Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр

 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Коротка довідка

про Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр (МННФТЦ)

МОН і НАН України при ОНУ імені І.І. Мечникова

Лепіх Ярослав Ілліч Директор МННФТЦ, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України, заслужений діяч науки і техніки України

1. МННФТЦ створено у 2008 р. спільним наказом Міністра освіти і науки України і Президента Національної академії наук України на базі НДЛ-3 ОНУ і підрозділів Інституту фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Науково-методичне керівництво Центром покладено на Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.

З часу створення МННФТЦ його очолює доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії Вищої школи України Лепіх Ярослав Ілліч.

До складу МННФТЦ входять чотири науково-дослідні лабораторії (НДЛ):

Лабораторія електронних, йонних, та молекулярних процесів (НДЛ-3), завідувач д.ф.-м.н., проф. Лепіх Ярослав Ілліч;

"Сенсорна електроніка та надійність електронної техніки" (НДЛ-9), колишній завідувач д.ф.-м.н., проф. Курмашов Ш.Д.;

«Датчики та реєструючі системи» НДЛ «ДРС» завідувач с.н.с. Будіянська Людмила Михайлівна;

«Лабораторія некристалічних середовищ» (НДЛ-11), завідувач к.ф.-м.н., с.н.с. Дойчо Ігор Костянтинович.

Всі ці підрозділи є близькими за тематикою, що дозволяє вести науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи комплексно, більш ефективно використовуючи кадрові, технічні і технологічні ресурси підрозділів. Загальна чисельність МННФТЦ на час створення становила 25, зараз – 15 співробітників, з них з науковими ступенями: 2 доктора фіз.-мат. наук, 1 професор, 5 кандидатів фіз.-мат. наук, лауреатів Державних премій – 1, заслужених діячів науки і техніки України – 1.

МННФТЦ має Науково-технічну раду з 16 науковців, яка складається із співробітників ОНУ і ІФН. До складу Ради входить, зокрема, 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 2 академіка АН ВШ України.

Основними напрямами діяльності Центру є:

 1. Вивчення проблем мікро- і наноелектроніки та впровадження результатів наукових розробок у приладобудування.
 2. Проведення наукових досліджень з найбільш актуальних проблем науки і техніки в тісному зв'язку з навчальним процесом.
 3. Залучення талановитої студентської молоді до наукової діяльності, зокрема виконання госпдоговірної тематики і підготовка кадрів вищої кваліфікації.
 4. Використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі.
 5. Підготовка наукових праць, монографій з фундаментальних і прикладних проблем мікро- та наноелектроніки, нанофізики і нанотехнологій.

В МННФТЦ ведуться наукові дослідження і розробки за загальним фондом

фінансування, за рахунок спецфонду та за Міжнародними грантами.

Зокрема, виконувалися НДР за Програмою МОН «Наука в університетах», на замовлення Міністерства промислової політики України у рамках Державної "Програми розвитку найбільш конкурентоспроможних напрямів мікроелектроніки в Україні”, за госпдоговорами з підприємствами Державного концерна «Укроборонпром», а також, на замовлення з Державним фондом фундаментальних досліджень; за Міжнародним українсько-турецьким проектом; гранти у рамках міжнародного наукового співробітництва між Україною і країнами ЄС (Австрія, Німеччина, Польща, Латвія, Фінлянлія, Бельгія).

Ведеться співробітництво з науковими закладами НАН України, з ВНЗ МОН України. Зокрема, з Інститутом фізики напівпровідників НАН України ім. В Є. Лашкарьова. Інститутом фізики НАН України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Інститутом матеріалознавства НАН України, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Львівським та Харківським університетами, Національними технічними університетами України "Київський Політехнічний Інститут'', «Львівська політехніка» та ін.

Ведеться міжнародне науково-технічне співробітництво: Ополевський технічний університет, Вроцлавський технічний університет (Польща), Університет ім. Кеплера (Австрія), центр мікроаналізу Антверпенського університету (Бельгія) та ін.

За результатами робіт за останні сім років опубліковано понад 170 статей у рейтингових журналах, у тому числі понад 30 у зарубіжних з імпакт-фактором, зроблено понал 100 доповідей на авторитетних .міжнародних науково-технічних конференціях, видано 5 монографій, 4 навчальних посібника, отримано 14 патентів, захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації з фізико-математичних наук.

Зразки перспективних розробок МННФТЦ експонувалися на 7 міжнародних виставках.

Отримано 3 Державні премії України у галузі науки і техніки.

На базі МННФТЦ проведено 8 Міжнародних науково-технічних конференцій:

 1. "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології».
 2. «Фізика напівпровідників».
 3. «Функціональна база наноелектроніки»

У складі Наукової ради НАН України з проблеми "Фізика напівпровідників і напівпровідникові пристрої" секція "Сенсорна електроніка", (голова - проф. Сминтина В.А., заступник - проф. Лепіх Я.І.) здійснювалася співпраця і координація робіт з провідними ВНЗ України та інститутами НАН України в області сенсорної електроніки.

МННФТЦ випускає 4 рази на рік Міжнародний рейтинговий науково-технічний журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології", який входить до 3х списків ДАКУ (фіз.-мат., -технічні і біологічні науки), а також 1 раз на рік науково-технічний збірник «Фотоелектроніка" (у списку ДАКУ з фіз.-мат. наук).

В МННФТЦ успішно працють наукові школи:

 1. "Проблеми фізики напівпровідників" (науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Сминтина В.А. - заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої школи України.).
  Наукові напрямки школи - Електронні, іонні та молекулярні процеси у напівпровідниках. Сенсорна електроніка (керівник напряму д.ф.-м.н. проф. Сминтина В.А.).
 2. «Електрофізичні і адсорбційні явища в кристалічних діелектриках та шаруватих 'структурах при поширенні поверхневих акустичних хвиль. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» (керівник напряму Лепіх Я.І., д.ф. м.н, проф., директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук Вищої школи України

Напрями наукових досліджень лабораторій МННФТЦ

Лабораторія електронних, йонних, та молекулярних процесів (НДЛ-3), завідувач лабораторії д.ф.-м.н., проф. Лепіх Ярослав Ілліч.

Основні науково-технічні напрями:

Електронні, іонні та молекулярні процеси в напівпровідникових матеріалах.

 • Електрофізичні і адсорбційні явища в кристалічних діелектриках та шаруватих структурах п'єзоелектрик - напівпровідник, п'єзоелектрик- діелектрик при поширенні поверхневих акустичних хвиль.
 • Фотоелектричні явища у напівпровідниках.
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.
 • Нанофізика і наноелектроніка.

За сім останніх років в лабораторії виконано понад 10 наукових проектів. З них 6 держбюджетних, 2 госпрозрахункових тем та два міжнародних. За цей час співробітниками лабораторії опубліковано більш 100 наукових праць, взято участь з роботі понад 10 національних та міжнародних конференцій, отримано більш десятка патентів.

Розробки НДЛ-3 експонувались на міжнародних виставках СеВІТ (Ганновер. Німеччина), на виставках Української науки і техніки в КНР (Цзинань, КНР, Чаньчунь, КНР), Дні української науки і техніки в Індії (Хайдарабад, Делі), Харбін (КНР).

Під керуванням співробітників лабораторії постійно виконуються дипломні та курсові роботи студентів, які приймають активну участь в наукових дослідженнях.

Основні результати фундаментальних досліджень за останні роки

На основі тунельно-стрибкового механізму Мотта створено модель струмопереносу в неідеальному гетеропереході, яка базується на врахуванні порушень трансляційної симетрії кристалічних граток в ОПЗ.

Встановлені фізичні механізми та закономірності процесів адсорбції-десорбції в шаруватих структурах п'єзоелектрик-плівка Ленгмюра-Блоджетт.

Отримано і систематизовано нові дані про електрофізичні параметри і акустичні характеристики кристалічних діелектриків, в тому числі п'єзоелектриків, для хвиль Релея. Встановлені фізичні механізми генерації, поширення та детектування поверхневих акустичних хвиль і керування їх параметрами в шаруватій структурі фоточутливий напівпровідник-п'єзоелектрик та в селективно поляризованих сегнетоелектриках.

Основні результати прикладних досліджень за останні роки

Розроблено сенсори оптичного та рентгенівського зображень на основі напівпровідникових неідеальних гетероструктур, що переважають аналоги по ряду параметрів.

Розроблено сенсори газів на основі досліджених адсорбційно-десорбційних механізмів в шаруватих структурах і нових матеріалах, які мають ряд переваг перед аналогами за основними метрологічними характеристиками.

Розроблено датчики фізичних величин на основі досліджених акустоелектронних ефектів, які мають переваги перед аналогами, побудованими на інших фізичних принципах. Один з таких датчиків (датчик кута повороту) пройшов успішні випробування в КНР на базі Українсько-Китайського технопарку високих технологій.

Розроблено екологічно чисту технологію виготовлення прецезійних комутаційних плат високої ступені інтеграції.

Науково-дослідні роботи, що ведуться в НДЛ-3 мають не тільки фундаментальну спрямованість, але і значну практичну цінність, що дозволяє використовувати результати досліджень і розробок НДЛ-3 як в науці, так і у народному господарстві.

Науково-дослідна лабораторія "Сенсорна електроніка та надійність електронної техніки" (НДЛ-9) колишній завідувач д.ф.-м.н., проф. Курмашов Шаміль Джамашович.

Науково-дослідна лабораторія сенсорної електроніки створена в 1992 році. У 2008р. НДЛ - 9 увійшла до складу Міжвідомчого науково-навчального фізико- технічного центру МОН України та НАН України (МННФТЦ).

Основні науково-технічні напрями

За останні сім років виконано більш, ніж 5 науково-дослідних проектів в галузі фізики напівпровідників, фізичної електроніки, сенсорів, проблем, пов'язаних з надійністю виробів електронної техніки.

Основні результати фундаментальних досліджень:

Структурно-фазові перетворення і фізичні механізми струмопротікання в гетерофазних нанокомпозиційних матеріалах.

Фізика напівпровідників, фізична електроніка, сенсорна електроніка.

Розроблено концепцію фізичних механізмів впливу морфології і розмірів мікро- і наночастинок вихідних матеріалів та зовнішніх факторів на електрофізичні властивості гетерофазних нанокомпозитів на базі систем "скло-RuO2, Bi2Ru2O7.

Створено концепцію фізичних механізмів протікання струмів в напівпровідникових структурах в умовах інжекційного введення нерівноважних носіїв заряду (електронів та дірок) в об'єм.

Основні результати прикладних досліджень.

Розроблено низькоомний резистивний матеріал для елементів гібридних інтегральних схем, сенсорів, люмінесцентних панелей, нагрівачів різного типу копіювальної техніки та лазерних принтерів.

Розроблено низько корозійні високоактивні флюси для лудіння і паяння легкоплавкими припоями.

Розроблено припій для лудіння і паяння товсто плівкових елементів ипо технології монтажу на поверхню.

Міжнародне науково-технічне співробітництво:

Ополевський університет (м. Ополе, Польща).

Лабораторія лазерної техніки і лазерних випромінювань Рурського університету (м. Бохум, Німеччина).

Центр Мікроаналізу Антверпенського університету (м. Антверпен,Бельгія).

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами НАН та галузевих академій наук України, з підприємствами

Сумісні дослідження проводяться з організаціями:

 • Інститут фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова,
 • Інститут проблем матеріалознавства НАН України,
 • Інститут фізики НАН України,
 • Фізико-технічний інститут по захисту довкілля та здоров'я людини НАН України,
 • Одеська національна академія зв'язку.

Лабораторія некристалічних середовищ (НДЛ-11)

Завідувач лабораторії, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Дойчо Ігор Костянтинович.

Основні наукові результати:

Виявлено закономірності концентраційного гасіння люмінесценції розчинів барвників на базі комплексів 4-валентного стануму та системи їхніх наночастинок. Виявлено симетрію таутомірних форм барвників зазначеного типу відносно інверсії часу.

Досліджено нерівноважні процеси, у наноструктурах оксидів металів, сполук А2В6 і барвників.

Встановлено, що інтенсивність світіння барвників на базі комплексів 4-валентного стануму зростає при зменшенні відстані замісника у гідразидному фрагменті до конфігураційного вузла. Цей результат є властивим для усіх конфігураційних вузлів і усіх типів замісників, можливих у зазначених комплексах. Він залишається вірним як для розчинів барвника, так і для ансамблю його наночастинок у матриці. Значущість цього результату полягає в тому, що він дозволяє керувати фотолюмінесцентними властивостями розчинів барвників такого типу та ансамблю їхніх наночастинок у шпаристій матриці.

Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалась у співпраці з науковими установами Національної академії наук України

Лабораторія співпрацює із:

Інститутом фізики НАНУ, де виконуються електронно-мікроскопічні дослідження зразків.

Інститутом фізики напівпровідників НАНУ ім. В.Є.Лашкарьова, де виконується опромінювання зразків швидкими електронами.

Науково-дослідна лабораторія «Датчики та реєструючі системи» (НДЛ “ДРС”), » завідувач с.н.с. Будіянська Людмила Михайлівна

Науково-дослідна лабораторія заснована в 1969 році.

У 2008 р. НДЛ “ДРС” увійшла до складу Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН України та НАН України

За період 2013-2022 роки виконано три держбюджетні та три госпдоговорі теми

За останні 5 років співробітниками лабораторії опубліковано більш 50 наукових праць, взято участь в роботі понад 10 національних та міжнародних конференцій, отримано 3 патенти

Основні результати фундаментальних досліджень:

Розроблено новий цифровий метод оптико-локаційних вимірювань з програмним забезпеченням обробки зашумлених сигналів, модифікований для застосування у межах наносекундного часового діапазону.

 • Теоретично обгрунтовано використання модифікованого фазового методу локації об’єкта для оптико-локаційного пристрою в наносекундному часовому діапазоні.
 • Теоретично обґрунтоване застосування кореляційної обробки сигналів у модифікованому методі оптико-локаційних вимірювань дальності у напрямку розробки та оптимізації цифрового методу фазових вимірювань в оптико-локаційних системах.

Результати прикладних досліджень:

 • Розроблено спеціалізований програмно-апаратний комплекс комп’ютерної обробки інформації в оптико-локаційних вимірювачах з мікропроцесорним керуванням для лабораторних досліджень і технічної діагностики в процесі проектування та виготовлення. Комплекс придатний для використання на підприємствах, що розробляють та випускають оптико-локаційні пристрої, а також для удосконалення матеріально-технічної бази наукових та учбових установ у галузі аналітичної апаратури.
 • Проведено розвиток методів, засобів та пристроїв аналізу відбитої оптичної хвилі, що перевищують існуючі за показниками точності, ефективності і надійності.
 • Розроблено модифікований метод локаційних вимірювань у наносекундному часовому діапазоні, що гарантує високоточне вимірювання малих відстаней
 • Розроблена структура і алгоритм роботи автоматизованої системи екологічного контролю та оперативного моніторингу рівня води у відкритих водоймах для рішення задач спостереження та попереднього протипаводкового оповіщення населення, а також забезпечення екологічної безпеки.
 • Розроблено новий високоточний дистанційний оптико-електронний метод вимірювання вібрацій на підґрунті застосування оптичних фазових датчиків вібрацій та новітніх телекомунікаційних технологій обробки інформації, які дозволять вирішити проблему дистанційної діагностики і прогнозування технічного стану об’єктів, що забезпечить їх безпеку та надійну експлуатацію.

Розроблені експонати демонстрували на наступних виставках:

 • Виставка зразків озброєння, військової техніки, військово-прикладних розробок і
 • технологій в УНДІ авіаційних технологій, м. Київ.
 • Виставка “Дні науки і техніки України в КНР”, м. Цзинань, КНР
 • Виставка Дні науки і техніки України в КНР, м. Харбін, м. Чанчунь.

Скорочений список основних публікацій МННФТЦ 2015 - 2023рр.

2015

 • A. Tereshchenko, V. Smyntyna, Metal Oxide Nanostructures for the Detection of Dangerous Viruses, Presentation Report. NATONANOFORUM Advanced Research Workshop “Nanomaterials for Security”, 31 Aug – 3 Sep., 2015, Odesa, Ukraine.

2016

 • . A. Tereshchenko, M. Bechelany, R. Viter, V. Khranovskyy, V. Smyntyna, N. Starodub, R. Yakimova, Optical Biosensors Based on ZnO Nanostructures: Advantages and Perspectives. A Review, Sensors and Actuators B: Chemical 229 (2016) 664–677. IF = 9.221, Q1.
 • A.V. Tereshchenko, V.A. Smyntyna, I.P. Konup, S.A. Geveliuk, M.F. Starodub, Metal oxide based biosensors for the detection of dangerous biological compounds”, Chapter 22 in Nanomaterials for Security, NATO Science for Peace and Security, Series A: Chemistry and Biology, 2016, 281-288 (Scopus).

2017

 • R. Viter, A. Tereshchenko, V. Smyntyna, J. Ogorodniichuk, N. Starodub, R. Yakimova, V. Khranovskyy, A. Ramanavicius. Toward development of optical biosensors based on photoluminescence of TiO2 nanoparticles for the detection of Salmonella, Sensors and Actuators B: Chemical 252 (2017) 95–102. IF = 9.221, Q1.
 • 3. A. Tereshchenko, V. Fedorenko, V. Smyntyna, I. Konup, A. Konup, M. Eriksson, R. Yakimova, A. Ramanavicius, S. Balme and M. Bechelany, ZnO Films Formed by Atomic Layer Deposition as an Optical Biosensor Platform for the Detection of Grapevine Virus A-type Proteins, Biosensors and Bioelectronics 92 (2017) 763–769. IF = 12.6, Q1.
 • A. Tereshchenko, V. Smyntyna. ZnO thin films as a platform for optical immunosensors devoted6 to the detection of GVA-antigen, NATO ARW Detection of CBRN-nanostructured materials, 14-17 August, 2017 Kiev, Ukraine.

2018

 • Лепіх Я.І., Снігур П.О. Пристрій на поверхневих акустичних хвилях для обробки радіосигналів// Патент на корисну модель № 123858, бюл. № 5 від 12.03.2018. http://base.uipv.org/searchINV/ base.uipv.org/searchBul/search.ph..sid...
 • Лепіх Я.І., Снігур П.О. Акустоелектронний пристрій на поверхневих акустичних хвилях // Патент на корисну модель № 125281, 10.05.2018, Бюл.№ 9. base.uipv.org/ searchBul/search.ph..sid..
 • Лепіх Я., Karpenko A. Method of Decrease in Level of the Return Radiation of the Aperture Antennas Eloctromagnetic Waves// The Third International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electrоnics (UkrMiCo’2018), 10-14 September 2018, Odesa, Ukraine. DOI:10/1109/UkrMiCo43733.2018.9047523, Publisher: IEEE
 • Yu.Ye. Gordienko, Ya.I. Lepikh, I.M. Shcherban, A.V. Levchenko Electrophysical Parameters Image Decoding in Scanning Microwave Microscopy// International Conference on Information and Telecommunication Technol, and Radio Electronica (UkrMiCo), 10-14 Sept.2018 DOI: 10/1109/UkrMiCo.
 • Лепіх Я.І., Лавренова Т.І., Садова Н.М., Борщак В.А. Балабан А.П., Затовська Н.П. Структурно-фазові перетворення і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на базі системи “ SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-BaO”// Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2018– Vol.15, № 4.- РР. 31-40. DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2018.4.150507
 • A. Tereshchenko, V. Smyntyna, A. Ramanavicius. Interaction Mechanism between TiO2 Nanostructures and Bovine Leukemia Virus Proteins in Photoluminescence-based Immunosensors, RSC Advances 8 (2018) 37740–37748. IF = 4.036, Q1.
 • V. Grinevych, V. Smyntyna, L. Filevska. Nanostructured SnO2 as CBRN safety material. J. Bonca, S. Kruchinin (eds) Nanostructures Materials for the Detection of CBRN, NATO Science for Pease and Security Series A: Chemistry and Biology. Springer Science+Business Media B.V., part of Springer Nature 2018, p. 107-127.
 • V. Grinevych, L. Filevska, V. Smyntyna, B. Ulug. The temperature dependent studies of Luminescent in nanosized SnO2 films. O. Fesenko, L. Yatsenko (eds), Nanooptics, Nanophotonics, Nanostructures, and Their Applications, Springer Proceedings in Physics 210, 2018, p. 265-271. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91083-3_18 (Scopus)
 • Філевська Л.М., Чебаненко А.П., Клочков М.А., Гріневич В.С., Сминтина В.А. Волого і етаноло чутливість тонких плівок діоксиду олова, отриманих з використанням полімерів. //Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2018 р. Т.15(№ 4), с.93-99.

2019

 • Лепіх Я.І., Дойчо І.К. Гевелюк С.О. Сенсор парів хлористого водню. Патент на винахід № 118415 від 10. 01.2019. Опубл. Бюл. № 1/2019 від 10. 01.2019.
 • Лепіх Я.І., Гевелюк. С.А., Дойчо І.К. Сенсор аміаку Патент на винахід № 119092 від 25.04.2019. Опубл. Бюл. № 8/2019 від 25.04.2019
 • Я. Лепіх. Пристрої на поверхневих акустичних хвиль з керованими характеристиками// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2019 – T. 16, № 2.-P. 43-52. DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2019.2.171238
 • Я.І. Лепіх, В. І. Сантоній, Л. М. Будіянська, І. О. Іванченко, В.В. Янко. Оптико-електронні системи ближньої локації -//- Монографія. За редакцією проф. Лепіха Я.І, Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019.-293 с. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ISBN 978-617-689-298-4 293
 • Lepikh Ya.I., Lavrenova T.I., Sadova N.M., Zatovs’ka N.P., Nitsuk Yu.A.Influence of the current-carrying phase dispersity on the electrophysical parameters of nanocomposites on the basis of "glass – Ru compounds " Abstract book of Intern. research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019), 27-30, P. 130-131
 • Lepikh Ya.I., Lavrenova T.I., Borshchak V.A., Sadova N.M., Zatovskaya N.P. Restoring and protection of the low temperature solder from oxidation.// The Fourth Internat.Conf. on Information nd Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019), 09-13 Sept. 2019, Odesa, Ukraine, PP. DOI: 10.1109 / UkrMiCo47782.2019.9165324
 • Ya Lepikh., P. Fastykovsky М. Glauberman. Точкова сейсмічна система для виявлення і розпізнавання руху людини та транспортних засобів.// The Fourth Internat.Conf. on Information nd Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019), 09-13 Sept. 2019, Odesa, Ukraine, PP.
 • Лепіх Я.І., Сантоній В.І., Янко В.В., Будіянська Л.М., Іванченко І.О. Малогабаритний лазерний радар одноконтактної дії// Тези доповідей , VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”, 9-10 квітня 2019, Київ.- С. 498 – 500
 • Lepikh Ya., Igor K. Doycho, Sergiy A. Gevelyuk, Ewa Rysiakiewicz-Pasek. Nature of gas sensitivity of dyes on the base of Sn(IV) complexes// Optica Applicata, Vol. XLIX, No. 3, 2019.-Р. 427-436. DOI: 10.5277/oa190305
 • Я.І. Лепіх Акустоелектронний сенсор інфрачервоного випромінювання //Патент на користу модель № 137326 від 10.10.2019. Опубл. 19.10.2019
 • Лепіх Я.І., Снігур П.О. Пристрій на поверхневих акустичних хвилях// Патент на винахід № 119598 від10.07.2019. Опубл. Бюл. № 13 від 10.07.2019.
 • Lepikh Ya.I., Gevelyuk S.A., Grinevych V.S., Doycho I.K. Filevska L. M. Photoluminescence of SnO2 nanoparticle ensemble in porous glass with column structure// 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), Sozopol, Bulgaria, 2019, РР. 416-419, DOI: 10.1109/CAOL46282.2019.9019433.
 • Yaroslav Lepikh., Pavel Fastykovsky, Michael Glauberman. Point seismic system for detection and recognition of moving person and vehicles// International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), Odesa, Ukraine, 2019 9-13 Sept.,P. 1-4. DOI: 10.1109/UkrMiCo47782.2019.9165371 Publisher: IEEE
 • P. Genys, E. Aksun, A. Tereshchenko, A. Valiūnienė, Ramanavicius. Electrochemical Deposition and Investigation of Poly-9,10-Phenanthrenequinone Layer, Nanomaterials 9 (5) (2019) 702-717, IF = 5.719, Q1.
 • A. Tereshchenko, V. Smyntyna, U. Bubniene, A. Ramanavicius. Optical Immunosensor Based on Photoluminescent TiO2 Nanostructures for Determination of Bovine Leucosis Proteins. Model of Interaction Mechanism, 9th IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties, 15-20 September, 2019, Odesa, Ukraine (Best Presentation Award «Future Star in Nanoscience and Nanotechnology»)
 • Gevelyuk S.A., Grinevych V.S., Doycho I.K., Lepikh Ya.I., Filevska L. M. Photoluminescence of SnO2 nanoparticle ensemble in porous glass with column structure, 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), Sozopol, Bulgaria, 2019, pp. 416-419, doi: 10.1109/CAOL46282.2019.9019433. (Scopus)
 • Filevska L., Chebanenko A., Klochkov M., Grinevich V., Smyntyna V. Optical Phenomena in Nanoscale Tin Dioxide Films Obtained by Means of Polymers// Springer Proceedings in Physics.-2019.– 222.- pp. 87-93.- - DOI: 10.1007/978-3-030-17755-3_5. (Scopus)
 • Chebanenko A.P., Filevska L.M., Grinevych V.S., Smyntyna V.A. «The sensitivity to moisture peculiarities of nanoscale tin dioxide films obtained by means of polymers». Book of Abstracts of the 7th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO2019), August 27-30, 2019, Lviv, p.61.

2020

 • Лепіх Я.І., Глауберман М.А. Вплив температури на параметри магніточутливих транзисторних структур// Sensor Electronics and Microsystem Technologies. 2020 –T. 17, № 1.- P. 29-37.DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2020.1.198924
 • Ya.I. Lepikh, P.P. Fastikovsky Remote Compact Seismic Sensor for the Moving Person Detecti// IEEE Xplore.Journal: IEEE Sensors LettersPublication Date: AUGUST 2020Volume: 4, Issue: 8 On Pages 1-3. Print ISSN: 2475-1472Online ISSN: 2475-1472Digital Object Identifier: 10.1109/LSENS.2020.3007831 3
 • V.A. Borshchak, N.N. Sadova, N.P. Zatovskaya. Dependence of the nanocomposite systems resistance on the initial materials dispersity// Book of Abstracts of the 8th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO2020), August 26-29, 2020, Lviv, P. 29 doi:10.1007/978-3-030-74741-1_11.
 • Lepikh Ya.I., Glauberman M.A .Modeling of electronic processes in sensory magnetic sensitive structures// Book of Abstracts of the 8th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO2020), August 26-29, 2020, Lviv, P. 510.
 • Лепіх Я.І., В.І. Сантоній, В.В. Янко, Л.М. Будіянська, І.О. Іванченко. Оптоелектронний радар для визначення параметрів руху швидкісних об’єктів// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2020 – T. 17, № 3, P. 12 – 18. DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2020.3.212947 7
 • Ya.I. Lepikh, S.A. Gevelyuk, V.S. Grinevich, I.K. Doycho, L.M. Filevska. The radiation peculiarities of nanoscale SnO2 in a porous matrix// Journal of nano- and electronic physics, Vol. 12 No 3, 03020(4pp) (2020) https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03020
 • Я.І. Лепіх. Сенсор інфрачервоного випромінювання на шаруватій структурі// Патент на винахід № 122630, публікація відомостей про заявку: 26.10.2020, Бюл.№ 20 Публікація відомостей про державну реєстрацію: 10.12.2020, Бюл.№ 23 Зареєстровано в Державному реєстрі України винаходів 10.12.2020.
 • Я.І. Лепіх, М.А. Глауберман, А.П. Балабан, П.О. Снігур. Методи стабілізації характеристик датчиків на основі магніточутливих транзисторних структур. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2020 – T. 17, № 4.-С. 23-28 DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2020.4.219308
 • A. Tereshchenko, G. Reza Yazdi, Igor Konup, V. Smyntyna, V. Khranovskyy, R. Yakimova, A. Ramanavicius. Application of ZnO Nanorods Based Whispering Gallery Mode Resonator in Optical Immunosensors, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 191 (2020) 110999, IF = 5.999, Q1
 • S. Ramanavicius, A. Tereshchenko, R. Karpic, V. Ratautate, U. Bubniene, A. Maneikis, A. Jagminas, A. Ramanaviciu. TiO2-x/TiO2-structure based ‘self-heated’ gas sensor for the determination of some reducing gases, Sensors 20 (1) 74 (2020), IF = 3.9, Q1.
 • Ie. Plikusiene, Z. Balevicius, A. Ramanaviciene, Ju. Talbot, G. Mickiene, S. Balevicius, A. Stirke, A. Tereshchenko, L. Tamosaitis, G. Zvirblis, A. Ramanavicius. Evaluation of affinity sensor response kinetics towards dimeric ligands linked with spacers of different rigidity: immobilized recombinant granulocyte colony-stimulating factor based synthetic receptor binding with genetically engineered dimeric analyte derivatives, Biosensors and Bioelectronics 156 (2020). IF = 12.6, Q1.
 • M. Petruleviciene, J. Juodkazyte, M. Parvin, A. Tereshchenko, S. Ramanavicius, R. Karpicz, U. Samukaite-Bubniene, A. Ramanavicius. Tuning the Photo-Luminescence Properties of WO3 Layers by the Adjustment of Layer Formation Conditions, Materials 13 (2020) IF = 3.748, Q2.
 • A. Tereshchenko, V. Smyntyna, U. Bubniene, A. Ramanavicius. Optical Immunosensor Based on Photoluminescent TiO2 Nanostructures for Determination of Bovine Leucosis Proteins. Model of Interaction Mechanism, Chapter 25 in Nanomaterials in Biomedical Application and Biosensors, Springer Proceedings in Physics 244, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020 (Scopus).
 • A. Ramanavicius, A. Tereshchenko, Ie. Plikusiene, V. Ratautaite, M. A. Deshmukh, V. Smyntyna, Y. Oztekin, U. Samukaite-Bubniene, A. Ramanaviciene, Electrochemical Formation of ‘Synthetic Receptors’ Based on Conducting Polymers, Chapter 24 in Nanomaterials in Biomedical Application and Biosensors, Springer, Proceedings in Physics 244, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020 (Scopus).
 • A. Tereshchenko, V. Smyntyna, A. Ramanavicius. Model of interaction between TiO2 nanostructures and Bovine Leucosis proteins in photoluminescence based immunosensors, Chapter 14 in Advanced Nanomaterials for Detection of CBRN, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, Springer, Nature B.V. 2020 (Scopus).
 • A. P. Chebanenko, V. S. Grinevych, L. M. Filevska, V. A. Smyntyna. The Sensitivity Peculiarities of Nanosized Tin Dioxide Films to Certain Alcohols Springer Nature B.V. 2020, J. Bonˇca, S. Kruchinin (eds.), Advanced Nanomaterials for Detection of CBRN, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, p.~ (275-282), https://doi.org/10.1007/978-94-024-2030-2_20 (Scopus)
 • I.K. Doycho, V. S. Grinevych, and L. M. Filevska. Porous Silica Glasses as a Model Medium for the Formation of Nanoparticles Ensembles: Review, Springer Nature B.V. 2020, J. Bonˇca, S. Kruchinin (eds.), Advanced Nanomaterials for Detection of CBRN, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, p. ~ (283-294), https://doi.org/10.1007/978-94-024-2030-2_21 (Scopus)
 • S.A. Gevelyuk, V.S. Grinevich, I.K. Doycho, Ya.I. Lepikh, L.M. Filevska. The Radiation Peculiarities of Nanoscale SnO2 in a Porous Matrix// JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS, Vol. 12 No 3, 03020(4pp) (2020) DOI: 10.21272/jnep.12(3).03020 https://jnep.sumdu.edu.ua/en/component/content/full_article/3027 (Scopus)
 • Doycho I.K., Filevska L.M., Gevelyuk S.A., Grinevich V.S.The medium influence on the luminescence intensity of SnO2 nanoparticles ensembles in a porous silicate glass matrix.// Book of Abstracts of the 8th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO2020), August 26-29, 2020, Lviv, p…79
 • Bulyga Yu.I., Chebanenko A.P., Filevska L.M., Grinevich V.S., Smyntyna V.A. The conductivity mechanisms of ZnO thin films structured using polyvinyl alcohol// Book of Abstracts of the 8th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO2020), August 26-29, 2020, Lviv, p. 97…
 • Gevelyuk S.A., Grinevych V.S., Doycho I.K., Filevska L.M. The active environment influence on the luminescence of SnO2 nanoparticles’ ensembles in a porous matrix// Applied Physics A, Volume 126, Issue 12, article id.919, https://doi.org/10.1007/s00339-020-04101-4 (Scopus)

2021

 • Я.І. Лепіх, М.А. Глауберман, П. О. Снігур. Вплив шумів на роздільну здатність датчиків на основі магнітотранзисторних структур// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2021 – T. 18, № 1.-Р. 4-9. DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2021.1.227405
 • Я.І. Лепіх, В. І. Сантоній, В. В. Янко, Л. М. Будіянська, І. О. Іванченко, А. П. Балабан. Установка фізичного моделювання процесів лазерної локації -//- Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2021 – T. 18, № 1.-Р. 35-52. DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2021.1.227414
 • Я.І. Лепіх, І. Лавренова, А. П. Балабан. Структурно-фазові перетворення в плівках на границі розділу гетеросистеми «скло – кластери Ag-Pd» – Sn-Pb// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2021 – T. 18, № 2.-Р. 14 – 19. DOI: 10.18524/1815-7459.2021.2.235202Т.
 • Ya.I. Lepikh, T.I. Lavrenova, P.O. Snigur. Physicochemical Processes at the Interface of Heterostructures Ag-Pd – Sn-Pb//. Physics and chemistry Of solid state V. 22, no. 3 (2021) Р. 477-480 Doi: 10.15330/pcss.22.3.477-480. www.scopus.com.Web
 • Lepikh Ya.I., Glauberman M.A. Іnfluence of ionizing irradiation on magnetosensitive transistor structures// Journal of nano- and electronic physics. Vol. 13 no 4, 04009 (2021) Doi: 10.21272/jnep.13(4).04009.
 • Lepikh Ya.I., Borshchak V.A., Sadova N.N., Zatovskaya N.P. Glass binding agents for nanocomposite materials for thick film hybrid integrated circuits// Abstract book of Іnternational research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2021). 25-27 august 2021 lviv, Ukraine, P.36.
 • Ya.I. Lepikh, V.A. Borshchak, N.N. Sadova, N.P. Zatovskaya. Dependence of the nanocomposite systems resistance on the initial materials dispersity// Selected Proceeding of the 8th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO2020), August 26-29, 2020, Lviv, P. 175-178. Springer doi:10.1007/978-3-030-74741-1_11.
 • Я.І. Лепіх, В. І. Сантоній, Л. М. Будіянська, В. І. Янко. Формування зони виявлення об’єктів лазерними інформаційно-вимірювальними системами на малих відстаннях// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2021 – T. 18, № 4.-Р. 43 - 52. DOI: 10.18524/1815-7459.2021.4.248179
 • Я.І. Лепіх, П. П. Фастиковський. Портативні сейсмічни системи (огляд)//Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2021 – T. 18, № 4.-Р. 27 – 42 DOI: 10.18524/1815-7459.2021.4.248178
 • Я.І. Лепіх, Оліх, О. Є. Бєляєв. Об’ємний метод збудження квазіпоздовжніх акустичних хвиль у шаруватих структурах// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2021 – T. 18, № 4.-Р. 4 – 10. DOI: 10.18524/1815-7459.2021.4.248176 Я. М.
 • В.Г. Литовченко, А.А. Євтух Т.І. Я.І. Лепіх, Горбанюк. Фізика та хімія напівпровідникових адсорбційних сенсорів.// Монографія. Київ: Наукова Думка, 2021. с. 288 ISBN 978-966-00-1791-7.
 • Ya.I. Lepikh, N.M. Sadova, V.A. Borshchak, N.P. Zatovska, A.A. Karpenko. Dependence of the nanocomposite systems “glass- compound of ruthenium”electrophysical parameters on the initial componentproperties// Functional materials. 24, No4 (2021), p.1-4 .
 • U. Samukaite-Bubniene, A. Valiūnienė, V. Bucinskas, P. Genys, V. Ratautaite, A. Ramanaviciene, E. Aksun, A. Tereshchenko, B. Zeybek, A. Ramanavicius, Towards supercapacitors: Cyclic voltammetry and fast Fourier transform electrochemical impedance spectroscopy based evaluation of polypyrrole electrochemically deposited on the pencil graphite electrode, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 610 (2021) 125750. IF = 5.518, Q2.
 • A. P. Chebanenko, L. M. Filevska, V. S. Grinevych, and V. A. Smyntyna The Sensitivity to Moisture Peculiarities of Nanoscale Tin Dioxide Films Obtained by Means of Polymers, in: O. Fesenko and L. Yatsenko (eds.), Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications, Springer Proceedings in Physics, 246, (2021), Pages: 325-332, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_25 (Scopus)
 • Chebanenko A.P., Filevska L.M., Grinevych V.S., Smyntyna V.A. Electrical characteristics of nanosized ZnO films obtained using polyvinyl alcohol in different atmospheres. The 9th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO 2021), August 25-27, 2021, Lviv, p. 45.
 • Doycho I.K., Gevelyuk S.A., Filevska L.M., Grinevych V.S., Catalysis of Wastewater Pollutants by Ruthenium Nanooxide in Porous Glass// The 9th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO 2021), August 25-27, 2021, Lviv, p.38.
 • Gevelyuk S.A., Doycho I.K., Filevska L.M., Grinevych V.S. The Medium Influence on the Luminescence Intensity of SnO2 Nanoparticles’ Ensembles in a Porous Silicate Glass Matrix. In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds)// Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications. NANO 2020. Springer Proceedings in Physics, vol 264. Springer, Cham, pp 75-81, https://doi.org/10.1007/978-3-030-74800-5_5 (Scopus)
 • Bulyga Yu.I., Chebanenko A.P., Filevska L.M., Grinevich V.S., Smyntyna V.A. The conductivity mechanisms of ZnO thin films structured using polyvinyl alcohol, in: O. Fesenko and L. Yatsenko (eds.),// Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications, Springer Proceedings in Physics (2021), 263, 411–417, (Scopus)

2022

 • Lepikh Ya., Doycho I., Filevska L., Rysiakiewicz-Pasek E., Grinevych V. Formation of a conducting phase in Porous Glasses// International research and practice conference “nanotechnology and nanomaterials” (The NANO-2022 Conference is dedicated to the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development) 25-27 of August 2022 Lviv, UKRAINE http://nano-conference.iop.kiev.ua/assets/files/nano22bookOfAbstracts.pdf, с.52
 • Ya.I. Lepikh, V.I.Santoniy L.M.Budiyanskaya V.I.Yanko A.P.Balaban. Intelligent electronic-oprical sensor for information-measurement system of detection and identification of ground and aerodynamic objects// Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2022. V.25, N.2. P. 219-226. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.219
 • Yaroslav Olikh, Yaroslav Lepikh, Olena Lyubchenko, Mykola Tymochko, Svitlana Gapochenko, Oleg Olikh. A new method for investigating the kinetics of acoustically induced processes in semiconductors with pulsed ultrasound loading/ 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). October 03 - 07, 2022, р 557-561 Kharkiv, Ukraine CONFERENCE PROCEEDINGS
 • Lepikh Ya.I., Borshchak V.A., Sadova N.N., Zatovskaya N.P. Glass binding for nanocomposite materials for thick- film hybrid integrated circuits// Іnternational research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2021). 25-27 august 2021 Lviv, Ukraine, P.36. CONFERENCE PROCEEDINGS
 • Lepikh Ya., Doycho I., Filevska L., Rysiakiewicz-Pasek E., Grinevych V. Formation of a conducting phase in Porous Glasses// International research and practice conference “nanotechnology and nanomaterials” (The NANO-2022 Conference is dedicated to the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development) 25-27 of August 2022, Lviv, UKRAINE CONFERENCE PROCEEDINGS
 • Doycho I., Lepikh Ya., Filevska L., Rysiakiewicz-Pasek E., Grinevych V. Formation of a conducting phase in Porous Glasses.// The 10th International, Conference Nanotechnology, and Nanomaterials (NANO 2022), August 25-27, 2022, Lviv, P. 52 .

2023

 • Я.І.Лепіх Визначення оптимальної фізико-математичної моделі і вагових функцій для розрахунку топології зустрічно-штирьових перетворювачів поверхневихакустичних хвиль// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2023 – T. 20, № 1.-Р. 11-18.DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2023.1.275943
 • Doycho I.K., Gevelyuk S.A., Filevska L.M., Grinevych V.S. (2023). Catalysis of Wastewater Pollutants by Ruthenium Nanooxide in Porous Glass. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications . Springer Proceedings in Physics, vol 280. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18104-7_3 (Scopus)
 • Chebanenko A.P., Filevska L.M., Grinevych V.S., Smyntyna V.A. (2023). Electrical Characteristics of Nanosized ZnO Films, Obtained Using Polyvinyl Alcohol, in Different Atmospheres. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications . Springer Proceedings in Physics, vol 279. Springer, Cham. 301-309, https://doi.org/10.1007/978-3-031-18096-5_17 (Scopus)
 • K.O. Verheles, V.M. Skobeeva, V.A. Smyntyna. Energy transfer processes in composites based on CdS QDs, Ag NPs and dyes. Прийнято до публікації в матеріалах конференції ««11th International Conference “Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2023)» , " (NANO-2023)». Bukovel (Ukraine) at 16 - 19 August 2023»
 • Ya.I. Lepikh, I.K. Doycho. Properties of silica porous glasses with the nanoparticle ensembles of some compounds. Review// Physics and chemistry of solid stateV. 24, No. 2 (2023) pp. 323-334 Section: PhysicsDOI: 10.15330/pcss.24.2.323-334
 • Я.І.Лепіх, І.К.Дойчо Чутливість до вологи силікатного скла і створення на його основі сенсора УКХ радіотракт з фільтром проміжної частоти і частотним детектором на поверхневих акустичних хвилях// Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2023 – T. 20, № 1.-Р. 31-35 DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2023.1.275946

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top