Навчально-методичні праці

 • Філіпова Т.О.

  1. «Синтетична біологія», курс лекцій / Б. М. Галкін, В. О. Іваниця, Т. О. Філіпова. – Одеса: ОНУ, 2020. – 181 с.
  2. «Основи наукових досліджень і організація науки», курс лекцій / Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова. – Одеса: ОНУ, 2020. – 107 с.
  3. Імунологічні методи : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. О. Філіпова, Т. В. Гудзенко, М. Б. Галкін, О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, М. Ю. Русакова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2018. – 90 с.
  4. Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. В. Гудзенко, Т. О. Філіпова, О. Ю. Зінченко, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, Т. В. Іваниця. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. – 42 с.
  5. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» / Т.О. Філіпова, Т.В. Гудзенко, М.Б. Галкін, О.Ю. Зінченко, Г.В. Ямборко, М.Ю. Русакова – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 199 с.
  6. Генетика імуноглобулінів в схемах і таблицях. Конспект лекцій. С.Л. Мірось, Т.В. Гудзенко, Т.О. Філіпова, В.М. Тоцький, С.В. Білоконь– Одеса: ОНУ, 2013. − 32 с.
  7. Основи фармакології. Навчальний посібник / Т.О. Філіпова, Б.М. Галкін, В.О. Іваниця. – Одеса: ОНУ, 2013. − 176 с.
  8. Молекулярно-генетичні основи імунітету. Навчально-методичний посібник / Т.В. Гудзенко, Т.О. Філіпова, В.О. Іваниця, Н.О. Єлинська. - Одеса: ОНУ, 2013. − 98 с.
 • Васильєва Н. Ю.

  1. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, біотехнології і біоінформатики. Посібник / Н.В. Ліманська, Ж.Ю. Сергєєва, Т.В. Іваниця, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, А.І. Кушкіна, Г.І. Жумінська, Ф.І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – 36 с.
  2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з молекулярної мікробіології, біотехнології і біоінформатики. Посібник / Ліманська Н.В., Сергєєва Ж.Ю., Іваниця Т.В., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Кушкіна А.І., Жумінська Г.І., Товкач Ф.І. / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. – 36 с.
  3. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біоінформатики і біотехнології. Методичні вказівки /Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Ф. І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 40 с.
  4. Laboratory work shop in molecular microbiology, biotechnology and bioinformatics. Handbook / O. Ivanytsya, Zh. Yu. Sergeeva, N. V. Limanska, T. V. Ivanytsya, K. D. Krylova, N. Yu. Vasyleva, A. M. Ostapchuk, N. A. Korol, F. I. Tovkach. – Odessa : ONUnamedafterI. I. Mechnikov, 2013. – 37 p.
  5. Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів. Під редакцією В.О. Іваниці /Ліманська Н.В., Товкач Ф.І., Тоцький В.М., Сєргєєва Ж.Ю., Іваниця Т.В., Васильєва Н.Ю.– Одеса.: Видавництво ОНУ, 2014. - 195 с.
  6. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики / Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д.Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Н.В. Коротаєва, Товкач Ф. І. / Під ред. В.О. Іваниці. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2014. – 40 с.
  7. Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів. Навчальний посібник / Н.В. Ліманська, Ф.І. Товкач, В.М. Тоцький, Ж.Ю. Сєргєєва, Т.В. Іваниця, Н.Ю. Васильєва / Під редакцією В.О. Іваниці. – Одеса.: Видавництво ОНУ, 2014. - 180 с.
  8. Лабораторний практикум з молекулярної біоінформатики і біотехнології / В.О. Іваниця, Ж.Ю. Сергеева, Н.В. Лиманская, Т.В. Иваница, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Ф.И. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2015. – 40 с.
  9. Єлинська Н.О., Васильєва Н.Ю., Зінченко О.Ю., Ліманська Н.В., Лісютін Г.В., Страшнова І.В., Ямборко Г.В. Малий практикум з мікробіології. – СПД-ФЛ Назарчук С.Л., 2015. - 60 с.
  10. Лабораторний практикум з молекулярної біотехнології і біонформатики / Сергєєва Ж.Ю., Ліманська Н.В., Іваниця Т.В., Крилова К.Д., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Жумінська Г.І., Коротаєва Н.В., Товкач Ф.І. / Під ред. В.О. Іваниці / Методичний посібник. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2016. – 41 с.
  11. Васильева Н. Ю. Биоинформатика. Множественное выравнивание. Филогенетические деревья: методическое пособие / Н. Ю. Васильева. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова», 2014. – 68 с.
  12. Ямборко Г.В., Васильєва Н.Ю. Загальна біотехнологія. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. – 96 с.
  13. Васильева Н. Ю. Біоінформатика. Робота з BLAST».Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Біоінформатика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. Режим доступу: drive.google.com
 • Галкін М. Б.

  1. Молекулярна біологія клітини. Частина 1. Прокаріоти / Т.В. Гудзенко, Н.О. Єлинська, М.Б. Галкін / Курс лекцій. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. − 41 с.
  2. Загальна вірусологія / Т.В. Гудзенко, Т.В. Іваниця, М.Б. Галкін, Г.І. Жумінська, О.Ю. Зінченко, Г.В. Лісютін / Методичні вказівки до проведення лабораторних занять. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – 47 с.
  3. Імунологія. Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій / Т.В. Гудзенко, О.Ю. Зінченко, М.Б. Галкін, Г.І. Жумінська, Т.В. Іваниця // Методичні вказівки до проведення лабораторних занять. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – 47 с.
  4. Імунологія / Т.О. Філіпова, Т.В. Гудзенко, М.Б. Галкін, О.Ю. Зінченко, Г.В. Ямборко, М.Ю. Русакова // Методичні вказівки до проведення лабораторних занять. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – 199 с.
  5. Інженерна ензимологія / Б.М. Галкін, В.О. Іваниця, М.Б. Галкін / Навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 104 с. 
 • Гудзенко Т. В.

  1. Біотехнологія клітин та тканин: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 091 «Біологія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Т.В. Гудзенко, О.Г. Горшкова . – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.- 18 с.
  2. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія. / Т. В. Гладкій, Т.В. Гудзенко, О.М. Ружицька, М.В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.- 39 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31785
  3. Молекулярно-генетичні основи патогенності мікроорганізмів: курс лекцій. / М.Ю. Русакова, Н.О. Єлинська, Т.В. Гудзенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. − 68 с.
  4. Мікроекологія людини: курс лекцій. / Г.В. Ямборко, Н.О. Єлинська, Т.В. Гудзенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. − 40 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24781
  5. Молекулярна біологія клітини. Ч.1. Прокаріоти: курс лекцій / Н.О. Єлинська, Т.В. Гудзенко, М.Б. Галкін. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. − 41 с. http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/druk/catalog_2018.pdf
  6. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Загальна вірусологія» / Т.В. Гудзенко, Т.В. Іваниця, М.Б. Галкін, Г.І. Жумінська, О.Ю. Зінченко, Г.В. Лісютін. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 47 с. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА: Загальна вірусологія (onu.edu.ua)
  7. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» «Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій» / Т.В. Гудзенко, О.Ю. Зінченко, М.Б. Галкін, Г.І. Жумінська, Т.В. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 47 с. https://drive.google.com/file/d/14T1XifMMYqih63KR7Vdf6NGodOurw4IG/view
  8. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА: Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій (onu.edu.ua) http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24782
  9. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» / Т.О. Філіпова, Т.В. Гудзенко, М.Б. Галкін, О.Ю. Зінченко, Г.В. Ямборко, М.Ю. Русакова.– Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 199 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24765
  10. Методичні вказівки з визначення патогенних (інвазійних і цитотоксичних) властивостей бактерій на моделі культури клітин людини та тварин: для студентів біологічного факультету ОНУ спеціальностей: 091 Біологія (ОП Біологія, ОП Мікробіологія і вірусологія), 162 Біотехнології та біоінженерія / Т.В. Гудзенко, О.Ю. Зінченко, Г.В. Ямборко, М.Ю. Русакова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. − 28 с. http://www.biologywiki.onu.edu.ua/index.php/ua/
  11. Методичні вказівки з визначення цитотоксичних властивостей полютантів на моделі культури клітин: для студентів біологічного факультету ОНУ спеціальностей: 091 Біологія (ОП Біологія, ОП Мікробіологія і вірусологія), 162 Біотехнології та біоінженерія / Т.В. Гудзенко, О.Ю. Зінченко, М.Ю. Русакова, Г.В. Ямборко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова,, 2018. − 37 с. http://www.biologywiki.onu.edu.ua/index.php/ua/
  12. Генетика імуноглобулінів в схемах і таблицях: конспект лекцій / С. Л. Мірось, Т. В. Гудзенко, Т. О. Філіпова, В. М. Тоцький, С. В. Білоконь. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. – 32 с. http://www.biologywiki.onu.edu.ua/index.php/ua/
 • Зінченко О. Ю.

  1. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Загальна вірусологія» // Т.В. Гудзенко, Т.В. Іваниця, М.Б. Галкін [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 47 с.
  2. Мікробіологія з основами вірусології. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів хімічного факультету / Г.В. Ямборко, Н.О. Єлинська, О.Ю. Зінченко, Н.Ю. Васильєва. – Одеса : ОНУ, 2018. – 54 с.
  3. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» «Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій» / Т.В. Гудзенко, О.Ю. Зінченко, М.Б. Галкін [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 47 с.
  4. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» / Т.О. Філіпова, Т.В. Гудзенко, М.Б. Галкін [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 199 с.
  5. Мікробіологія. Курс лекцій для студентів заочного відділення / Г.В. Ямборко, Н.О. Єлинська, О.Ю. Зінченко [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2018. – 40 с.
  6. Малий практикум з мікробіології. Методичний посібник для студентів 3-го курсу біологічного факультету ОНУ // Н.Ю. Васильєва, Н.В. Ліманська, І.В. Страшнова [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 70 с.
  7. Методичні вказівки з визначення цитотоксичних властивостей полютантів на моделі культури клітин / Т.В. Гудзенко, О.Ю. Зінченко, Н.О. Єлинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 30 с.
  8. Методичні вказівки з визначення патогенних (інвазійних і цитотоксичних) властивостей бактерій на моделі культури клітин людини та тварин / В.О. Іваниця, Т.В. Гудзенко, О.Ю. Зінченко [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 28 с.
  9. Тестові завдання до спеціального курсу «Антимікробні препарати» / О.Ю. Зінченко. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 22 с.
  10. Малий практикум з мікробіології. Методичний посібник для студентів 3-го курсу біологічного факультету ОНУ / Н. О. Єлинська, Н.Ю. Васильєва, О. Ю. Зінченко [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2015. − 60 с.
  11. Методичні вказівки з визначення інвазивних на патогенних властивостей мікроорганізмів на культурах клітин / В.О. Іваниця, Т.В. Гудзенко, М.М. Панченко [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2010. – 22 с.
  12. Методичні вказівки з визначення токсичної дії полютанів на культури клітин / Т.В. Гудзенко, А.Є. Бухтіяров, І.В. Страшнова [та ін.]. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2010. – 25 с.
 • Ліманська Н. В.

  1. Геноміка, протеоміка, метаболоміка. Ч. І. Методи вивчення різноманіття геномів : курс лекцій / Н. В. Ліманська. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 87 с.
  2. Молекулярно-біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізмів : курс лекцій / Н. В. Ліманська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 101 с.
  3. Молекулярно-генетичні основи мінливості мікроорганізмів : курс лекцій / Н. В. Ліманська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 81 с.
  4. Лабораторний практикум з молекулярної біотехнології і біонформатики / Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Н.В. Коротаєва, Ф.І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці / Методичний посібник. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2016. – 41 с.
  5. Малий практикум з мікробіології / Н.О. Єлинська, Н.Ю. Васильєва, О.Ю. Зінченко, Н.В. Ліманська, Г.В. Лісютін, І.В. Страшнова, Г.В. Ямборко – СПД-ФЛ Назарчук С.Л., 2015. - 60 с.
  6. Геносистематика. Курс лекцій / Н.В. Ліманська - Одеса: ОНУ, 2015. – С. 39.
  7. Лабораторний практикум з молекулярної біоінформатики і біотехнології / В.О. Іваниця, Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Ф.І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2015. – 40 с.
  8. Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів. Навчальний посібник / Н.В. Ліманська, Ф.І. Товкач, В.М. Тоцький, Ж.Ю. Сєргєєва, Т.В. Іваниця, Н.Ю. Васильєва / Під редакцією В.О. Іваниці. – Одеса.: Видавництво ОНУ, 2014. - 180 с.
  9. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики / Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Н.В. Коротаєва, Товкач Ф. І. / Під ред. В.О. Іваниці. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2014. – 40 с.
  10. Вірусні та бактеріальні хвороби винограду. Навчальний посібник / Б.Н. Мілкус, Н.В. Ліманська, І.Д. Жунько, Л.А. Конуп, О.В. Агєєва. – Одеса: Вид-во Одеського державного аграрного університету, 2012. – 157 с.
  11. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біоінформатики і біотехнології. Методичні вказівки / Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Ф. І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – 40 с.
  12. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з молекулярної мікробіології, біотехнології і біоінформатики. Посібник / Н.В. Ліманська, Ж.Ю. Сергєєва, Т.В. Іваниця, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, А.І. Кушкіна, Г.І. Жумінська, Ф.І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. – 36 с.
  13. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, біотехнології і біоінформатики. Посібник / Н.В. Ліманська, Ж.Ю. Сергєєва, Т.В. Іваниця, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, А.І. Кушкіна, Г.І. Жумінська, Ф.І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – 36 с.
  14. Методичні вказівки до проведення V Літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / А.І. Кушкіна, Н.В. Черватюк, Т.В. Іваниця, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Ж.Ю. Сєргєєва, Н.В. Ліманська, К.Д. Крилова, Ф.І. Товкач, В.О. Іваниця / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2010. – 28 с.
  15. Методичні вказівки до проведення IV Літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / Ф.І. Товкач, В.О. Іваниця, Г.І. Жумінська, Т.В. Іваниця, А.І. Кушкіна, Н.В. Черватюк, Н.В. Ліманська, К.Д. Крилова, Ж.Ю. Сєргєєва / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2009. – 18 с. 
 • Ямборко Г. В.

  1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія за освітньо-професійною програмою Біотехнології та біоінженерія / М.Ю. Русакова, Г.В. Ямборко, Д.А. Ківганов, В.П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова 2020. – 40 с. https://drive.google.com/file/d/1Wv1bOFqPBCZzO4oVxvxnWH1I6_EQAp61/view
  2. Ямборко Г.В. Технологія мікробіологічного виробництва. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Г.В. Ямборко. - Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. - – 67 с. https://drive.google.com/file/d/1uskju305ynKo8ZKfFxhLMAXtFNKuAIiI/view
  3. Мерліч А.Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія мікробіологічного виробництва» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / А.Г. Мерліч, Г.В. Ямборко. - Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020.– 33 с. https://drive.google.com/file/d/1jApoJIgAp11RbSi25WCp4cXNMurgOa7F/view
  4. Ямборко Г.В. Основи проектування біотехнологічних виробництв. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Г.В. Ямборко. - Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. – 44 с. https://drive.google.com/file/d/1voi-8XFFZYopKTGkUd0PRg8QQLF4Dlov/view
  5. Ямборко Г.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектування біотехнологічних виробництв» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / / Г.В. Ямборко. - Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. – 36 с. https://drive.google.com/file/d/12CKRjTcSFhmjt6-LR28JseyHZMeaWHZq/view
  6. Ямборко Г.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Загальна біотехнологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Г.В. Ямборко. - Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020.– 22 с. https://drive.google.com/file/d/1GUF26-i6iH-vF8CEB8znO7HCLko93Zij/view
  7. Ямборко Г.В. Загальна біотехнологія. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Г.В. Ямборко, Н.Ю. Васильєва – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. – 96 с. https://drive.google.com/file/d/1zeHn6PA3OXRXVF06qol8XLs7Tqc898_F/view
  8. Імунологічні методи: метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. О. Філіпова, Т. В. Гудзенко, М. Б. Галкін, О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, М. Ю. Русакова. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2018. – 90 с.http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24765
  9. Ямборко Г. В. Мікробіологія з основами вірусології : метод. вказівки до лаб. занять для студентів хім. ф-ту / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, О. Ю. Зінченко, Н. Ю. Васильєва. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім І.І. Мечникова, 2018. – 52 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24783
  10. Ямборко Г. В. Мікроекологія людини : курс лекцій / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, Т. В. Гудзенко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім І.І. Мечникова, 2018. – 44 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24781
  11. Єлинська Н.О. Малий практикум з мікробіології (видання друге) / Н.О. Єлинська, Н.Ю. Васильєва, О.Ю. Зінченко, Н.В. Ліманська, Г.В. Лісютін, І.В. Страшнова, Г.В. Ямборко. – СПД-ФЛ Назарчук С.Л., 2016. - 60 с.
  12. Єлинська Н.О. Малий практикум з мікробіології (видання друге) / Н.О. Єлинська, Н.Ю. Васильєва, О.Ю. Зінченко, Н.В. Ліманська, Г.В. Лісютін, І.В. Страшнова, Г.В. Ямборко. – СПД-ФЛ Назарчук С.Л., 2015. - 60 с.
  13. Ямборко Г.В. Мікробні біотехнології: Навчальний посібник / Г.В. Ямборко, В.О. Іваниця– Одеса: Одес. нац. ун-т ім І.І. Мечникова, 2014. -128 с.
  14. Іваниця В.О. Тестові завдання до загального курсу „ Мікробіологія ” / В.О. Іваниця, Г.В. Ямборко, Н.О. Єлинська.. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім І.І. Мечникова, 2013. – 98 с.
 • Русакова М. Ю.

  1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія за освітньо-професійною програмою Біотехнології та біоінженерія / М. Ю. Русакова, Г. В. Ямборко, Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 40 с.
  2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» / Т. О. Філіпова, Т. В. Гудзенко, М. Б. Галкін, О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, М. Ю. Русакова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 199 с.
  3. Методичні вказівки з визначення патогенних (інвазійних і цитотоксичних) властивостей бактерій на моделі культури клітин людини та тварин. Для студентів біологічного факультету ОНУ спеціальностей: 091 Біологія (ОП Біологія, ОП Мікробіологія і вірусологія), 162 Біотехнології та біоінженерія / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, М. Ю. Русакова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. − 28 с.
  4. Методичні вказівки з визначення цитотоксичних властивостей полютантів на моделі культури клітин. Для студентів біологічного факультету ОНУ спеціальностей: 091 Біологія (ОП Біологія, ОП Мікробіологія і вірусологія), 162 Біотехнології та біоінженерія / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, М. Ю. Русакова, Г. В. Ямборко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. − 37 с.
  5. Молекулярно-генетичні основи патогенності мікроорганізмів. Навчальний посібник / М. Ю. Русакова, Н. О. Єлинська, Т. В. Гудзенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 75 с. 
 • Іваниця Т. В.

  1. Загальна вірусологія: методичні вказівки до проведення лабораторних занять курсу / Т.В. Гудзенко, Т.В Іваниця, М.Б. Галкін, Г.І. Жумінська, О.Ю. Зінченко; Лісютін Г.В. -Одеса: Одес. нац. ун-т ім І.І. Мечникова, 2018. – 72 с.
  2. Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій: Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» / Гудзенко Т.В., Зінченко О.Ю., Галкін М.Б.,Жумінська Г.І., Іваниця Т.В.. – Одеса: Одес. Нац. Ун-т ім. І.І. Мечникова, 2018. – 47 с.
  3. Лабораторний практикум з молекулярної біотехнології і біонформатики : навчально-методичний посібник / Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Н.В. Коротаєва, Товкач Ф. І. – Одеса: Одес. Нац. Ун-т ім. І.І. Мечникова, 2016. – 41 с.
  4. Вірусологія: навчальний посібник / М.М.Панченко, Ж.Ю.Сергеева, Т.В. Іваниця. – Одеса: Одес. Нац. Ун-т ім. І.І. Мечникова, 2015. – 227с.
 • Жумінська Г. І.

   

  1. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Загальна вірусологія» / Т.В. Гудзенко, Т.В Іваниця, М.Б. Галкін, Г.І. Жумінська, О.Ю. Зінченко; Лісютін Г.В. Одес. нац. ун-т ім І.І. Мечникова, Біол. ф-т. - Одеса: ОНУ, 2018. – 72 с.
  2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Імунологія» «Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій» / Гудзенко Т.В., Зінченко О.Ю., Галкін М.Б., Жумінська Г.І., Іваниця Т.В. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 47 с.
  3. Лабораторний практикум з молекулярної біотехнології і біонформатики. Навчально-методичний посібник / Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Н.В. Коротаєва, Товкач Ф. І. / Під ред. В.О. Іваниці. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2016. – 41 с.
  4. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, вірусології, біотехнології і біоінформатики / Ж.Ю. Сергєєва, Н.В. Ліманська, Т.В. Іваниця, К.Д. Крилова, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Н.В. Коротаєва, Товкач Ф. І. / Під ред. В.О. Іваниці. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2014. – 40 с.
  5. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з молекулярної мікробіології, біотехнології і біоінформатики. Посібник / Ліманська Н.В., Сергєєва Ж.Ю., Іваниця Т.В., Васильєва Н.Ю., Остапчук А.М., Кушкіна А.І., Жумінська Г.І., Товкач Ф.І. / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. – 36 с.
  6. Лабораторний практикум з молекулярної мікробіології, біотехнології і біоінформатики. Посібник / Н.В. Ліманська, Ж.Ю. Сергєєва, Т.В. Іваниця, Н.Ю. Васильєва, А.М. Остапчук, А.І. Кушкіна, Г.І. Жумінська, Ф.І. Товкач / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – 36 с
  7. Методичні вказівки до проведення V Літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / А.І. Кушкіна, Н.В. Черватюк, Т.В. Іваниця, А.М. Остапчук, Г.І. Жумінська, Ж.Ю. Сєргєєва, Н.В. Ліманська, К.Д. Крилова, Ф.І. Товкач, В.О. Іваниця / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2010. – 28 с.
  8. Методичні вказівки до проведення IV Літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / Ф.І. Товкач, В.О. Іваниця, Г.І. Жумінська, Т.В. Іваниця, А.І. Кушкіна, Н.В. Черватюк, Н.В. Ліманська, К.Д. Крилова, Ж.Ю. Сєргєєва / Під ред. В.О. Іваниці. - Одеса: Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2009. – 18 с.
 • Мерліч А.Г.

  1. Технологія мікробіологічного виробництва: методичні вказівки до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / А. Г. Мерліч, Г. В. Ямборко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. – 33 с.
  2. Методи біотехнологічних досліджень: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / А. Г. Мерліч, Н. В Ліманська. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. – 19 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top