Мілова Марія Іллівна

milova mi


Доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології

Телефон: 0963832931
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат історичних наук з 1985 року.

Тема дисертації: Вплив соціалістичної економічної інтеграції на формування інтернаціоналістської свідомості молоді

 • Доцент з 1991 року
 • Доктор політичних наук з 2008 року.

Тема дисертації: Внутрішні та зовнішні чинники трансформації політичної системи посткомуністичної Болгарії
Професор з 2013 року.

ORCID ID:
Google Scholar: Mарія Мілова: https//scholar.google.com/citations?user=tAxCrtAAAAAJ&hl=en&oi=sra 

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ТА/АБО ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ;

 • З 2015 по 2018 рік участь в роботі комітету освіти міжнародної організації «Association of Bulgarians around the world» (м.Варна, Болгарія)
 • З 2002 по 2022 рр. – членство та участь у роботі громадського об’єднання “Одеське дружество болгар України»
 • Член організації ГО «Прогресильні» 2023 р.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням трансформаційних процесів в постсоціалістичних країнах, головним чином, Південно-Східної Європи і Болгарії зокрема. Неодноразово стажувалася на кафедрі політології Софійського університету. Актуальною залишається проблема зовнішніх впливів на перебіг та «якість» сучасного демократичного розвитку в транзитивних суспільствах. В останні роки увагу зосереджено на політичних процесах в Україні, особливо, на проблемах сучасного парламентаризму та його перспективах, електоральній політиці і т.п.
Предметом досліджень є також сучасна Європа, зокрема вплив регіональних та глобальних викликів на перспективи ЄС (соціально-економічні, екологічні, демографічні проблеми, пандемія, міграція, євроскептицизм і т.п.).

РОЗРОБЛЕНІ КУРСИ ЛЕКЦІЙ:

 1. Український парламентаризм
 2. Парламентаризм в країнах Південно-Східної Європи
 3. Сучасна зарубіжна політологія
 4. Методологія і логіка наукового дослідження політичних процесів
 5. Президентство в Україні
 6. Порівняльний аналіз політичних систем сучасного світу
 7. Сучасні досягнення політичної науки

КУРСИ ЛЕКЦІЙ ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В 2023 – 2024 РОКІ.

На 1 рівні освіти (бакалавріат)

 1. Український парламентаризм
 2. Парламентаризм в країнах Південно-Східної Європи
 3. Сучасна зарубіжна політологія

На 2 рівні освіти (магістратури)

 1. Методологія і логіка наукового дослідження політичних процесів

На 3 рівні освіти (PhD)

 1. Президентство в Україні
 2. Порівняльний аналіз парламентських систем сучасного світу.

Робочі програми навчальних дисциплін розміщені на сторінці факультету МВПС (https://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/spetsialnosti-ta-spetsializatsii)

ДОДАТКОВІ ПРОФЕСІЙНІ ОБОВʼЯЗКИ:

У різні роки член редколегії наукових журналів: «Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Науки :економіка, політологія, історія»; «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія, Політологія»; «Дриновський збірник. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна».
Виконавець науково-дослідницький теми кафедри № 344 «Динаміка локальних політичних процесів в умовах глобальної світ-системної трансформації» № держреєстрації 0123U102703
Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри політології
Гарант ОПП спеціальності 052 Політологія першого (бакалаврського) рівня.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЗА 2018 – 2023 РОКИ

 1. Мілова М.І. Інститут президентства в Україні : становлення та проблемні аспекти сучасного розвитку. Навчально-методичний посібник. Одеса. Видавн. ун-ту ім. І.І. Мечникова, 2020. 68 с.
 2. Мілова М.І. Парламентаризм в Україні: сучасний стан розвитку. Навчально-методичний посібник для аспірантів. Одеса, Видавн. ун-ту ім. І.І.Мечникова , 2020. 62 с.
 3. Мілова М.І. Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі: методичний посібник для студентів першого рівня освіти. Одеса: ОНУ, 2022. 1.0 а.а. (співавт.)
 4. Методологія і логіка наукового дослідження політичних процесів. [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до семінарських занять з курсу «Методологія і логіка наукового дослідження» для студ. другого (магістр) рівня вищої освіти / уклад. М.І. Мілова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 44 с.
 5. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (спеціальність 052 «Політологія») / уклад.: М. І. Мілова, О. Ю. Хорошилов. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.37 с.
 6. Мілова М.І. Дмитрашко С.А. Політичні ідеї італійського фашизму та німецького націонал-соціалізму. Політична думка ХХ – поч..ХХІ століть методологічний та доктринальний підходи: підручник у 2-х т. / за заг. ред.. Н.М.Хоми. Львів, «Новий світ – 2000», 2017 . Т.2. – С.151- 177.
 7. Робочі програми оновлені у відповідності до нових вимог та розміщені на сторінці факультету МВПС: http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/dystsypliny

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Підготовлено і опубліковано понад 120 наукових публікацій, більшачастина яких у фахових виданнях України, зокрема в журналах «Політичне життя», «Людина і політика», «Політичний менеджмент», «POLITICUS» «Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних проблем ім. І.Ф.Кураса НАН України» та інші.

 1. Мілова М.І. Політична реальність: теоретичні та методологічні основи аналізу. Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХI ст.: монографія / [ред.кол.:В.В.Попков,Н.Є.Степанова…] Одеса: Нац.ун-т ім. І.І.Мечникова, 2020. – 296 с. – С.7-33.перший розділ - 1,5. а.а.
 2. Мілова М. На шляху до парламентської демократії: болгарський варіант: Монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 328 с.
 3. Мілова М.І. Перспективи виборчого процесу в післявоєнний період: попередній аналіз / Мілова М.І., Трушевич Г.Б. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022. Вип. 38. С.65-71. (фахове видання категорії «Б») DOI https://doi.org/10.32782/apfs.v038.2022.12
 4. Мilova М.І. Image making as a political technology: special features of the politiciansʼ long-term and short-term image building / Іміджмейкінг як політична технологія : особливості побудови довгострокових та короткострокових образів політиків. Політичне життя, № 4, 2021.(спів ) (фахове видання категорії «Б») DOI 10.31558/2519-2949.2021.
 5. Мілова М.І. Українська міграція в Європу періоду російсько-української війни: політика врегулювання. Міжнародні та політичні дослідження. 2023. Вип. 36. співавт.С.215-223 (фахове видання категорії «Б») DOI:http://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288721

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:

 • Член спеціалізованої вченої ради Д. 41.053.06 у Держ. закладі «Південноукраїнський націон. педуніверситет ім. К.Д. Ушинського» з 2011 – по 2019 рр.
 • Виступає опонентом захисту кандидатських та докторських дисертацій, рецензентом на автореферати та керує підготовкою дисертаційних досліджень аспірантів кафедри.
 • Науковий керівник Трушевич Г. Б. Дисертація на тему «Іміджмейкінг у сучасних політичних технологіях: український досвід» на здобуття ступеню доктора філософії (PhD) 052 – Політологія в разовій спеціалізованій раді ДФ 10.052.2023. 15.06.23 р.
 • Диплом доктора філософії Н23 №000863 від 04 липня 2023 р.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ.

 1. Мілова М.І. Проблеми консолідації українського суспільства: соціально-політичний та культурно-ціннісний виміри / /Китай –Україна: перспективи академічного та ділового співробітництва: матеріали Міжн.наук.-практ. конф. (Одеса, 27-28 травня 2019 р.) – Одеса, Феникс, 2019. С.80-84.
 2. Мілова М.І. Сучасне гуманітарне знання: криза, розвиток, проблеми в умовах глобальних викликів // Гуманітарні науки у контексті суспільно-політичних викликів. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. 21-22 травня 2020 р. м. Одеса. – Одеса, БМВ, 2020. С.35-38.
 3. Міжнародна конференція “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH:ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany 25-27 September 2021/
 4. Мілова М.І. Евроскептицизм як виклик в в євроінтеграційних прагненнях України // Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії. Матеріали Міжн. наук.- практ. конф. (м. Львів, 24-25 вересня 2021 р.) – Львів ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2021. С. 54-58.
 5. Мілова М.І. Посттоталітарна свідомість та її модифікація» // 7 –а науково-практ. конф. «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання (17-20 квітня 2019 р. Одеса).
 6. Мілова М.І. Болгарський політичний процес в контексті російсько-української війни. Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – С. 18-20. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco/Conference_ONU_MEV_2022.pdf
 7. Мілова М.І. Регулювання міграції: політика ЄС щодо українських біженців. Modern aspects of modernization of science: status, problems, development trends Materials of the 33th International Scientific and Practical Conference June 7, 2023, Paola (Malta). Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Паола (Мальта): ГО «ВАДНД», 07 червня 2023 р. 400 с. С.375-379
 8. Мілова М.І. Українська міграція в Європу: стан та наслідки. Міжнародна науково-практична конференція «Імідж України: соціально-політичні репрезентації і мовне віддзеркалення воєнних реалій у зарубіжних і вітчизняних мас-медіа» (15-16 червня 2023 р. м.Одеса. ОНУ ім. І.І.Мечникова) та ін.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Одеський національний морський ун-т, 2021 р., з 22 вересня по 22 листопада Тема: «Актуальні проблеми розвитку сучасної цивілізації» Протокол №1 від 2.09. 2021 р. про направлення. Звіт заслухано 21 грудня 2021 р.– 180 годин (6 кредитів) Свідоцтво № 65 видано 24.01. 22 р.
 2. Міжнародної конференції “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH:ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany 25-27 September 2021/ (0,8 ЄКТС). Сертифікат учасника
 3. Міжнародний вебінар «Неформальна освіта у підготовці бакалаврів та магістрів в країнах європейського союзу та Україні» (Люблін, Республіка Польща, 26 червня – 3 липня 2023 р.) – 1,5 ECTS. Сертифікат учасника Міжнародного вебінару ES №14683 від 3.07.2023 р.
 4. ГО «Прогресильні». 7 днів прогресильності: створюємо сучасне освітнє середовище. Підвищення кваліфікації. 9.10.- 1610. 23 р. Сертифікат № 0266/23

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top