Навчально-методичні праці кафедри зоології, гідробіології та загальної екології

 • Стойловський В. П.

  1. Кивганов Д. А. Методические указания по летней учебной полевой практике по зоологии позвоночных (для студентов II курса дневного обучения биологического факультета. Специальность “Биология”) / Д. А. Кивганов, В. П. Стойловский. – Одесса : Бокар, 2005. – 61 с
  2. Кивганов Д. А. Методические указания по летней учебной полевой практике по зоологии (для студентов I курса дневного обучения биологического факультета. Специальность “Микробиология”) / Д. А. Кивганов, В. П. Стойловский. – Одесса : Бокар, 2005. – 53 с.
  3. Стойловский В. П. Методические указания по летней учебной полевой практике по зоологии (для студентов с сокр. сроком обучения) / В. П. Стойловский, Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко. – Одесса : ОНУ, 2014. – 53 с.
  4. Ківганов Д. А. Підготовка курсових робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєва, Т. В. Гладкій. – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2019. – 52 с.
  5. Черничко К. Й. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу зоології (розділ «Хребетні тварини») (спеціальність 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини) / К. Й. Черничко, Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський. – Одеса, 2019. – 44 с.
  6. Стойловський В. П. Екологічна оцінка впливу на довкілля : метод. рекомендації. до самостійної роботи для студентів Phd  / В. П. Стойловський. – Одеса : ОНУ, 2022. – 34 с.
 • Делі О. Ф.

  1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Зоологія» (розділ «Безхребетні тварини») / В.А. Трач,С.Я. Підгорна,О.Ф. Делі, К.Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 48 с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Отруйні членистоногі та засоби захисту людини» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О.Ф. Делі,С.Я. Підгорна,В.А. Трач, К.Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 26 с.
  3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Основи екологічного туризму» для студентів вищих навчальних закладів / К. Й. Черничко, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В. А. Трач; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біологічний ф-т. – Одеса : ОНУ, 2022. – 22 с.
  4. Біогеографія: метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) / С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач, К.Й. Черничко. – Одеса, 2021. – 24 с.
  5. Біогеографія: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 162 Біотехнології та біоінженерія / С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач, К.Й. Черничко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 73 с.
  6. Біологія грунтів (розділ «Тварини — мешканці грунту»): конспект лекцій для студентів біологічного факультету / В.А. Трач, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, К.Й. Черничко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 55 с.
  7. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К.Й. Черничко, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач. – Одеса, 2021. – 19 с.
  8. Конспект лекцій з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К.Й. Черничко, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач. – Одеса, 2021. – 65 с.
  9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологія індивідуального розвитку» для студентів біологічного факультету всіх форм навчання / Делі О. Ф., Підгорна С. Я. – 2016. – 40 с.
  10. Методичні вказівки до великого спеціального курсу. Розділ «Павуки» для студентів 3 курсу денної фори навчання / Делі О.Ф., Підгорна С.Я., Ківганов Д.А. – Одеса: чп «Майн-Рейн-Круиз», 2015. – 20 с.
 • Заморов В. В.

  1. Атлас мікроскопічної будови тканин для лабораторних занять з загальної гістології : навч. наочний посіб. / І. Л. Рижко, В. В. Заморов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 82 с.
  2. Бичкові риби (Gobiiformes, Gobiidae) промислового і аматорського лову в Україні: довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, Ю. М. Джуртубаєв, Д. Б.Радіонов, Є. О. Чумаченко. – Одеса : Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
  3. Риби придунайських озер України : довідник / В. В. Заморов, О. В. Кулікова, Д. Б. Радіонов, М. П. Заморова. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 264 с.
  4. Основи екології : довідник для студентів класичних університетів / В. В. Заморов, Б. Г. Александров, І. Л. Рижко, Н. І. Бєлєнкова, О. Б. Куцин. – Одеса : «Одес. нац. ун-т», 2012. – 115 с.
  5. Оцінка рибопродуктивності придунайських озер за станом макрозообентосу : методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» спеціалізації «Гідробіологія та загальна екологія» усіх форм навчання / В. В. Заморов, М. М. Джуртубаєв, Є. Ю. Леончик. – Одеса : «Одес. нац. ун-т», 2012. – 40 с.
  6. Розділ: Родина коропових (Cyprinidae). Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys» : методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» та «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» / В. В. Заморов, І. Л. Рижко, Ю. В. Караванський. – Одеса : «Одеський національний університет», 2012. – 58 с.
 • Караванський Ю. В.

  1. Бичкові риби (Gobiiformes, Gobiidae) промислового і аматорського лову в Україні: довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, Ю. М. Джуртубаєв, Д. Б. Радіонов, Є. О. Чумаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 45 с.
  2. Северо-западная часть Черного моря: структура и климатическая изменчивость океанологических полей / Попов Ю. И., Матыгин А. С., Коломейченко Г. Ю., Заморов В. В., Черникова С. Ю., Петров С. А., Пономарева Л. П., Караванский Ю. В., Леончик Е. Ю., Каштаков В. Д. – Одесса: ФОП Попова Н.М., 2016. – 439 с.
  3. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України: довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 121 с.
  4. Розділ: Родина коропових (Cyprinidae). Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys»: Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» та «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» / В. В. Заморов, І. Л. Рижко, Ю. В. Караванський. – Одеса: ОНУ, 2012. – 58 с.
 • Ківганов Д. А.

  1. Ківганов Д. А. Методи польових досліджень : Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи / Д. А. Ківганов. – Одеса: Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2022. – 12 с.
  2. Ківганов Д. А. Паразитологія : Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи / Д. А. Ківганов. – Одеса: Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2022. – 11 с.
  3. Ківганов Д. А. Підготовка курсових робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. – 50 с.
  4. Черничко К. Й. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу зоології (розділ «Хребетні тварини») (спеціальність 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини) / К. Й. Черничко, Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський. – Одеса, 2019. – 44 с.
  5. Ківганов Д. А. Підготовка магістерських робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. – 50 с.
  6. Делі О. Ф. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ “Павуки” (для студентів ІІІ курсу денної форми навчання) / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, Д. А. Ківганов. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. – 20 с.
  7. Стойловский В. П. Методические указания по летней учебной полевой практике по зоологии (для студентов с сокр. сроком обучения) / В.П.Стойловский, Д. А. Кивганов, K. И Черничко. – Одесса, ОНУ, 2014. – 53 с.
  8. Ківганов Д. А. Методичні вказівки по проведенню літньої навчальної практики з зоології безхребетних / Д. А. Ківганов, С. П. Ужевська, В. А. Трач, Т. Ф. Крутоголова, В. Ф. Микитюк, С. Я. Бурдейна. – Одеса: ОНУ, 2010. – Ч. 1. – 20 с.
  9. Кивганов Д. А. Методические указания по летней учебной полевой практике по зоологии позвоночных (для студентов II курса дневного обучения биологического факультета. Специальность “Биология”) / Д.А.Кивганов, В. П. Стойловский. – Одесса: Бокар, 2005. – 61 с.
  • Кивганов Д. А. Методические указания по летней учебной полевой практике по зоологии (для студентов I курса дневного обучения биологического факультета. Специальность “Микробиология”) / Д.А.Кивганов, В. П. Стойловский. – Одесса: Бокар, 2005. – 53 с.
  • Запорожченко О. В. Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт (методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання біологічних спеціальностей) / О. В. Запорожченко, В. М. Тоцький, В. Д. Севастьянов, Д. А. Ківганов. – Одеса, 2004. – 38 с.
 • Олійник Ю. М.

  1. Цитологія. Гістологія. Біологія індивідуального розвитку. Розділ Біологія індивідуального розвитку: Методичні вказівки для студентів 2-го курсу біологічного ф-ту денної форми навчання спеціальність 091 Біологія / уклад. Ю. М. Олійник.  – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2019. – 30 с.
  2. Теріологія з основами популяційної морфології. Розділ Популяційна морфологія: методичні вказівки для студентів 4-го курсу біологічного ф-ту денної форми навчання спеціальність 091 Біологія / уклад. Ю. М. Олійник. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2019. – 46 с.
  3. Определение возраста млекопитающих: методические указания для проведения практических занятий по курсу «Большой специальный практикум. Териология» / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, 2017. — 58 с.
  4. методические указания для проведения практических занятий по курсу «Популяционная морфология» / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, 2015. — 31 с.
  5. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по специальному курсу „Фауна и экология млекопитающих” / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, 2014. – 16 с.
  6. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по специальному курсу „Антропогенез/Эволюция человека” / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, 2012. – 37 c.
  7. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по специальному курсу „Популяционная морфология” / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, 2012. – 37 с.
  8. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по специальному курсу „ Териология” / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, 2012. – 16 с. 
  9. Олейник Ю. Н. Териология. Ч.1. Волосяной покров млекопитающих. Учебн. пос. / Ю. Н. Олейник. – Одесса : Астропринт, 2004. – 76 с.
  10. Методические указания по летней учебной практике для студентов 2-го курса (специальность - биология) биологического ф-та заочной формы обучения / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса : ОНУ, 2003 – 33 с.
  11. Методические указания к проведению летней учебной практики для студентов 3-го курса (специальность - биология) биологического ф-та заочной формы обучения / состав Ю. Н. Олейник. – Одесса : ОНУ, 2003 – 43 с.
  12. Методические указания по специальному курсу "Популяционная морфология животных" для студентов III-курса Д/О биологического ф-та / состав. Ю. Н. Олейник. – Одесса: ОНУ, 2000 - 42 с.
  13. Методические указания со школьниками в зоологическом музее для студентов биологического и геолого-географического факультетов / состав. В.А. Лобков, Ю. Н. Олейник, Ю.В. Суворов. – Одесса: ОГУ, 1987. – 47 с.
  14. Методические указания по использованию коллекции зоологического музея для подготовки курсовых и дипломных работ / состав. Лобков В. А., Олейник Ю. Н. – Одесса : ОГУ, 1986. – 37 с.
  15. Методические указания по проведению экскурсии в зоомузее для студентов 4–5 курсов биологического факультета / состав. В.А. Лобков, Ю. Н. Олейник, Ю.В. Суворов, Т. Я. Слободяник. – Одесса : ОГУ, 1983. – 42 с.
 • Підгорна С. Я.

  1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Зоологія» (розділ «Безхребетні тварини») / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, К. Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 48 с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Отруйні членистоногі та засоби захисту людини» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, В .А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 26 с.
  3.  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Основи екологічного туризму» для студентів вищих навчальних закладів / К. Й. Черничко, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біологічний ф-т. – Одеса : ОНУ, 2022. – 22 с.
  4.  Біогеографія: метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) / С.  Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса, 2021. – 24 с.
  5. Біогеографія: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 162 Біотехнології та біоінженерія / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 73 с.
  6.  Біологія грунтів (розділ «Тварини — мешканці грунту»): конспект лекцій для студентів біологічного факультету / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О.  Ф. Делі, К. Й. Черничко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 55 с.
  7.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К. Й. Черничко, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач. – Одеса, 2021. – 19 с.
  8.  Конспект лекцій з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К. Й. Черничко, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач. – Одеса, 2021. – 65 с.
  9. Конспект лекцій з дисципліни «Біологія ґрунтів». Розділ «Тварини — мешканці ґрунту» (для студентів біологічного факультету) / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, К. Й. Черничко. – Одеса, 2020. – 57 с.
  10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологія індивідуального розвитку» для студентів біологічного факультету всіх форм навчання / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна. – Одеса, 2016. – 40 с.
  11.  Методичні вказівки до великого спеціального курсу. Розділ «Павуки» для студентів 3 курсу денної фори навчання / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, Д. А. Ківганов. – Одеса: чп «Майн-Рейн-Круиз», 2015. – 20 с.
  12.  Довідник з літньої навчальної практики з зоології безхребетних (для студентів біологічного факультету всіх форм навчання) / В. А. Трач, Д. А. Ківганов, С. Я. Бурдейна. – Одеса: Марічка, 2012. – 62 с.
  13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологія індивідуального розвитку» для студентів біологічного факультету всіх форм навчання / Н. А. Кириленко, С. Я. Бурдейная. – Одеса: Імперія друку, 2010. – 20 с.
  14. Методичні вказівки по проведенню літньої навчальної практики з зоології безхребетних. Частина 1 / Д. А. Ківганов, С. П. Ужевська, В. А. Тра., Т. Ф. Крутоголова, В. Ф. Микитюк, С. Я. Бурдейна. – Одеса: ред.-вид. Центр ОНУ імені І.І. Мечникова, 2010. – 19 с.
 • Радіонов Д. Б.

  1. Бичкові риби (Gobiiformes, Gobiidae) промислового і аматорського лову в Україні: довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, Ю. М. Джуртубаєв, Д. Б. Радіонов, Є. О. Чумаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 45 с.
  2. Риби придунайських озер України: довідник / В. В. Заморов, О. В. Кулікова, Д. Б. Радіонов, М. П. Заморова. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 264 с.
 • Рижко І. Л.

  1. Атлас мікроскопічної будови тканин для лабораторних занять з загальної гістології : навч. наочний посіб. / І. Л. Рижко, В. В. Заморов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 82 с. ISBN 978-617-689-513-8
  2. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України: довідник / В.В. Заморов, Ю.В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 121 с.
  3. Гидроэкологическая характеристика придунайских озер Украины: монография / В. В. Заморов, Ю. М. Джуртубаев, М. А. Заморова, Е. Ю. Леончик, Н. П. Радионова, И. И. Радионов, И. Л. Рыжко, Н. И. Беленкова / Одесса: «Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова», 2014. – 227 с.
  4. Розділ: Родина коропових (Cyprinidae). Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys»: Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» та «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету спеціальності «Біологія» / В. В. Заморов, І. Л. Рижко, Ю. В. Караванський. – Одеса: ОНУ, 2012. – 58 с.
  5. Основи екології: довідник для студентів класичних університетів / В. В. Заморов, Б.Г.Александров, І. Л.  Рижко [та ін.]; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2012. – 115 с. (Гриф МОН молодь-спорту (лист № 1/11-14718 від 19.09.2012 р.)
 • Трач В. А.

  1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Зоологія» (розділ «Безхребетні тварини») / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, К. Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 48 с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Отруйні членистоногі та засоби захисту людини» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О. Ф. Делі. С. Я. Підгорна. В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 26 с.
  3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Основи екологічного туризму» для студентів вищих навчальних закладів / К. Й. Черничко, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2022. – 22 с.
  4. Біологія ґрунтів (розділ «Тварини — мешканці ґрунту»): конспект лекцій для студентів біологічного факультету / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, К. Й. Черничко. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 55 с.
  5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К. Й. Черничко, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач. – Одеса, 2021. – 19 с.
  6. Конспект лекцій з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К. Й. Черничко, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач. – Одеса, 2021. – 65 с.
  7. Біогеографія: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса, 2021. – 24 с.
  8.  Біогеографія: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 162 Біотехнології та біоінженерія / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2021. – 73 с.
  9.  Довідник з літньої навчальної практики з зоології безхребетних (для студентів біологічного факультету всіх форм навчання) / В. А. Трач, Д. А. Ківганов, С. Я. Бурдейна. – Одеса, 2012. – 64 с.
  10.  Методичні вказівки по проведенню літньої навчальної практики з зоології безхребетних. Ч. 1 / Д. А. Ківганов, C. П. Ужевська, В. А. Трач, Т. Ф. Крутоголова, В. Ф. Микитюк, С. Я. Бурдейна. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2010. – 20 с.
 • Черничко К. Й.

  1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Зоологія» (розділ «Безхребетні тварини») / В.А. Трач, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, К.Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 48 с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Отруйні членистоногі та засоби захисту людини» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / О.Ф. Делі. С.Я. Підгорна. В.А. Трач, К.Й. Черничко. – Одеса, 2022. – 26 с.
  3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Основи екологічного туризму» для студентів вищих навчальних закладів / К. Й. Черничко, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В. А. Трач; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біологічний ф-т. – Одеса : ОНУ, 2022. – 22 с.
  4. Біогеографія: метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) / С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач, К.Й. Черничко. – Одеса, 2021. – 24 с.
  5. Біогеографія: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 162 Біотехнології та біоінженерія / С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач, К.Й. Черничко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 73 с.
  6. Біологія грунтів (розділ «Тварини — мешканці грунту»): конспект лекцій для студентів біологічного факультету / В.А. Трач, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, К.Й. Черничко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 55 с.
  7. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К.Й. Черничко, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач. – Одеса, 2021. – 19 с.
  8. Конспект лекцій з дисципліни вільного вибору «Етологія» (для студентів біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / К.Й. Черничко, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В.А. Трач. – Одеса, 2021. – 65 с.
  9. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу зоології (розділ «Хребетні тварини») (денна форма навчання) / Стойловський В.П., Ківганов Д.А., Черничко К.Й. – Одеса, 2019. – 44 с.
  10. Методичні вказівки з літньої навчальної практики з зоології. (Скор. термін навчання) / Стойловський В.П., Ківганов Д.А., Черничко К.Й. – Одеса, 2014. – 33 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top