Науковий центр з морської біології та біотехнології

Керівний склад підрозділу Науковий керівник Біотехнологічного науково-навчального центру (БННЦ) – д.б.н., проф. Іваниця В.О.

 • Директор БННЦ – д.б.н., проф. Галкін Б.М.
 • Замісник директора БННЦ – Хітрова А.М.

Склад науково-технічної ради БННЦ:

Голова науково-технічної ради - д.б.н., проф. Галкін Б.М.

Секретар науково-технічної ради - к.б.н. Русакова М.Ю.

Члени науково-технічної ради:

проф. Іваниця В.О., проф. Філіппова Т.О., проф. Тоцький В.М., проф. Сейфуліна І.Й., д.ф.-м.н. Копит М.Х., д.х.н. Ішков Ю.В., к.х.н. Баклан В.Ю., к.х.н. Блайда І.А., к.б.н. Гудзенко Т.В., к.б.н. Ліманська Н.В., к.х.н. Соболєва С.Г., к.б.н. Васильєва Т.В., к.х.н. Водзинський С.В., Хітрова А.М., Слюсаренко Л.І.

Історія підрозділу:

Біотехнологічний науково-навчальний центр (БННЦ) був створений з метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок у складі ОНУ імені І. І. Мечникова згідно наказу Міністра освіти і науки України від 4 березня 2009 року № 207.

Напрямки наукових досліджень:

 • Молекулярна біотехнологія;
 • Екологічна біотехнологія;
 • Біотехнологія захисту рослин і грибів;
 • Біотехнологія препаратів медичного призначення;
 • Біоінформатика і математична біологія;
 • Проблеми біобезпеки.

СТРУКТУРА БННЦ:

Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів (ПНДЛ-5)

Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії синтезу лікарських препаратів (ПНДЛ-5)

– д.б.н., проф. Галкін Б.М. створено згідно постанови Ради Міністрів СРСР № 462-9 (1971); у 2009 р. ПНДЛ-5 увійшла до БННЦ. Засновник та перший керівник – акад. АН УРСР О.В. Богатський (1971-1983 рр.).

Основними напрямками роботи даної лабораторії є синтез, вивчення структури, фізико-хімічних властивостей, біологічної активності (антимікробної, противірусної, протигрибкової, фотосенсібілізуючої та гепатопротекторної):

 • піперазинів та піримідинів з метою створення анксіолітиків, антигіпоксантів та стимуляторів працездатності;
 • природних та синтетичних порфіринів, а також їх металокомплексів.

Спільно з ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України (Одеса) та інститутом Фармакології МОЗ отримано перші вітчизняний транквілізатор – феназепам та денний транквілізатор – гідазепам. Зроблено 30 винаходів, отримано дві медалі на ВДНГ.

У ПНДЛ-5 працювали: акад. АМН України, заслужений діяч науки та техніки України М.Я. Головенко, д.х.н., проф. З.І. Жиліна, д.б.н., проф. Т.Л. Карасьова, д.б.н., проф. В.Г. Зіньковський, д.б.н., проф. О.В. Жук, д.б.н., проф. Т.О. Філіппова, к.х.н. Л.М. Якубовська, к.х.н. О.П. Руденко, к.б.н. Г.Ю. Коломійченко, к.б.н. Є.І. Назаров та ін. Було захищено 9 докторських та 22 кандидатських дисертації.

На даний час у ПНДЛ-5 працюють 9 наукових співробітників (2 доктора наук, 3 кандидата наук).

Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів

Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії паливних елементів (ПНДЛ ПЕ) – к.т.н. Блайда І.А. Основними напрямками роботи даної лабораторії є проблеми екології, металургії, паливно-енергетичного комплексу України:

 • Вилучення рідкісних і кольорових металів з промислових продуктів і відходів кольорової металургії та енергетики традиційними хімічними і сучасними мікробіологічними методами.
 • Мікробіологічна детоксикація промислових відвалів.
 • Знесірчення енергетичного вугілля за допомогою мікроорганізмів.

Було створено перші в СРСР середньо температурні воднево-кисневі електрохімічні генератори струму.

ПНДЛ ПЕ створено відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР № 67 (1962); у 2009 р. ПНДЛ ПЕ увійшла до БННЦ. Засновник та перший керівник – д.т.н., проф. Давтян О.К.

У ПНДЛ ПЕ працювали: проф. Ксьонжик О.С., д.т.н., проф. Преснов В.О., к.т.н. Тетерін Г.О., д.т.н. Трунов О.М., к.ф.-м.н. Кравченко С.М., к.х.н. Макордей Ф.В. Було захищено 11 кандидатських та 4 докторських дисертації.

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем

Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії фізики аеродисперсних систем (ПНДЛ ФАС) – д.ф.-м.н., проф., акад. Інженерної академії України Копит М.Х. Основним напрямком роботи даної лабораторії є дослідження механіко-хімічних і електричних процесів у складних системах, у тому числі біологічного походження, пошук нових способів їх діагностики, стабілізації та руйнування.

Сьогодні проводяться дослідження щодо розробки та застосування уніфікованого датчика-зонда діагностики процесу біокорозії задля її запобігання.

Отримано більш 150 авторських посвідчень на винаходи і патентів, отримано 6 медалей УДНГ СРСР.

Лабораторію було створено в 1958 р. відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 1759 від 12.12.1958 р. Засновник і перший науковий керівник – відомий вчений і організатор науки проф. В.О. Федосєєв. У ПНДЛ ФАС працювали д.ф.-м.н., проф. С.М. Контуш, д.ф.-м.н. М.М. Чесноков, В.В. Калінчак, к.ф.-м.н. Г.М. Ліпатов, О.В. Ковпаків, О.О. Генчева.

До складу БННЦ також входять:

 • Науково-дослідна лабораторія «Морської біології та екологічної біотехнології» (к.б.н., доц. Гудзенко Т.В.) кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології;
 • Науково-дослідна лабораторія «Молекулярної мікробіології та біотехнології» (к.б.н., доц. Лиманська Н.В.) кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології;
 • Науково-тематична група «Біонеорганічної хімії» (д.х.н., проф. Сейфуліна І.Й.) кафедри загальної хімії та полімерів;
 • Науково-тематична группа «Молекулярної та біохімічної генетики» (д.б.н., проф. Тоцький В. М.) кафедри генетики та молекулярної біології;
 • Науково-тематична група «Імуномодулюючих та антимікробних препаратів» (д.б.н., проф. Філіппова Т. О.).

Співробітники БННЦ брали участь в організації та проведенні значної кількості міжнародних наукових семінарів та конференцій, серед яких Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні ресурсозберігаючі технології», 2012; Семінар з біомедичної метаболоміки, діагностики та лікування туберкульозу в рамках проекту РП7 за програмою фінансування Марі Кюрі «TB prognosis-IRSES» «TB prognosis-IRSES; a workshop on biomedical metabolomics, TB diagnostics and treatment», 2013.

Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість впровадження всіх отриманих у межах БННЦ сполук та розробок на підприємствах та в закладах Міністерства охорони здоров,я полягає в екологічно безпечному синтезі, низьких енергетичних затратах та доступності на Україні сировини для їх виготовлення.

Міжнародне співробітництво

У межах співробітництва БННЦ підтримує наукові зв’язки з: Інститутом сільськогосподарської генетики (м. Ханой, В’єтнам), Інститутом мікробіології та біотехнології Національного університету В’єтнаму (Ханой), «Центр наук про Землю, металургії і збагачення» (АО «Національний науково-технічний холдинг «Парасат», Республіка Казахстан), Університетом Брайтона (м. Брайтон, Великобританія), Університетом Умеа (м. Умеа, Швеція), а також Національним науково-дослідним інститутом сільського господарства (м. Нант, Франція).

Список основних публікацій:

2015 рік

 1. Galkin M.B., Ivanitsia V.O., Ishkov Yu.V., Galkin B. M., Filipova T. O. Characteristics of the Pseudomonas aeruginosa PA01 Intercellular Signaling Pathway (Quorum Sensing) Functioning in Presence of Porphyrins Bismuth Complexes // Pol. J. Microbiol.- 2015.- V. 64(2). – P. 101-106.
 2. Галкін М. Динаміка формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa PA01 за присутності вісмутового комплексу мезо-тетра(4-N-метил-піридил)порфірину// Вісник Львівського університету. Серія біологічна.- 2015.- Випуск 71. – С. 216–222.
 3. Русакова М. Продукція сидерофорів різними штамами Pseudomonas aeruginosa за впливу комерційного препарату бактеріофага // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.-2015.- Випуск 71. – С. 223–228.
 4. Toptikov V.A., Totsky V.N., Alyeksyeyeva T.G., Kovtun O.A. Peculiarities of Proteinase Activity in Digestive Tract of the Veined Rapa Whelk (Rapana venosa) from the North-Western Section of the Black Sea // Hydrobiological Journal.- 2015.- Vol. 51(1) – Р. 79–89.
 5. Blayda I.A., Vasilyeva T.V., Slyusarenko L.I., Khytrych V.F. Specific features of aboriginal chemolithotrophic microbiota of wastes produced by energy industry// Biotechnologia Acta.- 2015.- Vol. 8 (5). – P. 86-92.
 6. Блайда И.А., Васильева Т.В., Баранов В.И. Использование биогидро-металлургических техно-логий в решении проблем утилизации техногенных отходов с получением ценных металлов // Комплексное использование минерального сырья.-2015.- № 3. – С. 75-82.
 7. Васильева Т.В., Блайда И.А., Васильева Н.Ю., Хитрич В.Ф., Бродяженко Т.А. Роль мезофильных и умеренно термофильных бактерий в процессах комплексной переработки германийсодержащих техногенных отходов // Комплексное использование минерального сырья.- 2015.- № 4. – С. 59-66.
 8. Джамбек А.А., Джамбек О.И., Блайда И.А., Васильева Т.В., Слюсаренко Л.И. Электрохимическое исследование процесса выщелачивания металлов из техногенных отходов // Комплексное использование минерального сырья.- 2015.- № 4. – С.54-58.
 9. Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Волювач О.В. Спосіб очищення води від хрому (VI) за присутністю мікроорганізмів // Scientific Journal “ScienceRise”.- 2015.- № 9/4 (14). – C. 57-60.
 10. Горшкова О.Г., Волювач О.В. Біологічний спосіб очищення води від цинку (II) // Scientific Journal “ScienceRise”.-2015.- № 10/6 (15). – C. 11-13.

2016 рік

 1. Русакова М. Ю. Утворення полівидової біоплівки молочнокислими бактеріями Lactobacillus plantarum Р17630 та дріжджоподібними грибами Саndidа аlbiсаns АТСС 18804 // Мікробіологія і біотехнологія.- 2016.- № 2. – С. 41-53.
 2. І.А. Блайда, Т.В. Васильєва, О.А. Джамбек, О.І. Джамбек, В.Ю. Баклан. Окиснення різних джерел енергії і особливості росту нових штамів мікроорганізмів, ізольованих з техногенних субстратів // Проблеми екологічної біотехнології.- 2016.-№1.- С.1-18.
 3. І.А. Блайда, Т.В. Васильєва, В.Ф. Хитрич, Н.Ю. Васильєва, О.І. Джамбек, О.А. Джамбек Фізіко-хімічна та мікробіологічна хактеристика породних відвалів збагачення вугілля // Мікробіологія і Біотехнологія. – 2016.- № 2.- С.75-90.
 4. Т.В.Васильєва, І.А. Блайда, Л.І. Слюсаренко, Н.Ю. Васильєва, В.Ф. Хитрич Бактеріальне вилуговування металів з відходів флотаційного збагачення вугілля за участю тіосульфату, двох- і тривалентного заліза // Мікробіологія і Біотехнологія.-2016.- № 3. - С. 43-57.
 5. И. А. Блайда, Т. В. Васильева, В. И. Баранов, Л. И. Слюсаренко, С. Н. Шулякова Изменение микробиоценоза отвалов углеобогащения в процессе их накопления // Проблеми екологічної біотехнології.-2016.-№2.- С.1-15.
 6. Petrov, S.A., Zamorov, V.V., Ustyanskay, O.V., Yakimenko, V.E., Kravchuk, I.O. et al.,Administration of thiamine and thiochrome enhanced reproduction of Chlorella, Drosophila melanogaster, and Danio // Journal of Nutritional Science and Vitaminology.- 2016.- V. 62 (1). – P.6–11.
 7. Gorshkova O.G., Korotaeva N.V., Ostapchuk A.M., Voliuvach O.V., Gudzenko T.V. Fatty Acids Composition of Microbacterium Genus Bacteria – Destructors of Oil Hydrocarbons // Мікробіологічний журнал.-2016.- Т.78, № 5. – С. 92-98.
 8. Горшкова О.Г., Ільченко О.М., Волювач О.В., Коротаєва Н.В. Аналіз загального жирнокислотного пулу асоціації штамів мікроорганізмів біотехнологічного призначення // Ukr. Biochem. J. Vol. 88. - № 4. - С. 92.
 9. Семенець А.С., Галкін М.Б., Філіпова Т.О. Утворення біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем біосинтезу циклічного дигуанозинмонофосфату // Мікробіологія і біотехнологія.-2016.- Т. 33, № 1. – С. 19-28.
 10. Васильєва Н.Ю, Горшкова О.Г. Оптимізація складу живильного середовища для Pseudomonas maltophilia ОNU329 – сорбента йонів важких металів та деструктора вуглеводнів нафти // Мікробіологія і біотехнологія.- 2016.- № 1: 76-88.
 11. Галкін М.Б., Іваниця В.О., Галкін Б.М., Філіпова Т.О. Матрикс біоплівки – хімічний склад, структура, властивості // Мікробіологія і біотехнологія.- 2016.- Т. 36, № 4. – С. 56-61.
 12. Vinnikova, L., A. Kishenya, I. Strashnova Lactic acid bacteria compositions for application in the meat industry // Ukrainian Food Journal.- 2018.- V.5 (2) p.262-271.

2017 рік

 1. Галкін Б. М., Іваниця В.О., Філіпова Т.О Механізми біодеградації ксенобіотиків мікроорганізмами. Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 148 с.
 2. Галкін Б.М., Іваниця В.О., Галкін М.Б. Інженерна ензимологія. Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 104 с.
 3. Галкін М. Б., Семенець А. С., Фіногенова М. О., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. Утворення біоплівки та рухливість бактерій Pseudomonas aeruginosa з різними рівнями вмісту циклічного дигуанозинмонофосфату // Мікробіологія і біотехнологія. – 2017. – № 2(38). – С. 40-50.
 4. Семенець А. С., Галкін М. Б., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. Вплив антибіотиків на біоплівки штамів Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем вмісту циклічного дигуанозинмонофосфату // Мікробіологія і біотехнологія. – 2017. – № 3(39). – C. 33-44.
 5. Berezovskii,V.V.,Ishkov,Y.V.,Vodzinskii,S.V. Tetraphenylporphyrinylmethyltriphenylphosphonium salts: An improved synthetic protocol // Macroheterocycles.- 2017.- V.10(3), p. 320-322.
 6. Rusakova, M.Y., Ruschak, O.V., Vodzinskiy, S.V., Ishkov, Y.V. Influence of new N-methylquinolinyl porphyrins on different Candida albicans development forms //Macroheterocycles.- 2017.- V.10(3), p. 289-294.
 7. Toptikov, V.A., Totsky, V.M., Alieksieieva, T.G., Kovtun, O.O. Population genetic structure of veined rapa whelk communities in the northwestern Black Sea // Cytology and Genetics .- 2017.- v. 51(4), с. 253-262.
 8. Горшкова О.Г, Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп I.П. Окиснення вуглеводнів нафти і продукція біо-ПАР грунтовими штамами Pseudomonas fluorescens ONU541 і Bacillus megaterium ONU542 // Мікробіологія і біотехнологія . – 2017. - №2. – С. 61-71.
 9. Горшкова О.Г. Антагоністична і деструктивна активність морських бактерій // Мікробіологія і біотехнологія . – 2017. - №4 (40). – С. 65-75.
 10. Конуп И.П., Гудзенко Т.В, Конуп Л.А., Волювач О.В. Детектирование биосурфактантов на поверхности нанопористого кремния // Мікробіологія і біотехнологія . – 2017. - №3. – С. 84-92.
 11. Dzhurtubaev, Y. M., M. M. Dzhurtubaev, V. V. Zamorov. Macrozoobenthos of Cahul Lake (Danube basin, Odessa region, Ukraine) // Ukrainian Journal of Ecology.- 2018.- V.7 (3) .- p.56-63.
 12. Dzhurtubaev, Y. M., M. M. Dzhutubaev, V. V. Zamorov Macrozoobenthos of Danubian Lake Yalpug (Odessa region, Ukraine) // Ukrainian Journal of Ecology.- 2017.- V.7 (3).-p.160-168.

2018 рік

 1. Gudzenko Tatyana, Wolodymyr Iwanycja, Olga Woljuwacz, Boris Galkin, Olga Zuk, Elena Gorszkowa. Biodegradacja fenoli i nnych cyklicznych związków aromatycznych. - Publisher: Globeedit is a trademark of international book market service ltd., Member of Omniscriptum publishing group, 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, 2018, 85 р. ISBN: 978-613-8-25347-1.
 2. Rzhepishevska, O., Limanska, N., Galkin, M., Lacoma, A., Lundquist, M., Sokol, D., Hakobyan, S., Sjöstedt, A., Prat, C., Ramstedt, M. Characterization of clinically relevant model bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa for anti-biofilm testing of materials // Acta Biomaterialia.- 2018.- V.76, с. 99-107.
 3. Dzhurtubayev, Yu.M., Dzhurtubayev, M.M., Zamorov, V.V., Zamorova, M.A. Faunistic characteristics of macrozoobenthos of the danube lakes in Ukraine // Hydrobiological Journal.- 2018.- v.54(6), с. 34-42.
 4. Radysh N. B., Lebedeva E. V., Voliuvach O. V., Gorshkova O. G., Gudzenko T. V. Features of the fatty acid profile of non –pathogenic strains Aeromonas ichthiosmia ONU 552, Bacillus subtilis ONU 551-destructors of phenolic compounds// Ukr. Biochem. J.- 2018.- Vol. 91, N 2. – P. 81-84.
 5. Галкін М.Б., Водзінський С.В., Стрезєва Л.М., Джура М.А., Галкін Б.М., Філіпова Т.О. Формування біоплівки штамами Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем внутрішньоклітинного цикло-ди-ГМФ за присутности синтетичних аналогів сигнального хінолону // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2(42). – С. 26-38.
 6. Штеніков М. Д., Остапчук А. М., Іваниця В.О. Aнтимікробна активність спороутворювальних бактерій глибоководних відкладень Чорного моря // Мікробіологія і біотехнологія . – 2018. – № 3(35). – С. 82-89.
 7. Горшкова O.Г., Гудзенко Т.В., Волювач O.В., Конуп I.П., Бєляєва Т.О. Очищення води від фенолу та йонів важких металів асоціацією бактерій роду Pseudomonas // Мікробіологія і біотехнологія . - 2018. - № 2. - С 70–80.
 8. Волювач О.В., Ішков Ю.В. Aналіз поведінки низькомолекулярної катіонної та високомолекулярної аніонної поверхнево-активних речовин на межі поділу фаз бінарний водний розчин – повітря // Scientific Journal «ScienceRise» (Хімічні науки). - 2018. - №4 (33) – С. 63-68.
 9. Dzhurtubaev, Y. M., M. M. Dzhurtubaev, V. V. Zamorov. Macrozoobenthos of Danubian Lake Kugurluy (Odessa region, Ukraine // Ukrainian Journal of Ecology.- 2018.- V.8 (1).- p. 898-905.

2019 рік

 1. М.Б. Галкін, С.В. Водзінський, М.С. Джура, Л.М. Стрезєва, Б.М. Галкін, Т.О. Філіпова Формування біоплівки штамами Salmonella enteritidis за присутности синтетичних аналогів 2-гептил-3-гідроксі-4-хінолону // Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. – № 3(47). – С.47-57.
 2. Н. Васильєва, І. Блайда, Т. Васильєва, В. Баранов, І. Барба Статистичний аналіз стійкості до важких металів ацидофільних хемолітотрофних бактерій, виділених з техногенної сировини // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.-2019.- №81, с. 111-121.
 3. І. Страшнова, Г. Ямборко, Н. Васильєва вплив деяких факторів шлунково-кишкового тракту на життєздатність лактобацил, виділених з різних екологічних ніш сировини // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.-2019.- № 81 с.130-138.
 4. Gudzenko T.V., Gorshkova O.G., Korotaieva N.V., Voliuvach O.V., Ostapchuk A.M., Ivanytsia. Cellular fatty acid composition of Aeromonas genus – destructor of aromatic xenobiotics // Ukr. Biochem. J. - 2019. – Vol. 1, №1. – P. 86-91.
 5. Т.В. Гудзенко, I.П. Конуп, О.В. Чабан, М.М. Волювач, О.Г. Горшкова, Т.О. Беляєва, М.Б. Галкін Деструкція фенолу при формуванні полівидової біоплівки на природних і синтетичних носіях у біофільтрі // Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. – 2(46). – С. 16-26.
 6. Гудзенко Т. В., Іваниця В.О., Конуп І.П., Горшкова О. Г., Волювач О.В., Беляєва Т.О., Чабан М.М. Очищення води від фенолу бактеріями роду Pseudomonas-деструкторами, іммобілізованими на природних і синтетичних носіях // Мікробіологія і біотехнологія. 2019. - №3(47). – C. 78-91.
 7. Страшнова І.В., ЯмборкоГ.В., Васильєва Н.Ю. Стійкість штамів лактобацил, виділених з різних джерел, до деяких агресивних чинників травного тракту // Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. - № 2 (46). – С. 38 – 50.
 8. Васильєва Н. Ю., Страшнова І. В., Васильєв М. А., Метеліцина І. П. Стійкіть бактерій роду Lactobacillus, ізольованих з чорноморських губок, до антибіотиків, важких металів // Мікробіологія і біотехнологія. – 2019. - № 3 (47). – С. 58 – 77.

2020 рік

 1. Іваниця В. О., Гудзенко Т. В., Галкін Б. М., Волювач О. В., Горшкова О. Г. Мікробіологічні методи очищення стічних вод від органічних забруднювачів. - Одеса: вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020. – 143 с.
 2. M. Galkin, А. Semenets, B. Galkin, T. Filipova. Quorum sensing autoinducers biosynthesis by biofilm cultures of Pseudomonas aeruginosastrains with different levels of the cyclic diguanozinmonophosphate// ScienceRise: Biological Science. – 2020. – № 2(23). – P. 23-28.
 3. Hagberg А. Surface Analysis of Bacterial Systems Using Cryo-X-ray Photoelectron Spectroscopy / Hagberg, O. Rzhepishevska, A. Semenets, D. A. Cisneros, M. Ramstedt // Surf. Interface Anal. – 2020. – P. 1–10.
 4. Shtenikov M.D. Characteristics of Genome of Bacillus velezensis ONU 553 Strain Isolated from the Bottom Sediments of the Black Sea // Mikrobiol. Z. – 2020. – 82, N 3. – Р. 14-21.
 5. М.Д. Штеніков, А.М. Остапчук, В.О. Іваниця Склад жирних кислот, амінокислот та моносахаридів бактерій роду Bacillus, виділених з донних відкладень Чорного моря // Мікробіологія і біотехнологія. – 2020. – № 1(48). – С. 20–31.

2021 рік

 1. Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Васильєва Н.Ю., Лісютін Г.В., Чабан М.М., Іваниця Т.В., Філіпова Т.О., Іваниця В.О. Мікробіологічна та вірусологічна характеристика морської води Oдеської затоки та акваторії острова Зміїний – С. 9–99.// Мікробіологічні дослідження Чорного моря : монографія / За ред. Іваниці В.О. Одеса: ОНУ, 2021. – 282 .
 2. М.О. Фіногенова, М.Б. Галкін, А.С. Семенець, І.В. Пріщенко, Г.С. Калєва, Б.М. Галкін, І.П. Метеліцина, Т.О. Філіпова Синтез біосурфактантів бактеріями Pseudomonas aeruginosa, ізольованими з поверхні мідій Чорного моря // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 3(53). – С. 71-83.
 3. Б.М. Галкін, М.О. Фіногенова, А.С. Семенець, М.Б. Галкін, Т.О. Філіпова Біосурфактанти морських мікроорганізмів І. Структура та функції // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 3(53). – С. 6–27.
 4. Н.В. Коротаєва, І.В. Страшнова, Н.Ю. Васильєва, К.С. Потапенко, І.П. Метеліцина, Т.О. Філіпова, В.О. Іваниця Характеристика актинобактерій, їзольованих із Mytilus galloprovincialis Одеської затоки Чорного моря // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 3(53). – С. 84–98.
 5. Iryna Blayda, Tetyana Vasylieva, Nataliia Vasylieva, Valentyna Khytrych, Svitlana Shuliakova Study of Coal Microbiocenosis for Development of Biotechnological Method forits Desulfurization// Ch&ChT 2021; 15(1). С.74–80.
 6. Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Волювач О.В., Бурлака Т.В., Метеліцина І.П. Мікробіологічна і санітарно-хімічна характеристика стічних вод фармацевтичного підприємства // Мікробіологія і біотехнологія.- 2021.- № 2. – С. 40–53.
 7. Васильєва Н. Ю., Ямборко Г. В., Мерліч А. Г., Страшнова І.В., Метеліцина І. П. Вплив бактеріоцину Enterococcus italicus ONU 547 та ефірних олій на ріст умовно-патогенних мікроорганізмів // Мікробіологія і біотехнологія, 2021, № 2 (52), С. 68 – 82.
 8. Титаренко Н.В., Теслюк Н.І. Використання препаратів фунгіцидної дії для запобігання контамінації під час введення рослин в культуру in vitro // Міжн. наук. журн. Грааль науки. – 2021. – № 7. – C. 131 – 133.
 9. Коротаєва Н. В., Потапенко К. С., Страшнова І. В., Метеліцина І. П., Іваниця В.О. Спектри жирних кислот актинобактерій з біологічних обростань Одеської затоки Чорного моря // Мікробіологія і біотехнологія. – 2021. – № 3. С 60–70.

Адреса, контактні дані:

Директор БННЦ – д.б.н., проф. Галкін Борис Миколайович

65056, Одеса, вул. Довженко, 7А, каб. 209

Тел.: +38(0482)635761

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top