Мілова Марія Іллівна

Професор, доктор політичних наук, професор кафедри політології
Факультет міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Тел.: + 380 (048) 68 43 73 (кафедра)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID
Google Scholar

Науково-педагогічна діяльність:

 • 1977 – випускниця історичного факультету Одеського державного університету ім.І.І. Мечникова за спеціальністю історія , кваліфікація –викладач історії та
  суспільствознавства
 • 1978-82 – аспірантура в ОНУ ім І.І.Мечникова
 • 1985 – захист дисертації у Львівському державному університеті ім.І.Франка (к.і.н) за темою: «Вплив соціалістичної економічної інтеграції на формування інтернаціоналістської свідомості молоді (на прикладі СРСР, НДР та Болгарії)»
 • з 1980 по 2010 – працювала в Одеській державній академії холоду на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора та завідуючого кафедри соціальних наук
 • у 2008 – захистила докторську дисертацію в Інституті політичних та етнонаціональних проблем ім. І.Ф.Кураса НАН України за темою : «Внутрішні та зовнішні чинники трансформації політичної системи посткомуністичної Болгарії (спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси)
 • з 2011 на посаді професора кафедри політології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, у 2013 – отримано звання професора
 • Член спеціал. вченої ради Д. 41.053.06 у Держ. закладі «Південноукраїнський націон. педуніверситет ім. К.Д. Ушинського» з 2011 – по 2018 рр.
 • Виступає опонентом захисту кандидатських та докторських дисертацій, рецензентом на автореферати та керує підготовкою дисертаційних досліджень аспірантів кафедри.

Курси лекцій для всіх рівнів освіти:

 • Сучасна зарубіжна політологія
 • Український парламентаризм
 • Інститут президентства в Україні
 • Методологія і логіка наукового дослідження політичних процесів

У різні роки член редколегії наукових журналів: «Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Науки :економіка, політологія, історія»; «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія, Політологія»; «Дриновський збірник. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна».
А також – член редколегії журналу «Болгары в Украине и странах СНГ»

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням трансформаційних процесів в постсоціалістичних країнах, головним чином, Південно-Східної Європи і Болгарії зокрема. Актуальною залишається проблема зовнішніх впливів на перебіг та «якість» сучасного демократичного розвитку в транзитивних суспільствах. В останні роки увагу зосереджено на політичних процесах в Україні, особливо, парламентському, електоральній політиці та проблемах інституціонального розвитку в цілому.
Неодноразово стажувалася на кафедрі політології Софійського університету.

Основні публікації

 1. Підготовлено і опубліковано понад 100 наукових публікацій, більша частина яких у фахових виданнях України (мова українська та російська), зокрема в журналах «Віче», «Людина і політика», «Політичний менеджмент», «Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних проблем ім. І.Ф.Кураса НАН України» та інші.
 2. Мілова М.І. Політична реальність: теоретичні та методологічні основи аналізу //Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у ХХI ст.: монографія / [ред.кол.:В.В.Попков,Н.Є.Степанова…] – Одеса: Нац.ун-т ім. І.І.Мечникова, 2020. – 296 с. – С.7-33. (перший розділ)
 3. Мілова М. НА шляху до парламентської демократії: болгарський варіант: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2005. 328 с.
 4. Мілова М.І. Особенности политического конфликта в переходных обществах: на примере Болгарии и Украины //// Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Політологія, соціологія, філософія. Матеріали міжн. наук. конфер.» Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ - на поч.. ХХ1 ст» Віп.1. (18). - 2016. –С.53-57 (фахове);
 5. Мілова М.І., Стеценко М.Р. «Тронні промови» як символічний ресурс влади: український контекст // «Політичне життя»: збірка наукових праць. Політологія. - № 2. – 2017. – С. 17-24. (Фахове видання) ;
 6. Мілова М.І. Преодоление прошлого или повторение пройденного: украинский контекст // POLITICUS. Науковий журнал. Вип.1. – 2017. – С.164-169. (Фахове видання);
 7. Мілова М.І. Президентские выборы в постсоциалистической Болгарии: некоторые аспекты европеизации” и “балканизации» // Соціальні та політичні трансформації у Центральній та Східній Європі (1917-2017): чинники, досягнення, проблеми. Тези Міжнар. наук. конф. 28-29 червня 2017. – Одеса, ОНУ, 2017;
 8. Мілова М.І. Концептуалізація гуманітарно-інформаційної політики сучасної України: запит на нові символи та смисли // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали Другої Всеукраїнської наук.-практ. конф. 10 лютого 2017. – Одеса: ДЗ «ПУНПУ ім..К.Д. Ушинського, 2017. – С.181-186. ;
 9. Мілова М.І. Проблеми консолідації українського суспільства: соціально-політичний та культурно-ціннісний виміри / /Китай –Україна: перспективи академічного та ділового співробітництва: матеріали Міжн.наук.-практ. конф. (Одеса, 27-28 травня 2019 р.) – Одеса, Феникс, 2019. С.80-84.
 10. Мілова М.І. Сучасне гуманітарне знання: криза, розвиток, проблеми в умовах глобальних викликів // Гуманітарні науки у контексті суспільно-політичних викликів. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. 21-22 травня 2020 р. м. Одеса. – Одеса, БМВ, 2020. С.35-38.
 11. Мілова М.І., Димова О.В. Громадянське суспільство в Україні: три умови переходу до порядку «відкритого доступу» // Наукові записки ІНіЕД ім. І.Кураса. 2012, вип. 1(57). С. 163-177. (фахове)
 12. Партійнна система Болгарії: новий політичний сезон // Науковий вісник. Одес. Держ.економ. ун-т. Вип.26 (178). 2012. С.200-2009 (фахове) та інші.

Навчально-методичні публікації

 1. 1Мілова М.І. Парламентаризм в Україні: сучасний стан розвитку / Навчально-методичний посібник для аспірантів. - Одеса, 2020.- 62 с.
 2. Мілова М.І. Інститут президенства в Україні: становлення та проблемні аспекти сучасного розвитку // Навчально-методичний посібник для аспірантів. - Одеса, 2020. - 68 с.
 3. Мілова М.І. Український парламентаризм в контексті сучасного світового досвіду. Навч.-метод. посіб. для студ. відділення політології ІСН. Одеса: «Одес. націон. ун-т», 2017. – 78 с.
 4. Мілова М.І. Дмитрашко С.А. Політичні ідеї італійського фашизму та німецького націонал-соціалізму // Політична думка ХХ – поч..ХХІ століть методологічний та доктринальний підходи: підручник у 2-х т. / за заг. ред.. Н.М.Хоми. – Львів, «Новий світ – 2000», 2017 . Т.2. – С.151- 177.
 5. Політологія: підручник для студентів вищих навч. закладів. /І.М.Коваль –кер. авт. кол. – Харків: Фоліо, 2012. 414 с. (р.5. Політична система суспільства. Держава як центральний інститут політичної системи). С. 113 – 137.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top