Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

Завідувач кафедри – Ірина Михайлівна Колегаєва, доктор філологічних наук, професор

Викладачі й співробітники кафедри

staff lexeng

Загальна інформація

kuharenkoКафедра лексикології і стилістики англійської мови була реорганізована із кафедри англійської філології у 1975 р. Її засновником і першим завідувачем була доктор філологічних наук, професор Валерія Андріївна Кухаренко. В ті часи колектив кафедри налічував 12 осіб, серед яких фахівців вищої кваліфікації було лише двоє: проф. В.А. Кухаренко та доц. К.О. Горшкова.

Наразі на кафедрі під керівництвом проф. Ірини Михайлівни Колегаєвої працюють 19 викладачів, із них 1 має науковий ступінь доктора наук і 16 мають науковий ступінь кандидата філологічних наук. Всі вони є випускниками ОНУ імені І.І. Мечникова та аспірантури при кафедрі лексикології і стилістики англійської мови. Через навчання в докторантурі й аспірантурі при кафедрі пройшло багато філологів-германістів, які сьогодні складають кадровий кістяк в ОНУ та в інших вищих навчальних закладах Одеси. Це доктори наук, професори О.Ю. Карпенко, Т.І.Домброван, О.П.Матузкова, Н.О.Кравченко, Н.О.Бігунова, кандидати наук, доценти О.Л.Нікуліна, О.М.Мелентьєва, А.О.Томас, Н.П.Віт, О.М. Набока, І.Ю.Онищук, О.О.Джуматій. Проф. Л.М. Голубенко, яка довгі роки очолює факультет романо-германської філології, також є ученицею проф. В.А. Кухаренко. Належністю до цієї наукової школи до цих пір пишається і відомий на всю країну та за її межами шоумен О.М. Філімонов.

Сьогодні чотири із дев’яти мовних кафедр факультету РГФ очолюють спеціалісти, які виросли та сформувалися саме на кафедрі лексикології і стилістики англійської мови. Це проф. О.Ю. Карпенко, яка завідує кафедрою граматики англійської мови, доц. Н.П. Віт, що очолює кафедру іноземних мов для гуманітарних факультетів, доц. О.П. Матузкова, яка з моменту зародження і дотепер керує кафедрою теорії та практики перекладу, проф. Н.О. Кравченко, яка очолює кафедру теоретичної та прикладної фонетики англійської мови. Крісло завідувачки кафедри лексикології і стилістики англійської мови за чотири десятиліття її існування належало: проф. В.А. Кухаренко (з моменту заснування по 1983 рік), доц. Н.М. Тхор (1983 – 1994 рр.) та проф. І.М. Колегаєвій (з 1994 року і по теперішній час).

В межах кафедри склалася і успішно розвивається наукова школа, яка була започаткована проф. В.А. Кухаренко і продовжена її ученицею та послідовницею проф. І.М. Колегаєвою. Коло наукових пошуків охоплює лінгвістику тексту, дослідження проблем вербальної і полікодової комунікації, лінгвокогнітивні розробки сучасного англомовного дискурсу (художнього, мас-медійного, наукового), а також широке коло проблем лінгвістичної семантики і прагматики. При кафедрі діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці фахівців за кількома напрямками. Передусім, це навчання студентів факультету романо-германської філології, майбутніх викладачів англійської та німецької мови і літератури і майбутніх перекладачів. Професор, доценти, викладачі кафедри навчають їх майстерному володінню сучасною англійською мовою, а також уводять студентів у науково-філологічний світ, знайомлячи їх з теоретичними курсами лексикології, стилістики, лінгвокраїнознавства, теорії мовної комунікації, інтерпретації тексту. Професор та доценти кафедри пропонують студентам цілу низку спецкурсів за найактуальнішою тематикою: від основ бізнес спілкування до навичок академічного і креативного письма. Матеріали та методичні напрацювання, які співробітники кафедри отримують під час закордонних стажувань, потім застосовуються у навчальному процесі.

На базі кафедри лексикології і стилістики англійської мови створено міжкафедральну філологічну бібліотеку, яка налічує більше 3 тисяч томів наукової літератури із загальних питань лінгвістики та спеціальних проблем англійської філології. Наявні у бібліотеці монографії, дисертації, наукові збірники, словники та енциклопедії слугують надійною теоретичною і довідниковою базою, якою активно користуються як досвідчені, так і молоді спеціалісти-філологи.

Починаючи з 2000 року на факультеті РГФ успішно функціонує ресурсний центр американського країнознавства та викладання англійської мови, який очолює проф. І.М. Колегаєва. Персонал ресурсного центру – це молоді співробітники кафедри лексикології і стилістики англійської мови. На базі центру проводяться семінари для викладачів і студентів навчальних закладів м. Одеси. Фонди центра налічують сотні одиниць довідкової літератури, аудіо та відео матеріали з питань лінгвістики, методики викладання англійської мови, країнознавства США та сучасної культури англомовного світу. За час свого існування кафедра неодноразово виступала у ролі приймаючої кафедри для викладачів із Великої Британії та США, які за програмами British Council та Fulbright працювали в ОНУ ім. І.І. Мечникова, читали лекції, проводили семінари та тренінги для студентів і викладачів ОНУ та інших вузів Одеси.

Кафедра лексикології і стилістики англійської мови регулярно організовує семінари і майстер класи для викладачів факультету, в яких беруть активну участь представники Oxford University Press та інших провідних організацій у сфері освіти. Дані семінари присвячені обговоренню новітніх методик викладання англійської мови, оцінювання якості знань, а також використанню інноваційних мультимедійних компонентів в процесі навчання (iTutor, iChecker і багато інших).

Першочерговим завданням колективу кафедри є якісна підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі англійської філології. У сучасній Україні така спеціальність є безумовно популярною, що, в свою чергу, породжує відповідну реакцію ринку освітніх послуг. На території південного регіону України функціонують численні навчальні заклади різних рівнів акредитації, форм власності та професійних напрямів, які пропонують навчання англійській мові. Це створює атмосферу творчої конкуренції. Важелями перемоги у подібній ситуації для факультету РГФ та кафедри лексикології і стилістики англійської мови виступають: збереження вагомого кадрового потенціалу, який забезпечує «марку» ОНУ ім. І.І. Мечникова; орієнтація на новітні викладацькі технології; поновлення ресурсного фонду; створення умов творчого росту молодим спеціалістам.

Навчальна діяльність

Фахівці кафедри викладають низку теоретичних та практичних навчальних дисциплін.

На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» співробітниками кафедри викладаються наступні курси:

 • Основна іноземна мова (англійська): лексика, домашнє читання, газета, розмовна практика;
 • Друга іноземна мова (англійська в усіх її аспектах: лексика, граматика, розмовна практика, самостійне читання адаптованої і оригінальної літератури, газета);
 • Основи мовної комунікації;
 • Лексикологія англійської мови;
 • Стилістика англійської мови;
 • Лінгвокраїнознавство основної мови (США та Великої Британії);
 • Основи наукових досліджень.

На освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» співробітниками кафедри викладаються наступні курси:

 • Практичний курс з основної мови (англійська);
 • Практичний курс англійської мови як другої іноземної;
 • Сучасні когнітивні дослідження та організація наукової роботи;
 • Нейролінгвальні механізми мовленнєвої діяльності.

Для аспірантів викладаються наступні курси:

 • Художня, наукова і мас-медійна комунікація;
 • Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження;
 • Нейролінгвістика;
 • Вітчизняні та міжнародні науково-метричні бази.

Окрім цього, на базі результатів власної науково-дослідної роботи фахівці кафедри пропонують наступні вибіркові курси:

 • Творче письмо;
 • Методи вивчення та викладання лексики;
 • Теорія наративу;
 • Як зробити презентацію ефективною;
 • Дискурс англомовних мас-медіа;
 • Міжнародні іспити та тести з англійської мови;
 • Англійська для моряків;
 • Академічне письмо;
 • Вступ до етнолінгвістики;
 • Читання англійської ділової преси;
 • Письмо як навичка ділової комунікації;
 • Англійська для міжнародного туризму;
 • Звичаї свят, міфологія і вербальний фольклор в англо-американській культурі
 • Термінологічні дослідження: нові слова як відображення зміни культури.

Викладачі кафедри здійснюють керування педагогічною та асистентською практикою, а також забезпечують наукове керівництво студентами при написанні кваліфікаційних робіт (курсових, бакалаврських, магістерських) і підготовці ними конкурсних студентських робіт, а також доповідей на щорічних студентських наукових конференціях.

Наукова діяльність

Науково-дослідницька тема кафедри «Системно-структурні і дискурсивно-когнітивні дослідження англомовної картини світу» (без цільового фінансування), науковий керівник д.філол.н., проф. Колегаєва І.М. держ. № 0119U002438 (наказ по ОНУ № 614-18 від 26.03.19 р), термін виконання теми – з 01.04.19 по 31.12.23. В рамках науково-дослідницької теми виконавці видають статті, тези, монографії, в тому числі публікації в виданнях, що внесені в міжнародні наукометричні бази даних, посібники, апробують результати своїх досліджень на конференціях у нашій країні та закордоном. В межах наукової кафедральної теми захищені і готуються до захисту докторські та кандидатські дисертації.

Крім того, професор кафедри І.М. Колегаєва очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій в ОНУ імені І. І. Мечникова Д41.051.02 і бере активну участь у роботі спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в інших ВНЗ України в якості офіційного опонента.
Професор І.М.Колегаєва і доцент Л.В.Строченко є членами трьох редакційних колегій періодичних філологічних видань України, перш за все збірника наукових праць «Записки з романо-германської філології», що безперервно виходить друком з 1997 р. і по теперішній час.

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним лінгвістичним проблемам.

В період з 1991 по 2020 рр. співробітники кафедри захистили кандидатські дисертації:

 • 1996 р. − Кашуба М.В. «Нарративниый и фабульный хронотоп англоязычного художественного текста (на материале произведений с повествованием от первого лица)» (10.02.04 – германські мови);
 • 1996 р. – Розанова О.А. «Композиционно-речевые формы в англоязычной художественной и публицистической прозе (сравнительное исследование на материале произведений 19-20 вв.) (10.02.04 – германські мови);
 • 1999 р. – Калінюк О.О. Композиционно-речевая форма "описание" в научно-фантастическом тексте (на материале научно-фантастических произведений английских и американских авторов ХХ в.) (10.02.04 – германські мови);
 • 2002 р. – Степанюк Н. В. Способы интеграции инокодовых сообщений в текст (на материале научной и художественной англоязычной прозы) (10.02.04 – германські мови);
 • 2004 р. – Попик И. П. Лексико-семантическое поле "жестикуляция" в языке и речи (на материале англоязычных словарей и текстов) (10.02.04 – германські мови).
 • 2007 р. – Долусова Н.В. Вербалізація концептосфери «фемінізм» в американському жіночому дискурсі ХІХ-ХХІ ст. (10.02.04 – германські мови);
 • 2008 р. – Строченко Л. В. Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів) (10.02.04 – германські мови);
 • 2008 р. – Реконвальд Н. В. Англоязычный чат как разновидность компьютерно-опосредованной коммуникации (прагмалингвистическое исследование) (10.02.04 – германські мови).
 • 2009 р. – Насталовська І. В. Текстова парадигма оригінального та адаптованого текстів (на матеріалі англомовних художніх текстів) (10.02.04 – германські мови).
 • 2013 р. – Томчаковський О. Г. Англоязычная лексикографическая статья как поликодовое сообщении (на материале англоязычных толковых словарей) (10.02.04 – германські мови);
 • 2013 р. – Поздняков Д. О.. Англоязычная вербализация концепта "INSANITY" (на материале словарей и художественных текстов) (10.02.04 - германські мови);
 • 2014 р. – Ігіна О. В. Англоязычный анималистический дискурс (10.02.04 - германські мови);
 • 2015 р. – Красницька К. В. Вербалізація концепту СТОРОНИ СВІТУ в англомовній картині світу (10.02.04 - германські мови);
 • 2015 р. – Терехова Л. В. Газетный макротекст: единство категорий ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ЧЕЛОВЕК в публикациях о кризисной ситуации (на материале англоязычной периодики) (10.02.04 - германські мови);
 • 2016 - Карпенко М. Ю. Онімний простір інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів) (10.02.04 - германські мови);
 • 2016 р. – Новаковська О. М. Лексико-семантичне поле «blood» в англомовній наївній та науковій картині світу (10.02.04 - германські мови).

В межах докторантури при кафедрі лексикології і стилістики англійської мови захистили докторські дисертації:

 • 1992 р. − Колегаєва І.М. Текст в системе научной и художественной коммуникации (на материале англоязычной прозы) (10.02.04 – германські мови);
 • 2006 р. – Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв (10.02.15 – загальне мовознавство);
 • 2014 р. – Домброван Т. І. Синергетическая модель развития английского языка. (10.02.04 – германські мови);
 • 2015 р. – Матузкова О. П. Английская идентичность как лингвокультурный феномен: когнитивно-дискурсивный аспект (10.02.04 – германські мови).
 • 2018 р. – Кравченко Н.О. Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід) (10.02.04 – германські мови)
 • 2018 р. – Бігунова Н.О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання. (10.02.04 – германські мови)
 • Готуються до захисту 2 докторські дисертації: доц. Строченко Л.В. і доц. Смаглій В.В.

Контактна інформація

Кабінет 110, Французький бульвар 24/26, 65058, Одеса, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Презентація кафедри

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0164f0b93ae5357797721593926896
title_5f0164f0b94ad19720060111593926896
title_5f0164f0b95fe4256359181593926896
Top