Навчально-науково-виробничий центр

Інформація оновлена 17.09.2015

Навчально-науково-виробничий центр

Навчально-науково-виробничий центр при Одеському державному університеті імені І.І.Мечникова (ННВЦ при ОДУ) було створено згідно з Розпорядженням Ради міністрів УРСР № 3-р від 05.01.1988р. та наказами Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від 21.01.1988 р. N 29 та від 25.02.1988 р. N 86 на базі Чорноморського відділення Головного науково - дослідного та інформаційного обчислювального центру Держплану УРСР.  Згідно до Указу Президента України № 105 від 11.09.2000р.  про надання Одеському університету статусу національного його було перейменовано в Навчально - науково - виробничий центр при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова  (ННВЦ при ОНУ).Наказом Міністерства освіти і науки України № 263 від29.03.2010р.   ННВЦ при  ОНУ імені І.І.Мечникова реорганізований  в структурний підрозділОНУ - Навчально-науково-виробничий центр Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ННВЦ ОНУ).

З моменту створення  ННВЦ при ОДУ, його очолив  кандидат фізико-математичних наук, доцент  Гребьонкін Валерій Миколайович, а після його виходу на пенсію  у 2004році  керівником ННВЦ при ОНУ було призначено  Глаубермана Михайла Абовича, кандидата фізико-математичних наук, старшого  наукового співробітника, член-корреспондента Академії Зв‘язку, який працює директором до теперішнього часу.

 

Директор ННВЦ Глауберман Михайло Абович

 

Структура ННВЦ ОНУ:

1.       Відділ наукового аналізу та розробки прикладних інформаційних автоматизованих систем (відділ 22).

2.       Відділ фізичних досліджень (відділ 50).

3.       Навчальна лабораторія елементів комп’ютерної електроніки.

4.       Навчальна лабораторія прикладної кібернетики і компетенції процесів управління з використанням сучасного ПЗ.

 

Центр, згідно свого Положення, займається комплексним вирішенням наукових завдань в галузі досліджень напівпровідникових сенсорів фізичних величин, в області альтернативної енергетики та енергозбереження, в області інформаційних та комп’ютерних технологій, їх пов’язанням з навчальним процесом та впровадженням створених розробок в науку та виробництво.

На теперішній час (2014р.) в ННВЦ ОНУ працюють 10 наукових співробітників, з яких 1 доктор наук (0,25 штатних одиниць), 5 кандидатів наук, які займають 3,5 штатні одиниці, а також 4 висококваліфікованих фахівця, які займають 3,2 штатні одиниці.

Наукові кадри:

Дорошенко О.В., д.т.н., професор

Андрєєв В.І., к.ф.-м.н, ст.н.сп.

Глауберман М.А., к.ф.-м.н, ст.н.сп., директор ННВЦ ОНУ

Єгоров В.В., к.т.н.

Каніщева Н.О., к.ф.-м.н., ст.н.сп.

Фастиковський П.П., к.ф.-м.н.

Наукові та важливі повсякденні питання діяльності ННВЦ  ОНУ вирішує науково-технічна Рада ННВЦ у складі 7 осіб.

 

Напрямки наукових досліджень ННВЦ ОНУ:

В області мікро і наноелектроніки,  альтернативної енергетики та енергозбереження:

- фундаментальні дослідження, пов‘язані з розробкою та створенням сенсорів різноманітних фізичних величин (мікро і наноелектроніка);

- фундаментальні та прикладні дослідження, проблеми розробки та створення екологічно чистих та малоенергоємних систем нового покоління для теплохладозабезпечення;

   В області інформаційних і  комп’ютерних технологій:

- проведення наукових досліджень, виконання розробок і впровадження автоматизованих систем збору, обробки,  накопичення та передачі інформації для різних потреб.

- розробка та впровадження відповідного програмного забезпечення.

 

У структурі ННВЦ ОНУ створені  та функціонують дві навчальні лабораторії:

Навчальна лабораторія елементів комп’ютерної  електроніки.

Ця лабораторія створена з метою практичного закріплення студентами ОНУ імені І.І.Мечникова (ІІПО) теоретичних знань по процесах в електричних ланцюгах при електричних вимірах. Лабораторія розрахована на виконання лабораторних робіт по наступних 7 темам.

1. Дослідження джерел струму і напруги. Присвячена методиці відновлення значень параметрів неідеальних джерел постійної напруги і струму за результатами виміру істотно неідеальними приладами. Включає складання вимірювального ланцюга, експериментальне здобуття характеристик навантажень джерел і, на основі останніх, - розрахунок дійсних значень напруги холостого ходу, струмів короткого замикання і внутрішніх опорів і провідності джерел.

2. Дослідження розгалужених лінійних ланцюгів постійного струму. Присвячена безпосередній експериментальній перевірці законів Кірхгофа і балансу потужностей. Включає складання заданого електричного ланцюга, її теоретичний розрахунок, вимір струмів і напруги її ділянок, обробку експериментальних результатів і зіставлення їх з теоретичними.

3. Розширення діапазону вимірів струмів і напруги. Присвячена дослідженню можливостей і засобів розширення меж виміру вимірників постійного струму і напруги. Включає розрахунок шунтів і додаткових опорів, виконання вимірів отриманими приладами, розрахунок і експериментальний контроль похибок.

4. Дослідження пасивних двополюсників з активним і одним реактивним опорами. Присвячена закріпленню уявлень про частотні залежності опорів кожного з елементів двополюсника і двополюсника в цілому. Включає теоретичний розрахунок і експериментальне дослідження частотних характеристик послідовних RL- і RC-двополюсників.

5. Дослідження пасивних чотирьохполюсників з активним і одним реактивним опорами. Присвячена розрахунку ланцюгів методом комплексних амплітуд і експериментальній перевірці результатів. Включає побудову комплексної передавальної функції,  розрахунку з її допомогою електричних ланцюгів, експериментальне дослідження частотних характеристик RL- і RC-чотирьохполюсників, зіставлення  експериментальних і теоретичних результатів.

6. Дослідження процесів в коливальному контурі. Присвячена закріпленню уявлень про резонансні явища в послідовному ланцюзі, про поведінку резонансної кривої і її параметри для послідовного коливального контуру. Основна мета - виявлення зв'язку між виміряними значеннями резонансної напруги на реактивних елементах контуру, струму і ширини смуги пропускання.

7. Дослідження спектрального складу періодичної послідовності імпульсів. Присвячена вивченню основ імпульсної техніки і гармонійного аналізу. Має на меті засвоєння уявлень про спектр періодичного сигналу і його зв'язку з параметрами імпульсів. Включає здобуття імпульсів із заданими тимчасовими параметрами прямокутних імпульсів і експериментальне дослідження якісної залежності між цими параметрами і спектром їх послідовності.

 

              Навчальна лабораторія прикладної кібернетики і компетенції процесів управління з використанням сучасного ПЗ, яке отримано за допомогоюміжнародного співробітництва

  У цій лабораторії на основі укладеної Ліцензійної угоди з публічною компанією SoftwareAG Німеччина, Дармштадт по темі Університетська програма  по роботі студентів зпрограмними продуктами компанії Software AG(Договір №70823 від 2008.06.03, обновлюється кожного року з безкоштовною поставкою нового ПЗ),на базі продуктів фірми SoftwareAGдля навчального процесу підготовлені наступні шість курсів навчання, які вже запущені для студентів ОНУ імені І.І.Мечникова (ІІПО):

 1. «Інформаційні системи в керуванні підприємство: БАЗИ ДАНИХ і СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (СУБД ADABASі середовище розробки NATURAL)» 
 2. «Інформаційні системи в керуванні підприємством: Інформаційні технології від фірми SoftwareAGй їхнє застосування в автоматизації виробничих процесів на підприємстві (банку)» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
 3. «Інформаційні системи в керуванні підприємством: Введення в процесне керування й бізнес процес менеджмент (Програмні продукти й технології комплексу CROSSVISIONвід SoftwareAG)» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
 4. "Керування бізнесами-процесами" для студентів спеціальності«Економічна кібернетика»
 5. "Проектування інформаційних економічних систем" для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
 6. "Економічна кібернетика" (розділ Інформація, Зберігання й доступ до  інформації, Моделювання) для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»

Зараз  ведуться дослідницькі роботи по вивченню, адаптації Програмного пакета  «webMethods  BusinessProcessManagementSuite» від фірми SoftwareAG. На базі даного пакета розробляється новий навчальний курс «Керування бізнесами-процесами підприємства», а також супутній курс «Сервісно-орієнтована архітектура (SOA) – інструмент інтеграції різнорідних інформаційних систем»

 

Основні наукові результати і розробки:

 • Виконано теоретичні й експериментальні дослідження процесу тепло масообміну у сонячному газорідинному колекторі – регенераторі і визначені параметри ефективності процесу десорбції в залежності від параметрів оточуючого середовища та приведеної концентрації абсорбенту.
 • Отримані результати дозволяють проводити розробку та створення нового класу багатофункціональних сонячних систем, які незалежні від коливань сонячної активності завдяки раціональному поєднанню традиційних та запропонованих сонячних систем. Це дозволить зменшити величину сумарних теплових витрат до 25 - 30 %.
 • Теоретично й експериментально досліджені процеси плівкових течій по нахилених поверхнях плоских та профільованих поверхнях приймачів колекторів-регенераторів з гравітаційним перебігом рідинних плівок. Показано,що метод провздовжувального профілювання забезпечує реальний відсоток зволоження поверхні від 60% до 80% і дозволяє зменшити величину сумарних теплових витрат на 20% - 30%
 • Великий інтерес мають НДР, які проводяться у Центрі, пов’язані з розробкою системи автоматизації  проектування, розробки і ведення  репозитария метаданных об'єктів бізнес-процесів та розробкою методології зберігання і доступу до даних  репозитария метаданных об'єктів бізнес-процесів.
 • Бізнес-процеси сучасного підприємства мають бути безперервними і охоплювати не лише його власну діяльність, але і взаємодію з партнерами і клієнтами — в цьому випадку можна реалізувати і короткострокові (зростання доходів і скорочення витрат), і довгострокові цілі (створення гнучкої інфраструктури, що дозволяє динамічно змінювати стратегію, цілі, процеси і показники ефективності діяльності).
 • Досягти такої безперервності сьогодні обіцяє архітектура, орієнтована на сервіси, яка, з точки зору ІТ, повинна охоплювати декілька рівнів: взаємодія людей між собою і з інформаційними системами; координацію і вимір ефективності бізнес-процесів; управління бізнес-логікою і прикладними сервісами і системами, у тому числі і успадкованими; інтеграцію даних і метаданих в масштабі всього підприємства.
 • Зроблені наробітки стосовно методології представлення, класифікації і опису об'єктів бізнес-процесів, оптимізації метаданих, що зберігаються, для прискорення розподіленого доступу. Обґрунтовано вживання сучасних технологій і стандартів, для створення сховища мета даних об'єктів бізнес-процесів підприємства. Проводиться моделювання програмно-технологічного комплексу по автоматизації  проектування, розробки і ведення  репозитария метаданных об'єктів бізнес-процесів.
 • Нова науково-технічна робота «Супровід i виконання авторського та інформаційно-технічного обслуговування (тестування) інформаційно-програмного комплексу (ІПК) - автоматизованої електронної системи голосування (АЕСГ/М «Вибiр 3М») у міжсесійний період та під час проведення сесій Одеської обласної ради», що була виконана у 2013 році, з успіхом впроваджена в Одеській обласній раді і  забезпечує під час проведення сесій електронне голосування  згідно вимогам Регламенту Одеської обласної ради.

 

     

Сесійна зала Одеської обласної ради, в якій змонтований і діє інформаційно-програмний комплекс автоматизованої електронної системи голосування АЕСГ/М «Вибiр 3М»

 

Основні публікаціїза 2009– 2014  р.р.

Статті  та тези доповідей

2009:

 • П.П. Фастыковский, М.А. Глауберман.Тензочувствительность дислокационных кремниевых МОП - структур с наноразмерными окислами// Труды 10-й междунар. научно-практ. конфер. «Современные информационные и электронные технологии»  ( «СИЭТ-2009» ), г. Одесса, 18– 22мая 2009 г. – г. Одесса, 2009. – т. 2. - С. 115.
 • О едином физическом и модельном представлении магниточувствительных свойств биполярных транзисторных структур / М.А.Глауберман, В.В.Егоров, В.В.Козел, Н.А.Канищева // Известия вузов. Физика. - 2009. - No.1. - С. 58-66.
 • Спектральные характеристики шумового тока дрейфового магнитотранзистора / М.А.Глауберман, В.В.Егоров, Н.А.Канищева, В.В.Козел // 4-а Українська наукова конференцiя з фiзики напiвпровiдникiв УНКФН-4. Запорiжжя, 15 - 19 вересня 2009 р. - Тези доповiдей. - Запорiжжя, 2009 - С. 97.
 • Сминтина В.А., Кулініч О.А., Свірідова О.В., Глауберман М.А. Поріг пластичної течії в      напівпровідниковому кремнії. Чинники впливу //Фізика і хімія твердого тіла.-2009.-т.10,№3.-С.542-546.
 • SmyntynaV.A., KulinichO.A., YatsunskiyI.R., GlaubermanM.A.,               
 • Sviridova O.V.  Factors influencing yield stress in monocrystalling silicon // Ukr. phys. jour. -2009. -V.48,  №9. -P.1-5.
 • Смынтына В.А., Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Глауберман М.А.Влияние дефектов на параметры токопереноса в канале полевой  кремниевой МОП-структуры //Материалы.19-ой Крымской конф. Крымико 2009, 14-17 сентября,Севастополь. -2009. -С.548-549.
 • SmyntynaV.A., KulinichO.A., YatsunskiyI.R., SviridovaO.V.  Defect formation Processes in layered Silicon Dioxide –Silicon and Metal-Silicon Structure // Mat.Inter.conf.EOAsia 09, Turkey, Antalya, 16-21 October, 2009. - P.156.
 • Смынтына В. А., Кулинич О. А, Свиридова О. В.  Изучение влияния дефектов подложки на дефектность слоев кремниевых р-i-n-структур // Труды 10-й междунар. научно.-практической конферции  «Современные информационные и электронные технологии»  ( «СИЭТ-2009» ), г. Одесса, 18– 22мая 2009 г. – г. Одесса, 2009.- Т.1 С.116.
 • Сминтина В.А., Кулініч О.А., Глауберман М.А., Свірідова О.В., Яцунский І.Р.   Дефектоутворення в шаруватих структурах діоксид кремнія – кремній та   метал-кремній // Мат.конф.УНКФН-4, Запорожье, 15-19 сентября 2009 г.-Запорожье.-С.218.
 •  

2010:

 • Yatsunskiy I.R, Kulinich O.A. Complex destruction of near-surface silicon layers of Si-SiO2 structure //SPQEO(ИФПНАН)- 2010.-#1.- P.87-88
 • Дорошенко А.В., Глауберман М.А. Анализ возможностей испарительного охлаждения в автономных и комбинированных солнечных системах. Problemele Energeticii Regionale, Moldova, AcademiadeStiinte,Institutul de Energetica, 4 (11) 2009, стр.57-69.
 • Дорошенко О.В. Полімерні сонячні колектори. М+Т (Монтаж-Технологія), №1, 2009, стр. 17-21.
 • Дорошенко А.В., Глауберман М.А., Анализ возможностей испарительного охлаждения в автономных и комбинированных солнечных системах. Problemele Energeticii Regionale, Moldova, Academia de Stiinte, Institutul de Energetica, 4 (11) 2009, стр.57-69.
 • Дорошенко А.В., Казак И.И., Глауберман М.А., Андреев В.И.,Солнечные системы теплохладоснабжения с непрямой регенерацией абсорбента и тепломассообменной аппаратурой с псевдоожиженным слоем. Межведомственный научный сборник ОНУ имени И.И.Мечникова «Физика аэродисперсных систем», (2007) 2009,  стр. 67-77
 • Дорошенко А.В., Казак И.И., Глауберман М.А., Андреев В.И.,Солнечные системы кондиционирования воздуха с прямой регенерацией абсорбента и полимерной тепломассообменной аппаратурой. Межведомственный научный сборник ОНУ имени И.И.Мечникова «Физика аэродисперсных систем»,  (2008) 2009,   стр. 25-34.
 • Дорошенко А.В., Казак И.И., Глауберман М.А., Тепломассообменная апаратура для альтернативніх систем кондиционирования воздуха. Межведомственный научный сборник ОНУ имени И.И.Мечникова «Физика аэродисперсных систем», 2009,   стр.30-51.
 • Ю.П. Квурт, А.В. Дорошенко, Глауберман М.А., Шестопалов К.А. Исследование и моделирование испарительных охладителей непрямого типа, Россия, XXI Международная научная конференция «Математические методы в технике и технологиях ММТТ-21», Том. 3, 2009, стр. 71-72.
 • Smyntyna V.A, Kulinich O.A, Yatsunskiy I.R., Marchuk I.A. Factors influencing the yield stress of silicon// Photoelectronics.- 2010. - v.19. - P.120 - 123.
 • Смынтына В.А., Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Роль пластической деформации в получении нанокремния// Технология и констр.в эл.аппарат.- 2010.- в.6. - С.43- 48.
 • Yatsunskiy I.R., Kulinich O.A. Complex destruction of near-surface silicon layers of Si-SiO2 structure// Semiconductor Physics, Quantum Electronics& Optoelectronics.-2010.-V.13, № 3.- P.154 - 158.
 • Сминтина В.А., Кулініч О.А., Глауберман М.А., Свірідова О.В., Марчук І.А., Яцунський І.Р. Роль пластичної деформації у формуванні наноструктурованого кремнію.  Фотолюмінісцентні властивості наноструктурованого кремнію//Фізика і хімія твердого тіла. - 2010.- в.4. - С.46 - 52.
 • Smyntyna, V.A., Kulinich, O.A., Yatsunskiy, I.R., Marchuk, I.A Influence of structural defects on thermofield stability and radiation sensitivity of si mosfet dosimeters// Mat. conf. (SSD2010). - 2010, Sydney(Australia). - P.
 • Смынтына В.А., Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Пластическая деформация как метод получения наноструктурированного кремния//Мат.конфер.Наноструктурные материалы.- 2010, Киев.- С.829.
 • Сминтина В. А., Кулініч О. А., Яцунський І. Р., Марчук І. О. Деструктуризація приповерхневих шарів кремнію в процесі високотемпературного окислення/ /Мат. конфер. ЭВРИКА. - 2010, Львов.- С.118
 • Смынтына В.А., Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Сенсорные свойства структур, сформированные на основе наноструктурированного кремния// СЭМСТ-3.-2010,Одесса. - С.130.
 • Смынтына В. А., Кулинич О. А., Яцунский И. Р., Марчук И. А. Электрофизические и механические свойства контакта металл – наноструктурированный р-кремний с барьером шоттки// Мат. конфер.КРЫМИКО-2010.- 2010, Севастополь.- С. 815-816.
 • Яцунский И.Р.,Смынтына В.А.,Кулинич О.А., Марчук И.А. Роль пластической деформации в получении нанокремния //Мат.конфер.СИЭТ-2010. - 2010, Одесса. - С.91.
 • Смынтына В.А., Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Проектирование сенсоров давления на основе контактов металл-наноструктурированный    кремний с    барьером  Шоттки//Мат.конфер.ФММН. -2010, Харьков. - С. 330-331.
 • М.А.Глауберман, В.В.Егоров, Н.А.Канищева, В.В.Козел.  Зависимость эффективности преобразования магнитотранзистора от времени жизни инжектированных носителей. // 4-та Мiжнародна науково-технiчна конференцiя "Сенсорна електронiка та мiкросистемнi технологii" СЕМСТ-4. Одеса, 28 червня - 2 лiпня 2010 р. Тези доповiдей. - Одеса, 2010. - С. 194.
 • П.П. Фастыковский, М.А. Глауберман.Механизмы тензочувствительности дислокационных кремниевых МОП - структур с наноразмерными окислами// Труды 11-й междунар. науч.-практ. конфер. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), г. Одесса, 24–28мая 2010г. – г. Одесса, 2010. – т. 2. - С. 119.
 • В.И.Андреев, Л.Д.Коноваленко, В.И.Солошенко и др. Модель переноса тепла на границе раздела конденсированных систем и горючей среды. // XXIVнаучная конференция стран СНГ «Дисперсные системы». Одесса, 20-24 сентября 2010 года. Материалы конференции. – Одесса, «Астропринт», 2010. – С. 155-156.
 • Дорошенко А.В., Глауберман М.А., Анализ возможностей испарительных охладителей автономных и комбинированных систем. “ProblemeleEnergeticiiRegionale” №2 (10) 2010
 • Дорошенко А.В., Глауберман М.А., BorisBlyukcher.Современные солнечные системы жизнеобеспечения. Межд. Научно-техн. Конференция «Инновации в судостроении и океанотехнике», Труды (сб. материалов), 15-17 сентября 2010, стр. 235-240
 • Дорошенко А.В., Антонова А.Б., Глауберман М.А. Проблемы разработки газо-жидкостных коллекторов-регенераторов для солнечных холодильных систем. Тем. Збірник наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» МОН України, Донецький національний Університет, вип. 24, стр. 170-180
 • Дорошенко А.В., Глауберман М.А., BorisBlyukcherСолнечные системы жизнеобеспечения. Межд. Научно-техн. Матеріали Девятої Міжнародної наукової Конференції «Безпека життя і діяльністі людини – освіта, наука, практика», 20-22 травня 2010, м. Львів, ВАТ «БІБЛІОС» стр. 78-81
 • Дорошенко А.В., Глауберман М.А., Чебан Д.Н., Применение керамических многоканальніх пористіх структур для организации испарительного охлаждения. Межд. Труды Конференции «Инновационная работа в области техники и физики низких температур», Московский государственный университет инженерной экологии МГУИЄ, Международная академия холода МАХ, стр. 39-45, Москва,8-10 декабря 2010
 • Дорошенко А.В., Франко Ю.А., Глауберман М.А    Процессы совместного тепломассообмена в испарительных холодильниках прямого типа // Холодильная техника и технология,  №1(123), -2010, С. 46 – 54.

2011:

 • Кулініч О.А., Сминтина В.А., Глауберман М.А., Свірідова О.В., Марчук І.А., Яцунський І.Р.Роль пластичної деформації у формуванні наноструктурованого кремнію.  Фотолюмінісцентні властивості наноструктурованого кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011.- т.12,№1. – С.101-105.
 • Кулинич О.А., Смынтына В.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Роль пластической деформации в получении нанокремния // Технология и констр.в эл.аппарат. - 2011.-№1-2. – С.22 - 25.
 • Smyntyna V.,.Kulinich O,.Yatsunskyi I,. Marchuk I. Influence of structural defects on thermostability and radiation sensitivity of Si MOSFET dosimeters // Radiation Measurements (USA).-2011, №46, v/№11, p. 1650-1653.
 • Смынтына В.А.,Кулинич О.А.,Яцунский И.Р.Влияние слоя поликристаллического кремния на механизмы токопереноса в контактах металл-кремний//ТКЭА.-2011.-№5.С-25-28.
 • Kulinich O., Smyntyna V.,Yatsunskiy I., Marchuk I.  Current transport mechanisms in poly-silicon obtained by high-temperature oxidization // Journal of Physics and Chemistry of Solids (Holland), №86 2011, Р. 387-390.
 • Kulinich O., Smyntyna V.,Yatsunskiy I., Marchuk I. Dislocation self-organization processes in Si-SiO2 structures // The European Physical Journal B. (USA), -2011, №54, р. 1156-1159.
 • SmyntynaV.A., KulinichO.A., IatsunskyiI.R., MarchukI.A., PavlenkoN.N.. Investigation of nanostructured silicon surfaces using fractal analysis //Photoelectronics.-2011.-с. 88-91
 • Кулинич О.А.  Роль механизмов пластической деформации при формировании  наноструктурированного кремния и его фотолюминисцентніе свойства .// Известия вузов.Сер.Физика, -2011, -С. 99-103
 • Кулініч О.А. Дислокаційні сітки як основа меза-структури в деформаційних методах отримання квантових точок // Фізика і хімія твердого тіла, -2011, с 88-90.
 • Кулинич О.А. Фотолюминесцентный метод определения механизмов пластической   деформации на границе раздела оксид кремния-кремний // Технология и констр.в эл.аппар, -2011, с. 55-58.
 • В.А.Сминтина, О.А.Кулініч, І.Р.Яцунский, І.А.Марчук. Визначення фізичних основ методів формування  квантових  точок та їх фотолюмінесцентні властивості // Тези доп.на УНКФП-5.-2011.-Ужгород, 1-5 жовтня 2011 р.
 • Смынтына В.А.Кулинич О.А. Яцунский И.Р., Марчук И.А. Зависимость механизмов токопереноса в контактах металл-поликристаллический р-кремний от структурных свойств поликремния // Тез.доп.конф.СИЭТ-2011,Одесса, С.66.
 • Смынтына В.А., Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Фотолюминесценция наноструктурированного кремния полученного в результате пластической деформации,  //Тези доп.  (НМІТФ-2011), Кременчук.-2011.-C.127

2012:

 • Дорошенко О.В., Глауберман М.А., Данько В.П.Исследования процессов в тепломассообменных аппаратах с подвижной насадкой для солнечных многофункциональных систем. // «Фізика аеродисперсних систем». Одеса, 2012, вип. 49, с 56-60
 • Дорошенко А.В., Силич С.С., Глауберман М.А. Многофункциональные солнечные системы тепло-хладоснабжения // ProblemeleEnergeticiiRegionale3(14) 2010 р. 44-52
 • А.В. Дорошенко, М.А. Глауберман, BorisBlykher.  Современные солнечные системы жизнеобеспечения //  XIVМежд. научная конференция. «Математические методы в технике и технологиях. Сб. трудов. Том 8, секция 12. Россия, Саратов, 2012, с. 124-128
 • Кулинич О.А., Глауберман М.А., Яцунский И.Р., Ештокина Т.Ю., Брусенская Г.И., Марчук И.А.  Свойства промежуточной меза-структуры в деформационных методах получения островков наноструктурированного кремния// Мат. конф.Крымико 2012..-С.669-670.
 • Кулинич.О.А., Глауберман М.А., Ештокина Т.Ю,  Брусенская Г.И., ЯцунскийИ.Р., Марчук И.А. Роль дефектообразования в процессе экспертизы деградации параметров изделий электронной техники //Тезисы доклада конфер.СИЭТ-2012.-С.321.
 • Глауберман М.А., Егоров В.В., Канищева Н.А. Моделирование магнитотранзисторов на основе одномерного уравнения непрерывности. ТКЭА, -2012, с.115-117
 • Дорошенко О.В., Глауберман М.А., Данько В.П.   Солнечные осушительно-испарительные холодильные системы на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой. Часть І. Эффективность процесса испарительного охлаждения в аппаратах с подвижной насадкой. // Науково-технічний журнал «Холодильна техніка і технологія». Одеса, 2012, №6 (140)
 • Дорошенко О.В., Глауберман М.А., Данько В.П.  Солнечные осушительно-испарительные холодильные системы на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой. Часть ІІ.  Экспериментальное изучение процессов тепломассообмена в испарительных охладителях с подвижной насадкой. // Науково-технічний журнал «Холодильна техніка і технологія». Одеса, 2012, №6 (140), прийнято до публікації.
 • KulinichO.A.,  GlaubermanM.A.,IatsunskyiI.R.,  SmyntynaV.A.,  SviridovaO.V.,  MarchukI.A.. Current transport mechanisms in poly-silicon obtained by high-temperature oxidization // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, -2012, 389, Р.365.

2013:

 • Кулініч О.А., Глауберман М.А., Єштокіна Т.Ю, Брусенська Г.І., Яцунский І.Р., Марчук І.А. Метод підвищення виявляючої здатності хімічних селективних травників  при технологічній експертизі пластин вихідного монокристалічного кремнію//Весник ДонНУТЕ, -2013, с. 97-101.
 • Кулініч О.А., Глауберман М.А., Єштокіна Т.Ю, Брусенська Г.І.,Яцунский І.Р., Марчук І.А.  Особенности деформационного способа получения  наноструктурированного кремния//Тези доповіді 2Міжнар.наук.-практич.конфер.Напвіпровід.матеріали, інформ.техн.та фотовольтаїка, Кременчук,2013, с.67-70.
 • Кулініч О.А., Глауберман М.А., Єштокіна Т.Ю, Брусенська Г.І.,Яцунский І.Р., Марчук І.А.   Изучение возможности использования методов электронной микроскопии в качестве экспертных методов//Тезисы СИЭТ-2013, с.132-135.
 • Кулинич О.А., Глауберман М.А.,Брусенская Г.І., Ештокина Т.Ю. Анализ причин образования наноостровкового кремния в плоскости гетероперехода //Тезисы доповіді конференції  «Напівпровідникові матеріали,інформаційні технології та фотовольтаїка», Україна, Кременчук, 2013.- С56                   
 • Kulinich O.A.,  Iatsunskyi I.R., , Glauberman M.,Smyntyna V.A.,  Current transport mechanisms in poly-silicon obtained by high-temperature oxidization // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, №81, Р.!№№.
 • Кулинич О.А., Глауберман М.А.,Брусенская Г.І., ЕштокинаТ.Ю. Генезис механизмов пластической деформации при формироввании наноструктурированного кремния.// Технолог. и констр. в электр.аппаратуре, №67, С.137

МОНОГРАФІЇ

 • AlexanderV., Doroshenko. Leonid P. Kholpanov. «Alternative Refrigerating, Heat-Pumping and Air-Conditioning Systems on the Basis of the Open Absorption Cycle and Solar Energy». //NovaSciencePublishers, Inc. -2010. -210р.
 • Кулинич О.,Яцунский И., Глауберман М. Дефктообразование в слоистых структурах диоксид кремния-кремний (ISBN 978-3-8454-7545-5).- 2011.- Lambert Academic Publishing (Germany). -262 с.
 • Яцунский И., Кулинич О., Смынтына В.  Влияние окисления на дефектообразовавние в легированном кремнии. (ISBN 978-3-8465-4157-9).- 2011.- Lambert Academic Publishing (Germany). -181 с.
 • Кулинич О.,Яцунский И., Свиридова О. Дефктообразование в кремниевіх PIN0фотоприемниках (ISBN 978-3-8473-2311-2).- 2011.- Lambert Academic Publishing (Germany). -234 с.
 • Магнитотранзисторы: физика, моделирование, применение./ Глауберман М.А., Егоров В.В.,  Кулинич О.А. Монография.(ISBN 978-3-8454-7545-5). - LambertAcademicPublishing (Germany), 2012. - 136 с.
 • Альтернативная энергетика. Солнечные системы тепло-хладоснабжения./ Дорошенко А.В., Глауберман М.А. Монография. (ISBN 978-617-689-015-7).- Одесса: Одесск. национ. ун-т им. И.И.Мечникова, 2012. –438 с.
 • Kulinich O, Glauberman M., Brusenskaya G. Estimation of quality of plastins of the silicon applied at making of wares of electronic technique.Monograph, Lambert Academ. Publ. (Germany), 2013. - 130 с.

 

 

Адреса ННВЦ ОНУ:

Україна, 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 4.

тел.: +380482-37-57-70

факс: +38048-776-07-90

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top