Біланчин Я., Адобовська М., Попельницька Н. Система формування готовності студентів-географів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітній і вищій школі. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Зб. наук. Праць. №3 (66), вересень 2019. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. С.25-30.
  • Біланчин Я. М. Професор Іван Миколайович Гоголєв (до 100-річчя від народження). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 173-180.
  • Біланчин Я. М., Леонідова І. В., Буяновський А. О., Тортик М. Й. Чорноземні ґрунти острова Зміїний – географо-генетичні особливості та тенденції еволюції. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 83-97.
  • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Оцінка впливу господарської діяльності населення села Розівка на екологічний стан ґрунтів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. Вип.1 (34). С. 98-107.
  • Тригуб В. І., Біланчин Я. М. Всеукраїнська конференція до 100-річчя засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора Івана Гоголєва. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. Вип.2 (35). С. 147-151.
  • Адобовська М. В., Тригуб В.І. Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя географії. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск № 2, 2019. С. 57-62.
  • Біланчин Я., Попельницька Н. Методичні рекомендації з вивчення ґрунтознавчо-географічних тем у шкільному курсу географії. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Зб. наук. Праць. №1 (64), лютий 2019. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. С.23-29.
  • Адобовська М. В. Формування професійної компетенції майбутніх учителів географії засобами інформаційних технологій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 2 (61). С. 9-14.
  • Адобовська М. В., Яворська В. В. Сучасні проблеми і можливості реалізації фахової підготовки майбутнього викладача географії засобами інтерактивної освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 1 (60). С. 10-15.
  • Цуркан О. І., Біланчин Я. М. Сольовий та карбонатний режим чорноземів південних в умовах краплинного зрошення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2018. Т. 23. Вип. 2 (33). С. 55-68.
  • Біланчин Я., Тортик М., Леонідова І., Буяновський А. Ґрунти острова Зміїний – дзеркало його ландшафтно-екологічної минувшини, сьогодення і майбуття. Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. 2017. Вип. 51. С. 33-42.
  • Біланчин Я. М., Буяновський А. О., Тортик М. Й., Жанталай П. І., Адобовська М. В., Кірюшкіна Н. М., Шихалєєва Г. М. Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21. Вип.1 (28). С. 56-77.

  Матеріали навчально-методичного забезпечення:

  • Адобовська М. В., Буяновський А. О., Шашеро А.М., Яворська В.В. Методичні вказівки з оформлення та представлення до захисту курсових робіт студентів спеціальності 106 Географія [Електронний ресурс]. Одеса: ОНУ, 2023. 68 с.
  • Буяновський А. О., Адобовська М. В., Тригуб В. І. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів» [Електронний ресурс]. Одеса: ОНУ, 2023. 68 с.
  • Адобовська М. В., Буяновського А. О., Тортик М. Й., Тригуб В. І. Методичні вказівки з оформлення та представлення до захисту курсових робіт студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) [Електронной ресурс]. Одеса: ОНУ, 2022. 68 с.
  • Адобовська М. В., Тригуб В. І. Зміст і методика навчання природознавства: Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 36 с.
  • Адобовська М. В. Розрахунок координат додаткових опорних пунктів: Методичні вказівки для лабораторних занять по темі «Порядок обчислення координат додаткових опорних пунктів» для студентів спеціальності 206 Садово-паркове господарство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 46 с.
  • Попельницька Н. О., Адобовська М. В., Буяновський А. О. Методичні вказівки до навчальної топографічної практики для студентів геолого-географічного факультету [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 64 с.
  • Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія): методичний посібник / М. В. Адобовська, А. О. Буяновський, Є. Н. Красєха, Н. О. Попельницька, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. Одеса: ОНУ, 2021. 80 с.
  • Тригуб В. І., Тортик М. Й. Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2021. 110 с.
  • Тригуб В. І. Природоресурсне право з основами природознавства. Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу). Одеса, 2020. 16 с.
  • Тригуб В. І., Адобовська М. В. Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів. Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу). Одеса, 2020. 16 с.
  • Степи України: у 3 т. Т 3: Проблеми охорони та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття / авт.-уклад. Є. Н. Красєха. Одеса : Астропринт, 2020. 760 с.
  • П’яткова А. В. Комплексна географічна практика: навчально-методичний посібник / А. В. П’яткова, Л. В. Гижко, А. О. Буяновський, Я. М. Біланчин. Одеса: ОНУ, 2019. 154 с.
  • Біланчин Я. М. Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт: навчально-методичний посібник / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. Одеса: ОНУ, 2019. 90 с.
  • Інтерактивні технології в сучасній освіті: навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу) / М. В. Адобовська. Одеса: СПД: Рейзвіх, 2017. 16 с.
  • Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння. Том 1. Автор-укладач . Красєха Є. Н. Одеса: Астропринт, 2015. 640 с.
  • Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією. Том 2. Автор-укладач Красєха Є. Н. Одеса: Астропринт, 2015. 304 с.
  • Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії / О. І. Цуркан, М. В. Адобовська, Я. М. Біланчин / Курс лекцій. Ч. 1. Одеса, 2015. 76 с.
  • Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки. Розділ – сівозміни: метод. вказівки для студ. – ґрунтознавців ІІІ курсу денної форми навчання / Тортик М. Й.,  Тригуб В. І., Буяновський А. О.; Одеськ. націонал. ун-т імені І. І. Мечникова. Одеса: Фенікс, 2014. 58 с.
  • Навчально-методичний комплекс з виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. Одеса : Фенікс, 2012. 76 с.
  • Практикум з вивчання морфологічних ознак ґрунту та опису ґрунтового профілю: навч. видання/ В.І.Тригуб, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик. Одеса: Одеський національний університет, 2011. 57 с.
  • Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. Одеса: Фенікс, 2010. 130 с.

  Захищені дисертації (за останні 10 років):

  • Домусчи С.В. Чинники і географія забруднення ґрунтів Одеської міської та приміської зон: дис. ... докт.філософії : 106 «Географія» 10 «Природничі науки» / Домусчи Світлана Василівна; Одес. нац. ун-т. - Одеса, 2023. – 247 с.
  • Адобовська М. В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Адобовська Марія Володимирівна; Хмельн. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький, 2020. - 19 с.
  • Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Попельницька Наталія Олександрівна; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2017. - 20 с.
  • Ходос О. Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Ходос Олена Євгенівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2017. - 20 с.
  • Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Леонідова Ірина Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
  • Буяновський А. О. Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів / Буяновський Андрій Олександрович. – Львів, 2014. – 20 с.
 • Історична довідка

  У травні 1967 р. за ініціативи та організаторської активності доктора сільськогосподарських наук, проф. Гоголєва Івана Миколайовича в структурі геолого-географічного факультету Одеського університету була відкрита кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. Кафедра заснована на базі факультетської лабораторії ґрунтознавства і науково-дослідної групи ґрунтознавства і ерозії ґрунтів (керівник – доц. С. С. Бракін) кабінету геодезії, топографії і картографії (керівник – доц. Ізмайлова Н.В.).

  Основним завданням новоствореної кафедри визначено було організацію досліджень ґрунтів степової зони півдня України у зв’язку із великомасштабною іригацією земель та необхідністю підготовки фахівців відповідної кваліфікації. Одночасно, при кафедрі була організована ґрунтознавча експедиція для забезпечення виконання наукових та науково-виробничих досліджень і робіт. У зв’язку з необхідністю вивчення сутності процесів ґрунтоутворення у чорноземах півдня України при зрошенні, у 1971 р. при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів було відкрито проблемну науково-дослідну лабораторію географії та охорони ґрунтів чорноземної зони (ПНДЛ-4) ОНУ.

  У 2017 році, у зв’язку з ліквідацією та реорганізаціями кафедр на факультеті, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів отримала нову назву – географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру. Основними науковими напрямами досліджень кафедри та проблемної лабораторії залишаються актуальні проблеми ґрунтознавчо-географічної науки і практики на півдні нашої держави.

  Як зазначалось уже, кафедра була створена у 1967 році. Освітня діяльність кафедри та підготовка фахівців розпочалася буквально з перших днів. З першого року функціонування кафедри проф. Гоголєв І. М. насамперед організовує навчання студентів та підготовку науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. В рамках спеціальності «Географія» здійснювалась підготовка фахівців кваліфікації «Ґрунтознавець-географ» зі знанням основ землеустрою і земельного кадастру.

  Після проф. Гоголєва І.М., кафедру з 1995 р. по 2020 р. кафедру очолював його учень і послідовник – канд. геогр. наук, доцент Біланчин Я.М. З 2020 р. і по теперішній час завідувачем кафедри є канд. геогр. наук, доцент Буяновський А.О.

  З того ж часу, під науковим керівництвом проф. Гоголєва І.М., започаткована підготовка аспірантів за географічною спеціальністю і захист кандидатських, а в подальшому й докторських дисертацій з цієї спеціальності. Під науковим керівництвом Гоголєва І.М., а в останні десятиріччя і доцентів кафедри Біланчина Я.М., Жанталая П.І. та Тригуб В.І. підготовлено 3 доктора, 17 кандидатів наук, 1 доктора філософії.

  З 1996-1997 навчального року кафедра забезпечує ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», а з 2000 - 2001 навчального року – і «магістр». Продовженням цього напряму освітньої діяльності стало відкриття у 2020 році освітньо-професійної програми (ОПП) «Землекористування і оцінка земель» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія», а в 2023 року освітньо-професійної програми (ОПП) «Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю», за якими кафедра є випусковою. Окрім цієї освітньої програми кафедра є також випусковою для спеціальностей 014.07 «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та 106 «Географія» другого (магістерського) рівнів вищої освіти за відповідними ОПП. Окрім вище указаних ОПП, колектив кафедри забезпечує низку обов’язкових і вибіркових компонент для студентів факультету та університету за спеціальностями 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 091 «Біологія», 242 «Туризм», 206 «Садово-паркове господарство» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Наразі у структурі кафедри – навчальна лабораторія хімічного аналізу ґрунтів і вод; навчальна лабораторія – комп'ютерний клас геоінформаційного забезпечення дисциплін топографо-картографічного та землевпорядного циклів; кабінет геодезії, топографії, картографії та землеустрою; кабінет біогеографії та географії ґрунтів.

  Удосконаленню фахової підготовки випускників кафедри за спеціальністю «Географія» сприяє проходження ними виробничих практик у науково-виробничих та проектно-вишукувальних партіях і організаціях (Інститут землеустрою УААН, обласні центри «Облдержродючість» (нині – Інститут охорони ґрунтів України), гідрогеолого-меліоративній експедиції та партії (нині – відокремлений підрозділ Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю «Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів»), управліннях земельними ресурсами, кадастрових центрах тощо), а за спеціальністю «Середня освіта (Географія)» – у закладах загальної середньої освіти нашої країни.

  Як зазначалося, з метою створення науково-дослідницького підрозділу кафедри, за активності проф. Гоголєва І. М. у 1971 р. було відкрито проблемну науково-дослідну лабораторію. Основним завданням лабораторії було визначено вивчення сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах степової зони, головно в умовах зрошення та дренажу. Одночасно, поряд з дослідженнями впливу зрошення на чорноземи півдня України, започатковано проведення великомасштабних досліджень і картографування ґрунтів та обґрунтування заходів з раціоналізації їх використання і охорони. Завідувачі проблемної лабораторії в різні роки –старший науковий співробітник Турус Б.М., кандидати наук Сухорукова Г.С., Цуркан О.І., Буяновський А.О. Незмінним науковим керівником лабораторії до 1996 р. був проф. Гоголєв І.М., в наступні роки – доц. Біланчин Я.М., проф. Красєха Є.Н.

  Нині проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4, завідувач - кандидат географічних наук, доц. А. О. Буяновський) продовжує дослідження ґрунтів степової і лісостепової зон України за відповідними науковими спрямуваннями підрозділу.

  В 1970-х роках було створено філіал кафедри при Одеській гідрогеолого-меліоративній експедиції (керівник експедиції та філіалу кафедри – професор Баєр Р.О., в подальшому – А.І. Кожушко, А.А. Кугут). Основним завданням філіалу було і є на тепер проведення сумісних (кафедрою, ПНДЛ-4 та експедицією) досліджень впливу зрошення водами різної іригаційної якості на властивості і продуктивність ґрунтів регіону та обґрунтування агромеліоративних заходів з попередження і ліквідації його негативних (деградаційних) наслідків. Одночасно філіал слугує базою виробничих практик студентів кафедри в реальних умовах організації і проведення моніторингу ґрунтів і земель масивів зрошення. Нині філіал являє собою відокремлений підрозділ Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю «Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів».

  З початку заснування і до 1992 року функціонувала при кафедрі ґрунтознавча експедиція. Експедиційні роботи і дослідження за основними науково-виробничими напрямами проводились до 1992 року включно на теренах бувшого Радянського Союзу (на території України, Центрального Казахстану та Російської Федерації). Очолювали експедицію в різні роки доценти І.М. Волошин, Є.Н. Красєха, наукові співробітники Б.М. Турус, Н.І. Тюреміна, В.П. Нетребов та ін. Загальна площа виконаних ґрунтових досліджень перевищує 6 млн. га. У 80-ті роки минулого сторіччя також досліджувались можливості рекультивації відвалів алювіального походження після проходження драги в районах відкритого видобування золота у Магаданській області. За період роботи ґрунтово-географічної експедиції в різних регіонах укладено великомасштабні ґрунтові карти, картограми агровиробничих груп, написано агроґрунтові нариси з детальною характеристикою ґрунтів і ґрунтового покриву господарств різної форми власності, розроблені рекомендації щодо використання і охорони ґрунтів і земель. Матеріали багаторічних ґрунтово-географічних досліджень узагальнено в низці монографій і навчальних видань «Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири» (Красєха та ін., 1988), «Пространственная организация почвенного покрова» (Красєха та ін., 1990), «Методология почвенных эколого-географических исследований и картографии почв» (Красєха та ін.,2002), «Картографування ґрунтового покриву» (Позняк та ін., 2003), «Педосфера Землі» (Красєха та ін., 2010).

  Традиційними для колективу кафедри та ПНДЛ-4 є дослідження впливу зрошення на ґрунти півдня України, які проводилися (і проводяться на тепер) за наступними напрямками:

  - вивчення впливу низькомінералізованих вод рік Дунаю, Дніпра, Дністра і Південного Бугу та вод підвищеної мінералізації озер-водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів;

  - використання стічних вод міст Причорномор'я для зрошення та їх вплив на властивості й речовинний склад чорноземів.

  З перших років існування кафедри, експедиції та ПНДЛ-4 на більшості зрошувальних систем півдня України було організовано мережу науково-дослідних ділянок і стаціонарів дослідження впливу водами різної іригаційної якості на ґрунти і ландшафти загалом, тенденцій і закономірностей їх подальшої еволюції. На стаціонарах, крім систематичних режимних ґрунтово-генетичних досліджень, проводились лабораторно-польові та виробничі досліди з вивчення різних способів обробітку ґрунту, норм, форм і способів внесення мінеральних та органічних добрив, розробка прийомів хімічної меліорації зрошувальних вод і ґрунтів.

  На той же час припадає започаткування досліджень територій, прилеглих до магістральних та міжгосподарських каналів (Північно-Кримського, Каховського, Інгулецького та Краснознаменського), в результаті яких було встановлено особливості формування структур ґрунтового покриву, зокрема під впливом іригаційно-ґрунтових вод, основні чинники розвитку ґрунтоутворювальних процесів та засолення ґрунтів.

  За результатами багаторічних досліджень впливу зрошення на ґрунти і ландшафти в цілому масивів зрошення було встановлено генетичну сутність негативних наслідків зрошення чорноземів, обґрунтовано і впроваджено в практику рекомендації щодо запобігання негативних змін в ґрунтах при зрошенні та ліквідації їх наслідків, систему заходів з охорони ґрунтів масивів зрошення та підвищення їх родючості. В першу чергу – це поліпшення іригаційної якості поливних вод та оптимізація режиму зрошення, гіпсування ґрунтів уже з першого року зрошення, обґрунтування технології обробітку ґрунтів масивів зрошення і раціональної структури сівозмін, системи удобрення тощо.

  Результати багаторічних досліджень впливу зрошення на властивості і родючість чорноземів відображені в монографіях, численних наукових публікаціях, охоронних документах на об’єкти права інтелектуальної власності, науково-практичних і навчально-методичних рекомендаціях тощо. Серед найважливіших підсумків – монографії: «Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты» (Гоголєв та ін., 1992), «Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість» (Біланчин та ін., 2001), «Фтор у чорноземах Південного Заходу України» (Тригуб В., Позняк С., 2008), «Професор Іван Гоголєв» (укл. Позняк С., Тригуб В., 2009), «Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» (Черкез та ін., 2010). У 1989 році опублікована за матеріалами досліджень методика організації і ведення ґрунтово-екологічного моніторингу зрошуваних земель чорноземної зони (Гоголєв та ін., 1989).

  У 1994-1995 роках співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 під керівництвом професора І. М. Гоголєва у різних ландшафтно- і ґрунтово-меліоративних умовах регіону закладено дослідно-виробничу мережу стаціонарних ділянок довготривалого моніторингу ґрунтів Нижньодністровського, Дунай-Дністровського, Червоноярського, Ялпугського, Татарбунарського, Котловинського і Виноградівського масивів зрошення та Мічурінської рисової системи. Для порівняння протікання процесів ґрунтоутворення були закладені ділянки стаціонарних спостережень в богарних умовах, що дало можливість оцінити стан ґрунтів в умовах зрошення та його відсутності, вивчити тенденції зміни показників та властивостей ґрунтів, розробити заходи щодо охорони, раціонального використання та підвищення їх родючості. На стаціонарних ділянках і по теперішній час в умовах реально існуючих в господарствах режимів зрошення, сівозмін та агротехніки періодично проводяться дослідження ґрунтів масивів зрошення півдня України (в т.ч. в умовах припинення зрошення в останні 20-30 років).

  В 2009 році започатковано дослідження впливу на ґрунтові процеси в умовах півдня України перспективного, ресурсо- та енергозберігаючого способу поливу – краплинного зрошення. Досліджується вплив цього виду зрошення під овочеві культури та багаторічні насадження на речовинно-хімічний склад, властивості і родючість чорноземів південних Нижньодністровського масиву зрошення (Одеська область).

  За результатами досліджень обґрунтовано концептуально-методичні засади моніторингу та оцінки сучасного агромеліоративно-ресурсного стану ґрунтів масивів зрошення півдня України, в т.ч. в умовах постіригаційної еволюції. Створена та постійно оновлюється інформаційна база даних «Родючість ґрунтів півдня України», яка є результатом збору і аналізу матеріалів ґрунтово-екологічного моніторингу ґрунтів, оцінки їх стану і динаміки сучасних процесів у чорноземах масивів зрошення в різних агромеліоративних умовах.

  За результатами ґрунтово-моніторингових досліджень встановлені сутність, закономірності і тенденції сучасних ландшафтно-геохімічних і ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах при зрошенні водами різної іригаційної якості, в т.ч. і в умовах припинення зрошення в останні 20-30 років. Розроблені основи агроекологічної концепції зрошення чорноземів та екологічно безпечного землеробства в сучасних господарсько-меліоративних умовах масивів зрошення півдня України. Матеріали досліджень узагальнено в монографії «Чорноземи масивів зрошення Одещини» (Біланчин та ін., 2016).

  Починаючи з 2003 року, співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 на острові Зміїний вперше започатковані дослідження ґрунтів і картографування ґрунтового покриву. За результати досліджень ґрунти острова діагностовано як чорноземні, укладена карта ґрунтів, проведено оцінку стану ґрунтів і ґрунтового покриву. За результатами досліджень захищено 2 кандидатські дисертації Буяновським А,О. у 2014 році (науковий керівник – доц. Жанталай П.І.) та Леонідовою І.В. у 2016 році (науковий керівник – доц. Біланчин Я.М.) за озвученою проблематикою. Матеріали досліджень також узагальнено в монографіях «Острів Зміїний. Абіотичні характеристики» (Біланчин та ін., 2008) та «Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний» (Леонідова та ін., 2017).

  Співробітниками кафедри і ПНДЛ-4 сумісно з науковцями та спеціалістами науково-педагогічних (зокрема нашого університету) і науково-виробничих закладів, установ та організацій, що базуються в нашому регіоні, проведено численні та проводяться нині вкрай актуальні та затребувані роботи і дослідження за проблематикою наукового підрозділу та кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру. В останні роки поряд з вивченням процесів деградації ґрунтів, тенденції розвитку яких все чіткіше указують на зростання масштабів та інтенсивності їх прояву, значна увага у проблематиці наукових досліджень кафедри і ПНДЛ-4 приділена вивченню ланшафтно-геохімічних умов, ґрунтів та процесів сучасного ландшафто- і ґрунтоутворення на узбережжях і привододільних територіях лиманів Північно-Західного Причорномор’я. За результатами досліджень в басейні Куяльницького лиману та в межах Хаджибейсько-Куяльницького міжлимання встановлено, що однією з причин нинішнього усихання Куяльницького лиману є суттєве зниження ролі ґрунтово-рослинного компоненту у формуванні гідрологічного режиму території. За результатами досліджень у 2017 році захищено кандидатську дисертацію Ходос О.С. (науковий керівник – доц. Біланчин Я.М.).

  Також значна увага при проведенні наукових досліджень кафедри і ПНДЛ-4 приділена питанням розробки, організації та ведення системи ґрунтово-екологічного моніторингу як на зрошуваних і богарних землях, так й урбанізованих земель міських і приміських територій, оцінці ґрунтів і земель. Основні результати організації та ведення ґрунтово-екологічного моніторингу висвітлені в численних наукових працях, зокрема І. М. Гоголєва, Є. Н. Красєхи, Я. М. Біланчина, П.І. Жанталая, О. І. Цуркан, М. Й. Тортика, В. І. Тригуб, А. О. Буяновського та ін., зокрема і в останні роки.

  Під керівництвом та за безпосередньої участі доцента Тригуб В.І. впродовж останніх двох десятиріч проведено визначення вмісту фтору та важких металів в системі «природне середовище – людина»; започатковано дослідження міських ґрунтів, проведено дослідження впливу транспорту і промислових підприємств на фізико-хімічні властивості ґрунтів м. Одеси та вміст в них важких металів, визначено основні джерела забруднення ґрунтів. В подальшому ці дослідження були продовжені аспіранткою Домусчи С. В. під керівництвом Тригуб В.І., за результатами яких захищено дисертацію доктора філософії. Запропоновані наукові ідеї професором Гоголєвим І.М. стали первопричиною започаткування кафедрою нового напряму наукових досліджень – екологічного ґрунтознавства.

  У 2014 року аспіранткою кафедри Попельницькою Н.О. започатковано дослідження історії становлення і розвитку ґрунтово-географічних досліджень у Північно-Західному Причорномор’ї. Детально і різнобічно проаналізовано матеріали проведених у ХІХ-ХХ століттях наукових досліджень і робіт А.І. Гроссул-Толстого, О.О. Шмідта, В.В. Докучаєва, О.Г. Набоких, Г.І. Танфільєва, І.М. Гоголєва, Г.І. Швебса та інших вчених, визначено їхню значимість у становленні і розвитку вітчизняної ґрунтознавчо-географічної науки і практики. Значну увагу приділено аналізу досліджень та оцінки стану ґрунтів і земель, що проводяться в останні десятиліття науковими та дослідницько-виробничими установами регіону. За результатами досліджень захищено кандидатську дисертацію Попельницькою Н.О. (науковий керівник – доц. Тригуб В.І.) за озвученою проблематикою.

  Окремої уваги заслуговує перспективний науковий напрям, який здійснює кафедра - це підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності. Окрім активної роботи студентів у гуртковій роботі, варто зазначити високу публікаційну активність викладачів кафедри за цим напрямом та організацію численних науково-технічних заходів. За результатами цих досліджень у 2020 році захищено кандидатську дисертацію Адобовської М.В.

  До проведення наукових досліджень за проблематикою кафедри всі роки традиційно залучаються студенти, аспіранти і викладачі кафедр ґрунтознавства і географії ґрунтів та географії України, а з 2017 року – географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру ГГФ. Отримані матеріали досліджень використовуються для виконання випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт студентів, підготовки наукових публікацій і дисертаційних робіт.

  При кафедрі і лабораторії була створена професором Іваном Гоголєвим і діє дотепер наукова школа «Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони України», яку нині очолює д-р біол. наук, професор Є. Н. Красєха. Результатом науково-дослідницької діяльності кафедри та ПНДЛ-4 слід вважати публікації більше 10 монографій та понад 500 наукових статей, навчально-методичних посібників і науково-практичних рекомендацій. Наразі для виконання важливих наукових досліджень залучені 2 доктори наук та 9 кандидатів наук, а також аспіранти, студенти кафедри та фахівці ПНДЛ-4. З 2020 року колектив кафедри та ПНДЛ-4 працює над вирішенням наукових завдань, пов’язаних з дослідженням процесів деградацій в чорноземах степової та лісостепової зон України в умовах сучасних кліматичних змін та різної інтенсивності і технологій сільськогосподарського використання.

  Протягом всього періоду існування кафедри та лабораторії окрім держбюджетних тем виконувалась низка госпдоговірних прикладних тем за проблематикою досліджень наукового підрозділу. Нині цей напрям робіт колектив указаних підрозділів (головно – в частині проведення ґрунтово-агрохімічних обстежень землекористувань аграрних підприємств) намагається розвивати з врахуванням реалій сьогодення.

  Починаючи з 90-х років минулого сторіччя співробітники кафедри і ПНДЛ-4 приймали участь у виконанні міжнародних проектів: IPTRID (Зрошення і дренаж, 1995-1998), Tacis (Озера Нижнього Дунаю, 2000-2002; Планування менеджменту басейну Нижнього Дністра, 2006-2007), проектів ЄС «Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі» (NitroEurope IP, 2006-2011) та Enviro GRIDS (2009-2012), INMS (2019- понині) та багатьох ін. Міжнародна співпраця продовжується і нині в рамках уже згадуваного проекту ЄС «Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі». З 2020 р. співробітники кафедри і ПНДЛ-4 долучаються до проекту «Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус (PONTOS)» в частині оцінки сільськогосподарського водного балансу.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top