Науково-дослідна частина

Науково-дослідний сектор (НДС) створено у структурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 22.07.1957 р., що поклало початок системному підходу до розвитку наукових досліджень.
У 1978 р. Одеський університет отримав статус провідного вузу в галузі науково-дослідної роботи. Кафедральні науково-дослідні групи об'єднувались у від­діли, що дозволило відокремити пріоритетні напрямки роботи і сконцентрувати на них зусилля спеціалістів.
У 1984 р. форма організації наукової роботи змінена - основною структурою університету затверджена Науково-дослідна частина (НДЧ).
 
 Стоять (зліва направо): О. І. Драгуновська, В. О. Іваниця,Л. К. Малигіна, Т. П. Колесніченко, І. В. Райко Сидять (зліва направо): Ж. П. Сминтина, Т. В. Шакун
Стоять (зліва направо): О. І. Драгуновська, В. О. Іваниця,Л. К. Малигіна, Т. П. Колесніченко, І. В. Райко
Сидять (зліва направо): Ж. П. Сминтина, Т. В. Шакун
 
Великий вклад в ці роки в організацію наукових досліджень внесли вчені універси­тету, які в різний час очолювали в університеті наукову роботу -  професори В. О. Федосєєв, В. В. Фащенко, Г. І. Швебс, І. П. Зелінський, О. Г. Топчієв, М. М. Чесноков, Романов Ю.С., Гузенко А.В.
 
Загальне керівництво діяльністю науково-дослідної частини (НДЧ) здійснює з 1997 р. проректор з наукової роботи, д-р біол. наук, проф. В. О. Іваниця.
Організаційне і оперативне управління діяльністю НДЧ здійснює керівник НДЧ — заступник проректора з науковї роботи Л. К. Малигіна.
 
Контактні тел.: +38 048 731-71-51, +38 048 723-24-63
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науково-дослідні підрозділи

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Найменування

Дата створення

Керівник

Напрямки наукової і виробничої діяльності

Наукова бібліотека

1817 р.

Подрєзова М.О.

Дослідження з історії університету, бібліотеки. 

Інформаційне  розкриття фондів, участь у створенні Державного реєстру книжкових пам’яток України. 

Розвиток інформаційної аналітики, поширення результатів науково-дослідницької діяльності вчених та просування періодичних видань ОНУ у світові наукометричні бази. 

Видавничо-редакційна діяльність.

Ботанічний сад

1867 р.
При Новоросійському ун-ті. 20-30-ті роки – самостійна науково-дослідна та культурно-освітня ботанічна установа, потім – підрозділ ОДУ

д.б.н., проф.
Слюсаренко О.М.

Інтродукція та акліматизація рослин; сортовивчення та сортовипробування декоративних видів і т.п.

Науково-дослідний інститут фізики

15.05.1926 р.
Рішення Всеукраїнського УВК №236. Нова редакція Статуту затверджена ректором ОДУ 16.08.1990 р.

д.ф-.м.н.

Драган Г.С.

Створення основ фототехнологій.

Теоретичне і експериментальне дослідження світлочутливих і фотохромних матеріалів.

Астрономічна обсерваторія

1871 р. – відкриття,
1920 р. – переведення до розряду Державної астрономічної обсерваторії Нарком освіти України, 1933 – повернення до складу ОДУ – науково-дослідний інститут АО. Листи Мін-ва освіти України №420-7/15 від 03.02.92, №12-02/130 від 4.06.93

д.ф-м.н., проф.
Андрієвський С.М.

Фізика та еволюція постійних, фізичних змінних і тісних подвійних зірок, метеорної, кометної та міжзоряної речовини.

Фотометрія штучних супутників і пилової складової атмосфери.

Інститут горіння та нетрадиційних технологій

Наказ Мін-ва України та Мін-ва машинобудування від 14.04.94 №80Д,101. Наказ ОДУ №12а-18
від 15.04.94

д.ф-м.н., доц. Полєтаєв М.І.

Проблеми енергетики, конверсії, нетрадиційних технологій та екології, фундаментальні проблеми горіння та вибуху.

Навчально-науково-виробничий Центр:

Наказ Мін-ва УРСР №89 від 25.02.88. Наказ ОДУ №352-06 від 01.03.88

к.ф-м.н. Глауберман М.А.

Інформатика.

Обчислювальна техніка.

Твердотільна електроніка.

Сенсоріка.

Науково-дослідна лабораторія теоретичної і молекулярної фізики

Наказ ОДУ №2326-18

від 29.12.92.

к.ф-м.н. Махлайчук В.М.

Теоретичне дослідження мікро неоднорідних середовищ, дуже в’язких рідин з водневими зв’язками розчинів.

Регіональний міжвідомчий Центр інтегрованого моніторингу екологічних досліджень

Спільна Постанова
Державний науково-виробничий центр “Природа”,ОДУ №06.03.01-453 від 19.ХІ.96 р.

Спільна угода  від 12.03.03.
Обласна рада та Університет.

к.ф-м.н. Мединець В.І.

Науково-виробничі роботи з використанням аерокосмічної інформації з метою забезпечення пріоритетних напрямів охорони навколишнього природного середовища та техногенно-екологічної і ядерної безпеки, захисту і зберігання природного та рекреаційного потенціалу Причорномор’я та Чорного моря.

Навчально-науковий Центр високотехнологічного науково-дослідного обладнання та приладів ОНУ

Наказ по ОНУ

38-02 від 9.12.2008

д.х.н., проф.

Ракітська С.І.

Використання матеріально-технічної бази в науковій і науково-технічній діяльності.

Навчально-науковий Центр медичної і біологічної фізики

Наказ по ОНУ

07-02 від 11.03.2002

д.ф.-м.н., проф. Ваксман Ю.Ф.

Науково-виробничі та дослідні роботи, спрямовані на розвиток сучасних медико-фізичних технологій.

Міжгалузевий навчально-науковий центр геоархеології, морської та екологічної геології

Наказ по ОНУ

38-02 від 09.12.2008

д.геол.н., проф. Янко В.В.

Інтеграція та координація наукової діяльності вчених археологів, геологів та географів задля вирішення актуальних наукових та прикладних проблем і завдань, пов’язаних з дослідженнями в області морської геології й палеографії, археології та етнографії, палеоекології, небезпечних геологічних та соціальних процесів.

Центр по вивченню зовнішньополітичних концепцій – Центр міжнародних досліджень

Наказ по ОДУ

1097-18 від 30.06.92

к. політ.н., доц. Дубовик В.А.

Міжнародні відносини

та безпека;

зовнішня політика.

Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний Центр:

Наказ МОН і НАН України від 30.10.2008 №989/565. Наказ по ОНУ №02-02 від 27.01.09.

д.ф-м.н., проф. Лепіх Я.І.

Вивчення проблем мікро- і наноелектроніки та впровадження результатів наукових розробок у приладобудування.

- Електронних, іонних і молекулярних процесів в напівпровідниках


Наказ ОДУ №15-02 від 29.01.85

д.ф-м.н., проф. Лепіх Я.І.

Фотоелектроніка.

Електронно-іонні процеси в напівпровідниках.

Люмінісценція.

- Науково-дослідна лабораторія сенсорної електроніки і надійності електронної техніки

Наказ мін-ва машинобудування військово-пром.комплексу і конверсії України та ОДУ №122 від 10.09.92.

-

Розвиток нового науково-технічного підходу до забезпечення безвідмовності виробів радіоелектроніки на основі аналізу фізики утворення, розвитку і проявлення дефектів, деградацій і відмов.

- Науково-дослідна лабораторія давачів і реєструючих систем рухомих об’єктів

Наказ міністерства машинобудування військово-пром. комплексу і конверсії  України та Міністерства освіти України від 29.10.93 р.605/396.Наказ ОДУ від 18.11.93 №1915 – 18.

с.н.с. Будіянська Л.М.

Розробка ідеології, програм та шляхів розвитку на Україні нового покоління датчиків для модернізації існуючої техніки і створення перспективних технологій.

Розробка ефективних методів, алгоритмів і програм аналізу, математичного моделювання складних систем та їх застосування в технічних системах зближення рухомих об’єктів.

- Некристалічних систем електроніки

Наказ ОДУ №15-02 від 29.01.85

к.ф-м.н. Дойчо І.К.

Оптичні властивості некристалічних систем.

Люмінесцентні властивості шпаристих систем.

Біотехнологічний навчально-науковий Центр:

Наказ МОН України від 4.03.2009 № 207. Наказ ОНУ № 22-02 від 26.06.09

д.біол.н., проф. Галкін Б.М.

Екологічна біотехнологія

Біотехнологія препаратів медичного призначення.

Біотехнологія захисту

рослин і грибів.

Біоінженерія і біосенсори.

Молекулярна біотехнологія.

- Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів

Постанова СМ СРСР №462-9  від 1.10.71

д.біол.н., проф. Галкін Б.М.

Розробка наукових основ спрямованого синтезу нових органічних речовин.

- Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементі

Пост. СМ УРСР №67 від 20.01.62

к.т.н. Блайда І.А.

Вилучення рідкісних і кольорових металів з промислових продуктів і відходів кольорової металургії та енергетики традиційними хімічними і сучасними мікробіологічними методами.

Мікробіологічна детоксикація промислових відвалів.

Знесірчення енергетичного вугілля за допомогою мікроорганізмів.

- Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем

Пост. СМ УРСР №1759 від 13.12.58.

д.ф-м.н., проф. Копит М.Х.

Високотемпературні аерозолі.

Фізика аеродисперсних систем.

Проблемна науково-дослідна лабораторія Інженерної геології узбережжя моря та водосховищ і гірських схилів

Пост. СМ УРСР №1752 від 17.11.59

к.геол.н. Кадурін С.В.

Розробка теоретичних основ і методів прогнозування інженерно-геологічних процесів на узбережжі моря, водосховищ та шельфів.

Оцінка ефективності берегозахистних заходів.

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони

Пост. СМ УРСР №61 від 3.02.71

с.н.с., к.геогр.н. Цуркан О.І.

Комплексне вивчення динаміки процесів ґрунтоутворення, що обумовлено зрошенням та дренажем.

Науково-дослідна лабораторія фізики і хімії низькотемпературної плазми

Наказ ОДУ

від 25.12.92

к.ф-м.н. Орловська С.Г.

Фізика продуктів спалення

Спектральні і зондові дослідження багать

Процеси коагуляції і росту конденсованої фази в багаттях.

Науково-дослідна лабораторія проблем математики, механіки та фізики

Наказ ОДУ

36-02

від 28.12.92

д.ф-м.н. Щоголев С.А.

Якісна теорія диференційних рівнянь

Змішані задачі теорії пружності

Теорія наближень.

Галузева науково-дослідна лабораторія морської геології і геохімії

Наказ мін-ва геології СРСР і Мінвуза УРСР №449/409

від 28.11.78

д.геол.н., проф. Янко В.В.

Морська геологія.

Морська геоекологія.

Фізико-хімічні методи досліджень донних осаджень і твердих корисних копалин.

Національний контактний пункт «Горизонт 2020»

Наказ ОНУ

86-02

від 30.12.13

к.б.н. Степанова Т.Ю.

Розповсюдження базової та спеціальної інформації з програм ЄС.

Інформування про відкриті та заплановані заходи в рамках науково-технологічного спіробітництва з ЄС.

Виявлення наукових колективів для включення в консорціуми проектів освітянського, науково-технологічного та інноваційного співробітництва Україна-ЄС.

Пошук європейських партнерів.

Підготовка аналітичних матеріалів та висновків, статистичних даних з участі наукових організацій та колективів регіону в проектах ЄС.

 

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5bab84f22933816792105211537967346
title_5bab84f22966d9951340511537967346
title_5bab84f2297e010864758211537967346
title_5bab84f2298fd331869371537967346
Top