Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів (ІМГФ)

Завідувач кафедри – к. філол. н., доцент Віт Надія Петрівна

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Александрова Ольга Володимирівна, к.філол.н., доцент
 • Ануфрієва Наталія Михайлівна, к.філол.н., доцент
 • Березіна Юлія Олександрівна, к.філол.н., викладач
 • Віт Надія Петрівна, к.філол.н., доцент
 • Дімова Лариса Степанівна, к.пед.н., доцент
 • Добровольська Людмила Володимирівна, к.пед.н., доцент
 • Іванова Наталія Георгіївна, к.філол.н., доцент
 • Казакова Наталія Олександрівна, к. філол. н., доцент
 • Караваєва Тетяна Леонідівна, к.філол.н., доцент
 • Коваль Наталія Олександрівна, к. філол. н., доцент
 • Козак Тетяна Борисівна, к. філол. н., доцент
 • Марчук Ірина Петрівна, к. пед. н., доцент
 • Матовіч Ольга Олегівна, к.філол.н., і.о.доцента
 • Мікава Нана Михайлівна, к.філол.н., і.о.доцента
 • Набока Олена Миколаївна, к.філол.н., доцент
 • Неклесова Валерія Юріївна,к. філол. н., доцент
 • Олійниченко Олена Володимирівна, к.філол.н., доцент
 • Онищук Ірина Юріївна, к.філол.н., доцент
 • Орлов Віталій Володимирович, ст. викладач
 • Подковирофф Н., ст. викладач
 • Потапова Ірина Миколаївна, викладач
 • Присяжнюк Оксана Ярославівна, к.філол.н., доцент
 • Рудік Ірина Валеріївна, к.філол.н., доцент
 • Саржан Юлія Анатоліївна, к.філол.н., доцент
 • Тер-Григорян Марина Генадіївна, к. філол.н,доцент
 • Тупікова Тетяна Валеріївна, к.філол.н., доцент
 • Федотова Марія Анатоліївна, к.філол.н., доцент
 • Черток Лілія Петрівна, к. пед.н., доцент

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів була створена у 1985 році як результат поділу загальноуніверситетської кафедри іноземних мов на дві самостійні структури у зв'язку з необхідністю диференційованого підходу до навчання студентів гуманітарних та природничих факультетів. Кафедра зберегла та примножила здобутки й традиції, що були започатковані її завідувачами – талановитими вченими та педагогами:

 • д.філол.н.,проф. Нушикян Е.О. (1985-1987);
 • д.пед.н.,проф. Скалкіним В.Л. (1987-1993);
 • к.філол.н.,проф. Голубенко Л.М. (1993-1998).

Основною концепцією розвитку кафедри ІМГФ, якою з 1998 року керує к.філол.н.доц. Віт Н.П., є підготовка висококваліфікованих фахівців гуманітарного профілю з глибоким знанням іноземної мови, що відповідає вимогам часу.  Одним із сучасних завдань кафедри є втілення Болонських ініціатив та європейської системи освіти.
Метою кафедри ІМГФ є якісне навчання здобувачів I-III рівнів вищої освіти іноземним мовам, утілення концепції мультилінгвізму та стимулювання й підтримка вивчення іноземної мови для професійних, академічних, та особистих цілей. Викладачі кафедри працюють на всіх гуманітарних факультетах та в підрозділах:

 • на факультеті міжнародних відносин, політології та соціології;
 • на факультеті історії та філософії;
 • на економіко-правовому факультеті (за спеціальностями: право; облік і оподаткування; економіка; економічні теорії; економічна кібернетика; фінанси; банківська справа та страхування; менеджмент ЗЕД; менеджмент організації і адміністрування; менеджмент готельно-ресторанної діяльності);
 • на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи;
 • на філологічному факультеті (відділення української мови та літератури, російської мови та літератури, болгарської мови та літератури, прикладної лінгвістики); з 1993 року спільно з філологічним факультетом здійснюється підготовка фахівців за двома спеціальностями: "філолог, викладач української/російської мови та літератури, англійської /німецької мови".
 • в групах викладання іноземної мови для аспірантів.

Французька мова викладається також на всіх природничих факультетах.

На даний час кафедра є одним з найчисельніших структурних підрозділів університету (21 шт. од.). Середній вік викладачів кафедри – 45.7 років.

Роботу кафедри здійснюють три секції:

секція англійської мови (20 викладачів, зав. секцією – к. філол. н., доц. Ануфрієва Н.М.)

секція французької мови (4 викладача, зав. секцією – к.філол.н., доц. Іванова Н.Г.)

секція німецької мови (3 викладача, зав. секцією – к.філол.н., доц.Тупікова Т.В.)

Викладання іноземних мов на кафедрі здійснюється за модульно-рейтинговою системою, що суттєво підвищує організацію навчального процесу і позитивно позначається на загальній успішності студентів.

Кафедра співпрацює з профілюючими кафедрами, що дає можливість розробляти робочі програми, зважаючи на тематику профілюючих дисциплін. Викладачі кафедри сумісно с фахівцями гуманітарних факультетів проводять тематичні дискусії, засідання Круглого столу, активно залучають до виступів з доповідями про свої наукові здобутки обдарованих студентів на щорічних наукових студентських конференціях ОНУ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Тематика наукових та науково-методичних досліджень викладачів кафедри в основному пов'язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широке коло проблем у галузі методики викладання іноземних мов.

Науково-дослідницька тема кафедри: "Методологічні засади розроблення та впровадження навчання іноземної мови за професійним спрямуванням» (Науковий керівник: к.пед.н., доц. Добровольська Л.В.). Викладачі кафедри також досліджують питання в галузі лінгвістики тексту, компаративістики, теоретичної фонетики, педагогіки.

За період з 2004 по 2018 р.р. викладачами кафедри захищено 22 кандидатські дисертації. В цілому на кафедрі працює 25 кандидатів наук, з яких 22 мають звання доцента. За останні п’ять років опубліковано 4 монографії, 89 наукових статей (37 фахових та 18 закордонних), 36 тез. 

Щорічно викладачі кафедри беруть участь в наукових конференціях та науково-практичних семінарах. З 1998 р. на базі кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови, присвячена пам'яті доктора педагогічних наук, професора Скалкіна В.Л.. Друкується збірник доповідей.

 За період з 2015-2018 р.р. викладачами кафедри видано 14 навчальних та навчально-методичних видань:

 • Набока О.М. Listening comprehension practice. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу відділення “Міжнародні відносини”. Oдеса: Фенікс, 2014.-
  54с. (3.4 ум.арк.).
 • Набока О.М.,Улітіна Н.О. Listening Comprehension Practice. Навчальний посібник для студентів ІV курсу відділення “Міжнародні відносини”.Oдеса: Фенікс, 2014.-112с. (7 ум.арк.).
 • Набока О.М., Джуматій О. О.Business English. Part І. Методичний посібник для студентів ІV курсу відділення “Міжнародні відносини”.Oдеса:Фенікс, 2014.-125с. (7.8. ум.арк.).
 • Набока О.М., Джуматій О. О.Business English. Part ІІ . Методичний посібник для студентів ІV курсу відділення “Міжнародні відносини”. Oдеса: Фенікс, 2014.-107с. (6.7 ум.арк.).
 • Набока О.М., Онищук І.Ю. Conversation Practice. Методичний посібник з аспекту мовленнєва практика для студентів І курсу відділення “Міжнародні відносини”. Oдеса: Фенікс, 2014.-135с. (8.4. ум.арк.).
 • Ануфрієва Н.М., Віт Н.П., Караваєва Т.Л. «English for Journalists». Навчальний посібник з читання перекладу та анотування текстів за фахом для бакалаврів відділення журналістики. Н.М. Ануфрієва, Н.П. Віт, Т.Л. Караваєва – Одеса :Фенікс, 2015. –119 с. (7.43 ум.др.арк.). Друкується за рішенням Вченої Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 3 від 24. 11.2015.
 • Букреева Л.Л., Іваницька Ю.В., Козак Т.Б. Методичні вказівки з німецької мови для студентів факультету романо-германської філології «Еквівалентиний переклад емоційного компонента значення». Л.Л. Букреева, Ю.В. Іваницька, Т.Б.Козак . – Одеса : Фенікс, 2015. –46 с. ( 1.61 ум др. арк..). Друкується за рішенням Навчально-методичної Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 10 від 25.06.2014.
 • Добровольська Л.В. Добровольська Д.М. Методичний посібник для навчання інформативного читання текстів за фахом «Видавнича справа та редагування» . Добровольська Л.В., Добровольська Д.М. – Одеса:Тукан, 2015. – с. 42. (1.61 др.арк.).
 • Тер-Григорьян М.Г., Караваєва Т.Л. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу за напрямом « Політологія» ч. ІІІ М.Г. Тер-Григорьян, Т.Л. Караваєва. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015. – 70 с. (4.07 ум др. арк..). Друкується за рішенням Навчально-методичної Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 6 від 18.03 2015
 • Тер-Григорьян М.Г, Мікава Н.М., Рудік І.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсу факультету ЄПФ за напрямом «Правознавство». М.Г.Тер-Григорьян, Н.М.Мікава, І.В. Рудік.-Одеса, Букаєв Вадим Вікторовіч, 2015 –262 с. (14.78 ум.др.арк.). Друкується за рішенням Вченої Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 10 від 10 червня 2015.
 • Тупікова Т.В., Козак Т.Б. Методична розробка до практичного курсу з німецької мови для студентів ІІ-ІV курсів філологічного факультету. Т.В. Тупікова, Т.Б. Козак. – Одеса :Фенікс, 2015. – 70 с. (4.0 ум. др.арк.) Друкується за рішенням Навчально-методичної Ради ОНУ імені І.І.Мечникова. Протокол № 7 від 20 травня 2015.
 • Ануфрієва Н.М.,Олійниченко О.В. Методичний посібник «ENGLISH FOR PHILOLOGISTS для здобувачів І- го ( бакалаврського) рівня вищої освіти». – Одеса: Фенікс, 2017. – 85с. (4 ум.др. арк.).
 • Голубенко Л.М., Кулина І.Г., Козак Т.Б. Практикум до курсу «Вступ до германської філології ( для студентів факультету романо-германської філології ( денна та заочна форми навчання) та інших факультетів які вивчають « Вступ до германської філології» – Одеса : Фенікс ,2017
 • Букрєєва Л.Л., Іваницька Ю.В., Козак Т.Б. Эквивалентный перевод. Способы достижения эквивалентности при переводе немецких текстов .ч.4. – Одеса: Феникс, 2017. – 2 ум др. арк.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Кожні 5 років викладачі кафедри проходять стажування у ВНЗ Одеси та зарубіжних навчальних закладах. На базі кафедри проходять стажування викладачі іноземних мов вищих навчальних закладів м. Одеси та Одеської області. 

СПІВПРАЦЯ З БРИТАНСЬКОЮ РАДОЮ В УКРАЇНІ

З 2015 року ОНУ імені І. І. Мечникова є учасником спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки в Україні «Англійська мова для університетів» (2014-2018 р.р.). Проект був ініційований Британською Радою в грудні 2013 року після того, як підвищення рівня володіння англійською мовою було визначено Міністерством освіти і науки України як пріоритетний напрямок своєї діяльності.
Основною метою проекту є досягнення трансформаційних змін в рівні володіння мовою в українських університетах як серед викладачів, так і студентів, що дасть їм можливість брати активнішу участь у міжнародних заходах і програмах. У довгостроковій перспективі в цілі проекту входить сприяння нарощуванню стійкого потенціалу в галузі викладання англійської мови та введення університетських стандартів, які передбачають підготовку студентів до рівня В2 / С1 відповідно до шкали Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти у ВНЗ України.

Цільова група:

 • студенти;
 • викладачі англійської мови;
 • викладачі спеціальних дисциплін засобами англійської мови.

Http://www.britishcouncil.org.ua 

Нововведення:

У зв'язку зі зростаючою інтернаціоналізацією вищої освіти, посиленням інтеграційних процесів і зростанням ролі англійської мови як lingua franca, найбільш важливими для університету, і кафедри зокрема, є такі напрямки роботи:

 • готувати кадри, здатні викладати спеціальні дисципліни, публікувати наукові роботи, спілкуватися із зарубіжними колегами, брати участь в міжнародних конференціях і проектах англійською мовою;
 • змінити підхід до викладання англійської мови на студентоцентрований, тобто перейти від традиційної технології навчання – передачи знань – до проблемної, компетентнісно-орієнтованої, спрямованої на поглиблення практичних знань студентів, і націлитися на викладання англійської мови професійної та академічної спрямованості.

Згідно до цього:

 • було змінено методику викладання не тільки англійської мови, але і спеціальних дисциплін засобами англійської мови;
 • розширено спектр дисциплін, які читаються англійською  мовою для українських та іноземних студентів;
 • організовано, за підтримки ректора Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова професора І.М. Коваля та завідуючої кафедри ІМГФ доцента Н. П. Віт, і проведено сертифікованими тренерами, доцентами І. Ю. Онищук та О. А. Румянцевою безкоштовний 90-годинний курс підвищення кваліфікації "Англійська для професорсько-викладацького складу", після закінчення котрого 32 викладача отримали сертифікати про успішне проходження курсу;
 • відповідно до нормативних документів (Закон України «Про вищу освіту», Стаття 10 «Стандарти вищої освіти» і з урахуванням Загальноєвропейської шкали мовної компетенції CEFR), у співпраці з викладачами профілюючих дисциплін кафедрою ІМГФ було розроблено і пілотовано в навчальний процес з подальшим моніторингом модульні професійно-орієнтовані програми для студентів усіх спеціальностей I рівня освіти гуманітарного профілю;
 • відповідно до постанови Кабміну від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» розроблена програма "Англійська мова академічного спрямування: Академічне письмо". Велика увага в програмі приділяється організації самостійної роботи аспірантів з акцентом на розвиток їх автономії. В якості однієї з основних форм організації СРС розглядається портфоліо, як кращий спосіб організації накопичувальної оцінки і мотивування PhD студентів.

В рамках програми безперервного професійного розвитку (або професійного розвитку протягом життя) 13 викладачів кафедри ІМГФ пройшли тренінги при Британській Раді в Україні: "Англійська мова професійного спрямування", "Академічна англійська", "Розробка і укладання програми курсу", «Оцінювання», «Спостереження і зворотний зв’язок», «Англійська мова для професорсько-викладацького складу», «Курс підготовки сертифікованих тренерів Британської Ради в Україні», «CiVELT» (три цикли: 1. Основні принципи викладання англійської мови професійного спрямування. 2. Мова і навички. 3. Розробка курсу і матеріалів. Безперервний професійний розвиток викладача англійської мови професійного спрямування).

Відповідно до рекомендацій було змінено науково-дослідницьку тему кафедри і зосереджено наукові інтереси викладачів кафедри на питаннях сучасної методики викладання іноземної мови професійної та академічної спрямованості.

У співпраці з викладачами профілюючих дисциплін кафедра ІМГФ продовжує готувати студентів до участі в щорічній загальноуніверситетській науково-практичній конференції на іноземних мовах, розглядаючи підготовку виступів як дієвий спосіб організації самостійної роботи студентів, як одну з форм моніторингу якості іншомовної підготовки, як засіб мотивації і важливий компонент професійної підготовки майбутніх фахівців. У 2018 р. виповнилося 25 років з моменту проведення першої наукової студентської конференції на іноземних мовах. За цей час студентами підготовлено 2398 доповідей англійською, німецькою та французькою мовами.

З 2013 року в ОНУ ім I.I. Мечникова проводиться Міжнародний конкурс "Mots d'or" під егідою ассоціаціії з просування ділової французької мови (APFA, Париж, Франція). У 2017 році організатор конкурсу доцент Н.Г. Іванова нагороджена Почесною Медаллю Міжнародної організіції франкофонії (OIF), асоціації з просування ділової французької мови (APFA, Париж, Франція).

 • УЧАСТЬ У ТРЕНІНГАХ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ

  Учасник

  ФІБ\

  Participant

  Назва тренінгу, зміст

  Course title, content

  Тривалість курсу

  Course duration

  Дата

  Date

  2015

  Nadiya

  Vit

  ESP Teacher Development course as a part of British Council CiVELT course

  What is ESP? Needs analysis; Specialist content in ESP; ESP language analysis; ESP course design; ESP methods and materials; The Role of the ESP teacher; Evaluation and assessment in ESP.

  72 hours

  28 June – 11 July, 2015

  Irina Onishchuk

  What is EAP? Needs analysis and materials evaluation; Language Learning needs; Language learning methods; Language of EAP-skills; Language of EAP-grammar, vocabulary and functions; Teaching EAP-planning; Teaching EAP-delivery; Teaching EAP-in the classroom (approaches); teaching EAP-in the classroom (instruction and response); assessment and evaluation

  38 hours

  04-11 July 2015

  Marina Ter-Grigoryan

  What is EAP? Needs analysis and materials evaluation; Language Learning needs; Language learning methods; Language of EAP-skills; Language of EAP-grammar, vocabulary and functions; Teaching EAP-planning; Teaching EAP-delivery; Teaching EAP-in the classroom (approaches); teaching EAP-in the classroom (instruction and response); assessment and evaluation

  38 hours

  4-11 July 2015

  Olga Aleksandrova

  ESP Teacher Development course as a part of British Council CiVELT course

  What is ESP? The Language of ESP: lexis;

  The Language of ESP: understanding your learners’ field; Language Learning in ESP: understanding needs;

  Course and Syllabus design;

  Course and Syllabus design in ESP: needs analysis;

  Course and Syllabus design in ESP: designing a syllabus; Course and Syllabus design in ESP: materials evaluation and selection;

  Materials in ESP: developing authentic tasks;

  Materials in ESP: exploiting vocational contexts as resources; Materials in ESP: adapting the given course-book;

  Lesson Planning in ESP: identifying and selecting lesson aims;

  In the Classroom: working with context;

  Testing and Evaluation in ESP: understanding concepts

  .

  38 hours

  4-11 July 2015

  Dobrovolska Liudmyla

  ESP Teacher Development course as a part of British Council CiVELT course

  What is ESP?; ESP Language analysis; Language learning in ESP

  Course and syllabus design in ESP

  materials in ESP; Teaching ESP-lesson planning; Teaching ESP- in the classroom; Testing and evaluation in ESP.

  35 hours

  24-31 August 2015

  Iryna

  Rudik

  ESP Teacher Development course as a part of British Council CiVELT course

  Aim, Objectives and Outcomes; Structuring and Individual University ESP Course; The Map of Module Design; Assessment Principles, Types and Instruments.

  35 hours

  25-30 November 2015

  Nana

  Mikava

  What is EAP?

  Needs analysis and materials evaluation; Language Learning needs; Language learning methods; Language of EAP-skills; Language of EAP-grammar, vocabulary and functions; Teaching EAP-planning and delivery; Teaching EAP-in the classroom (approaches); Teaching EAP-in the classroom (instruction and response); Assessment and evaluation

  38 hours

  24-29 November 2015

  Iryna Marchuk

  What is EAP

  Needs analysis and materials evaluation

  Language Learning needs

  Language learning methods

  Language of EAP - skills

  Language of EAP - grammar, vocabulary and functions Teaching EAP – planning

  Teaching EAP – delivery

  Teaching EAP - in the classroom (approaches)

  teaching EAP - in the classroom (instruction and response) Assessment and evaluation

  35 hours

  01-06 December 2015

  2016

  Olena Olijnychenko

  EAP Teacher Development course at the Teacher Development School organized within the framework of the “English for Universities” project

  35 hours

  11-15 January 2016

   

  Olena

  Naboka

  ESP Teacher Development course as a part of British Council CiVELT course at the Teacher Development School organized within the framework of the “English for Universities” project)

  What is ESP?

  ESP Language analysis

  Language learning in ESP

  Course and syllabus design in ESP

  materials in ESP

  Teaching ESP-lesson planning

  Teaching ESP- in the classroom

  Testing and evaluation in ESP

  Continuous Professional Development

  35 hours

  11-15 January 2016

  Nadiya

  Vit

  University ESP Course

  Aim, Objectives and Outcomes; Structuring and Individual University ESP Course; The Map of Module Design; Assessment Principles, Types and Instruments.

  35 hours

  01 - 05 February 2016

  Irina Onishchuk

  English for Academics

  English for Academics

  36 hours

  28 hours

  29 February – 03 March 2016

  06-08 June 2016

  Olga Dzumatiy

  ( Matovich)

  ESP Teacher Development course as a part of British Council CiVELT course

  ESP Definitions & Branches

  Teacher-centered/learner-centered approach

  Teacher/Learner roles

  Learner’s needs****

  21st century learner and skills

  Bloom’s taxonomy

  Learning Styles

  Grammar in ESP

  Vocabulary in ESP

  Task-based learning

  35 hours

  25-29 липня 2016

  Irina Onishchuk

  Professional Award in Teacher Development

  Unit 1: Introduction to Teacher Training

  Credit Value:1

  Learning Hours: 10

  Unit 2: Making Workshops Effective

  Credit Value: 2

  Learning Hours: 20

  Unit 3: Workshop Design

  Credit Value: 3

  Learning Hours: 30

  60 hours

  22 November -02 December

  2016

  2017

  Olena Olijnychenko

  ESP Teacher Development course as a part of British Council CiVELT course

  ESP Definitions & Branches

  Teacher-centered/learner-centered approach

  Teacher/Learner roles

  Learner’s needs

  21st century learner and skills

  Bloom’s taxonomy

  Learning Styles

  Grammar in ESP

  Vocabulary in ESP

  Task-based learning

  35 hours

  8-13 February 2017

  Nataliia

  Koval

  EAP COURSE on the British Council English for universities project

  What is EAP

  Needs analysis and materials evaluation

  Language Learning needs

  Language learning methods

  Language of EAP - skills

  Language of EAP - grammar, vocabulary and functions Teaching EAP – planning

  Teaching EAP – delivery

  Teaching EAP - in the classroom (approaches)

  teaching EAP - in the classroom (instruction and response) Assessment and evaluation

  35 hours.

  08 - 13 February 2017

  Yuliia Sarzhan

  CiVELT 1: Essentials

   What is ESP; Understanding needs; Motivation; Positive classroom interaction; Developing authentic tasks; Exploiting vocational contexts as resource; Adapting the given coursebook; Identifying and selecting lesson aims; Identifying the components of a lesson; Lesson planning – the roles of the teacher; The basic elements of lesson planning

   

  35 hours

  08-13 February 2017

  Yuliia Sarzhan

  CiVELT 2: Language of ESP

  Understanding your ESP learner’s field; Teaching grammar and vocabulary in ESP classroom; Approaches to teaching language skills in ESP classroom: speaking, reading, listening and writing

  42 hours

  13-19 July 2017

  Nana

  Mikava

  CiVELT 2: Language of ESP

  Understanding your ESP learner’s field;

  Teaching grammar and vocabulary in ESP classroom; Functional language in ESP classroom: speaking, reading, listening and writing

  42 hours

  13-19 July 2017

   

  Nadiya

  Vit

  Observation and Feedback

  10 hours

  07 – 09 December 2017

  2018

  Iryna

  Rudik

   CiVELT 2: Language of ESP (with ESP components) What is ESP? Needs Analyses Material Evaluation,Books Relevance English For/Through Definition, Functions  ESP : Tasks for Learners Aspect Teaching Peculiarities

  35 hours

  1-6 March 2018

  Nana

  Mikava

  CiVELT 3: ESP course and materials.

  ESP teacher CPD

  ESP course design for specified groups of learners;

  ESP materials selection and evaluation; Categories of errors and error correction techniques; Utilisation of learner’s content; Assessment and evaluation forms and practices; Continuing professional development (CPD) range of tools and ways for an ESP teacher CPD

  35 hours

  1-6 March 2018

  Yuliia Sarzhan

  CiVELT 3: ESP course and materials.

  ESP teacher CPD

  ESP course design for specified groups of learners; ESP materials selection and evaluation; Categories of errors and error correction techniques; Utilisation of learners’ content; assessment and evaluation forms and practices; Continuing professional development (CPD) range of tools and ways for an ESP teacher CPD

   

  35 hours

  1-6 March 2018

  Dobrovolska Liudmyla

  CiVELT 2: Language of ESP (with ESP components) What is ESP? Needs Analyses Material Evaluation,

  Books Relevance English For/Through Definition, Functions  ESP : Tasks for Learners Aspect Teaching Peculiarities

  36 hours

  08-14July 2018

  Iryna

  Rudik

  CiVELT 3:

  Course and syllabus design in ESP:

  errors and correction:

  testing and evaluation in ESP

  38 hours

  8-13 July 2018

  УЧАСТЬ У СИМПОЗІУМАХ

  Nadiya Vit

  16 – 18.02.2017 Nadiya Vit attended the “ESP”: Planning for Success” Symposium on the British Council English for Univesities project.

  28.09.2017 Nadiya Vit attended the British Council in Ukraine event dedicated to the presentation of the publication “The internalization of Ukrainian universities: the English language dimension”.

  07 – 09.12.2017 Nadiya Vit attended the National Symposium “Impact of the English for Universities Project on the Internalization of Ukrainian Universities.

  ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ УКРАЇНИ

  Тренер

  Trainer

  Зміст курсу

  Course content

  Дата проведення

  Date

  Irina Onishchuk

  35 hours

  CiVELT: Essentials. What is ESP? Understanding Needs. Motivation. Positive Classroom Interaction. Developing Authentic Tasks. Adapting the Given Coursebook. Identifying and Selecting Lesson Aims. Identifying the Components of a Lesson. Lesson planning – the Roles of the Teacher. The Basic Elements of the Lesson Planning.

  08-13 February 2017

  Irina Onishuck

  35 hours

  CiVELT: Essentials. What is ESP? Understanding Needs. Motivation. Positive Classroom Interaction. Developing Authentic Tasks. Adapting the Given Coursebook. Identifying and Selecting Lesson Aims. Identifying the Components of a Lesson. Lesson planning – the Roles of the Teacher. The Basic Elements of the Lesson Planning.

  14-19 July 2017

ФОТОГАЛЕРЕЯ КАФЕДРИ

 

СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЩОРІЧНА НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ»

ТРЕНІНГИ

СЕРТИФІКАТИ

ДИСЕМІНАЦІЇ

ПРОГРАМА "АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ"

СЕКЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

СЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 

Адреса кафедри

Французький бульвар, 24/26, кімната 155, м. Одеса, 65058, Україна
Тел.: (0482) 635-745
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e569c95435176323070331582734485
title_5e569c954363b5592832251582734485
title_5e569c954374e20112493931582734485
title_5e569c95438626324542191582734485
Top