Кафедра німецької філології

kulina

Завідуюча кафедрою німецької філології кандидат філологічних наук, доцент Кулина Ірина Георгіївна

Викладачі й співробітники кафедри

Загальна інформація

Свою історію кафедра німецької філології веде з Німецького сектора, заснованого при інституті народної освіти (ІНО) в Одесі рішенням президії головного управління професійної освіти України (Укрголовпроcвiта) від 26 червня 1924 Основною метою Німецького сектора була підготовка вчителів і вихователів для німецьких освітніх установ (шкіл, дитячих будинків, дитячих садків, клубів, бібліотек) в місцях компактного проживання німців. У 1924 був проведений перший набір учнів (40 чол.) На підготовче відділення з терміном навчання 1 рік, після закінчення якого навчання тривало на факультеті соціального виховання протягом 4 років.

У 1933 на базі Німецького сектора утворений ОДЕСЬКИЙ НІМЕЦЬКИЙ педагогічний університет. У різні роки в інституті викладав професор А. Н. Штрем, доценти Денк, Гофман, Неймак, читали лекції німецькі комуністи, які втекли з гітлерівської Німеччини, в т. ч. Письменник Віллі Бредель і драматург Фрідріх Вольф.

Після 1938 року було утворено Педагогічний інститут іноземних мов. Інстітут мав факультети: англійської, німецької та французької мов. Він готував викладачів для шкіл та вищих навчальних закладів та був приєднаний у 1960 році до Одеського державного університету. З того часу веде своє літочислення і кафедра німецької філології. Тоді її очолював доцент, к.ф.н. Кожухар Д.О. – дослідник в галузі теоретичної граматики німецької мови. Свій внесок у вивчення історії мови та лексикології вклали таки провідні германісти як Я.Я. Нейдорф, А.М. Проділайло, М.З. Яций. Довгі роки на кафедрі працювали видатні викладачі: Софронова Ж.Й., Орлова І.М., Соломонова Т.С., Липецька Є.В., Друтейко Е.С., Суховецька Л.І.

На початку 70-х років керувати кафедрою став доктор філологічних наук, професор В.Г. Таранець. Багато років він активно займався фонетичними дослідженнями німецької мови та історією розвитку мови. Видатний вчений є автором енергетичної теорії мовлення. Шість опублікованих монографій свідчать про результати його численних досліджень. Професор В.Г.Таранець також створив свою наукову школу: під його керівництвом захищено 17 кандидатських дисертацій, а його учні працюють як у нашому вузі, так і в інших провідних вузах країни.

При кафедрі відкрито ресурсний центр німецького країнознавства, який нараховує велику кількість сучасних носіїв інформації наукового, методичного та країнознавчого характеру.

Перспективний план якісного поліпшення навчально-методичної бази передбачає створення власних розробок і закупівлю нових підручників, за наявності коштів із позабюджетних надходжень до факультетського субрахунку. Зростання науково-кадрового потенціалу мав статися шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі викладачів та доцентів кафедри згідно затвердженого плану. Науково-методична і виховна робота на кафедрі здійснюється згідно з законодавчими і нормативними документами, які діють в сфері вищої освіти: це Закон про освіту В Україні, Накази ректора ОНУ, розпорядження деканату. Накопичені теоретичні знання лягають в основу теоретичних досліджень, які виконуються у формі курсових, дипломних, магістерських робіт, збагачують загально лінгвістичне тло, на якому виконуються дисертаційні описи в межах даної кафедральної теми.

Навчальна діяльність

Фахівці кафедри викладають низку теоретичних та практичних навчальних дисциплін.

На освітньому рівні «бакалавр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Основна іноземна мова (німецька);
 • Друга іноземна мова (німецька);
 • Вступ до германської філології;
 • Історія німецької мови;
 • Теоретична граматика німецької мови;
 • Методика викладання іноземної мови;

На освітньому рівні «магістр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Основна мова (німецька);
 • Друга іноземна мова (англійська);
 • Актуальні проблеми германістики;
 • Теорія та практика перекладу;
 • Психолінгвістика;
 • Сучасні граматичні течії;

Фахівці кафедри викладають вибіркові навчальні дисципліни:

 • Функціонування мовних одиниць для спеціальних цілей в загальнонаціональній мові.
 • Он-лайн викладання та освіта: Вступ до Data Wise: спільний процес вдосконалення навчання та викладання
 • ВАРІАТИВНІСТЬ НІМЕЦЬКОГО ЗВУКОВОГО МОВЛЕННЯ В МОВІ МАСМЕДІА
 • Тенденції сучасної німецької мови
 • Мовний зв’язок давніх німецьких діалектів із сучасними
 • Німецька мова в Австрії: різноманітність та зміни
 • Синтаксис простого речення в німецькій мові
 • Синтаксис складного речення в німецькій мові
 • Семантичні процеси у лексиці германських мов
 • Особливості теорії медіації: базовий курс
 • Гендерна лінгвістика

На базі результатів науково-дослідної роботи фахівців кафедри викладаються спеціальні теоретичні курси.

Викладачі кафедри також здійснюють керівництво педагогічною, перекладацькою та асистентською практикою, а також забезпечують наукове керівництво студентами при написанні наукових робіт.

Наукова діяльність:

На кафедрі проводяться наукові дослідження. Колективом кафедри освоюється наступна наукова проблематика: Науково-дослідна тема № 199: «Дослідження варіювання комунікативних одиниць в мовах німецькомовного простору». Номер державної реєстрації – 0119 U002441. Термін виконання: 01.04.19-31.12.2023. Керівник НДР Кулина І.Г. кандидат філологічних наук, доцент. В рамках науково-дослідницької теми виконавці видають статті, тези, монографії, посібники, апробують результати своїх досліджень на конференціях у нашій країні та за кордоном, а також захищені докторські та кандидатські дисертації.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науковою роботою студентів. Результатом цієї роботи є участь студентів у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях та олімпіадах. Кращі студентські наукові роботи рекомендуються до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Завданням таких заходів є виявлення найбільш здібних і підготовлених студентів для подальшого залучення їх до наукової роботи.

В період з 2008 по 2020 рр. на кафедрі захистили кандидатські дисертації:

 1. Зощенко Л.М. Поняття “часу” та його реалізація в німецькій мові”. (2008 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – проф. Таранець В.Г.)
 2. Іваницька Ю.В. Зародження, розвиток та функціонування граматичного числа в німецькому мовленні (на матеріалі німецьких іменників). (2008 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – проф. Таранець В.Г.)
 3. Колесниченко Н.Ю. Лінгвопоетика німецько- та англомовних жіночих романів (Romance): гендерний аспект. (2008 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – проф. Кухаренко В.А.)
 4. Гришина Т.В. Функціонування глотального приступа в німецьких біфонемних сполученнях голосних (інструментально-фонетичне дослідження). (2010 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – доц. Вербицька Т.Д.)
 5. Богуславский С.С. Футбольна термінологія в німецькій мові. (2010 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – проф. Голубенко Л.М.)
 6. Артюхова Г.О. Риторико-просодичні особливості німецького мітингового дискурсу (інструментально-фонетичне дослідження) (2011 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – проф. Петлюченко Н.В.)
 7. Діденко Н.М. Іронія як компонент мовної та концептуальної картини світу Г. Граса (2011 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – доц. Букреєва Л.Л.)
 8. Туришева О.О. Порушення рамкової конструкції в сучасній німецькій мові: функціональний аспект, нормативний статус (2011 р., Київський національний університет , науковий керівник – проф. Прокопова Л.І.)
 9. Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань І. Бахман (2012 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – доц. Тильченко Є.П.)
 10. Івашкевич Л.С. Становлення філософських понять німецької мови на основі слів германського походження (2012 р., Київський національний університет, науковий керівник – проф. Прокопова Л.І.)
 11. Азарова І.І. Реалізація вокалізма в англіцизмах в теледискурсі Німеччини (інструментально-фонетичне дослідження на матеріалі мовлення, що звучить). (2013 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – доц. Вербицька Т.Д.)
 12. Монастирська Ю.Г. Фонетична адаптація консонантизма в англіцизмах та галіцизмах до німецького вимовного стандарту» (інструментально-фонетичне дослідження на матеріалі теледискурса Німеччини). (2014 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – к.п.н., доц. Вербицька Т.Д.)
 13. Пилипюк К.М. Підготовка майбутніх учителів - філологів в університета Німеччини до роботи з педагогічно занедбаними підлітками). (2014 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – д.ф.н., проф. Князян М.О.)
 14. Березіна Ю.О. «Статус зімкнених приголосних b, d, g-p, t, k в німецькій мові (діахронічне дослідження)» (2017 р. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – к.філол. н., доц. Кулина І.Г.)
 15. Глущенко О.В. «РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИФТОНГІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (ДІАХРОНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)» (2018 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, науковий керівник – к.філол. н., доц. Кулина І.Г. )

Контактна інформація

Кабінет 154, Французький бульвар 24/26, 65058, Одеса, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top