Кафедра адміністративного та господарського права

Загальна інформація

З вересня 2014 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор О.І. Миколенко.

Завідувач кафедри д.ю.н., професор  Миколенко Олександр Іванович

Завідувач кафедри доктор юридичних наук, проф., О. І. Миколенко

На кафедрі працюють 8 викладачів, з яких: 3 мають науковий ступень доктора юридичних наук (О.І. Миколенко, А.В. Смітюх, О.В. Гаран), 4 мають науковий ступень кандидата юридичних наук (М.А. Баламуш, П.П. Білик, Н.В. Добровольська, Н.В. Ільєва), 1 – без наукового ступеня (М.І. Лазарева).

Значний внесок у забезпечення злагодженої роботи кафедри вносить учбово-допоміжний персонал – старший лаборант Є.В. Скляренко та старший лаборант Г.Ф. Грабова.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій, науково-організаційній та навчально-методичній роботі. Окрема увага приділяється роботі зі студентами. Зокрема, на кафедрі функціонує два студентські наукові гуртки – з адміністративного, господарського та фінансового права (керівник: доц. Н.В. Добровольська) та «Нотаріат України» (керівник: доц. Н.В. Ільєва).

Протягом усього періоду свого існування кафедра готувала кадри вищої кваліфікації через аспірантуру за науковими спеціальностями: 12.00.07 адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.04 господарське право; господарське-процесуальне право. Зараз підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України за спеціальністю 081 «Право».

З моменту заснування кафедри і до цього часу викладачі кафедри плідно працюють на науковій ниві, результатом чого стали, по-перше, чисельні захисти докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедри та аспірантами, по-друге, наукові здобутки у вигляді монографій, наукових статей, підручників і навчальних посібників з питань адміністративного, фінансового, податкового, митного, міграційного, господарського, корпоративного права та проблем адміністративного і господарського судочинства.

Викладачі кафедри продовжують славні традиції:

  • Одеської наукової школи адміністративного права і процесу, яка представлена іменами таких відомих адміністративістів як А.С. Васильєв, Є.В. Додін, І.М. Пахомов та ін.;
  • Одеської наукової школи господарського права і процесу, яка була започаткована та представлена в ОНУ імені І.І. Мечникова таким відомим вченим як М.О. Абрамов.

З моменту створення кафедри і до цього часу її викладачі здійснюють наукові дослідження в рамках планових науково-дослідних тем. Крім того, вони беруть участь у цікавих наукових проектах. Наприклад, колектив кафедри прийняв участь у розробці першого в Україні науково-практичного коментаря до Кодексу України про адміністративні правопорушення (за заг. ред. академіка А.С. Васильєва), який з періодичністю перевидавався з 1998 по 2010 роки. О.І. Миколенко є членом авторського колективу науково-практичного коментаря до Кодексу адміністративного судочинства України (2009, 2016 рр.) та до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2020 р.). О.В. Гаран, О.І. Миколенко і А.В. Смітюх є членами авторських колективів підручників і навчальних посібників з господарського права, корпоративного права і дисциплінарно-деліктного права України.

Викладачами кафедри були видані індивідуальні підручники і навчальні посібники (Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні : навчальний посібник. Х.: ТОВ: «Одіссей», 2010. 368 с.; А.В. Смітюх Правові основи інвестиційної діяльності : курс лекцій. Одеса: Атлант, 2009. 208 с.; Смітюх А.В. Правові аспекти інвестування у будівництво житла: практичний посібник. К.: Істина, 2012. 184 с.; Смітюх А.В. Правові основи інвестиційної діяльності : навчальний посібник. К.: Істина, 2013. 420 с.; Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. Вид. 5-ге, змін. та доп. Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. 321 с.

Також викладачі кафедри здійснюють індивідуальні і у співавторстві монографічні дослідження (Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія. Харків: Бурун Книга, 2010. 336 с.; Миколенко О.І., Бердник В.С. Адміністративно-правове регулювання юрисдикційної діяльності адміністративних комісій в Україні : монографія. Одеса, Фенікс, 2013. 248 с.; Миколенко О.І., Орлова В.О. Управлінські процедури в діяльності виробничих організацій як об’єкт адміністративно-правового дослідження : монографія. Одеса : Фенікс, 2014. 168 с.; Миколенко О.І., Дуліна О.В. Суб’єкт адміністративної відповідальності в доктрині сучасного адміністративного права (на прикладі адміністративних правопорушень в сфері земельних відносин) : монографія. Одеса : Фенікс, 2015. 200 с.; Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах : монографія / П.П. Білик, О.І. Миколенко, О.М. Миколенко та ін. За заг. ред. О.І. Миколенка. Одеса : Фенікс, 2016. 342 с.; Стукаленко О.В. Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі : монографія / О. В. Стукаленко. К.: Центр учбової літератури, 2016. 376 с.; Смітюх А.В. Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти : монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 662 с.); Дослідження механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина в публічному і приватному праві : кол. монографія / М. А. Баламуш, Н. В. Ільєва, О. М. Миколенко [та ін.] ; за заг. ред.: О. В. Гаран, О. І. Миколенко. – Одеса : Фенікс, 2023. 300 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top