Наукові роботи

 • Іваниця В.О.

  Монографії та словники

  1. Мікробіологічні дослідження Чорного моря. За редакцією д.б.н., проф.. Іваниці В.О. – Одеса: ОНУ, 2021.- 282 с. ISBN 978-617-689-454-4;
  2. Мікробіологічні методи очищення стічних вод від органічних забруднювачів : моногра-фія / Т. В. Гудзенко, В. О. Іваниця, Б. М. Гал¬кін, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2020. – 129 с. (ISBN 978-617-689-346-2).
  3. Блайда И.А., Васильева Т.В., Иваныця В.А. Разработка биотехнологии извлечения редких металлов из отходов энергетики и угольной промышленности /Одесса: ОНУ, 2018 (ISBN 978-617-689-276-2).– 171 с.
  4. Gudzenko Tatyana, Wolodymyr Iwanycja, Olga Woljuwacz, Boris Galkin, Olga Zuk, Elena Gorszkowa. Biodegradacja fenoli i nnych cyklicznych związków aromatycznych. - Publisher: Glo-beEdit is a trademark of International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius.– 2018. - 85 p. (ISBN: 978-613-8-25347
  5. Галкін Б. М., Іваниця В.О., Філіпова Т. О. Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами. Монографія. Одеса: ОНУ, 2017. — 148 с. (ISBN 978-617-689-246-5)
  6. Українсько-англійський словник термінів у мікробіології /Іваниця В.О., Підгорський В.С., Король Н.А., Юргелайтіс Н.Г., Бурлака Т.В., Мацелюх Б.П., Степанова Т.Ю.– Одеса: ОНУ, 2017, 114 с.
  7. Ужевська С.П., Іваниця В.О. Шкідники грибів та регуляція їх чисельності. - Одеса: ОНУ, 2015, 114 с.
  8. Сминтина В.А., Іваниця В.О., Гудзенко Т.В. та інш. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ: - Одеса: Астропринт, 2008.-Х, 179 с. (ISBN 978- 966-190-075-1)
  9. Словник термінів у мікробіології /Іваниця В.О., Підгорський В.С., Юргелайтіс Н.Г., Бурлака Т.В., Мацелюх Б.П., Скрипаль І.Г. – К.: Наук. Думка, 2006. -200 с.
  10. Іваниця В.О., Юргелайтіс Н.Г., Бурлака Т.В. Мікробіологія в Одеському національному університеті/ Наукове видання/Одеса: Фенікс, 2004. - 135 с.

  Статті

  1. Штеніков М. Д., Остапчук А. М., Іваниця В.О. Aнтимікробна активність спороутворю-вальних бактерій глибоководних відкладень Чорного моря / // Мікробіологія і біотехнологія (ISSN 2076–0558). – 2018. – № 3(35). – С. 82-89. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.3(43).142582
  2. Васильєва Н. Ю., Крилова К. Д.,. Кристофферсен Й. Б,. Дубровіна О. А,. Іваниця В. О. Мікробна різноманітність прибережних вод Одеської затоки Чорного моря// Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 4. – С. 63 - 75. https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).149575.
  3. Andrii Merlich, Mykola Galkin,,Yvan Choiset, Nataliia Limanska, Nataliia Vasylieva, Volodymyr Ivanytsia, Thomas Haertlé. Characterization of the bacteriocin produced by Enterococcus italicus ONU547 isolated from Thai fermented cabbage // Folia Microbiologica (2019) 64:535–545 https://doi.org/10.1007/s12223-019-00677-4
  4. Gudzenko T.V., Gorshkova O.G., Korotaieva N.V., Voliuvach O.V., Ostapchuk A.M., Ivanytsia V.O Cellular fatty acid composition of Aeromonas genus – destructor of aromatic xenobiotics // Ukr. Biochem. J. - 2019. – Vol. 1, №1. – P. 86-91. DOI: https://doi.org/10.15407/ubj91.01.086.
  5. Gudzenko T.V. Fatty acids composition of Bacillus subtilis ONU551 lipids/ Gudzenko T.V., Voliuvach O.V., Gorshkova O.G., Ostapchuk A.M., Ivanytsia V.O. // Ukr. Biochem. J. – 2019 – Vol. 91, Issue 6, Nov-Dec. – P. 96-102. - DOI: https://doi.org/10.15407/ubj91.06. - Режим доступу: http://ukrbiochemjournal.org/2019/11/fatty-acids-composition-of-bacillus-subtilis-onu551-lipids.html
  6. Е.В. Гудзенко, Н.В. Борзова, Л.Д. Варбанец, В.А. Иваница, И.И. Сейфуллина, Е.Э. Марцинко, О.В. Пирожок, Е.А. Чебаненко. Гликозидазная активность бактерий рода Ваcillus, выделенных из Черного моря. Мікробіол. журн., 2019, Т. 81, № 3, с. 14-26. doi:
  7. Л.Д. Варбанец, Н.А. Дзюблюк, В.А. Иваница. Скрининг среди штаммов Bacillus Черного моря продуцентов с фибринолитической, эластазной и коллагеназной активностями. Мікробіол. журн., 2019, Т. 81, № 3, с. 3-13 doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.03.003.
  8. Limanska N., Galkin M., Marynova I., Ivanytsia V. Detection of phytopathogens Agrobacte-rium spp. and their antagonists Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis and Lactobacillus plantarum in flowers and berries of grape. Mikrobiologichnyi Zhurnal. 2019. Vol. 81. № 4. P. 42-53. Doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.042.
  9. Limanska N., Merlich A., Galkin M., Vasylieva N., Choiset Y., Ivanytsia T., Zlatohurska M., Ivanytsia V., Chobert J-M., Haertlé T. Biofilm formation and genetic diversity of Lactobacillus plantarum strains originated from France and Ukraine. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2019. Vol. 8. № 6. P. 1226 – 1331. Doi:10.15414/jmbfs.2019.8.6.1326-1331.
  10. Gudzenko T.V., Voliuvach O.V., Gorshkova O.G., Ostapchuk A.M., Ivanytsia V.O. Phenol-oxidizing activity and fatty acid profile of Brevibacillus centrosporus F14 strain // Ukr. Biochem. J. - 2020. - Vol. 92, №1.- Р. 84 – 91. doi: https://doi.org/10.15407/ubj92.01.084
  11. Shtenikov M.D., Ostapchuk A.M., Vasylieva N.Y., Luzhetskyy A.M., Rückert C., Kalinowski J., Ivanytsia V.О. Characteristics of Genome of Bacillus velezensis ONU 553 Strain Isolated from the Bottom Sediments of the Black Sea// Mikrobiol. Z. 2020; 82(3):14-21. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.03.014
  12. А. M. Ostapchuk, М. D. Shtenikov, V. О. Ivanytsia Exometabolites of endospore-forming bacteria of Bacillus genus identified by genomic-metabolomic profiling// Ukr. Biochem. J. 2020; Volume 92, Issue 6, Nov-Dec, pp. 154-164. doi: https://doi.org/10.15407/ubj92.06.154
  13. Varbanets L.D., Gudzenko O.V., Ivanytsia V.О. Marine Actinobacteria – Producers of Enzymes with α-L-Rhamnosidase// Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):3-10. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.003
  14. K.V. Avdiyuk, V.О. Ivanytsia, L.D. Varbanets Screening of Enzyme Producers with Keratinase Activity among Marine Actinobacteria// Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):12-19. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.012
  15. Коротаєва Н. В., Потапенко К. С., Страшнова І. В., Метеліцина І. П., Іваниця В.О. Спектри жирних кислот актинобактерій з біологічних обростань Одеської затоки Чорного моря // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 3. С 60–70.
  16. Коротаєва Н. В., Страшнова І. В., Васильєва Н. Ю., Потапенко К. С., Метеліцина І. П., Філіпова Т. О., Іваниця В. О. Характеристика актинобактерій, ізольованих із Mytilus galloprovincialis Одеської затоки Чорного моря // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – №3. – С 84–98. doi: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).246392
  17. Потапенко К. С., Коротаєва Н. В., Іваниця В. О. Вторинні метаболіти морських актинобактерій з антибіотичною активністю // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 3. – С 28–43. doi: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).245323
  18. Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Васильєва Н.Ю., Лісютін Г.В., Чабан М.М., Іваниця Т.В., Філіпова Т.О., Іваниця В.О. Мікробіологічна та вірусологічна характеристи-ка морської води одеської затоки та акваторії острова Зміїний//Мікробіологічні дослідження Чорного моря.– Одеса:ОНУ, 2021 - С. 9-99. DOI: https://www.doi.org/10.18524/978-617-689-454-4.1
  19. Іваниця В.О., Васильєва Н.Ю., Лісютін Г.В.. Штеніков М.Д. Метагеномний аналіз мікробіоти прибережних вод Одеської затоки, острова Зміїний та причорноморських лиманів // Мікробіологічні дослідження Чорного моря. – Одеса: ОНУ, 2021 - С. 100-178. DOI: https://www.doi.org/10.18524/978-617-689-454-4.2
  20. Страшнова І.В., Коротаєва Н.В., Васильєва Н.Ю., Штеніков М.Д., Потапенко К.С., Лісютін Г.В., Чабан М.М., Гудзенко Т.В., Іваниця В.О. Актинобактерії Одеської затоки Чорного моря //Мікробіологічні дослідження Чорного моря. – Одеса: ОНУ, 2021 - С. 179-190. DOI: https://www.doi.org/10.18524/978-617-689-454-4.3
  21. Штеніков М.Д., Васильєва Н.Ю., Іваниця В.О. Аеробні споротвірні бактерії глибоково-дних осадів Чорного моря//Мікробіологічні дослідження Чорного моря. – Одеса: ОНУ, 2021 - С.179-280. DOI: https://www.doi.org/10.18524/978-617-689-454-4.4
  22. Страшнова І.В., Коротаєва Н.В., Потапенко К.С., Васильєва Н.Ю., Чабан М.М., Штеніков М.Д., Лісютін Г.В., Іваниця В.О. Актинобактерії обростання твердих субстратів Одеської затоки Чорного моря // Морський екологічний журнал. – 2021. – № 2. – С. 71–82. DOI https://doi.org/10.47143/1684-1557/2021.2.07
 • Мерліч А.Г

   

  1. Limanska N. Bacteriocin associated genes in French and Ukrainian fermented vegetable isolates of Lactiplantibacillus plantarum / N. Limanska, A. Merlich, M. Zlatohurska, M. Galkin, N. Korotaieva, T. Ivanytsia, Y. Choiset, V. Ivanytsia, T. Haertlé // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2022. – Vol. 12 (1). - e5871. – DOI: https://doi.org/10.55251/jmbfs.5871
  2.  Васильєва Н. Ю. Вплив бактеріоцину Enterococcus italicus ONU 547 та ефірних олій на ріст умовно-патогенних мікроорганізмів / Н. Ю. Васильєва, Г. В. Ямборко, А. Г. Мерліч, І. В. Страшнова, І. П. Метеліцина // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. - № 2. – С. 68-82. – DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.2(52).239676
  3.  Merlich A. Characterization of the bacteriocin produced by Enterococcus italicus ONU547 isolated from Thai fermented cabbage / A. Merlich, M. Galkin, Y. Choiset, N. Limanska, N. Vasylieva, V. Ivanytsia, T. Haertlé // Folia Microbiol (Praha). – 2019. – Vol. 64 (4). – P. 535-545. – DOI: https://doi.org/10.1007/s12223-019-00677-4.
  4.  Limanska N. Biofilm formation and genetic diversity of Lactobacillus plantarum strains originated from France and Ukraine / N. Limanska, A. Merlich, M. Galkin, N. Vasylieva, Y. Choiset, T. Ivanytsia, M. Zlatogurska, V. Ivanytsia, J.-M. Chobert, T. Haertlé // J Microbiol Biotech Food Sci. – 2019. – Vol. 8(6). – P. 1326-1331. - DOI: 10.15414/jmbfs.2019.8.6.1326-1331
  5.  Мерліч А. Г. Склад жирних кислот бактерій штаму Enterococcus italicus ОНУ547 / A. Г. Мерліч, Н. В. Коротаєва // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – №. 3. – C. 75-81. - DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2018.3(43).142237
  6.  Мерліч А. Г. Антагоністична активність продуктів метаболізму бактерій Lactobacillus plantarum та Enterococcus italicus за сумісної дії проти фітопатогенних бактерій / А. Г. Мерліч, І. Д. Жунько, Н. В Ліманська, В. О. Іваниця // Мікробіологія і біотехнологія. – 2017. – №3. – С. 45-54. - DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2017.3(39).110876
  7.  Мерліч А. Г. Антагоністична активність проти фітопатогенних бактерій та здатність до утворення біоплівок бактерій Enterococcus italicus ОНУ547 та їх консорціумів з Lactobacillus plantarum / А. Г. Мерліч, І. Д. Жунько, Н. В Ліманська, В. О. Іваниця // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2017. – вип. 29 – С. 71-76. – DOI: doi:10.26565/2075-5457-2017-29-8
  8.  Мерліч А. Г. Вплив Lactobacillus plantarum та Bacillus atrophaeus на проростання насіння та ріст проростків пшениці / А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська, І. Д. Жунько, Д. О. Бабенко // Мікробіологія і біотехнологія. – 2017. – №1. – С. 36-47
  9.  Мерліч А. Г. Антагоністична активність бактерій Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних джерел України та Франції, проти фітопатогенних бактерій / А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. – № 4. – С. 71-85
  10.  Філімонов В. М. Вплив консорціума штамів Lactobacillus plantarum на ростові характеристики паростків салату Lactuca sativa L. / В. М. Філімонов, А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (38) – С.143-152. - DOI: 10.18524/2077-1746.2016.1(38).67747
  11.  Ліманська Н. Поширення Lactobacillus plantarum у ферментованому рослинному матеріалі з України і Франції / Н. Ліманська, А. Мерліч, В. Іваниця // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Issue 74. – P. 169-174
  12.  Limanska N. Study of the potential application of lactic acid bacteria in the control of infection caused by Agrobacterium tumefaciens / N. Limanska, N. Korotaeva, V. Biscola, T. Ivanytsia, A. Merlich, B. D. G. M. Franco, J. M. Chobert, V. Ivanytsia and T. Haertlé // Plant Pathol Microbiol. – 2015. – Vol. 6(8). – 1000292. - DOI:10.4172/2157-7471.1000292
  13.  Merlich A.G. Lactobacillus plantarum from berries of grape cultivated in the south of Ukraine / A. G. Merlich, V. O. Ivanytsia, N. V. Korotaeva, M. A. Zlatogurska, N. Yu. Vasylieva, D. O. Babenko, N. V. Limanska // Microbiology and Biotechnology. – 2013. – Vol. 3. – P. 31-39.

  Патенти:

  1. Патент України на винахід № 122722. Штам Enterococcus italicus IMB B-7776 зі здатністю до продукції бактеріоцину та активний проти псувних та фітопатогенних бактерій / Іваниця В. О., Хаертле Т., Мерліч А. Г., Ліманська Н. В., Галкін М. Б. Опубл.: 25.06.2020, 2020. – Режим доступу: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1470091/
  2.  Патент України на корисну модель №134853. Штам Enterococcus italicus ONU547 зі здатністю до продукції бактеріоцину та активний проти псувних бактерій / Іваниця В. О., Хаертле Т., Мерліч А. Г., Ліманська Н. В., Галкін М. Б. Опубл.: 10.06.19, Бюл. № 11, 2019. – Режим доступу https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
  3.  Патент України на корисну модель № 95966. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням суміші штамів Lactobacillus plantarum зі стимулюючою активністю / Ліманська Н. В., Коротаєва Н. В., Мерліч А. Г., Ямборко Г. В., Іваниця В. О. Опубл.: 12.01.15, Бюл. № 1, 2015
 • Васильєва Н. Ю.

   

  1. Страшнова І.В. Антагоністична активність пробіотичних штамів лактобацил за сумісного культивування/ І.В. Страшнова, Г.В. Ямборко, Н.Ю. Васильєва // Мікробіологія і біотехнологія. – 2022. – № 2. – С 45–57. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2022.1(54).254024
  2.  Blayda I. Study of coal microbiocenosis for development of biotechnological method for its desulfurization/ I. Blayda, T. Vasylieva, N. Vasylieva, V Khytrych. //Chem. Chem. Technol. – 2021. – Vol. 15, No. 1. – P. 74–80 DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.074
  3.  Страшнова І.В. Актинобактерії обростання твердих субстратів Одеської затоки Чорного моря / І.В. Страшнова, Н.В. Коротаєва, К.С. Потапенко, Н.Ю. Васильєва, М.М. Чабан, М.Д. Штеніков, Г.В. Лісютін, В.О. Іваниця // Морський екологічний журнал. – 2021. – № 2. – С. 71–82.
  4.  Коротаєва Н. В. Характеристика актинобактерій, ізольованих із Mytilus galloprovincialis Одеської затоки Чорного моря/ Н. В. Коротаєва, І. В. Страшнова, Н. Ю. Васильєва, К. С. Потапенко, І. П. Метеліцина, Т. О. Філіпова, В. О. Іваниця // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 3. – С 84–98. doi: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).246392
  5.  Shtenikov M.D. Characteristics of Genome of Bacillus velezensis ONU 553 Strain Isolated from the Bottom Sediments of the Black Sea/ M.D. Shtenikov, A.M. Ostapchuk, N.Y. Vasylieva, A.M., Luzhetskyy C. Rueckert, J. Kalinowski, V.О. Ivanytsia // Mikrobiol. Z. – 2020. – № 82(3). – Р. 14-21 Doi.org/10.15407/microbiolj82.03.014
  6.  Limanska N. Biofilm formation and genetic diversity of Lactobacillus plantarum strains originated from France and Ukraine/ N. Limanska, A. Merlich, M. Galkin, N. Vasylieva, Y. Choiset, T. Ivanytsia, M. Zlatohurska, V. Ivanytsia, J-M. Chobert, T Haertlé //Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2019. – Vol. 8. № 6. – P. 1226 – 1331. http://doi.org10.15414jmbfs.2019.8.6.1326-1331
  7.  Горшкова О.Г. Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води / О.Г. Горшкова, Т.В. Гудзенко, О.В. Волювач, Н.Ю. Васильєва // Вісник Харківського національного університету. Серія: біологія. – 2017. – вип. 29. – С. 5 – 11.
  8.  Васильєва Н. Генетичний поліморфізм штамів Acidithiobacillus ferrooxidans, ізольованих з відходів вугільної і енергетичної промисловості України / Н. Васильєва, Т. Бродяжено, Т. Васильєва, Н. Лиманська, І. Марінова, І. Блайда // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2020. – Issue 82. – С. 80–88. Doi: org/10.30970/vlubs.2020.82.06
  9.  Васильєва Н. Використання методів дисперсійного і кластерного аналізу для порівняння стійкості до важких металів ацидофільних хемолітотрофних бактерій, виділених із техногенної сировини / Н. Васильєва, І. Блайда, Т. Васильєва, В. Баранов, І. Барба // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2019. – Issue 81. – С. 111–121. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.81.12
  10.  Страшнова І. Вплив деяких чинників шлунково-кишкового тракту на життєздатність лактобацил, виділених із різних екологічних ніш/ І. Страшнова, Г. Ямборко, Н. Васильєва // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2019. – Issue 81. – С. 130–138. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.81.14
 • Галкін М. Б

  1. Limanska N. Bacteriocin associated genes in French and Ukrainian fermented vegetable isolates of Lactiplantibacillus plantarum / N. Limanska, A. Merlich, M. Zlatohurska, M. Galkin, N. Korotaieva, T. Ivanytsia, Y. Choiset, V. Ivanytsia, T. Haertle // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2022. – Vol. 11(7) – P. 5871 - 5874. - https://doi.org/10.55251/jmbfs.5871
  2. Limanska N. Detection of phytopathogens Agrobacterium spp. and their antagonists Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis and Lactobacillus plantarum in flowers and berries of grape / N. Limanska, M. Galkin, I. Marynova, V. Ivanytsia // Mikrobiologichnyi Zhurnal. – 2019. – Vol. 81(4). – P. 42-53. - doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.042
  3.  Limanska N. Lactobacilli on plant surfaces. Theory and practical approach / N. Limanska, M. Galkin – Lambert Academic Publishing: Riga, 2019 – 140 p. ISBN 978-620-0-46538-2.
  4. Limanska N. Biofilm formation and genetic diversity of Lactobacillus plantarum strains originated from France and Ukraine / N. Limanska, A. Merlich, M. Galkin, N. Vasylieva, Y. Choiset, T. Ivanytsia, M. Zlatohurska, V. Ivanytsia, J-M. Chobert, T. Haertlé // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2019. – Vol. 8(6) – P. 1236 - 1331. - https://doi.org/10.15414/jmbfs.2019.8.6.1326-1331
  5.  Limanska N. Effect of Lactobacillus plantarum on survival of crown gall agent and tumour formation / N. Limanska, M. Galkin, V. Ivanytsia // Mikrobiologichnyi Zhurnal. – 2019. – Vol. 81(1). – P. 22 - 33. - doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.022
  6.  Rzhepishevska O. Characterization of clinically relevant model bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa for anti-biofilm testing of materials / O. Rzhepishevska, N. Limanska, M. Galkin, A. Lacoma, M. Lundquist, D. Sokol, S. Hakobyan, A. Sjostedt, C. Prat, M. Ramstedt // Acta Biomaterialia. - 2018. - Vol. 76. - P. 99-107. - doi: 10.1016/j.actbio.2018.06.019
  7.  Merlich A. Characterization of the bacteriocin produced by Enterococcus italicus ONU547 isolated from Thai fermented cabbage / A. Merlich, M. Galkin, Y. Choiset, N. Limanska, N. Vasylieva, V. Ivanytsia, T. Haertlé // Folia Microbiol. - 2019. – 64(4). – P. 535-545. - doi: 10.1007/s12223-019-00677-4
  8.  Limanska N.V. Effect of Lactobacillus plantarum on growth characteristics of wheat in hydroponics and soil / N.V. Limanska, N.V. Sokolova, A.A. Sudak, M.B. Galkin, V.O. Ivanytsia // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – №3(43). – P. 36 – 49. - https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.3(43).142239
  9.  Zhou H. Universal description of the biofilms growth dynamic in logistic model / H. Zhou, G.S. Dragan, V.V. Kutarov, M.B. Galkin, T.O. Filipova // Dispersal systems physic. - 2018. - Vol. 55. - P. 30-36. - DOI: https://doi.org/10.18524/0367-1631.2018.55.149879
  10.  Galkin M.B. Biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa strains with different level of the intracellular C-DI-GMP in presence of signal quinolon synthetic analogs / M.B. Galkin, S.V. Vodzinsky, L.М. Strezeva, М.А. Dzhura, B.M. Galkin, Т.O. Filippova // Microbiology and Biotechnology. - 2018. - Vol. 42(2). - P. 26-38 - DOI:10.18524/2307-4663.2018.2(42).134716
  11. Filipova Т.О. Mutagenic activity of tilorone – active pharmaceutical substanse of amixin in microtiter plate variant of Ames test / Т.О. Filipova, M.B. Galkin, М.Y. Golovenko // Microbiology and Biotechnology - 2018. - Vol. 41(1). - P. 6-17 - DOI:10.18524/2307-4663.2018.1(41).126657
  12. Сокол Д.В. Прикріплення та реакції хемотаксису фітопатогена Rhizobium radiobacter у присутності Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних поверхонь / Д.В. Сокол, Д.Б. Мельникович, Ю.В. Кононюк, Н.В. Ліманська, М.Б. Галкін // Вісник ОНУ. – 2017. - Т. 22, вип. 1 (40) – С. 89 - 99. - DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2017.1(40).91367
  13.  Ліманська Н.В. Здатність Escherichia coli до прикріплення на поверхнях рослин і конкурентної адгезії з представником ендофітної мікробіоти Alcaligenes faecalis / Н.В. Ліманська, І.І. Маринова, Н.В. Коротаєва, А.В. Кручанова, М.Б. Галкін // Вісник Черкаського університету. - 2017. - № 2. - С. 32 - 38. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2017_2_6
  14.  Semenets А.S. Influence of antibiotics on biofilms of Pseudomonas aeruginosa strains with different level of cyclic diguanosine monophosphate / А.S. Semenets, M.B. Galkin, B.M. Galkin, Т.О. Filipova // Microbiology and Biotechnology. - 2017. - Vol. 39(3). - P. 33-44 - DOI:10.18524/2307-4663.2016.1(33).65360
  15.  Galkin M.B. Biofilm formation and motility of bacteria Pseudomonas aeruginosa with different C-DI-GMP level / M.B. Galkin, А.S. Semenets, M.O. Finogenova, B.M. Galkin, Т.O. Filipova // Microbiology and Biotechnology. 2017. - Vol. 38(2). - P. 40-50 - DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.2(38).105020
  16.  Galkin M. Characteristics of the Pseudomonas aeruginosa PA01 intercellular signaling pathway (quorum sensing) functioning in presence of porphyrins bismuth complexes / M. Galkin, V. Ivanitsia, Y. Ishkov, B. Galkin, T. Filipova // Polish Journal of Microbiology. -2015. - V. 64(2). - Р. 101–110. - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26373168/
  17. Galkin M.B. The effect of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone on the rhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity / M.B. Galkin, Mukhlis Abedalabas Ismaeel, E. Pachomova, T.O. Filipova // European Scientific Journal. - 2014. - V. 3. - Р. 223-228. - https://core.ac.uk/display/328024530
  18.  Mukhlis Abedalabas Ismaeel. Kinetics of the dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of the Pseudomonas aeruginosa signal quinolone / Mukhlis Abedalabas Ismaeel, M.B. Galkin, E.Yu. Pachomova, T.O. Filipova // Microbiology and Biotechnology. - 2014. - № 1. - P. 45-52. - DOI:10.18524/2307-4663.2014.1(25).48202
  19.  Mukhlis Abedalabas Ismaeel. The rhamnolipids biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa ONU 301 in the presence of exogenous signaling quiniolon / Mukhlis Abedalabas Ismaeel, M.B. Galkin, Т.О. Filipova // Microbiology and Biotechnology. - 2014. - № 2. - P. 15-23.
  20.  Galkin M.B. Pseudomonas aeruginosa pyocyanin biosynthesis in presence of porphyrines bismuth complexes and quorum sensing autoinducers / M.B. Galkin, V.O. Ivanytsia // Microbiology and Biotechnology. - 2013. - № 1. - P. 29–36.
 • Зінченко О. Ю.

  1. Zinchenko O.Yu. Evaluation of antiviral activity 4-dimethylaminobenzaldehyde 2-hydroxybenzoyl-, nicotinoyl- and isonicotinoylhydrazones and their chelates with sncl4 on "phage-host" model / O.Yu. Zinchenko, N.V. Shmatkova, I.Y. Seyfullina – У: колективній монографії «MODERN ASPECTS OF SCIENCE», 21th volume of the international collective monograph. – Publishing Group «Vědecká perspektiva», 2022.– С. 62-73.
  2.  Жуков Б.С. Проєкт «[HIVE]» — менеджмент місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб / Б.С. Жуков, Н.С. Артеменко, С.С. Кравець, О.Ю. Зінченко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Секція «Національна безпека». – 2022. – № 7 (126). – С. 19-42. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/2022/7/8107
  3. Зінченко О. Ю. Оцінка потенційної противірусної активності похідних n–бензімідазол-сульфонаміду на моделі «фаг-бактерія» / О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Л. Г. Клочко // Мікробіологія і біотехнологія. – 2020. – № 1(48). – С 48–59. – Режим доступу: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/200688
  4. Зінченко О.Ю. Вплив нікотиноїлгідразонів та комплексів германію та стануму на їх основі на ріст фітопатогенних грибів / О.Ю. Зінченко, Н.В. Шматкова, С.Л. Мірось, К.М. Лисова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. – №3(47). – С. 19-33. – Режим доступу: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/185402
  5. Зінченко О.Ю. Антимікробні властивості міцелію та екстрактів плодових тіл Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst / О.Ю. Зінченко, С.Л. Мірось // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2. – С. 49–59. – Режим доступу: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/134288
  6.  Шматкова Н.В. Комплекси Sn(IV) з ізонікотиноїлгідразонами ароматичних альдегідів. Синтез, характеристика, вплив на ріст Mycobacterium tuberculosis / Н.В. Шматкова, О.Ю. Зінченко, І.Й. Сейфуллина // Вісник ОНУ. Серія Хімія. – 2017. – №6. – С. 46-56. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/12737/1/108-116.pdf
  7. Зінченко О.Ю. Вплив метаболітів базидіоміцетів на ріст умовно-патогенних бактерій / О.Ю. Зінченко, С.Л. Мірось // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. – №3 (35). – С. 69-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MiB_2016_3_8
  8.  Зінченко О.Ю. Біодеструкція полімерів мікроміцетами та їх асоціаціями / О.Ю. Зінченко, Ю.В. Ротар, М.С. Ковтало, Н.М. Проданець // Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні науки. – 2015. – Вип. 74. – С. 46-54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avpb_2014_73_7
  9.  Зінченко О.Ю. Антимікробна активність похідних ізонікотинової кислоти та комплексів стануму на їх основі / О.Ю. Зінченко, Н.В. Шматкова, I.Й. Сейфулліна. – Мікробіологія і біотехнологія, 2012. – Вип. 2. – С. 69-78. – Режим доступу: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/93037
  10.  Філіпова Т.О. Вміст про- та протизапальних цитокінів в організмі мишей після введення препарату бактеріофага Staphylococcus aureus / Т.О. Філіпова, В.О. Іваниця, Б.М. Галкін [та ін.]. // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 4(12). – С. 58-65. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1762/1/Mikrob_4%20(12)2010.58-65%2B.pdf
  11.  Зінченко О.Ю. Вплив синтетичних порфіринів на чутливість умовно-патогенних бактерій до антибіотиків / О.Ю. Зінченко, Т.О. Філіпова, Б.М. Галкін, С.В. Водзінський, Ю.В. Ішков // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №4(8). – С. 13-19. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1136
  12.  Зінченко О.Ю. Антибактеріальна активність нікотиноїлгідразона саліцилового альдегіду та його комплексів / О.Ю. Зінченко, Н.В. Шматкова, Т.О. Філіпова [та ін.] // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №1(5). – С. 49-55. – Режим доступу: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/102132/97317
  13.  Шматкова Н.В. Вплив ізонікотиноїлгідразона 2-гідроксибензальдегіду та його комплексів на ріст умовно-патогенних бактерій / Н.В. Шматкова, Зінченко О.Ю., І.Й. Сейфулліна [та ін.] // Вісник ОНУ. – 2009. – Т. 14, № 4. – С. 67-73. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_chem_2019_24_2.pdf
  14.  Шматкова Н.В. Вплив ізонікотиноїлгідразонів 2-гідроксинафт-, 4-диметиламінобензальдегідів та їх комплексів зі Sn (IV) на ріст умовно-патогенних бактерій / Н.В. Шматкова, Зінченко О.Ю., І.Й. Сейфулліна [та ін.] // Вісник ОНУ. Серія Хімія. – 2009. – Т. 14, № 12. – С. 154-162. – Режим доступу: http://heraldchem.onu.edu.ua/article/view/66932
  15.  Водзінська Н.С. Чутливість Agrobacterium tumefaciens FA2 до дії синтетичних порфіринів / Н.С. Водзінська, О.Ю. Зінченко, Т.О. Філіпова [та ін.] // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – №2. – С. 55-63. – Режим доступу: http://mbt.onu.edu.ua/article/view/104481
  16.  Зінченко О.Ю. Антимікробні властивості асиметрично мезо-заміщених порфіринів / О.Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін [та ін.] // Вісник ОНУ. Біологія. – 2005. – Т. 10, вип. 7. – С. 110 – 117. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16488
  17.  Т. О. Філіпова, З. І. Жиліна, В. О. Іваниця, М. Б. Галкін, І. О. Малярчик, Ю. В. Ішков, Зінченко О.Ю. Антибактеріальна активність металокомплексу мезо-тетра(4-N-метил-піридил)порфірину з вісмутом // Вісник ОНУ. Біологія. – 2005. – Т. 10, вип. 7. – С. 167-171. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/16497/1/167-171.pdf
  18.  Т. О. Філіпова. Темнова та фотоіндукована дія синтетичних порфіринів на клітини Pseudomonas aeruginosa Т. О. Філіпова, О.Ю. Зінченко, Б. М. Галкін, З. І. Жиліна // Одеський медичний журнал. – 2004. – Т. 81, № 1. – С. 29 – 32.
  19. . Зінченко О.Ю. Вплив порфіринів на ріст грампозитивних і грамнегативних бактерій // Вісник ОНУ. Біологія. - 2003. – Т. 8, вип. 2. – С. 157 – 160.
  20.  Philippova T. O. The antimicrobial properties of new synthetic porphyrins / T. O. Philippova, B. N. Galkin, O. Yu. Zinchenko et al. // Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. – 2003. – V. 7, № 11-12. – Р. 755-760. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/263878376_The_antimicrobial_properties_of_new_synthetic_porphyrins
 • Ліманська Н. В.

  1. Limanska N. Bacteriocin associated genes in French and Ukrainian fermented vegetable isolates of Lactiplantibacillus plantarum / N. Limanska, A. Merlich, M. Zlatohurska, M. Galkin, N. Korotaieva, T. Ivanytsia, Y. Choiset, V. Ivanytsia, T. Haertle // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2022. – Vol. 11(7) – P. 5871 - 5874. - https://doi.org/10.55251/jmbfs.5871
  2. Suo H. Efficacy of traditional Chinese medicine and traditional Tibetan medicine in combination with standard therapeutics in hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma in vitro and a mechanism beyond / H. Suo, I. Hochnadel, N. Petriv, N. Limanska, R. Franke, J. Schmidt, A. Tugai, N. Jedicke, M. Bronstrup, M. P. Manns, T. Yevsa // Frontiers Pharmacology. Sec. Ethnopharmacology. - 2022. - https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.906468/abstract
  3. Shvets Y. Effect of Bacillus megaterium ONU 500 on the germination and growth of sunflower seedlings / Y. Shvets, K. Krylova, N. Limanska // Microbiology and Biotechnology. - 2021. - № 1. - С. 40 – 49. - DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2021.1(51).228977
  4. Коротаєва Н. Вплив бактерій Lactobacillus plantarum ONU87 на розвиток бактеріального раку на рослинах винограду / Н. Коротаєва, Н. Ліманська, І. Страшнова, В. Іваниця // Мікробіологія і біотехнологія. - 2020. - №2. - С. 33-43. - https://doi.org/10.18524/2307-4663.2020.2(49).209620
  5. Limanska N. Detection of phytopathogens Agrobacterium spp. and their antagonists Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis and Lactobacillus plantarum in flowers and berries of grape / N. Limanska, M. Galkin, I. Marynova, V. Ivanytsia // Mikrobiologichnyi Zhurnal. – 2019. – Vol. 81(4). – P. 42-53. - doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.042
  6.  Limanska N. Lactobacilli on plant surfaces. Theory and practical approach / N. Limanska, M. Galkin – Lambert Academic Publishing: Riga, 2019 – 140 p. ISBN 978-620-0-46538-2.
  7.  Limanska N. Biofilm formation and genetic diversity of Lactobacillus plantarum strains originated from France and Ukraine / N. Limanska, A. Merlich, M. Galkin, N. Vasylieva, Y. Choiset, T. Ivanytsia, M. Zlatohurska, V. Ivanytsia, J-M. Chobert, T. Haertlé // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2019. – Vol. 8(6) – P. 1236 - 1331. - https://doi.org/10.15414/jmbfs.2019.8.6.1326-1331
  8.  Limanska N. Effect of Lactobacillus plantarum on survival of crown gall agent and tumour formation / N. Limanska, M. Galkin, V. Ivanytsia // Mikrobiologichnyi Zhurnal. – 2019. – Vol. 81(1). – P. 22 - 33. - doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.022
  9.  Rzhepishevska O. Characterization of clinically relevant model bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa for anti-biofilm testing of materials / O. Rzhepishevska, N. Limanska, M. Galkin, A. Lacoma, M. Lundquist, D. Sokol, S. Hakobyan, A. Sjostedt, C. Prat, M. Ramstedt // Acta Biomaterialia. - 2018. - Vol. 76. - P. 99-107. - doi: 10.1016/j.actbio.2018.06.019
  10.  Merlich A. Characterization of the bacteriocin produced by Enterococcus italicus ONU547 isolated from Thai fermented cabbage / A. Merlich, M. Galkin, Y. Choiset, N. Limanska, N. Vasylieva, V. Ivanytsia, T. Haertlé // Folia Microbiol. - 2019. – 64(4). – P. 535-545. - doi: 10.1007/s12223-019-00677-4
  11.  Ліманська Н.В. Вплив Lactobacillus plantarum на Fusarium sp. - збудника фузаріозу сіянців сосни / Н.В. Ліманська, Н.Ю. Адарма // Мікробіологія і біотехнологія. - 2018. - № 1. - С. 47 - 56. - https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.1(41).126652
  12.  Limanska N.V. Effect of Lactobacillus plantarum on growth characteristics of wheat in hydroponics and soil / N.V. Limanska, N.V. Sokolova, A.A. Sudak, M.B. Galkin, V.O. Ivanytsia // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – №3(43). – P. 36 – 49. - https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.3(43).142239
  13.  Tverdokhlib V. S. Ability of Lactobacillus plantarum ONU 12 and Bacillus megaterium ONU 484 to stimulate growth of wheat seedlings and to form biofilms / V. S. Tverdokhlib, N. V. Limanska, K. D. Krylova, V.O. Ivanytsia // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 4. – P. 6 - 18. - DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).149360
  14.  Сокол Д.В. Прикріплення та реакції хемотаксису фітопатогена Rhizobium radiobacter у присутності Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних поверхонь / Д.В. Сокол, Д.Б. Мельникович, Ю.В. Кононюк, Н.В. Ліманська, Н.В. Галкін // Вісник ОНУ. – 2017. - Т. 22, вип. 1 (40) – С. 89 - 99. - DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2017.1(40).91367
  15.  Мерліч А.Г. Антагоністична активність продуктів метаболізму бактерій Lactobacillus plantarum та Enterococcus italicus за сумісної дії проти фітопатогенних бактерій / А.Г. Мерліч, І.Д. Жунько, Н.В. Ліманська, В.О. Іваниця // Мікробіологія і біотехнологія. - 2017. - № 3 (39). - С. 45 - 54. - https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.3(39).110876
  16.  Мерліч А.Г. Вплив Lactobacillus plantarum та Bacillus atrophaeus на проростання насіння та ріст проростків пшениці / А.Г. Мерліч, Н.В. Ліманська, І.Д. Жунько, Д.О. Бабенко // Мікробіологія і біотехнологія. - 2017. - № 1(37). - С. 36 - 47. - https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.1(37).96582
  17.  Ліманська Н.В. Здатність Escherichia coli до прикріплення на поверхнях рослин і конкурентної адгезії з представником ендофітної мікробіоти Alcaligenes faecalis / Н.В. Ліманська, І.І. Маринова, Н.В. Коротаєва, А.В. Кручанова, М.Б. Галкін // Вісник Черкаського університету. - 2017. - № 2. - С. 32 - 38. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2017_2_6
  18.  Мерліч А.Г. Антагоністична активність проти фітопатогенних бактерій та здатність до утворення біоплівок бактерій Enterococcus italicus ОНУ547 та їх консорціумів з Lactobacillus plantarum / А.Г. Мерліч, І.Д. Жунько, Н.В. Ліманська, В.О. Іваниця // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: Біологія. – 2017. – Вип. 29. – С. 66–71. - http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21358
  19.  Limanska N. Study of the potential application of lactic acid bacteria in the control of infection caused by Agrobacterium tumefaciens / N. Limanska, N. Korotaeva, V. Biscola, T. Ivanytsia, A. Merlich, B.D.G.M. Franco, J.M. Chobert, V. Ivanytsia, T. Haertle // Plant Pathology and Microbiology. - 2015: doi:10.4172/2157-7471.10002 - DOI: 10.4172/2157-7471.1000292
  20.  Limanska N. Effect of Lactobacillus plantarum on germination and growth of tomato seedlings / N. Limanska, T. Ivanytsia, O. Basiul, K. Krylova, V. Biscola, J.-M. Chobert, V. Ivanytsia, T. Haertle // Acta Physiologiae Plantarum. – 2013. – №5(35). – P. 1587-1595. - https://doi.org/10.1007/s11738-012-1200-y
 • Філіпова Т. О.

  1.  Галкін Б.М. Біосурфактанти морських мікроорганізмів ІІ. Застосування в медицині / Б.М. Галкін, М.О. Фіногенова, А.С. Семенець, М.Б. Галкін., Т.О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2022. – 1(54). – С. 6–20.
  2. Галкін Б.М. Біосурфактанти морських мікроорганізмів ІІІ. Застосування у промислових технологіях / Б.М. Галкін, М.О. Фіногенова, М.Б. Галкін., А.С. Семенець, Т.О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2022. – 2(55). – С. 6–18.
  3.  Галкін Б.М. Біосурфактанти морських мікроорганізмів І. Структура та функції / Б.М. Галкін, М.О. Фіногенова, А.С. Семенець, М.Б. Галкін., Т.О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – 3(53). – С. 6–27. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).242877
  4. Фіногенова М.О. Синтез біосурфактантів бактеріями Pseudomonas aeruginosa, ізольованими з поверхні мушель мідій Чорного моря / М.О. Фіногенова, М.Б Галкін., А.С. Семенець, Б.М. Галкін, І.П. Метеліцина, Т.О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – 3(53). – С. 71–83.
  5.  Мікробіологічна та вірусологічна характеристика морської води Oдеської затоки та акваторії острова Зміїний / Т.В. Гудзенко, О.Г. Горшкова, О.В. Волювач, Н.Ю. Васильєва, Г.В. Лісютін, М.М. Чабан, Т.В. Іваниця Т.В., Т.О. Філіпова, В.О. Іваниця. – С. 9–99 // Мікробіологічні дослідження Чорного моря : монографія / За ред. Іваниці В.О. Одеса: ОНУ, 2021. – 282 с. https://www.doi.org/10.18524/978-617-689-454-4.1
  6.  Коротаєва Н.В. Характеристика актинобактерій, їзольованих з Mytilus galloprovincialis Одеської затоки Чорного моря / Н.В. Коротаєва, І.В. Страшнова, Н.Ю. Васильєва, К.С. Потапенко, І.П. Метеліцина, Т.О. Філіпова, В.О. Іваниця // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – 3(53). – С. 84–98. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).246392
  7. Merker M. Multidrug- and Extensively Drug-Resistant Mycobacterium tuberculosis Beijing Clades, Ukraine, 2015 / M. Merker, E. Nikolaevskaya, T. A. Kohl, B. Molina-Moya, O. Pavlovska, P. Brännberg, A. Dudnyk, V. Stokich, I. Barilar, I. Marynova, T. Filipova, C. Prat, A. Sjöstedt, J. Dominguez, O. Rzhepishevska, S. Niemann // Emerging Infectious Diseases. – 2020. – V. 26, № 3 DOI: 10.3201/eid2603.190525
  8.  Galkin M. Quorum sensing autoinducers biosynthesis by biofilm cultures of Pseudomonas aeruginosa strains with different levels of the cyclic diguanozinmonophosphate / M. Galkin, А. Semenets, B. Galkin, T. Filipova // ScienceRise: Biological Science. – 2020. – № 2(23). – P. 23–28.
  9. Філіпова Т. О. Мутагенна активність тілорону – активної фармацевтичної субстанції аміксину, в мікропланшетному варіанті тесту Еймса / М. Б. Галкін, М. Я. Головенко // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 1(41). – С. 6–17.
  10. Галкін М.Б. Формування біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем внутрішньоклітинного цикло-ди-ГМФ за присутности синтетичних аналогів сигнального хінолону / М.Б. Галкін, С.В. Водзінський, Л.М. Стрезєва, М.А. Джура, Б.М. Галкін, Т.О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2(42). – С. 26–38.
  11.  Semenets А.S. Influence of antibiotics on biofilms of Pseudomonas aeruginosa strains with different level of cyclic diguanosine monophosphate / А.S. Semenets, M.B. Galkin, B.M. Galkin, Т.О. Filipova // Microbiology and Biotechnology. – 2017. – 39(3). – Р. 33–44.
  12.  Galkin M.B. Biofilm formation and motility of bacteria Pseudomonas aeruginosa with different C-DI-GMP level / M.B. Galkin, А.S. Semenets, М.О. Finogenova B.M. Galkin, Т.О. Filipova // Microbiology and Biotechnology. – 2017. – 38(2). – Р. 40–50.
  13.  Галкін Б. М. Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами: монографія / Б. М. Галкін, В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова – Одеса : ОНУ, 2017. – 148 с. ISBN 978-617-689-246-5
  14.  Galkin M.B. Ivanytsia VO, Galkin BM, Filipova TO. Biofilm matrix – Chemical composition, structure, functions / M.B. Galkin, V.O. Ivanytsia, B.M. Galkin, T.O. Filipova Microbiology and Biotechnology. – 2016. – 36(4). – Р. 6–27.
  15.  Galkin M. Characteristics of the Pseudomonas aeruginosa PA01intercellular signaling pathway (Quorum Sensing) functioning in presence of porphyrins bismuth complexes / M. Galkin, V. Ivanitsia, Y. Ishkov, B. Galkin, T. Filipova // Polish Jornal of Microbiology. – 2015. – 64(2). – P. 101–110.
  16.  Mukhlis Abedalabas Ismaeel. Kinetics of the dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of the Pseudomonas aeruginosa signal quinolone / Mukhlis Abedalabas Ismaeel, M.B. Galkin, E.Yu. Pachomova, T.O. Filipova // Microbiology and Biotechnology. – 2014 – № 25(1). – Р. 45–52.
  17.  Galkin М.B. The effect of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone on the rhamnolipids biosynthesis and Rhamnosyltransferase 2 activity / M.B. Galkin, Mukhlis Abedalabas Ismaeel, E.Yu. Pachomova, T.O. Filipova // European Scientific Journal. – 2014. – Vol. 3. – Р. 223–228.
  18.  Vodzinska N. Inhibition of lactophage activity by quinolinilporphyrin and its zinc compex / N. Vodzinska, B. Galkin, T. Filipova // Polish Journal of Microbiology. – 2011. – 60(3). – P. 229–232.
  19.  Петров С.А. Ферменти захисту і агресії мікроорганізмів : монографія / С.А. Петров, О.В. Запорожченко, Б.М. Галкін, Т.О. Філіпова, С.С. Чернадчук. – Одеса: Фенікс, 2011. – 118 с.
  20.  Варбанець Л.Д. Вплив деяких речовин на індукцію синтезу і активацію α-L-рамнозидази Penicillium commune / Л.Д. Варбанець, О.М. Рзаєва, І.Й. Сейфулліна, О.Е. Марцінко, О.Г. Песарогло, Т.О. Філіпова, З.І. Жилина, Ю.В. Ішков, О.В. Карпенко, О.М. Шульга // Укр. біохім. журн. – 2007. – Т. 79, № 4. – С. 18–27.
  21.  Filippova T.O. Antimicrobal activity of meso-quinolinyl substituted synthetic tetrapyrrols / T.O. Filippova, B.N. Galkin, V.A. Ivanitsa, O.Yu. Zinchenko, M.Yu. Rusakova, Z.I. Zhilina // Journal porphyrins and phthalocyanines. – 2003. – V. 7, № 11. – P. 750–755.
  22.  Ляхов С.А. Біохімічні механізми реалізації противірусної та інтерфероніндукуючої активності аміксину та його аналогів / С.А. Ляхов, Л.О. Літвінова, Б.М. Галкін, С.А. Андронаті, Т.О. Філіпова // Укр. біохім. журнал. – 2001. – T. 71, № 4. – C. 108–113.
  23.  Filippova T.O. The Protective Properties of Synthetic Porphyrin Tin Complexes in Toxic Hyperbilirubinemia / T.O. Filippova, N.Ja. Golovenko, Z.I. Zhilina, B.N. Galkin // J. Porphyrins and Phtalocyanines. – 2000. – V. 4, № 3. – Р. 243–247.
 • Ямборко Г. В.

  1. Страшнова І.В. Антагоністична активність пробіотичних штамів лактобацил за сумісного культивування / І.В. Страшнова, Г.В. Ямборко, Н.Ю. Васильєва // Мікробіологія і біотехнологія. – 2022. - № 1 (54).- С. 45-57. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/254024/252263
  2. Васильєва Н.Ю. Вплив бактеріоцину Enterococcus italicus ONU 547 та ефірних олій на ріст умовно-патогенних мікроорганізмів / Н.Ю. Васильєва, Г.В. Ямборко, А.Г. Мерліч, І.В. Страшнова, І.П. Метеліцина // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. - № 2 (52).- С. 68-82. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/239676/239230
  3.  Strashnova І.V. Biological activity of lactobacilli from different ecological niches of the southern region of Ukraine / І.V. Strashnova, G.V. Yamborko, N.Yu. Vasylieva.// Мікробіологія і біотехнологія. – 2020. - № 1 (48).- С. 6-12. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/200811
  4.  Страшнова І.В.. Вплив деяких чинників шлунково-кишкового тракту на життєздатність лактобацил, виділених з різних екологічних ніш / / І.В. Страшнова, Г.В. Ямборко, Н.Ю. Васильєва // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2019. - Випуск 81. - С. 130–138. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/10400/10679
  5.  Страшнова І.В. Стійкість штамів лактобацил, виділених з різних джерел, до деяких агресивних чинників травного тракту / І.В. Страшнова, Г.В. Ямборко, Н.Ю. Васильєва // Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. - № 2 (46).- С. 38-50. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/173176
  6.  Pylypenko L.N. Safety and toxin-producing ability of bacillary microbiota of Ukrainian plant raw materials and products / L.N. Pylypenko, I.V. Lopotan, G.V. Yamborko, E.S. Ilyeva, V.G. Pelykh // Journal of Public Health and Nutrition. Short Communication. – 2018. – Volume 1, Issue 2. – P.39-40 https://www.alliedacademies.org/articles/safety-and-toxinproducing-ability-of-bacillary-microbiota-of-ukrainianplant-raw-materials-and-products.pdf
  7.  Pylypenko Inna. Methodology for accelerated monitoring and assurance of sanitary quality and food safety / Inna Pylypenko, Liudmyla Pylypenko, AnnaYamborko, Olena Danylova // Ukrainian Food Journal.- 2017.- Vol. 6, Issue 2. - P. 211-226. http://ufj.ho.ua/Archiv/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202017%20V.6%20Is.2.pdf
  8.  Yeryganov K.V. Methods of molecular genetic diagnostics of food safety in Ukraine / K.V. Yeryganov, I.V. Pylypenko, G.V. Jamborko, L.M. Pylypenko // Ukr.Biochem. J. – 2017. - Vol. 89. - № 3. - С. 128. http://ukrbiochemjournal.org/wp-content/uploads/2017/05/Theses_conference_3_17.pdf
  9.  Пилипенко І.В. Bacillus cereus: характеристика, біологічна дія, особливості визначення в харчових продуктах / І.В. Пилипенко, Л.М. Пилипенко, О.С. Ільєва, Г.В. Ямборко, О.B. Свіржевський // Харчова наука і технологія. – 2017. – Том. 11, вип. 2. – С. 61-67. https://journals.onaft.edu.ua/index.php/foodtech/article/view/515/pdf
  10.  Pylypenko L.N.. Toxin production ability of Bacillus cereus strains from food product of Ukraine / L.N. Pylypenko, I.V. Pylypenko, G.V. Yamborko, I.І Marinova. // Харчова наука і технологія. – 2017. – Том. 11, вип. 3. – С. 40-46. https://journals.onaft.edu.ua/index.php/foodtech/article/view/612/589
  11.  Ямборко Г. Детекція ентеротоксигенних Bacillus cereus у рослинній сировині / Г. Ямборко, Л. Пилипенко, І. Пилипенко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2017. - № 76. - С.158-165. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm
  12. Pylypenko Inna. Identification of bacillary microbial contaminants and food poisoning agents from food plant raw materials and products from Ukraine / Inna Pylypenko, Liudmyla Pylypenko, AnnaYamborko, Evgeniy Kotlyar, Elena Ilyeva, Dmitriy Babenko // Ukrainian Food Journal.- 2017. – Vol. 6, Issue 1. - P. 7-19. http://ufj.ho.ua/Archiv/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202017%20V.6%20Is.1.pdf
  13.  Ямборко Г.В. Хемотаксономічні особливості та плазмідні профілі аеробних та факультативно-анаеробних спороутворювальних бактерій з овочевої продукції / Г.В. Ямборко, А.М. Остапчук, Ж.Ю. Сергєєва, Л.М. Пилипенко, І.В. Пилипенко // Мікробіологія і біотехнологія. – 2017. – № 1(37). – С. 56-73. http://liber.onu.edu.ua/pdf/mbt_1_37_2017%20(1).pdf
  14.  Віннікова Л.Г. Вплив молочнокислих бактерій на поверхневу мікробіоту м’яса / Л.Г. Віннікова, Г.В. Ямборко, А.В. Кишеня // Харчова наука і технологія. – 2015. - № 9 (3). – С. 31-36. http://journals.uran.ua/foodtech/article/view/50278/46248
  15.  Limanska N.V. Detecton of plantaricin genes in strains of Lactobacillus plantarum – antagonists of phytopathogenic bacteria / N.V. Limanska, D.O. Babenko, G.V. Yamborko, V.O. Ivanytsia // Мікробіологія і біотехнологія. - 2015. - № 1 (30). - С. 27 - 33. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/48071/44277
  16.  Пилипенко I.В. Склад мікробних контамiнантiв овочевої сировини / I.В. Пилипенко, Я.Б. Паулiна, Л.M. Пилипенко, Г.В. Ямборко // Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. - № 3 (31). – С. 83 – 95. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/53675/49704
  17.  Басюл О.В., Ямборко Г.В., Іваниця В.О. Ферментування плодових тіл Pleuro¬tus ostreatus з використанням лактобактерій / О.В. Басюл, Г.В. Ямборко, В.О. Іваниця // Біологічні студії. – Львів, 2014. – Том 8, № 2. – С. 113-122. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/view/182/180
  18.  Басюл О.В. Біологічні властивості лактобактерій-представників резидентної мікробіоти гливи звичайної / О.В. Басюл, Г.В. Ямборко, В.О. Іваниця // Мікробіологія і біотехнологія. - 2014. – № 2 (26). – С. 45-53. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/48258/44420
  19.  Іваниця В.О. Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / В.О. Іваниця, Н.Г. Юргелайтіс, Т.В. Бурлака, Т.В. Гудзенко, Г.В. Ямборко // Вісник ОНУ. Біологія. - 2013. - Том 18, вип. 4(33). - С. 67-81. http://visbio.onu.edu.ua/article/view/45562/41801
  20.  Limanska N.V. Effect of Lactobacillus plantarum on tumor formation caused by Rhizobium radiobacter / N.V. Limanska, N.V. Korotaeva, G.V. Yamborko, V.O. Ivanytsia // Мікробіологія і біотехнологія. – 2014. - № 1 (25). – С. 8–18. http://mbt.onu.edu.ua/article/view/48194/44394
 • Гудзенко Т. В.

  1. Гудзенко Т.В. Мікробіологічна і санітарно-хімічна характеристика стічних вод фармацевтичного підприємства / Т.В. Гудзенко, О.Г. Горшкова, О.В. Волювач, Т.В. Бурлака, І.П. Метеліцина //Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 2. – С. 40 –53. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.2(52).239677
  2. Іваниця В.О. Мікробіологічні дослідження Чорного моря: монографія / В.О.Іваниця, Т.В. Гудзенко, І.В. Страшнова, Н.Ю. Васильєва, М.Д. Штеніков, Н.В. Коротаєва, Г. В. Лісютін, О. Г. Горшкова, О. В. Волювач, К. С. Потапенко, О.Є. Боброва, Т. В. Іваниця, Т. О. Філіпова, М. М.Чабан. – Одеса: ОНУ, 2021. – 282 с. https://www.doi.org/10.18524/978-617-689-454-4.1
  3.  Gudzenko T.V. Phenol-oxidizing activity and fatty acid profile of Brevibacillus centrosporus F14 strain / T.V. Gudzenko, O.V. Voliuvach, O.G. Gorshkova, A.M. Ostapchuk, V.O. Ivanytsia // Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92, №1. – Р. 84 – 91. doi: https://doi.org/10.15407/ubj92.01.084
  4. Гудзенко Т. В. Мікробіологічні методи очищення стічних вод від органічних забруднювачів: монографія / Т. В. Гудзенко, В. О. Іваниця, Б. М. Гал¬кін, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова. – Одеса: ОНУ, 2020. – 129 с. http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/druk/catalog_2020.pdf
  5.  Gudzenko T.V. Composition of fatty acids in cellular lipids of Bacillus subtilis ONU551 – destructor of phenol / T.V. Gudzenko, O.V. Voliuvach, O.G. Gorshkova, A.M. Ostapchuk, V.O. Ivanytsia // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, №6. – Р. 96 – 102. doi: https://doi.org/10.15407/ubj91.06.096
  6. Gudzenko T.V. Cellular fatty acid composition of Aeromonas genus – destructor of aromatic xenobiotics / T.V. Gudzenko, O.G. Gorshkova, N.V. Korotaieva, O.V. Voliuvach, A.M. Ostapchuk, V.O. Ivanytsia // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 1, №1. – P. 86 – 91. doi: https://doi.org/10.15407/ubj91.01.08
  7. Radysh N. B. Features of the fatty acid profile of non-pathogenicstr stains Aeromonas ichthiosmia ONU-552, Bacillus subtilis ONU551-destructors of phenolic compounds / N. B. Radysh, E. V. Lebedeva, O. V. Voliuvach, O. G. Gorshkova, T. V. Gudzenko // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, № 2. – P. 81. Режим доступу: http://ua.ukrbiochemjournal.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Conference_2019_2_19.pdf
  8. Чабан М. М. Виявлення анамокс бактерій у стічних водах фармацевтичного виробництва / М. М. Чабан, Т. В. Гудзенко // Мікробіологія і біотехнологія. - 2019. – № 1. – С. 48 –55. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2019.1(45).155333
  9.  Гудзенко Т. В. Вилучення фенолу з води бактеріями Bacillus subtilis ONU 551, адгезованими на носіях різної природи / Т. В. Гудзенко, І. П. Конуп, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова, Т. О. Беляєва, М. М. Чабан //Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. – № 1. – С. 36 – 47. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2019.1(45).160071
  10.  Гудзенко Т. В. Очищення води від фенолу бактеріями роду Pseudomonas, іммобілізованими на природних і синтетичних носіях / Т. В. Гудзенко, В. О. Іваниця, І. П. Конуп, О. Г. Горшкова, О. В. Волювач, Т. О. Беляєва, М. М. Чабан // Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. – № 3 (47). – С. 78 – 91. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2019.3(47).186081
  11.  GudzenkoTatyana Biodegradacja fenoliinnych cyklicznych związków aromatycznych. / Tatyana Gudzenko,Wolodymyr Iwanycja, Olga Woljuwacz, Boris Galkin, Olga Zuk, Elena Gorszkowa. - Publisher: Globe Edit isatrademark of International Book Market Service Ltd., member of Omni Scriptum Publishing Group, 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius. (ISBN: 978-613-8-25347-1). – 2018. – 85 p. - Режим доступу: https://www.morebooks.de/store/gb/book/biodegradacja-fenoli-i-nnych-cyklicznych-zwi%C4%85zk%C3%B3w-aromatycznych/isbn/978-613-8-25347-1
  12.  Gorshkova O.G. Detection of markers in the FAT-acid profile of Bacillus subtilis ONU551-destructor of disinfectants / O.G. Gorshkova, O.V. Voliuvach, T.V. Gudzenko, M.O. Chernyshova, A.A. Nester // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Т. 90. – P. 63. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22170
  13.  Gorshkova O.G. Peculiarities of chemical composition of phenol-oxidizing strain cels Aeromonas ichthiosmia ONU552 / O.G. Gorshkova, O.V. Voliuvach, T.V. Gudzenko, M.O. Chernyshova, A.A. Nester // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Т. 90. – P. 64. Режим доступу: http://ukrbiochemjournal.org/wp-content/uploads/2018/08/Parnas_XI_2018_s.pdf3
  14.  Горшкова O.Г. Очищення води від фенолу та йонів важких металів асоціацією бактерій роду Pseudomonas / O.Г. Горшкова, Т.В. Гудзенко, O.В. Волювач, I.П. Конуп, Т.О. Бєляєва // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2. – С. 70 – 80. http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2018.2(42).134293 –
  15.  Горшкова О.Г. Деструктивна та метал-акумулююча здатність бактерій роду Pseudomonas / О.Г. Горшкова, Т.В. Гудзенко, О.В. Волювач, Т.О. Бєляєва, І.П. Конуп, М.О. Чернишова //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія» – 2018. – № 2(73). – С. 49 – 53. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2018_2_9
  16.  Gorshkova O.G. Screening of marine microorganisms resistant to action deca (ethylene glycol) monooctylphenol ether / O.G. Gorshkova, T.V. Gudzenko, O. V. Smazchuk, A.P. Pihteeva, A.V. Haidarzhi, O.V. Voliuvach // Ukr. Biochem. J. – 2017. – Vol. 89, N 3. – P. 96. doi: https://doi.org/10.15407/ubj89.si01
  17.  Gorshkova O.G. Strains Pseudomonas fluorescens ONU541, Bacillus megaterium ONU542 are promising producers of surface-active metabolites and destructors of petroleum products / O.G. Gorshkova, O.V. Voliuvach, M.D. Shtenikov, T.V. Gudzenko // Ukr. Biochem. J. – 2017. – Vol. 89, N 3. – P. 95. doi: https://doi.org/10.15407/ubj89.si01
  18.  Gorshkova O.G. Fatty acids composition of Microbacterium genus bacteria - destructors of oil hydrocarbons / O.G. Gorshkova, N.V. Korotaeva, A.M. Ostapchuk, O.V. Voliuvach, T.V. Gudzenko // Mikrobiologichny Zhurnal. – 2016. – Т. 78, № 5. – С. 92 – 98. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30141872/
  19.  Горшкова О.Г. Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води / О.Г. Горшкова, Т.В. Гудзенко, О.В. Волювач, Н.Ю. Васильєва // Вісник Харківського національного університету. Серія: біологія. – 2017. – вип. 29. – C. 5 – 11. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhb_2017_29_3
 • Русакова М. Ю.

   

  1. Rusakova N. Palladium heteronuclear complexes of f-metals with modified porphyrins: features of molecular fluorescence / N. Rusakova, N. Semenishyn, S. Smola, M. Rusakova // J. of Luminescence, 2022. - in press.
  2.  Semenishyn N. 4f-Luminescence of lanthanide ions in regioisometric corrole complexes / N. Semenishyn, S. Smola, M. Rusakova, N. Rusakova // Укр. Хім. Журн., 2021. - Vol. 87 (9). - P. 35-44. UDC 535.372:541.49:546.65 doi: 10.33609/2708-129X.87.09.2021.35-44
  3.  Smola S. Lower rim-modified calix[4]arenes with fragments of EDTA (DTPA) and their Ln(III) complexes (Ln = Yb, Lu): synthesis and NIR-luminescent properties / S. Smola, Ye. Fadieiev, M. Rusakova, O. Snurnikova, O. Alyeksyeyeva, N. Rusakova // Укр. Хім. Журн., 2020. – Т. 86 (5). - С. 3-14. doi: 10.33609/2708-129X.86.5.2020.
  4.  Slobodianiuk O. Synthesis and properties of new n-acyl derivatives of anthranilic acid / O. Slobodianiuk, O. Berezhnytska, T. Kamens’ka, M. Rusakova // Ukrainian Chemistry Journal. – 2019. – Т. 85 (4). – С. 59-70. https://doi.org/10.33609/0041-6 045.85.4.2019.59-70.
  5.  Fadieiev Yе. Spectral-luminescent properties of aerosils with adsorbed adducts of Eu(III) tris-β-diketonates and 1,10-phenanthroline / Yе. Fadieiev, S. Smola, M. Rusakova, E. Malinka, N. Rusakova // J. of Luminescence. – 2018. – V. 194. – P. 631-635.
  6. Rusakova M. Yu. Influence of New N-methyl-quinolinyl-porphyrins on Different Candida albicans Development Forms / M. Yu. Rusakova, O. V. Ruschak, S. V. Vodzinskiy, Y. V. Ishkov // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 10 (3). – Р. 289-294. – DOI: 10.6060/mhc170396r.
  7.  Русакова М. Ю. Утворення сидерофорів клітинами синьогнійної палички за впливу препарату «бактеріофаг псевдомонас аеругіноза» / М. Ю. Русакова // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. – 2016. – № 71. – С. 222-229.
  8.  Русакова М. Ю. Утворення полівидової біоплівки молочнокислими бактеріями Lactobacillus plantarum Р17630 та дріжджоподібними грибами Саndidа аlbiсаns АТСС 18804 / М. Ю. Русакова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. – № 2. – С. 41-53.
  9.  Rusakova M. The farnesol influence on characteristics of Candida albicans biofilm formation in vitro / M. Rusakova // Mycoses Diagnosis, Therapy and Prophylaxis of Fungal Diseases: Official Journal of the European Confederation of Medical Mycology. – 2015. – V. 58, Suppl. 4. – P. 142 – 143.
  10.  Rusakova M. Fungicidal activity of new asymmetrically substituted porphyrins and their zinc complexes / M. Rusakova, T. Filippova, B. Galkin // Special Issue: the 6th Trends in Medical Mycology. – 2013. – Vol. 56. – P. 142-143.
  11.  Русакова М. Ю. Антимікробна дія фенотіазинових сполук / М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, С. Г. Соболєва, Т. О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – № 1.– С. 34-40.
  12.  Русакова М. Ю. Активність ізатинового гідразида феноксіоцтової кислоти щодо деяких штамів Fusarium spp. / М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Л. Н. Вострова, Т. О. Філіпова, М. В. Гренадьорова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 1. – С. 88-93.
  13.  Русакова М. Ю. Активность гидразидов феноксиуксусной кислоты по отношению к возбудителям прикорневых гнилей / М. Ю. Русакова, Б. Н. Галкин, Л. Н. Вострова, М. В. Гренадерова // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – № 2. – С. 56-64.
  14.  Русакова М. Ю. Порівняльна характеристика взаємодії мезо-фенілзаміщених тетрапіролів з еукаріотичними клітинами / М. Ю. Русакова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, В. О. Іваниця, З. І. Жиліна, Ю. В. Ішков, С. В. Водзінський // Одеський медичний журнал. – 2007. – Т.3 (101). – С. 21-24.
  15.  Русакова М. Ю. Характеристика фотосенсибілізуючої активності похідних піридил-порфірину в культурі Сandida albicans / М. Ю. Русакова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, З. І. Жиліна, . О. Іваниця, Ю. В. Ішков, С. В. Водзінський // Одеський медичний журнал. – 2007. Т.2 (100). – С. 9-12.
  16.  Русакова М. Ю. Фотоінактивація клітин Candida albicans в присутності синтетичних порфіринів / М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, З. І. Жиліна, Т. І. Захаркіна, Г. М. Кириченко // Вісник ОНУ. Біологія. – 2005. – Т. 10 (7). – С. 83-89.
  17. Філіпова Т. О. Застосування дріжджів Candida albicans і Rhodotorula bogoriensis для вивчення фотосенсибілізуючих властивостей синтетичних порфіринів / Т. О. Філіпова, М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський // Одеський медичний журнал. – 2004. – Т. 82 (2). - С. 30-32.
  18.  Русакова М. Ю. Фотосенсибілізуюча активність нових синтетичних порфіринів щодо клітин Candida albicans / М. Ю. Русакова // Вісник ОНУ. Біологія. – 2004. - Т. 9, № 5. – С. 183-187.
  19. Зінченко О. Ю. Антимікробні властивості марганецьвмісних синтетичних порфіринів / О. Ю. Зінченко, М. Ю. Русакова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, З. І. Жиліна // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. - № 3. – С. 40-42.
  20.  Philippova T. O. V.The antimicrobial properties of new synthetic porphyrins / T. O. Philippova, B. N. Galkin, O. Yu. Zinchenko, M. Yu. Rusakova, V. A. Ivanitsa, Z. I. Zhilina, S. V. Vodzinskii, Yu. V. Ishkov // Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. – 2003. – V. 12 (11-12). – P. 141-148.
 • Іваниця Т. В.

  1. Limanska N. Bacteriocin associates genes in French and Ukrainian fermented vegetables isolates of Lactiplantbacillus Plantarum / N. Limanska, A. Merlich, M.Zlatohurska, M. Galkin, N. Korotaieva, T. Ivanytsia // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. -2022.- Vol. 12. №1.- P. 1-3 https://office2.jmbfs.org/index.php/JMBFS/article/view/5871/487
  2.  Kharkhota M. Chromogenicity of aerobic spore-forming bacteria of the Bacillaceae family isolated from different ecological niches and physiographic zones / Kharkhota M., Hrabova, H., Kharchuk, M. Ivanytsia Т. // Braz J Microbiol. -2022 .https://doi.org/10.1007/s42770-022-00755-9
  3. Limanska N. Biofilm formation and genetic diversity of Lactobacillus plantarum strains originated from France and Ukraine / Limanska N., Merlich A., Galkin M., Vasylieva N., Choiset Y., Ivanytsia T., Zlatohurska M., Ivanytsia V., Chobert J-M., Haertlé T. // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.- 2019. -Vol. 8. № 6. -P. 1226 – 1331. http://doi.org10.15414jmbfs.2019.8.6.1326-1331
  4.  Limanska N. Study of the potential application of lactic acid bacteria in the control of infection caused by Agrobacterium tumefaciens / Limanska N , Korotaeva N , Biscola V, Ivanytsia T , Merlich A, Franco BDGM , Chobert JM , Ivanytsia V and Haertlé T// Plant Pathol Microb. – 2015. – V.6, №8. - P. 2-19. http://www.omicsonline.org/open-access/study-of-the-potential-application-of-lactic-acid-bacteria-in-the-control-of-infection-caused-by-agrobacterium-tumefaciens-2157-7471-1000292.pdf
  5.  Limanska N. Effect of Lactobacillus plantarum on germination and growth of tomato seedlings/ Limanska N., Ivanytsia T., Basiul O., Krylova K., Biscola V., Chobert J.-M., Ivanytsia V., Haertle T. // Acta Physiologiae Plantarum. – 2013. – Vol. 35. № 5. – P. 1587- 1595. http://link.springer.com/article/10.1007/s11738-012-
 • Жумінська Г. І.

  1. Tovkach F.I. Destabilization of the system of phage-bacteria at bacterial infections in tree plants / F.I. Tovkach, G I. Zhuminska Mikrobiol. Z. 2019. – Vol. 81 (4). – P. 118-130. - Doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.118
  2. Жунько І.Д. Скринінг продуцентів сидерофорів серед штамів Pantoea agglomerans / Жунько І.Д., Жумінська Г.І. // Мікробіологія і біотехнологія. 2019. – Т. 46, № 2. – С. 76–83.- DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2019.2(46).173179
  3. Бойко А.А. Характерные особенности КЕY-подобных бактериофагов Erwinia amylovora / Бойко А.А., Жуминская А.И., Кушкина А.И., Иваница В.А., Товкач Ф.И. // Мікробіологія і біотехнологія. - 2017. - № 4(40). - С. 85 - 93.- DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.4(40).118258/
  4. Бойко А.А. Характеристика КЕY-подобных бактериофагов Erwinia amylovora / Бойко А.А., Жуминская А.И., Кушкина А.И., Иваница В.А., Товкач Ф.И. // Доп. НАНУ. – 2017. – № 12. – С. 97 – 103. ISSN 1025-6415. https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.12.097 Tovkach F.I. Long-term preservation of unstable bacteriophages of enterobacteria / Tovkach F.I., Zhuminska G.I., Kushkina A.I. // Microbiol. Z.- 2012. - Vol. 74, N 2.- P. 60 - 66.
  5. Панщина А.И. Физико-химические свойства умеренного бактериофага ZF40 Erwinia carotovora / Панщина А.И. (Жуминская А.И.), Товкач Ф.И., Романюк Л.В., Максименко Л.А. // Мікробіол. журн. – 2007. – Т. 69, № 2. – С. 15 – 22.
  6. Панщина А.И. Генерализованная трансдукция плазмиды pKM101 умеренным бактериофагом ZF40 Erwinia carotovora / Панщина А.И. (Жуминская А.И.), Товкач Ф.И. // Мікробіол. журн. – 2007. – т. 69, № 6. – С. 43 – 47.
  7. Панщина А.И. Внутригеномная гетерогенность умеренного бактериофага ZF40 Erwinia carotovora. / Панщина А.И. (Жуминская А.И.), Товкач Ф.И. // Мікробіол. журн. – 2006. – т. 68, № 6. – С. 35 – 43
 • Патенти, авторські свідоцтва

  2021

  Патент України на корисну модель №149329 "Спосіб одержання ліпопептидних антибіотиків" / Іваниця В.О., Штеніков М.Д., Остапчук А.М., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В. Номер заявки № u 2020 07671 - Опубл. 10.11.2021., Бюл. № 45.2021. Патент України на корисну модель №147051. Cпосіб очистки водних розчинів від аліфатичних спиртів. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В. - Номер заявки №u202007021. - Опубл. 7.04.2021., Бюл. №14.

  2020

  Штам Enterococcus italicus ONU 547 зі здатністю до продукції бактеріоцину та активний проти псувних та фітопатогенних бактерій / В.О. Іваниця, Т. Хаертле, А.Г. Мерліч, Н.В. Ліманська, М.Б. Галкін // Патент України на винахід № 122722; опубл. 29.12.2020. – Бюл. № 24/2020. Заявка № а202007670 от 02.12.20. на патент на винахід "Штам Bacillus velezensis ОNU553 – продуцент ліпопептидних антибіотиків, антагоніст Staphylococcus aureus та ентеробактерій з ріст-стимулювальною активністю" Іваниця В.О., Штеніков М.Д., Остапчук А.М., Горшкова О.Г., Теслюк Н.І., Титаренко Н.В., Гудзенко Т.В.

  2019

  Штам Bacillus megaterium ONU 500 з антагоністичною активністю проти збудників хвороб сільськогосподарських рослин та з рістстимулювальною активністю / В.О. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.В. Ліманська, І.Д. Жунько, О.І. Драгуновська // Патент України на винахід № 119612; опубл. 10.07.2019. – Бюл. № 13/2019. Патент на винахід № 120324. Спосіб очистки води від ароматичних ксенобіотиків / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. Опубл. 11.11.2019, бюл. № 21. Патент на винахід № 120325. Мікробіологічний спосіб очистки води від циклічних ароматичних ксенобіотиків / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О., О.О. Опубл. 11.11.2019, бюл. № 21.

  2018

  Патент на винахід № 116299. Спосіб здійснення дефенолізації промислових стоків / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. Патент України на винахід (заявка). Метод очистки води від ароматичних ксенобіотиків / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. Номер заявки № а2018 04335 від 20.04.2018р. (на стадії кваліфікаційної експертизи). Режим доступу: http://base.uipv.org/searchInvStat/showclaimdetails.php?IdClaim=301981&resId=1 Патент України на корисну модель №126114. Cпосіб мікробіологічної очистки води від фенолу. Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В.., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Драгуновська О.І. - Номер заявки №u201712306. - Опубл. 11.06.2018., Бюл. №11. Патент України на корисну модель №129673. Спосіб мікробіологічної очистки води від фенолу і N-цетилпіридинію бромистого / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О., Чабан М., Ракитська С.І. - заявка на патент №u201804337 від 20.04.2018. Опубл. 12.11.2018., Бюл. № 21/2018. Патент України на корисну модель №129676. Біологічний метод очистки води від органічних забруднювачів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В.., Конуп І.П., Бєляєва Т.О., Драгуновська О.І. - заявка на патент №u201804344 від 20.04.2018. Опубл. 12.11.2018., Бюл. № 21/2018. Патент України на винахід № 117644. Спосіб визначення бацилярних збудників харчових отруєнь та псування харчових продуктів. /Пилипенко Л. М., Пилипенко І. В., Данилова О. І., Ільєва О. С., Іваниця В. О., Ямборко Г. В. – заявл. 12.06.2017., опубл. 27.08.2018.- Бюл. № 16. – 11 с.

  Патент України на корисну модель № 122751. Спосіб визначення безпечності харчових продуктів за генами токсичності бацилярних збудників харчових отруєнь / Пилипенко Л. М., Пилипенко І. В., Данилова О. І., Іваниця В. О., Ямборко Г. В. - заявл. 20.07.2017, опубл. 25.01.2018. - Бюл. № 2. – 13 с. Патент України на корисну модель № 122752. Спосіб визначення еметогенних та ентеротоксигенних бацил в харчових продуктах /Пилипенко І. В., Капрельянц Л. В, Пилипенко Л. М., Данилова О. І., Іваниця В. О., Ямборко Г. В., Ільєва О. С. - заявл. 20.07.2017, опубл. 25.01.2018. - Бюл. № 2. – 13 с.

  Патент України на корисну модель № 122765. Спосіб визначення бацилярних збудників харчових отруєнь та псування харчових продуктів за генами токсичності ./ Пилипенко І. В., Капрельянц Л. В, Пилипенко Л. М., Данилова О. І., Іваниця В. О., Ямборко Г. В. – заявл. 24.07.2017, опубл. 25.01.2018. - Бюл. № 2. – 10 с. Патент України на корисну модель № 123704. Спосіб визначення безпечності за бацилярними мікроорганізмами, що продукують ентеротоксини / Пилипенко Л. М., Пилипенко І. В., Данилова О. І., Іваниця В. О., Ямборко Г. В., Маринова І. І/ заявл. 20.07.2017, опубл. 12.03.2018. - Бюл. № 5. – 12 с.

  2017

  Патент України на винахід № 117199. Спосіб визначення безпечності харчових продуктів. / Пилипенко Л. М., Пилипенко І. В., Данилова О. І., Іваниця В. О., Ямборко Г. В – заявл. 26.06.2017., опубл. 25.06.2018. - Бюл. № 12. – 13 с. Патент України на корисну модель № 117316. Спосіб попередньої підготовки проб для визначення мікроорганізмів / Пилипенко Л.М., Іваниця В.О., Пилипенко І.В., Данилова О.І., Ільєва О.С., Ямборко Г.В. – заявл. 26.12.2016, опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – 9 с. Патент України на корисну модель № 114829. Мікробіологічний спосіб очистки води від фенолу / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Конуп І.П., Бєляєва Т.О. Номер заявки № u2016 від 25.07.2016р., опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.

  2016

  Патент України на корисну модель №106378. Спосіб мікробіологічної очистки розчинів від іонів свинцю / Іваниця В.О., Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. - Опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. Патент України на корисну модель № 111699, МПК А23В 4/22 Спосіб захисту м’яса і м’ясопродуктів / Віннікова Л.Г., Кишеня А.В., Ямборко Г.В., Ліманська Н.В.; - заявл. 22.12.2015; опубл. 25.05.2016. – Бюл. № 10. – 6 с.

  2015

  Патент України на корисну модель № 102370. МПК С12N 1/02 (2006.1), С12R 1/38 (2006.1). Спосіб виготовлення поверхнево-активного біопрепарату / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № U201504353. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20.

  Патент України на винахід. Спосіб очищення металовмісних розчинів з використанням мікроорганізмів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № a201505521 від 04.06.2015р., Бюл. № 20 Патент України №102265. Спосіб очищення води від хрому (VI) з використанням мікроорганізмів / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – 2015р. Номер заявки № U201503500. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20. Патент України №102337. Склад поживного середовища для продукування поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними мікроорганізмами / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П. – Опубл.: 26.10.2015., Бюл. № 20

  Патент України № 95964. Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Маринова І.І., Іваниця В.О. Спосіб модифікації середовища YMA для виділення ендофітної мікробіоти винограду. – 12.01.2015. – 5 с. Патент України № 95965. Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В., Іваниця В.О. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням бактерії-антагоніста. – 12.01.2015. – 4 с. Патент на корисну модель № 111699 Україна, МПК А23В 4/22 (Спосіб захисту м’яса і м’ясопродуктів [Текст] Віннікова Л.Г., Кишеня А.В., Ямборко Г.В., Ліманська Н.В.; власник Одеська національна академія харчових технологій. - № а2015 12711; заявл. 22.12.2015; опубл. 25.05.2016. – Бюл. № 10.

  2014

  Патент України на корисну модель № 95966. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням суміші штамів Lactobacillus plantarum зі стимулюючою активністю / Ліманська Н.В., Коротаєва Н.В., Мерліч А.Г., Ямборко Г.В., Іваниця В.О.– заявл. 01.08.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 8 с.

  2013 і раніше

  Патент України на корисну модель № 75360. Спосіб захисту рослин від бактеріального раку з використанням лактобацил / Ліманська Н.В., Іваниця В.О., Ертле Томас, Басюл О.В., Сергєєва Ж.Ю., Коротаєва Н.В., Ямборко Г.В. – заявл. 31.05.2012; опубл. 26.11.2012. – Бюл. № 22. – 7 с. Патент України на корисну модель № 75378. Технологія виробництва ферментованих грибів глива звичайна / Басюл О.В., Ямборко Г.В., Багаєв О.К., Іваниця В.О.– заявл. 31.05.2012; опубл. 26.11.2012. – Бюл. № 22. – 7 с. Патент України на корисну модель № 22826/ЗУ/12, МПК А23В 7/00 Технологія виробництва ферментованих грибів глива звичайна / Басюл О. В., Ямборко Г. В., Багаєв О. К., Іваниця В. О. —. заявл. 05.06.2012, опубл. 23.10.2012. - Бюл. № 2. – 6 с. Патент України на винахід № 14294/ЗА/12. Технологія ферментування гливи звичайної / Басюл О. В., Ямборко Г. В., Багаєв О. К., Іваниця В. О. —заявл. 05.06.2012, опубл. 23.10.2012. - Бюл. № 2. – 6 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top