Науково-дослідний інститут фізики

Історія підрозділу (коротко)

Науково-дослідний інститут фізики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (далі НДІ фізики ОНУ) був заснований у 1903 р. як Фізичний інститут Імператорського Новоросійського університету і діяв до 1920 р. Постановами ВУЦВК і РНК УСРР від 30 квітня 1926 року та 15 травня 1926 року (додаток 1 до ст. 236) діяльність Інституту було відновлено, затверджено штати і надано їм чинності з бюджетним фінансуванням з 1 жовтня 1925 року як Українського науково-дослідного інституту фізики в м. Одесі у системі Наркомосвіти України як самостійної наукової одиниці. В 1932 році Інститут був переданий до Наркомату легкої промисловості (трест «Українфільм») як Фізико-технічний інститут кінематографії. З 1933 року при відновленні діяльності Одеського державного університету Інститут входить до його складу як окремий структурний підрозділ з правами юридичної особи − Науково-дослідний інститут фізики при ОДУ. Після надання Указом Президента України від 11 вересня 2000 року № 1059/2000 Університету статусу Національного та відповідно до наказу ректора ОНУ від 04.12.2000 № 37-02 іменується як Науково-дослідний інститут фізики при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Згідно до наказу Міністра освіти і науки України від 24.05.2005 року № 308 діяльність Науково-дослідного інституту фізики при ОНУ як юридичної особи було припинено, реорганізувавши інститут у структурний підрозділ університету із збереженням його назви – «Науково-дослідний інститут фізики при ОНУ».

Керівний склад

Майже 40 років (до 1964 р.) інститут очолював проф. Є. А. Кирилов, заслужений діяч науки і техніки УРСР, лауреат Державної премії СРСР;
з 1964 р. по 1974 р. – проф. А. Ю. Глауберман;
з 1975 р. по 2003 р. – проф. В. М. Білоус, лауреат Державної премії УРСР;
з 2004 р. по 2012 р. – проф. О. В. Тюрин.
З 1 червня 2016 р. інститут очолював заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України проф. Г. С. Драган (1949 – 2023). З 1 січня 2023 р. функції ТВО директора інституту виконує завідувач науково-дослідної лабораторії оптики та лазерної фізики, доктор фіз.-мат. наук, лауреат Державної премії України, старший науковий співробітник О. Я. Бекшаєв.

 • вчений секретар - завідувач науково-дослідної лабораторії фізики твердого тіла, канд. фіз.-мат. наук О. Ю. Ахмеров;
 • завідувач лабораторії фізики і хімії сорбційних процесів - доктор фіз.-мат. наук доцент В.В. Кутаров (1947 – 2023);
 • завідувач науково-дослідної лабораторії мікро- і наноелектроніки - канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник В. М. Скобєєва;
 • завідувач науково-дослідної лабораторії проблем прикладної фізики і комп’ютерних технологій – доктор фіз.-мат. наук С. О. Жуков.

Наукові дослідження проводяться згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук, 1.2. Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства, 6.3. Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.

Напрями досліджень у рамках загальної проблеми «Фізичні основи оптоелектронних нанотехнологій та інноваційного матеріалознавства»

 1. Міжфазні процеси та самоорганізація гетерогенних плазмових систем з наночастинками. (керівник напряму – Драган Григорій Сильвестрович, доктор фізико-математичних наук, професор).
 2. Фізика структурованих світлових полів та їх взаємодії з неоднорідними середовищами. (керівник напряму – Бекшаєв Олександр Янович, доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії оптики та лазерної фізики).
 3. Гетерогенні системи з міжфазною взаємодію. (керівник напряму – Бондарев Віктор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник).
 4. Фізика та хімія сорбційних процесів на поруватій поверхні в гетерогенних середовищах. (керівник напряму – Кутаров Володимир Володимирович – доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії фізики і хімії сорбційних процесів).
 5. Фізико-хімічні процеси, що стимулюються світлом в колоїдних гетерогенних середовищах. (керівник напряму – Жуков Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії прикладної фізики та комп’ютерних технологій).
 6. Функціональні наноматеріали з поверхневим плазмонним резонансом для застосування в біосенсориці і медицині. (керівник напряму – Скобєєва Валентина Михайлівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач лабораторії нано- та мікроелектроніки).

Досліджуються світлові поля і конденсовані середовища, які містять наноструктури та метаструктури, їх взаємодії та трансформації, а також проблеми створення елементної бази оптоелектроніки та фототехнологій, розробки оптичних методів і приладів неруйнівного контролю, діагностики наносистем та вимірювання забруднення повітря пиловими частинками.

Основні наукові результати та перспективи міжнародного співробітництва

1. Фундаментальні наукові результати:

 • Створена наукова школа та отримані результати з фізичних основ фототехнологій, заснованих на використанні фізичних властивостей світлових полів (Є. А. Кирилов, А. Ю. Глауберман, В. М. Білоус, О. В. Тюрин);
 • Розроблена фундаментальна теорія квазіметалічних центрів у іонних кристалах (А. Ю. Глауберман, В. М. Адамян, В. М. Білоус);
 • Створена наукова школа «Фізика гетерогенних середовищ» (Г.С. Драган), в рамках якої розроблена фундаментальна теорія запорошеної низькотемпературної (димової) плазми (Г. С. Драган, С. В. Маргащук, В. І. Вишняков)
 • Розроблені та впроваджені оптичні методи неруйнівного контролю в технологічних процесах (авіакосмічна галузь, кабельна промисловість) та біомедицині (О.В. Тюрин);
 • Створена теорія суперіонних провідників та електролітів, в тому числі з елементами біологічної самоорганізації (В.М. Бондарєв)
 • Розроблена теорія формування та фізичних властивостей світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту (О.Я. Бекшаєв), що є складовою роботи, нагородженої Державною премією України в галузі науки і техніки за 2020 р.

2. Прикладні результати та практичні розробки для впровадження:

 • Реєструючі середовища для інформаційних технологій;
 • Методи оптичного неруйнівного контролю;
 • Напівпровідникові джерела світла;
 • Єдина в світі протигазна коробка з оптичним індикатором-адсорбером, колір якого змінюється залежно від забруднення, що забезпечує психологічну стійкість тих, хто перебуває в зоні ураження;
 • Методи суперочищення питної води фармацевтичної якості.

3. Співробітництво з науковими установами України та міжнародне співробітництво

 • Інститути НАНУ (Інститут фізики, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інститут напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, ІФКС).
 • Організації (НАЕК «Енергоатом», КБ «Південмаш»).
 • Університети: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, НТТУ «КПІ», Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича, Східно-Український національний ун-т ім. Володимира Даля (м. Сіверодонецьк).
 • Закордонні наукові організації та університети: Інститут Макса Планка (Гарміш, Німеччина), Марсельський університет (Франція), Університет «Аріель» (Ізраїль), DTU Fotonik, Department of Photonics Engineering (Роскільде, Данія), Центр передових досліджень RIKEN (Японія), Вроцлавський технологічний університет (Польща), Бристольський університет (Великобританія).

Список основних публікацій

Вибрані наукові статті:

 1. Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Electrostatic interaction of charged planes in the thermal collision plasma. Detailed investigation and comparison with experiment. // Phys. Rev. – 2005. – E 71. – No. 1. 016411.- P. 1.-9.
 2. Dragan G.S. Dusty and smoky plasmas. Some properties and applications. // Ukr. J. Phys. – 2005. – V. 50., Nо. 2. – P. 130-134.
 3. TamarinA.A., Tamarina N.A., Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Conditions of the currents smallness in combustion plasmas. // Ukr. J. Phys. – 2005. – V. 50., Nо. 2. – P. 176-178.
 4. Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Ordered spatial structures of dust grains in the thermal plasma. // Phys. Rev. – 2006. – E 73. – No. 2. 026403. - P. 1.-7.
 5. Vishnyakov V. I. and Dragan G. S. Thermoemission plasmas: Theory of neutralizing charges // Phys. Rev. E – 2006. – V. 74, No.3. – P.036404.
 6. Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Coupling parameter for the low-temperature plasma with condensed phase // Condensed Matter Phys., -2007. –V. 10, No 2. P.201-208.
 7. Vishnyakov V.I., Dragan G.S., Evtuhov V.M. Nonlinear Poisson-Boltzmann equation in spherical symmetry // Phys. Rev. E. – 2007. – V. 76, No. 3. – P.036402.
 8. Vishnyakov V. I., Dragan G. S., Florko A. V., The Formation of Negatively Charged Particles in Thermoemission Plasmas // JETP – 2008. – V. 106, No. 1. – P. 182-186.
 9. Smyntyna V., Skobeeva V., Malushin N. The nature of emission centers in CdS nanocrystals // Radiation Measurements. – 2007. – 42(4-5). – P. 693–696.
 10. Попов А.Ю., Попова Н.А., Тюрин А.В. Физическая модель воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на биологические объекты // Опт. Спектр. – 2007. – Т. 103, № 3. – С. 502–508
 11. Захаров Ю.Н., Малов А.Н., Попов А.Ю., Тюрин. А.В. Исследование когерентных свойств лазерного излучения методами голографии и спекл-интерферометрии. // Компьютерная оптика. – 2009. – Т.33, №1. – С.61–69 (9 Ст.).
 12. Жуковский В.К., Карягин Е.В., Попов А.Ю. Применение электронно-оптического преобразователя механических колебаний с использованием голографического оптического элемента в сейсмометрии. // ЖТФ, 2010, том 80, выпуск 4, C.100-104.
 13. В.Н. Бондарев, Д.В. Тарасевич. Статистическая теория термодинамической устойчивости кристаллических фаз. // ФТТ 52, N6, 1156-1162 (2010).
 14. Кутаров В.В., Робенс Э., Тарасевич Ю.И., Аксененко Е.В. Адсорбционный гистерезис при низких относительных давлениях. // Теорет. и экспериментальная химия. 2011.Т.47.№3.С.156-160.
 15. А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, В.Я. Гоцульский, В.Г. Ткаченко, В.Е. Чечко, А.А. Римашевский, Т.А. Фунск, А.В. Скринник, Н.А. Попова, Г.Н. Джуртубаева. Перспективы применения голографических методов в медицине // Новости медицины и фармации. – 2011. –№363. – С. 99-106.
 16. Джуртубаева Г. Н., Стопчанская А. Г., Попова Н. А., Попов А.Ю., Ковбасюк Е. В. Напряженность клеточно-опосредованного иммунитета у привитых живой туляремийной вакциной к штаммам Francisella tularensis различной вирулентности // Профілактична медицина. – 2011. – № 3(15). - С. 28-32.
 17. Koskin Ye.V., Dragan G.S., Saad A.M.. The average density of dusty plasma cluster.// Ukr.J. Phys – 2011. – V.56, No. 12., p.1290-1293.
 18. Bekshaev A., Bliokh K., Soskin M. Internal flows and energy circulation in light beams. // J. Opt. – 2011. – V. 13, No 5. – 053001.
 19. Bekshaev A.Ya. Polarization-dependent transformation of a paraxial beam upon reflection and refraction: A real-space approach // Phys. Rev. A. – 2012. – V. 85. – 023842.
 20. Bekshaev A. Ya., Angelsky O. V., Hanson S. G., Zenkova C. Yu. Scattering of inhomogeneous circularly polarized optical field and mechanical manifestation of the internal energy flows. // Phys. Rev. A. – 2012. – V. 86. – 023847.
 21. Bekshaev A. Y., Bliokh K. Y., Nori F. Mie scattering and optical forces from evanescent fields: A complex-angle approach // Opt. Express. – 2013. – V. 21, № 6 – P. 7082–7095.
 22. Bliokh K. Y., Bekshaev A. Y., Nori F. Dual electromagnetism: Helicity, spin, momentum, and angular momentum // New J. Phys. – 2013. – V. 15, No 3. – 033026.
 23. Bliokh K.Y., Bekshaev A.Y., Kofman A.G., Nori F. Photon trajectories, anomalous velocities and weak measurements: a classical interpretation // New J. Phys. – 2013. – Vol. 15, № 7. – 073022.
 24. Bliokh K., Bekshaev A., Nori F. Extraordinary momentum and spin in evanescent waves. // Nature Communications. – 2014. – V. 5. – 3300.
 25. Smyntyna V., Semenenko B., Skobeeva V., Malushin N. Photoactivation of luminescence in CdS nanocrystals // Beilstein Journal of Nanotechnology. – 2014. – V. 5(1). – P. 355–359.
 26. Dragan G.S., Kolesnikov K.V., Ulianytskyi V.M. Influence of the Polarization of Molecules of Metal Oxides on the Diffusion Coefficient in Smoky Plasmas // Ukr J. Phys. 2014, Vol. 59, №4, p. 401-404.
 27. Bekshaev A. Y., Bliokh K. Y., Nori F. Transverse spin and momentum in two-wave interference // Phys. Rev. X. – 2015. – V. 5, No 1. – 011039. doi: 10.1103/PhysRevX.5.011039
 28. Antognozzi M., Bermingham C. R., Harniman R. L., Simpson S., Senior J., Hayward R., Hoerber H., Dennis M. R., Bekshaev A. Y., Bliokh K. Y. & Nori F., Direct measurements of the extraordinary optical momentum and transverse spin-dependent force using a nano-cantilever, Nature Physics. – 2016. – V. 12. – P. 731–735.
 29. Bekshaev A., Chernykh A., Khoroshun A., Mikhaylovskaya L., Localization and migration of phase singularities in the edge-diffracted optical-vortex beams // J. Opt. – 2016. – V. 18, No 2. – 024011.
 30. Bekshaev A., Chernykh A., Khoroshun A., Mikhaylovskaya L. Displacements and evolution of optical vortices in edge-diffracted Laguerre-Gaussian beams // J. Opt. – 2017. – V. 19, No 5. – 055605; doi:10.1088/2040-8986/aa6352;
 31. Bekshaev A. Spin-orbit interaction of light and diffraction of polarized beams // J. Opt. – 2017. – V. 19, No 8. – 085602; doi:10.1088/2040-8986/aa746a;
 32. Bekshaev A., Chernykh A., Khoroshun A., Mikhaylovskaya L. Singular skeleton evolution and topological reactions in edge-diffracted circular optical-vortex beams // Opt. Commun. – 2017. – V. 397. – P. 72–83. doi:10.1016/j.optcom.2017.03.062;
 33. Angelsky O. V., Bekshaev A. Ya., Maksimyak P. P., Maksimyak A. P., Hanson S. G., Kontush S. M. Controllable generation and manipulation of micro-bubbles in water with absorptive colloid particles by CW laser radiation // Opt. Express. – 2017. – V. 25, No 5. – P. 5232–5243. https://doi.org/10.1364/OE.25.005232
 34. Khoroshun A., Chernykh A., Kirichenko J., Ryazantsev O., Bekshaev A. Singular skeleton of a Laguerre–Gaussian beam transformed by the double-phase-ramp converter // Appl. Opt. – 2017. – V. 56, No 12. – P. 3428–3434 https://doi.org/10.1364/AO.56.003428
 35. Bliokh K. Y., Bekshaev A. Y., Nori F. Optical momentum and angular momentum in complex media: From the Abraham-Minkowski debate to unusual properties of surface plasmon-polaritons // New J. Phys. – 2017. – V. 19. – 123014; doi:10.1088/1367-2630/aa8913;
 36. Bliokh K. Y., Bekshaev A. Y., Nori F. Optical momentum, spin, and angular momentum in dispersive media // Phys. Rev. Lett. – 2017. – V. 119, No 7. – 073901; doi:10.1103/PhysRevLett.119.073901;
 37. Kutarov V.V., Tarasevich Y., Aksenenko E.V., Dlubovskiy R.M. Thermodynamics of irreversible adsorption of water vapours by montmorillonite // Adsorption Science and Technology. – 2017. – V. 35(5-6). – P. 458–463.
 38. Bondarev V.N., Kutarov V.V., Schieferstein Е. Non-Arrhenius form of the Henry adsorption on inhomogeneous substrates: the effect of frozen disorder // Adsorption. –2017. – V. 23(7-8). – P. 923–932.
 39. Bliokh K. Y., Rodríguez-Fortuño F. J., Bekshaev A. Y., Kivshar Y. S., Nori F. Electric-current-induced unidirectional propagation of surface plasmon-polaritons // Opt. Lett. – 2018. – V. 43, No 5. – P. 963–966; https://doi.org/10.1364/OL.43.000963.
 40. Bekshaev A. Y., Bliokh K. Y. Spin and momentum of the light fields in inhomogeneous dispersive media with application to surface plasmon-polariton waves // Ukr. J. Phys. Opt. – 2018. – V. 19, No 1. – P. 33–48; doi:10.3116/16091833/19/1/33/2018.
 41. Bekshaev A. Y. Dynamical characteristics of an electromagnetic field under conditions of total reflection // J. Opt. – 2018. – V. 20, No 4. – 045604; https://doi.org/10.1088/2040-8986/aab035.
 42. Гоцульский В.Я., Маломуж Н.П., Чечко В.Е. Свойства водородных связей в воде и одноатомных спиртах // Журнал физической химии. – 2018. – T. 92, вып. 8. – С. 1268–1274. DOI: 10.7868/S0044453718080113.
 43. Чечко В.Є., Гоцульский В.Я. Аномальне (додаткове) розсіяння світла у водних розчинах KCl // Укр. фiз. журн. – 2018. – Т. 63, № 7. – C. 652–657.
 44. Чечко В.Є., Гоцульский В.Я. Якісний аналіз кластеризацiї в спиртово-водних розчинах // Укр. фiз. журн. – 2018. – Т. 63, № 6. – C. 520–525. https://doi.org/10.15407/ujpe63.6.521.
 45. Chechko V.E., Gotsulsky V.Ya., Malomuzh N.P. Surprising thermodynamic properties of alcohols and water on their coexistence curves // Journal of Molecular Liquids. – 2018. – V. 272. – P. 590–596. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.09.126.
 46. Dragan G.S., Kolesnikov K.V., Kutarov V.V. Model of melting (crystallization) process of the condensed disperse phase in the smoky plasmas // AIP Conference Proceedings. – 2018, 1925. – 020017.
 47. Dragan, G.S., Kutarov, V.V. Correlation function of the coupling parameter in dusty plasmas // AIP Conference Proceedings, 2018, 1925, 020027
 48. Dragan, G.S., Kutarov, V.V. Melting Point of the Small Crystallization Structure // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2018. – V. 46(4). – 743–748.
 49. Bondarev V.N., Adamyan V.M., Zavalniuk V.V. Bending mode and thermal expansion of graphene // Phys. Rev. B. – 2018. – V. 97(3). – 035426.
 50. Bekshaev A.Y., Mikhaylovskaya L.V. Electromagnetic dynamical characteristics of a surface plasmon-polariton // Optik – International Journal for Light and Electron Optics. – 2019. – V. 186. – P. 405–417; doi:10.1016/j.ijleo.2019.04.098
 51. Bekshaev A.Y., Mikhaylovskaya L.V. Displacements of optical vortices in Laguerre–Gaussian beams diffracted by a soft-edge screen // Optics Communications. – 2019. – V. 447. – P. 80–88; doi:10.1016/j.optcom.2019.04.085
 52. Bekshaev A.Y., Khoroshun A.N., Mikhaylovskaya L.V. Transformation of the singular skeleton in optical-vortex beams diffracted by a rectilinear phase step // J. Opt. – 2019. – V. 21. – 084003 (16). doi: 10.1088/2040-8986/ab2c5b
 53. Chechko V.E., Gotsulskyi V.Ya., Diieva T.V. Qualitative analysis of clustering in aqueous alcohol solutions II // Ukr. J. Phys. – 2019. – V. 64, No. 2. – P. 143–150; doi: 10.15407/ujpe64.2.143.
 54. Dragan G., Kutarov V., Poletaiev M., Kolesnykov K., Khlebnikova M. The methanol adsorption in microporous alumina agglomerates // Colloids and Interfaces. – 2019. – V. 3(1). – 22.
 55. Kutarov V.V., Schieferstein E. Analytical equation for the mesopore size distribution function of open cylindrical capillaries // Adsorption Science and Technology. – 2019. – V. 37(5-6). – P. 468–479
 56. Adamyan V.M., Bondarev V.N., Zavalniuk V.V. Graphene thermal break-down induced by anharmonic bending mode // Journal of Physics Condensed Matter. – 2019. – V. 31(46). – 465401.
 57. Popov A.Yu., Tyurin A.V., Tkachenko V.G., Bekshaev A.Ya., Kalinchak V.V., Trofimenko M.Yu. A speckle interferometric flame research technique // Technical Physics. – 2020. – V. 65, No. 6 – P. 961–967. doi: 10.1134/S1063784220060237
 58. Bekshaev A., Mikhaylovskaya L., Patil S., Kumar V., Singh R. P. Optical-vortex diagnostics via Fraunhofer slit diffraction with controllable wavefront curvature // J. Opt. Soc. Am. A. – 2020. –V. 37, No 5. – P. 780–786. doi: 10.1364/JOSAA.388926
 59. Angelsky O., Bekshaev A., Hanson S.G., Zenkova C.Yu., Mokhun I., Zheng J. Structured light: Ideas and concepts // Front. Phys. – 2020. – V. 8 – 114. doi: 10.3389/fphy.2020.00114
 60. Gotsulskyi V.Ya., Malomuzh N.P., Chechko V.E. Еxtraordinary properties of alcohols from the homologous series of methanol // Ukr. J. Phys. – 2020. – V. 65, No. 1. – P. 31-40. DOI: https://doi.org/10.15407/ujpe65.1.31
 61. Chechko V. E., Gotsulsky V. Y., Malomuzh N. P. Similarity degrees and differences of argon, hydrogen sulphide, water, methanol and ethanol on their coexistence curves // Journal of Molecular Liquids. – 2020. – V. 317. – 113941. doi:10.1016/j.molliq.2020.113941
 62. Chechko V. E., Gotsulsky V. Y., Malomuzh N. P. Surprising peculiarities of the shear viscosity for water and alcohols // Journal of Molecular Liquids. – 2020 – V. 318. – 114096; doi: 10.1016/j.molliq.2020.114096
 63. Tyurin A.V., Bekshaev A.Ya., Zhukov S.A. Electron-hole processes determining the self-desensitization of dyes on the surface of AgHal microcrystals // Proc. SPIE. – 2020. – V. 11369. – 113690L; doi: 10.1117/12.2556080
 64. Tyurin A., Zhukov S., Bekshaev A. Interaction between the molecular and aggregated states of the photosensitive organic dyes adsorbed on the surface of AgHal microcrystals // Proc. SPIE. – 2020. – V. 11475. – 114751B; doi: 10.1117/12.2580279
 65. Bondarev V.N. Long-range correlations in the statistical theory of fluid criticality // Fluid Phase Equilibria. – 2020. – V. 506. – 112417.
 66. Dragan G. S., Kutarov V. V., Kolesnykov K. V. Melting point of the crystal-like structures in the heterogeneous smoky plasma—fractal geometry and spectral approximations // IEEE Trans. Plasma Science. – 2020. – V. 48, 3. – P. 706-709. DOI:10.1109 / TPS.2020.2968135.
 67. Bondarev V. N., Kutarov V. V., Schieferstein E., Zavalniuk V. V. Long-time non-Debye kinetics of molecular desorption from substrates with frozen disorder // Molecules. – 2020. – V. 25. – P. 3662–3675. doi:10.3390/molecules25163662
 68. Bekshaev A., Chernykh A., Khoroshun A., Masajada J., Popiołek-Masajada A., Riazantsev A. Controllable singular skeleton formation by means of the Kummer optical-vortex diffraction at a rectilinear phase step // J. Opt. – 2021. – V. 23, No 3. – 034002; doi: 10.1088/2040-8986/abcea7
 69. Bekshaev A.Y., Angelsky O.V., Zheng J., Hanson S.G., Zenkova C.Yu. Microscopic analysis of the energy, momentum, and spin distributions in a surface plasmon-polariton wave // Opt. Mater. Express. – 2021. – V. 11, No 7. – P. 2165–2191. doi: 10.1364/OME.428201; Erratum: Opt. Mater. Express. – 2021. – V. 11, No 8. – P. 2711–2711. doi: 10.1364/OME.437630
 70. Angelsky O. V., Bekshaev A. Y., Dragan G. S., Maksimyak P. P., Zenkova C. Yu., Zheng J. Structured light control and diagnostics using optical crystals // Front. Phys. – 2021. – V. 9. – 715045. doi: 10.3389/fphy.2021.715045
 71. Dragan G., Kutarov V., Schieferstein E., Iorgov A. Adsorption hysteresis in open slit-like micropores // Molecules. – 2021. – V. 26. – 5074. https://doi.org/10.3390/molecules26165074
 72. Kutarov V. V., Dragan G. S. Analytical extension of the Yukawa diagram for large-scale structures // IEEE Trans. Plasma Science. – 2021. – V. 49. – P. 2288–2293; doi: 10.1109/tps.2021.3089242
 73. Angelsky O.V., Bekshaev A.Y., Zenkova C. Yu., Ivansky D.I., Zheng J., Tkachuk V.M. Fluorescence record diagnostics of 3D rough-surface landscapes with nano-scale inhomogeneities // Front. Phys. – 2022. – V. 9. – 787821. doi: 10.3389/fphy.2021.787821
 74. Dragan G. S., Kutarov V. V., Bekshaev A. Y. Non-extensive thermodynamics of the radiation in heterogeneous thermal plasmas // Condensed Matter Physics. – 2022. – V. 25, No 1. – 13502. doi:10.5488/CMP.25.13502
 75. Angelsky O. V., Bekshaev A. Ya., Mokhun I. I., Vasnetsov M. V., Zenkova C. Yu., Hanson S. G., Zheng J. Review on the structured light properties: Rotational features and singularities // Opto-Electronics Review. – 2022. – 30, No 2. – e140860. doi: 10.24425/opelre.2022.140860
 76. Angelsky O.V., Bekshaev A.Ya., Zenkova C.Yu., Ivansky D.I., Zheng J. Correlation optics, coherence and optical singularities: Basic concepts and practical applications // Front. Phys. – 2022. – V. 10. – 924508. doi: 10.3389/fphy.2022.924508
 77. Schekatolina S., Lahovska V., Bekshaev A., Kontush S., Le Goff W., Kontush A. Mathematical Modelling of Material Transfer to High-Density Lipoprotein (HDL) upon Triglyceride Lipolysis by Lipoprotein Lipase: Relevance to Cardioprotective Role of HDL // Metabolites. – 2022. – V. 12. – 623. doi: 10.3390/metabo12070623
 78. Bekshaev A.Y. Transverse spin and the hidden vorticity of propagating light fields // J. Opt. Soc. Am. A. – 2022. –V. 39, No 9. – P. 1577–1583. doi: 10.1364/JOSAA.466360
 79. Bekshaev A.Y., Angelsky O.V. Dynamical characteristics of the surface plasmon-polariton wave supported by a thin metal film // J. Opt. – 2022. – V. 24, No 9. – 095003. doi: 10.1088/2040-8986/ac868f
 80. Bekshaev A.Y. Spin-accumulation and spin-transport effects induced by surface plasmon-polariton waves // J. Opt. Soc. Am. B. – 2022. –V. 39, No 12. – P. 3187–3194. doi: 10.1364/JOSAB.475331
 81. Angelsky O., Bekshaev A., Vasnetsov M. V., Zenkova C. Yu., Maksimyak P. P., Zheng J. Optical phase singularities: Physical nature, manifestations and applications // Front. Phys. – 2022. – V. 10. – 1060787. doi: 10.3389/fphy.2022.1060787
 82. Chechko V. Y., Gotsulskiy V. Ya., Malomuzh N. P. Peculiar points of aqueous solutions of mono-hydrogen alcohols // Journal of Molecular Liquids. – 2022. – V. 367, Part B. – 120537. doi: 10.1016/j.molliq.2022.120537.
 83. Bulavin L. A., Bilous O. I., Chechko V. Y., Stula Y. M. Physical properties of aqueous solutions of 1-propanol near its peсuliar point // Journal of Molecular Liquids. – 2022. – V. 368, part A. – 120642. doi: 10.1016/j.molliq.2022.120642.
 84. Dragan G. S., Rogankov V. B., Rogankov O. V. Thermal hysteresis of mesoscopic phase transitions in fluid and solid metals: critical point and global diagram of tantalum // Int. J. Thermophys. – 2022. – V. 43, No. 6. DOI: 10.1007/s10765-022-03018-9.
 85. Bondarev V. N., Dragan G. S. Screening effects in dense Coulomb media: Beyond the Poisson-Boltzmann and Kirkwood approximations // Physics of Plasmas. – 2022. – V. 29, No. 6. – 063701; doi: 10.1063/5.0089918
 86. Angelsky O.V., Mokhun I.I., Bekshaev A.Y., Zenkova C.Y., Zheng J. Polarization singularities: Topological and dynamical aspects // Front. Phys. – 2023. – V. 11. – 1147788. doi: 10.3389/fphy.2023.1147788
 87. Tyurin A. V., Zhukov S. A., Bekshaev A. Y., Ternovsky V. B. Structure and transformations of tunnel-luminescence centres in emulsion microcrystals AgBr(I) // Ukr. J. Phys. Opt. – 2023. – V. 24, No 3. – P. 173–184. doi: 10.3116/16091833/24/3/173/2023

Вибрані патенти, авторські свідоцтва

 1. Драган Г.С., Соколов Ю.В., Мальгота А.А., Чесноков М.Н. Авт. свидетельство №1134779 ГК СССР по делам изобретений и открытий по заявке №2953823 от 8.07.1980 г.
 2. Вишняков В.И., Драган Г.С., Маргащук С.В., Соколов Ю.В. Авт. свидетельство №1289281 ГК СССР по делам изобретений и открытий по заявке №3847560 от 21.01.1985 г.
 3. Драган Г.С., Соколов Ю.В., Чесноков М.Н. Авт. свидетельство №234983 ГК СССР по делам изобретений и открытий по заявке №3101574 от 30.11.1984 г.
 4. Тюрин О. В., Сминтина В. А., Жуковський В. К., Попов А. Ю. Спосіб фазомодульованої спекл-інтерферометрії для вимірювання зміни фази об’єктної хвилі // Патент на винахід № 80706, G01B 11/16, G01B 9/021. Опубліковано: 25.10.2007
 5. Попов А. Ю., Чечко В. Є., Тюрин О. В., Ткаченко В. Г. Спосіб імерсійного визначення складових двокомпонентних та багатокомпонентних прозорих мікрооб’єктів за допомогою фазомодульованої спекл-інтерферометрії // Патент на корисну модель № 82914, G01B 9/021 Опубліковано: 27.08.2013
 6. Попов А.Ю., Тюрин О.В., Бекшаєв О.Я., Гоцульський В.Я. Спосіб швидкісного вимірювання зміни фази об’єктної хвилі методом фазомодульованної спекл-інтерферометрії // Патент на винахід №105297, G01B 9/021. Зареєстровано 25.04.2014.
 7. Контуш С. М., Машненко К. П., Калугін В. В., Черниш Б. Б. Лазерний лічильник аерозольних частинок. Патент на корисну модель № 133720, МПК G01N 21/01 (2006.01), G01N 21/03 (2006.01), G01N 21/53 (2006.01). Дата подання заявки 26.09.2018, опубліковано 25.04.2019, бюл. № 8/2019.
 8. Драган Г.С., Шингарьов Г.Л., Трофименко М.Ю., Рiмашевський О.А. Спосiб створення унiверсальних хибних цiлей для захисту лiтальних апаратiв // Патент № 147563 Україна: F41J 2/00/– № u 2020 08395; заявл. 28.12.2020; опубл. 19.05.2021, Бюл. № 20.– 4 с.
 9. Драган Г.С., Шингарьов Г. Л., Рiмашевський О.А. Спосiб створення бiполярно заряджених хмар: // Патент № 147938 Україна: В05В 5/00/– № u 2020 08403; заявл. 28.12.2020; опубл. 23.06.2021, Бюл. № 25. – 4 с.

Вибрані підручники, навчальні посібники:

 1. Драган Г.С. Електрофізика димової плазми. // Навч. посібник для ст. 5-го к., Одеса.: Ідеал.- 2006.- 124с.
 2. Бекшаев А.Я. Физические основы теории колебаний / Учебное пособие для студентов физико-технических специальностей. – Одесса: Астропринт, 2009. – 64 с.
 3. Бекшаєв О.Я. «Фізичні основи електронно-обчислювальних машин»; https://refdb.ru/look/2238127.html . Електронний навчальний посібник для студентів 4-го курсу фізичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/609471/default.
 4. Tyurin A. V., Akhmerov A.Yu. Foundations of higher mathematics. Part 1. Linear algebra and analytical geometry: Textbook / LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 262 p. ISBN 978-620-2-06066-0.
 5. Tyurin A.V., Akhmerov A.Yu. Probability theory and mathematical statistics: textbook. Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2020. – 138 p. – ISBN 978-620-2-52982-2. https://www.morebooks.shop/store/ru/book/theory-of-probability-and-mathematical-statistics/isbn/978-620-2-52982-2
 6. A. V. Tyurin, A. Yu. Akhmerov. Economic information processing systems: Tutorial/ ‒ Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2021. – 225 p. – ISBN 978-620-3-30613-2.
 7. Тюрин О.В., Ахмеров О.Ю. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. посібник. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 170 с.: іл., табл. ISBN 978-617-689-287-8. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23851
 8. Тюрин О. В., Ахмеров О. Ю. Теорія систем і системний аналіз в економіці: навчальний посібник/  – Одеса: «Одеський національний  університет імені І.І.Мечникова», 2019. – 170 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25885

Вибрані монографії:

 1. Bekshaev A., Soskin M., Vasnetsov M. Paraxial Light Beams with Angular Momentum. – New York: Nova Science Publishers, 2008. – 112 p. ISBN: 978-1-60456-114-2; http://www.novapublishers.org/catalog/product_info.php?products_id=6576
 2. Скалозубов В. И., Оборский Г. А., Козлов И. Л., Ващенко В. Н., Габлая Т. В., Драган Г.С., Кочнева В. Ю., Мазуренко А. С. Лещетная Е. С., Пионтковский А.И. Комплекс методов переоценки безопасности атомной энергетики Украины с учетом уроков экологических катастроф в Чернобыле и Фукусиме. // Одесса: Астопринт, 2013. – 244 с.
 3. Тюрин А., Жуков С. Фотоиндуцированные процессы в микрокристаллах AgHal с красителем. – Beau Bassin, Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 128 c. ISBN: 978-613-9-81688-0; www.morebooks.shop/store/ru/book/Фотоиндуцированные-процессы-в-микрокристаллах-aghal-с-красителем/isbn/978-613-9-81688-0
 4. Bekshaev A., Angelsky O. and Hanson S.G. Transformations and evolution of phase singularities in diffracted optical vortices. – In: “Advances in Optics: Reviews”, Book Series, Vol. 1 / Edited by Sergey Y. Yurish. Barcelona, Spain: International Frequency Sensor Association (IFSA), 2018 (ISBN: Print 978-84-697-9435-7, e-book 978-84-697-9436-4). – Ch. 13, P. 345–389.
  http://www.sensorsportal.com/HTML/BOOKSTORE/Advances_in_Optics_Vol_1.pdf
 5. Bekshaev A. Y., Karamoch A. I., Khoroshun G. M., Masajada J., Ryazantsev O. I. Special features of a functional beam splitter: diffraction grating with groove bifurcation // In: Advances in Engineering Research. Vol. 28. V.M. Petrova (Ed.) Nova Science Publishers, New York, 2019 (ISBN: 978-1-53615-011-7). – P. 1 – 86.; https://novapublishers.com/shop/advances-in-engineering-research-volume-28/
 6. Akhmerov A. Yu., Belous V. M. Mechanism of Increase in Efficiency of Photographic Image Formation: Monograph Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2020. 84 c. ISBN 978-620-2-52982-2
 7. Тюрин А.В., Жуков С.А., Ахмеров А.Ю. Создание, свойства и применение трехмерных голограммных оптических элементов на основе микросистем «ядро CaF2 – оболочка AgBr». Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG., 2021. – 144 с. ISBN-13: 978-620-4-20857-2.
 8. Tyurin A.V., Zhukov S.A., Akhmerov A.Yu. Creation and application of precision three-dimensional holographic optical elements based on the "core CaF2 – shell AgBr". LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. – 136 p. ISBN-10: 6204731033; ISBN-13: 978-620-4-73103-2; https://www.amazon.it/Creation-application-precision-three-dimensional-holographic/dp/6204731033; http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33855
 9. Тюрин О.В., Жуков С.О., Ахмеров О.Ю. Створення, властивості і застосування тривимірних голограмних оптичних елементів. Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2023. – 337 с.; http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34682

НДІФ_2024

Адреса, контактні дані:

 • 65082, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Науково-дослідний інститут фізики.
 • 65082, Одеса, вул. Пастера, 27, Науково-дослідний інститут фізики ОНУ імені І.І. Мечникова.
 • Тел. +38 (048) 723–80–36.
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top