Кафедра cоціології

Завідувач доктор соціологічних наук,
професор Онищук Віталій Михайлович

Завідувач доктор соціологічних наук, 
професор Онищук Віталій Михайлович

 

Викладачі й співробітники кафедри: 

 1. Каменська Тетяна Григорівна, доктор соціологічних наук, професор
 2. Кривошея Тетяна Іванівна, кандидат соціологічних наук
 3. Мосійчук Тамара Євгенівна, кандидат соціологічних наук
 4. Порпуліт Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент
 5. Прохоренко Євгенія Яківна, кандидат соціологічних наук, доцент
 6. Романенко Світлана Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент
 7. Фостачук Олена Олександрівна, кандидат соціологічних наук
 8. Худенко Андрій Володимирович, доктор філософських наук, доцент
 9. Ятвецька Ганна Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент

Області можливої діяльності:

 • Дослідження й розробки в сферах гуманітарних і соціальних наук.
 • К.73.20.0 Дослідження ринку праці й вивчення суспільної думки.
 • К.74.13.0 Статистичні й соціологічні служби державного керування. Курирування діяльності в соціальній сфері. Соціальна експертиза й діяльність у державних органах. Викладацька діяльність у вищій школі.
 • М 80.30.0 Діяльність у політичних і громадських організаціях.
 • 0.91.33.0 Діяльність у сфері телемовлення й радіомовлення
 • 0.92.20.0 Діяльність в інформаційно-аналітичних відділах агентств.
 • К 72.30.0 Оброблення даних.
 • К 72.40.0 Робота з базами даних.
 • К 73.20.0 Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук.
 • К 74.13.0 Дослідження ринку та вивчення суспільної думки.
 • К 74.14.0 Консультації з питань управління.
 • К 74.15.0 Керівництво підприємствами.
 • К 74.40.0 Реклама.
 • L 75.11.7 Діяльність в статистичних та соціологічних службах на різних рівнях державного управління.
 • L 75.12 0 Курирування діяльності в соціальній сфері.
 • L 75.14.0 Допоміжна діяльність у сфері державного управління.
 • L 75.23.3 Діяльність в системі з виконання покарань.
 • М 80.2 1.2 Викладання у повній середній школі.
 • М 80.22.0 Викладання у професійно-технічній школі.
 • М 80.30.0 Викладання у вищій школі.
 • М 80.42.0 Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти.
 • О 91.33.0 В політичних організаціях.
 • О 91.33.0 В громадських організаціях.
 • О 92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення.
 • О 92.40.0 Діяльність в агентствах друку.

Наукова діяльність кафедри представляється в чотирьох основних напрямках

Функціонування аспірантури, захист кандидатських і докторських дисертацій - як її результат, наукові дослідження (моніторингові, за замовленням державних і власних організацій, міжнародних організацій), участь у конференціях і симпозіумах, видавнича діяльність. В аспірантурі при кафедрі соціології навчається 14-15 чоловік. За останні роки захищено 3 докторських, понад 10 кандидатських дисертацій.

Наукові дослідження кафедри пов'язані з аналізом трансформаційних процесів в українському суспільстві, викликаних переходом до ринкової економіки й розвитком демократичних перетворень. Характер моніторингових носять дослідження соціально-економічних, соціально-політичних і соціально-культурних організацій населення, життєвих і професійних планів молоді. Замовлені дослідження здійснені на прохання керування із проблем родини й молоді - мотивація молодіжної злочинності; по замовленнях світового банку - про проблеми реформування житлово-комунального господарства й водопостачання м. Одеси; за замовленням Державної обласної телерадіокомпанії - про стан телеефіру Одеської області, оцінці впливу діяльності телерадіокомпаній на суспільну думку; по замовленням Одеського міськвиконкому - із проблем реформування управлінських структур в рамках адміністративної реформи в Україні, за замовленням пейджингових компаній - про регіональних особливостях споживчого поводження й т.д.

Пріоритетними у властиво науковій проблематиці кафедри є дослідження кризового й стабілізаційного менеджменту, соціального регулювання й соціальних технологій.

За результатами досліджень видана навчальна та методична література:

 1. Каменская Т.Г. Социальное знание и виртуализация социальной реальности/ Т.Г. Каменская. – Одеса: Астропринт, 2009. – 280 с.
 2. Каменская Т.Г. Социология образования/ Т.Г. Каменская. – Одеса: Печатный дом, 2013. – 172 с.
 3. Математико-статистические методы в социологическом исследовании : Учебно-методическое пособие / В. С. Максименко, В. И. Подшивалкина, Л. П. Олесевич, С. В. Романенко, ОГУ им. И.И. Мечникова. Ин-т социальных наук ; отв. ред.: В. И. Подшивалкина . – Одесса : Астропринт, 1998 . – 183 с.
 4. Молодежная субкультура. Колл. монография / Науч. ред. H.A. Победа. -Одесса: Астропринт, 1999. 284 с.
 5. Победа Н.А. Социология культуры - Одесса: Астропринт, - 1997, 224 с.
 6. Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики. – Кишинёв: Центральная типография, 1997.- 326 с.
 7. Подшивалкіна В.І., Крапива І.В,Оціночні дослідження соціальних проектів і програм. – Одеса: ТЭС, 2009.- 112 с
 8. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших учебных заведений. Киев: Тандем, 1997. - 287 с.
 9. Социальные идентичности.../Н.А.Победа, В.М.Онищук, Э.А.Гансова и др. ОНУ им. И.И. Мечникова. Ин-т социальных наук. Каф.соиологии; . - Одеса: ВМВ, 2013. – 312 с
 10. Худенко А.В. Архитектоника идентичности: [Монография]/А.В. Худенко. – Одеса: Астропринт, 2010. – 240 с
 11. Экономическая социология: Учеб.пособие / Попова И.М., Э.А.Гансова и др. - Учебное пособие. - К.: МАУП, 2002. - 296 с.
 12. Яценко А.М. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління (соціологічний  аналіз). / А.М. Яценко – Одеса: Астропринт. – 2003 – 205с.
 13. Яценко А.М. Основи соціального управління/ А.М. Яценко – Одеса: Астропринт. – 2000 – 84 с.

А також більш ніж 200 статей у провідних журналах та збірниках в Україні та закордоном

Зв'язки з українськими й міжнародними організаціями

Найбільш тісні зв'язки із соціологічним факультетом Харківського національного університету: спільні наукові проекти, конференції, літні школи, участь у виданнях «Харківські соціологічні читання», «Вісник ХНУ». Розробка напрямку «соціальні технології соціоінженерного підходу в суспільних науках» викладачами факультету соціології й психології Київського національного університету, кафедри соціології, політології й соціального керування Запорізького державного університету й кафедри соціології Інституту соціальних наук Одесскою державного університету; видання меж вузовского збірника наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії й практики» (1-4 випуски).

Історична довідка

Кафедра була створена в Одеському державному університеті в березні 1992 року у зв’язку з реорганізацією Одеського інституту політології і соціального управління та перетворення його у факультет соціології, економіки та політології. Спеціальність соціологія була відкрита у 1991 році у межах названого інституту, а перший випуск спеціалістів соціології здійснився у 1994 році за трирічною програмою. Перший випуск по п’ятирічній програмі прийшовся на 1996 рік.

Засновником кафедри і її першим завідувачем до 2003 р. була доктор філософських наук, професор Побєда Неллі Олександрівна. З 2003 р. завідувачем кафедри є доктор соціологічних наук, професор Онищук Віталій Михайлович.

У 1997 році, після проходження атестації Мінвузу України і отримання IV рівня акредитації, кафедрі надали право підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів соціології. Якість підготовки забезпечується колективом висококваліфікованих викладачів та педагогів у кількості 20 осіб. Серед них 6 докторів наук, професорів (Онищук В.М., Побєда Н.О., Подшивалкіна В.І., Гансова Е.А., Каменська Т.Г., Худенко А.В.); 11кандидатів наук, доцентентів (Алексенцева-Тимченко К.С., Князева О.В., Крапива І.В., Кривошея Т.І., Личковська О.Р., Мосійчук Т.Є., Полюга В.А., Прохоренко Є.Я., Романенко С.В., Фостачук О.О., Ятвецька Г.В..).

Завідувачем кабінету та старшим лаборантом кафедри з початку її існування є Есаулова Л.М.

Викладачі кафедри є членами Спеціалізованих Вчених рад, експертних комісій та консультантами ряду соціологічних служб, агентств та фондів; виступають опонентами на захистах дисертаційних досліджень.

Вісім викладачів кафедри проходили стажування за кордоном (США, Канада, Іспанія, Німеччина, Швеція, Польща, Росія), а також в Інституті соціології Національної академії наук України.

Професор Победа Н.О. у 2002 році отримала грант фонду Сороса на проведення дослідження «Соціальні ідентичності».

Професорсько-викладацький склад кафедри займається науково-редакційною роботою, є членами редколегії журналів, збірників, альманахів та ін. (Перспективи, Науковий вісник, Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Інтелігенція та влада).

При кафедрі функціонує структура Соціологічної асоціації України – Південно-українське відділення. Головою є к.соціол.н., доцентент Личковська О.Р.
Навчальні курси, розроблені вченими кафедри, стали основою соціологічної освіти в Україні. Крім того, на усіх факультетах Одеського національного університету імені І.І.Мечникова педагогами кафедри викладається курс «Основи соціології», а також – курси спеціалізованих дисциплін - за замовленням факультетів та інститутів ОНУ.

Починаючи з 2007 р. до 2012 р. колектив кафедри працював над виконанням загальної кафедральної теми «Дослідження інституційних змін і пошук нової ідентичності (регіональний аспект)», результати якої апробовувалися у вигляді статей, тез та інших матеріалів в збірниках. Інституту соціальних наук ОНУ, всеукраїнських і регіональних наукових виданнях,міжнародних спеціалізованих журналах, а також в роботі кафедрального науково-методичного семінару, в науковій роботі зі студентами та аспірантами, стажування в наукових центрах України та за кордоном і у виконанні Указу Президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні».

Викладачів кафедри приймають участь в Міжнародних сорокінських читаннях в Москві, консультації в дослідницьких установах сусідньої Молдови та її структурах. За результатами виконання вказаного теми підготована до друку колективна монографія «Дослідження інституційних змін і пошук нової ідентичності».

На кафедрі соціології щорічно проходять стажування науковці із США, Канади, Великобританії та Португалії.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top