Research Sub-departments

Інформація оновлена 29.01.2016

Науково-дослідні підрозділи

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

 

Найменування

Дата створення

Керівник

Напрямки наукової і виробничої діяльності

Наукова бібліотека

1817 р.

Подрезова М.О.

 
Дослідження з історії університету, бібліотеки. 
Інформаційне  розкриття фондів, участь у створенні Державного реєстру книжкових пам’яток України. 
Розвиток інформаційної аналітики, відповідальність за поширення результатів науково-дослідницької діяльності вчених та просування періодичних видань ОНУ у світові наукометричні бази. 
Видавничо-редакційна діяльність.
 

Ботанічний сад

1867 р.
При Новоросійському ун-ті. 20-30-ті роки – самостійна науково-дослідна та культурно-освітня ботанічна установа, потім – підрозділ ОДУ

д.б.н., проф.
Слюсаренко О.М.

Інтродукція та акліматизація рослин; сортовивчення та сортовипробування декоративних видів і т.п.

Науково-дослідний інститут фізики

15.05.1926 р.
Рішення Всеукраїнського УВК №236. Нова редакція Статуту затверджена ректором ОДУ 16.08.1990 р.

в.о. Мандель В.Ю.

Створення основ фототехнологій.

Теоретичне і експериментальне дослідження світлочутливих і фотохромних матеріалів.

Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія»

1871 р. – відкриття,
1920 р. – переведення до розряду Державної астрономічної обсерваторії Нарком освіти України, 1933 – повернення до складу ОДУ – науково-дослідний інститут АО. Листи Мін-ва освіти України №420-7/15 від 03.02.92, №12-02/130 від 4.06.93

д.ф-м.н., проф.
Андрієвський С.М.

Фізика та еволюція постійних, фізичних змінних і тісних подвійних зірок, метеорної, кометної та міжзоряної речовини.

 

Фотометрія штучних супутників і пилової складової атмосфери.

Інститут горіння та нетрадиційних технологій

Наказ Мін-ва України та Мін-ва машинобудування від 14.04.94 №80Д,101.Наказ ОДУ №12а-18
від 15.04.94

-

Проблеми енергетики, конверсії, нетрадиційних технологій та екології, фунд. проблеми горіння та вибуху..

Навчально-науково-виробничий Центр

Наказ Мін-ва УРСР №89 від 25.02.88. Наказ ОДУ №352-06 від 01.03.88

к.ф-м.н. Глауберман М.А.

Інформатика.

Обчислювальна техніка.

Твердотільна електроніка.

Сенсоріка.

Регіональний міжвідомчий Центр інтегрованого моніторингу екологічних досліджень

Спільна Постанова
Державний науково-виробничий центр “Природа”,ОДУ №06.03.01-453 від 19.ХІ.96 р.

 

Спільна угода  від 12.03.03.
Обласна рада та Університет.

к.ф-м.н. Мединець В.І.

Науково-виробничі роботи з використанням аерокосмічної інформації з метою забезпечення пріоритетних напрямів охорони навколишнього природного середовища та техногенно-екологічної і ядерної безпеки, захисту і зберігання природного та рекреаційного потенціалу Причорномор’я та Чорного моря.

Навчально-науковий Центр високотехнологічного науково-дослідного обладнання та приладів ОНУ

Наказ по ОНУ № 38-02 від 9.12.2008

Ракітська С.І.

Використання матеріально-технічної бази в науковій і науково-технічній діяльності.

Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний Центр:

Наказ МОН і НАН України від 30.10.2008 №989/565. Наказ по ОНУ №02-02 від 27.01.09.

д.ф-м.н., проф. Лепіх Я.І.

Вивчення проблем мікро- і наноелектроніки та впровадження результатів наукових розробок у приладобудування.

Науково-дослідна лабораторія електронних, іонних і молекулярних процесів в напівпровідниках


Наказ ОДУ №15-02 від 29.01.85

к.ф-м.н. Лепіх Я.І.

Фотоелектроніка.

Електронно-іонні процеси в напівпровідниках.

Люмінісценція.

Науково-дослідна лабораторія сенсорної електроніки і надійності електронної техніки

Наказ мін-ва машинобудування військово-пром.комплексу і конверсії України та ОДУ №122 від 10.09.92.

-

Розвиток нового науково-технічного підходу до забезпечення безвідмовності виробів радіоелектроніки на основі аналізу фізики утворення, розвитку і проявлення дефектів, деградацій і відмов.

Науково-дослідна лабораторія давачів і реєструючих систем рухомих об’єктів

Наказ міністерства машинобудування військово-пром. комплексу і конверсії  України та Міністерства освіти України від 29.10.93 р.605/396.Наказ ОДУ від 18.11.93 №1915 – 18.

с.н.с. Будіянська Л.М.

Розробка ідеології, програм та шляхів розвитку на Україні нового покоління датчиків для модернізації існуючої техніки і створення перспективних технологій.


Розробка ефективних методів, алгоритмів і програм аналізу, математичного моделювання складних систем та їх застосування в технічних системах зближення рухомих об’єктів.

Науково-дослідна лабораторія некристалічних систем електроніки

Наказ ОДУ №15-02 від 29.01.85

к.ф-м.н. Дойчо І.К.

Оптичні властивості некристалічних систем

Люмінесцентні властивості шпаристих систем.

Біотехнологічний навчально-науковий Центр:

Наказ МОН України від 4.03.2009 № 207. Наказ ОНУ № 22-02 від 26.06.09
Державна цільова науково-технічна програма «Наука в університетах на 2008–2012 рр.».

д.х.н., проф. Галкін Б.М.

Екологічна біотехнологія.

Біотехнологія препаратів медичного призначення.

Біотехнологія захисту рослин і грибів.

Біоінженерія і біосенсори.

Молекулярна біотехнологія.

Проблемна науково-дослідна лабораторія синтезу лікарських препаратів

Пост. СМ СРСР №462-9  від 1.10.71

д.б.н., проф. Галкін Б.М.

Розробка наукових основ спрямованого синтезу нових органічних речовин.

Проблемна науково-дослідна лабораторія паливних елементів

Пост. СМ УРСР №67 від 20.01.62

к.т.н. Блайда І.А..

 
Вилучення рідкісних і кольорових металів з промислових продуктів і відходів кольорової металургії та енергетики традиційними хімічними і сучасними мікробіологічними методами.
Мікробіологічна детоксикація промислових відвалів.
Знесірчення енергетичного вугілля за допомогою мікроорганізмів.
 

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики аеродисперсних систем

Пост. СМ УРСР №1759 від 13.12.58.

д.ф-м.н. Копит М.Х.

Високотемпературні аерозолі.

Фізика аеродисперсних систем.

Проблемна науково-дослідна лабораторія Інженерної геології узбережжя моря та водосховищ і гірських схилів

Пост. СМ УРСР №1752 від 17.11.59

в.о. к.г.-м.н. Драгомирецький О.В.

Розробка теоретичних основ і методів прогнозування інженерно-геологічних процесів на узбережжі моря, водосховищ та шельфів.

Оцінка ефективності берегозахистних заходів.

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони

Пост. СМ УРСР №61 від 3.02.71

с.н.с., к.н. Цуркан О.І.

Комплексне вивчення динаміки процесів ґрунтоутворення, що обумовлено зрошенням та дренажем.

Науково-дослідна лабораторія фізики і хімії низькотемпературної плазми

25.12.92

к.ф-м.н. Орловська С.Г.

Фізика продуктів спалення.

Спектральні і зондові дослідження багать.

Процеси коагуляції і росту конденсованої фази в багаттях.

Науково-дослідна лабораторія проблем математики, економіки, механіки та психології

Наказ ОДУ №36-02 від 28.12.92

д.ф-м.н. Щоголев С.А.

Якісна теорія диференційних рівнянь.

Змішані задачі теорії пружності

Теорія наближень.

Науково-дослідна лабораторія теоретичної і молекулярної фізики

Наказ ОДУ №2326-18 від 29.12.92.

к.ф-м.н. Махлайчук В.М.

Теоретичне дослідження мікро неоднорідних середовищ, дуже в’язких рідин з водневими зв’язками розчинів.

Галузева науково-дослідна лабораторія Морської геології і геохімії

Наказ мін-ва геології СРСР і Мінвуза УРСР №449/409 від 28.11.78.

к.г-м.н. Сучков І.О.

Морська геологія.

Морська геоекологія.

 Фізико-хімічні методи досліджень донних осаджень і твердих корисних копалин.

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone/fax: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top