Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони

Керівний склад підрозділу:

Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру – Красєха Єрофей Никифорович.

Завідувач лабораторії - Буяновський Андрій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент

Науковий склад підрозділу

У виконанні науково-дослідних робіт ПНДЛ-4 приймають участь співробітники, аспіранти і студенти кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру:

 • Красєха Єрофей Никифорович, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, д. біол. наук;
 • Буяновський Андрій Олександрович, відповідальний виконавець, завідувач ПНДЛ-4, завідувач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. геогр. наук;
 • Тортик Микола Йосипович, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. геогр. наук;
 • Тригуб Валентина Іванівна, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. геогр. наук;
 • Адобовська Марія Володимирівна, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. пед. наук;
 • Яременко Микола Сергійович, фахівець І категорії.

До виконання робіт залучаються також провідні науковці та фахівці регіону за проблематикою досліджень:

 • Світличний Олександр Олексійович, професор кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій, д. геогр. наук, науковий керівник д/б теми №603 «Встановити масштабність і наслідки деградації чорноземів України в умовах сучасної зміни клімату та сільськогосподарського використання»;
 • Цуркан Оксана Іванівна, в.о. заступника директора з наукової роботи, завідувач центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів Державної установи “Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України”, с.н.с., к.геогр.н.;
 • Пяткова Алла Вікторівна, доцент кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій, к. геогр. наук;
 • та ін.

Історична довідка

Проблемна науково-дослідна лабораторія створена у 1971 році відповідно до Постанови ДКНТ СРСР № 2 від 12.01.1971 р. та Постанови Ради Міністрів УРСР № 61 от 5.02.1971 р.

Засновником та незмінним науковим керівником в 1971-1996 рр. був відомий вчений, д. с.-г. наук, професор Гоголєв Іван Миколайович, в подальші роки – д. біол. наук, професор Красєха Є.Н. та к. геогр. наук, доцент Біланчин Я.М. Завідувачем лабораторії до 1980 р. та з 1985 р. до 2000 р. був с.н.с. Турус Б.М., в період з 1980 по 1985 р. та з 2000 р. по 2007 р. цю посаду займала к. с.-г. наук, с.н.с. Сухорукова Г.С., з 2007 р. по 2019 р. – к. геогр.н., с.н.с. Цуркан О.І., з 2020 р. і на теперішній час – к. геогр. наук, доцент Буяновський А.О.

Напрямки наукових досліджень

За роки існування в ПНДЛ-4 сформувалась і діє наукова школа «Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони».

Дослідження проводяться за наступними напрямками:

 • Картографія ґрунтів і екологія землекористування.
 • Вивчення впливу зрошення на чорноземи, закономірностей розвитку та направленості процесів і режимів в чорноземах, вилучених зі зрошення та зі зниженим рівнем інтенсивності зрошуваного землеробства в нинішніх умовах.
 • Технології раціонального використання ґрунтів, їх збереження і підвищення родючості.
 • Дослідження проблем оцінки стану ґрунтів і земель, земельного кадастру, оптимізації землекористування та охорони ґрунтів.

Матеріали багаторічних ґрунтово-географічних досліджень узагальнено в монографіях:

 • «Ґрунтовий покрив тайгових ландшафтів Сибіру» (рос.) / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов, З.Ф. Ведрова (1988).
 • «Просторова організація ґрунтового покриву» (рос.) / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов (1990).
 • «Зрошення на Одещині. Ґрунтово-екологічні і агротехнічні аспекти» (рос.) / І.М. Гоголєв, Р.О. Баєр, А.Г. Кулібабін та ін. (1992).
 • «Методологія ґрунтових еколого-географічних досліджень і картографії ґрунтів» (рос.) / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов, Б.Б. Ральдін (2002).
 • «Картографування ґрунтового покриву» / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт (2003).
 • «Острів Зміїний. Абіотичні характеристики» / Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, А.О. Буяновський (2008).
 • «Професор Іван Гоголєв» / упоряд. С. Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка (2009).
 • «Педосфера Землі» (рос.) / В.М. Корсунов, Є. Н. Красєха (2010).
 • «Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» /Є.А.Черкез, Я.М. Біланчин, Є.Н. Красєха та ін. (2010).
 • «Чорноземи масивів зрошення Одещини» / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєхи та к. геогр. наук, доц. Я. М. Біланчина (2016).
 • «Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний» / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин (2017).

В 1991-1995 роках співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 закладена мережа стаціонарних ділянок довготривалого (до 100 років) ґрунтово-екологічного моніторингу на масивах зрошення Одеської області. Мережа ділянок моніторингових спостережень по теперішній час функціонує в дослідницько-виробничому режимі, проводиться систематичний контроль показників стану ґрунтів масивів зрошення та оцінка тенденції їх зміни в умовах зрошення і наступний постіригаційний період еволюції. За результатами ґрунтово-моніторингових досліджень сформована інформаційна база даних «Родючість ґрунтів півдня України». Інформацію щодо ґрунтового органічного вуглець (98 точок) передано та було використано для побудови 1-ої редакції «Національної цифрової растрової карти вмісту та концентрації ґрунтового органічного вуглецю в ґрунтах України для шару 0-30 см з використанням грид-карти 1 х 1 км», як складової «ГЛОБАЛЬНОЇ КАРТИ ГРУНТОВОГО ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ».

Мережа стаціонарних ділянок ґрунтово-екологічного моніторингу

ggf ndr mapsign ukr

Починаючи з 2003 року, співробітниками кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру та ПНДЛ-4 на острові Зміїний в рамках комплексного дослідження унікальної екосистеми острова проводиться вивчення і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву. Встановлено, що на міжскельних ділянках поверхні острова під покривом степової трав’яної рослинності на щебенювато-кам'янистому елювії та елюво-делювії щільних порід утворились специфічні чорноземні ґрунти – неповнорозвинені і короткопрофільні, незвично високогумусні (10-15% гумусу і більше), некарбонатні, кислі, різною мірою засолені і солонцюваті.

В 2011-2012 гг. започатковано дослідження впливу краплинного способу поливу на чорноземи й ландшафтно-екологічну ситуацію в зоні зрошення півдня України. Встановлено, що багаторічне примінення поверхневого краплинного зрошення призвело до елюювання легкорозчинних солей із верхніх горизонтів чорноземів, збільшення мобільності карбонатів та відповідно деякого зменшення їх вмісту і запасів, зниження ємності катіонного обміну за тенденції до зменшення вмісту обмінного кальцію та накопичення магнію, натрію і калію, розвитку процесів вторинного (іригаційного) осолонцювання. Змінюються при краплинному зрошенні чорноземів і показники агрофізичного стану, хоча ці зміни менш суттєві, ніж при зрошенні дощуванням.

Починаючи з 2014 року співробітники ПНДЛ-4 долучились до ґрунтово-екологічних досліджень з питань проблеми усихання Куяльницького лиману та оптимізації грунто- і землекористування в його басейні.

Поряд з цим, у зв’язку з сучасними кліматичними трансформаціями та необхідністю адаптації до цих змін господарства (головно – сільськогосподарського) південного регіону України, колективом співробітників лабораторії протягом 2015-2019 рр. проводились наукові дослідження з розробки екологічно-безпечної системи землеробства в умовах інтенсивних агротехнологій.

Від початку заснування і понині співробітниками підрозділу проводяться дослідження процесів деградації ґрунтів як в умовах зрошення, так і в богарних умовах за різної інтенсивності агротехнологій. З 2020 року започатковані нові дослідження процесів деградації ґрунтів (головно чорноземів) півдня України за різного сільськогосподарського використання в сучасних умовах потепління клімату в рамках держбюджетної теми.

Поряд з традиційною науковою тематикою підрозділом проводяться ґрунтово-агрохімічні обстеження територій землекористувань та надаються наукові консультації і рекомендації щодо раціоналізації та оптимізації родючості ґрунтів на госпдоговірних умовах.

Основні наукові розробки

 1. Методика ґрунтово-екологічного моніторингу та показники оцінки меліоративного стану ґрунтів зрошення півдня України при поливі водами різної іригаційної якості. На основі апробованого в виробничих умовах контролю меліоративного стану ґрунтів масивів зрошення півдня Одещини створена теоретична модель ґрунтотворного процесу в зрошуваних чорноземах з метою обґрунтування перспектив подальшого розвитку зрошення на півдні України і підвищення ефективності зрошуваного землеробства.
 2. Використання стічних вод міст Причорномор′я для зрошення з метою їх утилізації та охорони довкілля. Обґрунтовано рекомендації щодо режимів і термінів зрошення спрямованих на підвищення родючості грунтів і охорони їх від забруднення. В технології використано метод визначення активності алкілсульфатаз в грунті, який запатентований авторським свідоцтвом № 88.605.
 3. Оцінка сучасного агромеліоративного стану ґрунтів і земель масивів зрошення. Оцінка агромеліоративного стану виконана за комплексом показників, які характеризують склад, властивості, структуру і стан основних складових, направленість й інтенсивність їх трансформації та еколого-агромеліоративну стійкість в умовах зрошення.
 4. Система агромеліоративних заходів з оптимізації агромеліоративно-ресурсного стану ґрунтів і підвищення рівня їх родючості. Агромеліоративні заходи зорієнтовані на забезпечення оптимального співвідношення і гармонізацію продукційно-виробничої (одержання стабільно високого урожаю екологічно чистої біопродукції) та біосферно-екологічної функцій чорнозему в умовах зрошення, попередження розвитку процесів деградації та мінімізації негативного впливу зрошення на агроландшафт.
 5. Ґрунтова карта острова Зміїний масштабу 1 : 2 000. В процесі виконання грунтово-картографічних робіт в межах 5 виділених нами геоморфогенно-гіпсометричних рівнів території уточнені й зафіксовані на ґрунтовій карті острова контури грунтів та їх поєднань, номенклатурний список яких налічує 12 найменувань.
 6. Зниження шкідливості кореневих гнилей озимої пшениці та підвищення продуктивності. Головну роль у формуванні густоти стояння і регулюванні продуктивності озимої пшениці виконує забезпечення фізіологічно збалансованого співвідношення азоту і фосфору в живленні рослин. При необхідному значенні r0.5 фактичний показник зв’язку доз фосфору з врожаєм склав + 0,748, а сумарних добрив за виключенням фосфору – + 0,465. Як показали результати досліджень зв’язок врожаю озимої пшениці з дозами азоту лише наближався до достовірного (+ 0,421).

Патенти:

 1. Спосіб захисту від кореневих гнилей та підвищення продуктивності озимої пшениці. Сухорукова Г.С., Цуркан О.І. Патент України на корисну модель № 90473 зареєстрований 26.05.2014 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: https://uapatents.com/6-90473
 2. Спосіб оптимізації фосфатного режиму чорнозему звичайного в умовах зрошення. Цуркан О.І., Сухорукова Г.С. Патент України на корисну модель № 111209 зареєстрований 10.11.2016 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: https://uapatents.com/7-111209
 3. Метод встановлення типового ґрунтового розрізу/свердловини за сукупністю факторних ознак. Цуркан О. І., Бахчиванжи Л.А. Патент України на корисну модель № 137105 зареєстрований 10.10.2019 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1375962/
 4. Спосіб визначення активного фтору в рослинах. Тригуб В. І. Патент України на корисну модель № 134872 зареєстрований 10.06.2019 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1364646/
 5. Спосіб позакореневого підживлення вегетуючих рослин. Цуркан О.І., Бурикіна С.І., Степанова Н.О. Патент України на корисну модель № 151250 зареєстрований 29.06.2022 р. у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1693818/

ggf ndr

При кафедрі і лабораторії була створена професором Іваном Гоголєвим і діє дотепер наукова школа «Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони України», яку нині очолює д-р біол. наук, професор Є. Н. Красєха. Результатом науково-дослідницької діяльності ПНДЛ-4 слід вважати публікації окрім монографій, понад 500 наукових статей, навчально-методичних посібників і науково-практичних рекомендацій. Наразі для виконання важливих наукових досліджень залучені 2 доктори наук та 6 кандидатів наук, а також здобувачі вищої освіти (аспіранти і студенти кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру) та фахівці ПНДЛ-4.

З 2020 року колектив кафедри та ПНДЛ-4 працює над вирішенням наукових завдань, пов’язаних з дослідженням процесів деградацій в чорноземах степової та лісостепової зон України в умовах сучасних кліматичних змін та різної інтенсивності і технологій сільськогосподарського використання, екологізації землеробства, тощо.

Протягом всього періоду існування кафедри та лабораторії окрім держбюджетних тем виконувалась низка госпдоговірних прикладних тем за проблематикою досліджень наукового підрозділу. Нині цей напрям робіт колектив указаних підрозділів (головно – в частині проведення ґрунтово-агрохімічних обстежень землекористувань аграрних підприємств) намагається розвивати з врахуванням реалій сьогодення.

Міжнародне співробітництво

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони приймала участь в міжнародних проектах Tacis «Придунайські озера, Україна…», «Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та впровадження господарської діяльності на острові Зміїний й континентальному шельфі» та «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». В рамках завдань проектів було проведено комплексні ґрунтово-геохімічні дослідження, експедиційно-польові та аналітичні роботи з вивчення й картування ґрунтів досліджуваних територій.

Головні міжнародні проекти:

 • IPTRID («Зрошення і дренаж», 1995-1998);
 • TACIS («Придунайські озера: стале збереження і відновлення природного стану і екосистем», 2000-2002);
 • TACIS «Технічна допомога в плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». (2006-2007);
 • проект ЄС «Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі» (NitroEurope IP, 2006-2011);
 • проект ЄС Enviro GRIDS (2009-2012);
 • проект ЮНЕП та Світового банку Towards INMS: Targeted Research for improving understanding of the Global Nitrogen Cycle towards the establishment of an International Nitrogen Management System («Цільові дослідження для підвищення розуміння глобального циклу азоту в напрямку створення системи управління азотом» (2019- 2023) та багатьох ін.

З 2020 р. співробітники ПНДЛ-4 долучаються до проекту «Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус (PONTOS)» в частині оцінки сільськогосподарського водного балансу.

Міжнародна співпраця продовжується і нині в рамках уже згадуваного проекту ЄС «Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі» / ГЕФ (Глобальний екологічний фонд)/ UNEP (Програма ООН з довкілля), «Цільові дослідження глобального циклу азоту в напрямку створення міжнародної системи управління азотом», тощо.

Список основних публікацій

За результатами виконаних наукових досліджень співробітників проблемної лабораторії опубліковано більше понад 10 монографій і науково-практичних видань та близько 200 статей, більша частина яких доступна на сайті репозитарію ОНУ імені І.І. Мечникова http://dspace.onu.edu.ua:8080/

Монографії:

 • Красєха Є.Н. Миттєвості життя: Між двома війнами: спогади. Одеса: Астропринт, 2024. 188 с.
 • Леонідова І. В., Біланчи Я. М. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Змійний: монографія. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. 198 с.
 • Чорноземи масивів зрошення Одещини: монографія / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєхи та к. геогр. наук, доц. Я. М. Біланчина. Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2016. 194 с.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 • Методичні рекомендації з контролю стану зрошуваних чорноземів (рос.) /І. М. Гоголєв, Я. М. Біланчин, Р. О. Баєр та ін. ВНІІГіМ, 1989. 140 с.
 • Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. Одеса: Фенікс, 2010. 130 с.
 • Практикум з вивчання морфологічних ознак ґрунту та опису ґрунтового профілю: навч. видання/ В.І.Тригуб, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик. Одеса: Одеський національний університет, 2011. 57 с.
 • Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки. Розділ – сівозміни: метод. вказівки для студ. – ґрунтознавців ІІІ курсу денної форми навчання / Тортик М. Й., Тригуб В. І., Буяновський А. О.; Одеськ. націонал. ун-т імені І. І. Мечникова. Одеса: Фенікс, 2014. 58 с.
 • Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння. Том 1. Автор-укладач Красєха Є. Н. Одеса: Астропринт, 2015. 640 с.
 • Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією. Том 2. Автор-укладач проф. Красєха Є. Н. Одеса: Астропринт, 2015. 302 с.
 • Вступ до екологічної етики: навч.посіб. / автор-укладач проф. Красєха Є. Н. Одесса: Астропринт, 2016. 356 с.
 • Степи України: проблеми охорони та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття. Том 3. Автор-укладач проф. Красєха Є. Н. Одеса: Астропринт, 2020. 760 с.
 • Тригуб В. І., Тортик М. Й. Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2021. 110 с.

Наукові публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) та у фахових журналах:

 • Буяновський, А. О., Красєха, Є. Н. Міжнародний науковий захід «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор’я». Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 219-221. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292754
 • Яворська, В. В., Буяновський, А. О., Тригуб, В. І., Красєха, Є. Н., Тортик, М. Й., Адобовська, М. В. Ярослав Михайлович Біланчин (До 85-річчя від народження). Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 211–216. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292901
 • Тригуб, В. І., Буяновський, А. О. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Ґрунтово-земельні ресурси України». Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 222–224. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292757
 • Тригуб В.І., Красєха Є.Н. Степан Позняк: Ґрунтознавець, засновник Львівської наукової школи генетичного ґрунтознавства, Вчитель. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип.1 (42). С. 162-166.
 • Тортик М.Й., Буяновський А.О., Ожован О.О. Засоленість чорноземів Задністер’я Одещини. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2023. Вип. 133. C. 287-297.
 • Буяновський А.О., Красєха Є.Н., Тригуб В.І. Кафедрі географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського університету – 55! Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 28. Вип.2 (41). С. 207-218.
 • Буяновський А.О., Ожован О.О., Тортик М.Й. Гумусовий стан чорноземів звичайних Тарутинського степу за різних умов їх використання. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2022. Вип.128. С 328-333.
 • Tsurkan Oksana, Bilanchyn Yaroslav, Medinets Volodymyr, Soltys Inna, Medinets Sergiy (2021). Effects of drip irrigation on the composition and fertility of Black Soils in Odesa Region. In DL Dent & BP Boincean (editors) Regenerative Agriculture: What is missing? What do we still need to know? Springer Nature, Cham, (Bălți). 2021. P. 311-318 (англ.) ISBN 978-3-030-72223-4 ISBN 978-3-030-72224-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-72224-1_28 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-72224-1_28 (Scopus, Web of Science).
 • Bilanchyn Yaroslav, Tsurkan Oksana, Tortyk Mykola, Medinets Volodymyr, Buyanovskiy Andriy, Soltys Inna, Medinets Sergiy (2021). Post-irrigation state of Black Soils in South-Western Ukraine // In DL Dent and BP Boincean (editors). Regenerative Agriculture: What is missing? What do we still need to know? Springer Nature, Cham, (Bălți). 2021. P.303-309 (англ.) ISBN 978-3-030-72223-4 ISBN 978-3-030-72224-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-72224-1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-72224-1_27 (Scopus, Web of Science).
 • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Колективна монографія «Ґрунти Львівської області»: теоретичне та практичне значення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26. Вип.1 (38). С. 262-266.
 • S. Medinets, Ye. Gazyetov, A. Buyanovskiy, O. Tsurkan, I. Tsakmakis, G. Sylaios, N. Kovalova, V. Medinets, E. Cherkez , T. Kozlova. Modern approaches in estimation of optimal water use in agroecosystems: Workflow for a case study in Odesa region, Ukraine. European Association of Geoscientists & Engineers XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”17–19 November 2021, Kyiv, Ukraine. Р. 1-5. (Scopus, Web of Science).
 • O. Tsurkan, S. Burykina. Changes in quantity and quality of soil organic matter in Calcic chernozem under different systems of fertilization. In Yuriy Dmytruk & David Dent (editors). Soils Under Stress. More Work for Soil Science in Ukraine. Springer Nature, Cham, 2021, pр. 87-94. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8_9; https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030- 68394-8_9
 • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Біотестування як метод визначення екологічного стану міських ґрунтів. Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. № 2 (випуск 49). 2020. С. 156-164.
 • Тригуб В. І., Домусчи С. В. Біотестування як метод дослідження токсичності ґрунтів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип.2 (37). С. 112-127.
 • Бурикіна С.І., Цуркан О.І. Тенденції сучасної зміни агрокліматичної ситуації на території степової чорноземної зони півдня України. Таврійський науковий вісник: наук. журн. № 111. 2020. С. 29-43.
 • Леонідова І. В. Буяновський А. О., Ожован О. О. Існуюче функціональне зонування острова Зміїний і прилеглої акваторії та його удосконалення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 2 (37). С. 87-99.
 • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Світлій пам’яті Ярослава Михайловича Біланчина. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип.1 (36). С. 253-257.
 • Біланчин Я. М. Професор Іван Миколайович Гоголєв (до 100-річчя від народження). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 173-180.
 • Біланчин Я. М., Леонідова І. В., Буяновський А. О., Тортик М. Й. Чорноземні ґрунти острова Зміїний – географо-генетичні особливості та тенденції еволюції. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 83-97.
 • Цуркан О.І. Ретроспективний та сучасний стан чорноземів Нижньодністровської зрошувальної системи. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 119-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_geo_2019_24_1_10
 • Тригуб В. І., Біланчин Я. М. Всеукраїнська конференція до 100-річчя засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора Івана Гоголєва. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. Вип.2 (35). С. 147-151.
 • Oksana Tsurkan, Svetlana Burykina, Tamara Leah. The role of phosphorus in modern agriculture of the Chernozem steppe of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 19, Issue 4, 2019. pp. 351-359. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_4/volume_19_4_2019.pdf
 • Tsurkan Oksana, Burykina Svetlana, Sukhorukova Galina, Bilanchyn Yaroslav, Piatkova Alla, Leah Tamara. Potassium regime of irrigated chernozems in various agrotechnical backgrounds. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 18, Issue 4, 2018. pp. 395-404. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.18_4/volume_18_4_2018.pdf
 • Цуркан О. І., Біланчин Я. М. Сольовий та карбонатний режим чорноземів південних в умовах краплинного зрошення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2018. Т. 23. Вип. 2 (33). С. 55-68.
 • Біланчин Я., Тортик М., Леонідова І., Буяновський А. Ґрунти острова Зміїний – дзеркало його ландшафтно-екологічної минувшини, сьогодення і майбуття. Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. 2017. Вип. 51. С. 33-42.
 • Красєха Є. Н. Степознавство як міждисциплінарний напрямок в науці. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22. Вип. 2 (31). С. 76-89. URL: http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/120899/115835
 • Красєха Є. Н., Цуркан О. І. Ґрунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. С. 167–178. URL: http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/017_Kraseha_Tsurkan.pdf
 • Біланчин Я. М., Буяновський А. О., Тортик М. Й., Жанталай П. І., Адобовська М. В., Кірюшкіна Н. М., Шихалєєва Г. М. Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21. Вип.1 (28). С. 56-77.
 • Природні умови і сучасний стан ґрунтів басейну Куяльницького лиману / [А.О. Буяновський, Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик та ін.]. Фізична географія та геоморфологія, 2015. Вип 4 (80), ч. І. С. 96-102.

Автореферати дисертацій (за останні роки):

 • Буяновський А.О. Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Буяновський Андрій Олександрович; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2014. 20 с.
 • Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Леонідова Ірина Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2016. 20 с.
 • Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Попельницька Наталія Олександрівна; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2017. 20 с.
 • Ходос О. Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Ходос Олена Євгенівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2017. 20 с.
 • Домусчи С.В. Чинники і географія забруднення ґрунтів Одеської міської та приміської зон: дис. ... докт.філософії : 106 «Географія» 10 «Природничі науки» / Домусчи Світлана Василівна; Одес. нац. ун-т. Одеса, 2023. 247 с.

Адреса, контактні дані:

Французький б-р., 48/50; Одеса, 65058
тел: (0482) 63-96-92,
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top