Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів

Завідувач кафедри – Наталя Олександрівна Бігунова, доктор філологічних наук, професор

Завідувач кафедри – Наталя Олександрівна Бігунова, доктор філологічних наук, професор

Викладачі й співробітники кафедри

Загальна інформація

Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів була створена у 1985 році як результат поділу загальноуніверситетської кафедри іноземних мов на дві самостійні структури у зв'язку з необхідністю диференційованого підходу до навчання студентів гуманітарних та природничих факультетів. На даний час кафедра є одним з найчисельніших структурних підрозділів університету (21 шт. од.).

Кафедра зберегла та примножила здобутки й традиції, що були започатковані її завідувачами – талановитими педагогами та вченими:

 • доктором філологічних наук, професором Нушикян Емою Олександрівною (1985-1987);
 • доктором педагогічних наук, професором Скалкіним Володимиром Львовичем (1987-1993);
 • кандидатом філологічних наук, професором Голубенко Лідією Миколаївною (1994-1998).

Становлення кафедри значною мірою відбувалося під впливом наукових ідей д. пед. н., проф. В. Л. Скалкіна, видатного педагога і вченого-методиста, автора понад 140 науково-методичних праць - монографій і статей, а також численних підручників і посібників, виданих багатотисячними тиражами, зокрема «English for Adults» (у співавторстві), «Упражнения по разговорному английскому языку», «Коммуникативные упражнения на английском языке», «Обучение диалогической речи», та багато інших. Наукові праці В. Л. Скалкіна публікувалися в Україні, Росії, Молдові, Болгарії, Польщі, Німеччині й Франції. Більш ніж 40 років його науково-дослідної діяльності були присвячені проблемі психолінгвістичного обґрунтування принципів навчання усному мовленню. Ідеї проф. В. Л. Скалкіна знайшли відображення в численних дослідженнях колег на факультеті РГФ ОНУ ім. І. І. Мечникова та далеко за межами нашої країни.

З 1998 р. кафедрою керує к. філол. н., доц. Віт Н. П., автор понад 70 науково-методичних праць, вихованка наукової школи д. філол. н., проф. Кухаренко В. А. і послідовниця наукових ідей проф. Скалкіна В. Л. Основною концепцією розвитку кафедри наразі є підготовка висококваліфікованих фахівців гуманітарного профілю з глибоким знанням іноземної мови, що відповідає вимогам часу.

Одним із сучасних завдань кафедри є втілення Болонських ініціатив та європейської системи освіти.

Метою кафедри є якісне навчання здобувачів I-III рівнів вищої освіти іноземним мовам, утілення концепції мультилінгвізму, стимулювання й підтримка вивчення іноземної мови для професійних, академічних та особистих цілей.

У зв'язку зі зростаючою інтернаціоналізацією вищої освіти, посиленням інтеграційних процесів і зростанням ролі англійської мови як lingua franca, найбільш важливими для університету, і кафедри зокрема, є такі напрямки роботи:

 1. змінити підхід до викладання іноземної мови на студентоцентрований, тобто перейти від традиційної технології навчання – передачі знань – до проблемної, компетентнісно-орієнтованої, спрямованої на поглиблення практичних знань студентів;
 2. готувати кадри, здатні брати участь в проектах з академічної мобільності, міжнародних конференціях, публікувати наукові роботи, спілкуватися із зарубіжними колегами іноземною мовою

В рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки в Україні «Англійська мова для університетів» (2014-2018 рр.) 13 викладачів англійської мови пройшли низку тренінгів: "Англійська мова професійного спрямування", "Академічна англійська", "Розробка і укладання програми курсу", «Оцінювання», «Спостереження і зворотний зв’язок», «Англійська мова для професорсько-викладацького складу», «Курс підготовки сертифікованих тренерів Британської Ради в Україні», «CiVELT» (три цикли: 1. Основні принципи викладання англійської мови професійного спрямування. 2. Мова і навички. 3. Розробка курсу і матеріалів. Безперервний професійний розвиток викладача англійської мови професійного спрямування). В результаті було змінено методику викладання не тільки англійської мови, але і інших іноземних мов, які викладаються кафедрою, розроблено і пілотовано в навчальний процес нові програми, зокрема «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова академічного спрямування. Академічне письмо».

Кафедра співпрацює з профілюючими кафедрами, що дає можливість розробляти робочі програми, зважаючи на тематику профілюючих дисциплін. Викладачі кафедри сумісно з фахівцями гуманітарних факультетів проводять тематичні дискусії, активно залучають до виступів з доповідями про свої наукові здобутки обдарованих студентів на щорічних наукових студентських конференціях ОНУ.

З 2013 року в ОНУ ім. I. I. Мечникова проводиться Міжнародний конкурс "Mots d'or" під егідою ассоціаціії з просування ділової французької мови (APFA, Париж, Франція).

Роботу кафедри здійснюють три секції:

 • секція англійської мови (20 викладачів, зав. секцією – кандидат філологічних наук, доцент Ануфрієва Н.М.);
 • секція французької мови (4 викладача, зав. секцією – кандидат філологічних наук, доцент Іванова Н.Г.);
 • секція німецької мови (3 викладача, зав. секцією – кандидат філологічних наук, доцент Тупікова Т.В.).

Навчальна діяльність

Викладачі кафедри працюють на всіх гуманітарних факультетах та в підрозділах:

 • на факультеті міжнародних відносин, політології та соціології;
 • на факультеті історії та філософії;
 • на економіко-правовому факультеті (за спеціальностями: право; облік і оподаткування; економіка; економічні теорії; економічна кібернетика; фінанси; банківська справа та страхування; менеджмент ЗЕД; менеджмент організації і адміністрування; менеджмент готельно-ресторанної діяльності);
 • на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи;
 • на філологічному факультеті (відділення української мови та літератури, російської мови та літератури, болгарської мови та літератури, прикладної лінгвістики); з 1993 року спільно з філологічним факультетом здійснюється підготовка фахівців за двома спеціальностями: "філолог, викладач української/російської мови та літератури, англійської /німецької мови".
 • в групах викладання іноземної мови для аспірантів.

Французька мова викладається також на всіх природничих факультетах.

На освітньому рівні «бакалавр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни та спецкурси:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням;
 • Англійська/німецька/французька мова загального спрямування;
 • Англійська мова академічного спрямування;
 • Англійська мова в міжнародних документах та дипломатичній кореспонденції;
 • Англомовна зарубіжна преса та політичні реалії;
 • Ділова англійська мова;
 • Друга іноземна мова (англійська/французька/німецька);

На освітньому рівні «магістр» співробітниками кафедри викладаються обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Англійська мова академічного спрямування;
 • Теорія та практика перекладу: лексичні підходи;
 • Теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів.

Для аспірантів викладається курс:

 • Англійська мова академічного спрямування: академічне письмо

Наукова діяльність

Науково-дослідницька тема кафедри: "Дослідження методів навчання іноземної мови фахового та академічного спрямування» (без цільового фінансування), науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Добровольська Л.В.; номер державної реєстрації: 0119U002447 (наказ по ОНУ № 731-18 від 03.04.19 р.), термін виконання теми з 01.04.2019 р. по 31.12.2023 р.

Тематика наукових та науково-методичних досліджень викладачів кафедри в основному пов'язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широке коло проблем у галузі методики викладання іноземних мов. Викладачі кафедри також досліджують питання в галузі лінгвістики тексту, компаративістики, теоретичної фонетики, педагогіки.
Щорічно викладачі кафедри беруть участь в міжнародних і національних наукових конференціях та науково-практичних семінарах. З 1998 р. на базі кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови, присвячена пам'яті доктора педагогічних наук, професора Скалкіна В.Л. Друкується збірник доповідей.

У співпраці з викладачами профілюючих дисциплін кафедра ІМГФ готує студентів до участі в щорічних загальноуніверситетських науково-практичних конференціях на іноземних мовах, розглядаючи підготовку виступів як дієвий спосіб організації самостійної роботи студентів, як одну з форм моніторингу якості іншомовної підготовки, як засіб мотивації і важливий компонент професійної підготовки майбутніх фахівців. У 2019 р. виповнилося 26 років з моменту проведення першої наукової студентської конференції на іноземних мовах. За цей час студентами підготовлено 2516 доповідей англійською, німецькою та французькою мовами.

В цілому на кафедрі працює 24 кандидата наук, з яких 22 мають звання доцента.

В період з 2004 по 2020 рр. 17 викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації:

 • 2004 р. – Присяжнюк О. Я. Просодичні особливості територіальних типів британської вимови (10.02.04 – германські мови);
 • 2005 р. – Рудік І. В. Англоязычная проповедь как специфический вид речевого акта (10.02.04 – германські мови);
 • 2006 р. – Набока О. М. Біблеїзми з Євангелія від Матвія в мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників та газетних текстів) (10.02.04 – германські мови);
 • 2006 р. – Онищук І. Ю. Емоціогенність концепту Вампір в англійській мові та мовленні (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів) (10.02.04 – германські мови);
 • 2006 р. – Саржан Ю. А. Темпоральная структура возможных миров художественного текста (на материале англоязычной литературы XX ст.) (10.02.04 – германські мови);
 • 2006 р. – Тупікова Т. В. Лексико-семантична група аудіовізуальних дієслів hören «чути» / sehen «бачити» в німецькій мові (10.02.04 – германські мови);
 • 2007 р. – Олійниченко О. В. Конфлікти і характери в романній історії Руїни (10.01.01 – українська література);
 • 2006 р. Федотова М. А. Мовна особистість у чужому лінгво-культурологічному просторі (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ ст) (10.02.04 – германські мови);
 • 2008 р. – Марчук І. П. Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
 • 2009 р. – Тер-Григорьян М. Г. Рівневе вираження оцінки в усному англомовному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) (10.02.04 – германські мови);
 • 2010 р. – Казакова Н. О. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (10.02.04 – германські мови);
 • 2010 р. – Коваль Н. О. Просодичні іміджеві характеристики політичної ораторської промови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британського варіанту англійської мови) (10.02.04 – германські мови);
 • 2010 р. – Неклесова В.Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу (10.02.15 – загальне мовознавство);
 • 2011 р. – Черток Л. П. Діалог культур у післядипломній гуманітарній освіті Швейцарії (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)
 • 2015 р. – Александрова О. В. Варіативність соціолекту молоді (на матеріалі української та англійської мов) (10.02.15 – загальне мовознавство);
 • 2015 р. – Матович О. О. Лексико-семантическое поле FACE в современном английском языке и речи (10.02.04 – германські мови);
 • 2016 р. – Мікава Н. М. Концепт Hair в англомовній картині світу (10.02.04 – германські мови);
 • 2017 р. – Березіна Ю. А. Фонетико-фонологічний статус зімкнених приголосних /b, d, g – p, t, k/  в німецькій мові (діахронічне дослідження) (10.02.04 – германські мови);

Захистили докторські дисертації:

 • 2019 р. – Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному просторі (на матеріалі української, іспанської, англійської мов) (10.02.15 – загальне мовознавство).

За останні сім років опубліковано 5 монографій, 113 наукових статей (54 фахових та 23 закордонних), 48 тез.

За період з 2015-2020 рр. викладачами кафедри видано 16 навчальних та навчально-методичних видань:

 • Набока О.М. Listening comprehension practice. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу відділення “Міжнародні відносини”. - Oдеса: Фенікс, 2014.-
  54с. (3.4 ум.арк.).
 • Набока О.М., Улітіна Н.О. Listening Comprehension Practice. Навчальний посібник для студентів ІV курсу відділення “Міжнародні відносини”. - Oдеса: Фенікс, 2014.-112с. (7 ум.арк.).
 • Набока О.М., Джуматій О. О.Business English. Part І. Методичний посібник для студентів ІV курсу відділення “Міжнародні відносини”. - Oдеса:Фенікс, 2014.-125с. (7.8. ум.арк.).
 • Набока О.М., Джуматій О. О.Business English. Part ІІ . Методичний посібник для студентів ІV курсу відділення “Міжнародні відносини”. - Oдеса: Фенікс, 2014.-107с. (6.7 ум.арк.).
 • Набока О.М., Онищук І.Ю. Conversation Practice. Методичний посібник з аспекту мовленнєва практика для студентів І курсу відділення “Міжнародні відносини”. - Oдеса: Фенікс, 2014.-135с. (8.4. ум.арк.).
 • Ануфрієва Н.М., Віт Н.П., Караваєва Т.Л. «English for Journalists». Навчальний посібник з читання перекладу та анотування текстів за фахом для бакалаврів відділення журналістики. Н.М. Ануфрієва, Н.П. Віт, Т.Л. Караваєва. – Одеса :Фенікс, 2015. –119 с. (7.43 ум.др.арк.). Друкується за рішенням Вченої Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 3 від 24. 11.2015.
 • Букреева Л.Л., Іваницька Ю.В., Козак Т.Б. Методичні вказівки з німецької мови для студентів факультету романо-германської філології «Еквівалентиний переклад емоційного компонента значення». Л.Л. Букреева, Ю.В. Іваницька, Т.Б.Козак . – Одеса : Фенікс, 2015. –46 с. ( 1.61 ум др. арк..). Друкується за рішенням Навчально-методичної Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 10 від 25.06.2014.
 • Добровольська Л.В. Добровольська Д.М. Методичний посібник для навчання інформативного читання текстів за фахом «Видавнича справа та редагування» . Добровольська Л.В., Добровольська Д.М. – Одеса: Тукан, 2015. – с. 42. (1.61 др.арк.).
 • Тер-Григорьян М.Г., Караваєва Т.Л. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу за напрямом «Політологія» ч. ІІІ М.Г. Тер-Григорьян, Т.Л. Караваєва. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015. – 70 с. (4.07 ум др. арк.). Друкується за рішенням Навчально-методичної Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 6 від 18.03 2015
 • Тер-Григорьян М.Г, Мікава Н.М., Рудік І.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсу факультету ЄПФ за напрямом «Правознавство». М.Г.Тер-Григорьян, Н.М.Мікава, І.В. Рудік. - Одеса, Букаєв Вадим Вікторовіч, 2015 –262 с. (14.78 ум.др.арк.). Друкується за рішенням Вченої Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 10 від 10 червня 2015.
 • Тупікова Т.В., Козак Т.Б. Методична розробка до практичного курсу з німецької мови для студентів ІІ-ІV курсів філологічного факультету. Т.В. Тупікова, Т.Б. Козак. – Одеса: Фенікс, 2015. – 70 с. (4.0 ум. др.арк.) Друкується за рішенням Навчально-методичної Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 7 від 20 травня 2015.
 • Ануфрієва Н.М.,Олійниченко О.В. Методичний посібник «ENGLISH FOR PHILOLOGISTS для здобувачів І-го ( бакалаврського) рівня вищої освіти». – Одеса: Фенікс, 2017. – 85с. (4 ум.др. арк.).
 • Голубенко Л.М., Кулина І.Г., Козак Т.Б. Практикум до курсу «Вступ до германської філології (для студентів факультету романо-германської філології (денна та заочна форми навчання) та інших факультетів які вивчають «Вступ до германської філології». – Одеса : Фенікс ,2017
 • Букрєєва Л.Л., Іваницька Ю.В., Козак Т.Б. Эквивалентный перевод. Способы достижения эквивалентности при переводе немецких текстов. ч.4. – Одеса: Феникс, 2017. – 2 ум др. арк.
 • Голубенко Л.М., Кулині І.Г., Козак Т.Б. Практикум до курсу «Вступ до германської філології». – Одеса: Фенікс, 2019. – 151 с.
 • Віт Н.П., Ануфрієва Н.М. Англійська мова (змістовий модуль: домашнє читання). Практикум. – Одеса, 2020.- 99 с.

Контактна інформація

Кабінет 155, Французький бульвар, 24/26, 65058, Одеса, Україна
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f8e39706757113888294471603156336
title_5f8e39706767313855642581603156336
title_5f8e39706777c11175009861603156336
Top