Кафедра філософії

golubovich
Завідувачка кафедрою, докторка філософських наук

професорка Голубович Інна Володимірівна

Персональний склад викладачів:

Усього штатних викладачів 12, у тому числі: 3 доктори наук, професори; 1 доктор наук, доцент, 7 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидат філософських наук.

Кафедра здійснює випуск бакалаврів, магістрів та аспирантів за напрямом та спеціальністю «Філософія». При кафедрі працює аспірантура і докторантура.

Кафедра забезпечує багато курсів на філософському факультеті, та філософські курси на факультетах (для майбутніх бакалаврів й магістрів) та в Інститутах ОНУ. Кафедра проводить велику навчально-методичну роботу з аспірантами, спрямовану на формування загальнометодологічної і філософської культури аспіранта і забезпечує розвиток критичного рефлексивного мислення.
У 2018 р. кафедра після об’єднання кафедри філософії та методології пізнання та кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання була перейменована у кафедру філософії.

Навчально-методична робота

Кафедра здійснила велику роботу щодо радикальної реорганізації викладання всього комплексу філософських дисциплін, перебудови навчальних планів і програм, методичного, інформаційного і наукового забезпечення навчального процесу.

У 90-і та наступні роки кафедра здійснила велику за обсягом і надзвичайно складну за змістом роботу щодо радикальної реорганізації викладання всього комплексу філософських дисциплін, перебудови навчальних планів і програм, методичного, інформаційного і наукового забезпечення навчального процесу. Центральним напрямком навчально-методичної роботи стали розробка та читання оригінальних авторських курсів і спецкурсів, які мали втілювати особистісне бачення та узагальнення викладачем світового і вітчизняного філософського досвіду на базі його власних наукових досліджень.

У 1995 р. кафедра виконала основну роботу по відкриттю спеціальності "Філософія" і створенню філософського відділення та факультету.

У період 1995-2004 рр. кафедрою започатковано читання таких нових навчальних курсів: "Логіка", „Філософська пропедевтика”, „Антична філософія”, „Філософія Нового часу”, „Німецька класична філософія”, "Сучасна зарубіжна філософія", „Метафізика”, "Епістемологія", „Філософська антропологія”, „Філософія релігії”, „Основи системних досліджень”, „Наука і теологія”, „Філософія науки”, „Компаративістське релігієзнавство”, „Основи аксіології”, "Соціальна філософія", "Риторика", „Соціальна екологія” та багато інших.
У період 1999-2017 рр., тобто з моменту створення філософського факультету, кафедра почала читати нові навчальні курси: "Історія філософії України", "Філософія Сходу", «Німецька класична філософія»; спецкурси: "Феномен світогляду і особливості світопізнання", "Філософські проблеми гуманітарних наук", "Основи герменевтики", "Феноменологія Е. Гуссерля", "Проблеми індійської філософії і релігії", "Історія християнської церкви в Україні", «Релігійно-суспільні рухи в західній Європи», «Класична і сучасна логіка», «Сучасні етичні теорії», «Моральні і естетичні цінності», «Філософсько-методологічні проблеми історико-філософського дослідження», «Сучасні концепції історії філософії», «Теорія і практика аргументації», «Основи теоретичної біографістики», «Проблеми сучасної антропології», «Архівні студії в філософії», «Методологія і стилістика гуманітарного знання».

Науково-дослідна робота

На кафедрі розробляються оригінальні наукові напрямки, в межах яких досягнуті вагомі результати, що мають наукову новизну.

З 2011 по 2015 кафедра вела наукові дослідження в рамках факультетської теми: «Дослідження філософсько-методологічних, культурологічних та теоретико-системних аспектів знання ті пізнання» (номер державної реєстрації НДР: 011U005724).

У вересні 2016 р. затверджено нову кафедральну тему «Дослідження процесів інтеграції й диференціації в сучасному науковому та філософському знанні», яка буде виконуватися на протязі п’яти років, з 01.01.2017 по 31.12. 2021 р. (номер комплексної теми 165, наказ ректора ОНУ імені І. І. Мечникова № 3217-18 від 13. 12. 2016 р.).

Викладачі кафедри активно беруть участь у виконанні факультетської наукової комплексної теми за напрямками:

 • методологія історії філософії; історія та філософія історії філософії, історія логіки, філософської методології й епістемології (доктор філос. наук, проф. Секундант С.Г.). Перевага віддається розробці нормативного аналізу філософських, епістемологічних і методологічних доктрин, проблемам філософської аргументації та критичного методу в філософії.
 • теоретична біографістика та філософська архівістика (доктор філос. наук, проф. І. В. Голубович) розроблені теоретико-концептуальні підстави та методологічна програма таких субжанрів історії філософії як історико-філософська біографістика та історико-філософська архівістика. На відміну від усталених трактувань цих субжанрів як допоміжних, другорядних, несамостійних обґрунтовується першопорядковість, самостійне пріоритетне значення їх для вивчення історико-філософської традиції. Представлені теоретичні рамки історико-філософської біографістики та історико-філософській архівистики, які відповідюсть природі та специфіці вітчизняної філософії та гуманітаристики.
 • Релігійна філософія і теологія (к.і.н., доцент Бевзюк Н.П.). Перевага віддається протестантській філософії і теології, зокрема теології Карла Барта та Пауля Тілліха. Розглядаються проблеми буття людини, часу і вічності, віри і релігії, есхатологічні уявлення та інші.
 • релігійна філософія ( к..ф.н.,доцент Карпенко М.В.)

Викладачі кафедри очолюють такі наукові центри й семінари факультету:

 • Центр компаративістських досліджень релігії: керівник - доцент Мартинюк Е.І.
 • Науково-дослідний й освітній Центр імені Георгія Флоровського: керівники – доцент О.С. Петриківська, проф. І.В. Голубович [http://www.philosof.onu.edu.ua/centre/index.htm].
 • Факультатив з юдаїки (партнери проекту (договір про співробітництво з ОНУ) – Ізраїльський культурний центр у м. Одесі, Центр Чейза з розвитку юдаїки (Єврейський університет Єрусалима). Керівники: проф. Довгополова О. А., доцент Петриківська О. С.

Результати наукової роботи факультету впроваджуються у публічному просторі, в межах міських, регіональних, всеукраїнських соціокультурних проектів, вони мають значний соціальний потенціал.

 1. Філософська спілка м. Одеси (сумісно з Будинком вчених м. Одесі): керівник – проф. Голубович.
 2. Науково-просвітницька спілка «Одеська гуманітарна традиція» (керівник: доц. Левченко В. Л.).
 3. Втілення теоретичних доробок у діяльності Громадської ради Державного архіву Одеської області (І. В. Голубович – член правління Громадської Ради ДАОО) .
 4. Міський освітній семінар “Intellectuarium” (керівник: проф. І. В. Голубович)
 5. CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу (https://cityface.org.ua) у рамках Програми імені Ковальських та Програми вивчення сучасної України Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада). (І.В.Голубович, О.С.Петриківська, Ф.А. Тихомірова)
 6. Інакший досвід (Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ) ( доц. Тихомірова Ф.А)

Результати наукової роботи представлені викладачами кафедри під час щорічних звітних конференцій професорсько-викладацького складу, студентами та аспірантами філософського факультету під час виступів на студентсько-аспірантських наукових читаннях пам’яті Г.В. Флоровського, участі у роботі Малої академії наук з філософії та релігієзнавства, наукових читань пам’яті професора А.І. Уйомова, засідань та семінарів науково-дослідних центрів і груп філософського факультету; семінарів комплексної наукової програми ОНУ «Феномен тоталітаризму та шляхи його подолання», в діяльності спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальностям 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання, 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, яка працює на філософському факультеті.

Буклет спеціальності

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top