Науково-дослідний інститут фізики

Історія підрозділу (коротко):

Науково-дослідний інститут фізики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (далі НДІ фізики ОНУ) був заснований у 1903 р. як Фізичний інститут Імператорського Новоросійського університету і діяв до 1920 р. Постановами ВУЦВК і РНК УСРР від 30 квітня 1926 року та 15 травня 1926 року (додаток 1 до ст. 236) діяльність Інституту було відновлено, затверджено штати і надано їм чинності з бюджетним фінансуванням з 1 жовтня 1925 року як Українського науково-дослідного інституту фізики в м. Одесі у системі Наркомосвіти України як самостійної наукової одиниці. В 1932 році Інститут був переданий до Наркомату легкої промисловості (трест «Українфільм») як Фізико-технічний інститут кінематографії. З 1933 року при відновленні діяльності Одеського державного університету Інститут входить до його складу як окремий структурний підрозділ з правами юридичної особи − Науково-дослідний інститут фізики при ОДУ. Після надання Указом Президента України від 11 вересня 2000 року № 1059/2000 Університету статусу Національного та відповідно до наказу ректора ОНУ від 04.12.2000 № 37-02 іменується як Науково-дослідний інститут фізики при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Згідно до наказу Міністра освіти і науки України від 24.05.2005 року № 308 діяльність Науково-дослідного інституту фізики при ОНУ як юридичної особи було припинено, реорганізувавши інститут у структурний підрозділ університету із збереженням його назви – «Науково-дослідний інститут фізики при ОНУ».

Керівний склад:

Майже 40 років (до 1964 р.) інститут очолював проф. Є. А. Кирилов, заслужений діяч науки і техніки УРСР, лауреат Державної премії СРСР;
з 1964 р. по 1974 р. – проф. А. Ю. Глауберман;
з 1975 р. по 2003 р. – проф. В. М. Білоус, лауреат Державної премії УРСР;
з 2004 р. по 2012 р. – проф. О. В. Тюрин.
З 1 червня 2016 року інститут очолює заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України проф. Г. С. Драган.

 • заступник директора з наукової роботи - канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник В. Ю. Мандель;
 • вчений секретар - канд. фіз.-мат. наук, О. Ю. Ахмеров;
 • завідувач науково – дослідної лабораторії оптики та лазерної фізики - доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник О. Я. Бекшаєв;
 • завідувач науково – дослідної лабораторії фізики і хімії сорбційних процесів - доктор фіз.-мат. наук, доцент В. В. Кутаров;
 • завідувач науково – дослідної лабораторії фізики твердого тіла - канд. фіз.-мат. наук, О. Ю. Ахмеров;
 • завідувач науково – дослідної лабораторії мікро- і наноелектроніки - канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник В. М. Скобєєва;
 • завідувач науково – дослідної лабораторії проблем прикладної фізики і комп’ютерних технологій є канд. техн. наук, В. Г. Ткаченко.

Наукові дослідження проводяться згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»:

1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук, 1.2. Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства, 6.3. Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.

Напрями досліджень у рамках загальної проблеми «Фізичні основи оптоелектронних нанотехнологій та інноваційного матеріалознавства»:

 1. Фізика світлочутливих мікро- і наносистем на основі квантових точок та благородних металів.
 2. Голографічні засоби та методи оптичної діагностики структури і стану об’єктів у фізиці, техніці, біології та медицині.
 3. Фундаментальні динамічні характеристики і кінетичні явища в оптичних полях складної структури.
 4. Фізика низько- та високотемпературних дисперсних системи і приладів.

Досліджуються світлові поля і конденсовані середовища, які містять наноструктури та метаструктури, їх взаємодії та трансформації, а також проблеми створення елементної бази оптоелектроніки та фототехнологій, розробки оптичних методів і приладів неруйнівного контролю, діагностики наносистем та вимірювання забруднення повітря пиловими частинками.

Основні наукові результати та перспективи міжнародного співробітництв:

1. Наукові результати:
- Створена наукова школа (Є. А. Кирилов, А. Ю. Глауберман, В. М. Білоус, О. В. Тюрин) та отримані результати з фізичних основ фототехнологій (технологій, в яких використовується світло);
- Розроблена фундаментальна теорія (А. Ю. Глауберман, В. М. Адамян, В. М. Білоус) квазіметалічних центрів у іонних кристалах;
- Розроблена фундаментальна теорія запорошеної низькотемпературної (димової) плазми (Г. С. Драган, С. В. Маргащук, В. І. Вишняков)
- Розроблені та впроваджені оптичні методи неруйнівного контролю в технологічних процесах (авіакосмічна галузь, кабельна промисловість) та біомедицині (О.В.Тюрин);
- Створена теорія суперіонних провідників та електролітів, в тому числі з елементами біологічної самоорганізації (В.М.Бондарєв).

2. Патенти та розробки для впровадження:
- Реєструючі середовища для інформаційних технологій;
- Методи оптичного неруйнівного контролю;
- Світловипромінюючі напівпровідникові джерела світла;
- Єдина в світі протигазна коробка з оптичним індикатором-адсорбером, колір якого змінюється залежно від забруднення, що забезпечує психологічну стійкість тих, хто перебуває в зоні ураження;
- Методи суперочищення питної води фармакопейної якості.

Міжнародне співробітництво та співробітництво в Україні:

 • Інститути НАНУ (ІТФ ім. М. М. Боголюбова, Інститут фізики, ІЕЗ ім. Є. О. Патона, ІН ім. Лашкарьова, ІФКС).
 • Організації (НАЕК «Енергоатом», КБ «Південмаш»).
 • Університети (КНУ ім. Т. Г. Шевченка, НТТУ «КПІ»).
 • Закордонні наукові організації та університети (Інститут Макса Планка (Гарміш, Німеччина), Університет м. Марсель (Франція), Університет «Аріель», Ізраїль.

Список основних публікацій:

Захаров Ю.Н., Малов А.Н., Попов А.Ю., Тюрин. А.В. Исследование когерентных свойств лазерного излучения методами голографии и спекл-интерферометрии. // Компьютерная оптика. – 2009. – Т.33, №1. – С.61–69 (9 Ст.).
Жуковский В.К., Карягин Е.В., Попов А.Ю. Применение электронно-оптического преобразователя механических колебаний с использованием голографического оптического элемента в сейсмометрии. // ЖТФ, 2010, том 80, выпуск 4, C.100-104.
В.Н. Бондарев, Д.В. Тарасевич. Статистическая теория термодинамической устойчивости кристаллических фаз. // ФТТ 52, N6, 1156-1162 (2010). [IF=0.69].
В.Н. Бондарев. В книге: А. К. Иванов-Шиц и И. В. Мурин «Ионика твёрдого тела», т. 2, глава V «Теоретические аспекты суперионных материалов», сс. 529-574, 728-746.
Кутаров В.В., Робенс Э., Тарасевич Ю.И., Аксененко Е.В. Адсорбционный гистерезис при низких относительных давлениях. // Теорет. и экспериментальная химия. 2011.Т.47.№3.С.156-160.
Bekshaev A., Bliokh K., Soskin M. Internal flows and energy circulation in light beams. // J. Opt. – 2011. – V. 13, No 5. – 053001 (32pp).
Бондарев В. Н., Тарасевич Д. В. Статистическая термодинамика «классических» кристаллов и проблема их устойчивости // Ежегодник Института проблем химической физики РАН. – 2011. – Т. VIII. – C. 136–144.
Valentyn Smyntyna, Bogdan Semenenko, Valentyna Skobeeva, Bekshaev A.Ya. Internal energy flows and instantaneous field of a monochromatic paraxial light beam. // Appl. Opt. – 2012. – V. 51, No 10. – P. C13–C16.
Bekshaev A.Ya., Sviridova S.V., Popov A.Yu., Tyurin A.V. Generation of optical vortex light beams by volume holograms with embedded phase singularity. // Opt. Commun. – 2012. – V. 285, № 20. – P. 4005–4014.
Bekshaev A. Ya., Angelsky O. V., Hanson S. G., Zenkova C. Yu. Scattering of inhomogeneous circularly polarized optical field and mechanical manifestation of the internal energy flows. // Phys. Rev. A. – 2012. – V. 86. – 023847 (10)
Тюрин А.В., Жуков С.А., Ламзаки О.В. Взаимодействие красителей с нанокластерами, адсорбированными на поверхности микрокристаллов AgBr // Оптика и спектроскопия – 2012. – Т. 112, №5. – С. 797–804.
Kutarov V. V., Robens E. The Piсkett equation analytical continuation // Adsorption. – 2012. – V. 18, No 1. – P. 43–47.
Bekshaev A. Y., Bliokh K. Y., Nori F. Mie scattering and optical forces from evanescent fields: A complex-angle approach // Opt. Express. – 2013. – V. 21, № 6 – P. 7082–7095.
Bliokh K.Y., Bekshaev A.Y., Kofman A.G., Nori F. Photon trajectories, anomalous velocities and weak measurements: a classical interpretation // New J. Phys. – 2013. – Vol. 15, № 7. – 073022.
А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, В.Я. Гоцульский, В.Г. Ткаченко, В.Е. Чечко, А.А. Римашевский, Т.А. Фунск, А.В. Скринник, Н.А. Попова, Г.Н. Джуртубаева. Перспективы применения голографических методов в медицине // Новости медицины и фармации, №363, 2011 г., с. 99-106.
Джуртубаева Г. Н., Стопчанская А. Г., Попова Н. А., Попов А.Ю., Ковбасюк Е. В. Напряженность клеточно-опосредованного иммунитета у привитых живой туляремийной вакциной к штаммам Francisella tularensis различной вирулентности. // Журнал “Профілактична медицина”, № 3(15). - 2011. - С. 28-32.
Кутаров В.В., Зуб Ю.Л. Аналитическое уравнение функции распределения пор для модели открытых цилиндрических капилляров // Хімія, фізика та технологія поверхні. 2011. Т. 2. № 3. С. 271–275.
В.А. Сминтина, В.М. Скобєєва, М.В. Малушин. Вплив границі розділу нa оптичні та люмінесцентні властивості квантових точок сульфіду кадмію у полімері. // Фізика і хімія твердого тіла», 12(2), 2011.
Bekshaev A. Improved theory for the polarization-dependent transverse shift of a paraxial light beam in free space // Ukr. J. Phys. Opt. – 2011. – V. 12, № 1. – P. 10–18.
Kutarov V.V., Tarasevich Yu.I., Aksenenko E.V. Application of scaling theory to description of adsorption hysteresis in open slit-like micropores. // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т. 3, № 4. – С. 496–502.
Bekshaev A., Sviridova S., Popov A., Rimashevsky A. and Tyurin A. Optical vortex generation by volume holographic elements with embedded phase singularity: Effects of misalignments // Ukr. J. Phys. Opt. – 2013. – Vol. 14, No 4. – P. 171–186.
Bekshaev A., Mohammed K.A., Kurka I.A. Transverse energy circulation and the edge diffraction of an optical-vortex beam // Appl. Opt. – 2014. – V. 53, № 10. – P. B27–B37.
Bliokh K., Bekshaev A., Nori F. Extraordinary momentum and spin in evanescent waves. // Nat. Commun. – 2014. – V. 5. – 3300.
Angelsky O.V., Bekshaev A.Ya., Maksimyak P.P., Maksimyak A.P., Hanson S.G., Zenkova C. Yu. Self-action of continuous laser radiation and Pearcey diffraction in a water suspension with light-absorbing particles // Opt. Express. – 2014. – V. 22, No 3. – P. 2267–2277.
Bekshaev A., Chernykh A., Khoroshun A., Mikhaylovskaya L., Localization and migration of phase singularities in the edge-diffracted optical-vortex beams. Journal of Optics, V. 18, No 2. – 024011, 2016.
Antognozzi M., Bermingham C. R., Harniman R. L., Simpson S., Senior J., Hayward R., Hoerber H., Dennis M. R., Bekshaev A. Y., Bliokh K. Y. & Nori F., Direct measurements of the extraordinary optical momentum and transverse spin-dependent force using a nano-cantilever, Nature Physics, V. 12. – P. 731–735, 2016.
Гоцульский В. Я., Маломуж Н. П., Чечко В. Е., Роль двухчастичных эффектов в поведении рефракции однокомпонентных жидкостей и двухкомпонентных растворов. Опт. и спектр., Т. 120, № 4. – С. 647–654, 2016
Булавин Л. А., Гоцульский В. Я., Маломуж Н. П., Чечко В. Е., Релаксационные и равновесные свойства разбавленных водных растворов спиртов. Известия РАН. Серия химическая. № 4. – С. 851–876. 2016.
Volodymyr V.Kutarov, I.Yu.Zub, Erich Robens and Shanath Amarasiri A. Jayaweera. Langmuir Adsorption on Fractal Surfaces. Adsorption Science and Technology. V.33, N.4, p.p.369-378, 2016.
Volodymyr Kutarov, Yuri Tarasevich and Eugene V. Aksenenko. Irreversible Adsorption Deformation of Layer Structures. Adsorption Science and Technology. V.33, N.6-8, p.685-691, 2016.
Воронцова М.М., Драган Г.С., Кадыров Т.Н., Легкий И.А., Соколов Ю.В. Исследование электрических свойств факела методом Штарк-эффекта. // Физика аэродисп. систем. – Київ-Одеса: Вища школа. – 1976. – в. 14.- C.76.
Воронцова М.М., Бачина Л.П., Драган Г.С., Кадыров Т.Н. К вопросу об измерении температуры основных компонент двухфазной системы при атмосфере и пониженном давлениях. // Физика аэродисп. систем. – Київ-Одеса: Вища школа. – 1976. – в. 14.- С.77.
Драган Г.С., Чесноков М.Н. Взаимодействие дисперсной среды с частично ионизованным газом. // Физика аэродисп. систем. – Київ – Одеса.: Вища школа. - 1978. – в. 18. – С.62-66.
Драган Г.С., Кадыров Т.Н., Мальгота А.А., Соколов Ю.В., Чесноков М.Н. Экспериментальное определение коэффициента диссоциативной рекомбинации. // ФГВ. -1981. - №1. – С.144-147.
Драган Г. С. Определение концентрации электронов в высокотемпературной среде. // Физика аэродисперсных систем. – Київ – Одеса: - 1982. – в. 21. – С.74-77.
Драган Г.С., Мальгота А.А., Чесноков М.Н. Теоретическое исследование ионизации в двухфазной равновесной среде. // Физика аэродисп. систем. – Київ – Одеса: - 1982. – в. 21. – С.77-80.
Драган Г.С., Мальгота А.А., Протас С.К., Смагленко Т.Ф., Соколов Ю.В., Чесноков М.Н. Экспериментальное исследование конденсированной дисперсной фазы продуктов сгорания твердого топлива. // Тр. межд. научн.-техн. совещ. по МГДЭС на угле. – Алма-Ата. - 1982. – С.77-80.
Драган Г.С., Маргащук С.В. Функция распределения частиц по зарядам. // Многофазные потоки в плазменной технологии.- Барнаул. – 1984. - С. 45-51.
Драган Г.С., Чесноков М.Н. Продукты сгорания конденсированных веществ и их электрофизические свойства. // Физика аэродисп. систем. – Київ – Одеса.: Вища школа. - 1984. – в. 26. – С. 72-75.
Драган Г.С., Маргащук С.В. Физические свойства низкотемпературной плазмы с конденсированной дисперсной фазой. // Физика аэродисп. систем. – Київ – Одеса: Вища школа. - 1986. – в. 29. – С. 104-110.
Вишняков В.И., Драган Г.С., Евтухов В.М., Маргащук С.В. Распределение электростатического потенциала в сферически симметричной плазме. // ТВТ - 1987. - т.25, №3. - С.620.
Вишняков В.И., Драган Г.С. Условие электронейтральности низкотемпературной плазмы во внешнем электрическом поле. // Физика аэродисп. систем. – Київ – Одесса.: Вища школа. - 1987. – в. 31. – С.139-145.
Вишняков В. И., Драган Г.С., Маргащук С.В. Межфазные взаимодействия в низкотемпературной плазме. // Химия плазмы.– М.: Энергоатомиздат. - 1990. - в. 16. – С.98 – 120.
Горенчук В.Е., Драган Г.С., Каримова Ф.Ф., Саад А.М. Исследование влияния вида топлива на температуру продуктов сгорания генератора плазмы. // Физика аэродисп. систем. - Одеса: Астропринт - 1991. – в.34. – С.43-49.
Горенчук В.Е., Драган Г.С., Каримова Ф.Ф. О механизме каталитического влияния карбоната калия на воспламенение и горение угольной частицы. // Физика аэродисп. систем. - Одеса: Астропринт- 1996. – в.35. – С.46-52.
Драган Г.С., Емельяненко Е.З., Ким В.В., Скалозубов В.И. Обоснование рекомендаций по усовершенствованию интегральных экспериментальных стендов ИСБ и ПСБ для валидации расчетных теплогидравлических кодов. // Ядерная и радиационная безопасность. – 2000. – т.3.- в.2. – С.78-85.
Драган Г.С. Влияние обработки частиц кокса водными растворами калийсодержащих соединений на кинетику их окисления, воспламенения и горения. // Физика аэродисп. систем. – Одеса.: Астропринт. - 2001. – в. 38. – С. 90-98.
Трофименко М.Ю., Драган Г.С., Чесноков М.Н. Структура факела при горении твердой смесевой топливной системы при повышенном давлении. // Вістник Одеськ. держ. ун-ту. – 2001. – Т.6. – в.3. фіз.-мат. науки. – С. 159-162.
Драган Г.С. Влияние концентрации легкоионизирующейся присадки на поверхностные процессы в пылевой плазме. // Физика аэродисп. систем. – Одеса: Астропринт. – 2002. – в.39. – С. 249-260.
Драган Г.С. Межфазные термодинамические взаимодействия в плазме продуктов сгорания. // Вістник Одеськ. держ. ун-ту. - 2003. – Т.8. - в.2. фіз.-мат. науки. - С. 163-185.
Вишняков В.И., Драган Г.С., Тамарина НА. Изолированный зонд в термической плазме. // Физика аэродисп. систем. – Одеса.: Астропринт.– 2003. – в.40. – С.274-284.
Драган Г.С. Пульсационный режим испарения капли водного раствора карбоната калия в углеводородном пламени. // Доп. НАНУ. - 2003. - №1. – С.87-94.
Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Thermodynamic reasons of agglomeration of dust particles in the thermal dusty plasma. // Condensed Matters Physics. – 2003. – Vol. 6, No. 4. – С.687-692.
Драган Г.С. Нуклеация в ионизированной среде под действием - излучения. // Ядерная и радиационная безопасность. – 2003. – т.6., №3. – С. 92-97.
Билей Д.В., Драган Г.С., Соловьев В.Г., Кочнева В.Ю. Анализ применения риск-ориентированных подходов для оптимизации эксплуатационного контроля АЭС. // Физика аэродисп. систем. – Одеса.: Астропринт.- 2003. – в. 40. – С. 313-321.
Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Electron and Ion Statistics in the Thermal Plasma with Condensed Phase. // Ukr. J. Phys. – 2004. – V. 49., Nо. 2. – P. 132-137.
Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Ionization Equilibrium in a Thermal Plasma – Solid Contact. // Ukr. J. Phys. – 2004. – V. 49., Nо. 3. – P. 229-235.
Драган Г.С. Динамика испарения капли солевого раствора в пульса-ционном режиме. // Докл. НАНУ. – 2004. - №2. – С. 77-83.
Драган Г.С. Электроакустические колебания частиц оксида алюминия в термической плазме. // ЖЭТФ. – – 2004. - № 3. – С. 570-575.
Драган Г.С., Зуй О.Н., Калинчак В.В., Курятников В.В. Сублимация пористих частиц углерода в високотемпературной плазменной струе. // Физика аэродисп. систем. – Одеса.: Астропринт. - 2004. – в. 41. – С. 249-260.
Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Electrostatic interaction of charged planes in the thermal collision plasma. Detailed investigation and comparison with experiment. // Phys. Rev. – 2005. – E 71. – No. 1. 016411.- P. 1.-9.
Dragan G.S. Dusty and smoky plasmas in applications. // Dusty and Comb. Plasmas. – Odessa. – 2004. – P. 17-22.
Dragan G.S. Dusty and smoky plasmas. Some prope-rties and applications. // Ukr. J. Phys. – 2005. – V. 50., Nо. 2. – P. 130-134.
TamarinA.A., Tamarina N.A., Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Conditions of the currents smallness in combustion plasmas. // Ukr. J. Phys. – 2005. – V. 50., Nо. 2. – P. 176-178.
Коврижкин Ю.Л., Габлая Т.В., Драган Г.С., Скалозубов В.И. Методика переназначения периодичности и объема плановых ремонтов и испытаний тепломеханического оборудования систем безопасности ВВЭР-100 (В-320). // Ядерная и радиационная безопасность. – 2005. – Т. 8. – в. 2. – С. 28-36.
Власенко Н.И., Драган Г.С., Жуланов В.Н., Кондратьев Е.Н. Моделирование динамики срабатывания ИПУ КД на азотной подушке. // Ядерная и радиационная безопасность. – 2005. – Т. 8. – в. 3. – С. 55-58.
Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Poisson equation in the Einstein cosmology and in the complex plasma. // 13 EPS conf. «Beyond Einstein – Phys. for the 21st Century ». –Bern.- 2005.- P. 115.
Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Ordered spatial structures of dust grains in the thermal plasma. // Phys. Rev. – 2006. – E 73. – No. 2. 026403. - P. 1.-7.
Білей Д.В., Драган Г.С., Комаров Ю.О., Скалозубов В.І. Ризик- орієнтований підхід оптимізації планових перевірок теплотехнічного устаткування систем, важливих для безпеки ЯЭУ. // Ядерная и радиационная безопасность. – 2006. – Т. 9. – в. 1. – С. 65-70.
Агейкина Е.С., Драган Г.С., Коврижкин Ю.Л., Скалозубов В.И. Расчетные оценки остаточного ресурса отдельного механического оборудования АЭС с ВВЭР. // Ядерная и радиационная безопасность. – 2006. – Т. 9. – в. 2. – С. 86-91.
Vishnyakov V. I. and Dragan G. S. Thermoemission plasmas: Theory of neutralizing charges // Phys. Rev. E – 2006. – V. 74, No.3. – P.036404.
Вишняков В. И., Драган Г.С. Область пространственного заряда в дымовой плазме // Вестник ОНУ. Физика. – 2006. – Т. 11, вып. 7. – С.19-38.
Вишняков В.И., Драган Г.С. Нелинейные взаимодействия конденсированных частиц в дымовой плазме // Физика аэродисп. систем. – Одесса: Астропринт. – 2006. – в. 43. – С.110-120.
Vishnyakov V.I., Dragan G.S. Coupling parameter for the low-temperature plasma with condensed phase // Condensed Matter Phys., -2007. –V. 10, No 2. P.201-208.
45. Vishnyakov V.I., Dragan G.S., Evtuhov V.M. Nonlinear Poisson-Boltzmann equation in spherical symmetry // Phys. Rev. E. – 2007. – V. 76, No. 3. – P.036402.
Вишняков В.И., Драган Г.С. Агломерация пыли в аэрозоле под действием жесткого излучения // Ядерная и радиационная безопасность. – 2007. – Т.10. – № 4. – С.95-104.
Вишняков В.И., Драган Г.С. Фотоэмиссионная зарядка пылевых частиц в аэрозоле // Ядерная и радиационная безопасность. – 2007. – Т.10. – № 3. – С.91-97.
Vishnyakov V. I., Dragan G. S., Florko A. V., The Formation of Negatively Charged Particles in Thermoemission Plasmas // JETP – 2008. – V. 106, No. 1. – P. 182-186.
Коськин Е.В., Драган Г.С. Неоднородное распределение заряженных частиц в аэрозолях и продуктах сгорания // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – с.74 -78.
Koskin Ye.V., Dragan G.S., Saad A.M.. The average density of dusty plasma cluster.// Ukr.J. Phys – 2011. – V.56, No. 12., p.1290-1293.
Скалозубов В. И., Даббах Х.Ф., Скалозубов К. В., Драган Г. С. Анализ современных подходов разработки руководств и инструкций по управлению запроектными авариями на АЭС с ВВЭР // Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля. – 2011. – Вып. 15. – С. 42-45.
Агейкина Е. С., Габлая Г. Г., Драган Г. С., Коврижкин Ю. Л. Квалификация БРУ-А Запорожской АЭС при сейсмических условиях // Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля. – 2011. – Вып. 15. – С. 46-50.
Dragan G.S., Kolesnikov K.V., Ulianytskyi V.M. Influence of the Polarization of Molecules of Metal Oxides on the Diffusion Coefficient in Smoky Plasmas // Ukr J. Phys. 2014, Vol. 59, №4, p. 401-404.
Скалозубов В. И., Габлая Т.В., Драган Г.С., Козлов И.Л., Лещетная Е.С. Риск-ориентировнный метод оценки вероятности разрушения корпуса реактора при термоударе // Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля. – 2014. – Вып. 22. – С. 16 – 23.
Горбачевська О.П Драган Г.С., Егоров С.В., Лапінський В. В., Сподарець Д.В. Хмарні та ґрід-технології у навчальному процесі університетів. Вища освіта України. Т. ІІІ. – Київ – Кіровоград. 2014, с. 143-153.
Скалозубов В. И., Оборский Г. А., Козлов И. Л., Ващенко В. Н., Габлая Т. В., Драган Г.С., Кочнева В. Ю., Мазуренко А. С. Лещетная Е. С., Пионтковский А.И. Комплекс методов переоценки безопасности атомной энергетики Украины с учетом уроков экологических катастроф в Чернобыле и Фукусиме. // Одесса: Астопринт, 2013. – 244 с.
Драган Г.С., Соколов Ю.В., Мальгота А.А., Чесноков М.Н. Авт. свидетельство №1134779 ГК СССР по делам изобретений и открытий по заявке №2953823 от 8.07.1980 г.
Вишняков В.И., Драган Г.С., Маргащук С.В., Соколов Ю.В. Авт. свидетельство №1289281 ГК СССР по делам изобретений и открытий по заявке №3847560 от 21.01.1985 г.
Драган Г.С., Соколов Ю.В., Чесноков М.Н. Авт. свидетельство №234983 ГК СССР по делам изобретений и открытий по заявке №3101574 от 30.11.1984 г.
Драган Г.С. Електрофізика димової плазми. // Навч. посібник для ст. 5-го к., Одеса.: Ідеал.- 2006.- 124с.

Адреса, контактні дані:

65082, Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Науково – дослідний інститут фізики.
65082, Одеса, вул. Пастера, 27, Науково – дослідний інститут фізики ОНУ імені І.І. Мечникова.
Тел. +38 (048) 723 – 80 – 36.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top