Дисципліни

Дисципліни, що викладаються на факультеті за освітніми програмами:

032 – Історія та археологія (акредитація до 2024 року)

033 – Філософія (акредитація до 2027 року)

034 – Культурологія (акредитація до 2027 року)

 

Інструкція щодо порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін на факультеті історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

1. Інструкція щодо порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін на факультеті історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

2. Здобувачі вищої освіти мають право обирати вибіркові навчальні дисципліни, що спрямовані на формування окремих компетентностей, обсягом не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС відповідної освітньої програми. Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює в процесі формування індивідуального плану у межах, передбачених відповідною освітньою програмою (для бакалаврського рівня підготовки – на 1-му, 2-му, 3-му та 4-му курсах; для магістерського рівня підготовки – у 1-му, 2-му і 3-му семестрах, для освітньо-наукового рівня підготовки – на 1-му та 2-му роках навчання). Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти, є обов’язковими для вивчення.

3. Право здобувача вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін реалізується шляхом вибору однієї чи кількох (як правило двох) дисциплін із переліку вибіркових дисциплін відповідної освітньої програми, що пропонується на семестр. Здобувач також може обрати одну дисципліну в семестр із обов’язкової або вибіркової частини навчального плану за спорідненою освітньою програмою (в межах галузі знань).

4. Запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачі вищої освіти здійснюють в деканаті факультету до 15 березня навчального року, що передує навчальному року, в якому розпочинається вивчення вибіркової дисципліни.
Якщо вивчення вибіркових дисциплін розпочинається в першому або другому семестрі першого року навчання, то запис здійснюється до 15 вересня цього навчального року.
Здобувачі третього освітньо-наукового рівня здійснюють запис протягом двох місяців після зарахування.
Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами академічної мобільності процедури вільного вибору організовуються у терміни і за порядком, передбаченими відповідними Угодами з вищими навчальними закладами-партнерами.
Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання такий запис здійснюють під час установчої або заліково-екзаменаційної сесії.
Здобувач вищої освіти, який з поважної причини, підтвердженої документально, був відсутній протягом визначеного цим пунктом терміну та не записався на вибіркові дисципліни, має право зробити такий запис протягом першого тижня після того, як він з’явився на навчання. Заява щодо вибору дисципліни зберігається в деканаті протягом усього терміну навчання здобувача вищої освіти.

5. Здобувачеві вищої освіти може бути відмовлено у реалізації його вибору та запропоновано здійснити повторний вибір у випадках:

  • якщо кількість здобувачів вищої освіти, які вибрали навчальну дисципліну, перевищує максимальну чисельність студентів у групі, встановлену Університетом;
  • якщо кількість здобувачів вищої освіти, які вибрали навчальну дисципліну, є меншою за встановлений в Університеті мінімум;
  • якщо наслідком вибору навчальної дисципліни є: передбачувано недостатня для присвоєння академічної кваліфікації кількість кредитів; перевищення встановленого максимуму кількості підсумкових (семестрових) форм контролю.

Деканат доводить до відома здобувачів вищої освіти інформацію про відмову, після чого вони протягом тижня повинні обрати іншу дисципліну / дисципліни з запропонованого переліку.

6. Обрані здобувачем навчальні дисципліни затверджує декан факультету. Зміна здобувачем вищої освіти свого вибору після його затвердження можлива лише за письмової згоди декана факультету, при цьому зміна вибраних дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, не допускається. При прийнятті рішення по заяві здобувача вищої освіти декан факультету керується обмеженнями, зазначеними в п. 5 цієї Інструкції.

Схвалено на засіданні Навчально-методичної комісії факультету історії та філософії 07 квітня 2020 р., протокол № 7.

Форма заяви на обрання дисципліни вільного вибору

Декану факультету історії та філософії

ОНУ імені І. І.Мечникова

проф. Кушніру В. Г.

студента (магістра, аспіранта) _____ курсу (року навчання)

денної (заочної, вечірньої) форми навчання

спеціальності _________________________

ПІБ

Заява

Прошу зарахувати мене в групу по вивченню наступних дисциплін вільного вибору на 20___/ 20____ навчальний рік:

1 семестр

2 семестр

 

Дата                                                                                                                                                                                                                                      Підпис

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top