Якубовський Сергій Олексійович

Завідувач кафедри, професор

Якубовський Сергій Олексійович Завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор економічних наук, 2004 р., спеціальність 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», професор по кафедрі економічної теорії і міжнародних економічних відносин, 2007 р.

Scopus Author ID: 57210283171

ORCID: 0000-0002-1193-0241

Google Scholar ID

Основні дисципліни, що викладаються:

• «Світова економіка» - програма підготовки бакалавра;
• «Міжнародні економічні відносини» - програма підготовки бакалавра;
• «Міжнародні валютно-кредитні відносини» - програма підготовки бакалавра;
• «Міжнародні фінанси» - програма підготовки бакалавра;
«Методологія та організація наукових досліджень міжнародних економічних відносин» - програма підготовки магістра;
«Теоретичний семінар: "Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ"» - програма підготовки магістра.

Керівник проєкту № 2019-2068/001-001 «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів до Європейського Союзу: виклики для України» Програми Європейської Комісії імені Жана Моне, 2019-2023 рр.

Член Правління Всеукраїнської громадської організації ”Всеукраїнська Асоціація Економістів-Міжнародників”, голова Одеського осередка.

Підвищення кваліфікації:

Вільний університет Берліну (ВУБ) за проектом Європейського Союзу Еразмус+ імені Жана Моне 611599-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE; очне відвідування ВУБ 13.09.2021-20.09.2021, 26.11.2021-3.12.2021, 22.11.2022-30.11.2022 загальною тривалістю – 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Наказ ректора ОНУ № 745-18 від 04.05.2023.

Наукові публікації в Scopus за 2021-2023 роки

 1. Determinants of the government bond yields of Italy, Spain, Portugal and Greece/ Dominese, G., Yakubovskiy, S., Rodionova, T., Derenko, V. // Journal Global Policy and Governance, 2021, 10(1), p. 23–34.
 2. Impact of transnational Corporations Activity on the economic Development of Ukraine / Dominese, G., Yakubovskiy, S., Rodionova, T., Shapoval, A. // Transition Studies Review, 2021, 28(1), p. 121–134.
 3. Digital Transformation of the Oil Refining Sector in Ukraine / Kyrychenko, M., Yakubovskiy, S., Rodionova, T. // 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) Proceedings. 2021, p. 733–736.
 4. Development prospects of the banking sector in Central and Eastern European countries in terms of financial integration / Chumachenko D., Derkach T., Babenko V., Yakubovskiy S., Rodionova T.// Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(7), p.1-12;
 5. International migration as a factor of economic development of Central, Eastern and Southern Europe / Dominese G., Yakubovskiy S., Rodionova T., Kachanovska M. // Transition Studies Review, 2021, 28(2), p. 19-40;
 6. Containership Charter Rates: Analysis of Unprecedented Growth After Covid-19 Pandemic Outbreak / Zaidman G., Dominese G., Yakubovskiy S., Rodionova T.// Journal Global Policy and Governance, 2021, 10(2), p. 21-38.
 7. Tulyakov V., Alekseievska H., Yakubovskiy S. Legal and Economic Aspects of Monetary Regulation of The European System of Central Banks. Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations 2021 Vol. 8 No. 2. P P. 79-96. URL: https://doi.org/10.22598/iele.2021.8.2.4
 8. Alekseievska H., Yakubovskiy S., Podgorna I. The role of infocommunication technologies in the Dot.com bubble and in the implementation of unconventional monetary policy. Problems of Infocommunications Science and Technology. IEEE International Conference. Kharkiv. Ukraine. 2021. https://ieeexplore.ieee.org/document/9772232 Scopus
 9. Efficiency of State Banks in the Economy of Poland and Ukraine / Yakubovskiy S., Dominese G., Piatkov A., Rodionova T.// Transition Studies Review, 2022, 29(1), p. 3-26;
 10. Assessment of the Level of Financial Development of the Visegrad Group Countries in Comparison with the Eurozone / Yakubovskiy S., Dominese G., Piatkov A., Rodionova T.// Journal Global Policy and Governance,2022, 11 (1), 133-146;
 11. Tuliakov V., Alekseievska H., Yakubovskiy S. The impact of the association agreement between the European union and Ukraine on mutual trade and Ukrainian ports cargo. Journal Intereulaweast, Vol. X (1) 2023. Р. 1–20 DOI: https://doi.org/10.22598/iele.2023.10.1.1

Публікації у наукових фахових виданнях України за 2021-2023 роки:

 1. Cтан ринку праці та міграційні процеси в Китайській народній республіці / Т. А. Родіонова, С. О. Якубовський, В. Г. Кочарян // Журнал Китаєзнавчі дослідження. – 2021. – №1. – С.124-126.
 2. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на розвиток сучасних ТНК / Родіонова Т., Шишкіна В., Якубовський С. //Інфраструктура ринку: електрон. наук. ж. – Вип. 51. – 2021 – С. 29-33.
 3. Трансформація монетарної політики та її вплив на економічний розвиток Китаю / Алексеєвська, Г.С., Якубовський, С.О., Родіонова, Т.А. // Журнал Китаєзнавчі дослідження. – 2021. – №3. – С.83-96.
 4. Zaidman G. B., Yakubovskiy S. O. Peculiarities of Current World Scientific Researches on Maritime Economics and Specifically Seaborne Trade //The Actual problems of regional economy development. – 2021. – Т. 1. – №. 17. – С. 8-22.
 5. Selezniov V. I., Yakubovskiy S. O. Consequences of Land Reform in Ukraine on the Example of Georgia and Moldova //The Actual problems of regional economy development. – 2021. – Т. 2. – №. 17. – С. 135-148.
 6. Yakubovskiy S. O., Seleznov V. I. The Impact of the Association Agreement with the EU on Ukraine, Georgia, and Moldova: Var-Model, Monetization Index, Customer Price Index //Аctual Problems of International Relations. – 2021. – Т. 1. – №. 148. – С. 59-69.
 7. Shapoval A. V., Yakubovskiy S. O. Investment Component of Transnationalization during Covid-19 Pandemic on the Example of International Corporations //The Actual problems of regional economy development. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 147-157.
 8. Якубовський С. О., Розновська П. І. Сучасний стан міжнародної торгівлі Китаю //Китаєзнавчі дослідження. – 2022. – №. 3. – С. 105-118.
 9. Shapoval A., Yakubovskiy S. The Impact of Specific Factors on the Revenue of the IT Sectors in Poland and the Czech Republic //Аctual Problems of International Relations. – 2023. – Т. 154. – №. 1. – С. 82-93.
 10. Ніколаєва Д. О., Якубовський С. О. Динаміка заборгованості країн єс в умовах глобальної пандемії COVID-19 // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2023. – Т.1. – № 19. – C. 26–38.
 11. Клус В. В., Якубовський С. О. Зміни в торговельних потоках між Китаєм та США протягом торгової війни //Китаєзнавчі дослідження. – 2023. – №. 2. – С. 70-79.

Монографії за 2020-2022 роки:

 1. Шаповал А., Якубовський С. Роль транснаціональних корпорацій у вирішенні глобальних проблем сучасності // Імперативи розвитку міжнародної економіки: колективна монографія / за. ред. О. Довгаль. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 298 – 314.
 2. Якубовський С. О., Брятко А. А. Розвиток регіональних фінансових ініціатив за участю країн з ринками, що формуються // Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорії, інновації та сучасна практика. Монографія, книга сьома / Е. А. Кузнецов, І. М. Ненно, О. В. Побережець та ін.: за ред. д.е.н., проф. Кузнецова Е. А. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. С. 274-291. (0,79 д.а.).
 3. С. Якубовський, А. Шаповал НДДКР як основа зростання багатонаціональних підприємств // Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія / За ред. О. І. Рогача. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. C. 167 – 185.

Навчально-методичні видання:

 1. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / Колектив авторів; За редакцією С.О. Якубовського, Ю.О. Ніколаєва. - Одеса: ОНУ, 2015. – 305 с.
 2. Державне регулювання руху іноземного капіталу як необхідна умова запобіганню загрозливому відпливу фінансових ресурсів з країни: світовий досвід та шляхи його використання в Україні / С. О. Якубовський С. О., Т. А. Родіонова Т. А. // Глобальна економіка: підручник / Б.Е.Головаш та ін.; за заг. ред. Д. Антонюка. І. Бабець, А. Мокія. Запоріжжя, 2017. 612 с. – С. 452 – 466.
 3. Теоретичний семінар: "Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ" [Електронне видання]: електроні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини галузі знань 92 «Міжнародні відносини». Одеса, 2023. – 24 с.
 4. Методологія та організація наукових досліджень міжнародних економічних відносин[ Електронне видання]: електронні методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини галузі знань 29 «Міжнародні відносини». Укладачі: Ю.В. Пічугіна. C. О. Якубовський. Одеса, 2023. – 26 с.
 5. Практикум з проблем відкритої економіки [Електронне видання]: електроні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини галузі знань 92 «Міжнародні відносини». Укладачі: Т.А. Родіонова, C. О. Якубовський. Одеса, 2023. – 28 с. 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top