Наукова діяльність

Спеціалізована вчена рада

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.051.08 для захисту кандидатських дисертацій (з 1999 р. – і докторських) за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія
  • Спеціалізована вчена рада Д 41.051.09 для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання» та 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Наукова діяльність  

Наукові теми:

  • «Локальна та регіональна специфіка традиційної культури українців Південно-Західної України» (2014-2018 рр.). Науковий керівник – д.і.н., проф. Кушнір В.Г.
  • «Прояви етнічності у крос-культурних взаєминах населення Одещини» (2014-2018 рр.). Науковий керівник – д.і.н., доц. Прігарін О.А.
  • «Європейська політична традиція: Теорія та практики (V ст. до н.е. – ХVII ст. н.е.)». Науковий керівник – к.і.н., доц. Нємченко І.В.
  • «Процеси модернізації в Наддніпрянській Україні: соціально-економічні трансформації, традиції європейської інтеграції, інтелектуальна рефлексія». Науковий керівник – проф. Бачинська О.А.
  • «Український Південь: історія, тексти, історична пам’ять». Науковий керівник – проф. Хмарський В. М.
  • «Дослідження процесів інтеграції й диференціації в сучасному науковому та філософському знанні». Науковий керівник – доцент Чайковський О.В., відповідальний виконавець – проф. Голубович І.В.
  • "Еволюція та революція у новій та новітній історії". Науковий керівник - проф. Дьомін О.Б.

Наукові видання

Обкладинка 17-го випуску, 2007 рік

Записки історичного факультету - щорічне періодичне видання. Журнал присвячено питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії. Виходить з 1995 р. Головний редактор: В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, проф. 

Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології. Це видання є спільним nроектом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірка наукових праць «Докса» має міждисциппінарний характер, редакційна колегія публікус статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філологіі: Кожен випуск присвячено окремій тематиці. Виходить з 2002 р. Головний редактор к.ф.н., доц. Левченко В.Л.

Інші серійні видання:

Обкладинка VIII випуску Древнего Причерноморья

Стародавнє Причорномор'я (до Х випуску - "Древнее Причерноморье") за матеріалами міжнародної конференції Читання пам'яті професора П.О. Каришковського. У збірці «Стародавнє Причорномор’я» публікуються статті з всесвітньої історії періоду античності, середніх віків та раннього модерного часу, археології, нумізматики, епіграфіки. Виходить раз на 2-3 роки з 1989 р.
Головний редактор: І. В. Нємченко, канд. істор. наук, доц.

Чорноморська минувщина. Ппублікує різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії. Виходить щорічно з 2006 р.
Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.
http://chm.onu.edu.ua 

Матеріали звітніх студентських наукових конференцій

Обкладинка Матеріалів 63-ої звітньої студентської наукової конференції Історичного факультету, 19 квітня 2007 року
 

Libra: Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. Виходить з 2010 р., раз на 2 роки Головний редактор: І. В. Нємченко, канд. іст. наук, доц.

Уйомовські читання: матеріали Наукових читань пам'яті Авеніра Уйомова. Щороку 4-5 квітня, починаючи з 2013 року, проводяться Наукові читання пам'яті Авеніра Уйомова, наукова конференція, присвячена філософській спадщині видатного українського філософа та логіка професора Авеніра Івановича Уйомова (1928 - 2012), який створив власний варіант загальної теорії систем (параметричну ЗТС), власну формально-логічну систему (мову тернарного опису) та зробив великий внесок в розвиток сучасних теорії моделювання та умовиводів за аналогією. З 2014 року відповідальним редактором збірки є к.філос.н., доцент кафедри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Райхерт Костянтин Вільгельмович, аспірант А. І. Уйомова.

Етнічна культура в глобалізованому світі. На сторінках видання розглядаються проблеми фіксації та збереження локальних варіантів традиційної культури; питання трансформації етнічної культури, традицій та інновацій, діяльності культурно-просвітніх структур та окремих їхніх представників. Окрема увага приділена також історіографії цих проблем.

Компаративістські дослідження релігії. В збірці статей та рефератів, що присвячені деяким соціальним проблемам сучасного релігієзнавства містяться матеріали, які підготували учасники дослідницького проекту науково-дослідного центру «Компаративістські дослідження релігії». Головний редактор: Е. І. Мартинюк, канд. філос. наук, доц.

Українське порто-франко. Щорічна студентська наукова збірка кафедри історії України. Виходить з 2015 року.

Одіссос. Матеріали міжнародної конференції молодих вчених "Одеські читання". Голова редколегії - В.Г. Кушнір, відповідальний редактор - С.В. Ковальський.

Факультет видає також наступні серійні видання: Матеріали Всеукраїнських наукових читань пам’яті Г. В. Флоровського (6), «Конвергентні та дивергентні процеси у релігійному житті України та світу: Збірник праць науково-дослідного центру, «Юдаїка в Одесі. Збірник наукових праць за результатами роботи міжнародної програми з юдаїки» (4), «Філософське сходознавство в Одеському університеті» (2 томи), електронне видання «ПЕРЕ-ПОСТ: філософський журнал» (2), «Есхатос: Філософія історії у передчутті «кінця історії»: Збірник наукових праць» (2).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top