Кафедра німецької філології

Завідуюча кафедрою кандидат філологічних наук, професор, Лідія Миколаївна Голубенко, рік обрання — 1998.

Завідуюча кафедрою кандидат філологічних наук, професор, Лідія Миколаївна Голубенко, рік обрання — 1998.

Структура кафедри: до складу кафедри входить бібліотека німецької літератури. Кількість викладачів: штатних – 23, в тому числі професорів – 1, доцентів, кандидатів наук – 9, старших викладачів – 9, викладачів – 4.

Викладацький склад кафедри

 • Л. М. Голубенко, канд. філол. наук, професор.
 • Т. Д. Вербицька, канд. пед. наук, доцент.
 • І. Г. Куліна, канд. філол. наук, доцент.
 • Л. Л. Букреева, канд. філол. наук, доцент.
 • Н. В. Петлюченко, канд. філол. наук, доцент.
 • О. М. Чумаков, канд. філол. наук, доцент.
 • М. О. Діденко, канд. філол. наук, доцент.
 • Т. Б. Козак, канд. філол. наук, доцент.
 • О. Г. Васильченко, канд. філол. наук, доцент.
 • Л. І. Луговська, ст. викладач.
 • Л. І. Суховецька, ст. викладач.
 • О. Л. Мельничук, ст. викладач.
 • Н. Ю. Колесниченко, канд. філол. наук, ст. викладач.
 • С. С. Богуславський, ст. викладач.
 • І.В. Нікіфоренко,  канд. філол. наук, ст. викладач.
 • Ю. В. Іваницька, канд. філол. наук, ст. викладач.
 • Л.О. Берлинська, ст. викладач.
 • Л.М.Зощенко, ст.викладач. 
 • І.І. Азарова, викладач.
 • Ю. О. Запорожченко, викладач.
 • А. Гайтнер, викладач.
 • Гришина Т.В., викладач.
 • Монастирська Ю.Г., викладач

Кафедра німецької філології

Загальна характеристика кафедри

Площа приміщення, яке займає кафедра відповідає нормам (54 кв. м.), кафедра має велику кількість довідкової літератури, двомовні тлумачні словники, тезауруси, методичні вказівки, розробки до практичних занять по теоретичним дисциплінам, є бібліотека дисертацій, які були захищені на Вченої Раді факультету РГФ, авторефератів дисертацій, які були захищені в інших радах. При кафедрі існує  бібліотека загальною кількістю книг більше півтори тисячі одиниць зберігання і з кількістю 20 посадочних місць, відео- та аудіо фонотека. Для забезпечення курсу лекцій з лінгвокраїнознавства на кафедрі є карти, відеокасети, ілюстративний матеріал. З числа технічних засобів є 3 магнітофони, телевізор (майно DAAD), відеомагнітофон (майно DAAD), комп’ютер, ксерокс CANON (майно DAAD), якій викладачі та студенти використовують для роздаткового матеріалу та інших цілей.

При кафедрі відкрито ресурсний центр німецького країнознавства, який нараховує велику кількість сучасних носіїв інформації наукового, методичного та країнознавчого характеру.

При кафедрі працює німецький студентський театр.

Основна спеціальність, одержання якої забезпечує кафедра німецької мови, це філолог, викладач німецької мови і літератури, перекладач німецької мови.

Перспективний план якісного поліпшення навчально-методичної бази передбачає створення власних розробок і закупівлю нових підручників, за наявності коштів із позабюджетних надходжень до факультетського субрахунку. Зростання науково-кадрового потенціалу мав статися шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі викладачів та доцентів кафедри згідно затвердженого плану.

Науково-методична і виховна робота на кафедрі здійснюється згідно з законодавчими і нормативними документами, які діють в сфері вищої освіти: це Закон про освіту В Україні, Накази ректора ОНУ, розпорядження деканату.

Накопичені теоретичні знання лягають в основу теоретичних досліджень, які виконуються у формі курсових, дипломних, магістерських робіт, збагачують загально лінгвістичне тло, на якому виконуються дисертаційні описи в межах даної кафедральної теми.

Наукова діяльність

Назва науково-дослідної роботи – “ Мовні та мовленнєві одиниці: функціональний та діахронічний аспекти (дослідження на матеріалі германських мов)”. Науковий керівник – к.ф.н., проф. Голубенко Л.М. (без цільового фінансування). Дана тема є актуальною у сучасній філології взагалі і в германістиці зокрема. Результати впроваджуються у курси комунікації, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики німецької мови.

Напрями наукових досліджень

Предметом кафедрального дослідження є вид мовленнєвої діяльності – квазічитання, або прочитана мова професіональних дикторів радіо і телебачення Німеччини за минуле сторіччя.
Суть процесу дослідження варіативності якісно-кількісних характеристик усіх зафіксованих у дикторській мові r-варіформ полягає у їх всебічному аналізі з урахуванням їх положення в лексичному слові (словоформі), фонетичному слові, а також у текстовій єдності (інформаційному випуску).

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • Вивчені механізми алофонічного варіювання німецької фонеми /r/ за вказаний період з урахуванням артикуляторних, позиційно-комбінаторних, просодичних, комунікативних, регіональних, соціальних і нормативних факторів;
 • Розроблена методика проведення слухового та інструментального видів аналізу;
 • Виділені r-алофони як самостійна система фонів з диференціацією за способом і місцем утворення і ступенем участі голосу. 4. Виявлена специфіка консонантних та вокалізованих r-варіформ в умовах мікро- та медіасегментної організації звучного тексту.

На базі результатів науково-дослідної роботи започатковані та викладаються наступні теоретичні спеціальні курси:

 • Теорія комунікації (доц. Чумаков О.М.);
 • Сучасні граматичні течії в німецькій мові (доц. Чумаков О.М.);
 • Теорія синтаксису (доц. Чумаков О.М.);
 • Артикуляційна база німецької мови в порівнянні з українською (доц.. Кулина І.Г.)
 • Основи наукових комунікацій (доц. Козак Т.Б.)

Всі спецкурси логічно пов'язані з науковими дослідженнями , що проводяться співробітниками кафедри і з тим напрямком навчальної діяльності, який забезпечує кафедра німецької філології. До кожного спецкурсу складене теоретичне обґрунтування і робочий план.

Окрім того викладачі кафедри викладають наступні навчальні дисципліни:

 • Методика викладання німецької мови (доц. Вербицька Т.Д.);
 • Практичний курсу фонетики німецької мови (доц. Вербицька Т.Д.);
 • Теоретична фонетика німецької мови (доц. Кулина І.Г.);
 • Історія німецької мови (доц. Кулина І.Г.);
 • Курсу теоретичної граматики німецької мови (доц. Чумаков О.М.);
 • Курс теоретичної граматики німецької мови (доц. Чумаков О.М.);
 • Стилістика німецької мови (проф. Голубенко Л.М.);
 • Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн (проф.. Голубенко Л.М.)
 • Теорія та практика перекладу (доц. Букреєва Л.Л.);
 • Вступ до романо-германської філології (доц. Куліна І.Г., доц. Козак Т.Б.);
 • Курс з готської мови (доц. Козак Т.Б.)

Методичні видання кафедри в період з 2004-2009 рік:

 • Вербицька Т.Д., Голубенко Л.М., Діденко М.О., Колесниченко Н.Ю. Методична розробка до практичного курсу з німецької мови для студентів І курсу факультету РГФ. – Одеса. Астропринт, 2004;
 • Вербицька Т.Д., Голубенко Л.М., Діденко М.О., Колесниченко Н.Ю. Методична розробка до практичного курсу з німецької мови для студентів І та ІІ курсу факультету РГФ. – Одеса. Астропринт, 2004;
 • Голубенко Л.М., Кулина І.Г., Козак Т.Б. «Практикум з курсу «Вступ до германської філології» (частина І)». Одеса. Астропринт. 2006;
 • Вербицька Т.Д., Васильченко О.Г. Методична розробка до практичного та теоретичного курсів фонетики німецької мови для студентів РГФ. Одеса. Астропринт. 2006;
 • Голубенко Л.М., Кулина І.Г.., Магера О.В. «Практикум з курсу „Історія німецької мови (давньоверхньонімецький період)” (частина ІІ)». – Одеса. – 2007;
 • Вербицька Т.Д., Васильченко О.Г. Коартикуляційна модифікація звуків у німецькій вимовній та розмовній нормі» – Одеса. – 2007;
 • Голубенко Л.М., Богуславський С.С., Мельничук О.Л. «Методичні розробки до розмовної практики з німецької мови для студентів ІV та V курсів факультету РГФ» – Одеса. – 2007.
 •  Голубенко Л.М., Козак Т.Б., Тупикова Т.В. “Kurzgefasste Grammatik zur Arbeit mit Mittelhochdeutschen Texten”. - Одеса: Фенікс, 2008. - 20 с.
 • Вербицька Т.Д., Діденко М.О., Чумаков О.М. “Методична розробка до практичного курсу з німецької мови для студентів і-го курсу факультету РГФ. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. - Одеса: Фенікс, 2008. - 60с.
 • Вербицька Т.Д. (в соавторстве ). Програма з виробничої педагогічної практики чтудентів IV курсу. - Одеса. - 2008р.
 • Вербицька Т.Д. (в соавторстве ). Програма з виробничої педагогічної практики чтудентів V курсу. - Одеса. - 2008р.

Підготовка кадрів

Захистили дисертації:

 • Колесниченко Н.Ю. Лінгвопоетика німецько- та англомовних жіночих романів (romance) , 2008.
 • Іваницька Ю.В. Граматична категорія числа, зародження, розвиток та функціонування у німецькій мові (на матеріалі іменників), 2008.
 • Зощенко Л.М. Поняття часу та його реалізація у німецькій мові (діахронічне дослідження), 2008.
 • Никифоренко И.В. Просодична організація висловлювань з модальними частками в німецькій мові (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі діалогічного мовлення), 2007
 • Тупікова Т.В. Лексико-семантична група аудіовізуальних дієслів horen «чути» та sehen «бачити» в німецькій мові (діахронічне дослідження), 2006.
 • Васильченко О. Г. Функціонування алофонів фонеми (r) у мовленні дикторів Німеччини 1923-2003 р. (інструментально-фонетичне дослідження), 2005 р.
 • Гремалюк Т.В. Фонетико-морфологічна структура кінця слова й особливості її функціонування в німецькій мові (діахронічне дослідження), 2005.
 • Козак Т. Б. Лексико-семантическая группа слов, обозначающих цвет в немецком языке (диахроническое исследование), 2002;
 • Діденко М. О. Политическое выступление как тип текста (на материале выступлений немецких политических деятелей конца XX в.), 2001;
 • Петлюченко Н. В. Реализация консонантных звукосочетаний на стыке лексических единиц (инструментальное фонетическое исследование на материале речи дикторов радио и телевидения Германии), 1999.

Аспірантуру закінчили:

 • Армаш Н.П.
 • Васильченко О.Г.
 • Демірова Т.В.
 • Діденко М.О.
 • Козак Т.Б.
 • Михайлова О.Г.
 • Петлюченко О.В.
 • Тупікова ТВ
 • Нікіфоренко І.В.
 • Колесниченко Н.Ю.
 • Іваницька Ю.В.
 • Зощенко Л.М.
 • Козак Н.І.
 • Лисейко Л. В.

Тези, опубліковані викладачами

У 2004-2009 р. викладачами кафедри опублікована велика кількість статей і тез наукових доповідей.

 • Зощенко Л.М. «Семантика слова Jahr «рік» в німецькій мові (на матеріалах древніх текстів)» // Матеріали ІV Міжвузівської конференції молодих учених «»Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» - Донецьк, 2006. – С. 22-23.
 • Іваницька Ю.В. Следы двойственного числа в немецком имени (на материале древних текстов) // Матеріали ІV Міжвузівської конференції молодих учених «»Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» - Донецьк, 2006.
 • Никифоренко І.В. Реализация модальных частиц в немецких спонтанных діалогах // Матеріали ІV Міжвузівської конференції молодих учених «»Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» - Донецьк, 2006. – С. 118-120.
 • Вербицька Т.Д., Гришина Т.В. Variabilität des Vokaleinsatzes in der deutschen Standardaussprache// V Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови. – Одесса: Астропринт, 2007. – С.156-161.
 • Колесниченко Н.Ю. Женская литература: концепт и термин (на материале немецкой лексикографии и художественной прозы)// Матеріали VI Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.” – Харків: Константа, 2007. – С.167-169.
 • Васильченко Е.Г. Функціонування   алофонів   німецької   фонеми    [r]  у дикторському мовленні  // Науковий вісник Волинського національного        
  університету ім. Лесі Українки, 2008. – № 5. –  С. 439-443.
 • Голубенко Л.Н. Диверсификация высшего образования как фактор актуализации педагогических исследований в европейских странах //  Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. –  Одеса, 2008. –  С. 13-15.
 • Гришина Т.В. Особливості функціонування глоттальної змички у вокалічних системах // Науковий вісник Волинського національного університету  ім. Лесі Українки, 2008. – № 5.
 • Иваницкая Ю.В.  Актуальні проблеми германської  філології // Матеріали ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук Левицького В.В.  – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – С. 115-117.
 • Колесниченко Н.Ю. Массовая литература: гендерный аспект // Людина. Мова. Комунікація. –  Харків, 2008. –  С. 153-155.
 • Гришина Т. В. Standardsprachliche Vokalmodifikationen in den Massenmedien // Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», Харків – 2008. - С.81-83.
 •  Гришина Т. В. Вариативность дикторских реализаций инициальных   гласных в СМИ Германии // Культура народов Причорноморья, 2007. -  
  № 110. - С. 143-145.

Статті, опубліковані викладачами за 2006-2009 рр.

 • Берлинская Л.А. Актуальные проблемы педагогических исследований в Германии // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 19 (58). Вип. 4. Симферополь, 2006. С. 347-351.
 • Берлинская Л.А. Ключевые компетенции в подготовке учителей в Германии // Наукові записки РДГУ. – Вип. 36, 2007. – С. 138-140.
 • Богуславский С.С. Структура функционально-семантического поля (футбол) в немецком языке // Записки з романо-германської філології. - Вип. 21. - 2008 р. - С. 11-16.
 • Васильченко О.Г. Фонетический анализ реализации аллофонов фонемы /r/ в немецкой речи // Записки з загальної лінгвістики: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – Одеса: ОРІДУ НАДУ. 2006. – С. 66-71.
 • Васильченко О.Г. Аллофоническое варьирование немецкой фонемы /r/ в ретроспективе // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Донецьк: Дон НУ, 2006. – С. 68-78.
 • Васильченко О.Г. Особенности варьирования /r/ в немецкой речи // Записки з романо-германської філології. Зб. наук. Статей ОНУ ім. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2006. - № 17. – С. 44-50.
 • Васильченко О.Г. Взаимосвязь исторического контекста с особенностями звуковой реализации в СМИ (на примере реализации немецкой фонемы /r/) // Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. Записки з романогерманської філології: Збірник наукових праць факульт. ром.-герм. філол. ОНУ – Одеса, 2007.- Вип. 18. – С. 30-40.
 • Васильченко О.Г. Ранжирование аллофонов фонемы /r/ по звучности или консонантной силе // Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Записки з романогерманської філології: Збірник наукових праць факульт. ром.-герм. філол. ОНУ – Одеса, 2007.- Вип. 19. – С. 36-45.
 • Васильченко О.Г. Koartikulatorische Lautmodifikationen der Deutschen Standard- und Umgangslautung. // Методична розробка до практичного та теоретичного курсів фонетики німецької мови для студентів факультету РГФ. Одеса: Фенікс, 2007. С. 439-443.
 • Вербицька Т.Д., Гришина Т.В. Einige Realisierungsbesonderheiten des Vokaleinsatzes in der deutschen Standardaussprache // Записки з романо-германської філології. – Вип. 16. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.240-246.
 • Вербицька Т.Д., Чумаков О.М. Perzeptive Kompetenz in der performativen Linguistik. // Записки з романо-германської філології. – Вип. 19. – Одеса: Фенікс, 2007. – С.248-255.
 • Вербицька Т.Д., ГришинаТ.В. Variabilitaet des Vokaleinsetzens in der deutschen Standardaussprache// V міжнародна науково-практична конференція з питань методитки викладання іноземної мови. Одеса- 2007. - С.156-161.
 • Вербицька Т.Д., Кульберг М.С. Einige Besonderheiten der Entwicklung des Sinnerfassens // V міжнародна науково-практична конференція з питань методитки викладання іноземної мови. Одеса- 2007. - С.12-16.
 • Вербицька Т.Д. Гришина Т.В. Einige Realisierungsbesonderheiten des Vokaleinsatzes in der deutschen   Standardaussprache // Записки з романо-германської філології, Одесса. –   2007. - №18. - С.240-246
 • Гришина Т.В. „Воздействие фонетической формы на языковое сознание (на материале СМИ Германии)” // 2-я Международная научная конференция „Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования”. Москва, филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 14-16 февраля 2008г. - С.225-228
 • Гришина Т.В.  Вариативность реализации глоттальной окклюзии в немецкой звучащей речи // XXXVII Международная филологическая конференция Санкт -  Петербург, факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 11-15 марта 2008 г. - С.54-58
 • Гришина Т.В. Особливості функціонування глоттальної змички у        вокалічних системах // Науковий вісник Волинського національного    університету  ім. Лесі Українки, 2008. – № 5. - С. 452-457.
 • -Гришина Т.В.           Проявления декодификации произносительного стандарта в СМИ Германии. // Наукові записки кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, 2008. - №72(2) — С. 160-163.
 • Гришина Т.В.  Einsatzarten der anlautenden Vokale in der deutschen Standardaussprache // Науковий вісник херсонського державного університету, 2008. - №6. - С. 282-287.
 • Голубенко Л.М., Панченко М.О., Коляда В.П. Мислеобрази як навчальні одиниці біоадекватного навчання граматиці іноземної мови // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім К.Д. Ушинського. Збірник наукових праць. – Одеса, 2006. – С. 135-143.
 • Голубенко Л.М. Конфліктологічна підготовка майбутнього вчителя // Науковий вісник південноукраїнського державного університету ім. К.Д.Ушинського (збірник наукових праць). - №9-10. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2006. – С. 24-30.
 • Голубенко Л.М., Панченко М.О., Коляда В.П. Обновление целей преподавания иностранных языков в 21-м столетии // Науковий вісник південноукраїнського державного університету ім. К.Д.Ушинського (збірник наукових праць). - №5-6. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2007. С. 334-341.
 • Голубенко Л.М., Панченко М.О., Караваева Л.Л. Компоненты базовой двуязычной речевой компетенции при обучении иностранным язикам// Науковий вісник південноукраїнського державного університету ім. К.Д. Ушинського (збірник наукових праць). - №5-6. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д Ушинського, 2007. – С.341-347.
 • Голубенко Л.М. Диверсификация высшего образования как фактор   актуализации педагогических исследований в европейских странах //  Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. –  Одеса, 2008. –  С. 13-15.
 • Голубенко Л.М. Психолого-педагогічна сутність професійної спрямованості особистості майбутнього фахівця // Проблеми освіти, 2008. - №53. - С. 42-47.
 • Голубенко Л.М. Кулина И.Г. Deutsch und seine Existenzformen in der Althochdeutschen Zeit // Germanistik in der Ukraine. – Киев, 2008. - С. 62-64.   
 • Голубенко Л.М. Формування професійної спрямованості як передумови самоактуалізації особистості майбутнього фахівця // Науковий вісник. -Одеса, 2009. - №1-2. - С.195-210.
 • Голубенко Л.М., Панченко М.О., Коляда В.П. Методологические основы методики и их практическая реализация //   Науковий вісник. - Одеса, 2009. - №1-2. - С.160-166.
 • Голубенко Л.М., Панченко М.О., Коляда В.П. // Фактори формування пропроцесуальної мотивації при оволодінні читанням на іноземній мові //   Науковий вісник. - Одеса, 2009. - №1-2. - С.214-221.
 • Іваницька Ю.В. Зарождение формант множественного числа имени в немецком языке // Вісник харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна №773– Харків: Константа, 2007. – №52. – С.118-121.
 • Іваницька Ю.В. Становление категории числа шимени в средневерхненемецком языке // V міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» 29-31 січня 2007 року– Донецк, 2007. – С.22-23.
 • Іваницька Ю.В. Истоки зарождения числа имени в немецком языке на материале памятника «Das Hildebrandslied» // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету – №6 – Одеса, 2007. – С.71-75.
 • Іваницька Ю.В.  Реализация формант множественного числа имени в текстах ранневерхненемецкого периода. –  Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – С. 115-117.
 •     Іваницька Ю.В.  Типологія мовних значень  у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник   наукових праць. –  ДонНУ, 2008. –  Вип. 17. –  С. 64-74.
 • Колесниченко Н.Ю. Королева немецкого любовного романа Хедвиг Курц-Малер и её героиня // Записки з романо-германської філології. – Зб. наук. Статей ОНУ ім. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2006. - № 15. – С. 114-121.
 • Колесниченко Н.Ю. Женская эмансипация в истории и литературе Германии до и после первой мировой войны // Учёный записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Вип. 4. – Том 19 (58). – Симферополь, 2006. – С. 326-330.
 • Колесниченко Н.Ю. Женская литература: концепт и термин (на материале немецкой лексикографии и художественной прозы) // VI Міжнародна науковаконференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», 2007.
 • Колесниченко Н.Ю. Женский роман в гендерной перспективе// Культура народов Причерноморья, Симферополь. - №110, 2007.
 • Колесниченко Н.Ю. Женская проза: понятие и термин (на метериале немецкой литературы) // Записки з романо-германської філології. – Зб. наук. Статей ОНУ ім. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2006. - № 19
 • Колесниченко Н.Ю. Немецкий „эмансипированный” женский роман// Записки з романо-германської філології. – Зб. наук. статей ОНУ ім. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2007. – №18. – С.41-50.
 • Колесниченко Н.Ю. О перспективах реализации идей гендерного  подхода в системе высшего           профессионального образования // Сiagtosc i zmiana w pedagogice XXI wieku. – 2007. - С. 271-274.
 • Колесниченко Н.Ю. Массовая литература: гендерный аспект // Людина. Мова. Комунікація. –  Харків, 2008. –  С. 153-155.
 • Колесниченко Н.Ю. Прескрептивное направление гендерной лингвистики // Нова філологія: збірник наукових праць.  – Запоріжжя: ЗНУ, 2008.  –  Вип. 30.
 • Колесниченко Н.Ю. Гендерные исследования: истоки // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). –  Вип. 75 (2). –  Кіровоград, 2008. –  С. 291-295.
 • Колесниченко Н.Ю. Женское движение. Гендер. Романс. // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу. –  Одеса, 2008. –  С. 90-94.
 • Кулина І.Г. Специфіка взаємодії місцевих діалектів Німеччини в давньоверхньонімецький та середньоверхньонімецький періоди// Мовленнєва комунікація в постіндустріальному суспільстві. Методологія та методика викладання. ІІ міжнародна наукова конференція германістів (17-18 травня 2006 року. – Київ КНУ, 2007. – 14-18.)
 • Никифоренко І.В. Роль статистического анализа при исследовании просодии звучащей речи // Вісник харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна №741. - Харків: Константа, 2006. - Вип.50. - С. 105-109.
 • Никифоренко І.В. Реализация модальных частиц в немецких спонтанных диалогах // Матеріали ІV міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”. - Донецьк, 2006. С.
 • Никифоренко І.В. Модальные частицы в немецкой диалогической речи // Учёные записки таврического национального университета им. В.И.Вернадского. - Симферополь: 2006. -С. 141-144, Т.19(58) №4
 • Никифоренко І.В. Минимизация количества дикторов при проведении экспериментально-фонетического исследования  // Нова філологія: збірник наукових  праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. –  Вип. 29. –  С. 104-110.
 • Никифоренко І.В. Соціокультурна варіативність моделей висловлювань з частками у німецькому мовленні // Наукові записки. - Тернопіль:2008. -С. 137-142.
 • Петлюченко Н.В. Феномен харизми: аспекти дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”, № 5, 2008. – С. 476-482.
 • Петлюченко Н.В., Бровченко Т.О., Волошин В.Г. Соотносимость информационных единиц просодии устного и письменного текста // Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2008.  – Вип.22. – С.54-69.
 • Петлюченко Н.В. Фонационные и кинетические признаки харизмы в речи политического лидера (на материале немецкого и украинского языков) // “Язык и культура”. – Киев, 2008.
 •  Петлюченко Н.В. Diskursive Besonderheiten eines politischen charismatischen Führers // Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2008.  –  Вип.21. –  С. 200-214.
 • Професор кафедри В. Г. Таранець опублікував монографію "Арії. Слов'яни. Русі і Походження назв "Україна" і "Русь". — Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Одеса, 2004. — 294 с.
 • Таранець В.Г. Діахронія мови. Збірка статей. – Одеса: Друкарський дім, 2008. – 236с.

Міжнародна діяльність

На кафедрі постійно працює представник Німецької служби академічних обмінів (DAAD), який проводить мовний тест на отримання стипендії та навчання в ФРН.

Кожного року починаючи з 1989 студенти-германісти беруть участь у літньому мовному курсі в м. Регенсбург, де вивчають культуру, мову та мистецтво Баварії та Німеччини.

Студенти кафедри німецької філології беруть участь у Всеукраїнської Олімпіаді з німецької мови, останній тур якої відбувся з 24.03.08 по 26.06.08 р. у місті Луцьк. Переможцем стала студентка IV курсу німецького відділення Ісаєва Ірина.

11 лютого на засіданні Вченої Ради університету ректор акад. Сминтинв В.А. вручив диплом доцента к.ф.н. Васильченко О.Г., і дипломи к.ф.н. Колесниченко Н.Ю. та Іваницької Ю.В.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e56a40a772da9872546511582736394
title_5e56a40a7742e12305539401582736394
title_5e56a40a775742152404231582736394
title_5e56a40a7769115909630761582736394
Top