Ніколаєва Майя Іванівна

Ніколаєва Майя Іванівна - кандидат політичних наук, доцент

Перший проректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри політології (за сумісництвом)

 

Телефон: +38 (048) 731-74-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Спеціальність та кваліфікація за дипломом:

Вища освіта – диплом спеціаліста. Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1996, спеціальність – політологія, кваліфікація за дипломом – політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін

2 вища освіта - диплом бакалавра. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2020, за напрямом підготовки «Правознавство»

Кандидат політичних наук з 2003 р.

Тема дисертації: «Політична система сучасної України: процеси інституціональних змін і стабілізації»

Вчене звання доцента по кафедрі історії та світової політики з 2015 р.

ORCID ID

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

 • З 2008 по 2020 рік участь в роботі комітету освіти міжнародної організації «Association of Bulgarians around the world» (м.Варна, Болгария)
 • Членство в громадській організації “Конгрес болгар України” (з 2007 р.)
 • Членство в Асоціації юристів України (рішення №626/09/22 від 06.09.2022 р.).
 • Членство в Українській асоціації європейських студій (з 2023 р.)

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Сучасні тенденції розвитку світового політичного процесу; міжнародні інтеграційні процеси; участь України в міжнародних інтеграційних угрупуваннях, її взаємодія з міжнародними організаціями; політична трансформація сучасного українського суспільства; інституціональна складова політичної системи суспільства, реформування політичної системи та інституціональні перетворення в країні; вивчення політичних процесів, пов’язаних з впровадженням інститутів демократії у політичну систему сучасної України; методологічні основи викладання суспільно-політичних дисциплін, згідно вимог Болонського процесу.

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ

 1. Політика європейської інтеграції
 2. Професійне та учбово-методичне забезпечення викладацької діяльності у ЗВО
 3. Політологія
 4. Теорія та історія міжнародних відносин
 5. Міжнародні організації

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ у 2023 – 2024 н.р.

На першому (бакалаврському) рівні освіти

 1. «Політика європейської інтеграції» для здобувачів спеціальностей 052 Політологія та 292 Міжнародні економічні відносини
 2. «Політологія» для здобувачів спеціальностей 081 Право та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

На другому (магістерському) рівні освіти

 1. «Професійне та учбово-методичне забезпечення викладацької діяльності у ЗВО» для здобувачів спеціальності 052 Політологія

ДОДАТКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ОБОВʼЯЗКИ:

 • 2011-2020 рр. - відповідальний секретар Приймальної комісії ОНУ
 • З 2021 р. по теперішній час заступник - голови Приймальної комісії ОНУ
 • З 2021 р. по теперішній час - голова Науково-методичної ради ОНУ імені І.І.Мечникова
 • Виконавець наукової теми кафедри політології: «Дослідження політичної реальності в контексті нелінійної соціокультурної динаміки» (№1112-18 від 19.05.16, № державної реєстрації 0116U006604 термін проведення 01.06.2016-31.12.2021)

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ (2019-2023 рр.)

 1. Методичні вказівки до складання та оформлення робочих програм навчальних дисциплін/ Укладачі: Аннєнкова І.П., Гвоздій С.П., Ніколаєва М.І., Ружицька О.М .- Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2022, 32 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів першого (бакалаврськокого) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» (електронне видання)/Укладач: Ніколаєва М.І. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2023
 3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Професійне та учбово-методичне забезпечення викладацької діяльності у ЗВО» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» (електронне видання) /Укладач: Ніколаєва М.І. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2023

Робочі програми оновлені у відповідності до нових вимог та розміщені на сторінці факультету МВПС:http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/dystsypliny

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ (2019-2023 рр)

 1. Olena Kryvtsova, Valentyna Kryvtsova, Alla Bashtannyk, Hanna Panchenko, Natalia Kaduk, Maiia Nikolaieva Problems оf Transition From State to Public Management of the Quality of Higher Education in Ukraine AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021. Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVIII. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_08.pdf (Web of Science)
 2. Khoma N., Nikolaieva M. Japanese-Russian-Ukrainian Geopolitical Triangle: Mutual Influences of the Parties. Journal of Liberty and International Affairs. 2023. № 9 (1). Р. 374-385.
  DOI:https://doi.org/10.47305/JLIA2391380k
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58175824200 (Scopus)
 3. Ніколаєва М. І., Григор’єв О.В. Ціннісний вимір євроінтеграційних процесів в України //Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХІ столітті/ Моногр.: ред. кол. В.В.Попков, І.С.Огаренко, Н.Є. Степанова О.Ю.Хорошилов. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2020, 296 с. С.227-247. (0,5 друк. арк.)

Фахові видання

 1. .Nataliia Khoma, Maiia Nikolaieva Digital Authoritarianism: Concept, Features, Threats Modern Historical and Political Issues:Journal in Historical & Political Sciences. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2022. Volume. 46. pp. 140-147. DOI: 10.31861/mhpi2022.46
 2. Yavorska Victoria, Nikolaeva Maya, Grigoriev Oleksandr. Development of health tourism in Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(9):998-1006. eISSN 2391-8306. DOI:http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.09.112 https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/41367 https://zenodo.org/record/7427628
 3. Ніколаєва М.І., Шинкаренко С.Л. Особливості планування територій та систем розселення: від минулого до сучасного. Вісник ОНУ. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 27. Випуск 2(41). 2022. С.147-155 DOI: 10.18524/2303–9914.2022.2(41).268756
 4. Хома Н. М., Ніколаєва М. І. Японо-російські відносини: зміни в умовах загострення безпекової ситуації 2022 року. Политикус. 2022. Вип. 6. С. 98–103. DOI: 10.24195/2414-9616.2022-6.16
 5. Ніколаєва М.І., Кройтор А.В. Авторитарні звороти у процесі демократизації України. Науково-практичний журнал Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. Вип. 38. С.88-93 DOI https://doi.org/10.32782/apfs.v038.2022.17
 6. Ніколаєв О.Т., Ніколаєва М.І. Міжнародно-правовий механізм протидії тероризму на морському транспорті. Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ 2023. №1. С.206-212 DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2023.1.36 http://sulj.oduvs.od.ua/1-2023 http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2023/1/36.pdf

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:

 • Науковий керівник дисертації Григор’єва О.В. «Неліберальна демократія в системі дефектних демократій: форми прояву в сучасному політичному процесі посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи»/ захист дисертації на здобуття ступеня кандидата політичних наук у 2019 р. / рішення Атестаційної колегії МОН від 26 лютого 2020 року (диплом ДК№056004)

УЧАСТЬ У СКЛАДІ КОМІСІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВИХ (ПОЗАПЛАНОВИХ) ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

 • 2018 р. Одеський державний аграрний університет, 2019 р. Одеський національний медичний університет, 2019 р. Одеський державний екологічний університет

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Кадук Н.І.,  Ніколаєва М.І. Актуальні проблеми торгівлі послугами між Україною та ЄС у контексті функціонування поглиблення та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук. - практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018  р.  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018.   С.270-271.
 2. Ніколаєва М.І. Особливості державної політики України у сфері регулювання міжнародної трудової міграції на сучасному етапі розвитку. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали VIІ щоріч. наук.-практ. конф. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. С.166–171.
 3. Кадук Н.І., Ніколаєва М.І. Концептуальні підходи до розуміння спільної зовнішньої політики ЄС . Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали VIІІ щоріч. наук.-практ. конф. 19 грудня 2019 р. / за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової.  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020.         С. 16-20.
 4. Кадук Н.І., Ніколаєва М.І. Відносини України-США в контексті пріоритетів зовнішньої та безпекової політики адміністрації Дж. Байдена Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали ІХ щоріч. наук.-практ. конф. Одеса, 18 грудня 2020 р. / за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. 228 с. - С. 16-19.
 5. Ніколаєва М. І., Кадук Н.І. Відносини Європейського союзу з НАТО в умовах сьогодення Актуальні проблеми міжнародного права: Всеукраїнська науково-практична конференція (Харків, 10 березня 2023 року): збірник матеріалів / за ред. Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленка, В. М. Шамраєвої. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. 246 с. С.-78-80
 6. Ніколаєва М.І., Гвоздій С.П., Аннєнкова І.П. Савастру О.В. Досвід забезпечення якості вищої освіти в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі : наук.-метод. міжуніверситет. конф. з міжнар. участю. Одеса, 18–20 січня 2023 року : матеріали конф. / за ред. д. мед. н., проф. В. Г. Марічереда. [Електронне видання]. – Одеса : ОНМедУ, 2023. – 616 с. С.171-176
 7. Ніколаєва Майя, Кадук Наталя Перспективи розвитку європейського політичного співтовариства / Політичні трансформації сучасного суспільства : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. Полтава, 22 лютого 2023 р.- Полтава: ПДАУ, 2023. 281 с. С.187-192

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Наказ № 67-18 від 16.01.2023 про зарахування програми підвищення кваліфікації керівників ЗВО «Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану» (5-13 грудня 2022 року) Обсяг програми – 1,5 кредити ЄКТС  Сертифікат СС 38282994/4897-22
 • Наказ № 2662-18 від 17.12.2021 про зарахування отримання 2 вищої освіти як підвищення кваліфікації (диплом бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство» В20№114531 від 2 липня 2020 року 191 кредит ЄКТС)
 • Наказ 2657-18 від 17.12.2021 про зарахування наступних сертифікатів як підвищення кваліфікації*:
 1. Сертифікат учасника міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» (м. Одеса, 25-26 червня 2020), обсяг – 45 годин (1,5 кредити ЄКТС)
 2. Сертифікат учасника міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» (м. Одеса, 5-6 липня 2021),  обсяг – 45 годин (1,5 кредити ЄКТС)
 3. Сертифікат Prometheus від 18.02.2021 р. про успішно закінчений курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах»
 4. Ел.сертифікат від 28.11.2021 про успішне тестування на національній платформі Дія.Цифрова освіта. Рівень цифрової грамотності високий С1
 5. Ел.сертифікат від 12.12.2021 про успішне завершений базовий курс «Онлайн-сервіси для вчителів» (обсяг 0,1 кредити ЄКТС) на національній платформі Дія.Цифрова освіта.

Наявність мовного сертифікату*:

Болгарська мова (рівень В2, сер.бал 95) свідоцтво №000044, видане 31 травня 2021 року Ізмаїльським державним гуманітарним університетом

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top