Відділ аспірантури і докторантури

Інформація оновлена 15.08.2016

Увага! Нові правила прийому до аспірантури 2016

Відділ аспірантури та докторантури

Завідувач -  Федчук Олександр Петрович

 
Підготовка кадрів вищої кваліфікації - кандидатів і докторів наук є основним стратегічним завданням відділу аспірантури і докторантури ОНУ. Цей відділ був заснований як науковий підрозділ університету у 1956 році. Цей рік був, водночас, висхідною точкою якісного та кількісного зростання науково-педагогічного потенціалу Одеського національного університету після повернення з евакуації під час Другої світової  війни . На той час кількість аспірантів ОНУ складала всього 74 особи, а викладачів 216 осіб, з яких 25 професорів та 58 доцентів. Це був своєрідний стартовий відлік розвитку Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, який набув сьогодні багаторазового збільшення.
 
Більше 30 років відділ аспірантури і докторантури ОНУ очолювала старший інспектор О.М.Ларіонова. Основний внесок до зростання кадрового потенціалу ОНУ був зроблений наприкінці ХХ і на початку ХХІ сторіччя. З 1997 року відділ очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Федчук О.П., який сам, свого часу, закінчив аспірантуру фізичного факультету ОНУ із захистом дисертації у термін навчання та підготував п’ятьох кандидатів наук.
 
Сьогодні у лавах аспірантів ОНУ нараховується більше 450 осіб, а докторантів більше 25 осіб. Практично всі викладачі ОНУ успішно пройшли шлях навчання в аспірантурі (загалом більше 1000 осіб)  та докторантурі (більше 100 осіб). Тільки за роки незалежності України аспірантами та співробітниками ОНУ  захищено більше 850 кандидатських та більше 170 докторських дисертацій.
 
У складі відділу аспірантури і докторантури ОНУ успішно працюють старші інспектори Григор’єва Л.Г., Пангаєва Н.С., Лукашук С.Б. та Шевченко Л.Д. Зусиллями співробітників відділу кількість спеціальностей, відкритих для навчання та внесених до реєстру постійно діючої аспірантури і докторантури ОНУ,  значно збільшена і становить 105 найменування для аспірантури і 54  для докторантури. Цей показник є одним з найвищих навіть серед провідних університетів України і світу, включених до переліку університетів відповідно Європейської та Всесвітньої асоціацій університетів.
 
Кількість захистів кандидатських дисертацій зросла і стабілізувалася на позначці 40-45 захистів на рік, а докторських 6-8  захистів на рік. Переважна більшість аспірантів закінчують навчання в аспірантурі з представленням дисертацій.
Планування підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру відбувається виключно за заявками навчальних підрозділів університету і у повній відповідності до стратегічного плану розвитку ОНУ на поточні п’ятиріччя.
Аспірантура і докторантура ОНУ працюють не тільки на підтримання і відновлення науково-педагогічного потенціалу ОНУ, але і за заявками від інших провідних ВНЗ міста Одеси та всього південного регіону України.
 

Перелік спеціальностей аспірантури, включених рішенням Міністерства освіти і науки до реєстру постійнодіючої аспірантури ОНУ, включає 103  спеціальності, в тому числі:

1. 01.01.01 математичний аналіз
2. 01.01.02 диференціальні рівняння
3. 01.01.04 геометрія і топологія
4. 01.01.06 алгебра та теорія чисел
5. 01.01.07 обчислювальна математика
6. 01.01.08 математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
7. 01.01.09 варіаційне числення та теорія оптимального керування
8. 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла
9. 01.02.05 механіка рідини, газу та плазми
10. 01.03.02 астрофізика, радіоастрономія
11. 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем
12. 01.04.02 теоретична фізика
13. 01.04.05 оптика, лазерна фізика
14. 01.04.07 фізика твердого тіла
15. 01.04.08 фізика плазми
16. 01.04.10 фізика напівпровідників і діелектриків
17. 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика
18. 01.04.15 фізика молекулярних та рідких кристалів
19. 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
20. 01.04.24 фізика колоїдних систем
21. 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи
22. 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
23. 01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень
24. 02.00.01 неорганічна хімія
25. 02.00.02 аналітична хімія
26. 02.00.03 органічна хімія
27. 02.00.04 фізична хімія
28. 02.00.06 хімія високомолекулярних сполук
29. 02.00.11 колоїдна хімія
30. 03.00.04 біохімія (біологічні науки)
31. 03.00.05 ботаніка
32. 03.00.06 вірусологія
33. 03.00.07 мікробіологія
34. 03.00.08 зоологія
35. 03.00.13 фізіологія людини і тварин (біологічні науки)
36. 03.00.15 генетика (біологічні науки)
37. 03..00.16 екологія
38. 03.00.17 гідробіологія
39. 03.00.20 біотехнологія
40. 04.00.07 інженерна геологія
41. 04.00.10 геологія океанів і морів
42. 05.01.04 ергономіка (психологічні науки)
43. 05.13.06 інформаційні технології
44. 05.13.13 обчислювальні машини, системи та мережі
45. 05.13.21 системи захисту інформації
46. 07.00.01 історія України
47. 07.00.02 всесвітня історія
48. 07.00.04 археологія
49. 07.00.05 етнологія
50. 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
51. 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки
52. 08.00.02 світове господарство та міжнародні економічні відносини
53. 08.00.04 економіка та управління підприємствами ( за видами економ.діяльності)
54. 08.00.10 - статистика
55. 08.00.11  матем.методи, моделі та інформаційні технології в економіці
56. 09.00.01 онтологія, гносеологія, феноменологія
57. 09.00.02 діалектика і методологія пізнання
58. 09.00.04 філософська антропологія, філософія культури
59. 09.00.07 етика
60. 09.00.08 естетика
61. 09.00.09 філософія науки
62. 09.00.11 релігієзнавство
63. 10.01.01 українська література
64. 10.01.02 російська література
65. 10.01.04 література зарубіжних країн
66. 10.01.06 теорія літератури
67. 10.02.01 українська мова
68. 10.02.02 російська мова
69. 10.02.03 слов’янські мови
70. 10.02.04 германські мови
71. 10.02.05 романські мови
72. 10.02.15 загальне мовознавство
73. 10.02.16 перекладознавство
74. 10.02.21 структурна, прикладна та математична лінгвістика
75. 11.00.01 фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
76. 11.00.02 економічна та соціальна географія
77. 11.00.04 геоморфологія та палеогеографія
78. 11.00.05 біогеографія та палеографія грунтів
79. 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання  природних ресурсів
80. 12.00.01 теорія та історія держави і права
81. 12.00.02 конституційне право
82. 12.00.03 цивільне право і цивільний процес, сімейне право
83. 12.00.05 трудове право, право соціального забезпечення
84. 12.00.06 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право
85. 12.00.07 адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право
86. 12.00.08 кримінальне право та кримінологія
87. 12.00.11 міжнародне право
88. 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки
89. 14.03.05 фармакологія
90. 19.00.01 загальна психологія, історія психології
91. 19.00.03 психологія праці, інженерна психологія
92. 19.00.04 медична психологія
93. 19.00.05 соціальна психологія; психологія соціальної роботи
94. 19.00.08 спеціальна психологія (психологічні науки)
95. 21.06.01 екологія  безпеки
96. 22.00.01 теорія та історія соціології
97. 22.00.02 методологія та методи соціологічних досліджень
98. 22.00.03 соціальна структура та соціальні відносини
99. 22.00.04 спеціальні та галузеві соціології
100. 23.00.01 теорія і історія політичної науки
101. 23.00.02 політичні інститути та процеси
102.. 23.00.03 політична культура та ідеологія
103.  23..00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
104.  26.00.01 теорія та історія культури
105.  27.00.04 теорія та історія журналістики  
 
 
Одеського національного університету  за 2009-2013 рр.
 

2009

                              57

2010

                              52

2011

                              50

2012

                              49

2013

                              54

 
ВСЬОГО за п’ять років в співробітники та аспіранти ОНУ захистили 262 кандидатські дисертації.
 
В ОНУ також відкрито і  включено до реєстру постійнодіючої докторантури 55 спеціальностей, перелік яких подається нижче:
 
1. 01.01.01 математичний аналіз
2. 01.01.02 диференціальні рівняння;
3. 01.03.02 астрофізика, радіоастрономія;
4. 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем;
5. 01.04.02 теоретична фізика;
6. 01.04.05 оптика, лазерна фізика (фізико-математичні науки);
7. 01.04.10 фізика напівпровідників і діелектриків;
8. 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика;
9. 01.04.15 фізика молекулярних та рідких кристалів;
10. 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;
11. 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи
12. 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем;
13. 01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень;
14. 02.00.02 аналітична хімія;
15. 02.00.03 органічна хімія;
16. 03.00.04 біохімія (біологічні науки);
17. 03.00.05 ботаніка;
18. 03.00.07 мікробіологія (біологічні науки);
19. 04.00.07 інженерна геологія;
20. 04.00.10 геологія океанів і морів;
21. 05.01.04 ергономіка (психологічні науки);
22. 05.15.09 геотехнічна та гірнича механіка;
23. 07.00.01 історія України;
24. 07.00.02 всесвітня історія;
25. 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки:
26. 08.00.04 економіка та управління підприємствами ( за видами економ.діяльності)
27. 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; 
28. 09.00.02 діалектика і методологія пізнання;
29. 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії;
30. 10.01.01 українська література;
31. 10.01.02 російська література;
32. 10.01.05 порівняльне літературознавство;
33. 10.01.06 теорія літератури;
34. 10.02.01 українська мова;
35. 10.02.02 російська мова;
36. 10.02.03 слов'янські мови;
37. 10.02.04 германські мови;
38. 10.02.05 романські мови;
39. 10.02.15 загальне мовознавство;
40. 10.02.16 перекладознавство;
41. 11.00.04 геоморфологія та палеогеографія;
42. 11.00.05 біогеографія та географія грунтів;
43. 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання ресурсів;
44. 12.00.01 теорія та історія держави і права;
45. 12.00.06 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право;
46. 12.00.07 адміністративне право і  роцесс, фінансове право;
47. 12.00.08 кримінальне право та кримінологія;
48. 12.00.11 міжнародне право;
49. 19.00.01 загальна психологія, історія психології;
50. 19.00.03 психологія праці, інженерна психологія;
51. 22.00.01 теорія та історія соціології
52. 23.00.01 теорія і історія політичної думки;
53. 23.00.02 політичні інститути та процеси.
54. 27.00.04 теорія та історія журналістики
 
Кількість докторських дисертацій , захищених докторантами та співробітниками  Одеського національного університету  за 2009-2013 рр.
 
                       

                          2009

8

                          2010

7

                          2011

7

                          2012

8

                          2013

10

 

 

ВСЬОГО за п’ять років співробітники ОНУ захистили 40 докторських дисертацій. Переважна більшість співробітників навчалася в докторантурі університету.
 
Діючим законодавством України передбачено навчання в аспірантурі та докторантурі за рахунок держбюджету.  Аспіранти денної форми навчання та докторанти забезпечуються стипендію, розмір якої може бути скоррельований в залежності від трудового стажу.
 
Одеський національний університет іменi І.І.Мечникова пропонує також контрактні форми навчання в аспірантурі та докторантурі. Вартість зазначеної послуги на поточний рік можна з’ясувати у відділі аспірантури. 
 
 
Контактна інформація: 
телефон – (048) 723 8409 
електронна пошта – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
 
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top