Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони

Керівний склад підрозділу:

Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру – Красєха Єрофей Никифорович.

Завідувач лабораторії - Буяновський Андрій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент

Науковий склад підрозділу.

У виконанні науково-дослідних робіт ПНДЛ-4 приймають участь співробітники, аспіранти і студенти кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру:

 • Красєха Єрофій Никифорович, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, д. біол. наук;
 • Буяновський Андрій Олександрович, відповідальний виконавець, завідувач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. геогр. наук;
 • Тортик Микола Йосипович, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. геогр. наук;
 • Тригуб Валентина Іванівна, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. геогр. наук;
 • Попельницька Наталія Олександрівна, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру к. геогр. наук;
 • Адобовська Марія Володимирівна, старший викладач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. пед. наук;
 • Решетов Вячеслав Вадимович, фахівець І категорії;
 • Яременко Микола Сергійович, фахівець І категорії.

До виконання робіт залучаються також провідні науковці та фахівці регіону за проблематикою досліджень:

 • Світличний Олександр Олексійович, професор кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій, д. геогр. наук, науковий керівник д/б теми №603 «Встановити масштабність і наслідки деградації чорноземів України в умовах сучасної зміни клімату та сільськогосподарського використання»;
 • Цуркан Оксана Іванівна, в.о. заступника директора з наукової роботи, завідувач центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів Державної установи “Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України”, с.н.с., к.геогр.н.;
 • Пяткова Алла Вікторівна, доцент кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій, к. геогр. наук;
 • Ожован Олена Олександрівна, завідувач кафедри польових і овочевих культур Одеського державного аграрного університету, к.біол.н.

Історична довідка

Проблемна науково-дослідна лабораторія створена у 1971 році відповідно до Постанови ДКНТ СРСР № 2 від 12.01.1971 р. та Постанови Ради Міністрів УРСР № 61 от 5.02.1971 р.

Засновником та незмінним науковим керівником в 1971-1996 рр. був відомий вчений, д. с.-г. наук, професор Гоголєв Іван Миколайович, в подальші роки – д. біол. наук, професор Красєха Є.Н. та к. геогр. наук, доцент Біланчин Я.М. Завідувачем лабораторії до 1980 р. та з 1985 р. до 2000 р. був с.н.с. Турус Б.М., в період з 1980 по 1985 р. та з 2000 р. по 2007 р. цю посаду займала к. с.-г. наук, с.н.с. Сухорукова Г.С., з 2007 р. по 2019 р. – к. геогр.н., с.н.с. Цуркан О.І., з 2020 р. і на теперішній час – к. геогр. наук Буяновський А.О.

Напрямки наукових досліджень

За роки існування в ПНДЛ-4 сформувалась і діє наукова школа «Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони».

Дослідження проводяться за наступними напрямками:

 • Картографія ґрунтів і екологія землекористування.
 • Вивчення впливу зрошення на чорноземи, закономірностей розвитку та направленості процесів і режимів в чорноземах, вилучених зі зрошення та зі зниженим рівнем інтенсивності зрошуваного землеробства в нинішніх умовах.
 • Технології раціонального використання ґрунтів, їх збереження і підвищення родючості.
 • Дослідження проблем оцінки стану ґрунтів і земель, земельного кадастру, оптимізації землекористування та охорони ґрунтів.

Матеріали багаторічних ґрунтово-географічних досліджень узагальнено в монографіях:

 1. «Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири» / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов, З.Ф. Ведрова (1988).
 2. «Пространственная организация почвенного покрова» / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов (1990).
 3. «Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты» / И.Н. Гоголев, Р.А. Баер, А.Г. Кулибабин и др. (1992).
 4. «Методология почвенных эколого-географических исследований и картографии почв» / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов, Б.Б. Ральдин (2002).
 5. «Картографування ґрунтового покриву» / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт (2003).
 6. «Острів Зміїний. Абіотичні характеристики» / Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, А.О. Буяновський, І.В. Свідерська (2008).
 7. «Професор Іван Гоголєв» / упоряд. С. Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка (2009).
 8. «Педосфера Земли» / В.М. Корсунов, Е.Н. Красєха (2010).
 9. «Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» /Є.А.Черкез, Я.М. Біланчин, Є.Н. Красєха та ін. (2010).
 10. «Чорноземи масивів зрошення Одещини» / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєхи та к. геогр. наук, доц. Я. М. Біланчина (2016).
 11. «Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний» / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин (2017).

В 1991-1995 роках співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 закладена мережа стаціонарних ділянок довготривалого (до 100 років) ґрунтово-екологічного моніторингу на масивах зрошення Одеської області. Мережа ділянок моніторингових спостережень по теперішній час функціонує в дослідницько-виробничому режимі, проводиться систематичний контроль показників стану ґрунтів масивів зрошення та оцінка тенденції їх зміни в умовах зрошення і наступний постіригаційний період еволюції. За результатами ґрунтово-моніторингових досліджень сформована інформаційна база даних «Родючість ґрунтів півдня України». Інформацію щодо ґрунтового органічного вуглець (98 точок) передано та було використано для побудови 1-ої редакції «Національної цифрової растрової карти вмісту та концентрації ґрунтового органічного вуглецю в ґрунтах України для шару 0-30 см з використанням грид-карти 1 х 1 км», як складової «ГЛОБАЛЬНОЇ КАРТИ ГРУНТОВОГО ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ».

Мережа стаціонарних ділянок ґрунтово-екологічного моніторингу

ggf ndr mapsign ukr

Починаючи з 2003 року, співробітниками кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру та ПНДЛ-4 на острові Зміїний в рамках комплексного дослідження унікальної екосистеми острова проводиться вивчення і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву. Встановлено, що на міжскельних ділянках поверхні острова під покривом степової трав’яної рослинності на щебенювато-кам'янистому елювії та елюво-делювії щільних порід утворились специфічні чорноземні ґрунти – неповнорозвинені і короткопрофільні, незвично високогумусні (10-15% гумусу і більше), некарбонатні, кислі, різною мірою засолені і солонцюваті.

В 2011-2012 гг. започатковано дослідження впливу краплинного способу поливу на чорноземи й ландшафтно-екологічну ситуацію в зоні зрошення півдня України. Встановлено, що багаторічне примінення поверхневого краплинного зрошення призвело до елюювання легкорозчинних солей із верхніх горизонтів чорноземів, збільшення мобільності карбонатів та відповідно деякого зменшення їх вмісту і запасів, зниження ємності катіонного обміну за тенденції до зменшення вмісту обмінного кальцію та накопичення магнію, натрію і калію, розвитку процесів вторинного (іригаційного) осолонцювання. Змінюються при краплинному зрошенні чорноземів і показники агрофізичного стану, хоча ці зміни менш суттєві, ніж при зрошенні дощуванням.

Починаючи з 2014 року співробітники ПНДЛ-4 долучились до ґрунтово-екологічних досліджень з питань проблеми усихання Куяльницького лиману та оптимізації грунто- і землекористування в його басейні.

Поряд з цим, у зв’язку з сучасними кліматичними трансформаціями та необхідністю адаптації до цих змін господарства (головно – сільськогосподарського) південного регіону України, колективом співробітників лабораторії протягом 2015-2019 рр. проводились наукові дослідження з розробки екологічно-безпечної системи землеробства в умовах інтенсивних агротехнологій.

Від початку заснування і понині співробітниками підрозділу проводяться дослідження процесів деградації ґрунтів як в умовах зрошення, так і в богарних умовах за різної інтенсивності агротехнологій. Починаючи з 2020 року започатковані нові дослідження процесів деградації ґрунтів (головно чорноземів) півдня України за різного сільськогосподарського використання в сучасних умовах потепління клімату в рамках держбюджетної теми.

Поряд з традиційною науковою тематикою підрозділом проводяться ґрунтово-агрохімічні обстеження територій землекористувань та надаються наукові консультації і рекомендації щодо раціоналізації та оптимізації родючості ґрунтів на госпдоговірних умовах.

Основні наукові розробки 

 1. Методика ґрунтово-екологічного моніторингу та показники оцінки меліоративного стану ґрунтів зрошення півдня України при поливі водами різної іригаційної якості. На основі апробованого в виробничих умовах контролю меліоративного стану ґрунтів масивів зрошення півдня Одещини створена теоретична модель ґрунтотворного процесу в зрошуваних чорноземах з метою обґрунтування перспектив подальшого розвитку зрошення на півдні України і підвищення ефективності зрошуваного землеробства.
 2. Використання стічних вод міст Причорномор′я для зрошення з метою їх утилізації та охорони довкілля. Обґрунтовано рекомендації щодо режимів і термінів зрошення спрямованих на підвищення родючості грунтів і охорони їх від забруднення. В технології використано метод визначення активності алкілсульфатаз в грунті, який запатентований авторським свідоцтвом № 88.605.
 3. Оцінка сучасного агромеліоративного стану ґрунтів і земель масивів зрошення. Оцінка агромеліоративного стану виконана за комплексом показників, які характеризують склад, властивості, структуру і стан основних складових, направленість й інтенсивність їх трансформації та еколого-агромеліоративну стійкість в умовах зрошення.
 4. Система агромеліоративних заходів з оптимізації агромеліоративно-ресурсного стану ґрунтів і підвищення рівня їх родючості. Агромеліоративні заходи зорієнтовані на забезпечення оптимального співвідношення і гармонізацію продукційно-виробничої (одержання стабільно високого урожаю екологічно чистої біопродукції) та біосферно-екологічної функцій чорнозему в умовах зрошення, попередження розвитку процесів деградації та мінімізації негативного впливу зрошення на агроландшафт.
 5. Грунтова карта острова Зміїний масштабу 1 : 2 000. В процесі виконання грунтово-картографічних робіт в межах 5 виділених нами геоморфогенно-гіпсометричних рівнів території уточнені й зафіксовані на ґрунтовій карті острова контури грунтів та їх поєднань, номенклатурний список яких налічує 12 найменувань.
 6. Зниження шкідливості кореневих гнилей озимої пшениці та підвищення продуктивності. Головну роль у формуванні густоти стояння і регулюванні продуктивності озимої пшениці виконує забезпечення фізіологічно збалансованого співвідношення азоту і фосфору в живленні рослин. При необхідному значенні r0.5 фактичний показник зв’язку доз фосфору з врожаєм склав + 0,748, а сумарних добрив за виключенням фосфору – + 0,465. Як показали результати досліджень зв’язок врожаю озимої пшениці з дозами азоту лише наближався до достовірного (+ 0,421).

Патенти:

 1. Спосіб захисту від кореневих гнилей та підвищення продуктивності озимої пшениці. Сухорукова Г.С., Цуркан О.І. - Патент України на корисну модель № 90473 зареєстрований 26.05.2014 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: uapatents.com
 2. Спосіб оптимізації фосфатного режиму чорнозему звичайного в умовах зрошення. Цуркан О.І., Сухорукова Г.С. - Патент України на корисну модель № 111209 зареєстрований 10.11.2016 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: uapatents.com
 3. Метод встановлення типового ґрунтового розрізу/свердловини за сукупністю факторних ознак. Цуркан О. І., Бахчиванжи Л.А. - Патент України на корисну модель № 137105 зареєстрований 10.10.2019 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: sis.ukrpatent.org
 4. Спосіб визначення активного фтору в рослинах. Тригуб В. І. - Патент України на корисну модель № 134872 зареєстрований 10.06.2019 у Державному реєстрі патентів України. Державна служба інтелектуальної власності України. URL: sis.ukrpatent.org
ggf ndr

Міжнародне співробітництво 

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони приймала участь в міжнародних проектах Tacis «Придунайські озера, Україна…», «Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та впровадження господарської діяльності на острові Зміїний й континентальному шельфі» та «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». В рамках завдань проектів було проведено комплексні ґрунтово-геохімічні дослідження, експедиційно-польові та аналітичні роботи з вивчення й картування ґрунтів досліджуваних територій.

Список основних публікацій 

 За результатами виконаних наукових досліджень співробітників проблемної лабораторії опубліковано більше понад 10 монографій і науково-практичних видань та близько 200 статей, більша частина яких доступна на сайті репозитарію ОНУ імені І.І. Мечникова dspace.onu.edu.ua

Монографії:

 1. Чорноземи масивів зрошення Одещини: монографія / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєхи та к. геогр. наук, доц. Я. М. Біланчина. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2016. – 194 с.
 2. Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Змійний: монографія / І.В. Леонідова, Я.М. Біланчин; Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 198 с.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Методические рекомендации по контролю состояния орошаемых черноземов /И. Н. Гоголев, Я. М. Биланчин, Р. А. Баер и др. // ВНИИГиМ: Москва, 1989. – с
  140.
 2. Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 130 с.
 3. Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки. Розділ – сівозміни: метод. вказівки для студ. – ґрунтознавців ІІІ курсу денної форми навчання / Тортик М. Й., Тригуб В. І., Буяновський А. О.; Одеськ. націонал. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2014. – 58 с.
 4. Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння. Том 1. Автор-укладач Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. – 640 с.
 5. Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією. Том 2. Автор-укладач проф. Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. – 302 с.
 6. Введение в экологическую этику // Учебное пособие / автор-укладач проф. Красеха Е. Н. – Одесса: Астропринт, 2016. – 356 с.
 7. Степи України: проблеми охорони та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття. Том 3. Автор-укладач проф. Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2020. – 760 с.  

Наукові публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS):

 1. Tsurkan Oksana, Burykina Svetlana, Sukhorukova Galina, Bilanchyn Yaroslav, Piatkova Alla, Leah Tamara. Potassium regime of irrigated chernozems in various agrotechnical backgrounds. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 18, Issue 4, 2018. pp. 395-404. URL: managementjournal.usamv.ro
 2. Oksana Tsurkan, Svetlana Burykina, Tamara Leah. The role of phosphorus in modern agriculture of the Chernozem steppe of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 19, Issue 4, 2019. pp. 351-359. URL: managementjournal.usamv.ro
 3. Trigub V. I., Yavorska V. V., Hevko I. V., Куrylchuk A. A. Agroecological assessment of fluorine in soils and agricultural plants of steppe landscapes of Odessa region // Dnipropetrovsk University Bulletin. Series: Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 29 No 4 (2020) Р. 805-816. DOI:10.15421/11207401 (англ.) URL: geology-dnu.dp.ua 
 4. Svetlitchny О.А. Long-term forecast of changes in soil erosion losses during spring snowmelt caused by climate within the plain part of Ukraine // Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 29 (3), – pp.591–605. doi: 10.15421/112054.
 5. Tsurkan Oksana, Bilanchyn Yaroslav, Medinets Volodymyr, Soltys Inna,  Medinets Sergiy (2020). Effects of drip irrigation on the composition and fertility of Black Soils in Odesa Region. In DL Dent & BP Boincean (editors) Regenerative Agriculture: What is missing? What do we still need to know? Springer Nature, Cham, 2020.
 6. Bilanchyn Yaroslav, Tsurkan Oksana, Tortyk Mykola, Medinets Volodymyr, Buyanovskiy Andriy, Soltys Inna, Medinets Sergiy (2020). Post-irrigation state of Black Soils in South-Western Ukraine // In DL Dent and BP Boincean (editors) Regenerative Agriculture: What is missing? What do we still need to know? Springer Nature, Cham, 2020.

Наукові піблікації, у виданнях що входять до переліку фахових видань України:

 1. Природні умови і сучасний стан ґрунтів басейну Куяльницького лиману / [А.О. Буяновський, Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик та ін.] // Фізична географія та геоморфологія, 2015. – Вип 4 (80), ч. І. – С. 96-102.
 2. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Тортик М.Й., Жанталай П.І., Адобовська М.В., Кірюшкіна Г.М., Шихалєєва Г.М. Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2016. - Т. 21. – Вип.1 (28). – С. 56-77.
 3. Красєха Є. Н. Степознавство як міждисциплінарний напрямок в науці. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22. Вип. 2 (31). С. 76-89. URL: visgeo.onu.edu.ua
 4. Біланчин, Н. Тортик, І. Леонідова, А. Буяновський. Ґрунти острова Зміїний – дзеркало його ландшафтно-екологічної минувшини, сьогодення і майбуття / Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. – 2017. – Вип. 51. – С. 33-42.
 5. Цуркан О.І. Ретроспективний та сучасний стан чорноземів Нижньодністровської зрошувальної системи. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 119-129. URL: nbuv.gov.ua
 6. Красєха Є. Н., Цуркан О. І. Ґрунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. С. 167–178. URL: geography.lnu.edu.ua
 7. Цуркан О.І., Біланчин Я.М. Cольовий та карбонатний режими чорноземів південних в умовах краплинного зрошення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2018. Т. 23. Вип. 2(33). С. 55-68. URL: dspace.onu.edu.ua
 8. Біланчин Я. М., Леонідова І. В., Буяновський А. О., Тортик М. Й. Чорноземні грунти острова Зміїний – географо-генетичні особливості та тенденції еволюції. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2019. – Т. 24, вип. 1. – С83-97. URL: nbuv.gov.ua
 9. Домусчи С. В., Тригуб В. І. Біотестування як метод визначення екологічного стану міських ґрунтів // Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – № 2 (випуск 49) – 2020. – С. 156-164.
 10. Леонідова І. В. Існуюче функціональне зонування острова Зміїний і прилеглої акваторії та його удосконалення / І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, О. О. Ожован // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 87-99.
 11. Тригуб В. І., Домусчи С. В. Біотестування як метод дослідження токсичності ґрунтів / В. І Тригуб, С. В. Домусчи// Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. – Вип.2 (37). – С. 112-127.
 12. Бурикіна С.І., Цуркан О.І. Тенденції сучасної зміни агрокліматичної ситуації на території степової чорноземної зони півдня України. Таврійський науковий вісник: наук. журн. № 111. 2020. С. 29-43.
 13. Світличний О.О. Про використання вільно поширюваних глобальних цифрових моделей рельєфу високої просторової роздільної здатності для розрахунків водної ерозії ґрунту // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, Вип. 2(37). - С. 44-65. (укр.)

Автореферати дисертацій (за останні роки):

 1. Буяновський А.О. Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Буяновський Андрій Олександрович; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2014. - 20 с.
 2. Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Леонідова Ірина Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
 3. Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Попельницька Наталія Олександрівна; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2017. - 20 с.
 4. Ходос О. Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Ходос Олена Євгенівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2017. - 20 с.

Адреса, контактні дані:
Французький б-р., 48/50; Одеса, 65058
тел: (0482) 63-96-92,
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top