Науково-дослідні підрозділи

НайменуванняДата створенняКерівникНапрямки наукової і виробничої діяльності
Наукова бібліотека 1817 р. Суровцева О.В.
Дослідження з історії університету, бібліотеки.
Інформаційне розкриття фондів, участь у створенні Державного реєстру книжкових пам’яток України.
Розвиток інформаційної аналітики, відповідальність за поширення результатів науково-дослідницької діяльності вчених та просування періодичних видань ОНУ у світові наукометричні бази.
Видавничо-редакційна діяльність.
 
Ботанічний сад 1867 р.
При Новоросійському ун-ті. 20-30-ті роки – самостійна науково-дослідна та культурно-освітня ботанічна установа, потім – підрозділ ОДУ
к.б.н. Левчук Л.В. Інтродукція та акліматизація рослин; сортовивчення та сортовипробування декоративних видів і т.п.
Науково-дослідний інститут фізики 15.05.1926 р.
Рішення Всеукраїнського УВК №236. Нова редакція Статуту затверджена ректором ОДУ 16.08.1990 р.
д. фіз.-мат. н., ст.н.с. О.Я. Бекшаєв Створення основ фототехнологій. Теоретичне і експериментальне дослідження світлочутливих і фотохромних матеріалів.
Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» 1871 р. – відкриття,
1920 р. – переведення до розряду Державної астрономічної обсерваторії Нарком освіти України, 1933 – повернення до складу ОДУ – науково-дослідний інститут АО. Листи Мін-ва освіти України №420-7/15 від 03.02.92, №12-02/130 від 4.06.93
к.ф.-.м.н. М.І. Кошкин Фізика та еволюція постійних, фізичних змінних і тісних подвійних зірок, метеорної, кометної та міжзоряної речовини. Фотометрія штучних супутників і пилової складової атмосфери.
Інститут горіння та нетрадиційних технологій Наказ Мін-ва України та Мін-ва машинобудування від 14.04.94 №80Д,101.Наказ ОДУ №12а-18
від 15.04.94
- Проблеми енергетики, конверсії, нетрадиційних технологій та екології, фунд. проблеми горіння та вибуху..
Навчально-науково-виробничий Центр Наказ Мін-ва УРСР №89 від 25.02.88. Наказ ОДУ №352-06 від 01.03.88 к.ф-м.н. Глауберман М.А. Інформатика. Обчислювальна техніка. Твердотільна електроніка. Сенсоріка.
Регіональний міжвідомчий Центр інтегрованого моніторингу екологічних досліджень Спільна Постанова
Державний науково-виробничий центр “Природа”,ОДУ №06.03.01-453 від 19.ХІ.96 р. Спільна угода від 12.03.03.
Обласна рада та Університет.
к.ф-м.н. Мединець В.І. Науково-виробничі роботи з використанням аерокосмічної інформації з метою забезпечення пріоритетних напрямів охорони навколишнього природного середовища та техногенно-екологічної і ядерної безпеки, захисту і зберігання природного та рекреаційного потенціалу Причорномор’я та Чорного моря.
Центр колективного користування науковим обладнанням Наказ по ОНУ № 54-02 від 03.06.2019 Ракітська С.І. Використання матеріально-технічної бази в науковій і науково-технічній діяльності.
Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний Центр: Наказ МОН і НАН України від 30.10.2008 №989/565. Наказ по ОНУ №02-02 від 27.01.09. д.ф-м.н., проф. Лепіх Я.І. Вивчення проблем мікро- і наноелектроніки та впровадження результатів наукових розробок у приладобудування.
Науково-дослідна лабораторія електронних, іонних і молекулярних процесів в напівпровідниках
Наказ ОДУ №15-02 від 29.01.85
к.ф-м.н. Лепіх Я.І. Фотоелектроніка. Електронно-іонні процеси в напівпровідниках. Люмінісценція.
Науково-дослідна лабораторія сенсорної електроніки і надійності електронної техніки Наказ мін-ва машинобудування військово-пром.комплексу і конверсії України та ОДУ №122 від 10.09.92. - Розвиток нового науково-технічного підходу до забезпечення безвідмовності виробів радіоелектроніки на основі аналізу фізики утворення, розвитку і проявлення дефектів, деградацій і відмов.
Науково-дослідна лабораторія давачів і реєструючих систем рухомих об’єктів Наказ міністерства машинобудування військово-пром. комплексу і конверсії України та Міністерства освіти України від 29.10.93 р.605/396.Наказ ОДУ від 18.11.93 №1915 – 18. с.н.с. Будіянська Л.М. Розробка ідеології, програм та шляхів розвитку на Україні нового покоління датчиків для модернізації існуючої техніки і створення перспективних технологій.
Розробка ефективних методів, алгоритмів і програм аналізу, математичного моделювання складних систем та їх застосування в технічних системах зближення рухомих об’єктів.
Науково-дослідна лабораторія некристалічних систем електроніки Наказ ОДУ №15-02 від 29.01.85 к.ф-м.н. Дойчо І.К. Оптичні властивості некристалічних систем Люмінесцентні властивості шпаристих систем.
Науковий центр з морської біології та біотехнології Наказ МОН України від 4.03.2009 № 207. Наказ ОНУ № 22-02 від 26.06.09
Державна цільова науково-технічна програма «Наука в університетах на 2008–2012 рр.».
д.х.н., проф. Галкін Б.М. Екологічна біотехнологія. Біотехнологія препаратів медичного призначення. Біотехнологія захисту рослин і грибів. Біоінженерія і біосенсори. Молекулярна біотехнологія.
Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів Пост. СМ СРСР №462-9 від 1.10.71 д.б.н., проф. Галкін Б.М. Розробка наукових основ спрямованого синтезу нових органічних речовин.
Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів Пост. СМ УРСР №67 від 20.01.62  
 
Вилучення рідкісних і кольорових металів з промислових продуктів і відходів кольорової металургії та енергетики традиційними хімічними і сучасними мікробіологічними методами.
Мікробіологічна детоксикація промислових відвалів.
Знесірчення енергетичного вугілля за допомогою мікроорганізмів.
 
Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем Пост. СМ УРСР №1759 від 13.12.58. д.ф-м.н. Копит М.Х. Високотемпературні аерозолі. Фізика аеродисперсних систем.
Проблемна науково-дослідна лабораторія Інженерної геології узбережжя моря та водосховищ і гірських схилів Пост. СМ УРСР №1752 від 17.11.59 к. геол. н. Кадурін С. В. Розробка теоретичних основ і методів прогнозування інженерно-геологічних процесів на узбережжі моря, водосховищ та шельфів. Оцінка ефективності берегозахистних заходів.
Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони Пост. СМ УРСР №61 від 3.02.71 к.г.н. Буяновский А.О. Комплексне вивчення динаміки процесів ґрунтоутворення, що обумовлено зрошенням та дренажем.
Науково-дослідна лабораторія фізики і хімії низькотемпературної плазми 25.12.92 к.ф-м.н. Орловська С.Г. Фізика продуктів спалення. Спектральні і зондові дослідження багать. Процеси коагуляції і росту конденсованої фази в багаттях.
Науково-дослідна лабораторія морської геології, геохімії та палеонтології Наказ мін-ва геології СРСР і Мінвуза УРСР №449/409 від 28.11.78. к.г.н., доц. Кравчук Г.О. Морська геологія. Морська геоекологія. Фізико-хімічні методи досліджень донних осаджень і твердих корисних копалин.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top