Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів

Інформація оновлена 02.10.2015

Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів

Завідувач лабораторією - Блайда Ірина Андріївна,
кандидат технічнихнаук, старший науковий співробітник

Завідувач ПНДЛ ПЕ - Блайда Ірина Андріївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Історична довідка

     Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів (ПНДЛ ПЕ) була створена відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР № 67 від 20 січня 1962 р. Науковим керівником лабораторії був призначений   учений   зі   світовим   ім'ям   фахівець  у  цій  галузі доктор технічних  наук  професор Давтян Оганес Карапетович. Під його керівництвом були виконані фундаментальні дослідження електрохімічних процесів в паливних елементах і створені перші в СРСР середньотемпературні воднево-кисневі електрохімічні генератори струму. Були започатковані дослідження нових електрокаталізаторів на основі оксидів перехідних та рідкісноземельних металів.  

       Протягом50-ти років існування лабораторії її наукові напрями, як і керівництво, змінювалися відповідно з необхідністю вирішувати ті чи інші актуальні наукові та практичні проблеми. З 1968 р. під керівництвом професора Ксьонжика О. С. були продовжені дослідження, яки були започатковані проф. Давятном О.К.  З 1969 р. по 1974 р. під керівництвом доктора технічних наук, професора Преснова В. О. були створені нові поколінння хімічних джерел струму (ХДС). З 1974 р. керівниками лабораторії булив різні періоди к.т.н. Тетерін Г.О., д.т.н. Трунов О.М., к.ф.-м.н. Кравченко С.М., к.х.н. МакордейФ.В. В цей час продовжувались дослідження фізико-хімічних властивостей каталізаторів на основі вуглецевографітових матеріалів, оксидів перехідних, лужних та рідкісноземельних металів, металоорганічних сполук, воденьсорбівних сплавів металів для електродів первинних та вторинних джерел струму. Ці роботивиконувались в межах дербюджетних та госпдоговірних тем.

     Останні 10 років у лабораторії активно і плідно розвивається новий науковий напрямок, пов'язаний з проблемами екології, металургії, паливно-енергетичного комплексу України. Ці роботи проводяться в рамках держбюджетних тем під керівництвом кандидата технічних наук Блайда І.А., яка і очолила лабораторію в 2010 році. По результатам досліджень лабораторії захищено 11 кандидатських и 4 докторських дисертації.На даний час до складу працівників лабораторії входятьвисококваліфіковані співробітники  в галузі хімії, мікробіології, хімічної і біотехнології:

 •      ·  Блайда Ірина Андріївна – завідувач лабораторією, ст. н. с., кандидат технічних наук
 •      ·  Баклан Валентина Юріївна – пров. н. с., кандидат хімічних наук, ст. н. с.
 •      ·  Васильєва Тетяна Володимирівна – ст. н. с.,  кандидатбіологічнихнаук
 •      ·  Джамбек Олександр Анатолійович – ст. н. с.
 •      ·  Барба Ірина Миколаївна – н.с.
 •      ·  Джамбек Ольга Іванівна – н. с.
 •      ·  Слюсаренко Лариса Іванівна - н. с.
 •      ·  Хитрич Валентина Федорівна - н. с.

Склад співробітників проблемної науково-дослідної лабораторії паливних елементів

Напрямки наукових досліджень

 •      ·  Вилучення рідкісних і кольорових металів з промислових продуктів і відходів кольорової металургії та енергетики традиційними хімічними і сучасними мікробіологічними методами.
 •      ·  Мікробіологічна детоксикація промислових відвалів.
 •      ·  Знесірченняенергетичного вугілля за допомогою мікроорганізмів.

Основні публікації за останні роки

1. Пат. 61119 UA, МПК С 22 В 58/00. Спосіб вилучення германію з мінеральної сировини техногенного походження//Блайда І.А., Васильєва Т.В., Васильєва Н.Ю., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Галкін Б.М., Барба І.М., Іваниця В.О.; Бюл. № 13. Заявл. 10.12.2010. Опубл. 11.07.2011.   
 
2. Пат. 65076 UA, МПК С 22 В 34/14, 33/18. Спосіб вилучення цирконію з мінеральної сировини техногенного походження//Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Барба І.М., Іваниця В.О.; Бюл. № 22. Заявл. 29.04.2011. Опубл. 11.2011. 
 
3. Пат 62666 UA, МПК Н 01 М 6/02, 6/04. Киснево-цинковий елемент//Джамбек О.А., Джамбек О.І.; Бюл. № 17. Заявл. 07.02.2011. Опубл. 12.09.2011.
 
4. Пат 60596 UA,  MПК Н 01 M  8/04. Електрохімічний акумулятор для накопичувачів енергії.//Умінський М.В., Трунов О.М., Баклан В.Ю.; Бюл. №.12 Заявл. 23.11.2010. Опубл. 25.06.2011.
 
5. Пат. 69396 UA, МПК С 22 В 41/00. Спосіб підвищення ефективності вилучення германію з відходів  від спалювання вугілля//Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Джамбек О.І., Джамбек О.А., Баклан В.Ю., Іваниця В.О.; Бюл. № 8. Заявл. 27.10.2011. Опубл. 25.04.2012. 
 
6. Пат. 73850 UA, МПК С 22 В 34/14. Спосіб ефективного вилучення цирконію із мінеральної сировини техногенного походження//Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Баклан В.Ю., Джамбек О.І., Джамбек О.А.; Бюл. № 19. Заявл. 23.03.2012. Опубл. 10.10.2012.
 
7. Пат. на винахід 102926 UA, МПК С22В 3/18, С22В 41/00, С22В 58/00, С22В 34/14. Спосіб вилучення рідкісних металів з відходів вугільної промисловості//Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Барба І.М., Іваниця В.О., Баранов В.І. Бюл. № 16. Заявл. 20.03.2012. Опубл. 27.08.2013.
 
8. Пат. 92335  UA, МПК С22В 15/00, С22В 3/18. Спосіб біовилуговування мікрокількостей міді з техногенних відходів//Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Іваниця В.О., Абішева З.С., Тастанов Е.А., Малімбаев У.С., Абдулваліев Р.А.; Бюл. № 15. Заявл. 18.03.2014. Опубл. 11.08.2014. 
 
9. Пат. 93598 UA, МПК С22В 58/00, С22В 3/18. Спосіб біовилуговування галію з відходів вугільної промисловості//Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Шулякова С.І., Баранов В.І., Іваниця В.О.; Бюл. №.19. Заявл. 18.04.2014. Опубл. 10.10.2014.
 
10. Блайда И.А., Слюсаренко Л.И., Барба И.Н.  Изучение фазового состава возгонов, содержащих германий и галлий//Экотехнологии и ресурсосбережение. -  2008.-  № 2.-  С. 52-55.
 
11. О.А. Джамбек, О.І.Джамбек, Ф.В.Макордей, І.А.Блайда, Л.І.Слюсаренко. Вплив технологічних та експлуатаційних параметрів на електрохімічні характеристики повітряних газодифузійних електродів//Вісник ОНУ. Сер. Хімія.- 2008.-Т.13.-Вип.11.-С.46-50. 
 
12. Блайда И.А., Слюсаренко Л.И., Васильева Т.В., Васильева Н.Ю., Джамбек О.И., Джамбек А.А., Иваница В.А. Извлечение германия из промышленных отходов с применением гидрометаллургических и микробиологических методов//Ж. Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008.- № 5.- С. 50-54. 
 
13. И.А. Блайда, Ф.В. Макордей, Л.И. Слюсаренко, Т.В. Васильева, Н.Ю. Васильева,  В.А. Иваница. Сравнительный анализ переработки промышленных отходов с извлечением ценных компонентов химическими и биологическими методами. //Изв. ВУЗов. Сер. Химия и химическая технология.-2010.- Т. 53.- №. 9.- С. 106-109.    
 
14. И.А. Блайда, Т.В. Васильева, Л.И. Слюсаренко, В.Ф. Хитрич, И.Н. Барба. Биогеохимическая роль микроорганизмов в процессе выщелачивания ценных компонентов из германйисодержащего сырья.//Комплексное использование минерального сырья.-2010.- №3.- С.59-68. 
 
15. Блайда И.А. Извлечение ценных металлов при переработке промышленных отходов биотехнологическими методами (Обзор)//Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2010.-№6.-С.39-45. 
 
16. Блайда И.А., Васильева Т.В., Галкин Б.Н. Получение редких металлов из отходов//Энергосбережение.-2010.-№2.-С.8-10.  
 
17. Блайда И.А., Васильева Т.В., Хитрич В.Ф., Слюсаренко Л.И., Барба И.Н.  Изучение влияния микробиологической составляющей исходного сырья на процесс выщелачивания германийсодержащих отходов.//Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2010.-№5.-С.54-58.   
 
18. Джамбек А.А., Джамбек О.И., Макордей Ф.В., Ишков Ю.В., Блайда И.А. Перезаряжаемый кислородно-цинковый элемент с катодом на основе неметаллических электрокатализаторов.//Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2010.-№3.-С.34-37.
 
19. Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитрич В.Ф.,  Іваниця В.О. Вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва тіоновими бактеріями// Мікробіологія і біотехнологія.-2011.-№2 (14).-С.73-82.
 
20. И.А. Блайда, Т.В. Васильева, Л.И. Слюсаренко, Н.Ю. Васильева. Поведение германия при переработке техногенных отходов Украины химическими и микробиологическими методами//Цветные металлы – 2011:Сб.научн.статей.- Красноярск, 2011.- С.390-395. 
 
21. Баклан В.Ю., Блайда И.А. Перспективы использования ресурсов гидрата метана и сероводорода//Энергосбережение.-2011.-№9.-С. 33-35.
 
22. Джамбек А..А., Джамбек О.И., Блайда И.А, Ишков Ю.В.. Перезаряжаемый кислородно-цинковый элемент с катодом на основе некоторых металлопорфиринов //Вісник ОНУ. - 2011. – Т. 16, № 5. – С. 86-92.
 
23. Джамбек А..А., Джамбек О.И., Блайда И.А, Ишков Ю.В.. Электрокаталитические свойства некоторых порфиринов и их производных в составе кислородного электрода в щелочном электролите // Ж. Вопросы химии и химической технологии. -2011. – № 4 (1). - С. 157-159.
 
24. Васильева Т.В., Блайда И.А., Иваница В.А. Металлы из промышленных отходов//Энергосбережение.-2011.-№5.-С.31-33. 
 
25. Irina Blayda, Tatiana Vasileva, Larisa Slysarenko, Valentina Khitrich, Irina Barba, Natalia Vasileva. Extraction of germanium from waste lead-zinc production of chemical and microbiological methods//J.Chem.Met.Alloys.-2011.- №4.-P. 47-50. 
 
26. Irina Blayda, Larisa Slysarenko, Тatiana Vasyleva and Zinesh Abisheva. Ash-and-Slag Wastes of Energy Sector as Raw Material for Production of Rare-Earth Metals and Alumina// Journal of Environmental Science and Engineering.-2012.-V1.- N5.- Р.704-713.
 
27. Блайда И.А., Баранов В.И., Васильева Т.В., Васильева Н.Ю., Немерцалов В.В., Слюсаренко Л.И., Камская В.А. Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации// Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2012.-№2.-С.37-43.
 
28. Блайда И.А., Васильева Т.В., Слюсаренко Л.И. Биотехнологические методы обезвреживания металлсодержащих отходов углеобогащения//Энергосбережение.-2012.-№6.-С. 7-9.
 
29. И. А. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, Б. Н. Галкин, В. А. Иваница.  Влияние состава выщелачивающих растворов на процессы бактериального извлечения металлов из промышленных отходов//Біотехнологія.- 2012.- Т.5.-№ 3.- С.84-90.
 
30. I. Blayda, T. Vasyleva, L. Slyusarenko, Z. Abisheva, V. Ivanytsia. The germanium extraction from industrial wastes by microbiological methods//XXVI International Mineral Processing Congress (IMPC 2012), New Delhi, India, September 24-28, 2012.- P.550-558. 
 
31. Васильева Т.В., Блайда И.А., Иваница В.А. Использование микробиологических методов для обессеривания украинских углей.//Энергосбережение.-2013.-№ 2.-С.11-13.
 
32. И.А.Блайда, Т.В.Васильева, Л.И.Слюсаренко, В.Ф.Хитрич, В.А.Иваница. Извлечение редких и цветных металлов сообществом микроорганизмов из золы от сжигания Павлоградского угля.//Мікробіологія і Біотехнологія. Microbiology & Biotechnology.- 2012.- № 3.- С. 91-101.
 
33. И. А. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, И. Н. Барба, В. А. Иваница.  Состав и выщелачивающая активность микробиоценоза техногенных отходов энергетики. Склад і вилуговуюча активність мікробіоценозу техногенних відходів енергетики. // Проблеми екологічної біотехнології. – [електронне наукове видання]. – 2013. – №1. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/4592
 
34. Т. В. Васильева, И. А. Блайда, В. А. Иваница. Основные группы микроорганизмов,  участвующих в биогидрометаллургических процессах // Проблеми екологічної біотехнології. – [електронне наукове видання]. – 2013. – №1. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/4678
 
35. И.А.Блайда, Т.В.Васильева, В.И.Баранов, Л.И.Слюсаренко, В.Ю.Баклан. Возможности бактериального и химического выщелачивания отходов углеобогащения  с целью извлечения германия и галлия. //Известия Вузов. Прикладная химия и биотехнология.- 2013.- №1(4).- С.54-60.
 
36. Блайда И.А., Васильева Н.Ю., Митяева Н.П. Техногенные отходы Украины: оценка экологической опасности и необходимости осуществления биологического контроля // Энерготехнологии и ресурсосбережение.-2013.-№3.-С.65-72. 
 
37. Джамбек А..А., Джамбек О.И., Блайда И.А, Васильева Т.В., Слюсаренко Л.И. Электрохимическое исследование окислительно-восстановительных процессов, протекающих при химическом выщелачивании металлов// Вісник ОНУ. Хімія. - 2013. – Т. 18, вип. 1 (45). – С. 39-43.
 
38. И.А.Блайда, Т.В.Васильева, Л.И.Слюсаренко, В.Ф.Хитрич. Поведение германия и   галлия при переработке золы от сжигания углей химическими и микробиологическими методами. //Известия Вузов. Химия и химическая технология. – 2014.- Т.57.- №1.-С.78-83.
 
39. Блайда И.А. Состав и активность бактериального сообщества  отходов углеобогащения // Biotechnologia Acta. – 2014.- Vol.7 (5).- P.94-100. doi:10.15407/biotech7.05.094.
 
40. Блайда І.А. Особливості співтовариства хемолітотрофних бактерій відходів вуглезбагачення // Проблеми екологічної біотехнології. – [електронне наукове видання]. – 2014. – №1. – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/6658
 
41. Васильєва Т.В., Блайда І.А., Васильева Н.Ю. Отримання ефективного бактеріального препарату  на основі чистих культур, що ізольовані з відходів енергетики та вугільної промисловості // Проблеми екологічної біотехнології. – [електронне наукове видання]. – 2014. – №2. – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/7464
 

Наукови контакти  з українськими та міжнародними установами

Улабораторії склалися плідні науково-технічні контакти з промисловими підприємствами, навчальними та галузевими інститутами України та країн ближнього зарубіжжя. У рамках договорів про науково-технічне співробітництво ПНДЛ ПЕ співпрацює з

 • ·Львівським національним університетом імені І. Франка,
 • ·Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка,
 • ·Українським науково-дослідним інститутом спирту і біотехнології продовольчих продуктів «УкрНДІСпіртбіопрод»,
 • ·Акціонерним товариством «Центр наук о Земле, металлургии и обогашения» Республики Казахстан,
 • ·Інститутом проблем матеріалознавства НАН України імені І.М. Францевича,
 • ·ВАТ «Львівська вугільна компанія»,
 • ·Миколаївським глиноземним заводом,
 • ·Ладижинської ТЕС

 

Контактна інформація

Адреса: Україна, 65058, м. Одеса, вул. Довженко, 7а, ОНУ, ПНДЛПЕ
Тел./факс:  +38(048) 746-61-02; +38(048) 746-56-50
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top