Кафедра теоретичної та прикладної фонетики англійської мови

Завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови, доцент, кандидат філологічних наук Григорян Нектар Разміковна

Завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови, доцент, кандидат філологічних наук Григорян Нектар Разміковна

Викладацький склад кафедри:

 • Григорян Нектар Разміковна - доцент, кандидат філологічних наук
 • Кравченко Ніна Олександрівна - доцент, кандидат філологічних наук
 • Олінчук Вікторія Володимирівна - доцент, кандидат філологічних наук;
 • Бігунова Наталя Олександрівна - доцент, кандидат філологічних наук;
 • Ланчуковська Надія Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук;
 • Хапіна  Оксана Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук;
 • Савілова Лариса Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук;
 • Євдокімова Інна Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук;
 • Віт Юлія Валеріївна – доцент, кандидат філологічних наук;
 • Пеливан Оксана Костянтинівна – доцент, кандидат філологічних наук;
 • Дьоміна Наталя Юхимівна - доцент, кандидат філологічних наук;
 • Денисова Юлія Андріївна - лаборант

Загальна характеристика кафедри

Кафедра теоретичної та прикладної фонетики англійської мови була заснована у 1952 році наказом № 279 від 28.05.1952 року Одеського педагогічного інституту іноземних мов.
У 1960 році у зв’язку  з приєднанням факультету до Одеського держуніверситету ім. І.І.Мечникова кафедра перейшла до складу університету під назвою “Кафедра фонетики англійської мови” (наказ № 856 від 5.05.1960року).

З 1952 року до 1975 року на посаді завідуючого кафедрою фонетики працювала доктор філологічних наук, професор Бровченко Т.О. з 1981 року до 1985 року завідуючим кафедрою була кандидат філологічних наук, доц.. Мірошниченко М.В. З 1986 року завідуючим кафедрою була обрана доктор філологічних наук, професор Нушікян Є.А. З 1995 року кафедрою керує доцент Григорян Н.Р.

На теперішній час до складу кафедри входять11 доцентів, кандидатів філологічних наук. За кафедрою закріплено 10 аспірантів та співшукачів. З 2004 року було успішно захищено 17 дисертацій.

Викладачі кафедри працюють у групах з 1 по 5 курси на англійському відділенні, а також на французькому відділенні викладають другу мову. Кафедра виконує навантаження на філологічному факультеті (українське відділення) у групі з поширеним вивчанням англійської мови. Дисципліни, які викладаються, забезпечуються підручниками з грифом МО України, методичними вказівками, складеними викладачами кафедри, навчальними фільмами, звукозаписами та наочними засобами.

Експериментальною базою кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови є лабораторія експериментальної фонетики.

На кафедрі існує власна школа практичної фонетики, яка заснована професором Бровченко Т.О., на ідеях та методах проф. Трахтерова. Прихильницею цих ідей була видатний викладач Б.Я. Лебедінська, а також її послідовниця Нушікян Е.А., на теперішній час - Григорян Н.Р.та Кравченко Н.О.

Кафедра теоретичної та прикладної фонетики є унікальною частиною регіону, єдиною кафедрою іноземної мови, на якій розробляються теоретичні основи фонетики  та їх практичне застосування.

Наукова діяльність кафедри:

У 2006 році завершена науково-дослідна тема кафедри: “Дослідження звучащого дискурсу”.

З 2007 року на кафедрі проводяться дослідження за темою “Дослідження лінгвокультурологічних та просодичних особливостей усного мовлення”. Науковий керівник – к.ф.н, доц.. Гри горян Н.Р. наказ № 1239-18 від 15.05.07.

Видано навчально-методичної літератури:

 1. Бігунова Н.О., Нестерова Т.О. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу РГФ (частина 2). – Одеса. – 2004.
 2. Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Ланчуковська Н.В.,  Олінчук В.В. Учбовий посібник “ A Practical Course in English Phonostylistics” для студентів 3-4 курсів англійського відділення. Одеса .- 2005.- 105 стор.
 3. Дученко Т.С. Listenning comprehension. – Одеса. – 2004.
 4.  Григорян Н.Р., Мірошниченко М.В. “An Aid in Aural Perception and Speech Production in English”.-Одеса.-2005. –30 стор.
 5. Григорян Н.Р., Кравченко Н.А., Ланчуковская Н.В., Олинчук В.В. “ Practical course in    English phonostylistics”. Методическое пособие, ОНУ, 2005.
 6. Дученко Т.С. Методичні  вказівки з розвитку фонетичних навичок англійської мови (для студентів 1 курсу)- Вересень 2005
 7. Дученко Т.С. Вводно-коррективный курс для студентов 1 курса-Серпень 2005.
 8. Бигунова Н.О.Учебное пособие по фонетике английского языка для студентов 2 курса факультет романо-германской филологии  (1 семестр). Одеса 2005.50стр.
 9. Бигунова Н.О.Учебное пособие по фонетике английского языка для студентов 2 курса факультет романо-германской филологии  (2 семестр). Одеса 2005.40стр.
 10. Бигунова Н.О. Методические указания для домашнего чтения по книгам  J.Aldridge “The last inch”, Jean Webster “Daddy-Long Legs”, Katherine Mansfield “Selected stories”, John Braine “Room at the Top” для студентов 3 и 4 курсов, изучающих английский как второй иностранный язык. Составители: канд.филол.наук, доцент М.В.Мирошниченко, канд.филол.наук, доцент Н.А.Бигунова, асп. И.А.Евдокимова. Одесса 2005, 45 стр.
 11. Бигунова Н.О.Учебное пособие по фонетике английского языка для студентов 2 курса факультет романо-германской филологии  (2 семестр). Одеса.- 2006.40стр.

Підготовка кадрів:

В період з 2001 по 2007 рр.

Захистили кандидатські дисертації:

 1. Ланчуковська Н.В. “ Прагматичний аспект інтонації у реалізації іронії в англомовному художньому тексті” 2003 р.
 2. Бігунова Н.О. “ Рівневе представлення концепту часу в усному наративному дискурсі” 2003 р.
 3. Присяжнюк О.Я. “ Просодичні особливості територіальних типів британського промовлення” 2003 р.
 4. Дьоміна Н.Ю. “ Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні” 2005 р.
 5. Рудік І.В. “ Усна англомовна проповідь, як вид мовленнєвого акту” 2005 р.
 6. Віт Ю.В. “ Англомовна офтальмологічна термінологія: лінгвокогнитивний аспект” 2006 р.

Підручники кафедри:

 • Бровченко Т.О., Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Дученко Т.С., Олінчук В.В.
 • Підручник “Theoretical Phonetics of Modern English”. – Одеса. – 2005. Волошин В.Г. Підручник з комп'ютерної лінгвістики для студентів вищих        навчальних закладів. – Суми. – 2004.
 • Бровченко Т.О., Григорян Н.Р., Кравченко Н.А., Дученко Т.С., Олінчук В.В., Сидоренко І. Л. Підручник “Theoretical Phonetics  of Modern English”. –

Учбові посібники кафедри:

 1. Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Ланчуковська Н.В.,  Олінчук В.В. Учбовий посібник “ A Practical Course in English Phonostylistics”для студентів 3-4    курсів англійського відділення. Одеса .- 2005.- 105 стор.
 2. Григорян Н.Р., Дученко Л.В., КравченкоН.О., Сидоренко І.Л.  “Listening comprehension (Elementary English) Навчальний посібник з розвитку навичок аудіювання (Англійська мова. Початковий етап). Одеса “Астропринт” Лютий 2005 Ланчуковська Н.В.  “Evergreen vocabulary topics”.- учбовий посібник з лексики англійської мови.- Одеса..- 2006.
 3. Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Ланчуковська Н.В., Олінчук В.В. A practical course on English Phonostylistics. Учбовий посібник для студентів 3-4 курсів англійського відділення. –2006.
 4. Бровченко Т.О., Волошин В.Г., Григорян Н.Р., Олінчук В.В., Петлюченко Н.В. “Принципи організації  та  засоби їх експериментально-фонетичних досліджень”. –учбовий посібник .- Рекомендовано МО для студентів ВУЗ-ів,які навчаються на філологічних спеціальностях. –Одеса. -2006.

Тези, опубліковані викладачами кафедри:

 • Олінчук В.В., Рябощук  Ю.П. «Об индивидуальных интонационных особенностях актерского чтения.» Збірник наукових праць. Матеріали ІV Міжнародної наук.- практичн. Конференції з питань метод.викл. ін. Мови, присв. Пам’яті проф. Скалкіна В.Л.- Одеса.-“Астропринт”-2005.-С. 309-314.
 • Вит Ю.В. «Терминология и ее место в языке.» Материалы 4 Международной научно-практической конференции по вопросам методики преподавания иностранных языков, памяти В.Я. Скалкина. Сборник научных трудов: Одеса, «Астропринт, 2005. – с. 258-263.

Видано статей:

 1. Григорян Н.Р. Матузкова Є. П. Роль ядерного тону в інтонаційному маркуванні тематичного компонента тексту. –  Міжнародна наукова конференція «Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики». – Львів. – 2004.
 2. Григорян Н.Р., Коляда В.П., Панченко М.О. Использование текстов массовой коммуникации в учебном процессе. Международная научная конференция. – Харьков. – 2004.
 3. Олінчук В.В., Бровченко Т.О., Волошин В. Г. Testing students in Segmental phonetics.- Міжнародна конференція Британської спілки “Англійська мова професійного спрямування.” – Донецьк. – 2004.
 4. Олінчук В.В. , Сидоренко І.Л. Стилистическая аранжировка устного рекламного дискурса как средство воздействия. // «Південий архів».- Херсон. - 2004.
 5. Олінчук В.В. Семантика та просодія фонаційних компонентів комунікації, що виражають емоції жінок та чоловіків. –  Міжнародна наукова конференція «Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики». – Львів. – 2004.
 6. Григорян Н.Р., Міллер Н.Ю. Просодія апелятивних текстів в українсьткому та англійському мовленні. // Українська ментальність: діалог світів. Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса: ОНУ, 2003.
 7. Олінчук В.В. Синтаксичне аранжування монологу як засіб експресії жіночих дискурсивних практик. – Всеукраїнська конференція «Гендерна стратифікація суспільства.». – Луганськ. – 2004.
 8. Віт Ю.В. Метафора как источник пополнения отраслевой терминологии (на материале офтальмологической лексики). // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Загальні питання філології” (Дніпродзержинськ 18 –19 березня 2004 року). – Том І. – Дніпропетровськ, Наука і освіта. – 2004.
 9. Кравченко Н.А., Сидоренко В.В. Влияние классической риторики на развитие лингвистической науки. – Записки з романо-германської філології. – Випуск 14. – Одеса. – 2003. – С. 238.
 10. Кравченко Н.А., Євдокимова І.О. Реалізація мовного акту переконання в рекламному  і політичному дискурсі. – Міжнародна наукова конференція “Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики.” – Львів. – 2004.
 11. Євдокимова І.О. Вторичная устная реклама. - Записки з романо-германської філології. – Випуск 14. – Одеса. – 2003. – С. 238.
 12. Бігунова Н.А. Синтаксические средства реализации функционально- семантического поля одновременности в устном дискурсе. // Матеріали ІІ міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”. – Донецьк. – 2004.
 13. Бігунова Н.А. Речевые средства выражения оценки в нарративном дискурсе. // Записки з романо-германської філології. – Випуск 14. – Одеса. – 2003. – С. 238.
 14. Бігунова Н.А. Языковая реализация концепта движения в дискурсе. - Міжнародна наукова конференція “Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики.” – Львів. – 2004.
 15. Міллер Н.Ю. Темпоральні особливості аргументативних ДЕ, реализуючих функцію переконання.// Матеріали міжнародної наукової конференції «Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики. – Львів. – 2004.
 16. Дученко Т.С., Дученко Л.В. Нарративные придаточные как объект изучения коммуникативной лингвистики: Одеса: Астропринт, 2004. - № 9. – С.77-80.
 17. Бігунова Н.О. Речевые средства реализации функционально-семантического поля кратности/однократности в нарративном дискурсе // Збірник  наукових ст. Херсонського державного університету  “Лінгвістика”, 2005.
 18. Бігунова Н.О. Лексико-грамматические и просодические реализаторы концепта времени в устном нарративном дискурсе : Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства.Одеса: Астропринт, 2004.-№ 9.- С.26-30.
 19. Волошин В.Г., Олинчук В.В., Сидоренко И.Л. Субъективные признаки речи и их акустические корреляты (на материале усного англоязычного  рекламного дискурса // Сборник “Язык и культура” вып.7 том 3 “Язык и средства массовой коммуникации”.-  Изд. Дом Дм.Бурага..-  Киев, 2005.
 20. Волошин В.Г. Перспективы внедрения дистанционного обучения в учебный процесс университета  Одеса:Астропринт, 2004. - № 9. С.51-56.
 21. Миллер Н.Е. Просодические характеристики стимулирующих и реагирующих реплик аргументативных диалогических единств Одеса: Астропринт, 2004. - № 9. С. 132-136.
 22. Георгиєва Н.Ю.  Частотные характеристики убеждающих фраз аргументативных   диалогических единств // Збірник  наукових ст. Херсонського державного університету  “Лінгвістика”, 2005.
 23. Кравченко Н.О, Рудик  Ирина. О роли темпорального компонента интонации в  организации текстов устной проповеди (на матери але английского языка) // Збірник  наукових ст. Херсонського державного університету  “Лінгвістика”, -2005.
 24. Ланчуковська Н.В. Роль інтонації в актуалізації прагматики звучної чарівної казки // Збірник  наукових ст. Херсонського державного університету  “Лінгвістика”, 2005 – с.24-25. 
 25. Ланчуковська Н.В. Мелодическое оформление иронии в англоязычном художественном тексте // Науково-теоретичний часопис з мовознавства. “Мова”. -№  9.-Одеса, 2005.-С.110-114.
 26. Olinchuk Victoria. Expect estimation of the oral actor speech. //Збірник  наукових ст. Херсонського державного університету  “Лінгвістика”, 2005.
 27. Олінчук В.В. Интерпретация трагедии В.Шекспира «Гамлет» в современных театральных постановках (на материале звукового монолога «Быть или не быть») // Збірник науков. праць “Південний архів”(Філологічні науки), вип. ХХ, Херсон, вид-во ХДУ .- 2005С. 86-94.
 28. Олінчук В.В., Рябощук Ю.П. Prosodic differentiation and acoustic image of artistic reading versus logical. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна лінгвістика в Україні і світі : Здобутки, перспективи.” У Збірнику наукових праць ”Лінгвістика” // вип.2., Херсон. Вид-во ХДУ. – 2005. – С. 42 – 48.
 29. Олінчук В.В., Дученко Л.В. Лінгвістичні засоби реалізації жіночої експресивності (на матеріалі усного англомовного акторського монологу) // Матеріали міжнар. наук.-практич. Конференції присвяченої 140-річчу ОНУ “Інтеграція тендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати та перспективи”// Науковий вісник. ПДПУ ім. К. Д.Ушинського 2005. С.110-114.
 30. Кухаренко В.А, Ланчуковська Н.В. Прагмалінгвістична типологія іронії // Іноземна філологія .- Вип.. 113 – Львів, 2004.-с.179-186
 31. Ланчуковська Н.В. Просодичне оформлення презирства у сценічному мовленні // Сб.наукових статей Херсонського держуніверситету “Лінгвістика”.- 2005.-с. 25-30
 32. Євдокимова І.О. Участь мелодійного компоненту інтонації в організації тексту усної англомовної реклами на телебаченні // Сб.наукових статей Херсонського держуніверситету “Лінгвістика”.-2005.
 33. Вит Ю.В. Описание офтальмонологической терминологии с позиции фреймовой семантикию //Записки з романо-германської філології. Випуск 16. – Одеса, Ялтстар, 2005. с. 10-21.
 34. Поперечна О.В. Просодичні особливості сполучення реплік діалогу з успішною комунікативною результативністю // Сб. наук. ст. Херс. держ. ун-та “Лінгвістика”, 2005. – с.25-35.
 35. Поперечна О.В. Семантико-синтаксические средства связи реплик диалога с успешной коммуникативной валентностью // Луганск, 2005. – с.25-35.
 36. Н. А. Бигунова. Средства реализации категории выделенности в английском нарративном дискурсе //  Ученые записки Таврического национального университетаим. В.И.Вернадского .  – Том 19. – Симферополь. –2006.
 37. Бігунова Н.О., Чернишова А.П. Речевые акты похвалы и поощрения собеседника в диалогическом  дискурсе  современного английского языка // Записки з романо-германської філології. – Одеса. 2006. Вип..17.
 38. Н.А.Бигунова. Уровневые представления  речевого акта поощрения  в современном английском языке //Мова і культура . Киів, 2006.
 39. Н.А.Бигунова. Концепты времени и пространства в английском разговорном дискурсе//Ялта. Международная конференция по функциональной лингвистике. - №13.
 40. Н.А.Бигунова. Терминальный тон как главное средство интонационной выделенности  рематической части высказывания // Мова. – Одеса, 2005. Вип. №10. с.47-50. 
 41. Н.Ю. Георгієва . Энергетическая структура аргументативных диалогических  единств, реализующих функцию убеждения // Мова та культура. – Київ.- 2006.
 42. В.В. Олінчук Специфика полифонического сообщения в структуре художественного произведения // Збірник наукових праць ХДПУ “Філологічні науки” // Вип.. 34 . – Херсон.- 2006. (ВАК)
 43. Кравченко Н.О. Просодические средства  реализации фактора двойного адресата в тексте проповеди (на материале английского языка) // Записки з романо-германської філології. – Одеса. 2006. Вип..17.
 44. Евдокімова І.О. Интонационные средства воздействия в устной англоязычной телевизионной рекламе. // Записки з романо-германської філології. – Одеса. 2006. Вип..17.

Участь у конференціях:

 • Бігунова Н.О. “Средства реализации категории выделенности в нарративном дискурсе”. – Международная конференция .- Ялта.-2006.
 • Н.Ю. Георгієва. Кооперативные диалогические единства и их временная организация // Культура народов Причерноморья. – Ялта .- 2006.
 • Мирошниченко М.В., Бигунова Н.А., Тер-Григорян М.Г. Соостносительность единиц мышления и языка в процессе порождения звучащего дискурса// Культура народов Причерноморья. – Ялта .- 2006.

Наша адреса

Французький Бульвар, 24/26, к.118, м. Одеса, 65058, Україна
Телефон: (8048) 63-13-07

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e56a5acc8afa9349302501582736812
title_5e56a5acc8d2213474824391582736812
title_5e56a5acc8e4817133526401582736812
title_5e56a5acc8f619646536771582736812
Top