Наукова діяльність

Аспірантура, докторантура

На факультеті романо-германської філології працює спеціалізована Вчена рада Д 41.051.02. Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 р. № 996 їй надано право проводити захист кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 10.02.01 – українська мова та 10.02.04 – германські мови. У 2018 р. спеціалізована вчена рада провела 22 засідання (6 докторських дисертацій: 5 – за спеціальністю 10.02.04 – германські мови і 1 – за спеціальністю 10.02.01 – українська мова) і 16 кандидатських дисертацій (10 за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та 6 за спеціальністю 10.02.01 – українська мова).

Крім того, провідні науковці факультету здійснюють керівництво кандидатськими дисертаціями та консультування докторських дисертацій за 7 спеціальностями:

 • 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство
 • 10.02.05 – романські мови
 • 10.02.15 – загальне мовознавство
 • 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
 • 13.1.1 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові видання факультету

У 2018 році факультетом були видані чергові випуски наукових збірників та журналів:

 • Записки з романо-германської філології // Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 1 (40). – Одеса: КП ОМД, 2018. – 242 с.
 • Записки з романо-германської філології // Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 2 (41). – Одеса: КП ОМД, 2018. – 241 с. Бази реферування та індексування журналу : «Наукова періодика України» (НБУВ),  УРЖ «Джерело» (Ukrainian abstracting journal), «Україніка наукова» (bibliographic Database «Ukrainika scientific”), «Наукова періодика України» (УРАН), Інституційний депозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Українські наукові журнали, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus Journals Master List (ICV 2018=96,55), Google Scholar, Base-search, eLibrary (РИНЦ).
 • Збірник наукових статей студентів та викладачів відділення перекладу, присвячений 20-річчю відділен»я перекладу.- Одеса, 2018.- 80 с.
 • Записки з ономастики = Operainonomastica : збірник наукових праць / ред. кол.: О.Ю. Карпенко (від. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2018. – Вип. 21.- 158 с.
 • Любовь к слову: филологические заметки в честь юбилея профессора В.А.Кухаренко. Сборник научных статей (под ред. И.М.Колегаевой).- Одесса: КП ОГТ, 2018.- 280 с.
 • Збірник власних перекладів викладачів та студентів «Натхнення»- Одеса, 2018.-36 с.

Наукові публікації

Монографії окремих вчених факультету:

 • Скляренко О. М. Типологическая ономастика : [монография] в 5 кн. Книга пятая. Ономастические этюды : Мифология сквозь призму ономастики. – Одесса, Астропринт, 2018. – 560 с.
 • ДомброванT.I.«An Introduction to Linguistic Synergetics». – UK: Cambridge Scholars Publishing, 2018. – 152 p.

Колективні монографії, які видано факультетом:

 • Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспектива розвитку в умовах глобалізації: Колективна монографія; за ред. проф. О. С. Цокур. – О.: ФОП Бондаренко О. М.- 100 с.

Колективні монографії, у створенні яких взяли участь науковці факультету:

 • Rumyantseva O.A., Vit N.P. Portfolio as a form of promoting PhD students’ autonomy/ Olena Rumyantseva, Nadiya Vit//Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltaija Publishing”, 2018. 544 p.
 • Нагорна Н. В. «Implementation of innovative ways forming professional competence of future education managers» «Педагогічні та психологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття» Університет економіки в Стальовій Волі за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.
 • Колективна монографія. Європейське видавництво “Izdevnieciba “BaltijaPublishing” (м. Рига, Латвія) індекс ISBN. 31 жовтня 2018 р.
 • Морозова И.Б. Функциональная роль прямого обращения в различных формах художественной коммуникации// Колективна монографія: Морозова І.Б., Пожарицька О.О. Новітні тенденції у лінгвістиці.- Мелітополь, 2018 (0,6 д.а.).

Викладачі факультету щорічно впроваджують результати своїх наукових досліджень у навчальний процес. У 2018 році було видано підручник:
Васильченко О. Г. Навчально-методичний комплекс DU 4: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Олена та ін.  – Вінниця: Нова Книга, 2018. –  178 с. 1,7 ум. друк. арк.

Навчальні посібники:

 • Григорян Н.Р., Хапіна О.В.Ланчуковська Н.В., Віт Ю.В., Бігунова Н.О., Євдокимова І.О., Дьоміна Н.Ю., Пеливан О.К., Савілова Л.В. Phonetics (1st year). – Одеса: Феникс, 2018. – 127 с.
 • Бігунова Н.О., Олінчук В.В., Хапіна О.В. The communicative Function of Intonation. – Одесса: КП ОГТ, 2018. – 112с.
  Ланчуковська Н.В. Evergreen Vocabulary Topics. – Одеса: Феникс, 2018. – 155 с.
 • Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Ланчуковська Н.В. A Practical Course in English Phonostylistics (навчальний посібник для студентів Ш курсу англійського відділення). – Одесса, 2018. – 123 с.
 • Голубенко Л.М., Колесниченко Н.Ю., Марінашвілі М.Д. Асистентська практика здобувачів вищої освіти ступеня магістра: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 035 "Філологія" спеціалізацій 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)", 035.05 "Романські мови та літератури (переклад включно)" – Одеса: "Одеський національний університет імені І.І. Мечникова", 2018. – 73 с.
 • Діденко М.О., Берлинська Л.О., Паінсі Г. Німецька мова як друга іноземна: Навчальний посібник для початківців. Частина 2.- Одеса: Артіль, 2018. – 130 с.
 • Голубенко Л.М., Кулина І.Г., Березіна Ю.О. Історія німецької мови. Практикум з курсу для студентів та аспірантів факультету РГФ. Частина IІ.- Одеса: Фенікс 2018.- 67 с.
 • Караваєва Т.Л. , Мітіна О.М., Швелідзе Л.Д. Навчальний посібник Profеssional English for International Communication (cybercrime). Одеса : Фенікс, 2018 - 90 с.
 • Романець В.М. Особливості літературного процесу в країнах Західної Європи та США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).- Одеса, 2018. – 60 с.
 • Матузкова Е.П. Перевод с английского: основы теории и практики. Учебное пособие для студентов 3-4 курсов переводческих отделений и факультетов высших учебных заведений.- Одесса: Изд-во КП ОГТ, 2018.- 114 с.

Наукові гуртки на факультеті

 • на кафедрі граматики англійської мови працює відкритий науково-практичний гурток з англійської мови Grammar Club, організаторами якого є професор Морозова І.Б. та доцент Пожарицька О.О. Grammar Club щомісячно випускає стінні газети «I Love Grammar», в яких відображається робота гуртка, проблемні питання мовознавства та лінгвокраїнознавства;
 • при кафедрі лексикології та стилістики англійської мови працюють англомовні клуби ‘Speaking Club’, ‘English Book Club’, організовані доцентом Поздняковим Д.О., старшими викладачами Красницькою К.В., Новаковською О.М. та викладачем Нетребою К.С.;
 • при кафедрі зарубіжної літератури працює кабінет мистецтв, який став місцем проведення лекцій викладачів кафедри, зокрема професора Силантьєвої В.І., з історії мистецтва та літератури.

Наукові конференції

Науковцями факультету 3-4 жовтня 2019 року була організована та проведена 3-я Міжнародна франкофонна конференція в Україні «Мови, науки і практики» .

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e5689e1dabe02858149091582729697
title_5e5689e1dad0014857987231582729697
title_5e5689e1dae369126515291582729697
title_5e5689e1daf935695707641582729697
Top