Навчальні курси кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

 • Анотації дисциплін: Освітній рівень Бакалавр

  БІОЛОГІЯ ПРОДУЦЕНТІВ

  5,5 кредитів Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Курс включає вивчення положення найпростіших серед інших живих організмів, принципів їх таксономії, особливостей біології та екології окремих представників цієї групи. Впродовж курсу відбувається ознайомлення студентів з походженням та філогенетичними відносинами основних груп найпростіших; розкриття значення протистів у природі та практичній діяльності людини; формування навичок щодо збору, культивування та визначення одноклітинних організмів. Студенти в процесі курсу мають здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії живих організмів різних рівнів організації, їхньої ролі у біосферних процесах та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 4 кредити ECTS Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1,5 кредит ECTS.

  Навчальний план БІОЛОГІЯ ПРОДУЦЕНТІВ

  5,5 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біологія продуцентів
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 5,5
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Біологія, протозоологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з загальної біотехнології, зоології.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  БІОЛОГІЯ ПРОКАРІОТІВ

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Курс включає вивчення положення прокаріот серед інших живих організмів, принципів систематики та таксономії мікроорганізмів, поглиблення знань з хімії та молекулярної організації клітин прокаріот (бактерій та архей); особливостей метаболізму в залежності від систематичного положення та умов існування; висвітлення проблем систематики прокаріот, значення окремих груп мікроорганізмів у природі та практичній діяльності людини, їх ролі у патології людини, тварин та рослин. Впродовж курсу поглиблюються знання студентів щодо особливостей окремих груп прокаріот та сучасних методів, що лежать в основі ідентифікації мікроорганізмів. Студенти зможуть, знаючи вимоги до наукових робіт, спланувати та здійснити експеримент, опрацювати його результат, правильно інтерпретувати результати експерименту, зробити коректні висновки і довести їх обґрунтованість, здійснити публічний захист наукової роботи. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з чотирьох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план БІОЛОГІЯ ПРОКАРІОТІВ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біологія прокаріотів
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Біологія, мікробіологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершений курс мікробіології.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  МІКРООРГАНІЗМИ – ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Курс включає характеристику патогенних властивостей бактерій – збудників інфекційних захворювань, а також сучасних методів їх діагностики та специфічної профілактики. Впродовж курсу студенти поглиблюють свої знання з біології збудників інфекційних захворювань людини, принципів сучасної ідентифікації патогенних та умовно-патогенних бактерій та грибів; на молекулярному рівні знайомляться з механізмами взаємодії патогенів з клітинами організму хазяїна. Основна спрямованість курсу – аналіз та порівняння особливостей інфекційних процесів, спричинених патогенами, з метою розкриття можливостей запобігання розповсюдження збудників захворювань та розробки методів їх профілактики. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS.
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS.

  Навчальний план МІКРООРГАНІЗМИ – ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Мікроорганізми – збудники захворювань
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Мікробіологія, молекулярна біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни). 
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Біотехнологія клітин та тканин

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Весняний семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про технології культивування клітин і тканин, виробництва біологічно активних речовин та тканинних препаратів за допомогою біологічних агентів із застосуванням наукових та інженерних методів; ознайомлення з класифікацією, функціонуванням, джерелами та сучасними методами отримання стволових клітин, моноклональних антитіл, які застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології та медицини; опанування основними методами отримання клітинних популяцій in vitro. У рамках дисципліни розглядаються базові технології, які застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології та медицини.

  Курс складається з однієї лекційної частини:

  • Теоретична 3 кредитів ECTS

  Навчальний план Біотехнологія клітин та тканин

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біотехнологія клітин та тканин
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81(С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: прослуханий курс наступних дисциплін: генетика, біохімія, фізіологія, біологія клітин, молекулярна біологія.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Імунологія

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Програма курсу передбачає, що предметом вивчення є сучасні наукові уявлення про структуру та функції імунної системи, її роль в загальнобіологічних процесах; імунітет як головна функція імунної системи, що спрямована на підтримання генетичного гомеостазу; загальні закономірності еволюційного розвитку захисних механізмів у тварин; структурна організація імунної системи; імунні функції клітин організму в захисті від патогенів різного походження та власних трансформованих клітин; принципи будови антиген-розпізнавальних рецепторів, що беруть участь в імунному захисті; молекулярні механізми функціонування клітин імунної системи та реалізації ними ефекторних функцій у захисті макроорганізму; конституційний, природний, адаптивний імунітет; імунна пам’ять; особливості лімфатичної системи організму, її роль у функціонуванні імунних механізмів захисту і контролі антигенного гомеостазу; сучасна класифікація антигенів та антитіл; особливості молекулярної структури антитіл різних класів; механізми формування різноманіття антитіл, імуноглобулінові гени; протиінфекційний, протипухлинний, трансплантаційний імунітет; імунопатологічні стани: реакції гіперчутливості І-IV типів, первинні і вторинні імунодефіцити. Курс передбачає опанування основних імунологічних методів лабораторних досліджень.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 1,5 кредити ECTS
  • Лабораторні заняття 1,5 кредити ECTS

  Навчальний план Імунологія

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Імунологія
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81(С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: прослуханий курс наступних дисциплін: генетика, біохімія, фізіологія, анатомія, біологія клітин, молекулярна біологія.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Молекулярно-генетичні основи імунітету та молекулярна генетика мікроорганізмів

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр. Весняний семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Програма курсу передбачає, що предметом вивчення є є сучасні наукові уявлення про молекулярні основи антигенної специфічності, молекулярно-генетичні механізми формування різноманіття антитіл, антигенрозпізнавальних рецепторів популяцій та субпопуляцій імунокомпетентних клітин; тонку молекулярну структуру імуноглобулінів, сучасні методи її дослідження; питання імуногенетики - міжлінійних розходжень в гуморальній імунній відповіді, будову генів, що кодують легкі та важкі ланцюги імуноглобулінів, рекомбінації генів імуноглобулінів; молекулярну структуру головного комплексу гістосумісності, еволюція генів імунної системи; молекулярна будова антиген-розпізнавальних рецепторів та генів, що кодують рецептори антигенів Т-клітин; молекулярно-генетичні особливості вірусів і бактерій; молекулярні механізми роботи оперонів; реплікація та мутаційний процес у бактерій; генетичні процеси, що забезпечують стабільність геному бактерій; механізми відповіді бактерій на стрес; процес кон’югації та картування генів. В рамках дисципліни розглядаються базові молекулярно-імунологічні методи лабораторних досліджень, які застосовуються у різноманітних напрямках біології та медицини.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична  2 кредити ECTS
  • Лабораторні заняття  - кредит ECTS
  • Практичний професійний тренінг (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Молекулярно-генетичні основи імунітету та молекулярна генетика мікроорганізмів

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Молекулярно-генетичні основи імунітету та молекулярна генетика мікроорганізмів
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: бакалавр
  • Галузь знань: Біологія, мікробіологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81(С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: прослуханий курс наступних дисциплін: генетика, біохімія, фізіологія, анатомія, біологія клітин, молекулярна біологія.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Біологія клітини

  5 кредитів Освітній рівень Бакалавр Весняний семестр 2019/2020 н. р.

  Зміст курсу

  Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про будову та життєдіяльність тваринних, рослинних і мікробних клітин, що є основою для засвоєння спеціальних навичок, необхідних для одержання багатьох біотехнологічних продуктів, технологія одержання яких тісно поєднана з життєдія­льністю клітин; тонка макромолекулярна організація та молекулярні механізми функціонування клітин, порівняння молекулярної будови, хімічного складу і функціонального значення основних структур клітин прокаріотних та еукаріотних організмів; основні методи вивчення особливостей морфології, будови, диференціації клітин; особливостях структурної організації, біохімічних перетвореннях у клітинах мікро- та макроорганізмів різного походження; впливі факторів зовнішнього середовища та антропогенних факторів на клітини живих організмів; значенні біології клітини для біотехнології, харчової промисловості, сільського господарства, медицини, гігієни, охорони природи. В рамках дисципліни передбачається проведення дискусій та представлення оригінальної наукової літератури з біології клітин.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2,5 кредити ECTS
  • Лабораторні заняття 2,5 кредити ECTS

  Навчальний план Біологія клітини

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біологія клітини
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 5
  • Освітній рівень: бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81(С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: прослуханий курс наступних дисциплін: фізіологія, анатомія, хімія.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  4,8 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній та весняний семестри 2019/2020 н. р.

  Зміст курсу

  Впродовж курсу студенти вивчають сучасні методи виділення та дослідження складу та властивостей сполук (нуклеїнових кислот, цукрів, білків, ліпідів), допоміжні та апаратні методи, які застосовуються при проведенні біотехнологічних досліджень, такі, як висолювання білків, виділення нуклеїнових кислот, ліпідів та сахаридів, діаліз, білковий електрофорез, фотометрія, мікроскопія, седиментаційні методи, методи стерилізації, хроматографія, молекулярно-біологічні методи та ін. Заняття проходять у вигляді лабораторних робіт, під час їх проведення студенти дізнаються про принципи роботи приладів, які використовують в біотехнологічних експериментах, та працюють з сучасним науковим обладнанням. Засвоєні методи та отримані впродовж курсу навички дозволять успішно вирішувати різноманітні задачі як при проведенні наукових досліджень, так і при роботі у промисловості.

  Курс складається із однієї частини:

  • Лабораторні заняття 4,8 кредити ECTS.

  Навчальний план МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  4,8 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Методи біотехнологічних досліджень.
  • Чинний з 30 серпня 2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 4,8.
  • Освітній рівень: Бакалавр.
  • Галузь знань: Біотехнологія.
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (А, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81 (С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з загальної фізики, хімії та біології.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

  1,6 кредити Освітній рівень Бакалавр Весняний семестр 2019/2020 н. р.

  Зміст курсу

  Курс присвячено клітинній біології прокаріот – живих організмів, вивчення яких є надзвичайно важливим для біотехнолога. Викладання дисципліни проходить шляхом проведення лекцій та лабораторних занять, під час яких майбутні спеціалісти знайомляться з морфологічними, тинкторіальними та молекулярно-біологічними особливостями клітин прокаріот, а також засвоюють лабораторні методи, необхідні для їх вивчення. Одержані знання та навички допоможуть студентам при вивченні суміжних дисциплін, будуть необхідними для проведення власних наукових досліджень та корисними для майбутньої професійної діяльності.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 0,53  кредити ECTS
  • Лабораторні заняття 1,1 кредити ECTS

  Навчальний план БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

  1,6 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біологія клітини.
  • Чинний з 29 серпня 2017 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 1,6.
  • Освітній рівень: Бакалавр.
  • Галузь знань: Біологія.
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (А, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81 (С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з методів біотехнологічних досліджень, загальної хімії та біології.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  ВІРУСОЛОГІЯ

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Весняний семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Зміст курсу навчальної дисципліни ознайомлює студента з неклітинними формами життя, їх ознаками, складом та будовою. Під час вивчення курсу студент-бакалавр отримає детальні знання про механізми взаємодії вірусів, віроїдів та пріонів з клітинами; зможе розрізняти особливості функціонування вірусних геномів, порівнювати з клітинними, визначати типи, роль та особливості функціонування вірусних ферментів; набуде знання про шляхи передачі вірусів в одноклітинні організми; виявить відмінності в життєвих циклах вірусів та різними систематичними групами, залежно від структури вірусного геному розкриє значення вірусів в еволюційному сенсі; ознайомиться із сучасними методами дослідження вірусів та методами лабораторної діагностики вірусних захворювань людини. Теми курсу обговорюються у формах семінарів та усних презентацій.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 1 кредит ECTS
  • Лабораторні заняття 1 кредит ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план ВІРУСОЛОГІЯ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Вірусологія
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Мікробіологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу

  БІОІНФОРМАТИКА

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2019/20 н.р.

  Зміст курсу

  Біоінформатика - це поєднання декількох областей в науці, включаючи біологію, науку про дані, математику та інформатику. Біоінформатика зосереджена на вилученні нової інформації з величезних кількостей біологічних даних і вимагає, щоб вчені знали інструменти та методи збору, обробки та аналізу великих наборів даних. Мета курсу полягає в навчанні студентів основам аналізу експериментальних даних молекулярної біології: пошук послідовностей в базах даних різного типу, виконання BLAST, проведення вирівнювання послідовностей різного типу, тощо. Цей курс зосереджений на використанні існуючих біоінформаційних ресурсів - головним чином веб-програм та баз даних - для доступу до багатства даних для відповіді на запитання, що стосуються пересічного біолога, і це дуже зручно. Особливістю курсу є використання існуючого програмного забезпечення і програм для аналізу даних, які доступні on-line. Для студентів-біотехнологів курс буде охоплювати алгоритми вирішення різних біологічних проблем, а також кілька проблем із програмуванням, що допоможуть вам реалізувати ці алгоритми в R і Python. Курс покликаний готувати фахівців в області "комп'ютерної біології", який займається отриманням біологічно осмислених результатів при дослідженні вмісту банків даних. Так само в завдання курсу входить визначення та пошук замін в послідовності ДНК, визначення типу цих послідовностей. Обов’язковим етапом є побудова філогенетичного дерева і ознайомлення з програмами, яке дозволяють виробляє філогенетичний аналіз для студентів.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 1 кредити ECTS
  • Лабораторні заняття 1 кредит ECTS
  • Самостійна робота 1 кредитів ECTS

  Навчальний план Біоінформатика

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біоінформатика
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з Мікробіології та вірусології, Молекулярної біології, Генетики, Основ інформатиці, Математичного моделювання
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

  7,5 кредитів Освітній рівень Бакалавр Весняний семестр 2019/20 н.р.

  Зміст курсу

  Програма курсу включає властивості та особливості культивування біологічних агентів - продуцентів біологічно активних речовин, процеси біосинтезу цільового продукту, методи керування процесами біосинтезу, способи та прийоми промислової реалізації біотехнологічного процесу, класифікація біотехнологічних процесів та виробництв; стан та перспективи розвитку сучасної біотехнології; сфери застосування біотехнологій; основні групи продуктів біосинтезу та продуцентів; типова схема біотехнологічного виробництва; сировинна база та принципи створення поживних середовищ, що використовуються в біотехнології; основні стадії біотехнологічного процесу; способи культивування продуцентів; принципи дії та конструкції біореакторів; принципи математичного моделювання кінетики розвитку популяції біологічних агентів; значення та способи забезпечення асептики в біотехнологічній практиці; способи культивування клітин мікроорганізмів, рослин та тваринних тканин у лабораторних та промислових умовах; біотехнологічні основи асептики; основні технологічні засади екологічної біотехнології.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 2  кредити ECTS
  • Лабораторні заняття 1 кредит ECTS
  • Самостійна робота 4,5 кредитів ECTS

  Навчальний план ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

  7,5 кредитів

  • Назва курсу державною мовою: Загальна біотехнологія
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 7,5
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з Мікробіології та вірусології, Молекулярної біології, Біохімії, Генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  ПРОЕКТУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

  9,5 кредитів Освітній рівень Бакалавр Осінній/Весняний семестр 2019/20 н.р.

  Зміст курсу

  Програма курсу включає вивчення загальних принципів проектування біотехнологічних виробництв згідно з чинним законодавством, вимог нормативних актів (законів) та положень нормативно-технічних документів (ТУ, ГСТУ ДСТУ), що регламентують порядок організації виробництва біотехнологічної продукції; класифікації мікробіологічних виробництв та основних стадій біотехнологічного процесу; регламентів виробництва, основних вимог до технологічних та функціональних схем виробництва, характеристика сировини, матеріалів та напівфабрикатів; принципи компонування обладнання і будівельну частину проекту; нормативна і технологічна документація на виробництво, атестація та сертифікація продукції; вимоги до організації систем управління якістю на підприємствах біотехнологічної галузі, правила оформлення звітів з науково-дослідної роботи, технічної документації та ведення технологічного процесу; основні вимоги стосовно якості та безпечності готової продукції. В рамках дисципліни розглядаються базові технології, котрі застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 3 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) - 3 кредити ECTS
  • Самостійна робота 3,5 кредитів ECTS

  Навчальний план ПРОЕКТУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

  9,5 кредитів

  • Назва курсу державною мовою: Проектування біотехнологічних виробництв
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 9,5
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з Загальної біотехнології, Технології мікробіологічного виробництва, Процесів та апаратів та устаткування біотехнологічного виробництва.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Веснянй семестр 2019/20 н.р.

  Зміст курсу

  Програма курсу включає вивчення наукових основ застосування певних мікроорганізмів-продуцентів для отримання органічних кислот, амінокислот, вітамінів, ферментів, полісахаридів, ліпідів та антибіотиків з метою використання у промисловості; принципів культивування і біохімічних основ процесів метаболізму продуцентів для отримання цільових метаболітів; значення впливу складу живильного середовища та зовнішніх чинників на швидкість накопичення продуктів метаболізму та їх властивостей, технологічні схеми біотехнологічних виробництв; способів культивування продуцентів; основних стадій біотехнологічного процесу; принципів математичного моделювання кінетики розвитку популяції біологічних агентів, способи виділення кінцевого продукту, експертизи якості продуктів мікробного синтезу відповідно до стандартних показників безпеки. В рамках дисципліни розглядаються базові технології, котрі застосовуються у різноманітних напрямках біотехнології.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 1  кредит ECTS
  • Лабораторні заняття 1 кредит ECTS
  • Самостійна робота 1 кредит ECTS

  Навчальний план ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Технологія мікробіологічного виробництва
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з Загальної біотехнології, Мікробіології та вірусології, Молекулярної біології, Біохімії, Генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Весняний семестр 2019/2020 н. р.

  Зміст курсу

  Програма курсу знайомить з теоретичними основами та поняттями біотехнології рослинних організмів, дає уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у біотехнології рослин. Курс базується на головних світових досягненнях біотехнології рослин та вивченні основних способів і методів культивування ізольованих клітин, тканин і органів рослин в культурі in vitro. Програма курсу розкриває значення різних типів рослинних культур in vitro, принципи живлення культури клітин, тканин і органів рослин, калусні та суспензійні культури, основні способи регуляції морфогенезу та регенерації рослин, можливості сучасних методів культивування in vitro. Курс пропонує навчання методології біотехнологічних досліджень, визначення біоетичних проблем та біологічних ризиків сучасних біотехнологій. Курс сприяє розвитку аналітичного мислення студентів та формує власне уявлення про основні принципи та методи організації роботи в лабораторії культури in vitro.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 1 кредит ECTS
  • Лабораторні заняття 1 кредит ECTS
  • Практичний професійний тренінг (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біотехнологія рослин
  • Чинний з 01.09.2019 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнологія.
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81 (С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: Дисципліна базується на попередніх знаннях студентів, отриманих під час вивчення таких дисциплін, як «Анатомія та фізіологія рослин», «Загальна мікробіологія», «Біотехнологія», а також передбачає знання з інших природничих наук.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  ІММОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Курс висвітлює сучасні підходи щодо використання процесу іммобілізації клітин та ферментів у біотехнології. У теоретичній частині курсу описуються основні механізми, що лежать в основі процесу іммобілізації, фізико-хімічні процеси на поверхнях та межі розділу фаз, типи поверхонь для іммобілізації, механізми утворення біоплівок. Описано методи іммобілізації ферментів, фізико-хімічні властивості іммобілізованих ферментів, особливості ферментативних реакцій на поверхнях, особливості матриць для іммобілізації ферментів. Висвітлено приклади використання іммобілізованих бактеріальних клітин та клітин еукаріотів, основні переваги іммобілізованих клітинних та ферментних систем. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план ІММОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Іммобілізація клітин та ферментів
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Курс знайомить з принципами функціонування основних систем клітини мікроорганізмів на молекулярному рівні. У теоретичній частині курсу описано основні біополімери мікробної клітини, їх структура і функції, структурні білки мікробної клітини, позаклітинні елементи, такі, як джгутики, фімбрії і пілі, адгезини, лектини, рецепторні системи. Описано механізми клітинного транспорту, транспортні системи, сидерофори, системи секреції грамнегативних та грампозитивних бактерій, систему efflux. Висвітлено особливості організації геномів у мікроорганізмів, будову оперонів і кластерів, острівців патогенності, особливості реалізації генетичної інформації у мікроорганізмів. Описано продукти мікробної клітини, корисні для біотехнології: біосурфактанти, пігменти, антибіотики, бактеріоцини. Висвітлено системи міжклітинної комунікації у мікроорганізмів: Quorum Sensing, будову сигнальних систем у бактерій, вторинні мессенджери, циклічні нуклеотиди. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Молекулярна мікробіологія
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Бакалавр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з хімії, фізики, мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу

  БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

  3 кредити Освітній рівень Бакалавр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Курс знайомить із застосуванням біотехнологій в екології для збереження навколишнього середовища, а також з використанням біотехнологічних підходів в альтернативній енергетиці. Описано методи біоремедіації нафтових забруднень, способи біодеградації ксенобіотиків, способи використання біосурфактантів. Висвітлено біотехнології очищення стічних вод, способи очищення навколишнього середовища від забруднення важкими металами. Висвітлено екологічні біотехнології у сільському господарстві для стимуляції та захисту рослин, підвищення родючості ґрунтів. Описано біотехнологічні підходи до розвитку альтернативної енергетики, основні субстрати для біоенергетики, біохімічні основи синтезу дизельного палива мікроорганізмами, побудову бактеріального енергетичного елементу. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біоенергетика та екологічна біотехнологія
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: бакалавр
  • Галузь знань: Біотехнологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з хімії, фізики, екології, мікробіології, молекулярної біології, біотехнології.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.
 • Анотації дисциплін: Освітній рівень Магістр

  БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТИКУМИ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Метою курсу є ознайомлення студентів з головними досягненнями у сфері біосенсорики, методами створення та застосування у біотехнології біологічних сенсорів та діагностикумів. Впродовж курсу відбувається надання майбутнім фахівцям знань щодо принципів дії та сфер застосування біологічних сенсорів та діагностикумів, а також ознайомлення з біологічними реакціями, що лежать в їх основі. Основна спрямованість курсу – дослідження особливостей дії та застосування біосенсорів на основі мікроорганізмів. Студенти зможуть проводити пошук та систематизацію науково-технічної інформації за темою дослідження; використовуючи сучасні прилади і методики, організовувати експерименти і випробування біосенсорів на основі клітин мікроорганізмів, а також проводити обробку і аналізувати результати досліджень. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТИКУМИ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біологічні сенсори та діагностикуми
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Біотехнологія, Молекулярна біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Стовбурові клітини та їх застосування

  3 кредити Освітній рівень Магістр. Осінній семестр 2020/2021 н. р.

  Зміст курсу

  Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з сучасною класифікацією, функціонуванням, джерелами та сучасними методами отримання стовбурових клітин, що застосовуються у різноманiтних напрямках біотехнології та медицини. В рамках дисципліни розглядаються особливості диференціації стовбурових клітин; банки пуповинної крові, організація її заготівлі, тестування, типування, кріогенного зберігання в рідкому азоті. Основний акцент робиться на вивченні технології використання стовбурових клітин при лікуванні лейкемії та лімфоми, діабету, хвороби Паркінсона, Альцгеймера, тромбоемболічного інсульту а також при подоланні наслідків хіміотерапії; етичні проблеми використання ембріональних стовбурових клітин і перспективи їх трансплантації. В рамках дисципліни розглядаються базові методи отримання стовбурових клітин, які застосовуються у різноманітних напрямках біології та медицини.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Стовбурові клітини та їх застосування

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Стовбурові клітини та їх застосування
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: магістр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 82-89 балів (В, добре), 74-81(С, добре), 64-73 (D, задовільно), 60-63 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: прослуханий курс наступних дисциплін: генетика, біохімія, фізіологія, анатомія, біологія клітин, молекулярна біологія.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу

  ВІРУСИ ПРОКАРІОТ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2019/2020 н. р.

  Зміст курсу

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями про бактеріофаги, з урахуванням молекулярно-генетичних основ організації функціонування вірусної та фагової взаємодії з клітиною господарем. Під час курсу студент магістр здобуває детальні знання про різноманітність, розповсюдженість в оточуючому середовищі та їх вплив на бактеріальну клітину. Також освітлюється інформація стосовно будови фагових часток, механізму адсорбції фагових часток на поверхні клітини, вибору життєвого шляху - лізису або лізогенії, процесу утворення дефектних частинок фага та їх подальшого шляху розвитку; опановує основні методи, виділення та роботи з бактеріофагами. Теми курсу обговорюються у формах семінарів та усних презентацій.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредитиECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план ВІРУСИ ПРОКАРІОТ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Віруси прокаріот
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Вірусологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу

  БІОІНФОРМАТИКА

  3,5 кредитів Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2019/20 н.р.

  Зміст курсу

  Біоінформатика - це поєднання декількох областей в науці, включаючи біологію, науку про дані, математику та інформатику. Біоінформатика зосереджена на вилученні нової інформації з величезних кількостей біологічних даних і вимагає, щоб вчені знали інструменти та методи збору, обробки та аналізу великих наборів даних. Мета курсу полягає в навчанні студентів основам аналізу експериментальних даних молекулярної біології: пошук послідовностей в базах даних різного типу, виконання BLAST, проведення вирівнювання послідовностей різного типу, тощо. Особливістю курсу є використання існуючого програмного забезпечення і програм для аналізу даних, які доступні on-line. Курс покликаний готувати фахівців в області "комп'ютерної біології", який займається отриманням біологічно осмислених результатів при дослідженні вмісту банків даних. Так само в завдання курсу входить визначення та пошук замін в послідовності ДНК, визначення типу цих послідовностей. Фінальним етапом курсу «Біоінформатика» для студентів біологів є побудова філогенетичного дерева і ознайомлення з програмами, яке дозволяють виробляє філогенетичній аналіз для студентів.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична  0,5  кредити ECTS
  • Лабораторні заняття  1 кредит ECTS
  • Самостійна робота 2 кредитів ECTS

  Навчальний план БІОІНФОРМАТИКА

  3,5 кредитів

  • Назва курсу державною мовою: Біоінформатика
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3,5
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з Мікробіології та вірусології, Молекулярної біології, Біохімії, Генетики, Основ інформатиці, Математичного моделювання
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  МЕТАГЕНОМНИЙ АНАЛІЗ МІКРООРГАНІЗМІВ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2019/20 н.р.

  Зміст курсу

  Метагеноміка - розділ геноміки, який вивчає геном не окремої організму, а сукупності мешканців мікробних спільнот, що живуть в різних природних умовах. Область метагеноміки та послідовності цілих спільнот є багатообіцяючим напрямком розкриття вмісту мікробних спільнот. Детальний аналіз складу і функціонування складних співтовариств дозволяє відповісти на багато питань, пов'язаних зі здоров'ям людини, охороною навколишнього середовища, зберіганням і переробкою продуктів харчування, розробкою альтернативних джерел енергії та інше. Такий аналіз можливий тільки в результаті біоінформатічної обробки величезних масивів даних, одержуваних при секвенуванні сумарного метагеномного ДНК і/або окремих генів, тому біоінформатичні засоби надзвичайно важливі для виведення сенсу з метагеномних даних. Мета курсу полягає освоєння дисципліни "Метагеномний аналіз мікроорганізмів" - формування у магістрів глибоких знань про різноманітність мікробного населення різних екологічних груп, а також знайомство з практичними аспектами метагеноміки. При проведенні курсу студентки познайомляться з питаннями підготовки метагеномних проб і особливостей їх аналізу; математичних підходів, що лежать в основі створених спеціально для цього типу даних програмних продуктів; питання секвенування і збірки метагеномів, їх анотації та застосування.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 0,5  кредити ECTS
  • Лабораторні заняття 0,5 кредит ECTS
  • Самостійна робота 2 кредитів ECTS

  Навчальний план МЕТАГЕНОМНИЙ АНАЛІЗ МІКРООРГАНІЗМІВ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Метагеномний аналіз мікроорганізмів
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія, Біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси Метагеномний аналіз мікроорганізмів з Мікробіології та вірусології, Молекулярної біології, Біохімії, Генетики, Основ інформатиці, Математичного моделювання
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2019/20 н.р.

  Зміст курсу

  Програма курсу включає вивчення складу і функціональної активності фізіологічної мікробіоти людини, а також впливу зміненого мікробіома на розвиток патологій, базові знання про мікробіом, його локалізацію у тілі людини, функціональну активність та значення у життєдіяльності макроорганізму, зміни мікробіому в онтогенезі, місце мікробіомних порушень в етіології захворювань людини, сучасні підходи до оздоровлення мікробіому; характеристика індигених та факультативних представників нормальної мікробіоти різних біотопів тіла людини, їх систематику та біологічні особливості; особливості кількісного і якісного складу мікробіоти шкірних покривів, дихальних шляхів, сечостатевої та травної систем людини у нормі; методи визначення видового складу нормальної мікробіоти людини; залежності між складом мікробіоти та впливом факторів довкілля; методи корекції порушень нормального складу мікробіоти та сучасні засоби пробіотичної терапії.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 1 кредит ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS
  • Самостійна робота 1 кредит ECTS

  Навчальний план МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Мікробіом людини
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Біотехнології та біоінженерія, Біологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з Мікробіології та вірусології, Молекулярної біології, Біохімії, Генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Імунобіотехнологія

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  В курсі два модулі. Перший модуль має назву Загальні питання імунобіотехнології. Студенти ознайомлюються з предметом та задачами імунобіотехнології, фармакології, традиційними лікарськими засобами та біофармпрепаратами, шляхами створення лікарських засобів, фармакокінетикою та фармакодинамікою лікарських засобів, метаболізмом лікарських засобів, основами рецептології, з основними типами біофармпрепаратів, сучасними методами отримання та апаратурним оформленням процесів в біофармацевтиці. Другий модуль має назву Окремі групи біопрепаратів. Студенти ознайомлюються з вакцинами та сироватковими препаратами, характеристикою різних вакцин, з моноклональними антитілами, цитокіновими та антицитокіновими біопрепаратами, біоінженерними інтерферонами, розчинними рецепторами до прозапальних цитокінів. На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з імунобіотехнології.

  Курс викладається українською мовою.

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Імунобіотехнологія

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Імунобіотехнологія
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики, імунології
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Біоетика, біобезпека та біозахист

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  В курсі два модуля. Перший модуль має назву Біоетика. Студенти ознайомлюються з загальними уявленнями та принципами і правилами етики, основними принципами американської моделі біоетики та європейської моделі біоетики, з основами етико-філософських проблем, етикою біомедичних досліджень та методологією, основними міжнародними документами регулювання біомедичних досліджень на людині. Другий модуль має назву Біобезпека та біозахист. Студенти ознайомлюються з біопезпекою та її регулювання, методами та етичними аспектами створення та використання трансгенних мікробів, тварин та рослин, проблемами регулювання переміщення, використання ГМО, основними поняттями про біологічний захист, основними поняттями про біотероризм, (Біологічна зброя. Конвенція про заборону розробки, виробництва і накопичення бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення (КБТЗ). Технології “подвійного використання”. Агротероризм.). На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з біоетики, біобезпеки, біотероризмі.

  Курс викладається українською мовою.

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Біоетика, біобезпека та біозахист

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біоетика, біобезпека та біозахист
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, вірусології.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Основи наукових досліджень та організація науки

  4 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  В курсі два модулі. Перший модуль має назву Наука. Мета. Задачі наукової діяльності. Студенти ознайомлюються з поняттям наука та наукове дослідження, з класифікацією наук, етапами наукового дослідження, методикою оформлення наукових результатів, основами наукової етики. Другий модуль має назву Структура організації науки в Україні і в світі. Студенти ознайомлюються зі структурами науково-дослідних установ в Україні, основна структура підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових кадрів. Організація наукових досліджень у США, Європі та у провідних країнах Азії. На практичних заняттях студенти готовлять та захищають свої підготовлені наукові презентації та статті. Курс викладається українською мовою.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 3 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Основи наукових досліджень та організація науки

  4 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Основи наукових досліджень та організація науки
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 4
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Менеджмент
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з філософіі, історії науки, менеджменту.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Синтетична біологія

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  В курсі один модуль і він має назву Синтетична біологія і її зв'язок з сучасними технологіями. Студенти ознайомлюються з першочерговими завданнями синтетичної біології, з наукою ксенобіологія, яка вивчає та розробляє форми життя, які не існують у природі, синтез штучних нуклеотидів, амінокислот та на цих основах створення неприродних нуклеїнових кислот та білків, зі створенням штучного геному, зі створенням штучних вірусів та штучних клітин, з автоматизацією проектування біологічних систем з основними промисловими технологіями майбутнього на основі синтетичної біології, з біотичними та біобезпековими проблеми синтетичної біології. На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми синтетичної біології. Курс викладається українською мовою.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична  2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Синтетична біологія

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Синтетична біологія
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики, вірусології
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Основи методології біотехнологічних досліджень

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  В курсі два модулі. Перший модуль має назву методологія науки та наукових досліджень. Студенти ознайомлюються як виникла наука і стала соціокультурним феноменом, з загальними закономірностями розвитку науки і наукових досліджень, з класифікацією наукових методів, з діалектичними та метафізичними методами мислення у науковій діяльності, з сутністю і еволюцією, з натурфілософією та природознавством, з класичним природознавством та її методологією, з моделями наукового пояснення. Другий модуль має назву методологія біотехнології і її методів дослідження. Студенти ознайомлюються з місцем біотехнології в системі наук, історико-філософськими аспектами розвитку біотехнології, класифікацією біотехнологічних досліджень, з методологічними аспектами біотехнології, з соціально-етичними проблемами біотехнологіями. На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з методології біотехнологічних досліджень. Курс викладається українською мовою.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Основи методології біотехнологічних досліджень

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Основи методології біотехнологічних досліджень
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Біотехнологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, біотехнології, менеджменту
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Менеджмент наукового проекту

  4 кредити Освітній рівень Магістр Весняний семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  В курсі два модулі. Перший модуль має назву загальні закони менеджменту та механізм управління науковими проектами. Студенти ознайомлюються з основними законами менеджменту, системним управлінням, прогнозуванням та плануванням, загальною характеристикою управління проектами, системами управління проектами, фазами життєвого циклу проекту, обґрунтуванням доцільності проекту, формуванням інвестиційного задуму проекту, аналізом проекту на основі комплексної експертизи, з критеріями оцінки проектної ефективності. Другий модуль має назву Інноваційний менеджмент та планування в управлінні науковими проектами. Студенти ознайомлюються з основами інноваційного менеджменту, зв'язком НДОКР та бізнесом, з науково-технічними критеріями відбору НДОКР, фінансовою оцінкою науково-дослідних проектів, організацією та порядоом виконання НДР, методами оцінки ефективності НДР, календарним планом виконання проекту. На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з менеджменту наукових проектів. Курс викладається українською мовою.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 3 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Менеджмент наукового проекту

  4 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Менеджмент наукового проекту
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 4
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Менеджмент
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з філософіі, історії науки, менеджменту.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Курс складається з двох модулів. Перший модуль Основні ферментативні реакції біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами. Студенти ознайомлюються з загальними реакціями метаболізму ксенобіотиків, з поняттю про полі трансформацію ксенобіотиків, Основними ферментними системами, які приймають участь у біодеградації ксенобіотиків, мнонооксигеназами, діоксигеназами, гідролазами, редуктазами. Другий модуль має назву Біодеградація мікроорганізмами різних класів ксенобіотиків. Студенти ознайомлюються з біодеграцією вуглеводнів, аеробною та анаеробною біодеградацією вуглеводнів, механізмами аеробної та аеробної біодеградації галогенорганичних сполук, біодеградацією сполук, що містять кисень, біодеградацією сполук, що містять фосфор та сірку, На практичних заняттях студенти готовлять та захищають презентації на актуальні проблеми з біодеградації ксенобіотиків. Курс викладається українською мовою.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, біохімії
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  БІОПЛІВКИ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Весняний семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Курс висвітлює механізми існування мікроорганізмів у прикріпленому стані, структуру біоплівок та принципи їх утворення. Теоретична частина курсу описує механізми хімічного сигналінгу у бактерій, включаючи системи Quorum Sensing, структуру матриксу та організацію клітин у колоніях та біоплівках, етапи утворення колоній та біоплівок, вплив навколишнього середовища на прикріплення клітин мікроорганізмів. Основним наголосом курсу є практичне значення біоплівок у медицині, екобіотехнології, захисті рослин. Практична частина курсу включає флуоресцентну мікроскопію біоплівок, утворених мікроорганізмами, міченими білком GFP. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 1 кредит ECTS
  • Лабораторні 1 кредит ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план БІОПЛІВКИ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Біоплівки
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ МІНЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Весняний семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Курс включає опис структури геномів, процесів виникнення мутацій та механізмів горизонтального переносу генетичної інформації у мікроорганізмів. Впродовж курсу студенти-магістри підсумовують свої знання з молекулярної біології і на більш детальному рівні знайомляться з молекулярними основами генетичної мінливості у бактерій, яка відбувається внаслідок кон’югації, трансдукції і трансформації, а також внаслідок мутацій. Основний наголос курсу - структура плазмід і транспозонів, роль генетичної мінливості, у тому числі – роль точкових мутацій. Крім того, студенти знайомляться з методами, які дозволяють виявити поліморфізм у популяціях мікроорганізмів. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з двох частин:

  • Теоретична 2 кредити ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ МІНЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Молекулярно-генетичні механізми мінливості мікроорганізмів
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання:ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  У програму курсу увійшли методи, засновані на розпізнаванні біологічних молекул, такі як гібридизація ДНК (FISH, SKY), полімеразна ланцюгова реакція та зв’язування антигену та антитіла. Теоретична частина розглядає різні типи ПЛР (дуплексна, мультиплексна, у реальному часі, вкладена, з випадковим праймуванням, зі зворотною транскрипцією) та блотингів (Саузерн, Нозерн, Вестерн блотинги). У курсі висвітлюються принципи створення діагностичних наборів для проведення молекулярно-біологічних тестів. Описано структуру лабораторій молекулярної діагностики і правила роботи в них. Практична частина курсу включає лабораторні заняття з ПЛР. Особливу увагу надано складнощам у діагностиці, які можуть виникати у початківців. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 1 кредит ECTS
  • Лабораторні заняття 1 кредит ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Молекулярно-біологічні основи лабораторної діагностики
  • Чинний з 01.09.2018 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.

  СУЧАСНІ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  3 кредити Освітній рівень Магістр Осінній семестр 2020/2021 н.р.

  Зміст курсу

  Курс створено з метою підсумування та поглиблення студентами магістрами знань щодо методів дослідження ДНК, білків та метаболітів мікроорганізмів. Хроматографія, мас-спектрометрія, ядерно-магнітний резонанс, сиквенування входять у теоретичну частину курсу. Також у рамках курсу розглядають застосування мічених клітин у сучасних дослідженнях. Обговорюються особливості застосування певних методів для наукових та діагностичних досліджень. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), електрофорез та флуоресцентна мікроскопія GFP-мічених клітин складають практичну частину курсу. Особливу увагу надано складнощам при проведенні ПЛР та електрофорезу, які можуть виникати у початківців. Отримані знання обговорюються у формі семінарів та journal clubs.

  Курс складається з трьох частин:

  • Теоретична 1 кредит ECTS
  • Лабораторні заняття 1 кредит ECTS
  • Практичний професійний тренінг / (усні презентації, дискусії) 1 кредит ECTS

  Навчальний план СУЧАСНІ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  3 кредити

  • Назва курсу державною мовою: Сучасні молекулярно-біологічні методи дослідження
  • Чинний з 01.09.2020 до наступного сповіщення.
  • Кількість кредитів: 3
  • Освітній рівень: Магістр
  • Галузь знань: Молекулярна біологія
  • Система оцінювання: ECTS: 90-100 балів (A, відмінно), 85-89 балів (В, добре), 75-84 (С, добре), 70-74 (D, задовільно), 60-69 (Е, задовільно), 35-59 (FX, незадовільно з можливістю повторного складання), 0-34 (F, незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
  • Необхідні базові знання: завершені курси з мікробіології, молекулярної біології, генетики.
  • Рекомендована література: список надається викладачем під час курсу.
 • Спеціальність 091 Біологія та Біохімія

  Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  Обов'язкові курси:

  • ОК 26 – Мікробіологія
  • ОК 28 – Вірусологія
  • ОК 31 – Імунологія
  • ОК 37 – Навчально-виробнича практика(з зоології, гідробіології, фізіології людини та тварин, генетики, ботаніки, біохімії, мікробіології)

  Вибіркові курси

  • ВК 78 – Вакцини, Сироватки Та Імунопрофілактика
  • ВК 79 – Інженерна ензимологія
  • ВК 80 – Генетична інженерія мікроорганізмів
  • ВК 81 – Інфекційні захворювання та їх профілактика
  • ВК 82 – Імобілізація клітин та ферментів
  • ВК 83 – Біотехнологія рослин
  • ВК 84 – Біотехнологія клітин та тканин
  • ВК 85 – Молекулярна мікробіологія
  • ВК 86 – Молекулярно-генетичні основи імунітету
  • ВК 87 – Молекулярна генетика мікроорганізмів
  • ВК 89 – Метаболізм мікроорганізмів

  Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "БІОЛОГІЯ"

  Обов'язкові курси:

  • ОК 03 – Організація наукових досліджень з основами інтеллектуальної власності
  • ОК 05 – Біоінформатика

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА - "МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ"

  Обов'язкові курси:

  • ОК 01 – Основи методології біологічних та біотехнологічних досліджень
  • ОК 03 – Біоетика, біобезпека та біозахист
  • ОК 05 – Основи наукових досліджень та організація науки
  • ОК 07 – Біоінформатика
  • ОК 11 – Біологічні сенсори та діагностікуми
  • ОК 12 – Геноміка, протеоміка та метаболоміка
  • ОК 13 – Молекулярно-генетичні основи мінливості мікроорганізмів
  • ОК 14 – Сучасні методи дослідження біологічних об’єктів
  • ОК 15 – Менеджмент наукового проекту

  Вибіркові курси

  • ВК 33 - Молекулярно-біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізмів
  • ВК 34 - Бактерії - збудники особливо небезпечних захворювань
  • ВК 36 - Біоплівки
  • ВК 38 - Віруси прокаріот
  • ВК 39 - Молекулярно-генетичні основи мінливості мікроорганізмів
  • ВК 40 - Біодеградація ксенобіотиків мікроорганізмами
  • ВК 42 - Мікробіом людини
  • ВК 43 - Синтетична біологія

  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"

  ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

  Вибіркові курси

  • ВК 18 - Біоінформативний аналіз даних геномного секвенування
  • ВК 19 - Поглиблені методи статистики в біологічних і біомедичних дослідженнях
  • ВК 20 - Молекулярно-біологічні методи філогенії
  • ВК 21 - Метаболомний аналіз для біотехнологічних і біомедичних досліджень
 • Спеціальність 014.05

  Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  Обов'язкові курси

  • ОК32 – Мікробіологія з основами вірусології
  • ОК33 – Імунологія

  Вибіркові курси

  • ВК79 – Інженерна ензимологія
  • ВК78 – Вакцини, сироватки і імунопрофілактика
  • ВК84 – Біотехнологія клітин та тканин
  • ВК80 – Генетична інженерія мікроорганізмів
  • ВК85 – Молекулярна мікробіологія
  • ВК86 – Молекулярно-генетичні основи імунітету
  • ВК87 – Молекулярна генетика мікроорганізмів
  • ВК89 – Метаболізм мікроорганізмів

  Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  Вибіркові курси

  • ВК 23 - Молекулярно-біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізмів
  • ВК 24 - Бактерії - збудники особливо небезпечних захворювань
  • ВК 25 - Віруси прокаріот
  • ВК 26 - Мікробіом людини
 • СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОІНЖЕНЕРІЯ

  Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  Обов'язкові курси

  • ОК03 - Основи інформаційних технологій у біотехнології
  • ОК11 - Вступ до спеціальності
  • ОК12 - Біологія клітини
  • ОК13 - Загальна біотехнологія
  • ОК15 - Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв
  • ОК16 - Проектування біотехнологічних виробництв
  • ОК21 - Мікробіологія і вірусологія
  • ОК25 - Математичні методи та математичне моделювання в біотехнології
  • ОК26 - Методи біотехнологічних досліджень
  • ОК27 - Біологія продуцентів
  • ОК28 - Біоінформатика
  • ОК29 - Технологія мікробіологічного виробництва
  • ОК31 – Імунологія
  • ОК32 - біоенергетика та екологічна біотехнологія

  Вибіркові курси

  • ВК77 - Стовбурні клітини в біології
  • ВК78 - Вакцини, сироватки та імунопрофілактика
  • ВК79 - Інженерна ензимологія
  • ВК80 - Генетична інженерія мікроорганізмів
  • ВК81 - Інфекційні захворювання та їх профілактика
  • ВК82 - Імобілізація клітин та ферментів
  • ВК83 - Біотехнологія рослин
  • ВК84 - Біотехнологія клітин та тканин
  • ВК85 - Молекулярна мікробіологія
  • ВК86 - Молекулярно-генетичні основи імунітету
  • ВК87 - Молекулярна генетика мікроорганізмів
  • ВК89 - Метаболізм мікроорганізмів

  Магістр (ІІ рівень вищої освіти)

  Обов'язкові курси

  • ОК 05 - Біоетика, біобезпека та біозахист
  • ОК 07 - Імунобіотехнологія
  • ОК 08 - Біологічні сенсори та діагностікуми
  • ОК 10 - Стовбурові клітини та їх застосування
  • ОК 11 - Прикладні проблеми вірусології
  • ОК 12 - Метагеномний аналіз
  • ОК 13 - Антимікробні препарати та пробіотики
  • ОК 14 - Організація біотехнологічних процесів: оптімізація та менеджмент

  Вибіркові курси

  • ВК 33 - Молекулярно-біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізмів
  • ВК 34 - Бактерії - збудники особливо небезпечних захворювань
  • ВК 35 - Імунобіотехнологія
  • ВК 36 – Біоплівки
  • ВК 38 - Віруси прокаріот
  • ВК 39 - Молекулярно-генетичні основи мінливості мікроорганізмів
  • ВК 40 - Біодеградація ксенобіотиків мікроорганізмами
  • ВК 41 - Біологічні сенсори та діагностікуми
  • ВК 42 - Мікробіом людини
  • ВК 43 - Синтетична біологія

  ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

  Обов'язкові курси

  • ОК 07 - Геномно-метаболомний аналіз для біотехнологічних і біомедичних досліджень

  Вибіркові курси

  • ВК 14 - Біоінформативний аналіз даних геномного секвенування
  • ВК 15 - Поглиблені методи статистики в біологічних і біомедичних дослідженнях
  • ВК 16 - Молекулярно-біологічні методи філогенії
 • СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

  Бакалавр (І рівень вищої освіти)

  Обов'язкові курси

  • ОК 21 - Мікробіологія з основами вірусології

  Вибіркові курси

  • ВК78 - Вакцини, сироватки та імунопрофілактика
  • ВК79 - Інженерна ензимологія
  • ВК80 - Генетична інженерія мікроорганізмів
  • ВК81 - Інфекційні захворювання та їх профілактика
  • ВК82 - Імобілізація клітин та ферментів
  • ВК83 - Біотехнологія рослин
  • ВК84 - Біотехнологія клітин та тканин
  • ВК85 - Молекулярна мікробіологія
  • ВК86 - Молекулярно-генетичні основи імунітету
  • ВК87 - Молекулярна генетика мікроорганізмів
  • ВК89 - Метаболізм мікроорганізмів
  • ВК103 - Санітарна мікробіологія та епідеміологія

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top