Дисципліни

Дисципліни

Загальна кількість кредитів ЄКТС складає:

 • 240 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки бакалавра;
 • 90 кредитів ЄКТС за навчальним планом підготовки магістра.

Факультет забезпечує викладання наступних дисциплін професійної та практичної підготовки:

 • Основна іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
 • Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька);
 • Третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, румунська, китайська);
 • Латинська мова;
 • Історія основної іноземної мови;
 • Стилістика;
 • Лексикологія;
 • Лінгвокраїнознавство основної та другої мов;
 • Теоретична граматика;
 • Вступ до германської/романської філології;
 • Вступ до перекладознавства;
 • Історія зарубіжної літератури;
 • Методика викладання іноземної мови та літератури;
 • Педагогіка;
 • Теорія і практика перекладу;
 • Переклад ділового мовлення;
 • Основи теорії мовних комунікацій;
 • Літературознавство;
 • Мовознавство та ін.

Студенти також вивчають дисципліни загальногуманітарної підготовки (філософія, політологія, соціологія, основи права, психологія, етика та естетика, релігієзнавство, історія України та української культури, українська мова за професійним спрямуванням, література та живопис, основи мистецтвознавства та спецкурси за фахом (психолінгвістика, ґендерна лінгвістика, когнітивні дослідження, лінгвокультура та переклад, міжкультурна комунікація та ін.).

Факультет романо-германської філології має комп'ютерний клас, де створено умови для застосування інформаційних технологій при вивченні іноземної мови та перекладу, у лінгвістичних дослідженнях, для виконання курсових і дипломних робіт. На факультеті функціонує також кабінет мистецтвознавства, лабораторія експериментальної фонетики, спеціально обладнаний кабінет синхронного перекладу та ресурсні лінгвокраїнознавчі центри англійської, німецької, французької, іспанської, новогрецької, італійської та китайської мов.

Рокзлади

035 Філологія

 • Вибіркові дисципліни PhD (факультет РГФ)

  • Художня, наукова і масмедійна комунікація як об’єкт лінгвістичних досліджень;
  • Когнітивна ономастика;
  • Когнітивно-комунікативна аксіологія;
  • Нейролінгвістика в парадигмі сучасної філології;
  • Вітчизняні та міжнародні науковометричні бази;
  • Сучасні напрями романського/германського мовознавства;
  • Компаративна імагологія;
  • Теолінгвістика;
  • Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії;
  • Лінгвокультура і переклад в сучасному парадигмальному просторі;
  • Ґендерні дослідження в лінгвістиці;
  • Проблеми та перспективи досліджень територіального варіювання мовлення;
  • Екфраза в сучасному літературознавчому сприйнятті;
  • Педагогіка вищої школи.

 • Вибіркові дисципліни PhD (філологічний факультет)

  • Основи нейролінгвістичного програмування;
  • Комунікативний вплив у сучасному масовоінформаційному просторі;
  • Основи конфліктології;
  • Філософія мови і методологія сучасної лінгвістики;
  • Лінгвістична прагматика;
  • Політична лінгвістика;
  • Сучасні літературознавчі стратегії інтерпретації художніх текстів;
  • Художній твір як система: шляхи дослідження;
  • Методологічні основи лінгвістичного дослідження;
  • Лінгвістичний аналіз тексту;
  • Художня література як форма комунікації.

 • Вибіркові дисципліни кафедри граматики англійської мови

  3 курс

  Основи синтаксичного аналізу речення (к.ф.н., доц. Карпенко М.Ю.)

  Курс присвячено висвітленню основних понять синтаксичного аналізу простого речення. Зокрема, приділено увагу наступним моментам:

  • Диференціація між різними членами речення;
  • Типові способи вираження кожного члену речення;
  • Аналіз морфологічних характеристик різних частин мови;
  • Визначення типів і підтипів підмета, присудка, доповнення, обставини, означення;
  • Структурна і комунікативна класифікація речень.

  Шляхи навчання та викладання граматики (к.п.н, ст. викл. Хромченко О.В.)

  Спецкурс зосереджується на контрастних способах подання граматики (дедуктивний підхід, індуктивний підхід та функціональний понятійний підхід). У цьому курсі ми складемо основні правила навчання граматики (правило контексту, правило використання, правило економії, правило релевантності, правило виховання, правило доцільності). Студенти матимуть можливість навчитися як викладати граматику з прикладів, через тексти, розповіді, пісні та рими. Даний спеціальний курс висвітлює засоби інтеграції граматики у мовний урок. Курс забезпечує студентів практичними навичками тестування знань учнів з граматики за допомогою тестів, спрямованих на оцінку знань одного мовного елементу, та тестів, що спрямовані на визначення рівня володіння усним мовленням.

  Психолінгвістичні аспекти нейролінгвістичного програмування (к.ф.н. доц. Карпенко М.Ю.)

  Курс охоплює основні психолінгвістичні засади нейролінгвістичного програмування: опис психологічних особливостей перебігу процесу людського спілкування, роль різноманітних комунікативних стратегій в цьому процесі, а також вербальні маніпуляції. Курс висвітлює як теоретичне підґрунтя, так і практичну складову НЛП, зокрема, в курсі приділено увагу наступним темам:

  • Мілтон-модель і гіпнотичний дискурс;
  • Метамодель;
  • Лінгвістичні маніпулятивні шаблони.

  Ідеонімія англійської мови (к.ф.н., доц. Васильєва О.О.)

  Даний спецкурс присвячено вивченню ідеонімів, тобто власних назв на позначення результатів людської творчої діяльності, що мають духовну, інтелектуальну та мистецьку цінність. Курс включає комплексний аналіз англомовної ідеонімії в усій повноті; уточнює денотатно-номінативну класифікацію ідеонімів; функційну навантаженість ідеонімів; структурні особливості ідеонімів; висвітлює мотиваційну специфіку всіх підрозділів ідеонімікону.

  4 курс

  Дослідження англійської морфології у когнітивній парадигмі (к.ф.н., доц. Моісєєнко Н.Г.)

  Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються антропоцентричною спрямованістю, когнітивна парадигма є одним із таких напрямків наукового аналізу мовних і мовленевих явищ.Однак треба зазначити,що на сучасному етапі як у вітчизняному,так і у зарубіжному мовознавстві відсутній системний опис частиномовних характеристик мовних одиниць у когнітивній парадигмі. Пропонований спецкурс знайомить студентів із сучасними тенденціями дослідження англійської морфології , а також наводить результати особистого дослідження автора щодо особливостей функціонування у сучасній англійській мові самостійних частин мови у когнітивній парадигмі.

  Прагматика. Мовленнєві акти (к.ф.н., доц. Лимаренко О. А.)

  Курс зосереджується на теорії мовленнєвих актів: її виникненні, розвитку, різних підходах до класифікацій мовленнєвих актів (МА). Розглядаються умови для створення кожного окремого МА, його складові. Увага також зосереджується на (не)прямому МА, який розкриває відповідність між мовним значенням, змістом висловлювання та його реальною, імплікованою інтенцією. Теорія МА тісно пов̓язана із кроскультурною комунікацією. Особливості цієї взаємодії теж висвітлюються в зазначеному курсі.

  Дигітальна література: Почитаймо чи зіграймо? (к.ф.н., доц. Пожарицька О.О.)

  У курсі розглядається найновіший вид літератури, що пишеться та читається за допомогою цифрових приладів типу смартфонів, планшетів, персональних комп’ютерів та ін. Висвітлюється встановлення дигітальної літератури як логічного продовження друкованих книжок та проаналізовано сутність поняття «література» як такий у вік комп’ютерних технологій. У лекціях запропоновано класифікацію дигітальної літератури, обговорюються головні її жанри та окреслено відмінності між дигітальною оповіддю та людонарративом. У рамках цього курсу студенти матимуть можливість розробити власне дигітальне оповідання та презентувати його у класі. Завдання також передбачають написання відгуку з враженнями від дигітального та сюжетно близького до нього друкованого оповідання з наданням лінгвістичного аналізу їх вербального контенту.

  Ефективність мовленнєвої комунікації (д.ф.н., проф. Морозова І.Б.)

  Ефективна комунікація – це процес обміну ідеями, думками та емоціями у діалозі таким чином, що мовець змінює внутрішній світ свого співрозмовника та роблять останнього своїм прихильником. Актуальність курсу пояснюється лінгво-гносеологічною важливістю усіх проблем генерації мовлення, з одного боку, та практичною необхідністю організувати ефективне міжособистісне вербальне спілкування, з іншого. Метою курсу є ознайомлення студентів з результатами новітніх досліджень у лані продуктивної комунікації та надання слухачам практичних рекомендацій, як досягти їхньої комунікативної інтенції.

  Магістратура

  Психолінгвістика (д.ф.н., проф.Карпенко О.Ю.)

  Дисципліна присвячена висвітленню принципів засвоєння, продукування та сприйняття мовлення. Основна мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основами психолінгвістики для запобігання складностей з викладанням матеріалу у майбутній професійній діяльності, а також для кращого розуміння особливостей функціонуання пам’яті та мовленнєвої свідомості реціпієнтів інформації. Тематика лекцій опоплює онтогенез мовлення, рівневість сприйняття мовлення: психологічні механізми, внутрішній лексикон, моделі продукування мовлення, конверсаційні інтеракції. Також планується проведення психолінгвістичних експериментів, інтерпретація та аналіз їх результатів.

  Пріоритети сучасних лінгвістичних студій (д.ф.н., проф. І.Б. Морозова)

  Курс орієнтовано на систематизацію та узагальнення знань з сучасних напрямів у лінгвістиці, а також з дидактичних студій, що стосуються викладання іноземних мов. Даний курс лекцій надає слухачам ґрунтовну платформу для вибору власного шляху на широких теренах лінгвістичних та дидактичних проблем та дозволяє слухачам вибрати найбільш ефективні кроки для подальшого власного професійного розвитку. У лекціях також висвітлюються сучасні методичні та лінгвістичні підходи до глибинного вивчення мовних одиниць різних рівнів.

  Когнітивна граматика (д.ф.н., проф.Карпенко О.Ю.)

  Когнітивна граматика є новітнім підходом, що був запропонований Р.Ленекером, який зробив емфазу на символічіних й семантичних вимірах теоретичних концептів, які традиційно розглядалися як синтаксичні. Граматика трактується як інгерентна складова людської когніції, яка взаємодіє зі сприйняттям, увагою, пам’яттю. Когнітивна граматика репрезентує новий підхід до граматичних класів, граматичних конструкцій, концептуальної семантики. Особливий інтерес для вивчення представляє теорія профілювання Р.Ленекера, яку ми розглядаємо в контрасті з аналогічною теорією Е.Бартмінского. Цей курс спрямований на всіх, кого цікавлять актуальні граматичні проблеми.

  Інтра- та екстра-лінгвальні детермінанти загальної привабливості (д.ф.н., проф. Морозова І.Б.)

  У даному курсі розглядається проблема інтра- та екстра-лінгвальних засобів створення (власноруч та не тільки) іміджу привабливої особистості. Особливістю запропонованого підходу є детальне вивчення особистостей безперечних поганців, яким, як відомо, загалом співчувають, попри їхню злу сутність. Протягом курсу аналізуються різні ментально-лінгвальні механізми створення певного іміджу особистості. Особливу увагу приділено вербальному аспекту цього процесу та вченню про комунікативні моделі. Студенти ознайомляться з концепцією Р. Сассоуера про «глобальну та універсальну привабливість» та з роботами з імідж-мейкінгу, запропонованими Гарвардським університетом. Метою даного курсу є надання його слухачам практичних навичок вербального моделювання, які б гарантували позитивне сприймання їхнього повідомлення аудиторією.

  Когнітивна ономастика (д.ф.н., проф. Карпенко О.Ю.)

  Цей курс присвячений вивченню власних назв, онімів, та спрямований на всіх, хто цікавиться власними назвами. Основа проблематики когнітивної ономастики – буття власних назв у ментальному лексиконі. Оніми проникають у ментальний лексикон щодня у великих кількостях, але затримуються там тільки потрібні, суб’єктивно значущі, які зазнають трансформації, перекодовуються у концепти. При виході їх у мовлення вони зазнають переробки, перекодовуючись у слова. Онімні концепти зв’язані з іншими елементами ментального лексикону як його організатори, оптимізуючи його функціонування й підвищуючи ефективність. Особливий інтерес представляє асоціативний шлейф власної назви, для виявлення якого на заняттях студенти проводять вільний асоціативний експеримент за результатами якого складають асоціативні словники, практичне застосування яких може здійснюватися в написанні текстів, особливо рекламного характеру.

 • Вибіркові дисципліни кафедри лексикології і стилістики англійської мови

  3 курс

  Творче письмо (к.ф.н., доц. Поздняков Д.О.)

  Курс охоплює основні елементи творчих жанрів письма: оповіданнях, есе тощо. В рамках курсу студенти зосереджуються на розумінні вимог різних стилів письма та працюють над покращенням володіння граматичним, лексичним матеріалом, а також навичок редагування. У студентів буде можливість написати творчі роботи на цікаві для них теми. Матеріали курсу презентуються за допомогою читання та відео. Завдання містять написання коротких оповідей, журнальних статей та розгорнутих есе. 

  Методи вивчення та викладання лексики (к.ф.н., доц. Строченко Л.В.)

  Спеціальний курс присвячений

  1. Основним принципам викладання лексики: теоретичне підґрунтя; цілі; потреби студентів у засвоєнні словникового запасу;
  2. Методам та підходам у викладанні лексики; 
  3. Видам лексичних завдань; 
  4. Способам вивчення лексики: стилі вивчення мови; традиційні та інноваційні способи запам'ятовування нових слів.

  Звичаї свят, міфологія і вербальний фольклор в англо-американській культурі (к.ф.н., доц. Долусова Н.В.)

  Цей курс присвячений дослідженню древніх міфів, звичаїв календарних свят і обрядів в англо-американській культурі. В курсі увага приділяється дослідженням етимології календарних номінацій (місяців, днів тижня) і відображених в них традицій і міфів. Студент дізнається про звичаї календарних свят, символізм їх атрибутів, традиційні страви, а також зануриться в їх атмосферу. Дослідження вербального фольклору - міфів, казок, легенд і пісень - дозволять краще усвідомити культуру цих англомовних країн.

  The theory of narrative (к.ф.н., доц. Ігіна О.В.)

  Даний курс лекцій призначений для студентів 3 року навчання  факультету РГФ, англійського відділення. Вводяться ключові концепти і основні поняття наратології і наративу, пояснюються типи організації наративу. Мета лекцій – позначити головні типи наративу такі як "ich erzahlung", "er-erzahlung', "entrusted narrative". Презентуються поняття наратора такі як  Автор-1,  Автор-2, неординарний наратор. Наприкінці циклу лекцій представлено діахроничний розвиток головних типів наративу.  Курс викладається англійською мовою.  

  Як зробити презентацію ефективною (к.ф.н., доц. Розанова О.А.)

  Процес комунікації стає ефективним для тих, хто над цим працює! Серія семінарів призначена для студентів, зацікавлених у розширенні своїх знань і розвитку професійних навичок спілкування, щоб успішно впоратися із процесом комунікації в діловому контексті. Курс, який викладається англійською мовою, дає учасникам можливість удосконалити правильність і швидкість свого мовлення, а також поглибити досвід ділового спілкування на більш ефективному рівні. Усі заняття урізноманітнюються відео та аудіо матеріалами, комунікативними завданнями та низкою мовних вправ, які спрямовані на навчання ділової лексики, упорядкування інформації в логічному порядку та досягнення чіткої й послідовної структури презентації. Особлива увага приділяється аспекту культурного різноманіття і його впливу на ефективність процедури презентації.

  Дискурс англомовних мас-медіа (к.ф.н., доц. Терехова Л.В.)

  Курс “Дискурс англомовних мас-медіа” присвячений вивченню прагматичних та дискурсивних особливостей англомовної газетної комунікації. Висвітлення проблематики спецкурсу відбувається через розкриття таких тематичних складових, як: історія газетної комунікації, етапи створення журналістського тексту, жанри газетних текстів, прагматика газетних текстів різних жанрів, структура газетної статті (текст, паратекст, взаємодія “текст-паратекст”), реклама як текст.

  4 курс

  Міжнародні іспити та тести з англійської мови (к.ф.н., доц. Томчаковський О.Г.) 

  Курс зосереджується на мовних рівнях загальної європейської рамки (CEFR) та основних міжнародних екзаменах та тестах з англійської мови, таких як Тест на англійську мову як іноземну (TOEFL®); Міжнародна система тестування англійської мови (IELTS); Кембриджські англійські кваліфікації; Тест з англійської мови Пірсона (PTE Academic)

  Maritime English (к.ф.н., доц. Реконвальд Н.В.)

  Курс призначений для тих, хто прагне викладати англiйську мову у курсантів морських навчальних закладів, представників портових служб та судноплавного бізнесу; та/або працювати у центрах перевірки володіння англійською мовою моряків. Курс містить велику кількість морської термiнологii, а також модуль iз розмовної практики, стратегiї викладання мови та методи проведення інтерв'ю з працевлаштування.

  Academic writing (к.ф.н., доц. Новаковська О.М.) 

  Спецкурс «Academic Writing» створено для студентів, які прагнуть розвинути навички академічного письма. В курс інтегровано теоретичний та практичний матеріал, що уможливлює закріплення пройденої теми безпосередньо на лекції та результує у інтерактивний спосіб проведення занять , що підвищує ефективність аудиторної роботи. Наприкінці курсу студенти зможуть якісно писати академічні есе.

  Вступ до етнолінгвістики (к.ф.н., ст.викл. Красницька К.В.)

  В рамках цього курсу ми зможемо розглянути поняття "національна ідентичність", "константи культури", "лінгвокультурні концепти". Ми познайомимося з особливостями етноспецифічної картини світу українців та британців, визначимо їх культурно-лінгвістичні відмінності  та зв'язки з іншими етносами. Також ми навчимося уникати і вирішувати проблеми міжкультурної комунікації та знайдемо витоки цих проблем.

  Reading English business press (к.ф.н., доц. Степанюк Н.В.)

  Курс “Читання англійської ділової преси” розроблений для студентів четвертого року навчання. Метою даного курсу є допомогти студентам краще розуміти англійську ділову пресу розширивши їх словниковий запас спеціальною лексикою, а також розвити у них навички висловлювання своєї думки на відповівідні теми.

  Письмо як навичка ділової комунікації (к.ф.н., доц. Розанова О.А.)

  На роботі ми можемо спостерігати різні комунікативні ситуації, коли нам дійсно необхідний досвід письма як професійної навички спілкування, компетенція, яка допомагає виконувати низку бізнес-орієнтованих завдань, пов'язаних з виконанням запитів або реагуванням на них, поданням заяви на роботу або скарги, а також роботи з будь-яким іншим типом ділового дискурсу. Курс практичних занять, який викладається англійською мовою, призначений для студентів, зацікавлених у здобутті розуміння специфічних особливостей і характеристик бізнес-орієнтованих завдань, а також у розвитку здібності відтворювати ці базові складові у власному письмі. Письмова мова не допускає помилок: сам результат процесу написання дуже чітко діагностує стан мовної компетенції студента. Таким чином, учасники будуть виконувати як різного роду завдання, націлені на мовну правильність написаного тексту, так і завдання «вільного письма», орієнтовані на регістр і стиль, організацію тексту, його сувору структуру й когезію, а також на формальну ділову лексику клішованого типу.

  English for International Tourism (к.ф.н., доц. Калінюк О.О.)

  "English for International Tourism" це курс для студентів, яким необхідно професійне спілкування в сфері туризму. Він досліджує основні туристичні напрямки з використанням матеріалів, взятих зі справжніх путівників. Курс дозволить студентам розвивати мовні навички, використовувати спеціалізовану термінологію і практикувати необхідні мовні моделі в реальних ситуаціях. 

  Магістратура

  Сучасна англомовна лексикографія (к.ф.н., доц. Томчаковський О.Г.)

  Курс присвячений

  1. Нарису історії англомовної лексикографії: передісторія створення сучасних словників: від глосарія до словника; словники «складних» слів; словники вісімнадцятого та дев’ятнадцятого століть;
  2. Базовим компонентам словників та структурам словників (мікроструктура, макроструктура, мегаструктура, гіперструктура);
  3. Типам словників (Загальна типологія словників);
  4. Ілюстраціям у словниках: цілі та функції ілюстрацій; типи ілюстрації.

  Термінологічні дослідження: нові слова як відображення зміни культури (к.ф.н., доц. Розанова О.А.)

  90% усіх нових слів, які з'являються в сучасних мовах, відносяться до сфери спеціального або, інакше кажучи, професійного застосування. Аудиторна дискусія дозволить зрозуміти, як з'являються в нашій мові нові слова; функціонують, стаючи, з одного боку, частиною метамови, а з іншого – «проникаючи» у загальновживану мову, залишаються в її повсякденному використанні або зникають назавжди; розподіляються між різними групами лексики спеціального вживання (наприклад, професіоналізми, терміноїди тощо); вживаючись в контекстах різних функціональних стилів, до яких вони не відносяться, набувають додаткових функцій. Курс, який викладається англійською мовою, призначений для студентів, які цікавляться як лінгвістичним аналізом слова, що функціонує в мові швидкозмінного сучасного світу, так і у розширенні власного вокабуляру ділової лексики. Приклади, узяті зі сфери ділової англійської мови, яка вважається найбільше швидкозмінною, провокує аналогічні тенденції в інших професійних сферах, і є багатим джерелом нових словникових одиниць спеціального вживання. Заняття надають відповіді на такі питання: як усунути наявні недоліки термінів; хто має досвід у забезпеченні цього процесу; як виглядає так званий «ідеальний» термін. Учасникам спецкурсу надається можливість роботи з різними видами джерел для складання списку прикладів мовних явищ, обговорюваних під час занять.

  Полімодальна комунікація (д.ф.н., проф. Колегаєва І.М.)

  Що бачить людина в картинній галереї? Що бачить людина, гортаючи сторінки альбому про картинну галерею? Якими є переваги у кожного із них? Що таке екфразис? Про які модальності йдеться? Для чого потрібні карти, схеми, креслення і малюнки в різних текстах (художніх, наукових, навчальних, технічних)? Про все це і не тільки говоримо у межах запропонованого курсу. Курс читається українською мовою для тих, хто цікавиться питаннями семіозису, теорії комунікації, психолінгвістики.

  Про смаки сперечаються (д.ф.н., проф. Колегаєва І.М.)

  Що таке густаторний код культури? Як він історично формується? Як він відбивається у мові різних етносів? Відповіді на ці запитання – у курсі, що пропонується вашій увазі. У межах курсу поговоримо про зв’язки між мовою, культурою і смаковими відчуттями людини. Обговоримо проблеми, що лежать на перетині нейролінгвістики, психолінгвістики і лінгвокультурології. Курс читається українською мовою.

 • Вибіркові дисципліни кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови

  3 курс

  Просодія усного дискурсу. Сприймальні характеристики усного дискурсу (д.ф.н., проф. Кравченко Н.О.)

  Курс призначений для студентів 3 року навчання, які обрали фонетичний напрямок наукових досліджень та вивчають особливості функціонування вербальних та невербальних засобів в усній комунікації. В рамках курсу студенти зосереджуються на розумінні дистинктивних характеристик різних фонетичних стилів усного дискурсу (повсякденного, академічного, публіцистичного, інформаційного, тощо). Матеріали курсу презентуються за допомогою аудіо та відео матеріалів.

  4 курс

  Teaching English: expanding pedagogical skills (д.ф.н., проф. Бігунова Н.О.)

  Курс призначений для тих студентів, хто прагне викладати англійську мову. Він зосереджений на забезпеченні пізнання як головного завдання вчителя, разом з наданням студентам практичного досвіду. Він включає такі теми, як емпіричний пізнавальний цикл, незаплановане навчання, управління групами з різними здібностями, планування занять, театральна майстерність.

  Лінгвістичні зміни у сучасній англійській мові (к.ф.н., доц. Віт Ю.В.)

  Спецкурс «Лінгвістичні зміни у сучасній англійській мові» призначений для студентів IV курсу факультету романо-германської філології та висвітлює деякі зміни у промові, граматичному стані та лексичному складі англійської мови, що відбувались наприкінці ХХ - початку ХХІ століть. Кожний розділ ілюстрований прикладами, що вибрано з художньої та публіцистичної літератури, та містить вправи на закріплення матеріалу.

  Магістратура

  Вербальна та невербальна реалізація оцінки в художньому дискурсі (д.ф.н., проф. Бігунова Н.О.)

  Курс встановлений для виявлення того, як невербальні та вербальні засоби вживаються для вираження одного і того ж значення, як вони вносять доповнюючу інформацію, яка деколи суперечить вербально вираженій інформації, або невербальна інформація може повністю суперечити вербальній. Студенти можуть простежити, як у зображеному дискурсі оцінні висловлення, вимовлені персонажами, супроводжуються авторським коментарем, який викриває інтенції персонажів, іхні взаємовідносини, фонові знання та пресуппозиції, а також їх думку щодо ситуації спілкування.

  Методи та принципи експериментального дослідження мовлення (к.ф.н., доц. Григорян Н.Р.)

  Спецкурс призначений для студентів V курсу заочного відділення факультету романо-германської філології та націлений на навчання методиці дослідження мовлення, що звучить. Курс складається з навчання методиці перцептивного та акустичного (комп’ютерного) видів аналізу, а також лінгвістичній інтерпретації отриманих кількісних показників (частоти основного тону, динамічного та темпорального компонентів інтонації)

 • Вибіркові дисципліни кафедри теорії та практики перекладу

  3 курс

  Основи перекладацькой майстерності (Доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування базових складових перекладацької компетенції. Розглядаються елементи історії перекладу, плюси та мінуси перекладацької діяльності, перекладацька етика, лінгвокультурні аспекти перекладу, засоби боротьби з перекладацьким буквалізмом, технічна та психологічна підготовка перекладача, перекладацький аспект античної міфології, Біблії та біблеїзмів, шекспіризмів, прислів’їв та приказок , типові помилки студентів при перекладі.

  Біблія: мова та переклад (Доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування такої необхідної складової професійної компетенції філолога, викладача та перекладача, як висока ерудиція та широка освіченість. Розглядаються роль Біблії у становленні та розвитку писемності, теорії та практики перекладу, етапи перекладу Біблії, особливості сучасного лінгвокультурного підходу до перекладу Біблії, структура Біблії та найуживаніші у перекладі та спілкуванні біблеїзми, загадки перекладу Біблії.

  Студентська наукова робота з перекладу: практичні поради (Кандидат філологічних наук, доцент Єрьоменко С.В.)

  Спецкурс пропонує студентам практичні поради щодо написання наукової роботи з перекладу. Розкриваються напрямки перекладацьких досліджень. Також спецкурс знайомить зі змістовними та технічними вимогами до написання наукової роботи.

  Граматичні аспекти перекладу (Кандидат філологічних наук, доцент Яровенко Л.С.)

  Цей курс розглядає базові граматичні категорії вихідної мови та способи їх передачі у мові перекладу. Його ціль – навчити студентів находити вірне перекладацьке рішення, враховуючи розбіжності у типах двох мов (аналітичної та синтетичної).

  Вступ до усного перекладу (Кандидат філологічних наук, доцент Болдирєва А.Є.)

  Курс «Вступ до усного перекладу» є важливою частиною професійної підготовки майбутніх фахівців з перекладу. Курс спрямований на ознайомлення студентів з базовими поняттями теорії усного перекладу, що створює основу для розгляду окремих перекладацьких проблем, пов’язаних з видами усного перекладу, та для занять з практики перекладу. 

  4 курс

  Культурологічні проблеми перекладу (Доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування культурної та лінгвокультурної компетенції викладача та перекладача. Розглядаються складові лінгвокультурної компетенції, типологія культур в аспекті перекладу та порівняння української, британської та інших етнолінгвокультур (індивідуалізм/колективізм, категоризація часу та простору, стилі спілкування та формули мовленнєвого етикету).

  Сучасна британська ідентичність (Доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування обізнаності щодо базових особливостей сучасної британської колективної ідентичності. Розглядаються основні визначення ідентичності, типологія та структура, особливості колективної та індивідуальної британської ідентичності: національної, етнічної, сімейної, географічної, класової, гендерної, соціальної, релігійної, політичної тощо. Особлива увага приділяється сучасній лінгвокультурній колективній ідентичності як системи цінностей..

  Термінологія ЄС як інтеграційна терміносистема (перекладацький аспект) (Кандидат філологічних наук, доцент Гринько О.С.)

  В основі мовної політики ЄС лежить багатомовність, яка посприяла значному зростанню перекладацької діяльності як всередині самої організації, так і за її межами. Прагнення України до вступу в європейську спільноту зумовлює необхідність детального вивчення терміносистеми цієї організації. Спецкурс розглядає особливості функціонування термінології Європейського Союзу і проблеми її перекладу українською мовою.

  Термінологія міжнародних організацій і інституцій в аспекті перекладу (Кандидат філологічних наук, доцент Раєвська І.В.)

  Розвиток рівня міжнародних відносин України з зовнішнім світом та членство у різноманітних над-урядових та міжнародних організаціях посприяли значному зростанню перекладацької діяльності у цій сфері та зумовлює необхідність детального вивчення терміносистеми цих організацій. Спецкурс розглядає особливості функціонування термінології міжнародних організацій і інституцій і проблеми її перекладу з англійської мови на українську.

  Морська документація у аспекті перекладу (Кандидат філологічних наук, доцент Яровенко Л.С.)

  Цей курс присвячено вивченню морської товаро-супровідної документації, а саме:

  • Коносамент
  • Рахунок-фактура (інвойс)
  • Наряд на відвантаження
  • Доручення на відвантаження
  • Пакувальний лист
  • Сертифікат якості
  • Сертифікат походження

  Його ціль навчити студентів перекладати зазначені типи морської документації.

  Синтаксичні проблеми перекладу (Кандидат філологічних наук, доцент Кириллова М.Д.)

  Даний курс спрямований на обґрунтування закономірностей, існуючих при перекладі в області синтаксичної організації тексту. Він виявляє ступінь збереження синтаксичних параметрів речення та з'ясовує причини їхніх невідповідностей. Різносистемність мов слід вважати головним фактором, який впливає на зміну синтаксису при перекладі.

  Магістратура

  Ідентичність як лінгвокультурологічна категорія (Доктор філологічних наук, професор Матузкова О.П.)

  Мета курсу – формування обізнаності щодо особливостей лінгвокультурології як новітньої міждисциплінарної філологічної дисципліни та ії ключового поняття – лінгвокультурної ідентичності. Сформульовано методологічні принципи вивчення колективної ідентичності як лінгвокультурного феномену, базове визначення ідентичності як міждисциплінарної категорії. Реконструйовано лінгвокультурний гіперконцепт АНГЛІЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ як варіант когнітивно-дискурсивного опису будь-якої етнокультурної колективної ідентичності, розглянуто сучасну англійську ідентичність як лінгвокультурну, яка ґрунтується перш за все на системі певних цінностей.

  Сучасний український переклад: персоналії, видавництва та on-line видання (Кандидат філологічних наук, доцент Єрьоменко С.В.)

  Спецкурс пропонує огляд сучасного українського перекладу. Знайомить з роботою вітчизняних та зарубіжних видавництв та on-line видань у царині українського перекладу. Також спецкурс висвітлює роботи українських перекладачів.

  Проблеми перекладу медичних текстів (Кандидат філологічних наук, доцент Гринько О.С.)

  Медичний переклад – це галузевий напрям науково-технічного перекладу. В умовах глобалізації розширюються можливості професійної комунікації фахівців в галузі медицини та охорони здоров’я; крім того, зарубіжні клініки пропонують свої послуги українським пацієнтам. З огляду на це, ключову роль відіграє якісний переклад різноманітних текстів медичної спрямованості. В межах спецкурсу вивчаються особливості перекладу медичних довідок, анотацій до медикаментів тощо.

  Проблеми перекладу нормативних документів (Кандидат філологічних наук, доцент Раєвська І.В.)

  Нормативні документи поділяються на дві групи: нормативні та ненормативні акти. До них відносяться постанови органів влади, міжнародні договори, пояснювальні записки, інструкції та постанови, тощо. Усім цим документам притаманні особливості викладення інформацій та використання специфічних термінів та структур. Курс спрямований на вивчення теоретичних основ перекладу нормативних документів та особливостей їх перекладу на українську мову.

  Стратегії науково-технічного перекладу (Кандидат філологічних наук, доцент Яровенко Л.С.)

  Курс присвячено лексичним та граматичним особливостям науково-технічної літератури. Його ціль – навчити студентів перекладати тексти різних підмов техніки та наукові тексти, а також ознайомити студентів з різними видами науково-технічного перекладу.

  Основи контрастивних досліджень оригіналу та перекладу (Кандидат філологічних наук, доцент Кириллова М.Д.)

  Даний спецкурс являє собою контрастивне дослідження оригіналу та перекладу текстів сучасної англомовної прози. Він дає можливість виявити мовні схожості та відмінності як на рівні цілого тексту, так і на інших рівнях текстової структури. Курс має наукову важливість та практичну цінність.

  Гумор: лінгвістичний та перекладацький параметри (Кандидат філологічних наук, доцент Болдирєва А.Є.)

  Курс лекцій присвячено комплексному розгляду феномену гумору: встановлюється його когнітивна природа, описується дія лінгвокогнітивного механізму створення гумористичного ефекту, розглядаються лінгвістичні засоби, що породжують гумор у в оригіналі художнього тексту та його перекладі.

 • Вибіркові дисципліни кафедри німецької філології

  3 курс

  Функціонування мовних одиниць для спеціальних цілей в загальнонаціональній мові (к.ф.н., доц. Богуславський С.С.)

  Даний курс присвячено питанням трансферу мовних одиниць для спеціальних цілей в загальнонаціональну мову, їхнє утворення, функціонування як в мові для спеціальних цілей, так в загальнонаціональній мові. Розглядаються причини номінаційних процесів, форм і способів термінотворення.

  Онлайн викладання та освіта: Вступ до Data Wise: спільний процес вдосконалення навчання та викладання (к.ф.н., доц. Пилипюк К.М.)

  Педагоги мають постійний доступ до iнформайцiйного потоку, що постiйно зростає, але знати, як використовувати ці дані для поліпшення навчання та викладання - як зробити їх бiльш переконливими, кориснішими та частиною ефективного спільного процесу - може бути складним завданням. Виходячи з курсу Wise Data: Покроковий курс iз використанням результатів оцінювання, вдосконалення викладання та навчання, цей курс описує чіткий 8-ступеневий процес використання широкого спектру джерел даних для покращення навчання з використанням онлайн технологiй. Платформа: GoToWebinar

  Варіативність німецького звукового мовлення в мові масмедіа (к.ф.н., доц. Вербицька Т.Д.)

  В епоху цифрових технологій в сфері масових комунікацій домінує звучить мова. Для досягнення глобальної мети навчання іноземних мов - комунікативної компетенції необхідний досить високий рівень розвитку навичок і умінь декодування медіамовлення, що звучить. Курс фокусується на фонетичній стороні мови, яка звучить в мас-медіа німецькомовного простору, що відрізняється поліцентризмом. Вимовні особливості німецької усної мови проявляються в значній варіативності, яка пов'язана насамперед з:

  1. Наявністю національних варіантів німецької норми вимови (Standardaussprache).
  2. Фоностилістичними рівнями звукового мовлення.

  Тенденції сучасної німецької мови (Доктор педагогічних наук, професор Колесниченко Н.Ю.)

  У курсі розглядаються зміни сучасної німецької мови у зв’язку з глобалізацією та євроінтеграцією. Особлива увага приділено молодіжній мові, а також впливу гендера на сучасну німецьку мову.

  Мовний зв’язок давніх німецьких діалектів із сучасними (к.ф.н., Доц. Кулина І.Г.)

  Рекомендований студентам спецкурс має за ціль ознайомити їх з розвитком німецької мови, починаючи з давньоверхньонімецького періоду, коли мова існувала у великій кількості різноманітних діалектів, до її учасного стану, тобто Standardsprache. Теоретичні та практичні матеріали курсу допоможуть підтвердити той факт, що саме діалекти слугували фундаментом для розвитку та утворення єдиної німецької національної мови, що діалект і мова пов’язані в процесі історичного розвитку генетично. На практичних заняттях під час аналізу сучасних текстів, дібраних з газет та книг, написаних на деяких німецьких діалектах, студенти, порівнюючи їх з ідентичними текстами, написаними на Standarddeutsche, повинні виявити мовні одиниці, що залишилися територіально маркованими, і ті, які завдяки різним флуктаціям призвели до нового стану мови і стали її новим атрактором. Передбачається також виконання тестів за вивченим матеріалом. Отримані знання студенти зможуть застосувати при написанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт.

  4 курс

  Німецька мова в Австрії: різноманітність та зміни (к.ф.н., доц. Діденко Максим Олександрович) Курс зосереджується на мовному різноманітті та динаміці німецької мови в Австрії з соціолінгвістичної та системно-лінгвістичної перспективи. Основна увага приділяється лексиці, морфології та синтаксису.

  Зміст курсу орієнтовано насамперед на розгляд наступних двох головних питань:

  1. Хто говорить, яка форма / стилі / різновиди німецької мови, коли, як, з ким і для чого в Австрії?
  2. Які подібності та відмінності мовної варіації на різних мовних рівнях чи різні лексичні та граматичні явища?

  Дистанційні методи навчання у викладанні іноземних мов (к.ф.н., доц. Азарова І. І.)

  Цей курс розглядає можливість інтеграції дистанційних методів у викладанні іноземних мов. В курсі приділяється увага існуючим методам, формам та засобам он-лайн навчання. В рамках курсу буде проаналізовано та виявлено ефективний спосіб укладання навчальних програм для дистанційного вивчення іноземних мов та обґрунтовано доречність використання дистанційних/он-лайн методів навчання у вищих начальних закладах.

  Синтаксис простого речення в німецькій мові (к.ф.н., доц. Богуславський С.С.)

  Одиниці та проблеми синтаксису. Теорія валентності і сполучуваності слів у німецькому реченні. Проблема моделювання та її реалізація в реченні. Категорія предикативності. Комунікативне членування речення.

  Синтаксис складного речення в німецькій мові (к.ф.н., доц. Богуславський С.С.)

  В курсі розглядаються основні характеристики, проблеми та функціонування складнопідрядного і складносурядного речення, а також всі види підрядних речень в світлі їх синтаксичної функції і поєднання в реченні.

  Fremdwörter in der deutschen Sprache (к.ф.н., доц. Монастирська Ю. Г.)

  Даний спецкурс присвячено використанню іншомовних слів у сучасній німецькій мові, причинам їх появи, їх адаптації до німецького вимовного стандарту. Студенти навчаться відрізняти запозичення від іншомовних слів, та визначати ступінь оімечування іншомовного слова у кодифікованій нормі. Курс читається німецькою мовою.

  Семантичні процеси у лексиці германських мов (к.ф.н., Доц. Кулина І.Г.)

  В рамках пропонованого курсу студенти мають можливість ознайомитися з лексичним складом германських мов, отримати уявлення про психологію мислення, побут, звичаї та спосіб життя давніх германців; спостерігати за семантичним розвитком слова (набуття чи втрата вмотивованості, поляризація значень тощо); дізнатися про причини, види та засоби семантичних змін в процесі розвитку німецької мови від давньої до сучасної. Після прослуханого курсу студенти повинні самостійно, застосовуючи давні і сучасні тексти та словники, за допомогою порівняльно-історичного та ін. методів, дослідити певні лексичні одиниці, враховуючи їх етимологію та семантику, а також виконати тести за вивченим матеріалом. Отримані знання студенти зможуть застосувати при написанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт.

  Особливості теорії медіації: базовий курс (Доктор педагогічних наук, професор Колесниченко Н.Ю.)

  В курсі розглядаються основні поняття медіації, які спрямовані на безконфліктне спілкування між студент-студент, студент-викладач, студент-родич, студент-друг/подруга. Базові знання медіації сприяють якості навчання та соціалізації людини у будь-якому суспільстві.

  Магістратура

  Гендерна лінгвістика (Доктор педагогічних наук, професор Колесниченко Н.Ю.)

  В курсі гендерної лінгвістики розглядаються 3 хвилі фемінізму, їх вплив на мови, а також наскільки це зіграло свою роль у сучасному суспільстві. У курсі розглядаються усі етапи становлення, а також їх позитивний та негативний вплив. Використовується емпіричний досвід професора.

 • Вибіркові дисципліни кафедри французької філології

  3 курс

  Техніки соціально-педагогічного впливу на учнів у навчальному процесі (д.п.н., професор Князян М.О.)

  Метою курсу є сформувати у майбутніх учителів компетентності соціально-педагогічного впливу на особистість учня в процесі викладання різних навчальних дисциплін. Розкриваються стилі педагогічного управління. Розглядається педагогічна технологія етичного захисту, а також методи створення ситуації успіху. Висвітлюються стратегії позитивної педагогічної комунікації з учнями та прийоми активізації їхньої пізнавальної мотивації. Передбачено формування вмінь майбутніх учителів упроваджувати такі техніки, як «авансування», «моральна підтримка», «фланговий підхід», «активізація тривоги», «паралельний вплив», «удавана байдужість» та інше. Курс буде корисним студентам бакалаврату. Мови викладання: французька, українська

  Французька пунктуація (к.ф.н., доцент Весна Т.В.)

  Система розділових знаків і правила їх вживання у французькій мові розглядаються в процесі історичного становлення та сучасного функціонування. Синтаксично-логічне членування французького тексту порівнюється з використанням розділових знаків в українському правописі. Мови викладання: французька, українська

  Лінгвокраїнознавство: Канада. Заморські території та департаменти Франції (к.ф.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  В межах даного спецкурсу студентам надається основна інформація про Канаду та заморські території та департаменти Франції (відомості історичного, географічного, економічного, культурного і соціологічного характеру), як доповнення до дисципліни «Лінгвокраїнознавство», або як окрема дисципліна для тих, хто прагне розширити світогляд та сформувати країнознавчу орієнтацію й правильну спрямованість в оцінці фактів дійсності франкомовних країн, за рахунок розширення словникового запасу в галузі країнознавчої тематики. Спецкурс надає змогу вірно трактувати факти, що зустрічаються в літературі, публіцистиці і інтернет ресурсах досліджуваних країн, завдяки аналізу мовних особливостей певного франкомовного регіону. Даний курс лекцій призначений для студентів 3 курсу. Мова викладання: французька

  Основи термінознавства: досвід франкомовних країн (к.ф.н., доцент Драгомирецький О.О.)

  Відомо, що спеціальні сфери людської діяльності потребують спеціальних слів, які обслуговують специфічні потреби комунікантів. Отже, курс “основи термінознавства : досвід франкомовних країн” пропонує розглянути “термінологію” в трьох значеннях: по-перше то є продукт, тобто спеціальні слова, словники; по-друге, то є діяльність, тобто створення та вживання спеціальних слів; зрештою, то є наукова дисципліна, отже теоретичні рефлексії, що дозволяють орієнтувати термінологічну діяльність з метою створення термінологічного продукту. Мови викладання: французька, українська

  Сучасна французька лексикографія (к.ф.н., доцент Т.В. Телецька)

  Даний курс призначений для студентів 3 року навчання факультету романо-германської філології. Курс знайомить студентів з основними напрямками розвитку друкованих та інформатизованих лексиграфічних джерел французької мови. Аналізуються особливості роботи сучасних електронних словників Trésor de la Langue Française informatisé, Dictionnaire de l’Académie française, Grand Larousse de la langue Française, Dictionnaire Visuel. Розглядаються можливості їх використання при перекладі. Мови викладання: французька, українська

  Функціонально-семантичні особливості модальних дієслів французької мови (к.ф.н., доцент Т.В. Телецька)

  Метою курсу є вивчення своєрідності семантики та функціонування французьких модальних дієслів (falloir, devoir, pouvoir, savoir) як ядерних засобів вираження модальності необхідності та можливості. У рамках курсу студенти знайомляться з такими важливими категоріями як об’єктивна та суб’єктивна модальність. Окрема увага приділена поняттю функціонально-семантичного поля. Виконання практичних вправ надає студентам можливість виокремити конкретні мовленнєві акти, у яких реалізується семантика досліджуваних модальних дієслів. Спецкурс призначений для студентів 3 року навчання. Мови викладання: французька, українська

  4 курс

  Аргументативний дискурс (к.ф.н., доц. Млинчик А.В.)

  Спецкурс «Аргументативний дискурс» спрямовано на формування у студентів 4 курсу бакалаврату комплексного уявлення про аргументативну діяльність, що включає специфічні мовні одиниці і конструкції, екстралінгвістичні фактори та аргументативні стратегії, які використовуються аргументатором з метою максимального переконання адресату. Знайомство з прийомами аналізу текстів аргументативної спрямованості дозволить студентам опанувати практичними навичками написання аргументативного есе. Мова викладання: французька

  Сучасний політичний та медіа дискурс Франції. (к.ф.н., доцент Весна Т.В.)

  Розглядається франкомовна газетна комунікація на матеріалі інтернет-видань Le Monde, Le Figaro, Le Point, La Liberation, Le Nouvel Observateur та ін. Студенти поглиблюють знання соціально-політичної системи Франції, отримують інформацію про актуальні події, збагачують свій лексикон, вчаться аналізувати політичний текст як різновид аргументативного дискурсу. Мова викладання: французька

  Французький парфумерний дискурс (к.ф.н., доцент Панченко І.В.)

  Французькі парфуми ніколи не залишали байдужою жодну жінку. З цієї причини студентам, і особливо студенткам, які вивчають французьку мову, а також французьку історію, економіку, культуру буде дуже корисним більш поглиблений розгляд секретів французької елітарної парфумерної науки. Спецкурс, що пропонується включає наступні аспекти:

  • короткий огляд історії парфумерної індустрії;
  • вивчення структурних, семантичних і прагматичних особливостей парфумерного дискурсу, а також лексико-стилістичних засобів, які забезпечують мовну маніпуляцію свідомістю споживача;
  • складання словника лексичних одиниць, що позначають базові поняття парфумерної тематики;
  • розгляд гендерних тенденцій парфумерних анотацій при створенні ольфакторних образів чоловіка та жінки.

  Використання отриманих знань може бути корисним у комерційній або перекладацькій діяльності. Також ця інформація може стати в нагоді тим, хто прагне оволодіти секретами парфумерного мистецтва для створення власної парфюмерної марки.

  Мова викладання: французька

  Особливості французького мовленнєвого етикету (к.ф.н., доцент Весна Т.В.)

  При викладанні іноземної мови недостатнім є знання лише мовного коду. Важливим стає лінгвокультурний контекст, уміння коректно спілкуватися при прямій, непрямій, опосередкованій комунікації відповідно до стандартів і норм поведінки макро і мікрокультурного простору з його афективними і когнітивними елементами, процесуальними стратегіями в різних етикетних ситуаціях. Розглядаються також порушення мовленнєвого етикету, інвективна лексика, фраземіка, невербальні антиетикетні знаки, табу та евфемізми. Мови викладання: французька, українська

  Особливості франкомовної письмової комунікації в сфері туризму (к.ф.н., доцент Коккіна Л.Р.)

  Спецкурс призначено для студентів, які потребують комплементарних знань з письмової франкомовної комунікації, в галузі туризму. Стрімкий розвиток новітніх технологій, зокрема, поява безлічі додатків для комп’ютерів й смартфонів, сайтів, тощо, які дозволяють як самостійне планування та організацію подорожей, так і прийом іноземних туристів в Одесі, призводить до використання нових інструментів та методів, що забезпечують спілкування замовників туристичних послуг та сервісів, які їх надають. Обізнаність з лексикою туристичної тематики, яка датується останнім десятиліттям, та особливостями франкомовної письмової комунікації в сфері туризму є гарантом для успішного спілкування з носіями французької мови. Даний курс лекцій призначений для студентів 4 курсу. Мова викладання: французька

  Афективний синтаксис сучасної французької мови (к.ф.н., доцент Панченко І.В.)

  Як правило, експресивність, яка за природою притаманна мові, реалізується в семантиці лексичних одиниць. Проте експресія мовленнєвого акту також може виявлятися і асемантично у певній синтаксичній структурі речення через специфічне розташування окремих структурних елементів. У спецкурсі, що пропонується, розглядаються найбільш характерні для сучасної французької мови способи вираження емоційності в синтаксисі, які забезпечують його здатність виступати в комунікативному акті як засіб суб’єктивного ставлення мовця до змісту або адресата мови. Дана інформація буде корисною як в наукових дослідженнях і перекладах різножанрових текстів, так і в безпосередній комунікації для більш адекватного розуміння мотивації конкретного мовного вибору комуніканта.

  Мова викладання: французька

  Магістратура

  Педагогічні інновації в лінгводидактиці (д.п.н., професор Князян М.О.)

  Метою курсу є сформувати у майбутніх викладачів умінь розробляти та впроваджувати інновації. Задля цього передбачається ознайомлення із зазначеними нижче питаннями. Інновація: організаційні, методологічні, педагогічні та дидактичні аспекти викладання-навчання. Новаторський характер інновацій. Дії з планування інновації. Внутрішній та зовнішній формати реалізації інновацій. Фази впровадження інноваційного продукту у внутрішньому форматі (фаза започаткування, фаза впровадження, фаза інтеграції). Фактори опору та сприяння впровадженню інновацій. Асиміляція та акомодація в контексті інновацій. Зовнішній формат (місце і час, установи чи організації, учасники, події, операції, що виконуються учасниками, тексти, які зустрічаються в контексті ситуації). Курс призначений студентам магістратури. Мова викладання: французька

  Міжкультурна комунікація (к.ф.н., доцент Весна Т.В.)

  Курс знайомить з теорією міжкудьтурної комунікації та має практичну направленість на формування міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів і викладачів іноземної мови. На основі наукової і методичної літератури, періодичної преси, аудіо і відеоматеріалів, а також власного досвіду студенти поглиблюють знання вербальних та невербальних засобів спілкування в контексті взаємодії різних культур. Специфіка національних семіосфер, культурних знаків і кодів, які функціонують у мовленні, а також приклади культурних стереотипів, культурного шоку та ін. репрезентуються в індивідуальних проектах, які слухачі курсу представляють студентам інших академічних груп. Мови викладання: французька, українська

  Французький академічний дискурс (к.ф.н., доцент Марінашвілі М.Д.)

  Спецкурс спрямований на формування науково-дослідницької професійно орієнтованої мовної компетентності і передбачає розвиток усного й писемного академічного мовлення. Зокрема сфокусований на розвиток вмінь та навичок продукувати наукові тексти фахового спрямування (тези, стаття, реферат), грамотно їх оформлювати, відповідно до сучасних вимог оприлюднювати результати власних наукових досліджень французькою мовою усно і письмово у презентаціях та доповідях; вести наукову дискусію, висловлювати наукову позицію, аргументувати наукові положення. Мова викладання: французька

  Основи усного перекладу (к.ф.н., доцент Драгомирецький О.О.)

  Курс пропонує ознайомитись з основними принципами та елементами усного перекладу. Серед кола питань, які стосуються усного перекладу є наступні: переклад як інтеракція та як медіація, усний переклад як жанр мовлення, суб'єктність (безсуб'єктність, полісуб'єктність), часові та просторові особливості, полікодовість (вербальні та невербальні складові), забезпечення розуміння. Мови викладання: французька, українська

 • Вибіркові дисципліни кафедри іспанської філології

  3 курс

  Мовна картина Іберійського півострову (к.ф.н., доц. Гринько Л.В.)

  Сучасний мовний стан Іберійського півострову, зумовлений історичними та регіональними особливостями, знаходиться під впливом різноманітних факторів: економічних, політичних, соціальних, культурних і призводить до того, що мовна картина півострову постійно змінюється. Курс призначений для тих, хто прагне бути в бути в курсі подій, що можуть впливати на зміни у мовній картині, а також мати уяву про особливості мов та діалектів Іспанії, Португалії, Андорри, Гібралтару.

  Лінгвокраїнознавство Латинської Америки (к.ф.н., ст. викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  Країни Латинської Америки становлять найбільший за територією та кількістю населення ареал, що розмовляє іспанською. Проміж інше, спецкурс призначений висвітлити такі теми:

  1. Доісторичний розвиток континенту, доколумбові цивілізації у месоамериканському та андському регіонах.
  2. «Відкриття Америки», завоювання територій та розбудова колоній, новий адміністративний розподіл.
  3. Колоніальний період, визвольний рух, незалежність та створення національних держав.
  4. Сучасний соціокультурний, політичний та економічний стан країн регіону. Мовленнєві розбіжності та особливості іспанської мови на континенті.

  4 курс

  Функціональний синтаксис іспанської мови (к.ф.н., доц. Гринько Л.В.)

  Курс створено для поглиблення знань студентів про особливості синтаксису складного та ускладненого речень іспанської мови. В курс інтегровано теоретичний та практичний матеріал, що уможливлює сфокусувати увагу студентів на активному функціональному синтаксисі. Крім того цей курс передбачає розвинення навичок перекладу таких складних синтаксичних явищ іспанської мови як емфатичні конструкції, абсолютні та зв’язані обороти (як елементи вторинної предикації) і т.і. на українську мову.

  Іспанська мова Америки в історичному та сучасному контексті (к.ф.н., ст.викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  В даному спецкурсі запропоновано розглянути та вивчити деякі особливості іспанської мови на Американському континенті. Іспанська з’являється в Америці наприкінці ХV сторіччя і з тих часів ії розвиток відбувався у контексті великої відстані від метрополії, але в той самий час у тісних стосунках з нею. Отже, студентам пропонується зосередитися на вивченні таких тем:

  1. Особливості іспанської мови кінця ХV, початку ХVІ сторічь. Регіональні особливості мови перших колонізаторів.
  2. Розвиток іспанської мови в контакті із регіональними мовами автохтонного населення (гуарані, науатль, кечуа, андських діалектів та ін.)
  3. Розвиток іспанської мови в контакті із іншими європейськими мовами (італійська в Аргентині, англійська в Карибському басейні та ін., спангліш США)

  Деякі аспекти спеціалізованого перекладу та тлумачення (к.ф.н., ст. викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  Спеціалізований переклад – переклад текстів фахового призначення. Здебільшого вони містять інформацію технічного і спеціалізованого характеру, із використанням великої кількості спеціалізованої термінології. Спецкурс призначено для тих, хто має намір працювати у певній галузі, або зосередитися на перекладах спеціальних технічних, юридичних та інших вузькофахових текстів. З цією метою ми розглянемо такі питання:

  1. Проблеми «тотожних документів», перекладацької норми, особливості прескриптивного та дескриптивного перекладознавства.
  2. Фахові мови, особливості нормативних вимог по галузях.
  3. Переклад із застосуванням сучасних технологій (машинний переклад, автоматизований переклад), редагування та його основні складнощі.

  Практична лінгвокультурологія (к.ф.н., доц. Шуппе Л.В.)

  В рамках даного спецкурсу буде висвітлено культурознавчі аспекти іспанської мови за рахунок включення фонових знань. Студентам буде запропоновано дослідити історико-культурний фон (відомості про культуру іспанського суспільства та країн Латинської Америки в процесі їх історичного розвитку); соціокультурний та етнокультурний фон (інформація про побут, традиції, свята, етнічний склад іспаномовних країн); семіотичний фон (інформація про символіку, позначення, особливості іспаномовного оточення). Студенти навчяться вирішувати проблемні питання культурного характеру з урахуванням відмінностей представників своєї та інших культур.

  Магістратура

  Деякі особливості тлумачення (к.ф.н., ст. викл. Колбаєнкова Т.Б.)

  Усний переклад, або тлумачення, відіграє важливу роль в сучасному фаховому суспільстві. Коли йдеться про фаховий переклад, більшість перемовин відбуваються за участі тлумача, тому що рівень автоматизованого перекладу лишається досить недосконалим. Отже студентам пропонується вивчення наступних аспектів:

  1. Різні види тлумачення (синхронний, послідовний), сфери їхнього застосування, особливості та складнощі.
  2. Проблеми розуміння, інтерпретації, запам’ятовування та засоби тренування цих навичок.

  Специфічні засоби фіксування під час тлумачення, типові помилки під час перекладу з та на іспанську мову з англійської, української та російської.

  Етнолінгвістичний конфлікт у сучасній Іспанії (к.ф.н., доц. Шуппе Л.В.)

  В рамках означеного спецкурсу буде розглянуто етнолінгвістичний конфлікт, як один з чинників, що впливають на розвиток сучасної іспанської мови. Студентам буде запропоновано ознайомитися із сучасним напрямком у лінгвістиці, а саме з етнолінгвістикою, розглянути поняття «національна ідентичність», «лінгвокультурний концепт», «культурний конфлікт». Студенти отримають можливість ознайомитися з особливостями етноспецифічної картини світу іспанців, навчяться визначати культурно-лінгвістичні відмінності іспанців з іншими етносами. Будуть встановлені причини виникнення культурних конфліктів та знайдено їх відображення у мові; запропоновано способи їх вирішення.

 • Вибіркові дисципліни кафедри зарубіжної літератури

  1 курс

  Античні мотиви в англійській драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст. (д.ф.н., доцент Cинявська Л.І.)

  У курсі виявляються та вивчаються античні теми та мотиви, їхні трансформації у творах англійських драматургів Б.Шоу, О. Вальда. У межах курсу студенти виробляють навички аналізу текстів різних культурно- історичних епох, вміння виявлення спільних та відмінних ознак в аналогічних сюжетах, працюють над виявленням неповторно авторських ходів та комбінацій побудови художнього тексту. Передбачено написання студентами творчих робіт та есе на цікаві для них теми. Курс презентується за допомогою читання лекцій та відеоматеріалів. Завдання передбачають розвиток писемного мовлення, вміння аргументувати свою думку, написання коротких розповідей.

  Образ дитини в античній та середньовічній літературній традиції (к.ф.н., доцент Долга Н.М.)

  Курс присвячений вивченню динаміки образу дитини в художніх текстах Античності та Середньовіччя. Визначаються соціокультурні та історичні особливості формування та функціонування образу дитини в означені епохи. В рамках курсу з’ясовуються питання: антропологія дитинства, образ дитини, дитяча література. Матеріал курсу подається у формі лекцій. Семінарські заняття пропонують підготовку творчих завдань.

  Література і живопис сучасної Європи: мистецтвознавчі «суботники» (д.ф.н., професор Силантьєва В.І.)

  Курс орієнтований на розширення знань і компетентностей студентів з проблем мистецького життя європейських країн у новітньому часі. Об’єктом демонстрації та вивчення являються реалістичні, модерні, авангардні, мас-медійні форми образотворчого та літературного мистецтва. Провідна задача – показати паралелі, що існують між літературними та малярськими творами у просторі художніх напрямів та течій (прерафаеліти, арт-нуво, магічний реалізм, сюрреалізм, поп-арт і т.ін.). Впевнені: набуті знання будуть сприяти розвитку інтелектуальних здібностей та здатності студентів самостійно пізнавати і розуміти всілякі форми мистецтва.

  Інтерпретація всесвітньо відомих художніх творів в різних галузях мистецтва (живопис, музика, балет, кінематограф) (к.ф.н., доцент Романець В.М.)

  Спецкурс спрямований на дослідження можливостей художніх творів з точки зору їх інтерпретацій та бачення фахівцями різних жанрів мистецтва. В рамках даного курсу студенти зможуть поглибити свої знання не тільки з зарубіжної літератури, а й з живопису, музики, кінематографу тощо. Матеріали спецкурсу допоможуть покращити навички дослідження художніх творів в контексті різноманітних творчих інтерпретацій. Студенти матимуть можливість написати творчі роботи на цікаві для них теми. Матеріали курсу презентуються за допомогою лекцій, відео тощо. Завдання передбачають написання журнальних статей, рефератів, тематичних презентацій.

  3 курс

  Теорії та методи літературознавчого аналізу (к.ф.н., доцент Помогайбо Ю. О.)

  В межах курсу пропонується знайомство с основними літературознавчими напрямами та їхньою методологією.[ Мета — сформувати уявлення про основні наукові методи дослідження літературного твору, поширені у західному та вітчизняному літературознавстві. Зміст курсу: основні теорії/моделі та методи літературознавчого аналізу, зокрема:

  • позитивізм, біографічний метод
  • герменевтика, міфологічний метод
  • компаративістика
  • текст-імманнентна інтерпретація
  • структуралізм
  • постструктуралізм
  • деконструктивізм
  • дискурс-аналіз
  • теорії інтертекстуальності
  • психоаналітичне літературознавство
  • культурознавчі напрями: новий історицизм (New Historicism), культурні студії (Cultural Studies), гендрені студії (Gender studies), феміністичною теорією
  • літературно-соціологічним напрямком дослідження
  • рецептивною історією і естетикою (Констанцька школа)

  «Золота доба» дитячої літератури (на матеріалі англомовної літератури кінця XIX-початку XX ст.) (к.ф.н., доцент Долга Н.М.)

  Курс з’ясовує межі поняття «дитяча література» у вітчизняних та зарубіжних концепціях, періодизацію та функції дитячої літератури. На прикладах шедеврів дитячої літератури кінця XIX-XX ст. з’ясовуються особливості комунікативного процесу та роль автора в організації тексту. Матеріал курсу подається у формі лекцій. Семінарські заняття у формі колоквіум.

  4 курс

  Література (пост-) дигітальної ери. Автори в мережі Інтернет (Семінар з обов'язковим відвідуванням літературного фестивалю у Берліні або Одесі) (к.ф.н., доцент Помогайбо Ю. О.)

  Курс знайомить студентів з сучасними формами взаємодії літератури з новими медіа та Інтернетом. В межах семінару розглядаються нові форми і жанри дигітальної літератури (авторські блоги, дігітальна поезія, мережеві романи, проекти письменницької співпраці), а також форми присутності медіа у сучасній пост-дигітальній літературі. Пропонується огляд основних естетичних категорій мережевої літератури: гіпертекстуальність, інтерактивність, мультимедіальність, перформативність тощо. Особливу увагу приділено суттєвим змінам у сфері літературного виробництва у цифрову епоху,можливостям онлайн-публікації (online publishing, printing on demand), а також засобам і формам авторської самопрезентації у мережі Інтернет.

  Міф у сучасної літературі і культурі (к.ф.н., доцент Холодов О.Б.)

  Спецкурс присвячений актуальній проблемі використання архаїчних елементів у сучасній літературі та культурі. Об’єктом вивчення пропонується літературна міфопоетика. Доводиться, що за самою своєю природою міф звертається до «найбільш фундаментальних аспектів людського буття» і проникає у різні сфери культурного життя суспільства: від релігії до рекреації, від освіти до розваг, від літератури до телевізійної реклами. Міф наповнює життєвою енергією мистецтва, пропонує глибинне пізнання сучасного життя і мистецтва, що його відтворює. В означеному спецкурсі пропонується розглянути наративні аспекти міфу і літератури, їх взаємодію і зв’язок на рівні мови і релігійних уявлень. У процесі вивчення проблеми будуть задіяні напрацювання антропологічного, психологічного, філософського, семіотичного методів дослідження. Задачі спецкурсу:

  • ознайомлення з центральними теоріями міфу і міфології;
  • визначення проявів фундаментальних міфів у часі і просторі;
  • формування практичних навичок для вивчення міфологічних підтекстів і моделей в літературі і кінематографі, у повідомленнях ЗМІ і в політичній ідеології; усвідомлять значення міфу як інструмента для мобілізації суспільства і маніпуляцій ЗМІ і, в кінцевому підсумку, маніпуляцій нашою свідомістю.

  Мультикультурний роман США (кінець ХХ–початок ХХI століття) (к.ф.н. ст. викладач Бежан О.А.)

  Пропонований курс лекцій, адресовано студентам, які зацікавлені у ознайомленні та вивчені основних тенденцій американської літератури та найбільш значимих романістів США другої половини ХХ століття– початку ХХІ століття в межах парадигми мультикультуралізму. Це включає авторів південної, афро-американської, мексикансько-американської (чиканос), індіанської, афганської, єврейської літературних шкіл. В рамках курсу студенти розвивають уміння і навички аналізу художнього тексту. Матеріали курсу складаються з читання лекцій та відеопрезентацій. Студенти матимуть можливість написати рецензії на цікаві їм тексти сучасної літератури США.

  Література «янг-едалт»: тренди підліткового читання XXI cт. (к.ф.н., доцент Долга Н.М.)

  Метою курсу є визначення меж поняття «янг-едалт» література у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. Визначаються характерні риси героя літератури «янг-едалт». В рамках курсу окреслюється жанрове коло підліткового читання: підліткова антиутопія (В. Рот «Дивергент»), мешап (С. Грем-Сміт «Гордість та упередження і зомбі»), вампірське фентезі (С. Майер «Сутінки»), фанфік, читання за допомогою Minecraft. Творчі заняття з курсу: книжковий відеоогляд, написання твору в жанрі «мешап».

  Магістратура

  Новітня іспаномовна література (к.ф.н., ст. викладач Садовська Ю.В.)

  Курс охоплює новітню іспаномовну літературу кінця ХХ – початку ХХІ століття. В рамках курсу студенти мають можливість виявити закономірності літературного процесу зазначеного періоду, простежити формування та розвиток новітніх літературних тенденцій, течій та напрямів, осягнути творчість найвидатніших письменників іспаномовного світу (А. С. Піньоль, Ж. Сарамаго, К. Р. Сафон та ін.)

  Література і синергетика (к.ф.н., доцент Абабіна Н.В.)

  Спецкурс передбачає ознайомлення з актуальними синергетичними дослідженнями періоду перехідності і наявності нестійких художніх систем. Матеріал спрямований на засвоєння понять «порядок−хаос», «закономірність−випадковість», «варіативність мислення», «кружляння», «самоорганізація процесів», які вдало проектуються на літературний матеріал; на виявлення основних рис, пов’язаних з корекцією художнього мислення нестабільного часу. Зв'язок технічних і гуманітарних знань, який забезпечує синергетика, дає можливість розширити наявні методи аналізу художніх творів. Вивчення теорії самоорганізації складних систем дозволяє студентам виробити новий погляд на художній текст, на характер естетичної інформації, розкрити закономірності її подання.

  Міжвидова компаративістика (д.ф.н., проф. Силантьєва В.І.)

  Курс орієнтований на вироблення загальних компетентностей (знань, умінь, навичок) у просторі кросдисциплінарності. Міжвидова компаративістика у колі проблем порівняльного літературознавства та інтердисциплінарних співставлень. Пізнавальний аспект спецкурсу – ознайомлення з провідними ідеями новітнього літературознавчого та мистецтвознавчого процесу, орієнтованого на багаторівневий синтез: література і живопис; література і музика; архітектурні форми як «застигла музика» (Л. да Вінчі). Задача – поглиблення та універсиалізація знань з проблем функціонування літератури та інших видів мистецтва в синхронічному та діахронічному аспектах.

  Комунікативні стратегії англійської драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст. (д.ф.н. доцент Синявська Л.І.)

  Курс передбачає дослідження поняття «комунікативної стратегії» на рівні діахронії та синхронії, дослідження різних моделей комунікації, виділення найактуальніших та найдієвіших моделей у зазначений період у текстах англійських драматургів. У межах курсу студенти виробляють вміння творчо інтерпретувати та аналізувати драматичні тексти англійською та державною мовами,виявляти прийоми творення драматичних текстів,визначати їхню жанрову специфіку. У результаті порівняльного аналізу студенти формують навички узагальнення, зіставлення одновидових, але різножанрових текстів, способи обробки та трансформації відомих тем та сюжетів, навички участі у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філології. Курс передбачає читання лекцій, використання відеоматеріалів. Завдання для студентів передбачають написання творчих робіт, наукових статей та публікацій.

 • Вибіркові дисципліни кафедри педагогіки

  4 курс

  Вибіркова дисципліна «ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» сприяє вдосконаленню професійно-педагогічної підготовки здобувачів першого – бакалаврського рівня вищої освіти як майбутніх учителів іноземної мови через формування їхньої готовності до реалізації функцій управлінської діяльності менеджера іншомовної освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з теоретичними засадами управління педагогічними системами, оволодіння ними сутністю й функціями управлінської діяльності та спілкування менеджера іншомовної освіти.

  Вибіркова дисципліна «КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ І ТЕСТІВ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів першого – бакалаврського рівня вищої освіти як майбутніх учителів іноземної мови шляхом розвитку їхньої дидактичної компетентності в галузі застосування засобів педагогічної тестології. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з теоретичними засадами педагогічного тестування, оволодіння ними способами конструювання тестових завдань і тестів, перевірки їх валідності.

  Вибіркова дисципліна «СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» вдосконалює дидактичну підготовку здобувачів першого – бакалаврського рівня вищої освіти як майбутніх учителів іноземної мови шляхом їх залучення до опанування засобами педагогічної інноватики. Дисципліна розкриває сутність, структуру й способи реалізації найсучасніших освітніх технологій, доцільних для оновлення системи іншомовної освіти.

  Магістратура

  Вибіркова дисципліна «ПЕДАГОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ І МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ» сприяє вдосконаленню професійно-педагогічної підготовки здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів іноземної мови закладів вищої освіти через формування їх готовності до контролю й моніторингу якості іншомовної освіти студентів. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів зі способами організації та проведення педагогічного оцінювання академічних досягнень студентів, а також оволодіння ними технологією й інструментарієм моніторингу якості іншомовної освіти.

  Вибіркова дисципліна «ТЕСТУВАННЯ У ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів іноземної мови закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного застосування засобів педагогічного тестування. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів зі специфікою й критеріями педагогічного тестування, опанування ними способів конструювання тестових завдань і тестів в сфері іншомовної освіти ЗВО.

  Вибіркова дисципліна «ПЕДАГОГІКА КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ» вдосконалює теоретико-методологічну й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти до науково-педагогічної діяльності у вищій школі. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з витоками та етапами становлення класичних університетів в Україні та світі, проблемами їх функціонування і перспективами розвитку у XXI ст.

Робочі програми навчальних дисциплін: Спеціальність 035 «Філологія»

011 Освітні, педагогічні науки

 • Дисципліни професійної і практичної підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

  Нормативні дисципліни і практики

  • Цивільний захист
  • Охорона праці
  • Іноземна мова (за науковим спрямуванням)
  • Педагогіка і психологія вищої школи
  • Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи
  • Методика викладання у вищій школі
  • Менеджмент в освіті
  • Сучасні освітні технології у закладах вищої освіти
  • Науково-дослідна практика
  • Науково-педагогічна (асистентська) практика
  • Дипломна робота магістра

  Дисципліни вибору закладу вищої освіти

  • Методологія наукових досліджень та організація науки
  • Методи математичної статистики у галузі наук про освіту
  • Історія педагогіки і розвиток вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах
  • Освітні вимірювання
  • Педагогічне оцінювання і моніторинг якості освіти
  • Організація самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів
 • Вибіркові дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

  Вибіркова дисципліна «ПЕДАГОГІКА КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ» вдосконалює теоретико-методологічну й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти до науково-педагогічної діяльності у вищій школі. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з витоками та етапами становлення класичних університетів в Україні та світі, усвідомлення проблем їх функціонування і перспектив розвитку у XXI ст. 

  Вибіркова дисципліна «ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» спрямована на розвиток дидактичної компетентності здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів ЗВО. Дисципліна сприяє ознайомленню здобувачів із сутністю та специфікою тренінгових технологій, оволодінню ними способами впровадження тренінгових технологій у навчально-виховному процесі вищої школи.  

  Вибіркова дисципліна «ТРЕНІНГ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИКЛАДАЧА» спрямована на підвищення рівня особистісно-професійного саморозвитку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів ЗВО. Дисципліна сприяє набуттю здобувачами ознак професійної успішності шляхом оволодіння навичками ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу, регулювання власного емоційного стану та дотримання правил психогігієни у професійно-педагогічній діяльності.

  Вибіркова дисципліна: «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ І КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі кураторів як менеджерів з виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності студентів. Дисципліна сприяє усвідомленню здобувачами сутності, специфіки й пріоритетних напрямів виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності студентів відповідно до державних та європейських стандартів, оволодінню ними сучасними методами, формами і технологіями впровадження виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності студентів у вищій школі.

  Вибіркова дисципліна: «ВИКЛАДАЧ ЯК СУБ’ЄКТ ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти як активних учасників освітніх правовідносин. Дисципліна сприяє формуванню правосвідомості здобувачів шляхом ознайомлення з сутністю, структурою та видами освітніх правовідносин, оволодіння вміннями захисту прав і свобод провідних учасників освітнього процесу у вищій школі.

  Вибіркова дисципліна «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів вищої школи шляхом розвитку їхньої дидактичної компетентності в галузі застосування засобів педагогічного оцінювання. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з інноваційним педагогічним досвідом впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні та європейських країнах, формування вмінь оцінювання академічних досягнень учнів і студентів.

  Вибіркова дисципліна «ТЕОРІЯ ТЕСТІВ: СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ (IRT)» вдосконалює теоретико-методологічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх науково-педагогічних кадрів вищої школи. Дисципліна спрямована на формування дослідницької та діагностичної культури здобувачів шляхом розвитку їхньої здатності розробляти контрольно-вимірювальні матеріали, а також інтерпретувати їх результати, спираючись на математико-статистичну базу. 

  Вибіркова дисципліна «КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ І ТЕСТІВ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх науково-педагогічних кадрів вищої школи шляхом розвитку їхньої дидактичної компетентності в галузі застосування засобів педагогічної тестології. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з теоретичними засадами педагогічного тестування, оволодіння ними способами конструювання тестових завдань і тестів, перевірки їх валідності.  

  Вибіркова дисципліна «ТЕСТУВАННЯ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного застосування засобів педагогічного тестування. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів зі специфікою й критеріями педагогічного тестування, опанування ними способів конструювання тестових завдань і тестів в галузі природничих дисциплін. 

  Вибіркова дисципліна «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного використання моніторингу як механізму забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з методикою моніторингових досліджень якості академічних досягнень здобувачів освіти.

  Вибіркова дисципліна «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного використання моніторингу як механізму забезпечення якості професійної діяльності викладачів закладів вищої освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з методикою та інструментарієм моніторингових досліджень якості професійної діяльності викладачів закладів вищої освіти.

  Вибіркова дисципліна: «НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ» вдосконалює управлінську підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх менеджерів освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з діючими нормативними актами, що регулюють відносини управління ЗВО, оволодіння вміннями обирати ефективні правові механізми управління, зокрема що стосуються захисту прав і свобод учасників освітнього процесу під час конфліктних ситуацій. 

  Вибіркова дисципліна: «ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ У ЗВО» вдосконалює морально-етичну й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів й менеджерів закладів вищої освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з вітчизняним та міжнародним досвідом протидії та попередження корупції, розуміння ними сутності, небезпеки та наслідків проявів корупції в ЗВО, формування умінь з організації діяльності щодо протидії та попередження корупції у ЗВО.

  Вибіркова дисципліна: «ОРГАНІЗАЦІЯ І СУПРОВІД СДУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ» вдосконалює організаційно-управлінську й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти як майбутніх викладачів та менеджерів вищої школи. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з історією та етапами розвитку студентського самоврядування в світі та Україні, оволодіння ними способами аналізу його діяльності, організації та управлінського супроводу у відповідності до діючого законодавства, розкриття повноважень студентського самоврядування як одного з основних суб’єктів освітніх правовідносин у ЗВО.

  Вибіркова дисципліна «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ОСВІТНІ РЕФОРМИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» вдосконалює теоретико-методологічну й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів із вимогами міжнародних стандартів якості та європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, розвитку їхньої здатності щодо забезпечення якості освіти в ЗВО.

  Вибіркова дисципліна «ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» вдосконалює психолого-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої психологічної компетентності й здатності до здійснення управлінської діяльності в закладах освіти. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з психологією особистості менеджера освіти, стилями, типами керівництва та сучасною типологією менеджерів в освіті. 

  Вибіркова дисципліна: «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ» вдосконалює морально-правову й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх науково-педагогічних кадрів вищої школи. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з правовими та етичними аспектами проблеми інтелектуальної власності та академічної доброчесності, оволодіння ними способами захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності та організації заходів щодо протидії та попередження академічної недоброчесності у закладі вищої освіти.

  Вибіркова дисципліна: «ПРАВА ЛЮДИНИ» вдосконалює правову й професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої правової культури й свідомості. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з системою теоретичних поглядів на права і свободи людини, міжнародним досвідом розвитку гарантій прав людини, оволодіння способами використання міжнародних та національних механізмів щодо захисту власних прав та прав учнівської й студентської молоді.

  Вибіркова дисципліна «ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКА» вдосконалює правову й психолого-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів закладів вищої освіти шляхом усвідомлення основних напрямів превентивної діяльності в сфері їх професії. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з основними поняттями, структурою та сучасними проблемами превентивної педагогіки, різними видами відхилень у поведінці особистості, оволодіння ними методикою соціально-педагогічної профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.

  Вибіркова дисципліна «ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» вдосконалює правову й психолого-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів та менеджерів вищої юридичної школи шляхом розвитку психологічної компетентності та професійної культури. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів з особливостями юридичної діяльності та її провідних суб’єктів, формування їх здатності до аналізу поведінки людини як суб’єкта правових відносин у конкретних життєвих ситуаціях, визначення мотивів її вчинків, прогнозування наступних дій та наслідків.

  Вибіркова дисципліна «МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного застосування видів і методів педагогічного оцінювання. Дисципліна спрямована на ознайомлення і оволодіння здобувачами новітніми тенденціями і методиками оцінювання результатів навчання студентів у ЗВО.

  Вибіркова дисципліна «ТЕСТУВАННЯ У ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН» вдосконалює професійно-педагогічну підготовку здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти в статусі майбутніх викладачів закладів вищої освіти шляхом розвитку їхньої здатності до грамотного застосування засобів педагогічного тестування. Дисципліна спрямована на ознайомлення здобувачів зі специфікою й критеріями педагогічного тестування, опанування ними способів конструювання тестових завдань і тестів.

Вибір дисциплін за вибором здійснюється відповідно до «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОНУ імені І.І.Мечникова», зокрема згідно з пп. 4.3, 4.4 і 4.5:

4.3. Запис на блок вибіркових дисциплін здобувач вищої освіти здійснює до 15 березня навчального року, що передує навчальному року, в якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін.
Якщо вивчення вибіркових дисциплін розпочинається в другому семестрі першого навчального року, то запис здійснюється до 15 вересня цього навчального року.
Якщо вивчення вибіркових дисциплін розпочинається в першому семестрі першого навчального року, то запис здійснюється до 15 вересня цього навчального року.
Аспіранти – протягом двох місяців після зарахування, про що роблять відповідні записи в індивідуальному плані роботи.

4.4. Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється на підставі написаної здобувачем вищої освіти заяви на ім’я декана факультету.

4.5. Протягом двох тижнів після написання заяви здобувачі вищої освіти мають право корегувати перелік вибіркових дисциплін, змінюючи їх через подання відповідної заяви до деканату.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0162e32394812925924241593926371
title_5f0162e323a4515137881211593926371
title_5f0162e323b4019673684921593926371
Top