Цевух Юлія Олександрівна

Цевух Юлія Олександрівна - асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Доцент кафедри Світового господарства і міжнародних економічних відносин

Кандидат економічних наук, доцент. Дисертація: «Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною)».

Освіта, вчені ступені: Магістр економіки. Кваліфікація – дослідницька, аналітична, викладацька та організаційно-управлінська діяльність в галузі економіки. ОНУ імені І.І.Мечникова.

Професійні інтереси: дослідження сучасного стану розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародний ринок праці, вплив міжнародної міграції на економічний розвиток країн, соціальне та економічне включення біженців та мігрантів, управління трудовими ресурсами, актуальні питання викладання у вищій школі в сучасних умовах.

Навчальні курси:

 1. «Міжнародні економічні відносини» (лекційні, практичні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)
 2. «Історія світової економічної думки» (лекційні, практичні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)
 3. «Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу і України» (лекційні, практичні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)
 4. «Практикум з досліджень світового господарства і МЕВ» (практичні заняття для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)
 5. «Практикум з аналізу міграції та ринку праці країн ЄС» (лабораторні заняття для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)
 6. «Міграційні процеси у світовому господарстві» (лекційні заняття для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)
 7. «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів: європейська практика та уроки для України» (практичні заняття для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)
 8. «Практикум з фіскальної політики країн ЄС та України» (лекційні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»)

Публікації (обрані)

Статті, монографії:

 1. Цевух Ю. О., Крупиця А. С. Вплив грошових переказів мігрантів на економіку країн Центральної та Східної Європи // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід» – м. Харків, 10 листопада 2022 р. – с. 173-176.
 2. Цевух Ю. О, Цевух Л. Б. Сучасне дистанційне навчання: проблеми та перспективи // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Південноукраїнські наукові студії» – м. Одеса, 14-15 грудня 2022 р.
 3. Tsevukh Y., Bobrysheva V., Krupytsia A. The impact of labour market on migration process in the Central and Eastern Europe // Економіка та суспільство. 2021. № 32 С. 1-6. Режим доступу до ресурсу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/32
 4. Yakubovskiy S., Alekseievska H., Tsevukh J. Impact of the European Central Bank Monetary Policy on the Financial Indicators of the Eastern European Countries / Global Policy and Governance. 2020. Vol. 27(2). Pp. 83-98. URL: https://transitionacademiapress.org/jgpg/article/view/296
 5. Dominese G., Yakubovskiy S., Tsevukh J., Rodionova T. Impact of International Migration Flows on the European Union and Ukraine / Transition Studies Review. 2020. Vol. 27(2). Pp. 83-98. URL: https://transitionacademiapress.org/jtsr/article/view/301
 6. Цевух Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн // Ю.О. Цевух, С. О. Якубовський. - Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. -2017. – 215 с. – 6 авторських аркушів.
 7. Деркач Т. В., Цевух Ю. О., Якубовський С. О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток країн Центральної та Східної Європи / Т. В. Деркач, Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Випуск 43/2020, с. 9-14. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/4.pdf
 8. Бичкова Н. В., Цевух Ю. О., Ромаскевич Г. О. Вплив якості корпоративного управління на ефективність діяльності компаній / Н. В. Бичкова, Ю. О. Цевух, Г. О. Ромаскевич // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Випуск 45/2020, с. 3-7. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/45_2020_ukr/3.pdf
 9. Цевух Ю. О. Особливості участі ЄС та України в міжнародній трудовій міграції / Ю. О. Цевух // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – №6 (131). – С. 124-133.
 10. Цевух Ю. О. Генезис теорій міжнародної міграції / Ю. О. Цевух // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – №5 (157). – С. 29-37.

Навчально-методичні видання:

 1. Цевух Ю.О. Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу та Україн: навч.-метод. посібник для студ. І-ІІІ рівнів вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» / Ю. О. Цевух – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - 2021. – 139 с.
 2. Цевух Ю.О. Історія світової економічної думки: Метод. вказ. до практ. занять / Ю. О. Цевух. – Одеса: «Гельветика», 2021. – 31 с.
 3. Практикум з досліджень світового господарства і міжнародних економічних відносин [Електронне видання]: електронні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 29 – «Міжнародні відносини. Укладач: Ю. О. Цевух. Одеса, 2023. – 24 с.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Програма Європейської Комісії імені Жана Моне: проект № 2019-2068/001-001 «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів до Європейського Союзу: виклики для України» в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (http://onu.edu.ua/uk/academic-projects)
 2. Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний та політичний розвиток країн в умовах глобальної нестабільності " (Україна, Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, травень, 2023 р.).
 3. Одеський національний економічний університет (ОНЕУ), 2021 рік. Сертифікат з проходження курсу підвищення кваліфікації, тема – “Фінансовий менеджмент у системі корпоративного управління”, дата видачі сертифікату – 22 червня 2021 року, кількість навчальних кредитів – 3.
 4. Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічний та політичний розвиток в умовах європейської інтеграції " (Україна, Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, травень, 2021 р.).
 5. X Міжнародна науково-практична конференція "Добробут націй в умовах європейської інтеграції " (Україна, Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, квітень, 2020 р.).
 6. CRC Session “Research and Evaluation in Higher Education: Methods and Outcomes”, Central European University – Budapest, Hungary. 2012.
 7. Departmental Curriculum Development Session, Central European University – Budapest, Hungary. 2009.
 8. Практичний семінар “Teaching Methods”, Central European University – Львів, Україна. 2006 р.

Інша діяльність: приймає участь у діяльності професійного об’єднанні за спеціальністю – в якості члена громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

URL: http://www.ugouaem.com/about/peoples.htm

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top