Наукова діяльність

На кафедрі генетики та молекулярної біології  ОНУ створена  наукова  школа  – «Генетичний поліморфізм і механізми адаптації», яку складають більшість викладачів та аспіранти кафедри. Керівником цієї школи зараз є завідувачка кафедри, проф., д.б.н. С.В.Чеботар − член-кореспондент Національної академії аграрних наук України. Основні напрями  досліджень наукової школи, які виконуються на кафедрі: 1). Генетичний поліморфізм та структура генотипів і їх пристосованість (Чеботар С.В.); 2). Механізми адаптації живих систем до біотичних і абіотичних факторів (Січняк О.Л.).

Наукова діяльність у 2016 – 2020 рр. на кафедрі генетики та молекулярної біології була зосереджена на  виконанні досліджень за держбюджетними темами: «Поліморфізм локусів фотоперіодичної чутливості сортів пшениці і сої та залежність розвитку рослин від їхнього алельного складу, за даними ПЛР-аналізу», «Генетичний поліморфізм і адаптивний потенціал представників екоморфних угруповань рапани Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Чорного моря». Кафедральна тема  "Генетичний полiморфiзм та адаптивний потенцiал органiзмiв за рiзних умов iснування".

У сфері інтересів наукової школи знаходиться визначення генетичного поліморфізму та вивчення механізмів онтогенетичної і філогенетичної адаптації рослин і тварин. Виконавцями експериментально обґрунтована запропонована професором В. М. Тоцьким концепція адаптаційних комплексів генів, які формуються  у особин популяції шляхом добору найбільш коадаптованих алельних генів за несприятливих умов середовища та дії патогенів. Ця концепція основана на результатах вивчення ген-ензимних систем у рослин (за дії несприятливих біотичних і абіотичних факторів довкілля) та у дрозофіли за дії на неї високої температури, важких металів тощо. На кафедрі вивчено онтогенетичні зміни активності трипсиноподібних ферментів у особин лабораторних популяцій Drosophila melanogaster та Drosophila virilis. Слід підкреслити, що  на кафедрі генетики та молекулярної біології Drosophila melanogaster використовується як модельний організм для з’ясування біологічної активності та скринінгу на мутагенність та токсичність різних ксенобіотиків. Так наприклад, на цьому об’єкті вивчено вплив пестицидів на ступінь політенії хромосом.

На кафедрі генетики та молекулярної біології  активно ведуться молекулярно-генетичні дослідження  - визначено алельний стан генів короткостебловості та фотоперіодичної чутливості та їх вплив на адаптивні реакції пшениці м’якої для певних сортів та ліній цієї культури. Показано, що в умовах осмотичного стресу збільшується ефект алелів генів короткостебловості на реакцію рослин на водний дефіцит. Визначено алельний стан генів фотоперіодичної чутливості Ppd-1 у сучасних сортів та ліній пшениці м’якої озимої різних селекційних установ та центрів. Проведено аналіз генетичної різноманітності сортів сої за мікросателітними маркерами,  які зчеплені з генами, що визначають чутливість рослин сої до фотоперіоду та час дозрівання.

На кафедрі докладно вивчені фізіологічні, біохімічні та популяційно-генетичні особливості інвазійного черевоногого молюска рапани, що мешкає в північній частині Чорного  моря.

Так за період 2016-2020  викладачами кафедри генетики  та молекулярної біології  опубліковано низку монографій і  навчальних посібників:

 1. Топтиков В. А. Морфология и физиология брюхоногого  моллюска Rapana venosa. / В. А. Топтиков, О. А. Ковтун, Т. Г. Алексеева. – Saarbrüken : LAP LAMBERT Academi Publishing, 2016. –  93 p.
 2. Toptikov V. Hydrolitic enzymes of Rapana venosa digestive system / V. Toptikov, T. Aleksyeyeva, O. Kovtun. – Saarbrüken : LAP LAMBERT Academi Publishing, 2017. –  65 p.
 3. Хаустова Н.Д. Атлас Drosophila melanogaster (колекція кафедри генетики і молекулярної біології ОНУ імені І.І. Мечникова: атлас / Н.Д. Хаустова, Н.А. Стрельцова, О.М. Благодарова, С.В. Білоконь, С.В. Чеботар. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – 47 с.
 4. Січняк О.Л. Медична генетика. Конспект лекцій / О.Л. Січняк. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – 124 с.
 5. Білоконь С.В. Основи біоетики та біобезпеки: навчальний посібник / С.В. Білоконь – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 155 с.
 6. Січняк О.Л. Генетика популяцій та еволюція: навчальний посібник / О.Л. Січняк. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 212 с.
 7. Січняк О.Л. Генетика: навч. посібн. для студ. ступеня  «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» … денної й заочної форм навчання / О.Л. Січняк, Л.В. Капрельянц, О.О. Килименчук. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 148 с.
 8. Розділ у монографії − Zharikova D. Polymorphism of soybean cultivars and breeding lines revealed by marker Satt100 associated with the E7 locus, that involved in determination of time to flowering / D. Zharikova, S. Ivanyuk, G. Chebotar, O. Korniychuk, S. Chebotar. – Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics. – Lithuania, Vilnius: Springer Nature, 2018. – Р. 220–225.

Кафедрою генетики і молекулярної біології біологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова у 2019 році  вперше організовано біологічну секцію у 6-ій Гамовській міжнародній конференції «New Trends in Astrophysics, Cosmology and Radioastronomy after Gamow”, яка спільно проходила з 19-ою Гамовською літньою школою «Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology, Gravitation, Cosmomicrophysics, Radioastronomy and Astrobiology»  11-18 серпня в Одесі. Біологічна секція  під назвою “The Importance of G. Gamow's Ideas for Biology of thе 21st Century” була присвячена 115-річному ювілею Г.А. Гамова. Серед доповідачів пленарної частини біологічної секції були професор Е. П. Фішер (Гейдельбергський університет, Німеччина), старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН, лауреат стипендії Президента для молодих науковців, к.б.н. О.В.  Савицький (м. Київ, Україна), член-кореспондент НААН, д.б.н. С. В. Чеботар – завідувач кафедри генетики та молекулярної біології ОНУ імені Мечникова, (м. Одеса, України),  провідний науковий співробітник Інституту  мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН – д.б.н. О.М.  Громозова.  В роботі секції прийняли участь понад 30 науковців з України, Німеччини та Білорусі, серед яких було багато молодих талановитих вчених. На секції було заслухано та обговорено 10 наукових доповідей, за результатами досліджень виконаних у 13 провідних наукових установах України, Білорусі, Австрії. Тези наукових доповідей  опубліковані у Віснику ОНУ. Біологія. – 2019. – Т. 24, Вип. 2(45).

У 2020 році у межах ХХ Міжнародної Гамовської конференції-школи, викладачами кафедри генетики та молекулярної біології організовано роботу Біологічної секції: «Важливість ідей Г. Гамова для біології 21-ого століття».  У роботі секції брали участь відомі науковці, аспіранти та студенти, що ведуть дослідження в області молекулярної біології, генетики з України, Казахстану, Німеччини. Секція проводила свою роботу в on-line режимі на платформі Zoom. Було представлено 14 усних доповідей, серед них доповіді – «Просторовий генетичний код: структурна організація хроматину в клітинному ядрі» − професора, д.б.н. А.В. Сиволоба − автора відомого сучасного підручника «Молекулярна біологія» (кафедра генетики Університет імені Т. Шевченка, м. Київ); «Молекулярний поліморфізм генів цитохром С оксидази та поширення видів Apis millifera в Україні» – професора, д.б.н. Р.А. Волкова − завідувача кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доповідь «Молекулярна селекція злаків: здобутки та перспективи» к.б.н. В.М. Корзуна − провідного співробітника по міжнародним науковим відносинам однієї з найбільших селекційних фірм Європи − KWS SAAT SE & Co. KGaA (м. Айнбек, Німеччина), професора Р.М. Календаря − випускника ОНУ, завідувача лабораторією геноміки рослин та біоінформатики Національного біотехнологічного центру (м. Нур-Султан, Казахстан), який більше 10 років займався молекулярно-генетичними розробками в Університеті м. Гельсінкі (Фінляндія), доповідь д.с.-г.н. Н.А. Мулюкіної − заступника директора з науки Національного наукового центру Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН України та ще багато інших цікавих доповідей. Слід відмітити високу якість та актуальність виконаних на сучасному рівні досліджень та доповідей молодих та починаючих науковців: О.В. Ридкіна, Д. Сірохи, М. Нестеркіної, О.О. Іщенко, а також роботи аспірантів кафедри генетики та молекулярної біології ОНУ імені І.І. Мечникова – Попович Ю.А., Топораша М.К., Жарікової Д.О. В цілому у роботі секції брало участь 38 учасників з трьох країн.

У 2019 році відбувся візит проф. С.В. Чеботар та бакалавра О.В. Охримович до University of Life Science м. Люблін, Польща. Де проф. Чеботар С.В.  у усній доповіді представляла наукові дослідження кафедри «Analysis of genetic polymorphism of Ppd-1 genes in modern bread wheat varieties of different breeding centers of Ukraine», це відбувалося на Міжнародній конференції «Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding» 14-17 травня 2019, м. Люблін (Польща). А  бакалавр кафедри О.В.Охримович робила усну доповідь за темою «Evaluation of effects of Rht-B1 a / b alleles using the  analogue-lines of bread winter wheat Odes’ka 267», присвячену дослідженням, що проводяться на кафедрі спільно з провідним науковим співробітником відділу загальної і молекулярної генетики Селекційно-генетичного Інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення к.б.н.  І.І. Моцним. За результатами виступів опубліковано тези у збірнику  цієї конференції:

 • Okhrymovyh O. V., Chebotar S. V., Motsnyi I. I. Evaluation of effects of Rht-B1 a / b alleles using the  analogue-lines of bread winter wheat Odes’ka 267 // Book of abstracts of Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding International Conference, May 14-17 2019, Lublin, Poland. – P. 12.
 • Bakuma A.O., Gebotar G.O., Chebotar S.V. Analysis of genetic polymorphism of Ppd-1 genes in modern bread wheat varieties of different breeding centers of Ukraine // Book of abstracts of Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding International Conference, May 14-17 2019, Lublin, Poland. – P. 5.

Кафедрою генетики та молекулярної біології ведеться співробітництво з Державною науковою установою «Інститут генетики і цитології Національної академії наук Білорусі» (Білорусь, Мінськ) у межах підписаного у 2018 році Договору про співпрацю.  У межах цього співробітництва аспіранткою Жаріковою Д.О. проведені спільні дослідження з к.б.н. Аксьоновою О.О, опубліковано спільні праці − стаття у виданні  Web of science − Zharikova DO, Chebotar GO, Aksyonova EA, Temchenko IV, Chebotar SV. Polymorphisms in SSR-loci associated with E genes in soybean mutant lines offer perspective for breeding. Agricultural science and practice. 2019; 6(3) – P.  У 2019 році кафедра представляла ці  розробки  у постерної доповіді  на Міжнародному конгресі - 3rd Global Congress on Plant biology and biotechnology (Березень 11-13, 2019) у Сінгапурі - Chebotar S., Zharikova D., Chebotar G., Aksyonova E., Korniychuk O. «Polymorphism in SSR-loci associated with E genes in soybean mutant lines perspective for breeding».  Опубліковано тези: Chebotar S.,  Zharikova D., Chebotar G., Aksyonova E., Korniychuk O. Polymorphism in SSR-loci associated with E genes in soybean mutant lines  perspective for breeding // 3rd Global Congress on Plant Biology and Biotechnology (March 11-13, 2019, Singapore). – 2019. – Р. 63. https://plant-science-biology-conferences.magnusgroup.org/uploads/pdfs/gbp-2019-abstract-book.pdf

У 2019  проведено спільні ініціативні пошукові дослідження з відомим науковцем – Др. Е.В. Метаковським (Madrid, Spain). Результати виконаних досліджень аспірантом кафедри Попович Ю.А. представлено у доповідях на конференціях (Біологічної секції Гамовських конференцій 2019, 2020; Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding International Conference, 2019, Lublin, Poland ) та підготовлено статтю: Popovych Yu., Chebotar S., Melnik V., Pascual L., John Rogers W., Metakovsky E. Congruity of the polymorphisms in the expressed and noncoding parts of the Gli-B1 locus in common wheat// Agronomy - 2020 - стаття прийнята  до друку

Popovych Yu.A., Metakovsky E.V., Chebotar G.O., Chebotar S.V. PCR-analysis of –gliadin genes in bread wheat varieties that have different electrophoretic variants of gliadins // Book of abstracts of Biotechnology for Cereals Genetics and Breeding International Conference, May 14-17 2019, Lublin, Poland. – P. 17.

У 2019 вперше проведені спільні пошукові дослідження з Dr. Matilda Ciuca з Інституту Fundulea  (Bucharest, Romania).

У період 2016-2020 рр. викладачами та науковцями кафедри  генетики та молекулярної біології опубліковані статті у виданнях, що представлені в базі даних Scopus та Web of Science

 1. Chebotar G.A. Pleitropic effects of gibberellin-sensitie and gibberellin-insensitie dwarfing genes in common wheat of the southern steppe region of the Black Sea / G.A. Chebotar, S.V. Chebotar, I.I. Motsnyy // Cytology and Genetics. – 2016. – Vol. 50, № 1. – Р. 20-27.
 2. Toptikov V. A. Hydrolytic enzymes expressivity in different parts of the Rapana digestive system  / V. A. Toptikov, V. N. Totsky, T. G. Alieksieieva, O. A. Kovtun // Ukr. Biochem. J. – 2016. – Vol. 88, № 3. – Р. 5-17.
 3. Моцний І.І. Ступінь фенотипового домінування та успадковуваність за ознакою висота рослини у гібридів пшениці з різними алелями Rht-генів / І.І. Моцний, А.І. Гончарова, Г.О.Чеботар, С.В. Чеботар // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51, №1. – С. 25-33
 4. Топтиков В.А. Популяційно-генетична структура угруповань рапани в північно-західній частині Чорного моря / В. А. Топтиков, В. М. Тоцький, Т. Г. Алєксєєва, О. О. Ковтун // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51. – № 4. – С. 21-32.
 5. Toptikov V. A. Adaptive Potential of Rapana venosa Speciemens of Different Age, Sex and Size / V. A. Toptikov, O. A. Kovtun, T. G. Alieksieieva, V. N. Totsky // HydrobJ. – 2017 – V. 53, i. 5. – Pp. 29-37.
 6. Bakuma A.O., Popovych Yu.A., Motsnyi I.I., Chebotar G.O., Chebotar S.V. Effects of the Ppd-D1a allele on growth rates and agronomical traits in wheat detected by the application of analogous lines / A. O. Bakuma, Yu. A. Popovych, I. I. Motsnyi, G. O. Chebotar, S. V. Chebotar // Cytol.Genet. – 2018. – Vol. 52, no. 5. – P. 343–352
 7. Nesterkina M. The influence of monoterpenoids and phenol derivatives on Drosophila melanogaster viability / M. Nesterkina, S. Bilokon, T. Alieksieieva, I. Chubyk, I. Kravchenko // Journal of Asia-Pacific Entomology. – 2018. – V. 21, I. 3. -  P. 793-796.
 8. Chebotar G. Haplotypes of Ppd-D1 gene and alleles of Ppd-A1 and Ppd-B1 in Ukrainian wheat varieties / G. Chebotar, A. Bakuma, V. Filimonov, S. Chebotar // Вісник Львівського університету. Серія біологічна – Випуск 80, 2019. – С.82-89. (Web of Science)
 9. Nesterkina М., Bilokon S., Alieksieieva T., Chebotar S., Kravchenko  I. Toxic effect and genotoxicity of carvacrol ethers in Drosophila melanogaster//Mutation Research – Vol. 821, May-August 2020, 111713 - https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2020.111713  (Scopus)
 10. Охримович О.В., Жарікова Д.О., Чеботар С.В., Чеботар Г.О. Молекулярна будова Е-генів cої та їх функціональні мутації// Вісник Львівського університету. Серія біологічна – 2020 – Т.82 – С. (у друці).

Викладачами кафедри з 2016-2020 рр. опубліковано більше 20 статей у фахових журналах.

Кафедра генетики та молекулярної біології активно співпрацює з вітчизняними науковими  установами. Так,  проф. С.В. Чеботар у 2017 році брала участь у зборах відділення рослинництва та загальних зборах Національної академії аграрних наук й зробила доповідь на зборах відділення рослинництва за темою: «Використання молекулярно-генетичних маркерів з метою захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин». У лютому 2017 року С.В. Чеботар виступила на засіданні бюро президії НААН з доповіддю – «Розвиток біотехнології рослин: досягнення, можливості, пріоритетні напрями досліджень». Доповідь викликала зацікавленість та жваве обговорення. С.В. Чеботар брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95- річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (м. Київ 11 липня 2017 р.), де зробила доповідь – «Сучасний стан секвенування геному пшениці». Доповідь викликала  інтерес у учасників конференції. 

С.В. Чеботар зробила пленарну доповідь, присвячену молекулярно-генетичному анілізу генома пшениці, в якій віддзеркалила дослідження, що проводяться на кафедрі спільно з  INRA та СГІ-НЦНС, на Міжнародній науковій конференції «Геноміка та біохімія сільськогосподарьских рослин», що проходила в СГІ-НЦНС (м. Одеса, 12 вересня 2017 р.). На цій самій конференції аспірантка кафедри А.О. Бакума, зробила доповідь за темою: «Вплив алелю Ppd-D1a на швидкість вегетації та агрономічні ознаки пшениці, визначений із застосуванням ранньостиглих ліній-аналогів» за результатами спільних  досліджень з СГІ-НЦНС.

С.В. Чеботар та аспірант кафедри М.К. Топораш виступили з постерними доповідями на Міжнародному симпозіумі з генетики пшениці (13th International wheat genetics Symposium), що проходив 23-28 квітня 2017 у м. Тульн, Австрія; доповіді: Toporash M.K, Motsnyy I.I., Sourdille P., Chebotar S.V. Analysis of 1RS.1BL translocations in the lines of bread wheat of Ukrainian selection using molecular markers specific to rye and wheat chromatin// Proceedings 13th International wheat genetics Symposium (April 23-28, 2017 Tulln, Austria) – P. 172 та Odynets K.O., Kornelyuk O.I., Chebotar S.V. Computational modeling of spatial structure of gibberellin response Rht-1 Triticum aestivum protein from DELLA-GRAS proteins family // Proceedings 13th International wheat genetics Symposium (April 23-28, 2017). - Tulln, Austria – P. 206.

У 2017 році С.В. Чеботар брала участь та представила постерну доповідь за результатами досліджень, що виконуються на кафедрі на 4th Conference of Cereal Biotechnology and Breeding jointly organized by EUCARPIA Cereal Section (6–9, November, 2017) Budapest, Hungary,  це доповідь –  Bakuma A., Chebotar G., Filimonov V., Kyrylyuk T.,  Chebotar S.  Haplotypes of Ppd-D1 gene and alleles of Ppd-A1 and Ppd-B1 in Ukrainian wheat varieties / Book of abstracts 4th Conference of Cereal Biotechnology and Breeding jointly organized by EUCARPIA Cereal Section (6–9, November, 2017) Budapest, Hungary // Cereal Research Communications 45 (Suppl.). –  2017. –  P.35-36  DOI: 10.1556/0806.45.2017.100”.

 С.В. Чеботар брала активну участь у роботі Х з’їзду Українського товариства генетиків і селекціонерів, що проходив у м. Умань 2–6 жовтня 2017 р., де зробила усну доповідь – «Сучасний стан секвенування ядерного геному пшениці (Triticum aestivum L.)», за яку отримала диплом «За кращу усну доповідь» та представила дві постерні доповіді одна з яких: «Аналіз генів фотоперіодичної чутливості у сортів та ліній аналогів пшениці». За цю доповідь спільно з колективом  авторів  співвиконавців досліджень Бакумою А.О., Булавкою Н.В., Моцним  І.І., Попович Ю.А., Чеботар Г.О. отримала диплом за кращу стендову наукову доповідь на Х з’їзді Українського товариства генетиків і селекціонерів та ХII Міжнародній науковій конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» (за підписом Президента товариства член- кора. НАН, д.б.н., проф.. Кунаха В.А. та секретаря УТГіС проф. д.б.н Дробик Н.М.».  В цілому за активну роботу в Українському товаристві генетиків і селекціонерів   Чеботар С.В.  була  вручена подяка від УТГіС  за підписом Президента товариства член- кора. НАН, д.б.н., проф.. Кунаха В.А.

У 2016 р. викладачі кафедри генетики та молекулярної біології організовували в ОНУ  проведення XI Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана та 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР М.М. Гришка  (12-16.09.2016), а також  проведення VI з’їзду Всеукраїнської асоціації біологів рослин. С.В. Чеботар  заступник голови оргкомітету. У вказаних наукових форумах взяло участь 85 науковців – генетиків, селекціонерів, біологів рослин з України, Білорусі, Латвії, Польщі, Азербайджану. На цьому науковому заході С.В. Чеботар  зробила пленарну  доповідь «Алелі генів короткостебловості в українських сортах м’якої пшениці та їх вплив на агрономічні ознаки». 

Кафедра генетики та молекулярної біології  веде активну наукову співпрацю з Селекційно-Генетичним Інститутом- Національним науковим центром насіннєзнавства та сортовивчення. Результатом такої співпраці є чисельні спільні наукові публікації (понад 20 за останні 5 років).

Кафедра генетики та молекулярної біології  веде активну  наукову співпрацю з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН  за темою: “Генетичний поліморфізм локусів геному сої, асоційованих з агрономічно-важливими ознаками селекційних ліній та сортів сої Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН».  Результати  спільних досліджень представлені в спільних публікаціях (понад 10 за останні 5 років).

Кафедра генетики та молекулярної біології (зокрема аспірант Бакума А.О. та доцент Г.О. Чеботар)  спільно з науковцями Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла проводить дослідження генетичної детермінації чутливості до фотоперіоду у сортів пшениці цього інституту. За результатами досліджень надруковано понад 10  публікацій за останні 5 років.

З метою інтенсифікації науково-технічної діяльності, що здійснюється спільно з науковими установами національної академії наук України та НААН, а також згідно з підписаним у 2015 році договором про науково-технічне співробітництво з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України  (Київ).  У 2016 році здійснювалося спільне біоінформаційне дослідження изоформ DELLA-протеїнів, що кодуються різними алелями генів Rht-B1 та Rht-D1. за  результатами спільних досліджень -

Опубліковано статтю: Одинець К. О., Корнелюк О. І., Чеботар С. В. Комп’ютерне моделюваня просторової структури білка-модулятора гіберелінової відповіді RHT-1 Triticum aestivum L. з родини DELLA-GRAS білків / Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / В. А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавілова, 2016. – Т. 19. – 217-223 с. – ІSSN 2219-3782.

Зроблена усна доповідь на XI Міжнародній науковій конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» за темою: «Комп’ютерне моделювання просторової структури білка-модулятора гіберелінової відповіді Rht-1 Triticum aestivum з родини DELLA-GRAS білків»

На кафедрі генетики і молекулярної біології ОНУ розпочаті дослідження щодо визначення генетичного різноманіття  видів морських організмів спільно з  Інститутом морської біології. За напрямом  організації діяльності з моніторингу китоподібних в Україні, в межах пошукових досліджень було апробовано методики з виділення ДНК із зразків крові та слини, проведено підбір праймерів для аналізу генетичного поліморфізму мікросателітних локусів геному дельфінів. Проведено відпрацювання методу ПЛР-аналізу та електрофорезу продуктів ампліфікації.

У 2017 році С.В. Чеботар  вступила членом до робочої групи «Адаптація пшениці до Абіотичних стресів» Міжнародної організації «Wheat Initiative».

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top