Науково-дослідна лабораторія датчиків і реєструючих систем рухомих об’єктів

Інформація оновлена 17.09.2015

Науково-дослідна лабораторія «Датчики та реєструючі системи»(НДЛ «ДРС»)

Науковий керівник Професор, доктор фізико-математичних наук, академік Сминтина Валентин Андрійович

Завідуюча лабораторією Будіянська Людмила Михайлівна

Адреса

телефон: 65057, м. Одеса, вул. Довженко, 7а, контактний тел. 63-77-57

Науково-дослідна лабораторія заснована професором В.О. Пресновим в 1969 році. У 1993 р. на її основі Міністерством машинобудування, ВПК і конверсії та Міністерством освіти України створено міжгалузевий Науко-во-технічний центр “Датчики та реєструючі системи”, який у 2002 р. реорганізовано у Науково-дослідну лаборато-рію “ДРС” Міністерства освіти і науки України.

Науковий склад співробітників лабораторії:

Зав. НДЛ «ДРС», старший науковий співробітник - Будіянська Людмила Михайлівна

Старші наукові співробітники:

 • Іванченко Іраїда Олександрівна
 • Сантоній Володимир Іванович

Наукові співробітники:

 • Молчанюк Володимир Іванович
 • Янко Володимир Васильович

Напрями наукових досліджень:

 • Оптоелектроніка
 • Охорона навколишнього середовища

Лабораторія спеціалізується в наступних галузях:

 • оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи;
 • методи і принципи комп’ютерного моделювання;
 • системи екологічного моніторингу рівня води;
 • проектування та розробка імітаційної техніки, силової електроніки та медичного обладнання.

За 1980-2006 рр. виконано приблизно 20 госпрозрахункових та 12 держбюджетних тем. Отримано грант на 15 співробітників та в 1999-2000 рр. виконано проект №554 “Дослідження проблем високоточного оптико-електронного дальнометрування малих відстаней для рухомих об‘єктів”, який фінансували Канада і Швеція через міжурядову організацію “Науково-технологічний центр в Україні (НТЦУ)”.

Основні результати фундаментальних досліджень за 2000- 2006 рр.:

 • Проведено розвиток методів, засобів та пристроїв аналізу відбитої оптичної хвилі, що перевищують існуючі за показниками точності, ефективності і надійності.
 • Розроблено оригінальний модифікований метод локаційних вимірювань у наносекундному часовому діапа-зоні, що гарантує високоточне вимірювання малих відстаней, який оптимізує системи локації.
 • Одержане співвідношення, що пов’язує роздільну здатність за швидкістю, часовими характеристиками і то-чністю вимірювань відстані та дозволяє вирішувати зворотну задачу зв’язку між ними.
 • Визначена оптимальна структура приймача з урахуванням квантової структури оптичного поля, відмінної для слабкого та сильного сигналів.
 • Теоретично обґрунтоване застосування кореляційної обробки сигналів у модифікованому методі оптико-локаційних вимірювань дальності у напрямку розробки та оптимізації цифрового методу фазових вимірювань в оп-тико-локаційних системах.
 • Розроблена оригінальна методика розрахунку та введення в результат вимірювання оптико-локаційного пристрою поправки на систематичну похибку вимірювань. Встановлено, що ця похибка має знакозмінний невипад-ковий характер і залежить тільки від співвідношення сигнал-шум.

Прикладні аспекти:

Розроблено алгоритм роботи спеціалізованих мікропроцесорів для обробки сигналів оптико-локаційних сис-тем, що забезпечує використання цифрових технологій і зведення аналогових функціональних операцій до мінімуму Розроблено апаратно-програмний комплекс нестандартного обладнання для проведення технічної діагнос-тики локаційних пристроїв в процесі проектування і дослідження неруйнівними методами та перевірки роботи у ди-намічних умовах шляхом моделювання або імітації з достатньою точністю випробувального процесу. Науково-прикладна спрямованість розробок лабораторії сприяє прискоренню використання резуль-татів в різних галузях народного господарства України.

Наукові основи досліджень висвітлено більш ніж в 130 публікаціях, авторських свідоцтвах та патен-тах. У Каталозі Міністерства науки і освіти України опубліковано 7 розробок. За останні 3 роки опубліковано більш 40 наукових праць, взято участь в роботі 15 національних та міжнародних конференцій. Всього співробітниками зроблено більш 100 доповідей на наукових та науково-технічних конференціях.

Інформація для потенційних партнерів

За результатами проведених досліджень розроблені наступні експонати (короткий опис)

 • Оптико-електронний далекомір малих відстаней вирішує проблему дистанційного контролю малих відстаней просторової зони для швидкісних вимірювальних сис-тем. Розроблений далекомір забезпечує точність вимірювань ~ 1 % при швидкості до 30 м/с.
 • Оптико-електронний пристрій для сліпих вмонтовано в тростину, знаходить перешкоди шляхом розрізнення з високою точністю небезпечних ділянок дороги трьох типів і передає випереджаючу інформацію звуковими сигналами відповідної частоти. Відноситься до техніч-них засобів, що полегшують ходьбу, просторове орієнтування та підвищують безпеку сліпих людей при самостій-ному пересуванні в незнайомій або змінній обстановці.
 • Лазерна рулетка - безконтактний оптико-електронний вимірник малих відстаней, що володіє рядом поліпшених споживацьких властивостей та здатний замінити механічні рулетки, це універсальний прилад для швид-ких і точних вимірювань відстані від різних фіксованих поверхонь, таких як підлога, стеля, колони, та небезпечно або труднодоступних об'єктів, таких як ліфтові шахти або відкриті сходові отвори.
 • Оптико-електронний пристрій реєстрації димових аерозолів (димовий оповісник) виявляє наявність димових аерозолів дистанційним методом.
 • Комп’ютерна модель оптичного каналу гнучка макромодель оптичних каналів оптико-електронних пристроїв в середовищі мови PSpice, яка замінює експе-римент чисельним моделюванням процесів за допомогою ЕОМ в середовищі САПР.
 • Математична модель фазового вимірника відстані в середовищі MATLAB дозволяє чисельне моделювання процесів оптико-електронних пристроїв, включає в себе параметри проходження сигналу оптичної і електричної систем, коефіцієнта віддзеркалення поверхні об'єкту лока-ції, джерела шуму опорного і вимірювального каналів.
 • Метод вимірювання діаграми спрямованості оптичної антени виконується при переміщенні відбивача вздовж нормалі до досліджуваної антени, що забезпечує самосканування поля зору вимірювальної приймальної антени по діаграмі спрямованості досліджуваної антени.
 • Апаратно програмний комплекс виміру просторового положення рухомих об’єктів Апаратна частина складається з триканальної лазерної далекомірної системи, яка накопичує інформацію про пара-метри руху об’єкта, що знаходиться на лінії візування. Програмне забезпечення, сумісно з блоком зовнішнього ін-терфейсу, дозволяє проводити запис інформації з наступним розрахунком параметрів руху для будь-якої точки тра-єкторії. Розрахункова інформація зображується в чисельному і графічному виді та ілюструється поведінкою матема-тичної моделі у різному масштабі часу.
 • Установка імітаційного моделювання руху оптико-електронних пристроїв, далекомірів малих відстаней та вимірювання їх динамічних характеристик дозволяє моделювати статичні і динамічні параметри відзеркалюва-льної поверхні та визначати потужність випромінювання зворотного розсіяння зондуючого імпульсу від межі штуч-но створених моделей хмар, туманів та диму.
 • Автоматичний зарядний пристрій “Імпульс” призначений для зарядки автомобільних акумуляторів з номінальною напругою 12 В. Габарити зарядного пристрою, мм .…70х 90х110, напруга живлення, В......... 220, струм заряду, А ……….0,5 – 5, вихідна напруга, не більш 14,5 В.
 • Надмініатюрний потужний блок живлення призначений для живлення ноутбуків, зарядки автомобільних акумуляторів. Блок живлення високотехнологічний, зібраний по SMD-технології.
  • потужність блока живлення, Вт…120; ККД, %.....95 ; регульований струм, А … 0,1÷ 9
  • регульована вихідна напруга, В ….3 ÷ 1; напруга живлення, В….. 220; габарити, мм …..95 х 60 х 50
 • Інвертор для напівавтоматичного та ручного дугового зварювання, економічний, компактний, потужний забезпечує м’яке слідкування за зварювальним струмом та виключає шкідливі перехідні процеси. Система двополярного обмеження насичення магнітного сердечника силового трансформатора зменшила динамічні втрати інвертора шляхом зниження робочої частоти до мінімальних значень. Зварювальний струм, А...5-200; Максимальна потужність дуги, кВт ... 5 %.... 100; ККД, % .....95 Коефіцієнт корисного часу (150 А)-100%; Габарити, см ... 39 х 33 х 18; Вага (з комплектом кабелів), кг ..10
 • Генератор для ультразвукового промивача призначається для відмивання виробів ультразвуковим полем у миючої рідині, створення емульсій, екстратов, фізичних досліджень. Генератор видає високовольтний високочас-тотний сигнал для живлення ультразвукових пьєзокерамічних випромінювачів. Зібраний по SMD-технології.
 • Навігаційні пристрої для транспортних засобів
  • датчик системи безпеки причалювання судна (на стадії розробки)
  • датчик попередження зіткнень з іншими транспортними засобами (на стадії розробки)
 • Фізіотерапевтичне обладнання для індивідуальної магнітної біокорекції енергетичних меридіанів людини. Магнітний біокоректор дозволяє балансувати систему енергетичних меридіанів людини ці-леспрямованою дією електромагнітного поля складної просторово-часової структури.
 • Система автоматичного управління (САУ) технологічним обладнанням Комплект приладів, що входять у САУ, призначений для управління вентиляцією та вологістю, а також підтримання температури в інкубаційних і виростних приміщеннях. Розробка може бути оцінена як ноу-хау. Учбовий лабораторний стенд “Практика” для проведення лабораторних занять по дослідженню лінійних електричних ланцюгів постійного та змінного однофазного і трифазного струмів у рамках типової програми підго-товки студентів електротехнічних та фізичних спеціальностей по курсах «Теоретичні основи електротехніки» і ана-логічних дисциплінах.

Розроблені експонати демонстрували на наступних виставках:

 • Виставка військово-прикладних розробок і технологій в УНДІ авіаційних технологій, м. Київ, 2000-2001 рр.
 • Постійно діюча Виставка досягнень народного господарства України, м. Київ, 2003 р
 • Виставка досягнень наукових підрозділів ОНУ у січні та листопаді 2003 р., м. Одеса
 • Виставка науково-технічних досягнень Одеського регіону 28.04.2003, м. Одеса
 • Виставка “Дні науки і техніки України в КНР”, 2003 р., м. Цзинань, м. Харбін і м. Чанчунь, 2004 р.КНР
 • Виставка Дні науки і техніки України в Індії, м. Нью-Делі, листопад 2004 р.
 • Презентація економічного, інвестиційного експортного потенціалу Одеської області у Франції, Париж, 2004 р.
 • Виставка наукових розробок та інноваційних проектів Одеського регіону, ОЦНТЕІ, 2005 р. та 2006 р.
 • ІІ-й Міжнародний форум інвестицій та інновацій, 2-4 червня 2005 р.
 • Виставка, присвячена 140-річчю ОНУ ім. І.І. Мечникова, травень 2005 р., м. Одеса
 • ІІІ-й Міжнародний форум інвестицій та інновацій, 30 травня - 3 червня 2006 р.
 • Виставка Українсько-Китайського форуму „Наука-виробництво” (УКФ-2006)
 • Виставка наукових розробок і технологій України у Соціалістичній Республіці В’єтнам, 2006 р.
 • Виставка у рамках інаугураційної конференції 7-й Рамкової Програми ЄС, м. Варшава, 2006 р.

Список основних публікацій за 2000-2007 рр.

 • Устройство обнаружения препятствий для трости инвалида по зрению. Сб. научных трудов по материалам 5-го Междунар. Молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», Харьков, 2001, Ч. 2, С. 302-303.
 • Фазовый оптико-электронный дальномер малых дистанций. Там же С. 304-305.
 • Система контроля параметров отстыковки малоразмерных спутников от космической платформы. Матеріали V-ої Міжнар. н.-практ. конф. “Сучасні технології в аерокосмічному комплексі”, Житомир, 4.09. 2001 р, С. 71-76.
 • Інформаційно-вимірювальна установка імітації руху оптико-електронних пристроїв (далекомірів). Мат. V Між-нар. н.-техн. конф. “АВІА-2003”, Київ, 23-25 квітня, 2003, Т. 1, С. 11.65-11.69.
 • Метод самосканирования для измерения диаграммы направленности оптико-электронных устройств//Труды Одесского политехнического университета, 2000, Вып. 2 (11), С. 168-172.
 • High-accurate optico-electronic distance measurement of short distances for moving objects. /Science and Technology Center in Ukraine. Annual Report Kyiv 2000, p.43.
 • High-Accurate Optico-Electronic Distance Measurement of Short Distances for Moving Objects. ABSTRACTS OF REGULAR PROJECTS, Odessa State University, Odessa. Budianskaya L. STCU, ANNUAL REPORT, 2000-2001р.
 • Оптико-электронный дальномер малых дистанций для динамических систем//Технология и конструирование в электронной аппаратуре.—2003.—№ 2.—С. 44—49.
 • Исследование элементов ИК-оптопар для оптоэлектронных сенсоров//Фотоэлектроника.2003, № 12.¾С. 56¾58.
 • Кольородетектуючий фотоприймач на основі тонкоплівкового гетеропереходу p(Cu2O) – n(CdS) з регульованою спектрально-координатною чутливістю //Фотоэлектроника. ¾2003.¾№ 12.¾С. 76¾79.
 • Властивості відкритої ІЧ-оптопари лазерний діод–pin-фотодіод у фазометричних системах ближнього дально-метрування динамічного призначення//Фотоэлектроника.¾2003.¾№ 12.¾С. 102¾106.
 • Применение кремниевых подложек в электронном микроанализе малых частиц при скользящих углах наблюде-ния//Фотоэлектроника.¾2003.¾№ 12.¾С. 16-19.
 • Оптико-електронна палиця для інвалідів по зору. Наукові розробки Одеського національного університету/Гол. ред. В.А. Сминтина. - Одеса: Астропринт, 2004, С. 44.
 • Магнітний біокоректор. Наукові розробки Одеського національного університету. Там же, С. 41.
 • Апаратно-програмний комплекс виміру просторового положення рухомих об’єктів. Там же, С. 56.
 • Метод вимірювання діаграми спрямованості оптичної антени. Там же, С. 58.
 • Установка фізичного моделювання переміщення оптико-електронних пристроїв. Там же, С. 85.
 • Оптико-електронний димовий оповісник. Там же, С. 86.
 • Потужний інвертор для напівавтоматичного та ручного дугового зварювання. Там же, С. 87.
 • Швидкісний оптико-електронний вимірювач малих відстаней. Там же, С. 88.
 • Properties and characteristics of photocells with heterojunction structure p-(Cu2O)-n-(CdS) on thin substrate//Photoelectonics. 2004._N. 13.—P. 122-124.
 • Двухволновый сенсор дистанционной селекции естественных поверхностей // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.—2005.—№2.—С. 43-45.
 • Дистанционный оптико-электронный датчик с растровой решеткой // Технология и конструирование в элек-тронной аппаратуре.—2005.—№ 4.—С. 31-34.
 • Деклараційний патент України на корисну модель № 14419 A61F 9/08, A61H 3/00, публ. 15.05.2006 “Тростина для виявлення перешкод сліпими”.
 • PSpice-моделирование оптико-электронных локаторов // Технология и конструирование в электронной аппара-туре.—2006.—№4.—С. 14-17.
 • Патент України на корисну модель № 21631 G01C 3/08, заяв. № u 200611395, пріор. 30.10.2006, публ. 15.03.2007, Бюл. № 3. “Фазовий оптико-електронний далекомір”.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top