Кафедра лексикології та стилістики англійської мови

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор


Колегаєва Ірина Михайлівна
 

Викладацький склад кафедри

 • Долусова Наталія Валеріївна к.ф.н., доц.
 • Ігіна Олена Володимирівна к.ф.н., доц.
 • Калінюк Олена Олексіївна к.ф.н., доц.
 • Кашуба Марина Валентинівна к.ф.н., доц.
 • Колегаєва Ірина Михайлівна д.ф.н., проф.
 • Корольова Наталія Лівіївна викл.
 • Красницька Катерина Вікторівна к.ф.н., ст. викл.
 • Насталовська Ірина Вікторівна к.ф.н., доц.
 • Нетреба Катерина Сергіївна викл.
 • Новаковська Ольга Миколаївна к.ф.н., преп..
 • Поздняков Денис Олександрович к.ф.н., доц.
 • Попік Ірина Петрівна к.ф.н. доц.
 • Реконвальд Наталія Валеріївна к.ф.н., доц.
 • Розанова Олена Абрамівна к.ф.н., доц.
 • Строченко Леся Василівна к.ф.н., доц.
 • Степанюк Неля Василівна к.ф.н., доц.
 • Терехова Лілія Володимирівна к.ф.н., викл.
 • Томчаковський Олександр Георгієвич к.ф.н., доц.
 • Тхор Неоніла Максимівна к.ф.н., доц.

Викладацький склад кафедри

Загальна характеристика кафедри

Кафедра лексикології і стилістики англійської мови була реорганізована із кафедри англійської філології у 1975 р. ЇЇ засновником і першим завідувачем була доктор філологічних наук, професор Валерія Андріївна Кухаренко. В ті часи колектив кафедри налічував 12 осіб, серед яких фахівців вищої кваліфікації було лише двоє: проф. Кухаренко В.А. та доц. Горшкова К.О.

Наразі на кафедрі під керівництвом проф. Ірини Михайлівни Колегаєвої працюють 19 викладачів, із них 17 мають науковий ступінь кандидата філологічних наук. Всі вони є випускниками ОНУ імені І.І. Мечникова та аспірантури при кафедрі лексикології і стилістики англійської мови. Через навчання в докторантурі й аспірантурі при кафедрі пройшло багато філологів-германістів, які сьогодні складають кадровий кістяк в ОНУ та інших Вузах Одеси. Це доктори наук, професори О.Ю. Карпенко, Т.І.Домброван, О.П.Матузкова, кандидати наук, доценти О.Л.Нікуліна, О.М.Мелентьєва, А.О.Томас, Н.П.Віт, О.М.Набока, І.Ю.Онищук, О.О.Джуматий. Проф. Л.М. Голубенко, яка довгі роки очолює факультет романо-германської філології, також є ученицею проф. В.А. Кухаренко. Належністю до цієї школи до цих пір пишається і відомий на всю країну та за її межами шоумен О.Н. Філімонов.
 
Сьогодні чотири із дев’яти мовних кафедр факультету РГФ очолюють спеціалісти, які виросли та сформувалися саме на кафедрі лексикології і стилістики англійської мови. Це проф. О.Ю. Карпенко, яка завідує кафедрою граматики англійської мови, доц. Н.П. Віт, що очолює кафедру іноземних мов для гуманітарних факультетів, доц. О.П. Матузкова, яка з моменту зародження і дотепер керує кафедрою теорії та практики перекладу. Крісло завідуючого кафедрою лексикології і стилістики англійської мови за чотири десятиліття її існування належало: проф. В.А. Кухаренко (з моменту заснування по 1983 рік), доц. Н.М. Тхор (1983 – 1994 рр.) та проф. І.М. Колегаєвій (з 1994 року і по теперішній час).
 
В межах кафедри склалася і успішно розвивається наукова школа, яка була започаткована проф. В.А. Кухаренко і продовжена її ученицею та послідовницею проф. І.М. Колегаєвою. Коло наукових пошуків охоплює лінгвістику тексту, дослідження індивідуального стилю, проблеми вербальної комунікації і перекладу, лінгвокогнітивні розробки сучасного англомовного дискурсу, а також широке коло проблем лінгвістичної семантики. При кафедрі діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.
 
Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці фахівців за кількома напрямками. Передусім, це навчання студентів факультету романо-германської філології, майбутніх викладачів англійської та німецької мови і літератури і майбутніх перекладачів. Професори, доценти, викладачі кафедри навчають їх майстерному володінню сучасною англійською мовою, а також вводять студентів у науково-філологічний світ, знайомлячи їх з теоретичними курсами лексикології, стилістики, лінгвокраїнознавства, теорії мовної комунікації, інтерпретації тексту. Професори та доценти кафедри пропонують студентам цілу низку спецкурсів за найактуальнішою тематикою: від основ бізнес спілкування до оглядів масової та поп-культури останнього десятиріччя у англомовному світі. Матеріали та методичні навички, які співробітники кафедри отримують під час закордонних стажувань, потім застосовуються у навчальному процесі.
 
На базі кафедри лексикології і стилістики англійської мови створена міжкафедральна філологічна бібліотека, яка налічує більше 3 тисяч томів наукової літератури із загальних питань лінгвістики та спеціальних проблем англійської філології. Наявні у бібліотеці монографії, дисертації, наукові збірники, словники та енциклопедії слугують надійною теоретичною базою, якою активно користуються як досвідчені, так і молоді спеціалісти-філологи.
 
Починаючи з 2000 року на факультеті РГФ успішно функціонує ресурсний центр американського країнознавства та викладання англійської мови, який очолює проф. І.М. Колегаєва. Персонал ресурсного центру – це молоді співробітники кафедри лексикології і стилістики англійської мови. На базі центру проводяться семінари для викладачів і студентів навчальних закладів м. Одеси. Фонди центра налічують сотні одиниць довідкової літератури, аудіо та відео матеріали з питань лінгвістики, методики викладання англійської мови, країнознавства США та сучасної культури англомовного світу. За час свого існування кафедра неодноразово виступала у ролі приймаючої кафедри для викладачів із Великої Британії та США, які за програмами British Council та Fulbright працювали в ОНУ ім. І.І. Мечникова, читали лекції, проводили семінари та тренінги для студентів і викладачів ОНУ та інших вузів Одеси.

Кафедра лексикології і стилістики англійської мови регулярно організовує семінари і майстер класи для викладачів факультету, в яких беруть активну участь представники Oxford University Press та інших провідних організацій у сфері освіти. Дані семінари присвячені обговоренню новітніх методик викладання англійської мови, оцінювання якості знань, а також використанню інноваційних мультимедійних компонентів в процесі навчання (iTutor, iChecker і багато інших).
 
Викладачі факультету РГФ на семінарі Oxford University Press: Впровадження інноваційних технологій у навчання
 
Викладачі факультету РГФ на семінарі Oxford University Press: Впровадження інноваційних технологій у навчання (Digital literacy: How to help implement technology use in the classroom)

Навчальна діяльність

Викладачі кафедри викладають наступні теоретичні навчальні дисципліни:
 • Лексикологія англійської мови
 • Стилістика англійської мови
 • Лінгвокраїнознавство Великої Британії
 • Основи наукових досліджень
 • Лінгвокраїнознавство США
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Сучасні когнітивні дослідження
 • Термінознавство
 • Організація наукової роботи
Студенти факультету романо-германської філології також здобувають практичні навички володіння англійською мовою як основною та як другою іноземною. В рамках аспектного викладання співробітники кафедри навчають студентів та магістрантів відділення англійської і німецької філології таким предметам:
 • Лексика (vocabulary study)
 • Домашнє читання
 • Розмовна практика
 • Газета
На базі результатів науково-дослідної роботи започатковані та викладаються наступні теоретичні спеціальні курси:
 
 • проф. Колегаєва І.М. «Текст як мовленнєвий, комунікативний та культурологічний феномен»
 • проф. Колегаєва І.М. «Сучасні когнітивні дослідження. Організація наукової роботи"
 • доц. Розанова О.А. «Навички професійної комунікації»
 • доц. Томчаковський О.Г. «Сучасна англомовна лексикографія»
 • доц. Поздняков Д.О. «Лексична семантика»
 • доц. Калінюк О.О. «Інтепретація тексту»
Всі спецкурси логічно пов'язані з науковими дослідженнями, що проводяться співробітниками кафедри, і з тим напрямком навчальної діяльності, який забезпечує кафедра лексикології і стилістики англійської мови. До кожного спецкурсу складено теоретичне обґрунтування і робочий план.
 
В період з 2014 по 2016 рр. видано такі методичні вказівки та навчальні посібники:
 • Тхор Н.М., Калінюк О.О.,Попік І.П. Методичні вказівки до домашнього читання для студентів молодших курсів англ. відділення ф-ту РГФ. Частина 1. – Одеса: Фенікс, 2014. – 76 с.
 • Тхор Н.М., Калінюк О.О.,Попік І.П. Методичні вказівки до домашнього читання для студентів молодших курсів англ. відділення ф-ту РГФ. Частина 2. – Одеса: Фенікс, 2014. – 84 с.
 • Тхор Н.М., Калінюк О.О.,Попік І.П. Методичні вказівки до домашнього читання для студентів молодших курсів англ. відділення ф-ту РГФ.– Одеса, Фенікс, 2015. – 82 с.
 • Нетреба К.С. Навчальний посібник із домашнього читання на матеріалі роману М.Хеддона «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time» для студентів 1-2 курсів відділення англійської філології денної та заочної форм навчання. – Одеса, КП ОМД, 2015. – 144 с.
 • Насталовська І.В. Навчальний посібник із домашнього читання для студентів 3-4 курсів відділення німецької філології денної та заочної форм навчання. – Одеса, КП ОМД, 2015. – 189 с.
 • Насталовська І.В. Методичні вказівки до курсу «Домашнє читання» для студентів 1-3 курсів відділення німецької філології денної та заочної форм навчання. – Одеса, КП ОМД, 2015. – 33с.
 • Степанюк Н.В., Томчаковський О.Г. Методичні вказівки «The Problems of the Subjunctive Mood in English» для студентів 3-5 курсів економічних спеціальностей Інституту математики, економіки і механіки ОНУ. – Одеса, ТОВ «Удача», 2015. – 48 с.
 • Томчаковський О.Г. Методичні вказівки «Англійська ділова преса» для студентів 3-4 курсів економічних спеціальностей Інституту математики, економіки і механіки ОНУ. – Одеса, ТОВ «Удача», 2015. – 65 с.
 • Томчаковський О.Г.Методичні рекомендації «Лексикография английского языка» для студентів 5 курсу англійського відділення денної форми навчання ф-ту РГФ. – Одеса, ТОВ «Удача», 2015. – 59 с.
 • Ємельянова Л.Л., Калінюк О.О. Методичні вказівки до практичного курсу з аналітичного читання для студентів старших курсів англійської філології денної та заочної форм навчання ф-ту РГФ. – Одеса,Фенікс, 2015. – 35 с.
 • Тхор Н.М., Калінюк О.О.,Попік І.П. Методичні вказівки до домашнього читання для студентів старших курсів англ. відділення ф-ту РГФ.– Одеса, Фенікс, 2016. – 149 с.
 • Розанова О.А. Методичні вказівки до спецкурсу «ProfessionalCommunicationSkills» для студентів 3 курсу денної форми навчання ф-ту РГФ. – Одеса, КП ОМД, 2016 – 52 с.
 • Нетреба К.С. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів 4-5 курсів англійського відділення денної форми навчання ф-ту РГФ. – 40 с.
 • Поздняков Д.О., Долусова Н.В. Методичні вказівки із лексикології англійської мови для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання.–25 с.

Наукова діяльність

Назва науково-дослідної роботи – «Дискурсивні та структурно-семіотичні дослідження картини світу англомовного соціуму» 0113U002684

Підготовка кадрів

В період з 1991 по 2017 рр в рамках навчання в докторантурі кафедри захистили докторські дисертації:
 
 • Колегаєва І.М. Текст в системе научной и художественной коммуникации (на материале англоязычной прозы). 1992 г.
 • Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв. 2006 г.
 • Домброван Т. І. Синергетическая модель развития английского языка. 2014 г.
 • Матузкова О. П. Английская идентичность как лингвокультурный феномен: когнитивно-дискурсивный аспект. 2015 г.
Кандидатські дисертації в рамках навчання в аспірантурі захистили:
 • Кашуба М.В. «Нарративниый и фабульный хронотоп англоязычного художественного текста (на материале произведений с повествованием от первого лица)».1996 г.
 • Розанова О.А. «Композиционно-речевые формы в англоязычной художественной и публицистической прозе (сравнительное исследование на материале произведений 19-20 вв.). 1996 г.
 • Калінюк О.О. Композиционно-речевая форма "описание" в научно-фантастическом тексте (на материале научно-фантастических произведений английских и американских авторов ХХ в.). 1999 г.
 • Степанюк Н. В. Способы интеграции инокодовых сообщений в текст (на материале научной и художественной англоязычной прозы). 2002 г.
 • Попик И. П. Лексико-семантическое поле "жестикуляция" в языке и речи (на материале англоязычных словарей и текстов). 2004 г.
 • Строченко Л. В. Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів). 2008 р.
 • Реконвальд Н. В. Англоязычный чат как разновидность компьютерно-опосредованной коммуникации (прагмалингвистическое исследование). 2008 г.
 • Насталовська І. В. Текстова парадигма оригінального та адаптованого текстів (на матеріалі англомовних художніх текстів). 2009 г.
 • Томчаковський О. Г. Англоязычная лексикографическая статья как поликодовое сообщении (на материале англоязычных толковых словарей). 2013 г.
 • Поздняков Д. О.. Англоязычная вербализация концепта "INSANITY" (на материале словарей и художественных текстов). 2013 г.
 • Ігіна О. В. Англоязычный анималистический дискурс. 2014 г.
 • Красницька К. В. Вербалізація концепту СТОРОНИ СВІТУ в англомовній картині світу. 2015 р.
 • Терехова Л. В. Газетный макротекст: единство категорий ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ЧЕЛОВЕК в публикациях о кризисной ситуации (на материале англоязычной периодики). 2015 г.
 • Карпенко М. Ю. Онімний простір інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів). 2016 р.
 • Новаковська О. М. Лексико-семантичне поле «blood» в англомовній наївній та науковій картині світу. 2016 р.
В період з 2014 по 2016 рр. співробітниками кафедри опубліковано 41 статтю у фахових виданнях України та 20 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. З основними публікаціями можна ознайомитися за цими посиланнями:

Міжнародна діяльність

Протягом 2015-2017 років О.Г. Томчаковський проходив стажування в рамках проекту «Англійська мова для університетів», який був організований Британською Радою в Україні, за такими напрямками, як «Викладання англійської мови для спеціальних потреб» і «Викладання англійської мови для академічних потреб», а також отримав диплом «викладач-наставник», виданий факультетом післядипломної освіти університету Оксфорд. Доцент Томчаковський О.Г. за контрактом з міжнародною асоціацією викладачів англійської мови TESOL Arabia є викладачем-наставником для початківців викладачів англійської мови країн MENA (Близький Схід і Північна Африка).
 
Доц. Томчаковський О.Г. з Тоні Принцем (Британська Рада)
Доц. Томчаковський О.Г. з Тоні Принцем (Британська Рада).
Курс підготовки: Викладання англійської мови для академічних потреб
 
Доц. Томчаковський О.Г. з Мартіном Кларком
 
Доц. Томчаковський О.Г. з Мартіном Кларком (Факультет післядипломної освіти університету Оксфорд)
Курс підготовки: Курс Академії викладачів Оксфорда з навиків менторства
 
Іноземні викладачі

В різні періоди на кафедрі лексикології і стилістики англійської мови працювали:
 • Ричард Фрід (США);
 • Кіті Джонсон (США);
 • Теодор Роджерс (США);
 • Івонна Хефт (США);
 • Марк Гальперин (США).
Першочерговим завданням колективу кафедри є якісна підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі англійської філології. В сучасній Україні така спеціальність є безумовно популярною, що, в свою чергу, породжує відповідну реакцію ринку освітніх послуг. На території південного регіону України функціонують численні навчальні заклади різних рівнів акредитації, форм власності та професійних напрямів, які пропонують навчання англійській мові. Це створює атмосферу творчої конкуренції. Важелями перемоги у подібній ситуації для факультету РГФ та кафедри лексикології і стилістики англійської мови виступають: збереження вагомого кадрового потенціалу, який забезпечує «марку» ОНУ ім. І.І. Мечникова; орієнтація на новітні викладацькі технології; поновлення ресурсного фонду; створення умов творчого росту молодим спеціалістам.

Адреса

м. Одеса, Французький Бульвар 24/26, к.110
Поштовий індекс: 65058, Україна.
Телефон: 8 (048) 776-21-89

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e56a06a1a22d12977755601582735466
title_5e56a06a1a3444631341541582735466
title_5e56a06a1a4558797063681582735466
title_5e56a06a1a5c82932855511582735466
Top