Наукова діяльність

Аспірантура, докторантура

На факультеті романо-германської філології працює спеціалізована Вчена рада Д 41.051.02. Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 31.12.2020 р. проводити захист кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 10.02.01 – українська мова та 10.02.04 – германські мови. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 12 засідань (3 докторські дисертації: за спеціальністю 10.02.01 – українська мова) і 9 кандидатських дисертацій (8 за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та 1 за спеціальністю 10.02.01 – українська мова).

Крім того, провідні науковці факультету здійснюють керівництво кандидатськими дисертаціями та консультування докторських дисертацій за 7 спеціальностями:

 • 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство
 • 10.02.05 – романські мови
 • 10.02.15 – загальне мовознавство
 • 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
 • 13.1.1 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові видання факультету

У 2019 році факультетом були видані чергові випуски наукових збірників та журналів:

 1. Записки з романо-германської філології» – Випуски 1 (42) і 2 (43) - 2019.
 2. Збірник наукових статей студентів та викладачів відділення перекладу, присвячений 20-річчю відділення перекладу. – Одеса, 2019. - 80 с.
 3. Збірник власних перекладів викладачів та студентів "Натхнення". – Одеса, 2019. – 36 с.
 4. Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / ред. кол.: О.Ю. Карпенко (від. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2019. – Вип. 22. – 158 с.
 5. Збірник матеріалів 74-ї звітної наукової конференції „Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства”.- Одеса: ВМВ, 2019.- 156 с.

Наукові публікації

Монографії окремих вчених факультету:

 • Синявська Л. І. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії. Одеса: КП ОМД, 2019. - 304 с.
 • Неклесова В.Ю. Відображення національно-мовної картини в омонімному ландшафті.- Одеса, 2019. – 330 с.

Колективні монографії, у створенні яких взяли участь науковці факультету:

 • Карпенко О.Ю., Полянічко О.Д. Ментальне буття космопоетонімів //Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє. Колективна монографія.- Одеса: ПолиПринт, 2019.-С.17-28.
 • Гринько Л.В. Correlation of modem Spanish grammatical rules and usage /Problem space of modem society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations. (колективна монографія). Варшава: Erida Sp.zo.o., 2019 http://www.erida.com.pl/. С.45-58 (1,1 д.а.).
 • Шуппе Л.В. Linguistic education at the universities of Spain: current state and perspectives of enhancement /Problem space of modem society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations. (колективна монографія). Варшава: Erida Sp.zo.o., 2019 http://www.erida.com.pl/. C97-110.
 • Кравченко Н.О. Лінгвальні та екстралінгвальні умови досягнення сінергійного ефекту англіканського богослужіння. Колективна монографія: «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» / за ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса: ПолиПринт, 2019. – С. 273-284.
 • Ланчуковська Н.В., Олінчук В.В. Особливості просодичного оформлення іронії в англомовному художньому дискурсі. Колективна монографія: «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» / за ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса: ПолиПринт, 2019. – С. 162-171.
 • Хапіна О.В., Шальов А.С. Лінгвістичні засоби створення експресивності в тексті сучасної англомовної казки. Колективна монографія: «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє» / за ред. Ковалевської Т.Ю. – Одеса: ПолиПринт, 2019. – С. 222-229.

Навчальні посібники:

 1. Мойсеєнко Н.Г., Сізова Л.В. Ділова мова. Навчально-методичний посібник. Одеса: ОНУ, 2019.- 122 с.
 2. Мойсеєнко Н.Г., Сізова Л.В. Ділова мова. Словник. Одеса: ОНУ, 2019. – 63 с.
 3. Голубенко Л.М., Кулина І Г. , Козак Т.Б. Навчальний посібник до курсу. «Вступ до германської філології». Одеса: Фенікс, 2019 .– 151с.
 4. Караваєва Т.Л., Мітіна О.М., Швелідзе Л.Д. Cybercrime Practice Tests. (20 units of vocabulary practice. Self-study and classroom use). Навчальний посібник для бакалаврів та магістрів, Одеса: Фенікс, 2019. – 76 с.
 5. Діденко М.О., Берлинська Л.О., Паінсі Г. Німецька мова як друга іноземна: Навчальний посібник для початківців. Частина 2. Одеса: Артіль, 2019. – 132 с.
 6. Kniazian M.O., Pantchenko I.V. Lecture suivie (à partir du roman de Gustave Flaubert «Madame Bovary»). Beau Bassin: Éditions universitaires européennes, 2019. - 95 p. Європейське університетське видання.
 7. Григорян Н.Р., Хапіна О.В.,Ланчуковська Н.В., Віт Ю.В., Бігунова Н.О., Євдокимова І.О., Дьоміна Н.Ю., Пеливан О.К., Савілова Л.В. Phonetics (1st year). – Одеса: Феникс, 2019. – 127 с.
 8. Бігунова Н.О., Олінчук В.В., Хапіна О.В.The communicative Function of Intonation. – Одесса: КП ОГТ, 2019. – 112с.
 9. Ланчуковська Н.В. Evergreen Vocabulary Topics. – Одеса: Феникс, 2019. – 155 с.
 10. Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Ланчуковська Н.В. A Practical Course in English Phonostylistics (учбовий посібник для студентів Ш курсу англійського відділення). – Одесса, 2019. – 123 с.
 11. Скляренко О.М., Сидорук О.Ю. Навчальний посібник «English for Chemists: Part I – Англійська мова для хіміків: Частина І» для студентів, які вивчають іноземну мову за професійним спрямуванням, першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія).

Наукові гуртки на факультеті

 • на кафедрі граматики англійської мови працює відкритий науково-практичний гурток з англійської мови Grammar Club, організаторами якого є професор Морозова І.Б. та доцент Пожарицька О.О. Grammar Club щомісячно випускає стінні газети «I Love Grammar», в яких відображається робота гуртка, проблемні питання мовознавства та лінгвокраїнознавства;
 • при кафедрі лексикології та стилістики англійської мови працюють англомовні клуби Speaking Club, English Book Club, організовані доцентом Поздняковим Д.О., старшими викладачами Красницькою К.В., Новаковською О.М. та викладачем Нетребою К.С.;
 • при кафедрі зарубіжної літератури працює кабінет мистецтв, який став місцем проведення лекцій викладачів кафедри, зокрема професора Силантьєвої В.І., з історії мистецтва та літератури.

Наукові конференції

Головною подією 2019 р. було проведення 3-ї Міжнародної франкофонної конференції в Україні „Мови, науки та практики” за підтримки посольства Франції в Україні та Університетської Агенції Франкофонії, в якій взяли участь 210 фахівців різних галузей, з них 40 іноземних учасників з 25 країн світу. Матеріали конференції опубліковані.
На базі кафедри іноземних мов природничих факультетів була проведена І Міжнародна (V онлайн) науково-практична інтернет-конференція “Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгводидактичні, методичні та міжнародні перспективи”, за матеріалами якої було видано збірник.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6f8310190e18236078731601143568
title_5f6f83101923221156428691601143568
title_5f6f83101933317811871801601143568
Top