Дисципліни

Кафедра історії та світової політики:

Взаємодія з органами державної влади, Країнознавство, Історія зарубіжних політичних вчень, Всесвітня історія Нового та Новітнього часу, Тоталітарні політичні режими, Політична географія, Вибори та виборчі системи, Теорія та історія міжнародних відносин, Історія та теорія політичних партій, Основи геополітики, Політика і права людини, Державне управління та місцеве самоврядування, Теорія міжнародних відносин, Міжнародні відносини та світова політика, Зовнішня політика України, Дипломатична і консульська служба, ООН і міжнародні організації, Ліберальна думка ХХ століття, Методика викладання суспільно-політичних дисциплін, Методика викладання політичних наук у ЗВО.

Кафедра міжнародних економічних відносин:

Курси, що викладаються англійською мовою: Міжнародні економічні відносини   (Семестр: V.), Управління міжнародними портфельними інвестиціями.

Спецкурси: Роль інновацій у розвитку міжнародних економічних відносин, Динаміка світової торгівлі в умовах глобальних дисбалансів, Міжнародне інвестиційне бізнес-планування, Валютно-фінансові умови розвитку світової торгівлі, Міжнародний рух фінансових ресурсів, Кластери у світовій економіці, Спільні підприємства та регіональна промислова політика в світовій економіці, Фінансові аспекти світового ринку праці, Теорія валютного курсу, Теорія колективних і міжнародних валют, Міжнародний банківський менеджмент, Особливості інституціонального аналізу економіки.

Загальні курси: Фінанси, Кредит і банківська справа, Світова економіка, Міжнародні економічні організації, Міжнародні економічні відносини, Інформаційно-аналітична діяльність, Міжнародні валютно-кредитні відносини, Стратегії підприємств на міжнародних ринках, Світові фінанси, Міжнародна мікроекономіка, Фірма в міжнародних ринкових структурах, Теорія галузевої конкуренції, Актуальні проблеми теорії міжнародних економічних відносин, Транснаціональні корпорації, Податки в міжнародній економіці, Теорія економічного аналізу, Основи економічної теорії, Корпоративне управління, Проблеми економічної інтеграції.

(http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/imem-world-eco/cours)

Кафедра політології:

Політичні еліти і лідерство, Цивілізація як середовище політогенезу, Сучасна зарубіжна політологія, Політична антропологія, Міжнародні організації, Політична конфліктологія, Політична модернізація і транзитивні процеси, Теорії влади, Е - технології в політичному процесі, Основні теорії демократії, Загальна теорія політики, Партійна система України, Політичне прогнозування, Політичний менеджмент

 

Напрямки та теми дипломних проектів

Напрямки дипломних проектів спеціальності 292. Міжнародні економічні відносини: Визначення показників стійкого розвитку національних економік; Оцінка економічної стійкості країн, що розвиваються, та промислово-розвинутих країн, оцінка стійкості світового господарства.

Основними напрямами наукових робіт на Кафедрі Міжнародних економічних відносин є: 
розвиток національних фінансових систем, зовнішній борг, корекція платіжного балансу, обсяги прямих іноземних інвестицій, міжнародні фінансові ринки,
міжнародна торгівля і міграція, міжнародна економічна інтеграція, економічна інтеграція ЄС і економіка ЄС, міжнародна конкуренція і міжнародна конкурентоспроможність країн, розвиток ринкових структур і стратегії українських компаній на міжнародних ринках,
інновації в міжнародних економічних відносинах.

Напрямки дипломних проектів Кафедри політології: Основні соціальні функції культури; Нові соціальні рухи як стимул досліджень в області політичної культури;
Західна культурна парадигма та її вплив на політичну сферу сучасного світу; Лінійно-прогресистське розуміння історії: від біблійних пророків до теоретиків
постіндустріалізму; Соціокультурні суперечності Заходу в ХХІ столітті; О. Шпенглер про античний і новоєвропейський типи культур; Проблема «фаустовскої людини» в постіндустріальному світі; «Постструктуралізм», «постіндустріалізм», «постмодерн», «інформаційна цивілізація» як індикатори сучасної політичної реальності і культури; Агональна культура античності та її вплив на світову політичну історію; Античний поліс, як епіцентр формування демократичної політичної культури, Платон і Аристотель про культурні фактори ефективної політики; Еллінська демократія і Римська республіка: спільне та відмінне в соціокультурних підставах; Крах античної цивілізації; Християнство, як основа політичної культури Середньовіччя; Роль Ренесансу в формуванні політичної культури Нового часу; Протестантизм, як перетворювач соціокультурних основ західного світу; Епоха «Просвітництва» – каталізатор ментальних та політичних революцій;
Новий час: початок ери ідеологій; Традиційно-ліберальна, плебісцитарна, плюралістична, партисипаторна концепції політичного устрою та політичної культури;
ХХІ століття: криза парадигми «Просвітництва», пошук нових соціокультурних підстав політики; Криза Західного мультикультурного суспільства у контексті цивілізаційного
підходу; Бікамералізм в пострадянських державах: порівняльний аналіз; Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на становлення парламентаризму в Україні;
Становлення парламентаризму в постсоціалістичних країнах: порівняльний аналіз (держави – за вибором студента); Партійне представництво у Верховній Раді України: порівняльний аналіз його еволюції у постсоціалістичний період; Люстрація як синдром посткомуністичного розвитку: зарубіжна та українська практика;
Маркетингові засоби сучасної політичної комунікації (порівняльний аналіз); Сучасний політичний іміджмейкінг: теорія і практика; Символічний ресурс та його значення у реляційних концепціях влади (Г.Лассуелл, П. Бурд`є, М. Фуко); «Маса та влада» в концепції Е. Каннеті та її значення для сучасної політики; Раціоналізація сучасної політики у контексті теорії ігор; Римський клуб та його внесок у розвиток політичної прогностики; Політичне прогнозування в сучасній Україні: проблеми та перспективи;
Експертні методи політичного прогнозування: характерні риси та особливості застосування; Центри політичного аналізу та прогнозування в Україні як осередки
формування експертного середовища: проблеми та перспективи розвитку; Футурологія, як наука про майбутнє: історія виникнення, основні напрями та
перспективи розвитку; Символічний ресурс політики розвинених країн Заходу і Сходу (порівняльний аналіз); Вплив архетипів національної культури на сприйняття образу влади: теоретичний та практичний аспекти; Політичні актори у демократичних транзитах: стратегії та моделі взаємодії; «Пактова» модель переходу до демократії: умови, варіанти та результати; Політичні конфлікти в сучасній Україні: основні причини, типи і динаміка; Кризовий синдром модернізації в Україні та її вплив на політичну динаміку;
Інновація та імітація, як механізми політичних змін: випадок України; Соціокультурні передумови демократичних транзитів: теорія та пострадянська
політична реальність; Політичні революції в епоху постмодерна: причини, специфічні риси, форми прояву; Феномен пост-авторитарних переходів і «нового авторитаризму» у сучасних теорія демократизації; Миротворчість, як засіб врегулювання політичних конфліктів: умови ефективного застосування; Харизматичне політичне лідерство: сутність феномену та його практичний прояв; Політична еліта як суб’єкт процесу демократизації: теорія та східноєвропейська практика; Тоталітарне панування: особистісні ресурси, культурний бекграунд; «Клани» української еліти в боротьбі за владу: ретроспекція 20 років; Архітектура та містобудування, як простір та засіб політики: зарубіжний досвід,
вітчизняні реалії; Трайбалізм як системне явище у вимірі сучасної політичної взаємодії; Антропологічний підхід до дослідження політичних процесів у пострадянських країнах;
Корупція, хабарництво та протекціонізм, як механізми сучасної політичної поведінки; Авторитарний політичний режим - еволюція в умовах глобалізаційних змін та демократизації; Технологія політичного патронажу, як інструмент та формат владного впливу; Політичний консалтинг в Україні: специфіка, проблемні аспекти розвитку та інновації; Негативна політична реклама в Україні: специфіка та ефективність; Політична маргіналізація в умовах різкої зміни парадигми модернізації сучасного суспільства; Політичний ризик від теорії до практики: особливості концептуалізації, аналізу та прогнозування; Інформаційно-аналітичний продукт у вимірі прикладних політичних досліджень; Політичний аналіз та його специфіка у дослідницькій роботі; Методологія політичної науки - специфіка теоретичного та практичного застосування у дослідженні; Політичний моніторинг, як інструмент управління соціально-політичними процесами; Стратегія маркетингового дослідження політичного ринку в умовах соціальної кризи; Сучасний політичний режим як аналітична проблема: особливості концептуалізації та практичний вимір; «Чорний лебідь», як вимір дослідження політичної випадковості та ризику; Просторово-аналітична концепція у розгляді політичної функції соціальної структури.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dabdd23656832270690181571544355
title_5dabdd236586710295012461571544355
title_5dabdd236597c17321381281571544355
title_5dabdd2365a8e10512494331571544355
Top