Кафедра граматики англійської мови

Завідувач кафедри − Олена Юріївна Карпенко, 

доктор філологічних наук, професор

 

Викладачі й співробітники кафедри

IMG 0487

 

Історична довідка

Кафедра  граматики  англійської мови була  заснована у 1963 р. видатним лінгвістом, доктором  філологічних  наук, професором Андрієм Костянтиновичем Корсаковим, який очолював її понад 30 років. Завдяки його зусиллям кафедра граматики стала справжнім центром лінгвістичної науки, «майстернею» підготовки  кваліфікованих вчених та викладачів. Під  керівництвом  професора А.К. Корсакова  було  підготовлено та успішно захищено понад  30  кандидатських  та 1 докторська дисертація. Професор Корсаков є автором понад 500 праць, зокрема таких фундаментальних розробок, як  «The Use of Tenses in Modern English» та «Foundations of  Modern  English  Grammar». У 2000 році  Кембриджський  університет  назвав  А.К. Корсакова  одним з 20 найкращих лінгвістів тисячоліття. З початку існування кафедри тут працювали такі талановиті викладачі як доцент М.С.Латушкіна, доцент Д.В.Малявін, доцент В.М.Анікіна, ст. викладач В.Є.Кудринський, ст. викладач А.О.Зинов’єва, ст. викладач Л.П. Коробков та інші.

З 1989 по 2008 р. кафедрою керувала кандидат  філологічних  наук, доцент Вікторія Петрівна Коляда, автор понад 150 наукових праць, навчальних посібників та методичних розробок, зокрема посібників «Синтаксичний аналіз складного речення» та  «Methodology of Teaching Foreign Languages». За видатні заслуги у педагогічній діяльності В.П.Коляда нагороджена у 2010 р. відзнакою «Відмінник освіти України».

З 2008 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Олена Юріївна Карпенко, яка є автором понад 100 наукових праць, зокрема монографії «Проблематика когнітивної ономастики» та навчального посібника з грифом МОН «Когнітивна ономастика». Професор Карпенко розробила новий напрям вивчення власних назв — когнітивну ономастику. Коло наукових зацікавлень обіймає трансформацію онімів у мовній ментальності, структуру ментального лексикону, питання психолінгвістики та літературної ономастики. Під її керівництвом було захищено вісім кандидатських дисертацій, четверо аспірантів продовжують працювати над своїми дослідженнями. О.Ю.Карпенко є членом Української ономастичної комісії Національної академії наук України, а також американського наукового суспільства The American Names Society, міжнародної ономастичної комісії ICOS та Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці фахівців за кількома напрямками. Передусім, це навчання студентів факультету романо-германської філології, майбутніх викладачів англійської та іспанської мов і перекладачів. Професори, доценти, викладачі кафедри навчають їх майстерному володінню сучасною англійською мовою, а також вводять студентів у науково-філологічний світ, знайомлячи їх з теоретичними курсами вступу до романо-германської філології, історії мови, теоретичної граматики та ін. Професори та доценти кафедри пропонують студентам цілу низку спецкурсів за найактуальнішою тематикою. Методи та матеріали, що використовуються в педагогічному процесі, засновані на сучасних та традиційних українських і закордонних підходах.

Викладачі кафедри також здійснюють керування педагогічною практикою та забезпечують наукове керівництво при написанні курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт. Ми допомагаємо нашим студентам оволодіти англійською мовою в усіх її аспектах.

Навчальна діяльність

Викладачі кафедри викладають наступні теоретичні та практичні навчальні дисципліни:

 • Теоретична граматика англійської мови
 • Актуальні проблеми германістики
 • Історія англійської мови
 • Вступ до спецфілології
 • Порівняльна граматика
 • Теорія та практика перекладу
 • Методика викладання іноземної мови
 • Психолінгвістика
 • Лінгвосинергетика

Всі викладачі кафедри викладають практичну граматику англійської мови  та другу іноземну мову.

На базі результатів науково-дослідної роботи викладаються наступні спеціальні теоретичні курси:

 • Просте речення сучасної аглійської мови
 • Сучасні граматичні течії
 • Основні граматичні категорії англійського дієслова
 • Проблематика когнітивної ономастики
 • Синтаксичні комплекси
 • Лінгвальні особливості Інтернет-комунікації
 • Прагматика. Мовленнєві акти
 • Синтаксична структура з інклюзивними  підрядними реченнями у сучасній англійській мові
Ефективність діалогічного спілкування

Наукова діяльність

Науково-дослідницька тема кафедри – «Когнітивно-дискурсивна категоризація різнорівневих мовних й мовленнєвих явищ в синхронії та діахронії»  (держномер0113U002692, 2013- 2017 рр.), науковий керівник д.ф.н, проф. Карпенко О.Ю. В рамках науково-дослідницької теми виконавці видають статті, тези, монографії, посібники, апробують результати своїх досліджень на конференціях у нашій країні та за кордоном, а також захищені докторські та кандидатські дисертації.

Крім того, професори кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій (Жаборюк О.А., Карпенко О.Ю., Морозова І.Б.).

Професори кафедри є членами багатьох редакційних колегій періодичних філологічних видань. Карпенко О.Ю. є головним редактором фахового збірника наукових  праць «Записки з ономастики».

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним лінгвістичним проблемам.

Підготовка кадрів

В період з 2008 по 2018 рр. захистили кандидатські дисертації:

2008 р. −  Александрова В.Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови);

2010 р. – Лимаренко О.А. Контрадикторні відношення у складному реченні в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови);

2010 р. – Архіпова Н.П. Когнітивно-комунікативний аспект простого речення (10.02.04 – германські мови);

2010 р. – Неклесова В.Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу (10.02.15 – загальне мовознавство);

2012 р. – Ткаченко Г.В. Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени картини світу  (10.02.04 – германські мови).

2014 р. – Долбіна К.Д. Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріальних одиниць (10.02.15 – загальне мовознавство);

2014 р. – Насакіна С.В. Структура та  функціональне навантаження власних назв у рекламних текстах фамацевтичних препаратів (10.02.15 – загальне мовознавство);

2014 р. – Пожарицька О.О. Авторський концепт позитивності у мовленнєвому портреті головного героя: комунікативно-парадигматичний аналіз (на матеріалі англомовних романів жанру «вестерн») (10.02.04 – германські мови).

2014 р. – Абрамова Є.Ю. Граматична організація та комунікативна сутність компліменту в англомовному художньому діалозі (10.02.04 – германські мови).

2014 р. – Дідур Ю.І. Особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі (в українській, англійській та російській моваї) (10.02.15 – загальне мовознавство);

2016 р. – Серебрякова В. В. Концептуалізація поетонімосфери циклу романів С.Мейер "Сутінки" (10.02.04 - германські мови);

2016 р. – Карпенко М. Ю. Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів) (10.02.04 - германські мови);

2018 р. – Біла Є.С. Англомовні ароматоніми: структурний, семантичний та когнітивний виміри (10.02.04 - германські мови); 

Захистили докторські дисертації:

2010 р. – Морозова І.Б. Таксономія елементарних комунікативних одиниць в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови).

2014 р. - Домброван Т.І. Синергетична модель розвитку англійської мови (10.02.04 – германські мови).
 

Контактна інформація

Кабінет 131, Французький бульвар 24/26

65058 Одеса Україна

Teл.: +38 (048) 776 11 15

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e569b5a5d08e18684311921582734170
title_5e569b5a5d1d811153329791582734170
title_5e569b5a5d32d16975772021582734170
title_5e569b5a5d479437274131582734170
Top