Кройтор Артем Вікторович

Кройтор Артем Вікторович к.політ.н., доцент кафедри політології

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології

Телефон: 0976852287
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат політичних наук з 2013 року.
Тема дисертації: «Демократизація внутрішньопартійної взаємодії як чинник політичної трансформації в Україні».
Доцент з 2021 року

ORCID ID

Google Scholar

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ;

 • член Всеукраїнської асоціації політичних наук з 10.05.2019 р.
 • член Соціологічної Асоціації України з 05.11.2015 р.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
Наукові інтереси пов’язані з дослідженням модернізаційних та транзитивних процесів в постсоціалістичних державах, зокрема демократизація політичної системи України. До сфери наукових інтересів відноситься інституціоналізація партійної системи та внутрішньопартійна демократія в умовах політичного транзиту в України, політичні технології впливу на громадську думку, політичні еліти та їх роль у процесі демократизації.
Предметом досліджень є також взаємозв’язок процесу демократизації та євроінтеграції в Україні, причини авторитарних зворотів та шляхи їх подолання у процесі демократизації вітчизняної політичної системи.

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ: 
1. Політична історія України.
2. Політичні інститути та процеси в Україні
3. Політична модернізація та транзитивні процеси.
4. Політологія.
5. Політична конфліктологія.

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В 2023 – 2024 РОКІ.

 • На 1 рівні освіти (бакалавріат)
 1. Політична історія України.
 2. Політична модернізація та транзитивні процеси.
 3. Політологія.
 4. Політична конфліктологія.
 • На 2 рівні освіти (магістратури)
 1. Політичні інститути та процеси в Україні.

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені на сторінці факультету МВПС

ДОДАТКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ОБОВʼЯЗКИ:

 • З 2014 року член редакційної колегії фахового наукового журналу Актуальні проблеми філософії та соціології.
 • Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.
 • Член групи з розробки і рецензування завдань ЄФВВ за спеціальностями 052 – «Політологія» та 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
 • З 2021 року заступник відповідального секретаря приймальної комісії ОНУ імені І.І.Мечникова

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЗА 2018 – 2023 РОКИ

Політичні інститути та процеси в Україні: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 052 «Політологія» (електронне видання):https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/fmvps/navchalni_materialy/metod_zabezpecheni/magistr/metod-vkazivky_politychni_instytuty_ta_protsesy_v_ukraini.pdf

Робочі програми оновлені у відповідності до нових вимог та розміщені на сторінці факультету МВПС: http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/dystsypliny

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Підготовлено і опубліковано понад 60 наукових публікацій, здебільшого у фахових виданнях України, зокрема в журналах «Актуальні проблеми політики», «Актуальні проблеми філософії та соціології», Еvropský politický a právní diskurz, Ідеологія і політика (Scopus), SPACE/Society, Politics, Administration in Central Europe.

 • Kroytor А. «Apostles» of indoctrination: ideological peculiarities of representation of religious choice in the secondary education (based on analysis of expert interviews) (Ukr) / А. Kroytor, D. Yakovlev, K. AleksentsevaTimchenko. // IDEOLOGY AND POLITICS. – 2019. – С. 128–147.( Scopus)
 • Кройтор А. Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті становлення громадянського суспільства. / А. Кройтор, А. Пехник. // Актуальні проблеми політики. – 2020. – №65. – С. 68-75
 • Кройтор А. Принципи реформування муніципального управління та місцевого самоврядування в Україні в контексті євроінтеграції / А. Кройтор. // Evropský politický a právní diskurz. – 2020. – №3. С. 157-163
 • Кройтор А.В. Теорія ризику: історія та сучасні підходи/ А.В. Пехник, А.В. Кройтор, Ю.В. Завгородня// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 63– Одеса, 2019. – С.33-47.
 • Кройтор А. Особливості розв’язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах(на прикладі Молдови, Грузії, України) / А. Кройтор, Ю. Завгородня, А. Пехник. // Актуальні проблеми політики. – 2019. – №64. – С. 118–132.
 • Кройтор А.В. Політичний акціонізм як форма мистецького вираження політичного процесу/ Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 24 – Одеса, 2019. – С. 24-33. DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i24.886
 • Кройтор А. Ідеологічні особливості партійної палітри сучасної України: аналіз програм вітчизняних парламентських партій / А. Кройтор. // SPACE/Society, Politics, Administration in Central Europe. – 2019. – №11. – С. 11–20.
 • Кройтор А.В. Ідеології парламентських партій України /А.В. Кройтор// Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2020 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1/ відп. ред.. М.Р. Аракелян. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 229-232.
 • Кройтор А.В. Технології маніпуляції у конструюванні порядку денного /А.В. Кройтор// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 62– Одеса, 2018. – С.36-44.
 • Кройтор А.В. Криза політичного транзиту в Україні /А.В. Кройтор// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 61– Одеса, 2018. – С.215-226.
 • Кройтор А. Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19 / А. Кройтор, А. Пехнік, Ю. Завгородня. // Актуальні проблеми політики. – 2021. – №67. – С. 27–33.
 • Ніколаєва М., Кройтор А. Авторитарні звороти у процесі демократизації України. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. № 38.
 • Кройтор А., Кольцов М. Виклики демократизації України у процесі європейської інтеграції під час російсько-української війни. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. № 39. С. 170–176. 
 • Кройтор А. Роль консолідації еліти в процесі демократичного транзиту в Україні. Актуальні проблеми політики. 2023. № 71. С. 126–135. URL: http://app.nuoua.od.ua/archive/71_2023/71_2023.pdf#page=126

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:

 • офіційний опонент на дисертацію Груєвої Олександри Валеріївни «Політичний акціонізм: поняття, форми, досвід використання у політичному процесі», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (29 листопада 2019р. спеціалізована вчена рада - Д 41.053.06 Державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)
 • офіційний опонент на дисертацію Мішина Сергія Івановича «Реформування системи місцевого самоврядування в Україні, як умова демократичних змін», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – політологія, в галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки (21.01.2022р. засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.086.064 Національного університету «Одеська юридична академія». Наказ МОН № 1352 від 10.12.2021р).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ.

 1. Кройтор А.В. Ідеології парламентських партій України /А.В. Кройтор// Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2020 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1/ відп. ред.. М.Р. Аракелян. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 229-232.
 2. Кройтор А.В. Громадянська та політична освіта як складові політичної соціалізації в умовах демократизації/А.В. Кройтор// Педагогічна наука у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 травня 2019 р.). – Одеса: Одеська академія непереривної освіти Одеської обласної ради , 2019. – С.47-50.
 3. Кройтор А.В. Технології інформаційного впливу на формування громадської думки /А.В. Кройтор// Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2018 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1/ відп. ред.. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 224-227.
 4. Кройтор А.В. Партійні системи України та Республіки Молдова: порівняльний аналіз/А.В. Кройтор//Транскордонне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення». Кишинеу, 17 жовтня 2018 року, Одеса, 19 жовтня 2018 року. – Одеса, 2018. С. 60-63
 5. Яковлев Д.В., Кройтор А.В. Історія вибору та вибір історії. Релігійний вибір Києва у підручника історії України // Регіональна політика: історія, політико правові засади, архітектура, урбаністика[зб.наук.пр.] Вип. IVМіжнародна науково-практична конференція (Київ, 23 листопада 2018 р.). – Київ-Тернопіль: «Бескиди» 2018. – С. 38-44.
 6. Кройтор А.В. Політичні технології як засіб конструювання політичної реальності// Сучасні політичні процеси: Глобальний та національний виміри. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 вересня 2018 р. Одеса 2018р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/10828
 7. Кройтор А.В. Особливості політичного транзиту в Україні/А.В. Кройтор// Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1/ відп. ред.. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 227-230.
 8. Кройтор А., Пехнік А. Розуміння та суттєві фактори політичного ризику. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України): 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. С. 172 – 175.
 9. Кройтор А. Публічна дипломатія російської федерації як складова гібридної війни проти України / А. Кройтор // Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри : матеріали II Міжнар. наук-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2022 р.) [Електронний ресурс] / МОН України, Нац ун-т «Одес. юрид. акад.» – Одеса. – 2022. – С. 46-53. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/18078
 10. Кройтор А. В. Демократичний транзит в умовах глобальної кризи демократії та війни РФ проти України/ А. Кройтор //Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – С. 37-40. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco/Conference_ONU_MEV_2022.pdf

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Одеський національний університет імені І.І.Мечникова кафедра політології 28.09.2020 – 30.11.2020 р., 180 годин наказ №1761-18, від 25.09.20. На підставі договору про стажування, направлення науково-педагогічного працівника.
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальна відповідальність людства в контексті аксіологічних трансформацій». Сертифікат № 1056 від 20 вересня 2023 року, 15 годин. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
 • Успішно пройдено курс «Цифрові інструменти Google для освіти» Сертифікат № GDTfE-08-Б-04473 6-19 березня 2023 рік (30 академічних годин/1 кредит ects). ТОВ «Академія цифрового розвитку» ідентифікаційний код юридичної особи 43109490 код квед 85.59 інші види освіти, н. В. І. У. (основний)

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top