Навчальні курси

Загальні курси

 • Мікроекономіка

  Предмет дисципліни: економічна поведінка суб’єктів господарювання, на основі якої вони приймають рішення щодо виробництва, споживання, пропозиції товарів, послуг, ресурсів.

  Мета навчальної дисципліни: формування уявлення про закономірності функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях, а також можливість ефективного використання цих знань для розробки теоретично обґрунтованих оптимальних управлінських рішень.

  Основні завдання навчальної дисципліни:

  • визначення ролі мікроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методології;
  • забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку мікроекономічних систем;
  • висвітлення основних елементів ринкового механізму, їх взаємозв’язок та взаємодію, факторів, що впливають на формування ринкової ситуації і обумовлюють економічну поведінку господарюючих суб’єктів;
  • визначення механізму прийняття економічних рішень окремими господарюючими суб’єктами, здійснення ними тих або інших виборів при обмеженості ресурсів та наявності альтернативних можливостей;
  • розкриття закономірностей, правил поведінки господарюючих суб’єктів в ринковому середовищі.

  Зміст дисциплін розкривається в темах: предмет, методи та методологія мікроекономіки; основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції; часткова ринкова рівновага; модель поведінки споживача; теорія виробництва; теорія затрат виробництва; ринок досконалої конкуренції; ринок чистої монополії; ринок монополістичної конкуренції; ринок олігополії; попит фірми на ресурси; пропозиція ресурсів; загальна рівновага та добробут; зовнішні ефекти та суспільні блага.

 • Фінанси

  Мета вивчення курсу – полягає у систематизації знань та поглибленому вивченні сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- та мікрорівнях, закріплення та поглиблення теоретичних знань стосовно системи державних фінансів в Україні, фінансів підприємницьких структур, домогосподарств, оподаткування.

  Завдання навчальної дисципліни – сформувати розуміння теоретичних фінансових концепцій та практичних методів і інструментів у сфері фінансових відносин: формування і використання державних фондів фінансових ресурсів, бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної та податкової систем, методів і джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків, оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків з метою реалізації функцій органів державної та місцевої влади, засвоєнні теоретичних основ організації бюджетного процесу; вивченні завдань управління державним боргом; визначення механізмів фінансового забезпечення соціального захисту населення; функцій та структури органів управління державними та приватними фінансами; фінансових аспектів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання..

  Предметом курсу є основні закономірності, принципи та методи формування і використання фінансових ресурсів держави, суб’єктів господарювання та населення.

  Зміст дисципліни розкривається в темах: сутність та призначення фінансів; фінансова система України; податкова система; державний бюджет; державні доходи; державні видатки; державний кредит; державні цільові фонди; фінанси підприємств; фінанси населення; страхування; фінансові форми регулювання ринкових відносин; фінанси у зовнішньоекономічній діяльності.

 • Кредит і банківська справа

  Мета: формування системи базових знань про теоретичні засади функціонування банківської системи як складової фінансової системи країни; формування системи знань про діяльність комерційного банку як самостійного інституту і основного фінансового посередника на ринку грошей і ринку капіталів; набуття практичних навичок з оцінки та аналізу економічної ефективності банківської діяльності. Формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок у сфері здійснення банківських операцій, зокрема пасивних, активних та комісійно-посередницьких операцій в Україні. Вивчення теорії та практики банківського менеджменту із використанням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

  Завдання: вивчення структури банківської системи України та порядку реєстрації і ліцензування діяльності вітчизняних комерційних банків. Вивчення теоретичних основ організації обліково-операційної діяльності банку. Розкриття механізму та особливостей формування ресурсної бази банківських інститутів: формування власного капіталу, здійснення депозитних та недепозитних операцій. Вивчення механізму здійснення основних активних операцій банків: формування кредитного та інвестиційного банківського портфеля. Вивчення платіжних систем та відповідно змісту розрахунково-касових операцій банків. Розкриття сутності інших нетрадиційних банківських операцій та послуг.

  Предмет: діяльність комерційних банків в Україні.

  Зміст дисципліни розкривається в темах: суть, будова та функції банківської системи; організація обліково-операційної роботи в банку; методика читання та аналізу балансу комерційного банку; аналіз формування ресурсної бази комерційного банку; банківська діяльність в Україні. Види банківських операцій; пасивні операції комерційних банків, сутність та види; кредитні операції комерційних банків; особливості здійснення банківських операцій з векселями; діяльність банків на ринку цінних паперів; інвестиційні банківські операції; нетрадиційні операції та банківські послуги в Україні; особливості здійснення банківських операцій в іноземній валюті.

 • Вступ до спеціальності

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 18 год.

  Семестр: I .

  Мета курсу: Надання студентам основ знань з предмету, структури та основних складових "міжнародних економічних відносин". Ознайомлення студентів з етапами розвитку і становлення між¬народних економічних відносин та міжнародного розподілу праці й ресурсів. Вивчення факто¬рів, що визначають міжнародну конкурентноздатність країн. Обговорення зі студентами про¬блем стійкості національних фінансових систем та міжнародних валютно-кредитних відносин. Вивчення можливостей застосування світового досвіду у формуванні ринкової економіки України.

  Очікуванні результати: засвоєння студентами основ знань з предмету, структури та основних складових "міжнародних економічних відносин". На базі міжнародної статистики даних набуття студентами елементарних навичок щодо аналізу міжнародної конкурентноздатності країн, стійкості націо¬нальних фінансових систем та міжнародних валютно-кредитних відносин, особливостей участі України у міжнародних економічних відносинах.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Світова економіка

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 34 год., практичні заняття – 34 год.

  Семестр: II.

  Курс «Світова економіка» належить до професійних дисциплін за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

  Мета дисципліни: Метою курсу «Світова економіка» є забезпечення наявності у студентів знань про розвиток, структуру, перспективи і ризики сучасної світової економіки, про співвідношення сил між різними групами країн у світовій економіці, про фактори ролі країн-лідерів у світовому господарстві, причини економічного відставання та методи його подолання країнами, що розвиваються та країнами з трансформаційною економікою.

  Завдання дисципліни - сформувати у студентів знання про сучасні тенденції і проблеми світового господарства, питання взаємодії національної економіки і світової економіки, теорії функціонування світового господарства, етапи розвитку національних економік та стратегії економічного розвитку, особливості розвитку економіки розвинутих країн, країн, що розвиваються та країн з трансформаційною економікою.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Макроекономіка

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 36 год., практичні заняття – 36 год.

  Семестр: III.

  Предметом курсу "Макроекономіка" є аналіз економічних законів, явищ, дій державних установ і суспільства в цілому, пов'язаних з проблемами ефективного використання обмежених ресурсів з ціллю подальшого формування фундаментальних економічних знань у студентів за питаннями функціонування економічної системи в цілому.

  Курс має на меті оволодіння студентами базовими знаннями в області економічних відносин, зорієнтувати на практичну діяльність, ефективне господарювання, розмежувати його сугубо економічну і соціальну спрямованість. Вивчення проблем макроекономічного аналізу здійснюється в ході рішень таких задач:

  • Показники, які характеризують економічну систему в цілому, їх застосування і роль в макроекономічному аналізі;
  • Чинники, наслідки і засоби згладжування макроекономічної нестабільності;
  • Макроекономічна рівновага, як об'єктивно необхідна вимога існування економічної системи;
  • Роль держави в підтримці макроекономічної рівноваги і інструменти, які використовуються для цього.

  Викладач: доц. Яковлєв О.К.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні організації

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 18 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: III.

  Курс є складовою частиною комплексу дисциплін, знання яких необхідно фахівцю в галузі міжнародних економічних відносин. За допомогою курсу вирішуються такі взаємопов'язані задачі, як:

  • дається понятійне визначення і характеристика провідних міжнародних організацій;
  • викладаються особливості функціонування міжнародних економічних організацій, залежно від їх географічного розповсюдження, функціональної спрямованості та характеру діяльності;
  • розкривається роль міжнародних економічних організацій в розвитку національних господарств.

  Викладач: ст. викл. Борисов М.Ю.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні відносини (Семестр III.)

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 18 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: IІІ.

  Метою навчальної дисципліни є формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної та спеціальної економічної освіти та для практичної діяльності у сфері національного і світового господарства; вивчення основних закономірностей розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, шляхів та особливостей їх реалізації як загалом, так і на прикладі країн, інтеграційних об’єднань, регіонів світової економіки; визначення місця і ролі України в системі міжнародних економічних відносин.

  Предметом навчальної дисципліни є система зв’язків національних економік різних країн на основі міжнародного поділу праці.

  Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про закономірності, основні форми МЕВ (міжнародну торгівлю, міжнародний рух капіталів, валютно-фінансові та кредитні відносини, науково-технологічний обмін, міжнародну міграцію робочої сили тощо), сучасні форми активізації МЕВ (вільні економічні зони, транснаціональні корпорації); визначення місця і ролі України в міжнародних економічних відносинах, перспективи участі країни в світогосподарських зв’язках.

  Набуті знання при вивченні курсу розширять базу теоретичних економічних знань у студентів як основи для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасних міжнародних економічних відносин, створять логічну основу для підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою економічною освітою, дозволять майбутнім спеціалістам застосовувати їх у науковій та практичній діяльності при вирішенні фахових завдань.

  Унаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

  знати: загальні закономірності розвитку МЕВ, форми прояву цих закономірностей у різних секторах і регіонах, інтеграційних об’єднаннях, економічних союзах та окремих країнах світового господарства; основні механізми регулювання і управління розвитком міжнародних економічних відносин на національному та інтернаціональному рівнях; особливості участі України в МЕВ;

  уміти: аналізувати динамічні якісні зміни у розвитку МЕВ; давати оцінку поточним міжнародним економічним подіям; характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в міжнародних господарських зв’язках.

  Викладач: доц. Ломачинська І.А.

  Телефон: (38-048) 731-77-62.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні відносини (Семестр IV.)

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 34 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: IV.

  Мета дисципліни: Курс «Міжнародні економічні відносини» є професійно – орієнтованою дисципліною і профілюючою для студентів відповідної спеціальності. Курс тісно ґрунтується на попередніх курсах «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Світова економіка», «Основи економічної теорії». Головною метою курсу є формування теоретичних основ міжнародної торгівлі, ретроспективного аналізу світової економічної думки щодо торговельних відносин між країнами, розуміння різноманітних методів регулювання світової торгівлі та їх наслідків як для національних та світової економіки.

  Завданням дисципліни є опанування студентами теорії міжнародної торгівлі, вигід та втрат країни від неї, принципів держаного регулювання зовнішньоторговельних потоків, професійною лексикою, що використовується у міжнародній торгівлі. Значна увага в курсі надається статистичним, графічним та іншим ілюстраціям, дискусіям щодо зовнішньоторговельної політики України.

  Викладач: доц. Доленко Л.Х.

  Телефон: (38-048) 731-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Історія економічних вчень

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 36 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: IV.

  Головною метою курсу є формування широкого світогляду з економічної історії. Внутрішня логіка курсу підпорядкована висвітленню теоретико-методологічних засад та шкіл світової економічної думки. Виклад матеріалу, заснований на поєднанні хронологічного підходу з проблемно - тематичним аналізом, що гарантує ґрунтовний та об`єктивний розгляд широкої панорами наукових традицій та ідей, рушійних сил розвитку світової економіки.

  Курс починається після вступної лекції з викладення меркалістичних поглядів, які тісно пов`язані з зародженням капіталізму. Особлива увага надається класичній економічній школі ( А.Сміт, Д.Рікардо та інші ). Розглядаються основи марксизму, історична школа.

  Ураховуючи важливу роль неокласичної течії для базового курсу «Мікроекономіка » викладаються основні надбання цієї теорії, а для курсу «Макроекономіка» кейнсіанської течії.

  Завершальні лекції курсу присвячені сучасним течіям економічної думки, зокрема інституціалістської, а також внеску українських економістів у історичній ретроспективі.

  Викладач: доц. Доленко Л.Х.

  Телефон: (38-048) 731-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Інформаційно-аналітична діяльність

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 18 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: IV.

  Курс «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах» належить до циклу дисциплін природничо-наукової та загально економічної підготовки «Міжнародні економічні відносини». Курс базується на таких дисциплінах як «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародна інформація» та доповнює такі дисципліни, як «Міжнародні організації» та «Міжнародні економічні організації».

  Інформаційно-аналітична діяльність у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики – це сукупність дій, що відбуваються в інтересах підвищення ефективності управлінської діяльності і мають на меті пізнання сутності, причин, тенденцій розвитку подій і явищ на світовій арені, розгляд і оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу й обробки міжнародної інформації висновків, рекомендацій, коментарів. Міжнародна інформація - інформація, що циркулює в галузі міжнародних відносин.

  Під час вивчення даного курсу відбувається систематизація та закріплення знань, які будуть необхідні для пізнання сутності, причин, тенденцій міжнародних подій і явищ для обґрунтування прийняття відповідних рішень у професійній діяльності. Ці знання допоможуть студентам під час вивчення в подальших програмах кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр», а також при написанні бакалаврських випускних робіт за відповідною тематикою. Знання, які отримають студенти після проходження курсу «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах» є необхідною складовою професійних знань та вмінь у спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

  Після проходження курсу студенти повинні знати про особливості програм побудови інформаційного суспільства в про¬ми¬слово-розвинених країнах та країнах, що розвиваються, зміст основних понять і категорій, що використовуються в інформаційній роботі, основні принципи організації роботи по збору та аналізу інформації, параметри та принципи оцінки інформації, сутність основних сучасних методів збору та обробки інформації. Студенти повинні вміти ідентифікувати джерела інформації з міжнародних відносин, дістати необхідну інформацію з міжнародних відносин, здійснювати самостійний аналіз окремих міжнародно-політичних проблем.

  Викладач: доц. Насадюк І.Б.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні відносини (Семестр V.)

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 36 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: V.

  Навчальна дисципліна – «МЕВ» (розділ «Міжнародний бізнес») присвячена вивченню закономірності розвитку світового господарства через призму діяльності міжнародних компаній на світових ринках. Глибоко аналізуються процес інтернаціоналізації бізнесу, формування та функціонування багатонаціональних компаній, особливості їх господарювання. Велика увага приділяється розвитку зарубіжного інвестування, створенню спільних підприємств, міжнародній маркетинговій, ліцензійній та франчайзинговій діяльності. Вивчення даної дисципліни передбачає поглиблення знань студентів зі внутрішньо фірмової діяльності і міжнародна кадрова діяльність компанії, організація управління багатонаціональної компанії, формування багатонаціонального виробництва і матеріально-технічного забезпечення, організація фінансової діяльності та освоєння зарубіжних ресурсів. Дана дисципліна органічно поєднує теоретичні та практичні аспекти, поглиблює знання студентів і сприяє виробленню практичних навичок.

  Викладач: проф. Горняк О.В.

  Телефон: (38-048) 731-77-62.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 18 год., практичні заняття – 16 год..

  Семестр: VI.

  Мета дисципліни: Курс "Міжнародні валютно-кредитні відносини" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одним з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як „Макроекономіка", „Мікроекономіка", „Міжнародні економічні відносини", „Світова економіка", „Міжнародні економічні організації".

  Головною метою дисципліни "Міжнародні валютно-кредитні відносини" є надання студентам основ теоретичних знань в галузі міжнародних валютно-кредитних відносин та валютної політики. Ознайомлення студентів з етапами розвитку і становлення світової валютної системи, сучасними диспропорціями у міжнародному русі товарів та послуг.

  Завданням дисципліни є розкриття досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблем економічного розвитку у сучасних умовах глобалізації міжнародних валютно-кредитних відносин, вивчення можливостей застосування світового досвіду для підвищення ефективності валютної політики в Україні, набуття студентами навичок аналізу економічних мотивів і чинників міжнародного руху товарів та послуг, вивчення його впливу на формування поточних рахунків платіжних балансів країн.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти міжнародних валютно-кредитних відносин, тенденції формування поточного рахунку платіжного балансу країн. Студенти навчаються опановувати сучасну термінологію, проводити аналіз особливостей формування поточного рахунку платіжного балансу країн. Значна увага в курсі приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню мотивів та чинників виникнення від'ємних поточних рахунків платіжних балансів у національних економіках на базі колективних рішень та дискусій.

  При викладанні дисципліни використовуються матеріали міжнародних економічних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду та національних банків країн. Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.

  Викладач:проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні відносини (Семестр: VI.)

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 34 год., практичні заняття - 18

  Семестр: VI.

  Мета дисципліни: Курс "Міжнародні економічні відносини" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як «Основи економічної теорії», „Макроекономіка", „Міжнародні економічні відносини", „Країнознавство", „ Міжнародні організації" та інші.

  Головною метою дисципліни "Міжнародні економічні відносини" є вивчення теоретичних та прикладних аспектів розвитку міжнародної трудової міграції, науково-технічних та інтеграційних відносин, а також процесів глобалізації.

  Завданням дисципліни є опанування студентами теоретичних положень та ключових тенденцій розвитку і регулювання окремих форм МЕВ та процесів глобалізації; набуття навичок аналізу сучасного стану та можливостей використання закордонного досвіду в Україні; прищепити інтерес до вибраної спеціальності і показати зв'язок з іншими учбовими дисциплінами.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти міжнародних трудових, науково-технічних та інтеграційних відносин.

  Викладач: ст. викл. Лазарева А.Р.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні відносини (Семестр: VII.)

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 22 год., практичні заняття – 20 год.

  Семестр: VII.

  Метою курсу є вивчення теоретичних підходів до аналізу впливу торговельних союзів на національну економіку, та отримання знань щодо особливостей впливу вступу до СОТ та створення зони вільної торгівлі з ЄС для української економіки.

  Після проходження курсу «МЄВ» студенти повинні знати про вплив запровадження тарифу та лібералізації на внутрішній ринок та економічні вигоди виробників, споживачів та державу (односторонньої та багатосторонньої), наслідки створення митного союзу для країн-учасниць і решту світу, структури і функції СОТ, базові режими торгівлі в рамках СОТ, особливості зовнішньоторговельної політики ЄС і політики ЄС у сфері сільського господарства, статистику зовнішньої торгівлі України, напрями та рамки економічного співробітництва України і ЄС.

  Студенти повинні вміти оцінювати вплив лібералізації зовнішньої торгівлі на економічні вигоди виробників, споживачів та державу, розрізняти ефект створення і відхилення торгівлі в рамках економічного угрупування, оцінити перспективи співпраці між Україною і ЄС у певній сфері економіки у формі аналітичної доповіді.

  Студенти повинні оволодіти інструментарієм аналізу внутрішнього ринку товару, відкритого для торгівлі (графік MD-MS та графік пропозиції і попиту на ринку), навиками професійної аргументації при обґрунтуванні оцінок нас ділків вступу до СОТ та створення зони вільної торгівлі з ЄС.

  Викладач: доц. Насадюк І.Б.

  Телефон: (38-048)723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Стратегії підприємств на міжнародних ринках

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр: VII .

  Теорія стратегії підприємства є одним із новітніх і широко розвиваючих ся напрямів економічної теорії і господарської практики. Тому знання принципових елементів цієї теорії студентами економічних спеціальностей, особливо при виході українських підприємств на міжнародні ринки. Дії підприємства у конкурентному середовищі, які спрямовані на досягнення не миттєвого, а довгострокового прибутку, повинні підкорюватись певним правилам та нормам, що викладаються у запропонованому курсі. Курс складається з п’яти розділів. В першому вивчаються основні поняття стратегії. Другий розділ присвячений проблемам оцінки підприємством своїх можливостей та особливостей конкурентного середовища з метою розробки майбутньої стратегії розвитку. В третьому розділі дається характеристика основних моделей планування стратегічної поведінки, які використовуються провідними компаніями. Особлива увага приділяється проблемам, векторам і результатам росту підприємств, чому присвячений цикл лекцій четвертого розділу. П’ятий розділ присвячений внутріфірмовому плануванню стратегічних дій необхідному для успішної реалізації розробленої стратегії.

  Викладач: доц. Доленко Л.Х.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні відносини (Семестр: VIII.)

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 28 год., практичні заняття – 28 год.

  Семестр: VIII .

  Мета дисципліни: Курс "Міжнародні економічні відносини" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як „Макроекономіка", „Мікроекономіка", „Міжнародні економічні відносини (частини І-ІV)", „Світова економіка", „Міжнародні економічні організації", „Міжнародні валютно-кредитні відносини", „Міжнародний рух фінансових ресурсів".

  Головною метою дисципліни "Міжнародні економічні відносини (частина V)" є надання студентам основ теоретичних знань щодо умов формування сучасного світового ринку похідних цінних паперів. Ознайомлення студентів з впливом операцій на світовому ринку похідних цінних паперів на стійкість національних фінансових систем, розвиток галузевих ринків.

  Завданням дисципліни є розкриття досвіду використання похідних цінних паперів у фінансових системах зарубіжних країн у сучасних умовах глобалізації міжнародних валютно-кредитних відносин. Вивчення можливостей застосування світового досвіду для підвищення ефективності функціонування фінансової системи України. Набуття студентами навичок аналізу різноманітних стратегій, що використовуються на ринку фінансових ф'ючерсів та опціонних контрактів.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти функціонування світового ринку похідних цінних паперів. Студенти навчаються: опановувати сучасну термінологію, визначати рівень прибутку або збитків від використання довгого або короткого ф'ючерсного контракту чи комбінацій опціонів «Колл» або «Пут». Значна увага в курсі приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню мотивів та чинників виникнення кризових явищ у національних фінансових системах в умовах поширення обсягів торгівлі похідними цінними паперами.

  Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Світові фінанси

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 22 год., практичні заняття – 20 год.

  Семестр: VIII .

  Мета дисципліни: Курс "Світові фінанси" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як „Макроекономіка", „Мікроекономіка", „Міжнародні економічні відносини", „Світова економіка", „Міжнародні економічні організації", „Міжнародні валютно-кредитні відносини", „Міжнародний рух фінансових ресурсів".

  Головною метою дисципліни "Світові фінанси" є надання студентам основ теоретичних знань щодо умов формування сучасної світової фінансової системи. Ознайомлення студентів з етапами розвитку і становлення національних фінансових систем країн Північної та Південної Америки, Європи, Азії, країн СНД.

  Завданням дисципліни є розкриття досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблем підвищення стійкості національних фінансових систем у сучасних умовах глобалізації міжнародних валютно-кредитних відносин. Вивчення можливостей застосування світового досвіду для підвищення стійкості фінансової системи України. Набуття студентами навичок аналізу стійкості національних фінансових систем.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти формування світової, регіональних та національних фінансових систем. Студенти навчаються: опановувати сучасну термінологію, проводити аналіз особливостей розвитку національних фінансових систем, бюджетної політики, рівня процентних ставок, зростання цін виробників та споживачів, стан платіжного балансу країн Північної та Південної Америки, Європи, Азії, країн СНД. Значна увага в курсі приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню мотивів та чинників виникнення кризових явищ у національних фінансових системах.

  При викладанні дисципліни використовуються матеріали міжнародних економічних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду, та Національних банків країн. Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Методика викладання економічних дисциплін

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14, практичні заняття – 14 год.

  Семестр: IX .

  Мета курсу - ознайомлення студентів з основними формами і методам організації навчальної роботи за економічними дисциплінами в студентські аудиторії.

  Задача - розкрити специфіку економічної дисципліни, її зв'язок з іншим предметами, насамперед, педагогікою і психологією.

  Показати яким чином досягається ефективність навчання, його послідовність, значення лекцій, семінарів, робота з літературою я спеціальною, так і близькою за змістом.

  Курс розраховано на ту частину студентської аудиторії, яка в майбутньому орієнтується на викладацьку роботу.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародна мікроекономіка

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 14, практичні заняття – 14 год.

  Семестр: IX .

  Мета курсу - вивчення сутності міжнародної економіки, міжнародної торгівлі, впливу міжнародної торгівлі на розподіл доходів, торговельної політики.

  Завдання курсу:

  • - поглиблення знань студентів в області міжнародної мікроекономіки,
  • - формування навичок самостійного аналізу стану динаміки розвитку міжнародна економічних відносин, виявлення закономірностей функціонування міжнародних фінансів здійснення мікроекономічної політики в національно-державних господарських систем відкритою економікою в умовах глобалізації.

  Наукова новизна складається в більше поглибленому розгляді процесів функціонування міжнародних фінансів, розвитку міжнародної економічної інтеграції з позицій внутрішньої логіки взаємодії економічних інтересів найважливіших суб'єктів сучасної міжнародної економіки в умовах наростаючої глобалізації господарського життя. У курсі показані причини, форми, механізми міжнародного руху факторів виробництва (капіталів, робочої сили, технології), розглянутий стан макроекономічної рівноваги й політики у відкритій економіці, виявлена роль міжнародних економічних організацій, а також показано стан і проблеми інтеграції України міжнародну економіку.

  У результаті вивчення дисципліни студент: повинен знати: основні закономірності і тенденції розвитку сучасної міжнародної економіки, найважливіші мікроекономічні теоретичні підходи до розкриття сутності міжнародної економіки. Студент повинен уміти застосовувати теоретичні знання до аналізу стану й динаміки розвитку світової економіки і цілому, до оцінки рівня й проблем адаптації економіки України до умов світового господарства, виявляти найважливіші проблеми й перспективи еволюції міжнародної економіки як господарської системи. Повинен мати подання про міжнародну економіку як про динамічну, суперечливу систему взаємодії економічних інтересів різних суб'єктів.

  Викладач: доц. Ломачинська І.А.

  Телефон: (38-048) 731-77-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Фірма в міжнародних ринкових структурах

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 14 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр: IX .

  Навчальна дисципліна направлена на поглиблення теоретичних знань студентів та вироблення практичних навиків при аналізі діяльності фірм, виявлення впливу попереднього їх розвитку на сучасні успіхи чи невдачі. В даному курсі розкриваються існуючі теоретичні концепції фірми (класична, неокласична, управлінська, біхевіористська, неоінституціональні), які відображають більшою чи меншою мірою діяльність реальних фірм, їх поведінку на світових ринках. Вивчені концепції надають змогу студентам глибоко розуміти особливості стратегії фірм, перш за все провідних міжнародних компаній, які використовують інновації, не лише технологічні, технічні, продуктові, але й організаційні, соціальні тощо. Це забезпечує їм ефективний розвиток і високу конкурентоспроможність.

  Викладач: проф. Горняк О.В.

  Телефон: (38-048) 731-77-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Теорія галузевої конкуренції

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр: IX.

  Головною метою курсу є формування теоретичних основ для аналізу галузевих ринків та принципів функціонування фірм на них. Дисципліною визначається сутність та рушійні сили, форми та напрямки процесу формування підприємств на ринку та їх концентрації, вплив інформації та бар’єрів входу і виходу на поведінку економічних агентів. Проводиться аналіз впливу монополій та втрат суспільства від їх функціонування.

  Приділяється увага стратегічній взаємодії фірм на ринках, їх кооперативній поведінці, а також впливу на їх діяльність індустріальної політики держави та антимонопольного регулювання.

  Викладач: доц. Доленко Л.Х.

  Телефон: (38-048) 723-5418.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Актуальні проблеми теорії міжнародних економічних відносин

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 16 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр: X .

  Вивчається теоретичні основи аналізу сучасних міжнародних економічних відносин, поняття і структуру економічного дискурсу, головні елементи міжнародної економічної системи, основні пропорції світової економіки і механізми регулювання світової економічної рівноваги. Аналізується сутність і етапи економічної глобалізації, її показники і індикатори розвитку, а також її вплив на розвиток світової економіки, зміни у її галузевій структурі.

  Викладач: проф. Горняк О.В.

  Телефон: (38-048) 731-77-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Транснаціональні корпорації

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 16 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр: X.

  Курс "Транснаціональні корпорації" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як „Макроекономіка", „Міжнародна мікроекономіка", „Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів", „Міжнародні економічні відносини", „Міжнародні валютно-кредитні відносини", „Світові фінанси", „Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах".

  Головною метою дисципліни "Транснаціональні корпорації" є вивчення теоретичних та прикладних аспектів прямих іноземних інвестицій, розвитку транснаціональних корпорацій у глобальній економіці, розробки стратегії обґрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень.

  Завданням дисципліни є опанування теорією та практикою прямих іноземних інвестицій, ознайомлення студентів з розвитком та функціонуванням транснаціональних корпорацій, особливостями регулювання їх діяльності та управління, впливу на економіку країн світу та Україну, набуття навичок аналізу економічних мотивів діяльності та результативності ТНК, обґрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти прямих іноземних інвестицій, форми та тенденції розвитку транснаціональних корпорацій як суб'єкту глобального бізнесу та міжнародних економічних відносин. Студенти навчаються опановувати сучасну термінологію прямих іноземних інвестицій та глобального бізнесу; проводити аналіз глобальних стратегій транснаціональних корпорацій; розробляти концепції міжнародних інвестиційних рішень тощо. Значна увага в курсах приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню глобальних стратегій транснаціональних корпорацій та міжнародних інвестиційних рішень на базі командних рішень та дискусій.

  При викладанні дисципліни використовуються матеріали міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій. Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048 )723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Валютно-фінансові системи розвинутих країн

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 10 год., практичні заняття – 10 год.

  Семестр: X .

  Курс "Валютно-фінансові системи розвинутих країн" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як „Макроекономіка", „Міжнародна мікроекономіка", „Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів", „Міжнародні економічні відносини", „Міжнародні валютно-кредитні відносини", „Світові фінанси", „Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах".

  Головною метою дисципліни "Валютно-фінансові системи розвинутих країн" є вивчення теоретичних та прикладних аспектів формування зовнішнього боргу та його відображення у міжнародній інвестиційній позиції країни.

  Завданням дисципліни є опанування основами сучасної монетарної теорії, теоретичними моделями відкритої економіки та практикою формування зовнішнього боргу країн й їх міжнародних інвестиційних позицій; набуття навичок аналізу економічних мотивів і чинників виникнення зовнішніх зобов'язань підприємств та результативності, обґрунтування і прийняття міжнародних інвестиційних рішень.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти міжнародного руху позичкового капіталу, тенденції формування міжнародних інвестиційних позицій та зовнішнього боргу суб'єктів міжнародних економічних відносин. Студенти навчаються опановувати сучасну термінологію, проводити аналіз особливостей формування зовнішнього боргу та міжнародних інвестиційних позицій країн. Значна увага в курсі приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню мотивів та чинників виникнення зовнішніх зобов'язань у світовій економіці на базі колективних рішень та дискусій.

  При викладанні дисципліни використовуються матеріали міжнародних економічних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду, та національних банків країн. Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Світові фондові ринки

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5.

  Тривалість: лекцій – 10 год., практичні заняття – 10 год.

  Семестр: X.

  Курс "Світові фондові ринки" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як „Макроекономіка", „Міжнародна мікроекономіка", „Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів", „Міжнародні економічні відносини", „Міжнародні валютно-кредитні відносини", „Світові фінанси", „Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах", „Валютно-фінансові системи розвинутих країн".

  Головною метою дисципліни "Світові фондові ринки" є вивчення теоретичних та прикладних аспектів формування світового фондового ринку, визначення місця фондового ринку в національних економіках.

  Завданням дисципліни є опанування основами технології функціонування сучасного світового фондового ринку, принципами аналізу дохідності фондових інструментів; набуття навичок аналізу економічних мотивів і чинників виникнення міжнародних портфельних інвестицій, обґрунтування і прийняття міжнародних інвестиційних рішень.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти міжнародного руху портфельних інвестицій, тенденції розвитку національних ринків цінних паперів, роль портфельних інвестицій у формуванні міжнародних інвестиційних позицій країн. Студенти навчаються: опановувати сучасну термінологію; проводити аналіз особливостей інвестиційних стратегій на міжнародному ринку цінних паперів. Значна увага в курсі приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню мотивів та чинників виникнення портфельних інвестицій у світовій економіці на базі колективних рішень та дискусій.

  При викладанні дисципліни використовуються матеріали міжнародних економічних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду, та Національних банків країн. Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Податки в міжнародній економіці

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 10 год., практичні заняття – 10 год.

  Семестр: X .

  Мета дисципліни: Податкова система є найважливішою частиною загальної економіч­ної стратегії та фінансової політики як держави, так і окремого підпри­ємства. Як складова бюджетної системи держави податкова система є інструментом державного регулювання економіки.

  Податкова система визначається тією фінансовою та загальною стратегією, яка існує в суспільстві. Тому кожна держава має свою пода­ткову систему з певними особливостями. Крім того, необхідно зважати на те, ідо у світі не існує ідеальної податкової системи. Кожна з них має певні переваги та недоліки.

  Мета курсу "Податкові системи зарубіжних країн" — визначній особливості цих систем у країнах з різною економічною спрямованістю: командно-адміністративною або ринковою. Визначення цих особливос­тей дає можливість застосовувати світовий досвід при організації пода­ткової системи в Україні та запобігти тих помилок та негативних випад­ків, які характерні для інших держав.

  Останніми рокам податкові системи у світі зазнали суттєвих змін, ідо мало певні наслідки для кожної країни. Але на визначення остаточ­ного варіанта податкової системи в різних державах впливали різні чинники, до основних з яких належать економічна спрямованість дер­жави та її економічна стратегія, політична стабільність, напрямки фі­нансової стратегії, національні традиції, культура сплати податків та ін.

  Дисципліна "Податкові системи зарубіжних країн" входить до сис­теми дисциплін, які вивчають проблеми оподаткування і є продовжен­ням курсів "Основи податкової системи", "Податкова система України" та "Податкова політика". Ця дисципліна призначена для подальшого поглибленого вивчення теорії та практики оподаткування під час на­вчання в магістратурі.

  Викладач: ст. викл. Ломачинська І.А.

  Телефон: (38-048) 731-77-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Теорія економічного аналізу

  Cпеціальність: Менеджмент організацій.

  Кількість кредитів ECTS: 3.

  Тривалість: лекцій – 34 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: V.

  Мета вивчення дисципліни полягає в отриманні студентами знань з основ теорії економічного аналізу, у розвитку аналітичних здібностей студентів та в отриманні вмінь застосовувати набуті знання у своїй практичній діяльності за фахом.

  Базовими для вивчення курсу «Теорія економічного аналізу» є наступні дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Статистика», «Мікроекономіка». На даному курсі базується викладання дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Управлінський облік – 2».

  При вивченні дисципліни “Теорія економічного аналізу” студент отримує наступні знання: теоретичних та методологічних основ економічного аналізу; методів економічного аналізу; стратегічного аналізу діяльності фірми. Студент отримує наступні вміння: аналізувати інвестиції підприємства; аналізувати грошові потоки виробничо-торгового підприємства; аналізувати необоротні активи; аналізувати матеріальні ресурси. Студент отримує такі навики:аналізу персоналу організації; ефективного управління персоналом фірми; аналізу фінансового капіталу підприємства.

  Викладач: доц. Ніколаєв Ю.О.

  Телефон: (38-048 )723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Основи економічної теорії

  Спеціальність: Геологія; географія; соціологія; політологія.

  Кількість кредитів ECTS: 3.

  Тривалість: лекцій – 48 год., практичні заняття – 28 год.

  Семестр: III; IY; Y.

  Метою викладання курсу „Основи економічної теорії” є формування у студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури; вивчення студентами основ понятійно-концептуального апарату сучасної економічної теорії.

  Предметом курсу є: закономірності розвитку економічних систем; економічні закони та принципи Їх функціонування; дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів; особливості сучасного стану національної та світової економіки. При викладанні дисципліни використовуються методичні здобутки провідних сучасних економічних шкіл .

  Завдання дисципліни :

  • опанування студентами економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій;
  • вивчення понятійно-концептуального апарату економічної теорії;
  • розкриття макроекономічних категорій та їх дії в сучасній економіці;
  • вивчення структури та особливостей економічного регулювання;
  • характеристика сучасного стану та особливостей світової економіки.

  Структура дисципліни „Основи економічної теорії” дає можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних та практичних знань, а також отримати навики раціональної економічної поведінки.

  При викладанні дисципліни використовуються методи активного навчання студентів.

  Викладач: доц. Ніколаєв Ю.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Корпоративне управління

  для студентів спеціальності «ЕТ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 16 годин, практичні заняття – 16 годин

  Семестр: VІІІ

  Курс «Корпоративне управління» належить до циклу дисциплін спеціалізації, орієнтованих на студентів, що навчаються за фахом «Економічна теорія». Курс базується на таких дисциплінах, як «Міжнародні економічні відносини», «Світові фінанси», «Керування міжнародними портфельними інвестиціями».Метою дисципліни спеціалізації «Корпоративне управління » є вивчення теоретичних і практичних аспектів управління корпорацією, вироблення корпоративних стратегій, особливостей корпоративної експансії.

  Завдання курсу полягає воволодінні студентами теоретичних і практичних навичок управління корпорацією, вибору корпоративної стратегії, здійснення контролю над акціонерними товариствами.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен

  знати: поняття корпоративної стратегії, види моделей корпоративного управління, стратегії здійснення корпоративної диверсифікації.

  вміти: контролювати ступінь керівництва корпорацією, визначати необхідність у емісії корпоративних цінних паперівта необхідність здійснення корпоративної диверсифікації та стратегії втілення останньої у стратегіюкорпоративного розвитку.

  Викладач: ст. викл. Бульдін І.В.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Проблеми економічної інтеграції

  для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» ІСН

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 22 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр:

  Мета дисципліни. Курс "Проблеми економічної інтеграції" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як «Основи економічної теорії», «Міжнародні економічні відносини», „Країнознавство”, „ Міжнародні організації” та інші.

  Головною метою дисципліни "Проблемиекономічної інтеграції” є вивчення теоретичних та прикладних аспектів розвитку міжнародної економічної інтеграції та особливостей її еволюції в окремих регіонах світу.

  Завданням дисципліни є опанування студентами теоретичних положень та ключових тенденцій розвитку і регулювання інтеграційних відносин в світі та окремих регіонах в умовах глобалізації; набуття навичок аналізу сучасного стану та можливостей використання закордонного досвіду в Україні; прищепити інтерес до вибраної спеціальності і показати зв'язок з іншими учбовими дисциплінами.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти інтеграційних відносин в сфері торгівлі, міграції робочої сили та валютно-фінансових відносинах, роль ТНК, міжнародних організацій та фінансових ринків.

  Викладач: ст. викл. Лазарева А.Р.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародні економічні відносини

  для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» ІСН

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 54 годин, практичні заняття – 18 год.

  Семестр: V – VI

  Мета дисципліни: Курс "Міжнародні економічні відносини" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як «Основи економічної теорії», „Країнознавство”, „ Міжнародні організації” та інші.

  Головною метою дисципліни "Міжнародні економічні відносини” є вивчення теоретичних та прикладних аспектів розвитку міжнародних економічних відносин у сферах торгівлі, трудової міграції, науково-технічних та валютно-фінансових відносин в умовах глобалізації.

  Завданням дисципліни є опанування студентами теоретичних положень та ключових тенденцій розвитку і регулювання окремих форм МЕВ та процесів глобалізації; набуття навичок аналізу сучасного стану та можливостей використання закордонного досвіду в Україні; прищепити інтерес до вибраної спеціальності і показати зв'язок з іншими учбовими дисциплінами.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти міжнародних торгівельних, трудових, науково-технічних та валютно-фінансових відносин.

  Викладач: ст. викл. Лазарева А.Р.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Спецкурси

 • Роль інновацій у розвитку міжнародних економічних відносин

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14 год., практичні заняття – 14 год..

  Семестр: 4.

  Мета дисципліни: Головною метою дисципліни є вивчення теоретичних та прикладних аспектів інновацій, визначення інвестиційної складової розвитку інновацій, дослідження світового досвіду функціонування технологічних парків, технополісів та бізнес-інкубаторів. У широкому сенсі мета полягає у ознайомленні студентів із ринком інновацій, впровадженні інноваційної культури серед студентів, навчанні мислити інноваційно, знаходити й обробляти статистичний матеріал з міжнародних джерел інформацій, у тому числі з інновацій та прямих іноземних інвестицій.

  Завданням дисципліни є опанування теорією та практикою інноваційної складової економічного розвитку, ознайомлення студентів з розвитком та функціонуванням інноваційної кон’юнктури, зокрема технопарками, технополісами та бізнес-інкубаторами, особливостями регулювання їх діяльності та управління в Україні та в світі; набуття навичок аналізу економічних мотивів використання, розповсюдження та стримання впроваджень інноваційних розробок у світову економіку, обґрунтування та прийняття міжнародних інноваційних рішень.

  Викладач: к.е.н., доц. Войнова Є.І.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Динаміка світової торгівлі в умовах глобальних дисбалансів

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 24 год., практичні заняття – 20 год..

  Семестр: 7.

  Мета дисципліни: Головною метою дисципліни «Динаміка світової торгівлі в умовах глобальних дисбалансів» друга назва «Сучасні статистичні методи оцінки міжнародної торгівлі» є вивчення прикладних аспектів світових торгових потоків, визначення торгових циклів та сучасних закономірностей формування міжнародних торговельних відносин шляхом обробки світових статистичних джерел з міжнародної торгівлі.

  Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з методикою дослідження світової торгівлі, сучасною динамікою світової торгівлі, світовими торговими потоками, практичними навичками переміщення товарів від виробника до замовника.

  Викладач: к.е.н., доц. Войнова Є.І.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародне інвестиційне бізнес-планування

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14 год., практичні заняття – 14 год..

  Семестр: 10.

  Мета дисципліни: Головною метою дисципліни є вивчення теоретичних та прикладних аспектів складання й розуміння інвестиційних бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань, та практику їх використання в міжнародних проектах.

  Завданням дисципліни є опанування категоріальним апаратом бізнес-планування; ознайомлення студентів із структурою інвестицйних бізнес-планів, світовими стандартами їх побудови; набуття навичок складання бізнес-планів, у тому числі через програмне забезпечення.

  Викладач: к.е.н., доц. Войнова Є.І.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Валютно-фінансові умови розвитку світової торгівлі

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 28 год., практичні заняття – 14 год..

  Семестр: 8.

  Мета дисципліни: Головною метою дисципліни є вивчення валютно-фінансових аспектів світової торгівлі, та навчити студентів моделювати наслідки введення певних валютно-фінансових змін для торгових суб’єктів господарювання.

  Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з методикою дослідження валютно-фінансових механізмів впливу на світову торгівлю, з сучасними моделями валютно-фінансової політики держав та міжнародних організацій.

  Викладач: к.е.н., доц. Войнова Є.І.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародний рух фінансових ресурсів

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 18 год., практичні заняття – 18 год..

  Семестр: VI.

  Мета дисципліни: Курс "Міжнародний рух фінансових ресурсів" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і є одними з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як „Макроекономіка", „Мікроекономіка", „Міжнародні економічні відносини", „Міжнародні валютно-кредитні відносини".

  Завданням дисципліни є розкриття досвіду зарубіжних країн у вирішенні проблем економічного розвитку в сучасних умовах глобалізації світових фінансових ринків. Вивчення можливостей застосування світового досвіду для залучення до України прямих, портфельних та інших закордонних інвестицій. Набуття студентами навичок аналізу економічних мотивів і чинників виникнення міжнародного руху капіталу, обґрунтування і прийняття міжнародних інвестиційних рішень.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти міжнародного руху капіталу, тенденції формування балансу капіталу-заощаджень країн. Студенти навчаються: опановувати сучасну термінологію; проводити аналіз особливостей формування балансу капіталу та фінансових операцій платіжного балансу країн. Значна увага в курсі приділяється інтерактивним методам навчання, а саме аналізу та обговоренню мотивів та чинників виникнення іноземних інвестицій у світовій економіці на базі колективних рішень та дискусій.

  При викладанні дисципліни використовуються матеріали міжнародних економічних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду, та Національних банків країн. Використання для самостійної творчої роботи новітніх матеріалів англійською мовою дозволяє студентам засвоїти сучасну міжнародну термінологію, використовувати сучасні навчальні, наукові, аналітичні та методичні матеріали англійською мовою.

  Викладач: проф. Якубовський С.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Кластери у світовій економіці

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 24 год., практичні заняття – 22 год.

  Семестр: VII.

  Дисципліна спеціалізації вивчає економічні процеси, що відбуваються на регіональному рівні (мезорівні). Оскільки регіоналізація світового господарства поруч з глобалізацією є однією з головних тенденцій розвитку сучасної економіки, дослідження деяких аспектів регіоналізації є важливим для формування сучасного світогляду студентів. Дана дисципліна розкриває сутність кластерної моделі розвитку (кластер, його складові умови розвитку), її переваги перед галузевою моделлю розвитку. Вивчаючи дану дисципліну, студенти поглиблюють знання про сучасну фірму, зміну її ролі як у національній, так і у світовій економіці. Розвиток кластерів змінює роль держави (уряду) в економіці, яка повинна проводити відповідну структурну політику, бути брокером та вимогливим споживачем, а не активно втручатися в економічні процеси. Вивчення нових аспектів діяльності фірми та держави в кластер ній моделі розвиває у студентів творче мислення, уміння критично оцінювати існуючу економічну реальність і бачити напрями її якісних змін.

  Викладач: проф. Горняк О.В.

  Телефон: (38-048) 731-77-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Спільні підприємства та регіональна промислова політика в світовій економіці

  Спеціальність: Міжнародні економічні відносини.

  Тривалість: лекцій – 36 год., практичні заняття – 18 год.

  Семестр: YII.

  Метою викладання дисципліни є навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів і вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

  Предметом вивчення є: закономірності розвитку спільних підприємств в межах регіональних промислових кластерів; принципи функціонування СП; особливості сучасного стану розвитку СП та регіональних промислових кластерів. При викладанні дисципліни використовуються статистичні та аналітичні матеріали спільних підприємств.

  Завдання дисципліни :

  • вивчення понятійно-концептуального апарату теорії спільних підприємств та теорії регіональної промислової політики;
  • розкриття особливостей функціонування спільних підприємств в сучасній економіці;
  • вивчення структури та особливостей формування регіональної промислової політики;
  • характеристика сучасного стану та особливостей розвитку спільних підприємств у світовій економіці.

  Логіка і структура Дисципліни спеціалізації № 1 „Спільні підприємства та регіональна промислова політика у світовій економіці” та методи її вивчення роблять можливим цілісне сприйняття студентами процесів функціонування спільних підприємств і формування регіональної промислової політики.

  Основою вивчення курсу є: аудиторна робота, яка включає лекції та семінарські заняття; індивідуальна робота під керівництвом викладача та самостійна робота, яка полягає в опрацюванні матеріалу підручників, посібників, періодичних видань та електронних ресурсів з питань, які не вивчаються аудиторно. При викладанні дисципліни використовуються статистичні та аналітичні матеріали вітчизняних і міжнародних економічних джерел.

  Викладач: доц. Ніколаєв Ю.О.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Фінансові аспекти світового ринку праці

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 28 годин, практичні заняття – 28 годин

  Семестр: VІІІ

  Мета дисципліни. Спецкурс "Фінансові аспекти світового ринку праці" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародні відносини". Курс базується на таких дисциплінах, як «Основи економічної теорії», „Макроекономіка”, „Міжнародні економічні відносини”, „Міжнародні організації”.

  Головною метою дисципліни "Фінансові аспекти світового ринку праці” є вивчення теоретичних та прикладних аспектів розвитку ринку праці та трудових відносин на макрорівні, а також міжнародної трудової міграції, фінансово-економічних показників та їх відображення у платіжному балансі країни, регулювання та роль міжнародних організацій.

  Завданням дисципліни є опанування студентами теоретичних положень та ключових тенденцій розвитку і регулювання трудових відносин; набуття навичок аналізу сучасного стану та можливостей використання закордонного досвіду в Україні; прищепити інтерес до вибраної спеціальності і показати зв'язок з іншими учбовими дисциплінами.

  Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти міжнародних трудових відносин, сучасний стан та перспективи їх розвитку та відображення у відповідних статистичних показниках і документах.

  Викладач: ст. викл. Лазарева А.Р.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Управління міжнародними портфельними інвестиціями

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14 годин, практичні заняття – 14 годин

  Семестр: VIII .

  Курс «Управління міжнародними портфельними інвестиціями» належить до циклу дисциплін спеціалізації, орієнтованих на студентів, що навчаються за фахом «Міжнародні економічні відносини». Курс базується на таких дисциплінах, як «Міжнародні економічні відносини», «Світові фінанси», «Корпоративне управління». Метою дисципліни спеціалізації «Управління міжнародними портфельними інвестиціями» є вивчення теоретичних і практичних аспектів процесу здійснення портфельного інвестування, вироблення стратегій формування інвестиційного портфеля, особливостей інвестиційних стратегій на різних типах фондових ринків.

  Завданнякурсу полягає уоволодінні студентами теоретичних і практичних навичок портфельного інвестування, вибору оптимальної стратегії формування інвестиційного портфеля, здійснення контролю надакціонерними товариствами за допомогою цінних паперів.

  У результаті вивчення даного курсу студент повинен

  знати: .теоретичні й практичні аспекти здійснення портфельного інвестування( поняття й класифікацію портфельних інвестицій, фінансові ринки і їхні інструменти, види цінних паперів)

  вміти: здійснювати угоди з цінними паперами, володіти навичками формування інвестиційного портфелю, володіти навичками обробки та аналізу біржової інформації.

  Викладач: ст. викл. Бульдін І.В.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Теорія валютного курсу

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр: VIII .

  Метою курсу «Формування і прогнозування валютних курсів» є забезпечення наявності у студентів знань про теоретичні положення щодо встановлення валютного курсу у короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періоді та деякими аспектами застосування теорії у практичних проблемах прогнозування валютного курсу.

  В процесі вивчення дисципліни спеціалізації студенти знайомляться з класичними та новітніми теоріями встановлення валютних курсів, пізнають проблеми моделювання рівнів обмінних курсів національних валют та проблеми застосування теорій для практичних цілей встановлення рівноважних валютних курсів та прогнозування їх розвитку у майбутньому. що буде сприяти використанню цих знань у практичній діяльності.

  Після проходження курсу «Формування і прогнозування валютних курсів» студенти повинні знати про класичні і новітні теорії формування валютних курсів у різні періоді спостереження (коротко-, середньо- і довгостроковий), критерії оптимальності валютних зон, методи прогнозування валютних курсів на основі теорій про формування обмінних курсів; симптоми валютних криз. Студенти повинні вміти застосовувати моделі валютних курсів для перевірки відповідності емпіричним даним, обирати методи прогнозування валютних курсів в залежності від цілей пронозу. Студенти повинні оволодіти спеціальною термінологією у сфері теорії формування валютних курсів, навиками професійної аргументації при індивідуальному емпіричному дослідженні теоретичних закономірностей формування валютного курсу.

  Виконання практичних занять дають студентам можливість закріпити одержані теоретичні знання про закономірності формування валютних курсів.

  Викладач: доц. Насадюк І.Б.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Теорія колективних і міжнародних валют

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14 год., практичні заняття – 14 год.

  Семестр: VIII .

  Дисципліна «Теорія колективних і міжнародних валют» належить до дисциплін спеціалізації за вибором навчального закладу у рамках спеціалізації «Міжнародні фінанси» програми підготовки бакалавра.

  Колективні і міжнародні валюти належать до модулю валютно-кредитних відносин країн та міжнародної економічної інте­грації у спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та детально вивчає механізми та закономірності координації валютно-фінансових відносин у групі країн, а також еволюцію, фактори становлення і занепаду міжнародних валют. Модуль «Теорія колективних і міжнародних валют» розглядає історію, етапи, організацію, проблеми та результати валютно-фінансової інтеграції в Європейському Союзі та в Європейському економічному просторі в цілому.

  Задля вивчення дисципліни студент має оволодіти такими дисциплінами, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Світова економіка» — базовими курсами програми бакалавра з «Міжнародних економічних відносин». Знання та навики, здобуті після вивчання дисципліни «Валютно-фінансова інтеграція ЄС» можуть бути застосовані у виконанні магістерської дипломної роботи, ви­вченні інших курсів програми магістра «Глобальна макроекономічна політика», «Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ» та інших.

  Мета курсу:надати студентам знання щодо процесів формування, функціонування, стабільності спільних валют, зокрема структури та результатів функціонування Європейського монетарного союзу, впливу створення спільної валюти у Європі на економічні зв’язки між країнами ЄС та фінансові системи країн ЄС.

  Завдання курсу:

  • ознайомити з теоретичними аспектами функціонування ва­лютних угрупувань, навчити розрізняти поняття валютного блоку, валютної зони, валютного союзу;
  • ознайомити студентів з теорією оптимальних валютних зон;
  • надати знання щодо структури та діяльності Європейського центрального банку, характеру грошово-кредитної політики у зоні євро, проблеми реалізації фіскальної політики країни в умовах перебування у валютно-економічному союзі;
  • передавати знання з умов статусу міжнародної валюти, недоліків і переваг для країни такого статусу національної грошової одиниці;
  • передати знання щодо статистичних джерел та аналітичних праць щодо теорії колективних і міжнародних валют.

  Викладач: доц. Насадюк І.Б.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Міжнародний банківський менеджмент

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 14 год., практичні заняття – 12 год.

  Семестр: IX.

  Мета дисципліни: Програмою дисципліни "Міжнародний банківський менеджмент" передбачено вивчення теоретичних аспектів міжнародного банківського менеджменту та набуття студентами практичних навичок прийняття рі­шень у сфері організації міжнародної банківської справи.

  Мета курсу — підготовка фахівців з управління банківською ді­яльністю у міжнародній економіці в сучасних умовах.

  Основні завдання курсу:

  • ознайомити студентів з теоретичними основами міжнародного банківського менеджменту;
  • сформувати спеціальні знання щодо особливостей банківської стратегії, організації банківських структур у міжнародному сере­довищі;
  • сформувати навички організації та управління банківською діяль­ністю у міжнародній економіці в сучасних умовах.

  Вивчення курсу ґрунтується на знаннях, здобутих при вивченні кур­сів "Банківська справа", "Банківський менеджмент", "Міжнародні фі­нанси", "Банківські операції".

  Викладач: доц. Ломачинська І.А.

  Телефон: (38-048) 731-77-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Особливості інституціонального аналізу економіки

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 1,5

  Тривалість: лекцій – 28 год., практичні заняття – 22 год.

  Семестр: X.

  Визначається сутність норми як базового елементу формування і функціонування інститутів.

  З погляду транзакційного підходу розглядаються відмінності між ринком і організацією, типологія останніх. Розкривається особливість неоінституціональної теорії держави як соціального контракту. Проводиться економічний аналіз прав власності, траєкторії економічних змін. Особлива увага надається моделям “мережевого капіталізму” та його наслідкам для функціонування суспільства.

  Викладач: доц. Доленко Л.Х.

  Телефон: (38-048) 723-54-18.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Курси, що викладаються англійською мовою

 • Міжнародні економічні відносини (Семестр: V.)

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 3

  Тривалість: лекцій – 36 годин, практичні заняття – 18 годин

  Семестр: V

  Зміст курсу:

  International economics: definition, participants at macro/micro level, forms. International economic integration. Classification of countries in the world economy. Labor Migration, remittances, economic consequences of migration. Current trends in international trade. International trade policy and government regulation of the international trade Definition of the balance of payments (BoP) of a country. Main components and principles of accounting of the BoP Determinants of international financial flows Determinants of international financial flows Exchange rate of a currency Exchange rate of a currency Foreign exchange market definition and main functions. Size, main trading platforms of foreign exchange market, Spot, Forward exchange rates. Bid and ask rate, spread definitions in currency trading. Direct and indirect foreign-exchange quotations Cross rates. Direct and indirect foreign-exchange quotations.

  Викладач: доц. Родіонова Т.А. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • Управління міжнародними портфельними інвестиціями

  для студентів спеціальності «МЕВ»

  Кількість кредитів ECTS: 2

  Тривалість: лекцій – 28 годин, практичні заняття – 14 годин

  Семестр: VIII .

  Зміст курсу:

  1. Classification of financial markets.
  2. Primary markets.
  3. Secondary markets.
  4. The IPO process.
  5. Role of underwriter in the IPO process.
  6. Broker markets and dealer markets.
  7. Securities exchanges.
  8. Over-the-counter (OTC) market.
  9. eneral market conditions (Bull and Bear markets).
  10. Basic types of securities transactions (long purchase and short selling).
  11. Bid and ask rate, spread definitions in currency trading.
  12. Direct and indirect foreign-exchange quotations.
  13. Cross rates.
  14. Cross rates and triangular arbitrage.
  15. “Top Down” Approach to Security Analysis.
  16. Types of stocks.
  17. Security return components.
  18. Features of a bond.
  19. Gordon’s pidend growth model.
  20. Price weighted security market indexes.
  21. Margin trading.
  22. Types of orders at the stock exchange (market, limit and stop orders)
  23. Securitization, financial engineering and innovation.
  24. Mortgage backed securities.
  25. Investing over the life cycle.
  26. Online investing.

  Викладач: доц. Родіонова Т.А. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top