Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

ДИСЦИПЛІНИ

 • Кафедра історії та світової політики

  • Взаємодія з органами державної влади,
  • Країнознавство,
  • Історія зарубіжних політичних вчень,
  • Всесвітня історія Нового та Новітнього часу,
  • Тоталітарні політичні режими,
  • Політична географія,
  • Вибори та виборчі системи,
  • Теорія та історія міжнародних відносин,
  • Історія та теорія політичних партій,
  • Основи геополітики,
  • Політика і права людини,
  • Державне управління та місцеве самоврядування,
  • Теорія міжнародних відносин,
  • Міжнародні відносини та світова політика,
  • Зовнішня політика України,
  • Дипломатична і консульська служба,
  • ООН і міжнародні організації,
  • Ліберальна думка ХХ століття,
  • Методика викладання суспільно-політичних дисциплін,
  • Методика викладання політичних наук у ЗВО.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин

  Кафедра міжнародних економічних відносин:

  Курси, що викладаються англійською мовою:

  • Міжнародні економічні відносини (Семестр:V.),
  • Управління міжнародними портфельними інвестиціями.

  Спецкурси:

  • Роль інновацій у розвитку міжнародних економічних відносин,
  • Динаміка світової торгівлі в умовах глобальних дисбалансів,
  • Міжнародне інвестиційне бізнес-планування,
  • Валютно-фінансові умови розвитку світової торгівлі,
  • Міжнародний рух фінансових ресурсів,
  • Кластери у світовій економіці,
  • Спільні підприємства та регіональна промислова політика в світовій економіці,
  • Фінансові аспекти світового ринку праці,
  • Теорія валютного курсу,
  • Теорія колективних і міжнародних валют,
  • Міжнародний банківський менеджмент,
  • Особливості інституціонального аналізу економіки.

  Загальні курси:

  • Фінанси,
  • Кредит і банківська справа,
  • Світова економіка,
  • Міжнародні економічні організації,
  • Міжнародні економічні відносини,
  • Інформаційно-аналітична діяльність,
  • Міжнародні валютно-кредитні відносини,
  • Стратегії підприємств на міжнародних ринках,
  • Світові фінанси,
  • Міжнародна мікроекономіка,
  • Фірма в міжнародних ринкових структурах,
  • Теорія галузевої конкуренції,
  • Актуальні проблеми теорії міжнародних економічних відносин,
  • Транснаціональні корпорації,
  • Податки в міжнародній економіці,
  • Теорія економічного аналізу,
  • Основи економічної теорії,
  • Корпоративне управління,
  • Проблеми економічної інтеграції.

  Кафедра політології:

  • Політичні еліти і лідерство,
  • Цивілізація як середовище політогенезу,
  • Сучасна зарубіжна політологія,
  • Політична антропологія,
  • Міжнародні організації,
  • Політична конфліктологія,
  • Політична модернізація і транзитивні процеси,
  • Теорії влади,
  • Е - технології в політичному процесі,
  • Основні теорії демократії,
  • Загальна теорія політики,
  • Партійна система України,
  • Політичне прогнозування,
  • Політичний менеджмент

Дисципліни вільного вибору здобувачами вищої освіти

Інструкція щодо порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін на кафедрі політології факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Вибір освітніх компонентів (дисциплін) здобувачами вищої освіти спеціальності 052 Політологія здійснюється відповідно до чинного “Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОНУ імені І.І. Мечникова” (затверджено рішенням Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова від 17.12.2019 р., протокол №4).

Здобувачі вищої освіти мають право обирати вибіркові навчальні дисципліни, що спрямовані на формування окремих компетентностей, обсягом не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС відповідної освітньої програми. Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює в процесі формування індивідуального плану у межах, передбачених відповідною освітньою програмою. Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти, є обов’язковими для вивчення.

З метою формування у здобувачів 1 та 2 рівнів вищої освіти професійних компетентностей, кафедрою політології запропоновані блоки дисциплін на відповідний семестр. З кожного із блоків здобувач має право обрати одну дисципліну, яка фіксується в його індивідуальному плані. Заява щодо вибору освітніх компонентів здобувача зберігається в деканаті протягом всього періоду його навчання.

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із переліком вибіркових освітніх компонентів здійснюється на початку семестру (не пізніше 15 вересня в першому семестрі або 15 березня у другому семестрі), під час якого заплановане їх вивчення. Обов'язковою є презентація викладачами-предметниками дисциплін, що плануються ними до читання.

Мінімальна чисельність здобувачів вищої освіти, включених до групи вивчення вибіркової компоненти, визначається керівництвом університету щорічно.

Вибір освітніх компонентів для здобувачів 3 рівня вищої освіти здійснюється відповідно до чинного “Положення” з урахуванням особливостей навчальних планів та освітніх програм попередніх рівнів освіти, теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти тощо.

На початку кожного з років навчання, здобувач вищої освіти обирає з переліку дисциплін, передбачених Навчальним планом спеціальності бажані дисципліни. Крім того, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та чинного Положення ОНУ імені І.І.Мечникова, здобувач має право обрати дисципліни з інших ОНП, які реалізуються на спеціальностях факультету, зокрема, та університету в цілому. Обрані дисципліни аспірант своєю рукою записує до індивідуального плану підготовки, який затверджується рішенням кафедри і Вченої ради факультету. На основі цієї інформації, поданої до відділу аспірантури та докторантури ОНУ імені І.І. Мечникова, комплектуються академічні групи на поточний навчальний рік.

 • Спеціальність 052 Політологія

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 052 Політологія 1 (бакалаврського) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Міграційна політика ЄС/Державна міграційна політика/Політична лімологія 5 4 Залік
  Виборчі системи сучасності: компаративний аналіз /Виборчі технології і психологія електоральної поведінки /Теорія політичного вибору і практика виборчого процесу 5 5 Залік
  Український парламентаризм /Парламентаризм в країнах Південно-Східної Європи /Парламентські системи країн Східно-Азійського регіону 5 3 Іспит
  Релігієзнавство /Етика ХХІ століття /Основи герменевтики 3 2 Залік
  Психологія /Психологія особи /Психологія емоцій 3 2 Іспит
  Соціальна психологія /Психологія міжособистісної взаємодії /Психологія мас 3 3 Залік
  Логіка /Риторика /Теорія аргументації 2 4 Залік
  Соціалізм ХХІ ст.: тенденції і проблеми /Консервативний стиль політичного мислення /Політика і права людини 5 6 Залік
  Правознавство /Основи договірного права України /Основи деліктного права України 4 5 Іспит
  Геополітика /Сучасні процеси країно-утворення: порівняльний аналіз /Регіональні процеси світової політики 5 7 Іспит
  Політична географія /Електоральна географія /Країнознавство 5 2 Залік
  Зовнішня політика України /Національні інтереси та національна безпека України /Україна у світовій спільноті 5 8 Залік
  Паблік Рілейшінз /Копірайтінг: ПР-текст /Управління політичним іміджем та репутацією 3 5 Залік
  Міжнародне право /Міжнародне кримінальне право /Міжнародно-правові аспекти державності 3 7 Залік
  Сучасні теорії демократії /Основи демократії /Демократичні інститути та процеси 4 8 Іспит
  Всього кредитів ECTS 60

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 052 Політологія 2 (магістерського) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Цивілізація як середовище політогенезу/ Поліакторність та проблеми глобального управління в ХХІ столітті/Мегатренди та глобальні проблеми Сучасності 5 1 Іспит
  Політика та сучасна цифрова комунікація/Інформаційні кампанії в політиці/Комунікативні технології транснаціональних корпорацій 4,5 1 Залік
  Політичні та соціальні технології/Технологічні виклики політичним інститутам в умовах цифрових трансформацій/Технології кольорових революцій 5 3 Іспит
  ЄС та його політичні інститути/Концепції європейської інтеграції/Проблеми інтеграції та дезінтеграції в сучасній Європі 4,5 3 Залік
  Політична міфологія/Політика пам'яті: теорія і практика творення/Великі ліберали хх — ххі стліть 5 2 Залік
  Всього кредитів ECTS 24

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 052 Політологія 3 (доктор філософії) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Зовнішня політика США/ Основи політичної глобалістики 3 1 Залік
  Світова політика та міжнародні відносини ХХ – ХХI ст. /Цивілізація як середовище політогенезу 3 2 Залік
  Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни /Президентство в Україні 3 2 Залік
  Системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії/ Український парламентаризм / Педагогіка вищої школи 3 2 Залік
  Всього кредитів ECTS 12

Інструкція щодо порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова

Вибір освітніх компонентів (дисциплін) здобувачами вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини здійснюється відповідно до чинного “Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОНУ імені І.І. Мечникова” (затверджено рішенням Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова від 17.12.2019 р., протокол №4).

Здобувачі вищої освіти мають право обирати вибіркові навчальні дисципліни, що спрямовані на формування окремих компетентностей, обсягом не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС відповідної освітньої програми. Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює в процесі формування індивідуального плану у межах, передбачених відповідною освітньою програмою. Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти, є обов’язковими для вивчення.

З метою формування у здобувачів 1 та 2 рівнів вищої освіти професійних компетентностей, кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин запропоновані блоки дисциплін на відповідний семестр. З кожного із блоків здобувач має право обрати одну дисципліну, яка фіксується в його індивідуальному плані. Заява щодо вибору освітніх компонентів здобувача зберігається в деканаті протягом всього періоду його навчання.

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із переліком вибіркових освітніх компонентів здійснюється на початку семестру (не пізніше 15 вересня в першому семестрі або 15 березня у другому семестрі), під час якого заплановане їх вивчення. Обов'язковою є презентація викладачами-предметниками дисциплін, що плануються ними до читання.

Мінімальна чисельність здобувачів вищої освіти, включених до групи вивчення вибіркової компоненти, визначається керівництвом університету щорічно.

Вибір освітніх компонентів для здобувачів 3 рівня вищої освіти здійснюється відповідно до чинного “Положення” з урахуванням особливостей навчальних планів та освітніх програм попередніх рівнів освіти, теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти тощо.

На початку кожного з років навчання, здобувач вищої освіти обирає з переліку дисциплін, передбачених Навчальним планом спеціальності бажані дисципліни. Крім того, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та чинного Положення ОНУ імені І.І.Мечникова, здобувач має право обрати дисципліни з інших ОНП, які реалізуються на спеціальностях факультету, зокрема, та університету в цілому. Обрані дисципліни аспірант своєю рукою записує до індивідуального плану підготовки, який затверджується рішенням кафедри і Вченої ради факультету. На основі цієї інформації, поданої до відділу аспірантури та докторантури ОНУ імені І.І. Мечникова, комплектуються академічні групи на поточний навчальний рік.

 • Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (Бакалавр)

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

  1 (бакалаврського) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Друга іноземна мова: німецька / французька / грецька 3 2 іспит
  Інформаційно-аналітична діяльність у МЕВ / Інформаційне забезпечення МЕВ / Розвиток інформаційного бізнесу в Україні 3 3 залік
  Друга іноземна мова: німецька / французька / грецька 4 3 залік
  Теорія ймовірності і матстастики / Міжнародна інформація / Математика для економістів 3.5 4 залік
  Друга іноземна мова: німецька / французька / грецька 4 4 залік
  Дипломатична та консульська служба / Міграційна політика ЄС / Політична лімологія 3 5 залік
  Друга іноземна мова: німецька / французька / іспанська 4 5 залік
  Фінанси міжнародних корпорацій / Міжнародні стандарти фінансової звітності / Податки і збори в Україні 3 6 іспит
  Друга іноземна мова: німецька / французька / іспанська 4 6 залік
  Міжнародні відносини та світова політика / Теорія міжнародних відносин / Політика європейської інтеграції 3.5 6 залік
  Україна у світовій спільноті / Зовнішня політика України / Національні інтереси та національна безпека України 3 7 залік
  Друга іноземна мова: німецька / французька / іспанська 3 7 іспит
  Сучасні методи досліджень у МЕВ / Основи аналізу даних у МЕВ / Програмні засоби статистичного аналізу даних 3 7 залік
  Практикум з міжнародних фінансів / Фінансове моделювання / Оцінка вартості компанії 3 7 залік
  Міжнародні економічні організації /Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу і України / Міграційні процеси у світовому господарстві 3 8 залік
  Інвестиційні стратегії спільних підприємств / Економічні аспекти глобалізації / Кластерні мережі та їх фінансова архітектура 3 8 залік
  Національні інноваційні системи / Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу / Стандарти етики 3 8 залік
  Теорія організацій/Ек.-мат. моделювання світогосп. процесів/ Міжнародна інноваційна діяльність 3 8 іспит
  Практикум з глобальних проблем МЕВ / Міжнародний маркетинг / Практикум з міжнародної торгівлі 3 8 залік
  Всього кредитів ECTS 62
 • Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (Магістр)

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

  2 (магістерського) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Транснаціоналізація світового простору / Стратегія міжнародного інвестування / Сучасні ТНК 3 1 іспит
  Валютно-фінансова інтеграція ЄС / Інтеграція країн Латинської Америки / Інтеграція країн Північної Америки 3 1 іспит
  Теорія міжнародного конфлікту / Сучасна теорія міжнародних відносин / Історія міжнародних відносин 3 2 залік
  Науково-педагогічний практикум / Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів: європейська практика та уроки для України / Вплив міжнародної міграції на економічний розвиток країн 4 2 іспит
  Системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії / Системні трансформації країн Латинської Америки / Системні трансформації країн Азії 3 2 залік
  Практикум з проблем відкритої економіки / Практикум з валютного курсоутворення / Моделювання валютних курсів 3 3 залік
  Практикум з проблем зовнішньоеком. політики / Практикум з регулювання міжнародної торгівлі / Практикум з проблем економічної безпеки 3 3 залік
  Практикум з проблем європейської інтеграції / Практикум з проблем вал.-фін. інтеграції країн зони євро / Теорії боргових криз 3 3 залік
  Практикум з глобальних економічних проблем / Практикум з проблем державного боргу розвинутих країн / Практикум з проблем зовнішніх боргів країн, що розвиваються 3 3 залік
  Практикум з аналізу міграції та ринку праці країн ЄС / Практикум з аналізу міграції та ринку праці країн Північної Америки / Практикум з аналізу міграції та ринку праці пострадянських країн 3 3 іспит
  Всього кредитів ECTS 31
 • Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (PhD)

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

  3 (доктора філософії) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Кластері мережі у світовому бізнесі / Світовий інвестиційний процес / Сучасна теорія спільних підприємств 3 1 залік
  Економічні стратегії у глобальній економіці / Світовий ринок цінних паперів / Стратегії розвитку у відкритій економіці 3 1 залік
  Теорія інституційних змін / Інституційні зміни у світовому господарстві / Теорія інституцій 3 2 залік
  Глобальні стратегії світового економічного розвитку / Фінансіалізація світового економічного розвитку / Соціально-економічні наслідки міжнародних потоків міграції та біженців у Європейський Союз та Україні 3 2 залік
  Всього кредитів ECTS 12
 • Перелік вибіркових дисциплін ОНП PhD, 2020

  Перелік вибіркових освітніх компонент освітньо-наукової програми “Міжнародні економічні відносини ”, 2020 рік вступу

   Компонент освітньо-наукової програмиКількість кредитівФорма підсумкового контролюРік навчання
  12
  ВБ 1.1 Педагогіка вищої школи 3 Залік   +
  ВБ 1.2 Психологія ефективного управління часом
  ВБ 1.3 Інтернаціоналізація освітньо- наукової діяльності
  ВБ 1.4 Методи статистичної обробки даних
  ВБ 2.1 Кластерні мережі у світовому бізнесі 3 Залік +  
  ВБ 2.2 Світовий інвестиційний процес
  ВБ 2.3 Сучасна теорія спільних підприємств
  ВБ 3.1 Економічні стратегії у глобальній економіці 3 Залік +  
  ВБ 3.2 Світовий ринок цінних паперів
  ВБ 3.3 Стратегії розвитку у відкритій економіці
  ВБ 4.1 Теорія інституційних змін 3 Залік   +
  ВБ 4.2 Інституційні зміни у світовому господарстві
  ВБ 4.3 Теорія інституцій
  ВБ 5.1 Глобальні стратегії світового економічного розвитку 3 Залік   +
  ВБ 5.2 Фінансіалізація світового економічного розвитку
  ВБ 5.3 Соціально-економічні наслідки міжнародних потоків міграції та біженців у Європейський Союз та Україні
    Усього за циклом 15      
 • Спеціальність 291 Міжнародні відносини (Бакалавр)

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 1 (бакалаврського) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Китайська мова / Турецька мова / Грецька мова / Японська мова / Арабська мова 28 1,2,3,4 Залік, Іспит
  Політологія / Релігієзнавство / Психологія 3 2 Залік
  Історія української культури / Соціологія / Інформатика 3 3 Залік
  Міжнародні організації / Міжнародні економічні відносини / Політична антропологія 3 3 Іспит
  Історія країн Європи та Америки / Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки / Сучасна зарубіжна політологія 11 3,4 Залік, Іспит
  Історія країн Європи та Америки / Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки / Сучасна зарубіжна політологія 3 5 Іспит
  Соціологія міжнародних відносин / Політична конфліктологія / Політичне прогнозування 3 6 Залік
  Теорія та історія європейської інтеграції / Міжнародні економічні відносини / Етнополітологія / 3 7 Залік
  Зовнішньополітична системологія Чорноморського регіону / Політичні комунікації / Транснаціональні корпорації 3 7 Залік
  Всього кредитів ECTS 60
 • Спеціальність 291 Міжнародні відносини (Магістр)

  Перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 2 (магістерського) рівня

  Назва освітніх компонентівКредитиСеместрФорма контролю
  Китайська мова / Турецька мова / Грецька мова / Японська мова / Арабська мова 12,5 1, 2 Залік, Іспит
  Соціологічні методи в дослідженні МВ / Філософія політики / Політична культура та ідеологія 3 2 Залік
  Країни Латинської Америки у світовій політиці / Політичні інститути та процеси в Україні / Проблеми економічної інтеграції 3 2 Іспит
  Ядерний чинник у глобальній політиці / Політична міфологія / Інтелектуальна власність 3 3 Залік
  Росія у глобальній та регіональній політиці / Політичні та соціальні технології / Комунікативні технології транснаціональних корпорацій 3 3 Залік
  Всього кредитів ECTS 24,5

Напрямки та теми дипломних проектів

 • Напрямки та теми дипломних проектів

  Напрямки дипломних проектів спеціальності 292. Міжнародні економічні відносини:

  Визначення показників стійкого розвитку національних економік; Оцінка економічної стійкості країн, що розвиваються, та промислово-розвинутих країн, оцінка стійкості світового господарства.

  Основними напрямами наукових робіт на Кафедрі Міжнародних економічних відносин є:

  розвиток національних фінансових систем, зовнішній борг, корекція платіжного балансу, обсяги прямих іноземних інвестицій, міжнародні фінансові ринки, міжнародна торгівля і міграція, міжнародна економічна інтеграція, економічна інтеграція ЄС і економіка ЄС, міжнародна конкуренція і міжнародна конкурентоспроможність країн, розвиток ринкових структур і стратегії українських компаній на міжнародних ринках, інновації в міжнародних економічних відносинах.

  Напрямки дипломних проектів Кафедри політології: Основні соціальні функції культури; Нові соціальні рухи як стимул досліджень в області політичної культури; Західна культурна парадигма та її вплив на політичну сферу сучасного світу; Лінійно-прогресистське розуміння історії: від біблійних пророків до теоретиків постіндустріалізму; Соціокультурні суперечності Заходу в ХХІ столітті; О. Шпенглер про античний і новоєвропейський типи культур; Проблема «фаустовскої людини» в постіндустріальному світі; «Постструктуралізм», «постіндустріалізм», «постмодерн», «інформаційна цивілізація» як індикатори сучасної політичної реальності і культури; Агональна культура античності та її вплив на світову політичну історію; Античний поліс, як епіцентр формування демократичної політичної культури, Платон і Аристотель про культурні фактори ефективної політики; Еллінська демократія і Римська республіка: спільне та відмінне в соціокультурних підставах; Крах античної цивілізації; Християнство, як основа політичної культури Середньовіччя; Роль Ренесансу в формуванні політичної культури Нового часу; Протестантизм, як перетворювач соціокультурних основ західного світу; Епоха «Просвітництва» – каталізатор ментальних та політичних революцій;

  Новий час: початок ери ідеологій; Традиційно-ліберальна, плебісцитарна, плюралістична, партисипаторна концепції політичного устрою та політичної культури;

  ХХІ століття: криза парадигми «Просвітництва», пошук нових соціокультурних підстав політики; Криза Західного мультикультурного суспільства у контексті цивілізаційного підходу; Бікамералізм в пострадянських державах: порівняльний аналіз; Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на становлення парламентаризму в Україні;

  Становлення парламентаризму в постсоціалістичних країнах: порівняльний аналіз (держави – за вибором студента); Партійне представництво у Верховній Раді України: порівняльний аналіз його еволюції у постсоціалістичний період; Люстрація як синдром посткомуністичного розвитку: зарубіжна та українська практика; Маркетингові засоби сучасної політичної комунікації (порівняльний аналіз); Сучасний політичний іміджмейкінг: теорія і практика; Символічний ресурс та його значення у реляційних концепціях влади (Г.Лассуелл, П. Бурд`є, М. Фуко); «Маса та влада» в концепції Е. Каннеті та її значення для сучасної політики; Раціоналізація сучасної політики у контексті теорії ігор; Римський клуб та його внесок у розвиток політичної прогностики; Політичне прогнозування в сучасній Україні: проблеми та перспективи; Експертні методи політичного прогнозування: характерні риси та особливості застосування; Центри політичного аналізу та прогнозування в Україні як осередки формування експертного середовища: проблеми та перспективи розвитку; Футурологія, як наука про майбутнє: історія виникнення, основні напрями та перспективи розвитку; Символічний ресурс політики розвинених країн Заходу і Сходу (порівняльний аналіз); Вплив архетипів національної культури на сприйняття образу влади: теоретичний та практичний аспекти; Політичні актори у демократичних транзитах: стратегії та моделі взаємодії; «Пактова» модель переходу до демократії: умови, варіанти та результати; Політичні конфлікти в сучасній Україні: основні причини, типи і динаміка; Кризовий синдром модернізації в Україні та її вплив на політичну динаміку;

  Інновація та імітація, як механізми політичних змін: випадок України; Соціокультурні передумови демократичних транзитів: теорія та пострадянська політична реальність; Політичні революції в епоху постмодерна: причини, специфічні риси, форми прояву; Феномен пост-авторитарних переходів і «нового авторитаризму» у сучасних теорія демократизації; Миротворчість, як засіб врегулювання політичних конфліктів: умови ефективного застосування; Харизматичне політичне лідерство: сутність феномену та його практичний прояв; Політична еліта як суб’єкт процесу демократизації: теорія та східноєвропейська практика; Тоталітарне панування: особистісні ресурси, культурний бекграунд; «Клани» української еліти в боротьбі за владу: ретроспекція 20 років; Архітектура та містобудування, як простір та засіб політики: зарубіжний досвід, вітчизняні реалії; Трайбалізм як системне явище у вимірі сучасної політичної взаємодії; Антропологічний підхід до дослідження політичних процесів у пострадянських країнах;

  Корупція, хабарництво та протекціонізм, як механізми сучасної політичної поведінки; Авторитарний політичний режим - еволюція в умовах глобалізаційних змін та демократизації; Технологія політичного патронажу, як інструмент та формат владного впливу; Політичний консалтинг в Україні: специфіка, проблемні аспекти розвитку та інновації; Негативна політична реклама в Україні: специфіка та ефективність; Політична маргіналізація в умовах різкої зміни парадигми модернізації сучасного суспільства; Політичний ризик від теорії до практики: особливості концептуалізації, аналізу та прогнозування; Інформаційно-аналітичний продукт у вимірі прикладних політичних досліджень; Політичний аналіз та його специфіка у дослідницькій роботі; Методологія політичної науки - специфіка теоретичного та практичного застосування у дослідженні; Політичний моніторинг, як інструмент управління соціально-політичними процесами; Стратегія маркетингового дослідження політичного ринку в умовах соціальної кризи; Сучасний політичний режим як аналітична проблема: особливості концептуалізації та практичний вимір; «Чорний лебідь», як вимір дослідження політичної випадковості та ризику; Просторово-аналітична концепція у розгляді політичної функції соціальної структури.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top