Кафедра міжнародних відносин

Підготовка студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини» була започаткована в Одеському університеті імені І. І. Мечникова у вересні 1994 р. на історичному факультеті. Кафедра міжнародних відносин була заснована за Наказом ректора університету (№ 30-02 від 15.07.1996 р.) оскільки в Україні існує значний попит на спеціалістів-міжнародників, зокрема, зі знанням таких іноземних мов як англійська, арабська, турецька, китайська, новогрецька, японська, а також у зв’язку з переходом відділення міжнародних відносин з історичного факультету до Інституту соціальних наук (з 1 січня 2018 р. – Факультет міжнародних відносин, політології та соціології). В його структурі кафедра міжнародних відносин почала свою роботу з 1 вересня 1996 р. та є випусковою кафедрою за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини»).

Завідувач кафедри міжнародних відносин

З листопада 1996 р. до квітня 1999 р. кафедру МВ очолював доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Аппатов Семен Йосипович (24.01.1930 – 26.03.2003). З травня 1999 р. до квітня 2015 р. кафедру МВ очолював доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Коваль Ігор Миколайович. З квітня 2015 р. зав. кафедри МВ є доктор політичних наук, професор Брусиловська Ольга Іллівна.

inrel

Склад кафедри міжнародних відносин

 1. Зав. кафедри: доктор політичних наук, професор О. І. Брусиловська
 2. доктор політичних наук, професор І. М. Коваль
 3. кандидат політичних наук, доцент К. В. Вакарчук
 4. кандидат історичних наук, доцент В. В. Глебов
 5. кандидат політичних наук, доцент С. В. Глебов
 6. кандидат політичних наук, доцент Г. В. Грабіна
 7. кандидат політичних наук, доцент В. А. Дубовик
 8. кандидат політичних наук, доцент А. М. Захарченко
 9. кандидат політичних наук, доцент Ю. І. Майстренко
 10. кандидат політичних наук, доцент І. В. Максименко
 11. кандидат історичних наук, доцент М. С. Покась
 12. кандидат політичних наук, доцент О. В. Романова
 13. кандидат політичних наук, доцент П. А. Сіновець
 14. старший викладач Д. В. Кузьмін
 15. старший викладач Д. К. Поблє

2

 • ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

  Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти з нормативним терміном навчання (денна форма) 4 роки. Диплом одиничний, 240 кредитів ЄКТС. НРК України – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень.

  Мова викладання: українська.

  Мета програми: підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.

  Освітня кваліфікація: бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

  Здатність до працевлаштування: фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: Організатор діловодства (державні установи). Віце-консул. Дипломатичний агент. Дипломатичний кур'єр. Секретар дипломатичного агентства. Секретар колегії (комітету). Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної). Секретар центрального органу виконавчої влади. Помічник керівника підприємства (установи, організації). 

  Подальше навчання: можливість здобуття освіти за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

  Обов’язкові навчальні дисципліни: Історія України. Українська мова за професійним спрямуванням. БЖД та охорона праці. Філософія. Вступ до фаху «Міжнародні відносини». Актуальні проблеми світової політики. Політична географія. Англійська мова. Актуальні проблеми розвитку ібероамериканського світу. Навчально-країнознавча практика. Міжнародне право. Дипломатична та консульська служба. Історія міжнародних відносин. Практика з дипломатичної та консульської служби. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Зовнішня політика України. Зовнішня політика і дипломатія країн Азії та Африки. Міжнародні організації. Інформаційна складова міжнародних відносин. Виробнича практика. Курсова робота. Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика США. Зовнішня політика країн Західної Європи. Зовнішня політика країн Східної Європи. Зовнішня політика країн Латинської Америки. Політичні доктрини ХХ – ХХI ст. Проблеми регіональної безпеки на Близькому та Середньому Сході. Системна трансформація посткомуністичних країн Європи та Азії. Атестаційний екзамен «Історія та теорія міжнародних відносин».

  Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти: Арабська мова / Китайська мова / Новогрецька мова / Турецька мова / Японська мова. Теорія держави і права / Полiтологiя / Релiгiєзнавство. Дипломатичний протокол та етикет / Міжнародні економічні відносини / Психологія. Політична думка України / Історія країн Азії та Африки, частина 1 / Сучасна зарубіжна політологія. Геополітика / Історія країн Азії та Африки, частина 2 / Соціологія міжнародних відносин. Зовнішня політика країн Середземномор’я / Конфліктологія / Політичне прогнозування. Зовнішньополітична системологія Чорноморського регіону / Теорія та історія європейської інтеграції / Політичні інститути та процеси.

 • ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

  Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

  Другий (магістерський) рівень вищої освіти з нормативним терміном навчання (денна форма) 1 рік 4 місяці. Диплом одиничний, 90 кредитів ЄКТС. Сьомий рівень Національної рамки кваліфікацій (другий цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Сьомий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя).

  Мова викладання: українська, англійська.

  Мета програми: підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

  Передумови: Наявність диплома бакалавра / спеціаліста.

  Освітня кваліфікація: магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

  Здатність до працевлаштування: фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: Викладач закладу вищої освіти. Асистент. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою. Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія). Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія). Політичний оглядач. Експерт із суспільно-політичних питань. Консультант із суспільно-політичних питань. Політичний оглядач.

  Подальше навчання: Магістр може продовжити здобуття освіти на освітньо-науковому рівні доктора філософії, набувати додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

  Обов’язкові навчальні дисципліни: Теорія і практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (English). Academic English. Основи профорієнтації та методологія написання наукового проекту в галузі. Теорія взаємодії держав. Ісламський чинник у глобальній політиці. ЄС в системі міжнародної безпеки ХХІ ст. Лінгвокраїнознавство (арабська, китайська, новогрецька, турецька або японська мова; українська або російська для іноземних студентів, які раніше не вивчали східні мови). Теорія міжнародного конфлікту. Регіональні студії. Україна в системі міжнародної безпеки. Педагогіка та психологія вищої школи. Педагогічна (асистентська) практика. Переддипломна практика. Кваліфікаційна магістерська робота.

  Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти: Digital-технології у дослідженнях міжнародних відносин / Міграційний процес в Середземномор’ї / Соціологічні методи в дослідженні МВ. Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (Китайська) / Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (Японська) / Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (Новогрецька) / Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (Турецька мова) / Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (Арабська) / українська або російська для іноземних студентів, які раніше не вивчали східні мови. Країни Латинської Америки у світовій політиці / Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин / Регіональна політика та безпека в Південному та Східному Середземномор’ї. Росія у глобальній та регіональній політиці / Політика ЄС щодо Середземноморського регіону / Політична лімологія. Ядерний чинник у глобальній політиці / Територіальна політика держав ЄС / Моделювання динаміки глобальних процесів.

 • ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD)

  (спільно з кафедрою політології ФМВПС ОНУ імені І. І. Мечникова)

  Спеціальність 052 «Політологія»

  Третій рівень вищої освіти з нормативним терміном навчання 4 роки. Диплом одиничний.

  Мова викладання: українська.

  Мета програми: підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, що широко ерудовані в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів науки про політику; володіють методами синтезу і аналізу, фундаментальними навичками науково-дослідної роботи, та сучасними інформаційними технологіями, методологією наукової та педагогічної діяльності.

  Працевлаштування: Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади. Викладач університетів та вищих навчальних закладів. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою. Помічник-консультант народного депутата України. Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія). Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія). Експерт із суспільно-політичних питань. Оглядач політичний. Організатор громадських заходів. 

  Можливості подальшого навчання: Можлива подальша підготовка на рівні доктора філософії за іншими напрямами.

  Обов’язкові навчальні дисципліни: Історія, концепції та проблеми політичної науки. English Academic Writing. Методологія та філософія наукових досліджень. Сучасні досягнення політичної науки. Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності. Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження. Професійна етика викладача та науковця.

  Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти: Основи політичної глобалістики.

  Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни. Цивілізація як середовище політогенезу. Світова політика та міжнародні відносини ХХ – ХХI ст. Президентство в Україні. Зовнішня політика США. Український парламентаризм. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії. Педагогіка вищої школи.

 • ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Документи до акредитації ОПП 2 магістерського рівня

3

Етапи розвитку наукової школи політологів-міжнародників ОНУ

Завдяки С. Й. Аппатову, Одеський університет став одним з лідерів розвитку політичних наук в Україні. Він створив наукову школу, що своїм кредо зробила насамперед вивчення зарубіжної наукової думки. Учні Аппатова очолили ІСН (І. М. Коваль) та відділення міжнародних відносин (В. В. Глебов). До другої генерації науковців, що плідно працюють в галузі міжнародних відносин, можна віднести О. І. Брусиловську, С. В. Глебова, В. А. Дубовика, Д. В. Кузьміна, М. С. Покася. Третє покоління міжнародників – це колишні студенти кафедри, спеціалісти з східних мов, зосереджені на аналізові регіональних напрямків зовнішньої політики арабських країн, Туреччини, Японії, Китаю та Греції. З 1 вересня 2022 року кафедра міжнародних відносин була розділена і викладачі східних мов перейшли у склад нової кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій, яка забезпечує мовну підготовку студентів спеціальності 291.

Викладання арабської, новогрецької, турецької мов та івриту почалось у 1996 р. Студенти-міжнародники висловили особливий інтерес до вивчення турецької мови; важливість сучасної Туреччини як сусіда та стратегічного партнеру України, її культури, національних традицій, звичаїв та обрядів сприяла зростанню їхньої зацікавленості. Наполегливою працею викладачі також формували інтерес студентів до сучасної Греції як православної держави та економічного партнеру України, до культури Еллади, національних традицій, звичаїв та обрядів. У 1996 р. при Інституті математики, економіки та механіки було створено на волонтерській основі Центр вивчення японської мови, економіки та культури «ХІКАГЕ». В 1998 р. Центр було перетворено на підрозділ ОНУ імені І. І. Мечникова. В 2000 р. спільно з ІСН був створений «факультатив з японської мови», який функціонує й сьогодні. В 2000 р. викладачами В. та О. Мігдальськими було видано «Базову граматику японської мови», яка стала першою в Україні. Нарешті в 2003 р. на кафедрі міжнародних відносин було розпочато викладання японської мови. Восени 2012 р. студенти-міжнародники змогли вивчати ще одну мову – китайську. Значна кількість молоді, що за перші роки обрала її, говорить про великий інтерес студентів до сучасного Китаю як одного з нових центрів сили сучасної системи міжнародних відносин, економічної потуги нової ери, культури, національних традицій, звичаїв та обрядів великої цивілізації.

На даний момент викладання східних мов великою мірою забезпечується за рахунок видання авторських підручників та посібників, розроблених викладачами кафедри міжнародних відносин. Великий внесок належить Е. Мініахметовій, В. та Д. Мігдальським, В. Рижих. Викладачами кафедри було опубліковано десятки наукових статей з широкого кола питань філології та сходознавства. Зокрема, видано навчальний посібник в 4 книгах «Турецька мова», навчальний посібник в 2 книгах «Глагольная система арабского литературного языка», серію «Сучасна японська мова», навчально-методичний посібник з японської мови в 4-х частинах. Викладання китайської мови ведеться за допомогою підручників, розроблених китайською організацією «HANBAN». Щороку студенти мають змогу вдосконалити свої знання протягом стажувань в Греції, Єгипті, Йорданії, Китаї, Лівані, Сирії, Туреччині, Японії.

Наукова робота у сфері міжнародних відносин також ведеться в двох студентських наукових гуртках, створених ще С. Й. Аппатовим.

У період з 1996 р. закінчили аспірантуру на кафедрі МВ й успішно захистилися: О. Брусиловська, В. Дубовик (1996); О. Войтович, Г. Савельєв (1997); Л. Сайгакова (1998); Н. Горбатюк, Д. Горун (1999); О. Лапшин (2000); С. Глебов, М. Покась (2002); В. Грєбцов (2003); М. Дьоміна, І. Зубаренко, П. Сіновець (2004); В. Макух, Д. Сєров (2005); Н. Мельник, З. Маршанія, О. Романова, О. Яніна (2008); О. Каменська-Петкова (2010); М. Войтенко, Ж. Ігошина, Г. Шелест (2011); Д. Дворніченко, А. Задорожня, І. Яковлєва (2012); Є. Габер, І. Максименко (2014); К. Кулешова, О. Чебан (2015); Є. Багацький, Ю. Майстренко (2016); О. Русова (2017); Я. Волкова, Ю. Козловська (2018); О. Курандо (2019); Буза К. А., Гергієва В. О., Левитська-Доба Є. О., Мельник Т. А., Цеховалова А. О. (2021). З 2021 р. кафедра почала випуск докторів філософії за спеціальністю 052 «Політологія»: Геба Г. І., Ніколаєва Д. О., Пашаєва К. Ф. (2021).

Як один із наслідків успішного виховання спеціалістів-міжнародників можна назвати те, що не тільки кафедра МВ та кафедра СКРС укомплектована переважно учнями С. Й. Аппатова, І. М. Коваля та О. І. Брусиловської, але на сьогодні більше п’ятдесяти випускників відділення міжнародних відносин працюють у системі МЗС України, у різних міжнародних організаціях та бізнес-структурах у 26 країнах світу.

 Науково-дослідна робота і міжнародні зв’язки кафедри міжнародних відносин

Кафедра підтримує постійні наукові контакти з-понад 20 закордонними університетами в Європі, США, Канаді, арабських країнах, Ізраїлі, Японії, Туреччині і Китаї. Співробітники кафедри й Центру міжнародних досліджень ОНУ беруть участь у різних заходах з метою видання наукових публікацій, проведення конференцій і семінарів. ЦМД залучений у пошук відповідних грантів та виконання науково-дослідних проектів. Центр підтримує стосунки з низкою професійних організацій-партнерів. У ньому також знаходиться бібліотека, яка складається з солідної колекції джерел багатьма мовами, починаючи від монографій та періодичних видань до підручників та матеріалів конференцій. Зокрема, у ЦМД є велика різноманітність наукової періодики в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики англійською мовою.

Співробітники кафедри та Центру належать до різноманітних українських та міжнародних професійних асоціацій та організацій. Вони брали участь в численних програмах обміну, таких як Фулбрайтівська (С. Аппатов, С. Глебов, В. Дубовик, І. Коваль, П. Сіновець), Regional Scholar Exchange Program (RSEP) (В. Глебов, В. Дубовик, І. Коваль), Contemporary Issues Program (С. Глебов, В. Дубовик), CEU Summer University (О. Брусиловська, В. Дубовик, А. Захарченко), US Summer and Winter Institutes on National Security (А. Захарченко, П. Сіновець), ReSET (О. Брусиловська, А. Захарченко, М. Покась), IAS Visiting Fellows (О. Брусиловська) та ін.

У 2002-2004 рр. у ЦМД відбулось 3 семінари-практикуми з розробки європейських досліджень; постійно проводяться літні школи з актуальних проблем світової політики. Кафедрою спільно з іншими кафедрами ІСН були проведені, починаючи з 2003 р. 5 міжнародних конференцій «Одеські читання з соціальних наук». З 2010 р. регулярно проходять Аппатовські читання з проблем міжнародних відносин у формі міжнародних наукових конференцій. Перші Аппатовські читання, у яких взяв участь колишній міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко, були приурочені до 80-річчя С. Й. Аппатова. Центр сучасних досліджень і викладання (CART) у сфері Європейських студій був заснований у рамках Мегапроекту «Вища освіта: лідерство для прогресу» Міжнародного фонду «Відродження» в 2001-2002. У 2008-2012 рр. відбувся масштабний проект «BRIDGE - Зміцнення взаєморозуміння і співпраці ЄС з Білоруссю, Молдовою та Україною» (під егідою Європейської комісії). Викладачами кафедри здійснювався проект у рамках Регіонального Семінару з вищої освіти (ReSET) «Європейська безпека та ННД: нова освіта для нової Європи», що було розпочато в 2005 за підтримки Програми Підтримки Вищої Освіти (HESP) Інституту Відкритого Суспільства (OSI). Викладачі кафедри та співробітники Центру міжнародних досліджень приділяють багато уваги євроатлантичному процесу, ролі НАТО в сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, у 2006 р. було проведено Академію «Безпека у Середземноморсько-Чорноморсько-Каспійському регіоні: ЄС та НАТО». 22-24 травня 2008 р. було проведено весняну Академію НАТО «Трансформація НАТО та безпекові виклики сьогодення». Викладачі кафедри міжнародних відносин, за відповідними угодами, були безпосередніми виконавцями розробки теми «Підготовка та проведення організаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів з реалізації Цільового Плану Україна-НАТО в Одеській області та місті Одеса» (2007-2008 рр.). В рамках проекту проводилось соціологічне дослідження з питань ставлення різних верств населення Одеси до питань євроатлантичної інтеграції та проводились інформаційно-просвітницькі заходи такі як конференції, слухання у міській раді, видана збірка аналітичних робіт. Кафедра міжнародних відносин була автором та безпосередніми виконавцем проекту за програмою Жана Моне «Європа в Одесі, Одеса в Європі» (2007-2008 рр.). Головними досягненнями стали інформаційні, наукові та просвітницькі заходи в рамках днів Європи в Одесі. Викладачі кафедри на протязі 2008-2013 рр. у партнерстві з «Центром миру, конверсії та зовнішньої політики України», консорціумом «Європа без бар’єрів» були учасниками проекту з моніторингу практики видачі шенгенських віз громадянам України. Зокрема консульськими установами Греції та Республіки Польща, що розташовані в Одесі, в рамках виконання Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. Кафедра міжнародних відносин при підтримці Міжнародного фонду «Відродження» у 2010-2011 рр. реалізовувала проект «Розвиток співпраці ЦМД ОНУ та ПІМВ: Португалія та шлях України до ЄС» за яким здійснювалось спільне україно-португальське дослідження із Португальським інститутом міжнародних відносин з проблем європеїзації та просування ідеї інтеграції України до ЄС. У 2010-2013 рр. за підтримки Програми Підтримки Вищої Освіти (HESP) Інституту Відкритого Суспільства (OSI) був організований семінар ReSET «Європейський союз як новий актор в системі європейської безпеки: досліджуючи теоретичні парадигми». У 2012-2015 рр. відбулася програма TEMPUS-SMGR «Сприяння розвитку стійких та автономних систем вищої освіти в регіоні Східного партнерства». У 2010-2015 рр. також здійснено проект «Європейська політика сусідства: законність та хороше управління».

До 2022 року були реалізовані наступні міжнародні проекти: «Співробітництво в сфері освіти з питання ядерного нерозповсюдження» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Швецького управління радіаційної безпеки (з 2009); Міжнародний історичний проект Центру Вільсона, при фінансуванні Корпорацією Карнегі, з ядерного нерозповсюдження в рамках програми «Історія та державна політика» (з 2016); Horizon-2020 Project 734645 «Knowledge Exchange and Academic Cultures. Europe and the BSR (KEAC-BSR)»; Project G5442 «Resilient Civilians in Population-Centric Warfare (ResilientCivilians)»; Erasmus+ Jean Monnet Project ENACTED; проект Центру досліджень миру «Мережа обміну в дослідженні миру в Євразії» (Університет Тромсе, Норвезький арктичний університет, з 2017); International project Erasmus+ Jean Monnet «Neighborhood Enlargement and Regionalism in Europe / NearEU» (з 2020); проект Еразмус+ «Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморське об’єднання» (з 2017). Партнери цього проекту – Університет м. Лунда, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет ім. Вітаутаса Магнуса (Каунас), Університет імені Адама Міцкевича (Познань), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Маріупольський державний університет. Загальною метою проекту є модернізація регіональних досліджень в Україні через впровадження англомовної магістерської програми досліджень Балтійського та Чорноморського регіонів. Дворічна магістерська програма з вивчення Балтійського та Чорноморського регіонів, яка впроваджується англійською мовою у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, а окремі модулі в інших українських університетах-партнерах, допоможе отримати міждисциплінарний досвід навчання у поєднанні з інноваційною практикою викладання. Програма орієнтована як на українських, так і на іноземних студентів, чиї наукові інтереси або практична діяльність тісно пов'язані з Балтійським та Чорноморським регіонами. Впровадження такої магістерської програми та модулів сприяє подальшій співпраці між вищими навчальними закладами України та ВНЗ країн Балтійського регіону, комплексним дослідженням по всьому регіону, його історичному та поточному політичному, економічному та культурному розвитку, національному та міжнародному співробітництву в країнах регіону та між ними, а також перспективам регіону в контексті європейської інтеграції та регіонального співробітництва. Проект також передбачає навчання українського педагогічного колективу сучасній методиці викладання та сприяє модернізації навчального середовища. За роки проекту на кафедрі МВ було залучено 36 студентів англомовної магістратури, 9 викладачів, 1 адміністративний працівник. За ці роки кафедра міжнародних відносин стала місцем проведення декількох заходів у рамках проекту Erasmus+ CBHE project The Baltic-Black Sea Regional Studies (BBSR), що надало можливість не тільки розробити нові курси на новій англомовній магістратурі з міжнародних відносин й успішно апробувати їх, але й підвищити кваліфікацію викладачів та студентів-міжнародників (тренінги та відкриті лекції європейських учасників проекту в ОНУ). Учасники проекту завдяки участі у його заходах набули або розвинули свої навички (трансверсальні / поведінкові навички, здатність до навчання / проведення дослідження, мовні навички). Цьому сприяли безпосередні зустрічі з іноземними учасниками, спільні конференції та публікації. Так, у 2019 році були проведені семінар «How to write standardised and unified syllabi, how to write a research paper»; тренінг «Academic Writing and Plagiarism»; тренінг «Мodern didactics; playing, assessing, examining, online teaching; course development (suggestions); internships’ organisation, entrepreneurship and university; how to find new literature, databases and software». У 2020 році були проведені «Meeting and e-course development»; «Winter school in Kääriku»; тренінг «Аnalytical skills for academic writing» (19 учасників з ОНУ отримали сертифікати). Відбір учасників тренінгів враховував гендерний баланс, вік, досвід. В межах проекту була виконана публікація цілком міжнародного зразка, що є в базі SCOPUS «Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins» (Bogdanova Olga, Makarychev Andrey (Eds.). Springer, 2019). Також були організовані декілька спільних наукових конференцій. Додатковим ефектом проекту стало те, що професор О. Брусиловська була запрошена прочитати курс “Politics and Changes in Central Eastern Europe” в Університеті Адама міцкевича (Познань), а молодий фахівець Г. Грабіна пройшла стажування у Jean Monnet Centre of Excellence АМУ (Познань) й підготувала статтю, оприлюднену в фаховому журналі АМУ.

З 2022 року кафедрою реалізується новий проект - «The Ring of Mediterranean: Regional Studies»/ «Кільце Середземномор’я: регіональні студії» № 101047919 — MEDITERreg — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (Грантова Угода № 101047919 — MEDITERreg). Термін впровадження проєкту 1 березня 2022 р. – 28 лютого 2025 р. Ця дія Жан Моне спрямована на створення та підтримку модуля «Середземномор’я» в межах магістерської програми «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні студії» на Факультеті міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Завдання проекту: запровадити новий модуль рівня магістра з регіональних досліджень, який забезпечить студентів знаннями, а також аналітичним та самостійним мисленням для подальшої дослідницької, академічної та громадської професійної діяльності; модернізувати існуючі та створити нові засоби викладання та навчання, пов’язані з процесом європеїзації, регіональними студіями та Середземномор’ям, що посилить регіональні та європейські дослідження факультету за допомогою конкретного та детального розуміння Середземномор'я в цілому та цього виміру в політиці сусідства ЄС. Модуль також буде сприяти підвищенню академічної компетентності у сфері міждисциплінарних досліджень; розвинути більш глибоке та конкретне розуміння перспектив Середземномор’я стосовно європеїзації та нового напрямку регіоналізму серед молодих викладачів кафедри МВ, студентів, молодих науковців та аспірантів. Реалізація проекту проходить у відповідності до плану: працює Рада із забезпечення якості, розроблено та прочитано 4 нових курси, оновлено програму курсу «Лінгвокраїнознавство», кожного року проводиться конференція випускників MEDITERreg для магістрантів та молодих дослідників, створено веб-сайт з логотипом модуля в домені ОНУ (http://onu.edu.ua/en/structure/faculty/isn/mediterreg-jean-monnet-module).

За ініціативою та силами викладачів кафедри міжнародних відносин працюють три науково-дослідних центра (Навчально-науковий центр міжнародних досліджень ОНУ імені І. І. Мечникова (директор – Володимир Дубовик), Навчально-науковий центр стратегічних студій та ядерного нерозповсюдження (директор – Поліна Сіновець), Одеський центр дослідження дезінформації (директор – Ольга Брусиловська), відомі далеко за межами Одеси та України.

Починаючи з 2003 р. силами викладачів ФМВПС вівся випуск наукового журналу «Вісник ОНУ. Серія «Соціологія й політичні науки». З 2019 р. журнал змінив назву на «Міжнародні та політичні дослідження» (Interрolіs), науковий редактор Ольга Брусиловська. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: політичні науки (спеціальності – 052, 291) згідно з Наказом МОН України «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства» від 2 липня 2020 року (категорія Б).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top