Дисципліни

Розклад літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.

Методичні рекомендації щодо проведення іспитів та заліків, захисту курсових робіт (проєктів) за дистанційною формою у період карантину в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

1. Спеціальність 111 - Математика

2. Спеціальність 113 - Прикладна математика

3. Спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія

4. Спеціальність 126 - Інформаційні системи та технології

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

освітній рівень – БАКАЛАВР

освітній рівень – МАГІСТР

освітній рівень – PhD

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Перший (бакалаврський) рівень

014 - Середня освіта (Фізика)

 • Технології дистанційного навчання
 • Методика викладання астрономії
 • Методика викладання математики в середній школі
 • Пакети прикладних програм для моделювання фізичних об'єктів і явищ
 • Основи сучасної електроніки
 • Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів
 • Фізичні основи пожевибухонебезпеки
 • Загальна астрономія

104 - Фізика та астрономія

 • Механіка суцільних середовищ
 • Фізична кінетика
 • Загальна астрометрія
 • Економічне прогнозування
 • Небесна механіка
 • Загальна астрофізика
 • Фізика твердого тіла та фізика напівпровідників
 • Фізика надпровідності
 • Комп’ютерні методи розв’язування задач з фізики
 • Астропрактикум
 • Фізичні змінні зорі та подвійні зорі
 • Основи нанофізики
 • Фізика горіння
 • Фізика аерозолів
 • Фізика тепломасообміну
 • Теоретична астрофізика і мгд
 • Релятивістська астрофізика
 • Фізичні змінні зорі та подвійні зорі
 • Багатокольорова фотометрія

105 - Прикладна фізика та наноматеріали

 • Функціональна і лабораторна діагностика патологічних станів людини
 • Медична механіка і гемодинаміка
 • Медична оптика
 • Прикладна акустика в медицині
 • Ультразвукові методи досліджень
 • Теорія економічного аналізу
 • Медична електроніка
 • Мікроелектромеханічні системи в медицині
 • Менеджмент наукових розробок
 • Біофізика
 • Нанотехнології
 • Комп'ютерна обробка зображень
 • Діагностичні прилади та системи
 • Основи нанофізики
 • Методи діагностики і терапії з використанням електромагнітного поля
 • Радіаційна фізика та радіобіологія
 • Захист інформації в комп'ютерних мережах
 • Біофізика молекулярних структур

151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Комп'ютерна обробка та аналіз даних)

 • Системи збору інформації
 • Технології інтелектуального аналізу даних
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Основи кріптографії
 • Операційні системи та основи мережевих технологій
 • Комп’ютерно-інтегровані технології в бізнесі
 • Основи мехатроніки та робототехніки
 • Організація та управління IT-проектами
 • Автоматизація технологічних процесів
 • Цифрова обробка сигналів
 • CAS-системи
 • Бази даних

ДРУГИЙ (освітньо-професійний) рівень

123 – Комп’ютерна інженерія

 • Методи трансляції
 • Багатоагентні системи
 • Методи інтелектуальної обробки текстів
 • Методи математичного прогнозування
 • Методи Data Mining
 • Проектування систем чисельного програмування
 • Многовиди, ідеали, алгоритми
 • Методи хешировання інформації
 • Логічна алгебра

126 – Інформаційні системи та технології

 • Сучасні технології програмування
 • Методи обробки надвеликих масивів даних (big data)
 • Математичне моделювання механічних процесів
 • Візуалізація механічних процесів
 • Математичне моделювання механічних систем і процесів

104 - Фізика та астрономія

 • Фізика міжзоряного середовища
 • Оптоелектроніка
 • Позагалактична астрономія
 • Сінергетика
 • Динаміка Сонячної системи
 • Ядерна астрофізика
 • Основи мікро- і наноелектроніки
 • Фазові рівноваги та фазові переходи
 • Практична газодинаміка горіння

105 - Прикладна фізика та наноматеріали

 • Фізика води та водних розчинів біомолекул
 • Біофізика неіонізуючих та електромагнітних випромінювань Висококогерентні методи в медицині
 • Фізика і технологія медичних аерозолів
 • Фізика нанорозмірних вуглецевих систем
 • Сінергетика біологічних процесів

111 - Математика

 • Педагогіка і психологія вищої школи
 • Методика викладання у вищій школі
 • Інформаційні технології в аналітиці
 • Дисципліни спеціалізації 1 — 5

Кафедра математичного аналізу

 • Вступ до теорії просторів
 • Випадкові процеси
 • Підсумовування розбіжних рядів
 • Елементи теорії базисів
 • Наближення інтерполяційними поліномами
 • Диференціальні властивості функцій

Кафедра комп’ютерної алгебри та дискретної математики

 • Оперативно-виробниче планування
 • Аналітична теорія чисел
 • Теорія криптосистем
 • Арифметичні функції в короткому інтервалі

Кафедра диференціальних рівнянь, геометрії та топології

 • Елементи теорії стохастичних диференціальних рівнянь
 • Елементи якісної теорії звичайних диференціальних рівнянь та основи теорії стійкості систем лінійних звичайних диференціальних рівнянь за О. М. Ляпуновим
 • Теорія стійкості розв'язків нелінійних систем звичайних диференціальних рівнянь за О. М. Ляпуновим
 • Критичні випадки задачі стійкості руху за О. М. Ляпуновим
 • Геодезичні відображення ріманових просторів
 • Голоморфно-проективні відображення келерових просторів
 • Симетричні ріманові простори першого класу
 • Група Лі рухів у симетричному рімановому просторі першого класу
 • Дифеоморфізми многовидів з різноманітними афінорними структурами
 • Аналітичні інфінітезимальні конформні перетворення в ріманових просторах другого наближення

Кафедра вищої математики

 • Метод малого параметра Пуанкаре в теорії нелінійних коливань
 • Лінійні системи диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами
 • Метод Крилова-Боголюбова в нелінійній механіці
 • Диференціальні рівняння з повільно змінними параметрами

113 - Прикладна математика

 • Динамічні задачі теорії пружності
 • Математичні методи в інвестуванні
 • Метод граничних інтегральних рівнянь
 • Механіка пластичних середовищ
 • Економетрика
 • Метод трьох моментів
 • Чисельні методи розв'язування плоских задач теорії пружності
 • Математична економіка
 • Метод матриці Гріна
 • Аналіз систем на часових шкалах

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) рівень

111 – Математика

 • Асимптотичне інтегрування диференціальних рівнянь
 • Диференціальні властивості функцій
 • Гладкі многовиди
 • Вступ до гармонічного аналізу
 • Середні значення рядів Діріхле та перетворення Лапласа і Меліна
 • Додаткові розділи теорії диференціальних рівнянь
 • Асимптотичні оцінки гібридних тригонометричних сум
 • Ріманова структура на гладкому многовиді
 • Метод малого параметраА. Пуанкаре в теорії нелінійних коливань
 • Елементи теорії наближення функцій

113 – Прикладна математика

 • Числові методи розв'язання нелінійних та нестаціонарних крайових задач
 • Методи побудови нових інтегральних перетворень на скінченному проміжку
 • Сучасні тенденції розвитку теорії багатозначних та нечітких систем
 • Динаміка твердого тіла
 • Сучасні методи якісного дослідження системи з багатозначною правою частиною
 • Динаміка твердого тіла
 • Сучасні методи якісного дослідження системи з багатозначною правою частиною
 • Динамічні задачі теорії пружності
 • Прикладний статистичний аналіз
 • Дослідження обертань твердого тіла
 • Математичні методі у механіці руйнування
 • Метод обчислення інтегралів від спеціальних функцій
 • Нелінійна динаміка
 • Комп'ютерне моделювання динаміки твердого тіла
 • Узагальнена схема застосування методу інтегральних перетворень та зв'язок з задачею Штурма-Ліувіля
 • Динамічні системи на часових шкалах
 • Введення в синергетику
 • Сучасні методи розв'язання одновимірних і двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь спеціального виду

122 – Комп’ютерні науки

 • Методи Data Mining
 • Адаптивні моделі складених систем
 • Метамоделювання ПрО
 • Дослідження та аналіз спеціалізованих систем і їх вузлів
 • Гибридні інтелектуальні системи
 • GRIDобчислення в наукових дослідженнях
 • Онтологічні моделі
 • Методи Big Data
 • Нечітка логіка в СППР
 • IT побудови складних спеціалізованих систем

104 - Фізика та астрономія

 • Напівпровідникова сенсорика
 • Прикладна фізика дисперсних систем
 • Основи фізики горіння
 • Вибрані задачі фізики конденсованих середовищ
 • Сучасна астрофізика
 • Педагогіка вищої школи

Кафедра диференціальних рівнянь, геометрії та топології

Завідувач кафедри
Євтухов В’ячеслав Михайлович
доктор фізико-математичних наук, професор  

Evtuho

Кафедру диференціальних рівнянь геометрії і топології було створено шляхом об’єднання кафедри диференціальних рівнянь та кафедри геометрії і топології (Наказ №100-02 від 2 жовтня 2017 року) . Її історія складається з історії розвитку двох відповідних кафедр

 • Iсторія кафедри диференціальних рівнянь

  Кафедра диференціальних рівнянь створена у 1960 році, коли фізико-математичний факультет був поділений на механіко-математичний і фізичний факультети. Вона забезпечує  викладання  основних курсів з теорії звичайних диференціальних рівнянь, теорії функцій комплексної змінної, додаткових розділів теорії диференціальних рівнянь, асимптотичному інтегруванню нелінійних диференціальних рівнянь першого порядку, з математичних методів мікро і макроекономіки, та вищої математики для фармацевтів хімічного факультету.  Кафедра є випусковою.  Готує спеціалістів і магістрів зі спеціальності  01.01.02 - диференціальні рівняння. Викладачами кафедри читаються спецкурси з якісної теорії диференціальних рівнянь, аналітичної  теорії  диференціальних рівнянь, з теорії функціонально-диференціальних рівнянь, з асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь, з мікро і макроекономіки. Через  аспірантуру готуються  кадри вищої кваліфікації. На кафедрі виконано 40 кандидатських і 2 докторських дисертації.

  З 1960 по 1989 рік кафедру очолював  професор Гаврилов Миколай Іванович. Після закінчення аспірантури Московського університету імені М.В. Ломоносова, де його науковим керівником був академік Петровський І.Г., він ще один рік працював  на кафедрі академіка Тихонова А.Н.  У 1950 приймає запрошення переїхати  до Одеси і починає працювати викладачем фізико-математичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. У 1952 році захищає кандидатську дисертацію “Об устойчивости по Ляпунову систем линейных дифференциальных уравнений”, а у 1954 році - докторську дисертацію “Новый метод исследования нелинейных дифференциальных уравнений, основанный на теории моментов”.   Після створення у 1960 році механіко-математичного факультету  стає його першим деканом і завідувачем кафедри диференціальних рівнянь. Наукова діяльність професора Гаврилова М.І. найвищою мірою сприяла  становленню механіко – математичного факультету і Одеської математичної школи.   Він підготував  12 кандидатів фізико- математичних наук.  Основні наукові інтереси  професора Гаврилова М.І. були пов’язані з дослідженням важливіших наукових проблем- теорії дзета-функції Рімана, проблемою Бібербаха в теорії однолістних аналітичних функцій, стійкістю сонячної системи, стійкістю Гамільтонових систем, тощо.   Незважаючи на різну оцінку його результатів, він залишався справжнім науковцем. Отримана їм детермінантна ознака стійкості лінійних систем диференціальних рівнянь є одним з відоміших результатів у  теорії стійкості.  Одержані Гавриловим М.І. результати опубліковано в чотирьох монографіях і  більше ніж 40 наукових працях.  З 1989 по 2004 рік  працював на посаді професора кафедри.  Помер 13 марта 2004 року на 87 році життя.                 

  У  1989 році завідуючим кафедрою диференціальних рівнянь був обраний Євтухов В’ячеслав Михайлович. Він  у 1972 році з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Одеського університету імені І.І. Мечникова . В аспірантурі навчався на кафедрі математичного аналізу за спеціальністю диференціальні рівняння. Його науковим керівником був доц. Костін О.В. Після  закінчення  аспірантури працював асистентом, старшим викладачем і доцентом на кафедрах математичного аналізу і вищої математики. Кандидатську дисертацію «Асимптотическое поведение pешений одного нелинейного диффеpенциального ypавнения втоpого поpядка типа Эмдена-Фаyлеpа»  захистив у 1980 році, а докторську «Асимптотические представления решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений» - у 1998 році в Інституті математики НАН України. Наукові дослідження професора Євтухова В.М.  пов’язані з розробкою  методів   асимптотичного інтегрування лінійних і істотно нелінійних  неавтономних звичайних диференціальних  рівнянь. В цьому напрямку   Євтуховим В.М.  опубліковано понад  150 наукових  праць. Найбільш вагомими з них є роботи, що стосуються    дослідження асимптотичного поводження розв’язків  нелінійних  неавтономних  диференціальних рівнянь другого і вищих  порядків,  а також  побудова перетворень для систем лінійних диференціальних рівнянь, що значно спрощують дослідження асимптотичної поведінки розв’язків таких систем.  Для нелінійних неавтономних звичайних диференціальних рівнянь В.М. Євтуховим вперше були визначе’ні класи  - розв’язків, що суттєво доповнюють відомі класи І.Т. Кігурадзе, і розроблена методика дослідження асимптотичного поводження таких розв’язків. Методика виявилась особливо ефективною при встановленні асимптотики - розв’язків неавтономних диференціальних рівнянь зі степеневими, правильно і швидко змінними нелінійностями. На одному з етапів її застосування, а саме при доведенні існування розв’язків з отриманими асимптотичними зображеннями, виникає проблема про існування зникаючих в особливій точці   розв’язків у деяких типів систем квазілінійних диференціальних рівнянь. Для вирішення цієї проблеми в роботах В.М.Євтухова, а також В.М.Євтухова і А.М.Самойленко для широкого класу систем квазілінійних неавтономних диференціальних рівнянь були одержані нові результати про умови існування обмежених і зникаючих в  особливій точці   ()  розв’язків. Вони поширюють на більш широкі класи систем рівнянь відомі результати О.В. Костіна. Створений метод дослідження асимптотичного поводження - розв’язків дозволяє в рамках єдиного підходу отримувати асимптотичні зображення не тільки для правильних неколивних розв’язків але і для різних типів сингулярних розв’язків.  

  Під науковим керівництвом проф. Євтухова В.М. підготовлено 14  кандидатських дисертацій. Одержані В.М. Євтуховим і його учнями результати були  використані фізиками при вивченні  розподілу  електростатичного потенціалу в сферично і циліндрично - симетричних об’ємах плазми продуктів горіння.

  Активну наукову роботу  на кафедрі проводили  учні М.І. Гаврилова і перші співробітники кафедри доценти Грабовська Рада Георгієвна  і  Костін Володимир Васильйович.  Після захисту у 1967 році кандидатської дисертації Костін В.В. вперше став займатися поширенням відомих  результатів Брюно А.Д. на класи неавтономних систем диференціальних рівнянь. На жаль трагічна смерть  обірвала життя доцента Костіна В.В. в самий творчий  період його життя. Ідеї  В.В. Костіна частково були реалізовані в кандидатській дисертації його учня Чернишова В.Г., науковою  роботою якого  після  смерті Костіна В.В. керував професор Костін О.В.

  Доцент Грабовська Р.Г. працювала на кафедрі з 1960 по 2011 роки. Кандидатську дисертацію захистила  у 1961 році в Інституті математики НАН України.  Наукові дослідження Грабовської Р.Г. стосуються  асимптотичного поводження  розв’язків сингулярних систем нелінійних диференціальних рівнянь нерозв’язних  відносно похідних, а також систем диференціально операторних рівнянь. Під її науковим керівництвом підготовлено 10 кандидатів наук, з них доцент Самкова В.Є. працює на кафедрі, доцент Чепурной Л.В. працював на кафедрі (трагічно загинув у 1993р.), доцент Тінгаєв О.А. працював на кафедрі по 2009 р.

  Самкова Галина Євгенівна  продовжує наукові дослідження в цьому  напрямку, поширюючи їх на нові класи  систем диференціальних рівнянь, зокрема,  на напів’явні системи диференціальних рівнянь в комплексній області.  Під її науковим  керівництвом підготовлена одна кандидатська дисертація.  Професійним захопленням доцента Самкової Г.Є. є розробка програм математичної підготовки дітей і молоді, починаючи з дошкільного віку і закінчуючи аспірантурою. Одним з напрямків цієї роботи є її авторська програма «Логічна математика», що затверджена Інститутом удосконалення вчителів Управління освіти Одеської державної адміністрації України. Активно займається реалізацією розроблених програм в ЗОШ   «НИКА-М» (в 0 – 11 класах) і деяких інших школах м. Одеси. Вона є членом журі Всеукраїнської математичної олімпіади школярів, членом журі і складачем     задач Всеукраїнської математичної  Internet-олімпіади. 

  З 2007 по 2012 роки на кафедрі працював доктор технічних наук,  професор Дмитришин Дмитро Володимирович.  Він випускник Ленінградського державного університету. Кандидатську дисертацію «Качественные методы исследования специальных систем с последействием» виконав під науковим керівництвом член-кореспондента АН СРСР,  професора Зубова В.І. Докторську дисертацію «Методы робастного анализа линейных систем управления с последействием» захистив у 2003 році в Інституті космічних досліджень НАНУ  і  НКАУ. Основний напрямок його наукових досліджень - математичні методи робастного аналізу та синтезу систем управління  з  післядією і їх застосування. Співавтор трьох монографій і автор  понад 40 наукових праць.

  З 2007 по 2013 роки на кафедрі працював за сумісництвом доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу теорії ймовірностей Інституту математики НАН України професор Дороговцев Андрій Анатолійович. Він забезпечував викладання спецкурсів з теорії стохастичних диференціальних рівнянь і різних процесів для студентів, що готувалися за спеціалізацією «Математична економіка».

  В період з 1963р. по 1999р. на кафедрі працювала і проводила значну методичну роботу асистент Орловська А.М.

  Підготовлені кафедрою кадри вищої кваліфікації  (42 кандидата наук) працюють у вищих навчальних закладах і наукових установах  Одеси, України, Росії і країнах далекого зарубіжжя.

  Кафедра підтримує тісні наукові  контакти з відомими  школами і спеціалістами з теорії диференціальних рівнянь, зокрема з Інститутом математики НАН України, Інститутом імені А. Размадзе Тбіліського університету, Інститутом математики АН Чехії (Брно), Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Московським державним університетом імені М.Ломоносова, Чернівецьким національним університетом імені Ю.Федьковича, Львівським національним університетом імені І. Франко тощо.

  З 2009 по 2012 роки кафедра у сумісництві з математиками Інституту математики НАН України, кафедри диференціальних і інтегральних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка з одного боку і математиками Росії – з іншого виконувала наукові дослідження у рамках спільного проекту  № Ф28.1/031 "Розробка та алгоритмізація якісних і символьних методів дослідження нових класів слабко обумовлених і сингулярно збурених динамічних систем", який став переможцем конкурсу проектів ДФФД-РФФД.

  У 2013 році проект кафедри диференціальних рівнянь"Проблеми асимптотичного і якісного дослідження та керування для еволюційних динамічних систем" став переможцем конкурсу проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету.

  З 2016 року в рамках сумісного проекту з кафедрами математичного аналізу, оптимального керування та  екoномічної кібірнетики, і вищої математики  проводяться наукові дослідження за держбюджетною темою  № 553 «Функціональні класи в еволюційних системах». Номер держреєстрації 0116U001492.

  Крім того, на кафедрі в теперішній час  проводяться наукові дослідження   в рамках держбюджетної  теми № 162 (без цільового фінансування)   «Асимптотичні властивості розв’язків диференціальних рівнянь та систем диференціальних рівнянь у дійсній  та комплексній  областях». Номер держреєстрації 0117U003184

 • Iсторія кафедри геометрії і топології

  Після повернення співробітників ОДУ із евакуації, геометричні курси для студентів механіко-математичного та фізичного факультетів ( нарисна та аналітична геометрії, диференціальна геометрія, основи геометрії, тензорний аналіз) читали члени кафедри алгебри  і геометрії: професор Костін В.І.,  доценти Філянська Є.П та Алексеєва В.А., викладач  Долібандо П.Ф.

  З метою покращення учбово-методичної, науково-дослідницької та виховної роботи на підставі  наказу №280 від 24 травня 1963 року Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти Української  РСР,  наказом №1106 від 10 червня 1963 року в ОДУ кафедру алгебри і геометрії  було розділено  на кафедру алгебри і теорії чисел та кафедру геометрії, в подальшому -  кафедру геометрії і топології.

  У склад кафедри геометрії були зараховані доценти М.С.Синюков та В.А.Алексеєва, старші викладачі  М.Л.Гаврильченко та П.Ф.Долібандо, викладачі К.А.Норкін та Л.Л.Безкоровайна, лаборанти В.І.Дементьєва та Т.О.Мазур.

  Кафедру геометрії з 1963 по 1988 рік очолював Микола Степанович Синюков, який після закінчення аспірантури та захисту дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата фізико-математичних наук в Московському державному університеті у 1955 році,  був направлений на роботу в Одеський державний університет . Саме з того часу правомірно говорити про початок на кафедрі  систематичної наукової роботи,  яку очолював М.С.Синюков, появу свого кола наукових інтересів та тематики, в подальшому  - і про формування    власної наукової школи.

  Одним  із напрямків наукових досліджень кафедри є геодезичні,   F -планарні та  P -геодезичні відображення афіннозв’язних, ріманових та келерових просторів. Таким відображенням присвячені багаточисельні дослідження  М.С.Синюкова, його учнів та випускників кафедри – С.І.Федищенко, С.Г.Лейка, Й.Й.Мікеша, І.М.Курбатової, О.М.Синюкової, Н.В.Яблонської, В.Є.Березовського, І.Г Шандри, К.М.Зубриліна. Досліджувались закономірності геодезичних відображень ріманових просторів на симетричні, еквіафінні простори, було введено поняття полусиметричного ріманового простору, вивчались так звані нормальні простори. М.С.Синюков отримав нову форму основних рівнянь теорії геодезичних відображень ріманових просторів. Це дозволило перейти к дослідженню загальних закономірностей названих відображень. Таким чином  були отримані результати, що дозволяють для кожного ріманова простору у принципі встановити, чи допускає воно нетривіальне геодезичне відображення, а якщо допускає , то знайти всі простори, які складають його геодезичний клас. М.С.Синюковим  введено поняття про ступінь рухливості ріманового простору відносно геодезичних відображень. Були описані ріманові простори максимальної рухливості та виявлена лакунарність в розподілі ступенів рухливості  ріманових просторів відносно геодезичних відображень, подібно лакунарності в розподілі порядків повних груп рухів. Істотним узагальненням понять геодезичної лінії в просторі афінної зв’язності і геодезичного відображення просторів афінної зв’язності є поняття майже геодезичної лінії  і майже геодезичного відображення, які були введені М.С.Синюковим.  Ним виділені три типи майже геодезичних відображень просторів афінної зв’язності  і отримані їх характеризуючі рівняння.  Зазначені результати знайшли відображення у монографії М.С.Синюкова «Геодезические отображения римановых пространств», (М.,«Наука»,1979, 255с),   і навчальному посібнику  М.С.Синюкова, І.М.Курбатової, Й.Мікеша «Голоморфно-проективные отображения келеровых пространств» (Одеса, Одеський  державний університет, 1985, 70с).

  Вивчаючи пробему моделювання фізичних полів, академік А.З Петров ввів поняття квазі-геодезичних відображень 4-вимірних ріманових просторів сігнатури Мінковського.   І.М.Курбатова розглядала квазі-геодезичні відображення (КГО) ріманових просторів довільного виміру та сігнатури.  Досліджено КГО ріманових просторів в припущенні, що елементарні дільники їх характеристичної матриці прості, а корні дійсні. 

  Для  спеціального класу  КГО, названих нормальними, отримано класифікацію ріманових просторів, що допускають такі відображення.  

  У подальшому досліджувались КГО та їх узагальнення (F-планарні та   2F-планарні)  для многовидів з різноманітними афінорними структурами другого і третього порядку, такими, як К-, Н-, f-, симплектичні, квазі-кватерніонні  структури та ін. Вивчено закономірності теорії розглядуваних відображень. Побудовано та досліджено  інваріантні щодо цих відображень геометричні об’єкти. Виділені спеціальні класи просторів,  що допускають розглянуті дифеоморфізми,  отримані їхні метрики в спеціальній системі координат.  Також знайдені  широкі класи просторів,  що не допускають F-планарні ( або  2F-планарні) відображення.

  Завідування кафедрою геометрії і топології ОНУ у 1988-2010 рр здійснював доктор фізико-математичних наук професор Святослав Григорович Лейко – учень професора М.С.Синюкова. Він розробив  принципово новий напрям в диференціальній геометрії узагальнено-геодезичних відображень многовидів.     Ним розглянуті поворотно-геодезичні та спін-геодезичні відображення , які ґрунтуються на варіаційному узагальненні геодезичних кривих  та геодезичних відображень на базі функціоналів повороту кривих у (псевдо)ріманових просторах.

  Основні результати досліджень С.Г.Лейка:

  • розроблена теорія сплощуючих відображень;
  • розроблена теорія поворотно-геодезичних відображень, яка є варіаційним аналогом теорії геодезичних відображень;
  • досліджені спеціальні типи інфінітезимальних деформацій поверхонь;
  • знайдені застосування теорії поворотно-геодезичних відображень в динаміці частинок, що рухаються зі спином в гравітаційному полі;
  • знайдені застосування теорії поворотно-конформних деформацій в механіці пружних оболонок, що знаходяться в рівновазі при певних навантаженнях.

  Наприкінці 50-х років минулого століття М.С.Синюков разом з декількома членами кафедри, аспірантами та студентами приступив до систематичного дослідження нескінченно малих деформацій поверхонь з застосуванням  сучасних методів тензорного аналізу, теорії узагальнених аналітичних функцій І.Н.Векуа та граничних задач. Дослідження М.Л.Гаврильченка присвячені деформаціям, що зберігають елемент довжини на поверхні  та нескінченно малим геодезичним деформаціям. Спеціальні нескінченно малі деформації  поверхонь досліджувались Е.Д.Обозною та Л.А.Гармашовою.  Л.Л.Безкоровайна вивчає питання нескінченно малих деформацій,  які зберігають елемент площі  поверхні (ареальні деформації).

  Вона довела, що нескінченно мала ареальна деформація моделює безмоментний напружений стан рівноваги оболонки при деяких умовах поверхневого навантаження . Це свідчить про те, що всяку нескінченно малу ареальну деформацію поверхні (однозв’язної чи багатозвязної),             можна інтерпретувати як деякий безмоментний напружений стан рівноваги навантаженої оболонки з серединною поверхнею  S.   В  цьому випадку взагалі ненульове поверхневе навантаження має два степені свободи з трьох можливих, а саме: його нормальна складова виражається через довільно взяті тангенціальні складові. Цей висновок дозволяє різні геометричні властивості ареальних деформацій тлумачити як цілком певні механічні властивості. Ця еквівалентність справджується для однозв’язної оболонки і «в цілому». Зазначені результати знайшли відображення у навчальному посібнику Л.Л.Безкоровайної «Ареальні нескінченно малі деформації і врівноважені стани пружної оболонки» ( Одеса, Астропринт, 1999, 168 с.) Оскільки ареальні нескінченно  малі деформації  поверхні існують з широкою довільністю, то вивчалися ці деформації за тих чи інших обмежень.  Наприклад, розглядався клас ареальних деформацій, що обмежені гіпотезою Кірхгофа-Лява. Хоча такі обмеження носять механічний характер, але Л.Л.Безкоровайною встановлено і геометричний зміст співвідношень, які виникли з гіпотези.

  Доведено:

  • ареальні нескінченно малі деформації при обмеженнях Кірхгофа-Лява допускають всі ізотермічні поверхні ( поверхні обертання, поверхні сталої середньої кривини та інші);
  • регулярний овалоїд «в цілому» допускає нетривіальні ареальні деформації, які однозначно визначаються через дві задані функції, встановлено геометричний зміст цих функцій;
  • на основі теорії граничних задач для узагальнених аналітичних функцій доведені теореми про існування або не існування розв’язків для багатозв’язної поверхні «у цілому» (зв’язності  m+1) при деяких граничних умовах;
  • розв’язана задача про існування ареальних нескінченно малих деформацій поверхні ( у або ) зі стаціонарною довжиною асимптотичних ліній або стаціонарною довжиною ліній кривини.

  Дослідження нескінченно малих ареальних деформацій поверхонь продовжується учнями Л.Л.Безкоровайної – Н.В.Вашпановою та Т.Ю.Подоусовою, які успішно захистили кандидатські дисертації.

  Багаточисельні результати локального і глобального характеру, отримані у теорії геодезичних відображень ріманових просторів, посилили можливість  їх застосування у фізиці та механіці. Актуальним стало вивчення наближених геодезичних відображень. В кінці 1980 років М.С.Синюков поставив проблему їх систематичних досліджень і розробки інваріантної теорії наближених методів у рімановій геометрії. Дослідженнями у цьому напрямку займається доцент Сергій Михайлович Покась, який з 2010 року по 2017рік  очолював кафедру геометрії і топології.

  Основні результати його досліджень:

  - для ріманового простору  ,   віднесеного до довільної системи координат, інваріантним чином побудовано  простір  , який реалізує для      наближення другого порядку;

  - виділені і досліджені спеціальні класи ріманових просторів  и   для яких наближені простори      і       допускають ефективне вивчення;

  -  досліджені групи Лі ізометричних і конформних перетворень;

  -  введені поняття наближених нескінченно малих ізометричних (конформних)    перетворень другого порядку у просторі   і нескінченно малих    перетворень другого степеню у наближеному   , встановлено    взаємозв’язок наближених перетворень у  з відповідними    перетвореннями другого степеню у ;

  - вивчено питання про розподіл максимальних порядків груп Лі ізометричних (конформних) перетворень другого степеню в  ;

  - доведено наявність лакун у розподілі порядків цих груп.

  У період 1967-2017 рр. в аспірантурі кафедри навчались та захистили кандидатські дисертації 24 громадян  як України, так і зарубіжжя.

  Серед них – Надь Петер і Бачо Шандор – Угорщина;

  • Самі Аль Хуссін, Мохсен Шиха, Мішель Хаддад – Сірія;
  • Раад Джамел Кадем – Ірак;
  • Мікеш Йозеф – Чехія;
  • Есенов К.Р. – Киргизстан.

  В 2017 році в Інституті Математики НАН України захищено докторську дисертацію Кіосака В.О.

  Захищено дві докторські дисертації:

  1. Н.С.Синюков «Теорія геодезического отображения римановых пространств и ее обобщение» (1971)
  2. С.Г.Лейко «Диференціальна геометрія узагальнено-геодезичних відображень многовидів та їх дотичних розшарувань» (1998)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

 • 01.01.02 «Диференціальні рівняння» (інформація для абітурієнтів)

  Кафедру  названо як і  загальний курс, який читається студентам математичних спеціальностей факультету математики, фізики  та інформаційних технологій.

  Диференціальні рівняння вперше були застосовані   І. Ньютоном (1642 – 1727)  в  «Математических началах натуральной философии» («Principia», 1686г).  У ті далекі часи зусилля більшості дослідників  були спрямовані на відкриття основних законів природи. Добре відомі всім закони, які відкрив сам І.Ньютон. Створюючи диференціальні рівняння, він доходить висновку, який  зашифрований  їм у вигляді  анаграми, зміст якої вільно можна передати так:  "Закони природи виражаються диференціальними рівняннями".

  Це рівняння  покладене  І. Ньютоном в основу механіки і носить його ім'я.  Вид функції  в рівнянні Ньютона  для кожної конкретної механічної системи визначається  експериментально. У результаті отримуємо рівняння, яке описує  закон руху даної механічної системи.

  Зараз диференціальні рівняння перетворилися в наймогутніший апарат вивчення дійсності . Усе, що рухається, коливається, вибухає, змінюється згодом, росте, вмирає, народжується і таке інше, описується диференціальними рівняннями. Їх різноманіття величезне і у своїй більшості вони не вирішуються в явному вигляді. Більш того, залучення до їхнього розв'язку комп'ютерної техніки не завжди є ефективним, а в багатьох випадках, що стосуються нелінійних диференціальних рівнянь,   є небезпечним  з погляду отриманих результатів. Тому  на перший план тут виступають теоретичні дослідження диференціальних рівнянь, особливо нелінійних і суттєво нелінійних.  На даному етапі розвитку теорія диференціальних рівнянь ще дуже й дуже далека від своєї остаточної побудови, якщо таке й виявиться будь коли можливим.   Потрібні нові оригінальні ідеї і підходи, що сприяють її подальшому розвитку.

  Слід також зазначити, що в цей час диференціальні рівняння все частіше проникають   і в такі  не природньо - наукові напрямки, як  економіка, фінансова математика, менеджмент, у бізнес і т.і.  Зокрема, рух грошових потоків описується диференціальними рівняннями.     

  Студенти факультету математики, фізики та інформаційних технологій  які спеціалізуються по кафедрі диференціальних рівнянь, геометрії і топології ,  знайомляться з різними класами диференціальних рівнянь, різноманіттям типів їх розв'язків, методами встановлення існування розв'язків кожного з можливих типів, якісними й аналітичними методами дослідження поведінки таких розв'язків. Крім того, вчаться побудовам математичних моделей різних реальних процесів у фізиці, хімії, біології,   екології, економіці, менеджменті,  фінансовій математиці й ін. сферах діяльності, які описуються диференціальними рівняннями, їх аналізу на основі набутих знань і вмінню робити висновки для даного реального процесу.

  Деякі з випускників кафедри вступають до аспірантури для продовження своєї наукової роботи, яка була розпочата  при підготовці бакалаврської й магістерської робіт.

  Інші випускники є зажаданими фахівцями в різних фірмах і офісах компаній, найчастіше в аналітичних відділах.

 • 01.01.04 «Геометрія і топологія» (інформація для абітурієнтів)

  Геометрія є однією з давніших наук, початок якої, загалом, датується початком трудової діяльності людини. В розвитком цієї діяльності ускладнився як предмет геометричного дослідження, так і його методологія. Якщо на ранньому етапі розвитку суспільства геометрія вивчала, головним чином, плоскі лінійні конфігурації, то, згодом,  в сфері геометричного дослідження були застосовані вже криволінійні конфігурації, які мали довільну розмірність, а в подальшому  - і геометричні об’єкти більш складної структури.

   Сучасна геометрія містить у собі такі розділи, як багатовимірна євклидова геометрія,  неєвклидові  геометрії  (сферична геометрія, геометрія Лобачевського), ріманова геометрія, геометрія многовидів , топологія 

   В залежності  від застосованих методів,  виділяють аналітичну, алгебраїчну, диференціальну, інтегральну  геометрії. 

  Геометричні ідеї  в багатьох випадках є приводом до створення нових математичних теорій. Наприклад, у теорії диференціальних рівнянь  вони привели до появи якісної теорії й теорії динамічних систем, теорії солітонів і полів Янга-Миллса; у варіаційному обчисленні – до геометричних варіаційних завдань, теорії геодезичних потоків.

  Сучасна фізика ( класична механіка, оптика,  квантова теорія поля) використовують методи й результати ріманової геометрії. У свою чергу, аналіз фізичних теорій привів до розвитку нових геометричних конструкцій (наприклад, симплектична та контактна геометрії).

  Сферична геометрія  використовується при розробці маршрутів кораблів і літаків.

  У хімії й молекулярної біології геометрія застосовується при дослідженні енергетичних і квантових властивостей молекул.

  Комп'ютерна геометрія застосовується при проектуванні багатьох технічних об'єктів, зокрема, автомобілів і літаків.

  У медицині в основі комп'ютерної томографії лежать методи інтегральної геометрії,  а при розробці серйозних операцій на серці часто використовується його геометрична комп'ютерна модель.

  Геометрія застосовується також в гуманітарних науках: економіці (геометричні моделі виробництва, застосування властивостей безперервних відображень до знаходження економічної рівноваги); лінгвістиці (геометрія просторів слів), архітектурі, тощо.

Окрім дисциплін, які відображені в назві кафедри викладаються також курси

 • основи нелінійного аналізу;
 • основи геометрії;
 • основи векторного і тензорного аналізу;
 • аналітична геометрія;
 • диференціальна геометрія;
 • комплексний аналіз,

що є основними при підготовці бакалаврів та магістрів за всіма спеціальностями факультету математики, фізики та інформаційних технологій.

Читаються спецкурси, які є основою  підготовки фахівців зазначених спеціальностей , значна увага яких приділяється моделюванню різноманітних реальних процесів, зокрема, в фізиці, економіці, фінансовій математиці, екології, медицині, тощо.

З курсів, що мають прикладне значення, читаються -  

 • основи макро- і мікроекономіки,
 • хаос та біфуркації в економіці
 • нечіткі множини в економіці,
 • елементи теорії стохастичних диференціальних рівнянь

Крім того , випускники магістратури мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за двома вищезазначеними спеціальностями.

Підготовлені кафедрою кадри вищої кваліфікації (42 кандидата наук по спеціальності «Диференціальні рівняння» та 19 по спеціальності «Геометрія і топологія» ) працюють у вищих навчальних закладах і наукових установах Одеси, України, Росії і країнах далекого зарубіжжя. (див. Наші випускники)

Викладацький склад

total

Старші лаборанти

Основні напрямки наукової діяльності кафедри

Наукові дослідження кафедри проводяться в рамках виконання трьох наукових тем –

№162 (без цільового фінансування)   «Асимптотичні властивості розв’язків диференціальних рівнянь та систем у дійсній  та комплексній  областях». Номер держреєстрації 0117U003184 (Науковий керівник – проф..Євтухов В.М.)

№ 553 ( держбюджетне фінансування ) «Функціональні класи в еволюційних системах». Номер держреєстрації 0116U001492 (Науковий керівник – проф..Євтухов В.М.)

№ 160(без цільового фінансування) «Інваріантна теорія наближень, деформацій та відображень гладких многовидів»  Номер держреєстрації 0116 U008196. –  (Науковий керівник – доц.. Покась С.М.)

Зокрема, по спеціальності  «Диференціальні рівняння»  проводиться розробка нових та удосконалення існуючих методів дослідження асимптотичної поведінки розв’язків лінійних, квазілінійних, нелінійних та істотно нелінійних диференціальних і різницевих рівнянь, зокрема рівнянь з правильно та швидко змінними нелінійностями, а також систем таких рівнянь.  Здійснюється пошук можливих застосувань отриманих результатів на практиці.

По спеціальності «Геометрія і топологія» вивчаються інфінітезимальні перетворення в ріманових просторах другого наближення, ареальні і квазіареальні деформації поверхонь та спеціальні квазігеодезичні відображення параболічно-рекурентних просторів.

За останні п’ять років захищено 9 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 20 наукових робіт (Див. перелік публікацій),  зроблено  понад  40 доповідей на Міжнародних  наукових конференціях.

 • Дисертації, що захищені по спеціальності 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

  1. Гаврилов М.І.  Про стійкість по Ляпунову при наявності характеристичних чисел, які дорівнюють нулю. Дис…. канд. физ-мат. наук. - Киев.- 1951. – 63с.
  2. Гаврилов М.І. Новий метод дослідження нелінійних диференціальних рівнянь, який заснований на теорії моментів. Дис…. докт. физ-мат. наук. - Киев. – 1957.
  3. Євтyхов В. М. Асимптотична поведінка розв’язків одного нелінійного диференціального рівняння другого порядку типу Емдена-Фаулера. Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса.- 1980. – 148с. (научн. рук. проф. Костин А.В.)
  4. Євтyхов В. М. Асимптотичніі зображення розв’язків неавтономних звичайних диференціальних рівнянь. Дис.... докт. физ.-мат. наyк.- Киев.- 1998. – 295с.
  5. Дмитришин Д.В. Якісні методи дослідження спеціальних систем з післядією. Дис… канд. фіз.-мат. наук. – Ленинград.-
  6. Дмитришин Д.В. Методи робастного аналізу лінійних систем керування з післядією. Дис… докт. техн. наук. Київ.- 2003.-
  7. Грабовська Р. Г. Асимптотичний розклад аналітичних розв’язків одного нелінійного диференціального рівняння першого порядку поблизу особливої точки. Дис....канд. физ.- мат. наук.- Киев. - 1961.- 88 с. (научн. рук. Гаврилов Н.И.)
  8. Кривцова М. Н.  Обгрунтування методу неперервних дробів в теорії диференціальних рівнянь Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса. - 1961. (научн. рук. Гаврилов Н.И.)
  9. Кривцова М.Н. Інтегральне представлення розв’язку диференціального рівняння та наближена побудова цього розв’язку. Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса. - 1963. (научн. рук. Гаврилов Н.И.).
  10. Костін  В.В.    Асимптотична поведінка та стійкість розв’язків деяких систем звичайних диференціальних рівнянь  Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса.- 1967. (научн. рук. Гаврилов Н.И.)
  11. Чепурний Л. В. Про поведінку розв’язків системи нелінійних диференціальних рівнянь в комплексній області поблизу нерухомої особливої точки.. Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса.- 1970. - 126 с. (научн. рук. Грабовская Р.Г.)
  12. Самкова  Г.Є.  Експоненціальні асимптотичні представлення розв’язків деяких систем диференціальних рівнянь, які нерозв’язані відносно похідної. Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса. - 1982. - 146 с. (научн. рук. Грабовская Р.Г)
  13. Тінгаєв О. А. Асимптотичні оцінки розв’язків деяких сингулярно-операторних систем та їх застосування. Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса. - 1986. (научн. рук. Грабовская Р.Г)
  14. Шарай  Н.В.  Асимптотична поведінка розв’язків напівявних диференціальних систем. Дис… канд. фіз.-мат. наук. – Одеса.- 2005.- (наук. кер.   Самкова Г.Е.)
  15. Скрипник  Н.В.  Імпульсні диференціальні рівняння з многозначною та розривною правою частиною Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Киев. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – 2006.- с.
  16. Харьков В.М. Асимптотичні зображення розв’язків суттєво нелінійних диференціальних та різницевих рівнянь другого порядку. Дис… канд. фіз.-мат. наук. – Одеса.- 2009.- (наук. кер.   Євтухов В.М.)
  17. Білозерова М.О. Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, що є у деякому сенсі близькими до степеневих. Дис… канд. фіз.-мат. наук. – Одеса.- 2009.- (наук. кер.   Євтухов В.М.)
 • Дисертації, що захищені по спеціальності 01.01.04 «Геометрія і топологія»

  1. Синюков М.С. Теорія геодезичного відображення ріманових просторів та її узагальнення. Дис…докт. фіз.-мат. наук, Інститут математики НАН України, 1971.
  2. Лейко С.Г. Три-геодезичні відображення просторів афінної зв’язності. Дис.канд. фіз.-мат. наук. – Одеса.-.
  3. Лейко С.Г. Диференціальна геометрія узагальнено-геометричних відображень многовидів та їх дотичних розшарувань. Дис. докт. фіз.-мат. наук, Казанський університет, 1998.
  4. Гаврильченко М.Л. Спеціальні нескінченно малі згинання поверхонь Дис… канд. фіз.-мат. наук. – Одеса.-1967.)
  5. Обозна Э.Д. Спеціальні нескінченно малі деформації поверхонь афінного простору. Дис… канд. фіз.-мат. наук. – Одеса.-1978.)
  6. Безкоровайна Л.Л Нескінченно малі ареальні деформації поверхонь та їх зв'язок з теорією оболонок. Дис.... канд. фіз.-мат. наyк.- Одесса.- 1971
  7. Курбатова И.Н. Квазігеодезичні відображення ріманових просторів. Дис.... канд. фіз.-мат. наyк.- Одесса.-1980
  8. Мікеш Й. Голоморфно-проективні  відображення келерових просторів Дис.... канд. фіз.-мат. наyк.- Одесса.- 1979
  9. Покась С.М. Ізометричні та конформні перетворення в асоційованих ріманових просторах.  Дис.... канд. физ.-мат. наyк.- Одесса.- 1984
 • Основні наукові публікації за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

  МОНОГРАФІЇ

  1. Гаврилов Н.И. Методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Москва.1962.313 С.
  2. Гаврилов Н.И. Асимптотический закон распределения простых чисел. Одесса. 1962. 77 С.
  3. Гаврилов Н.И. Проблема Римана о распределении корней дзета- функции Римана. Львов. 1970.170 С.
  4. Гаврилов М.І., С к о р о б а г а т ь к о В.Я., С я в а в к Н.С. Стiйкiсть математичної моделi сонячної системи i швидкозбiжний метод малого параметра. Львiв. 1996. 180 С.
  5. Гаврилов Н.И. Исследования по трем классическим проблемам математики. Одесса. 1998. 135 С.
  6. Дмитришин Д. В., Усов А.В., Вайсман В.А.,Плотникова Л.И., О б о р с к и й Г.А. Математическое моделирование технических систем. – Киев. Техника. – 1995. – 328с.
  7. Дмитришин Д.В., Вартанян В.М., Лысенко А.И. и др. Экономико-математическое обеспечение управленческих решений в менеджменте. Харьков, ХГЭУ, 2001.- 288 с.
  8. Дмитришин Д.В. Дубров А.Н., Усов А.В. Моделирование систем с распределенными параметрами. Одесса: Астропринт, 2002, 664 с.
  9. Перестюк Н. А., Плотников В. А., Самойленко А. М., Скрипник Н.В. Импульсные дифференциальные уравнения с многозначной и разрывной правой частью. – Киев, 2007. – 428 с.

  Статті в наукових журналах і збірниках наукових праць

  1. Гаврилов Н. И. Об устойчивости по Ляпунову систем линейных уравнений // Докл. АН СССР - 1952. - 84. - С. 425 - 428.
  2. Гаврилов Н. И. Об одном методе в теории устойчивости по Ляпунову // Докл. АН СССР - 1952. - 84. - С. 657 - 660.
  3. Гаврилов Н. И. О восстановлении аналитической функции по ее асимптотическому разложению //Сб. мат. отд. физ. мат. ф-та ОГУ. Одесса. - 1953. N 5. - С. 13 -17.
  4. Гаврилов Н. И. О методе моментов в теории нелинейных дифференциальных уравнений // Научный ежегодник ОГУ. Одесса. - 1956.
  5. Гаврилов Н. И. Об устойчивости по Ляпунову нелинейных систем дифференциальных уравнений // Труды ОГУ, сер. мат. -1956. - N 6. - С. 7 - 11.
  6. Гаврилов Н. И. Об устойчивости по Ляпунову при наличии характеристических чисел, равных нулю // Матем. сб. - 1957. - Т. 41 (83). - С. 7 - 22.
  7. Гаврилов Н. И. О работах А.М. Ляпунова по теории фигур равновесия вращающейся однородной жидкости// Истор.- матем. сб. I. Киев. - 1959. - С. 119 - 132.
  8. Гаврилов Н. И. Новый метод исследования нелинейных дифференциальных уравнений// Доп. АН УССР. - 1961. - Т. 4. - С. 429 - 433.
  9. Гаврилов Н. И. О методе моментов в теории нелинейных дифференциальных уравнений// Доп. АН УССР. - 1961. - Т. 6. - С. 708 - 712.
  10. Гаврилов Н. И. Обоснование гипотезы Римана о нулях дзета - функции// Научный ежегодник ОГУ. Одесса. - 1961. - Т. 2. - С. 7 - 10.
  11. Гаврилов Н. И. Об одном подходе к исследованию систем Гамильтона// Теоретические и прикладные вопросы дифференциальных уравнений. Киев. - 1976. - С. 8 - 11.
  12. Гаврилов Н. И. О динамических системах с инвариантной мерой Лебега на связных, замкнутых ориентируемых поверхностях// Дифференц. уравнения. - 1976. - Т. 12, N 2. - С. 206 - 212.
  13. Гаврилов Н. И. О динамических системах с инвариантной мерой Лебега на поверхности тора// Дифференц. уравнения. - 1976. - Т. 12, N 3. - С. 438 - 445.
  14. Гаврилов Н. И. Об одной проблеме Пуанкаре из небесной механики// Астроном. журнал АН СССР - 1977. - Т. 54, N 2.
  15. Гаврилов Н. И. Достаточные условия отсутствия соударений в задаче трех тел // Астроном. журнал АН СССР - 1977. - Т.54, N 2.- C. 425 - 428.
  16. Гаврилов Н. И. О методе ускоренной сходимости // Изд. Западного научного центра АН УССР. - 1979.
  17. Гаврилов Н. И. Об устойчивости решений одного класса систем Гамильтона при малых изменениях функции H // Дифференц. уравнения. - 1982. - Т. 18, N 2.
  18. Гаврилов Н. И. О проблеме распределения корней дзета-функции // Укр. матем. журнал. - 1989. - Т. 24, N 2. - С. 243 - 251.
  19. Голотюк И. И. Механика в Одесском университете в советское время // В кн. История и методология естественных наук. Вып. 4. Астрономия, механика, физика. МГУ. - 1966. - С. 151 – 156.
  20. Голотюк И. И. Механика // В кн. Iсторiя Одеського унiверситету за 100 рокiв. Изд. Киевского унив. Киев. - 1968. - С. 289 - 299.
  21. Голотюк И. И. Развитие исследований по механике в Одесском университете // Вопросы истории естествознания и техники. - 1973. - Вып. 4., N 45. - С. 58 - 61.
  22. Голотюк И. И. Роль И.М. Значевского в развитии теории векторов в России // Из истории математического естествознания. Киев., 1984. - С. 44 - 48.
  23. Голотюк И. И. Творчество В.Н. Лигина // История механики в России. Киев., 1987. - С. 217 - 222.
  24. Грабовская Р.Г., Диблик И. Об асимптотических свойствах решений систем уравнений первого порядка, не разрешенных относительно производной. Тезисы докладов. Функ. анализ и нек. вопросы качественной теории дифференциальных уравнений. г.Саранск, 1976 г., с. 73-75.
  25. Грабовская Р. Г., Просенюк Л. Г. О решениях одной системы дифференциальных уравнений // Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь. - 1977. - С. 83 - 86.
  26. Грабовская Р.Г., Чепурной Л.В. Условия существования и единственности решений с особыми начальными условиями для нелинейных дифференциальных уравнений в комплексной области// Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь. - 1977. Пермь, 1977. - С. 86-89.
  27. Грабовская Р. Г., Самкова Г. Е. Асимптотика аналитических решений одного класса нелинейных уравнений, неразрешенных относительно производной // Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь. - 1981. - С. 136 - 140.
  28. Грабовская Р. Г., Самкова Г. Е. Асимптотика решений одного класса сингулярных систем дифференциальных уравнений , неразрешенных относительно производных // Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь. - 1982. - С. 34 - 39.
  29. Грабовская Р. Г., Тингаев А. А. Асимптотическое поведение решений некоторых сингулярных функционально - дифференциальных уравнений, неразрешенных относительно производных // Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь. - 1986. - С. 69 - 73.
  30. Грабовская Р.Г., П р о к о п Ю.В. Сингулярные дифференциально-операторные уравнения возмущенного движения первого порядка // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сборник научных трудов. - Киев, 1996, - с.86-87.
  31. Грабовська Р.Г., Буряк Д.В., Крапива Н.В. Існування періодичного розв’язку системи диференціальних рівнянь першого порядку//Вісник національного університету "Львівська політехніка", 2000.-с.92-98.
  32. Грабовська Р.Г., Буряк Д.В., Крапива Н.В. Асимптотична поведінка розв'язків систем диференціальних рівнянь 1-го порядку з майже постійними коефіцієнтами // Труды Одесского политехнического университета. Вып.1, 2007.- с. 196-202.
  33. Грабовська Р.Г., Тінгаєв О.А. Асимптотичні властивості розв'язків систем рівнянь з запізненням // Збірник робіт третьої міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень 2007", т.4, 26-28 листопада 2007 р., Полтава. -с. 67-71.
  34. Дмитришин Д.В., Усов А.В. О монотонности убывания нормы равномерной аппроксимации и задаче L-проблемы моментов // Труды Одесского политехнического университета, Вып.2(8),-Одесса: ОГПУ, 1999, с.213-219.
  35. Дмитришин Д.В. О свойствах области достижимости линейной управляемой системы, оптимальной по полному импульсу //Холодильная техника и технология, №64.-Одесса: ОГАХ, 1999, с.117-122.
  36. Дмитришин Д.В., Усов А.В. Моделирование эволюционных процессов развития видов// Перспективы, Научн.журнал,- Вып.2-3(7-8).-Одесса,1999, с.124-126.
  37. Дмитришин Д.В., Усов А.В. Частные интегралы движения нелинейной механической системы с запаздыванием Труды Одесского политехнического университета, Вып.1(10),-Одесса: ОГПУ, 2000, с.115-118.
  38. Дмитришин Д.В., Усов А.В. О моделировании динамики системы тел с учетом конечности скорости распространения взаимодействий// Вестник Херсонского государственного технического университета, Вып.2 (8).-Херсон: ХТГУ,2000, с.104-109.
  39. Дмитришин Д.В. Исследование устойчивости стационарных состояний компрессора //Холодильная техника и технология, №65.-Одесса: ОГАХ, 2000, с.110-115.
  40. Дмитришин Д.В. Математическое моделирование технологической системы формообразования секций матричного теплообменника //Холодильная техника и технология, №66.-Одесса: ОГАХ, 2000, с.71-76.
  41. Дмитришин Д.В., Усов А.В., Вартанян Г. М. Абсолютная устойчивость регулируемых систем с последействием//Труды Одесского политехнического университета, Вып.2(11),-Одесса: ОГПУ, 2000, с.119-124.
  42. Дмитришин Д.В., Вартанян Г. М. Устойчивость линейного дифференциального уравнения// Труды Одесского политехнического университета, Вып.3(12),-Одесса: ОГПУ, 2000, с.166-170.
  43. Дмитришин Д.В. Исследование устойчивости положения равновесия наследственно-упругой системы// «Молодежь третьего тысячелетия»: Сб.научн. статей, Т.3, Одесса, 2000, с.230-235.
  44. Дмитришин Д.В., Вартанян Г. М. Критерий устойчивости механических систем с учетом запаздывания Системы обработки информации: Сб. научн. трудов. Вып. 4(10). – Харьков: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2000, с.136-142.
  45. Дмитришин Д.В., Вартанян Г. М. Анализ устойчивости систем управления при эволюции макропараметров Системы обработки информации: Сб. научн. трудов. Вып. 3(9). – Харьков: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2000, с.74-82 .
  46. Dmitrishsin D.V. Robust stability of some systems with time delay // In Proc. of 11th IFAC Workshop CAO-2000, St. Petersburg, Russia, 3-6 July 2000, PERGAMON, V.2, p.443-446.
  47. Дмитришин Д.В. Моделирование технологической системы шлифования деталей холодильных компрессоров/ Холодильная техника и технология, №67.-Одесса: ОГАХ, 2000, с.89-94.
  48. Дмитришин Д.В. Условия робастной устойчивости линейных управляемых систем// Холодильная техника и технология, №68.-Одесса: ОГАХ, 2000, с.56-64.
  49. Дмитришин Д.В. Условия робастной устойчивости систем управления с запаздывающей обратной связью// Наук. праці УДАЗ: Період. наук. збірник з радіотехніки, електроніки та економіки в галузі зв”язку. -№3, Одеса, 2000, с.71-78.
  50. Дмитришин Д.В., Гнатюк А.П. Робастная устойчивость замкнутой технологической системы шлифования// Вісник Інженерної Академії України, №3, Київ, 2001, с.214-217.
  51. Дмитришин Д.В. Построение множеств, расположенных в области устойчивости пространства коэффициентов заданного полинома// Холодильная техника и технология, №1(70).-Одесса: ОГАХ, 2001, с.52-55.
  52. Дмитришин Д.В., Вартанян Г. М. Коэффициентные условия устойчивости скалярного дифференциального уравнения со многими запаздываниями// Системы обработки информации: Сб. научн. трудов. Вып. 3(13). – Харьков: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2001, с.138-144.
  53. Дмитришин Д.В., Усов А.В., Вартанян Г. М. Устойчивость семейств линейных систем автоматического регулирования // Труды Одесского политехнического университета, Вып.1(13),-Одесса: ОГПУ, 2001, с.103-129.
  54. Дмитришин Д.В. Устойчивость систем управления с не полностью идентифицированным звеном обратной связи// Наук. праці УДАЗ: Період. наук. збірник з радіотехніки, електроніки та економіки в галузі зв”язку. -№1, Одеса, 2001, с.60-66 .
  55. Дмитришин Д.В., Вартанян Г. М., Вартанян В.М. Определение меры робастной устойчивости семейства систем управления с запаздывающей обратной связью// Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. научн. трудов. Вып.9.-Харьков: Гос. аэрокосмический ун-т «ХАИ», 2001, с. 132-139.
  56. Дмитришин Д.В. Независимость условий устойчивости от запаздываний для систем с комбинированной неопределенностью// Труды Одесского политехнического университета, Вып.2(14),-Одесса: ОГПУ, 2001, с.112-117.
  57. Дмитришин Д.В. Достаточные условия устойчивости дифференциально-разностных уравнений, моделирующих технические системы// Холодильная техника и технология, №4(73).-Одесса: ОГАХ, 2001, с.61-64.
  58. Дмитришин Д.В., Вартанян Г. М., Вартанян В.М. Устойчивость семейств квазиполиномов запаздывающего типа / Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте : Сб. научн. трудов. №2(29).-Харьков: ХДАЗТ, 2001, с. 70-76.
  59. Дмитришин Д.В., Вартанян Г. М., Вартанян В.М. Построение области значений квазиполинома с непараметрической неопределенностью и ее использование в задачах робастного управления// Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. научн. трудов. Вып.10.-Харьков: Гос. аэрокосмический ун-т «ХАИ», 2001, с. 81-88
  60. Дмитришин Д.В. Методи робастного моделювання стійких систем управління зі зворотним зв’язком запізнювання// Вісник ЖІТІ, №19 – Житомир: Вид. ЖІТІ, 2001, с. 119-129.
  61. Дмитришин Д.В. Робастная устойчивость некоторых классов систем автоматического управления с запаздывающей обратной связью// Труды Одесского политехнического университета, Вып.3(15),-Одесса: ОГПУ, 2001, с.185-189.
  62. Дмитришин Д.В. Определение условий устойчивости семейств полиномов// Труды Одесского политехнического университета, Вып.4(16),-Одесса: ОГНПУ, 2001, с.190-195.
  63. Дмитришин Д.В. Моделирование робастных технологических систем со звеньями запаздывания // Труды Одесского политехнического университета, Вып.2(18),-Одесса: ОГНПУ, 2002, с.172-196.
  64. Дмитришин Д.В. Робастная устойчивость САУ с запаздывающей обратной связью в случае комплексных параметров // Труды Одесского политехнического университета, Вып.1(19),-Одесса: ОГНПУ, 2003, с.193-196.
  65. Дмитришин Д.В. Робастная устойчивость систем с неопределенными запаздываниями// Труды Одесского политехнического университета, Вып. 2(22), - Одесса: ОНПУ, 2004, с. 217 - 222.
  66. Дмитришин Д.В. Метод робастного анализа систем с параметрическими неопределенными запаздываниями// Наук. праці ОНАЗ ім. О.С. Попова: Період. наук. збірник. - №1, Одеса, 2004, с. 63-67.
  67. Дмитришин Д.В. Алгоритм решения проблемы устойчивости квазиполиномов и семейств квазиполиномов// Труды Международной конференции «Устойчивость и процессы управления». – СПб., изд. СПбГУ, 2005.-Т.1, с. 359-368.
  68. Дмитришин Д.В., Жабко А.П., Чашников М.В. Синтез стабилизирующего управления в автоколебательной системе в случае неполной обратной связи с запаздыванием// Наук. праці ОНАЗ ім. О.С. Попова: Період. наук. збірник. - №2, Одеса, 2005, с. 9-18.
  69. Дмитришин Д.В. Расширение класса линейных систем управления с неполной обратной связью, стабилизируемых прямыми регуляторами// Труды Одесского политехнического университета, Вып. 1( 25 ), - Одесса: ОНПУ, 2006, с. 210 - 220.
  70. Дмитришин Д.В. Методы решения проблемы устойчивости квазиполиномов и семейств квазиполиномов /"Вестник СПбГУ", серия 10 (Прикладная математика, информатика и процессы управления), выпуск 1 , 2006, с. 148-156.
  71. Евтyхов В. М. Об одном нелинейном диффеpенциальном ypавнении втоpого поpядка // Докл. АH СССР.- 1977.- Т. 233, N 4.- С. 427-431.
  72. Евтyхов В. М., Костин А. В. Асимптотика pешений одного нелинейного диффеpенциального ypавнения // Докл. АH СССР.- 1976.- Т. 231, N 5.- С. 1059-1062.
  73. Евтyхов В. М. Асимптотические пpедставления pешений одного класса нелинейных диффеpенциальных ypавнений втоpого поpядка // Сообщ. АН ГССР.- 1982.- Т. 106, N 3.- С. 473-476.
  74. Evtukhov V. M. Schneider K. R. Uber die Existenz und Stabilitat von Autowelen der van - der - Pol Gleichung mit Diffusion // Preprint. P - Math - 08/83 Akademie der Wissenschaften der DDR. Institut fur Mathematik. , 1983, pp. 1 - 29.
  75. Евтyхов В. М. Асимптотические свойства pешений одного класса диффеpенциальных ypавнений втоpого поpядка // Math. Nachr.- 1984.- V. 115.- S. 215-236.
  76. Евтyхов В. М. Ш н а й д е р К. Р. О существовании автоволн у уравнения Ван - дер - Поля с диффузией // Дифференц. уравнения. - 1988. - Т. 24, N 6. - С. 1027 - 1037.
  77. Евтyхов В. М. Асимптотические свойства монотонных решений одного класса нелинейных диффеpенциальных ypавнений n-го поpядка // Докл. pасшиp. заседаний семинара Ин-та пpикл. мат. им. И.H. Векyа ТГУ.- 1988.- Т. 3, N 3.- С. 62-65.
  78. Евтyхов В. М. Асимптотическое интегpиpование линейных систем диффеpенциальных ypавнений с почти постоянными коэффициентами // Cообщ. АH ГССР.- 1989.- Т. 136, N 3.- С. 541-544.
  79. Евтухов В. М. Дрик Н. Г. Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка //Сообщ. АН ГССР.- 1989.- Т. 133, N 1.- С. 29-32.
  80. Евтyхов В. М. Асимптотика pешений одного полyлинейного диффеpенциального ypавнения втоpого поpядка // Диф. ypавнения.- 1990.- Т. 26, N 5.- С. 776-787.
  81. Евтyхов В. М. Об асимптотическом пpедставлении pешений линейных диффеpенциальных ypавнений n-го поpядка // Сообщ. АH ГССР.- 1990.- Т. 137, N 1.- С. 45-48.
  82. Евтyхов В. М. К вопpосy об асимптотическом интегpиpовании линейных диффеpенциальных ypавнений // Докл. pасшиp. заседаний семинаpа Ин-та пpикл. мат. им. И.H. Векyа ТГУ.- 1990.- Т. 5, N 3.- С. 72-74.
  83. Евтyхов В. М. Асимптотическое интегpиpование линейных систем диффеpенциальных в слyчае квазижоpдановой ноpмальной фоpмы главной матpицы коэффициентов // Докл. АH СССР.- 1990.- Т. 314, N 2.- С. 279-283.
  84. Евтyхов В. М. Об асимптотике пpавильных pешений нелинейных диффеpенциальных ypавнений типа Емдена-Фаyлеpа // Диф. ypавнения.- 1991.- Т. 27, N 11.- С. 2007-2008.
  85. Евтухов В. М. К вопросу об асимптотике монотонных решений одного дифференциального уравнения типа Эмдена-Фаулера // Reports of enlarged session of the seminar of I.N. Vekua inst. of appl. math.- 1992.- V. 7, N 3.- P. 36-38.
  86. Евтухов В. М. Об одном классе монотонных решений нелинейного дифференциального уравнения n-го порядка типа Эмдена-Фаулера // Сообщ. АН Грузии.- 1992.- Т. 145, N 2.- С. 269-273.
  87. Евтухов В. М. Об асимптотике монотонных решений дифференциальных ypавнений типа Эмдена-Фаулера // Диф. уравнения. - 1992.- Т. 28, N 6.- С. 1076-1078.
  88. Евтухов В. М. Асимптотические представления монотонных решений нелинейного дифференциального уравнения типа Эмдена-Фаулера n-го порядка // Докл. АН России.- 1992.- Т. 324, N 2.- С. 258-260.
  89. Евтухов В. М. Дрик Н. Г. Асимптотические представления решений одного нелинейного дифференциального уравнения второго порядка // Reports of enlarged session of the seminar of I.N. Vekua inst. оf appl. math.- 1992.- V. 7, N 3.- P. 39-42.
  90. Евтухов В. М. Об условиях колеблемости и неколеблемости решений одного полулинейного дифференциального уравнения второго порядка // Укр. мат. журнал.- 1994.- Т. 46, N 7.- С. 833-841.
  91. Евтухов В. М. К вопросу об асимптотике решений линейных дифференциальных уравнений n- го порядка // Дифференц. уравнения. - 1995. - Т. 31, N 9. - С. 1595 - 1596.
  92. Евтухов В. М., В а с и л ь е в а Н. С. Асимптотические представления правильных решений одного полулинейного дифференциального уравнения второго порядка // Дифференц. уравнения. - 1995. - Т. 31, N 9. - С. 1591 - 1592.
  93. Eвтухов В. М., В а с и л ь е в а Н. C. Асимптотические представления правильных решений одного полулинейного дифференциального уравнения второго порядка // Cообщ. АН Грузии.- 1995.- Т. 152, N 2.- С. 228 - 234.
  94. Evtukhov V. M., Drik N. G. Asymptotic behavior of solutions of a second order nonlinear differential equation// Georgian Math. J. - 1996. - V. 3, N 2. - P. 101 - 120.
  95. Евтухов В. М. Об асимптотике правильных неколеблющихся решений нелинейных дифференциальных уравнений n - го порядка // сб. науч. тр. НАН Украины. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Киев. - 1996.- С. 108 - 110.
  96. Evtukhov W. M., Shebanina E. W. Asymptotic behaviour of solutions of n-th order differential equations// Mem. Differential Equations Math. Phys. – 1998.- 13.- C.150-153.
  97. Евтухов В. М. Об условиях неколеблемости решений одного нелинейного дифференциального уравнения второго порядка// Мат. Заметки.- 2000.- 67, вып. 2.- С. 150-153.
  98. Евтухов В. М. Асимптотическое интегрирование некоторых классов систем линейных дифференциальных уравнений// Нелинейные колебания. – 2000.- 3, N 3. – С. 334-357.
  99. Evtukhov W. M., Vasiljeva N. S. Asimptotic representations of proper nonoscillation solutions of a class semilinear differential equations of the second order// Nonlinear Oscilations. - 2001. - 4, N 2. - 190 - 215.
  100. Evtukhov W. M. Asymptotic representations of solutions of ordinary differential equations of n-th order //Mem. Differential Equations Math. Phys. Tbilisi. - 2001. - 24, N 1-4. - P. 140-145.
  101. Евтухов В. М. Некоторые вопросы асимптотической теории линейных дифференциальных уравнений n-го порядка// Укр. мат. ж. - 2002. - 54, N 1. - C. 20 - 42.
  102. Евтухов В. М. Асимптотические представления правильных решений одной двумерной системы дифференци­аль­ных уравнений// Доповiдi НАН України. - 2002. - N 4. - C. 11 - 17.
  103. Евтухов В. М. Асимптотические представления правильных решений одной полулинейной двумерной системы дифференци-альных уравнений// Доповiдi НАН України.-2002. - N 5. - C. 11 - 17.
  104. Евтухов В. М. , Ш и н к а р е н к о В. Н. О решениях со степенной асимптотикой дифференциальных уравнений с экспоненциальной нелинейностью// Нелiнiйнi коливання. - 2002. - 5, N 3. - С. 324-341.
  105. Евтухов В. М. Асимптотические свойства решений дифференциальных уравнений n-го порядка // Украинский математический конгресс. Сб. избранных трудов. Киев, 2003. – с. 15-33.
  106. Евтухов В. М. Об исчезающих на бесконечности решениях неавтономных систем квазилинейных дифферен­ци­аль­ных уравнений //Дифференц. уравнения. 2003, т.39, №4. – с. 441-452.
  107. Evtukhov V. M., Kusik L. Asymptotic behavior of solutions of some systems of quazi-linear differential equations // Mathematical Notices, Miskolz. 2003, v.4, № 1, 3-24.
  108. Евтухов В. М., Кусик Л. И. Асимптотические представления решений одного класса систем квазилинейных диффе­рен­ци­альных уравнений // Укр. Мат. Ж.- 2003. – 55, № 12. – С. 1658-166
  109. Evtukhov V. M., Kirillova L. A. (in collaboration with Kirillova L.) Asymptotic representations of solutions of non-linear second order differential equations // Memoirs on Differential Equations and Mathematical Phisics. - 2003.- v.30.- 153-158.
  110. Евтухов В. М., Стехун А. А. Асимптотические представления неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка// Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2004. - 47, № 4. - С. 82-87.
  111. Евтухов В. М., Касьянова В. А. Асимптотическое поведение неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка.I// Укр. Мат. журнал. – 2005. – 57, №3. – С.338-355.
  112. Евтухов В. М., Кириллова Л. А. Об асимптотике решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка// Дифференц. уравнения. – 2005. – 41, № 8. – С. 1053-1061.
  113. Евтухов В. М., Стехун А. А. Асимптотичні зображення розв’язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь третього порядку// Вісник Львівського ун-ту. Серія мех.-мат. 2005.-Вип. 64.- С.107-120.
  114. Евтухов В. М., К а с ь я н о в а В. А. Асимптотическое поведение неограниченных решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка.IІ// Укр. Мат. журнал. – 2006. – 58, №7. – С.901-921.
  115. Evtukhov V. , Vishnyakov V. I., Dragan G.S. Nonlinear Poisson-Boltzmann equation in spherical symmetry// Physical Review.- 2007.- E76, № 3. – P. 1-5.
  116. Евтухов В. М., Васильева Н. С. Условия колеблемости и неколеблемости решений одного класса полулинейных дифференциальных уравнений второго порядка// Укр. Мат. Журнал. – 2007.- 59, №4.- С. 458-466
  117. Евтухов В. М., Стехун А. А. Асимптотические представления решений одного класса нелинейных неавтономных дифференциальных уравнений третьего порядка// Укр. Мат. Журнал.- 2007.-59, №10.- С. 1363-1375.
  118. Евтухов В. М., Белозерова М. А. Асимптотические представления решений существенно нелинейных неавтономных дифференциальных уравнений второго порядка // Укр. Мат. журнал. - 2008. - 60, №3. - С.310-331.IF=0,167
  119. Евтухов В. М., Кусик Л. А. Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка// Вісник ОНУ . Математика і механіка. – 2009. – 14, № 20. – С. 57-74.
  120. Евтухов В. М., Самойленко А. М. Условия существования исчезающих в особой точке решений у вещественных неавтономных систем квазилинейных дифференциальных уравнений//Укр. Мат. Ж. - 2010. - Т.62, №1. - С. 52 - 80. 3. IF=0,167
  121. Евтухов В. М., Самойленко А. М. Асимптотические представления решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями // Дифференц. уравнения, 2011, т. 47, вып. 5, С. 627-650. IF=0,37
  122. Евтухов В. М., Козьма А. Признаки существования и асимптотика некоторых классов решений существенно нелинейных дифференцмальных уравнений второго порядка// Укр. Мат. журнал, 2011, т 63, 7, С. 924-938
  123. Евтухов В. М., Масу Джабер Абу Эль Шаур Асимптотические представления решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка// Нелин. Колеб., 2011, т 4, № 2, С. 1-11
  124. Евтухов В. М., Муса Джабер Абу Эльшаур Асимптотические представления решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка/Нелинейные колебания. – 2011. – 14, № 2. – С. 1-11.
  125. Evtukhov V. M., Vladova O. S. On the asymptotics of solutions of nonlinear cyclic systems of ordinary differential equations/ Mem. Diff. Eq. & Math. Phys.- 2011.- V. 54. – P. 1- 25.
  126. Евтухов В. М., Владова Е. С. Асимптотические представления решений существенно нелинейных циклических систем обыкновенных дифференциальных уравнений// Дифференц. уравнения. – 2012. – 48, № 5. – С. 622-639. IF=0,37
  127. Евтухов В. М., Шлепако в О. Р. Асимптотические представления решений существенно нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с правильно и быстро меняющимися нелинейностями// Укр. Мат. Журнал.- 2012. – 64, №9. – С.1165-1185.
  128. Евтухов В. М. Асимптотика решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, асимптотически близких к линейным//Укр. Мат. Журнал. – 2012. – 64, №10. – С. 1346-1364.
  129. Bilozerova M. A., Evtukhov V.M. Asymptotic representations of solutions of the differential equation // Miskolc Mathematical Notes. – 2012. – 13, № 2. – P. 249-270.
  130. Евтухов В.М., К у с и к Л.А. Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений второго порядка// Дифференц. уравнения. – 2013. – 49, №4. – С. 424—438.
  131. Евтухов В.М., Клопот А.М. Асимптотика некоторых классов решений обыкновенных дифференциальных уравнений n- го порядка с правильно меняющимися нелинейностями// Укр. Мат. Ж.—2013 – 56, № 3. – С. 354—380.
  132. Евтухов В.М., Клопот А.М. Асимптотическое поведение решений обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями\\Дифференц. уравнения. – 2014.- 50, № 5. – С. 584-600.
  133. Костiн В. В. Про асимптотичну стiкiсть за Ляпуновим в деяких критичних випадках// Доповiдi АН УРСР. - 1967.- N 1.
  134. Костiн В. В. Деякi питання повного подiлу асимптотичної поведiнки розв'язкiв систем звичайних диференцiальних рівнянь// Доповiдi АН УРСР. - 1967.- N 7.
  135. Костин В. В. Нормальные формы неавтономных систем// Докл. АН УССР. - 1973.- N 8.- С. 693-696.
  136. Костин В. В., Ле Динь Тхьи. Некоторые признаки сходимости нормализующего преобразования//Докл. АН УССР. - 1975.- N 11.- С. 982-985.
  137. Костин В. В. Нормализующие преобразования неавтономных систем.// Учебное пособие. - 1975. - Одесса. - 32с.
  138. Самкова Г. Е., Существование формального экспоненциального ряда комплексной системы вблизи неподвижной особой точки // Краевые задачи. Межвузовский сб. научных трудов. Пермь. - 1987. - С. 86 - 91.
  139. Самкова Г. Е., К о п ы л о в а Г. В. Асимптотика решений линейной дифференциальной системы второго порядка со специальной правой частью // Сибирский мат. журнал. - 1990. - Т. 31, N 2. - С. 89 - 93.
  140. Самкова Г. Е. О существовании ограниченных аналитических решений дифференциальных систем // Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа Тбилисского университета. - 1990. - Т. 5, N 3. - С. 171 - 174.
  141. Самкова Г. Е. Существование и асимптотическое поведение решений некоторых сингулярных дифференциальных систем, неразрешенных относительно производных // Дифференц. уравнения. -1991. - Т. 27, N 11.
  142. Самкова Г. Е. О разрешимости и асимптотическом поведении решений некоторых полуявных дифференциальных систем // Reports of enlarged session of the seminar of I.N. Vekua Institute of applied mathematics. Tbilisi. - 1992. V. 7, N 3. - P. 85
  143. Самкова Г. Е., Шарай Н. В. Об исследовании сингулярных задач Коши, не разрешенных относительно производных. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сборник научных трудов. Киев, 1994, с. 170-171.
  144. Самкова Г. Е., Шарай Н. В. Об исследовании сингулярных задач Коши, не разрешенных относительно производных.// ”Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения”. Сборник научных трудов. Киев,1994, с.170-171.
  145. Самкова Г. Е. О существовании аналитических решений некоторых сингулярных полуявных дифференциальных систем. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сборник научных трудов. Киев, 1996, с. 230-231.
  146. Самкова Г .Е., Шарай Н. В. О существовании аналитических решений некоторых сингулярных полуявных дифференциальных систем.//”Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения”. Сборник научных трудов. Киев,1996,с.230-231.
  147. Самкова Г. Е., Шарай Н. В. Об аналитических решениях полуявных систем дифференциальных уравнений в случае переменного пучка матриц.//”Прикладная математика и математическое моделирование”. Сборник научных трудов. Феодосия,1997,с.175-177.
  148. Самкова Г. Е., Шарай Н. В. Об исследовании некоторой полуявной системы дифференциальных уравнений в случае переменного пучка матриц. Нелінійні коливання. 2002, том 5, № 2, с.224-236.
  149. Самкова Г. Є., Шарай Н. В. Деякі властивості розв’язків напів’явних диференціальних систем. «Вісник Одеського університету», серія «Математика», Одеса. 2009.
  150. П л о т н и к о в а Н.В. Аппроксимация пучка решений линейных импульсных дифференциальных включений // Вісник Харківського національного університету. №645, Серія "Математика, прикладна математика і механіка". – 2004. – Вип.54. – С.67–78.
  151. Плотникова Н.В. Периодические решения линейных импульсных дифференциальных включений // Нелінійні коливання.– 2004. – Т.7,№4. – С.495–515.
  152. Плотникова Н.В. Устойчивость решений линейных импульсных дифференциальных включений // Нелінійні коливання.–2004.– Т.7,№1. – С.121–131.
  153. Плотникова Н.В. Линейные дифференциальные уравнения с многозначными траекториями // Устойчивость и процессы управления: Труды междун. конференции (26 – 29 июня 2005 г.) / Под ред. Д.А.Овсянникова, Л.А.Петросяна. – СПб.: СПБГУ, 2005. – Т.2. – С.1137 – 1147.
  154. Плотникова Н.В. Системы линейных дифференциальных уравнений с производной и линейные дифференциальные включения // Математический сборник. – 2005. – Т.196, №11. – С. 127 – 140.
  155. Плотникова Н.В. Теорема Красносельского - Крейна для дифференциальных включений // Дифференц. уравнения.– 2005. – Т.41, №7.– С.997 – 1000.
  156. Плотникова Н.В. Усреднение импульсных дифференциальных включений // Математичні студії. – 2005. –Т.23, №1.– С.52–56.
  157. Плотникова Н.В. Аппроксимация пучка решений линейных дифференциальных включений // Нелінійні коливання. – 2006. – Т.9, № 3. – С. 386 – 400.
  158. Плотникова Н.В. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып.1 (25). – С. 172 – 178.
  159. Плотникова Н.В. Линейные дифференциальные уравнения с многозначными траекториями // Вестник С.–Петербург. ун-та. Сер. 10. Прикладная математика, информатика, процессы управления. – 2006 . – Вып.1. – С. 57 – 63.
  160. Скрипник Н.В. Периодические задачи управления // Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып.2. – С. 151 – 155.
  161. Скрипник Н.В. Линейные дифференциальные уравнения с импульсами в неопределенные моменты времени // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 7. Матем. і мех. – С. 140 – 13.
  162. Скрипник Н.В. Нечеткие дифференциальные уравнения с импульсами в фиксированные моменты времени // Математичнi студії. – 2007. – Т.28, №1. – С.51 – 56.
  163. Скрипник Н.В. Усреднение импульсных дифференциальных включений с производной Хукухары // Нелінійні коливання. – 2007. – Т.10, № 3. – С. 416 – 432.
  164. Скрипник Н.В., Комлева Т.А., Плотникова Н.В. пространство и его связь с теорией нечетких множеств // Труды Одесского политехнического университета. – 2007. – Вып.2 (28). – С.182 – 191.
  165. Харьков В. М Асимптотические представления одного класса решений разностного уравнения второго порядка со степенной нелинейностью / В. М. Харьков// Укр. Мат. журн. -2009. Т. 61, № 6. -С. 839-854. IF=0,167
  166. Kharkov V., Positive solutions of the Emden–Fowler difference equation, Journal of Difference Equations and Applications, Taylor&Francis, DOI:10.1080/10236198. 2011.634805, 2011,pp 1-27. IF=0,95
  167. Шарай Н. В. Асимптотика розв’зків деяких напів’явних систем дифференціальних рівнянь.//”Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения.”Сборник научных трудов.Киев,1995,с.278-280.
  168. Шарай Н. В. Об асимптотике решений некоторых полуявных систем дифференциальных уравнений.//Нелінійні коливання.-2005-8,№1.-с.132-144.
  169. Шарай Н. В., Самкова Г. Є.Асимптотика розв’язків деяких напів’явних систем диференціальних рівнянь //Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Вип.314 – 315. Математика. – с.181-188.
  170. Шарай Н. В. Існування аналітичних розв’язків напів’явної системи диференціальних рівнянь з сингулярним жмутком матриць //Наукові праці ОНАЗ ім.О.С.Попова.-2007.-т.220,№2-с.
  171. Шарай Н. В. Існування аналітичних розв’язків напівявної системи диференціальних рівнянь з сингулярним жмутком матриць // Наукові праці ОНАН імені О.С. Попова, 2008, с. 112‑116.
  172. Шарай Н. В. Асимптотическое поведение решений обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка, близких к линейным// Вісник Одеського нац. ун-ту. Математика і механіка.- 2010.-т.13.-вип.18.-с.88-101.
  173. Шарай Н. В., Ш и н к а р е н к о В. Н. // Асимптотические поведение решений обыкновенного нелинейного дифференциального уравнения n-го порядка // Нелінійні коливання. – 2010. – Т. 13, № 1, с. 133 – 145.
  174. Белозерова М .А. Асимптотические свойства одного класса решений существенно нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, Математичні студії, 2008, т 29, No 1, с.52-62.
  175. Білозерова М. О. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями у деякому сенсі близькими до степеневих, Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 374. Математика.- Чернівці: Рута, 2008, с. 34-43.
  176. Белозерова М. А. Асимптотические представления решений неавтономных дифференциальных уравнений второго порядка с нелинейностями близкими к степенным // Нелінійні коливання. – 2009. – Т.12, №1. – С. 3–15.
  1. Белозерова М. А. Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений второго порядка с правильно меняющимися в окрестностях особых точек нелинейностями// Вісник Одеського нац. ун-ту. Математика і механіка.-2010.- Т.15. Вип. 18., С. 7- 21
  2. Белозерова М. А., М е щ е р я к о в а О. В. Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений второго порядка общего вида, в некотором смысле близких к уравнениям со степенными нелинейностями// Вісник Одеського нац. ун-ту. Математика і механіка.-2012.- Т.17. Вип. 4(16)., С. 15- 24
  3. Bilozerova M. A., Evtukhov V. M. Asymptotic representations of solutions of the differential equation y(n)0p(t)∏i=0n-1 φi(y(i) )// Miskolc Mathematical Notes. – 2012. – 13, № 2. – P. 249-270.
 • Основні наукові публікації за спеціальністю 01.01.04 «Геометрія і топологія»

  Посібники і науково-методичні монографії 

  1. Синюков Н.С. Геодезические отображення римановых пространств. М., Наука, 1979.- 256 с.
  2. Синюков Н.С., Матвеенко Т.И. Топология. Киев, Вища школа, 1984.- 264 с.
  3. Синюков Н.С., Курбатова И.Н., Микеш Й. Голоморфно-проективные отображення кэлеровых пространств. Учебное пособие. Одесса. ОГУ. 1985.- 69 с.
  4. Hirică, S. Leiko, L. Nicolescu, G. Рrіроае . Geometrie diferenţiala. Probleme. Aplicaţii. Bucureşti.- 1999.-456 p.
  5. Лейко С.Г. Диференціальна геометрія . Конспект лекцій для студентів факультету математики . Навчальне видання. Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. Інститут математики, економіки та механіки. Одеса: ”Астропринт”, 1999.-116 с.
  6. Лейко С.Г. Ріманова геометрія . Навчальний посібник. Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова. Інститут математики, економіки та механіки. Одеса: ”Астропринт”, 2000.-211 с.
  7. Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин. Навчальний посібник. Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. Інститут математики, економіки та механіки. Одеса: ”Астропринт”, 2003.-192 с.
  8. Безкоровайна Л.Л. Ареальні нескінченно малі дефермації і врівноважені стани пружної оболонки. Навчальний посібник. Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. Інститут математики, економіки та механіки. Одеса, Астропринт, 1999.- 165 с.
  9. Гаврильченко М.Л., Микеш Й, Радулович Ж. Геодезические отображения и деформации римановых пространств. Изд.CID Подгорица, 1997.- 127 с.
  10. Обозная Э.Д. Специальные бесконечно малые деформации поверхностей аффинного пространства. Учебное пособие. Одесса: ОГУ, 1985.- 73 с.
  11. Leiko Sviatoslav, Balan Vladimir. Fuzzy sets and logic. Introduction to the Theory and Applications. Bucuresti: Printech, 2006.-150 р.
  12. Курбатова І.М.,.Гармашова Л.А. Методичний посібник з вищої математики для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.030509 «Облік та аудит». Одеса, ОНУ, 2014, 84 сторінки
  13. Покась С.М.., Дышлис А.А. Геометрия Лобачевского и ее приложения в математике и кристаллографии. Lambert Academic Publishing, 2017, 692 p.

  Статті в наукових журналах і збірниках наукових праць 

  1. Безкоровайна Л.Л. Про нескінчено малі деформації поверхонь, які відповідають одному типові безмоментної напруженої рівноваги навантаженої оболонки. //Друга наукова конференція молодих математиків України. Київ.-1966 .-С. 39-42.
  2. Безкоровайна Л.Л. Канонические А-деформации, сохраняющие длины линий кривизны поверхности// Математический сборник .-1975.-Т. 97(39), №6.- С. 163-176.
  3. Безкоровайна Л.Л. А-деформация поверхности трехмерного риманова пространства со стационарными длинами асимптотических линий//Украинский геометрический сборник. – 1978.- Вып.21.- С.6-10.
  4. Безкоровайна Л.Л. О бесконечно малых ареальных деформаци­ях овальных поверхностей // Известия вузов. Математика.- 1983.- № 5 (252).-С.69-71.
  5. Безкоровайна Л.Л. , Вашпанова Т.Ю. А-деформації поверхні зі стаціонарною довжиною LGT-ліній. Укр.мат.журн.,2010, т.62, №7, с.878-884.
  6. Безкоровайна Л.Л., Вашпанова Т.Ю «LGT-сітка поверхні та її властивості.» Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка, серія фізико-математичних наук, вип..2, 2010, с.7-12.
  7. Безкоровайна Л.Л., Хомич Ю.С. Аналітичне моделювання однієї задачі квазіареальної нескінченно малої деформації поверхні. Proceedings of the International Geometry Center. Vol. 8, №2, 2015, ст. 34-42.
  8. Bezkorovaina L., Khomych Y. Quasiareal deformation in class of constant mean curvature International Conference «Modern Advances in Geometry and Topology» in honor of professor А. А. Borisenko for his 70th September 12-16, Book of Abstracts, Kharkiv 2016,
  9. Безкоровайна Л.Л., Хомич Ю.С. Про квазіареальну нескінченно малу деформацію катеноїда . Дослідження в математиці і механіці. – 2016. – Т. 21, вип.. 2(28). – С. 12 – 18.
  10. Курбатова И.Н. НР-отображения Н-пространств// Украинский геометрический сборник.-1984.-С.75-83.
  11. Курбатова И.Н. О 4-квазипланарных отображениях почти кватернионных многообразий // Известия вузов. Математика.1986.№1.- С.75-78.
  12. Курбатова И.Н., Яблонская Н.В. К вопросу о вариационной теории F-планарных кривых // Acta Academial Paedagogical Szegediensis, 1987-1988. Series Physica, Chemica, Mathematica.
  13. Курбатова И.Н. Аффинные связности на группах Ли// Вісник Одеського державного університету.Фізико-математичні науки.- 1999.- Т.4, вип.4.-С.83-85.
  14. Курбатова И.Н., Хаддад М. Метрики 2F-плоских 3-параболически келеровых пространств. – Известия пензенского гос.пед.ун-та. Физ.-мат.науки. №26. Пенза, ПГПУ, 2011. С.121-128.
  15. Kurbatova I.N. 2F-planar Mappings of the Manifolds with Special Affine Structures. – Abstr. of the International Conference dedicated to 120-th annivessary of Stefan Banach. September 17-21, 2012. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, Ukraine, 2012.
  16. Курбатова И.Н. О 4-квазипланарных отображениях специальных почти кватернионных многообразий.– Известия пензенского гос.пед.ун-та. Физ.-мат.науки. №30. Пенза, ПГПУ, 2012. С.98-106.
  17. Курбатова И.Н. О некоторых типах диффеоморфизмов почти кватернионных многообразий. – Math.stud., Lviv. Т.40,№1.2013, С.95-103.
  18. Курбатова И.Н. Канонические квази-геодезические отображения параболически келеровых пространств. – Proc. Inter. Geom. Center, 7(1):15-26, 2014.
  19. Курбатова И.Н. О закономерностях канонических квази-геодезических отображений параболически келеровых пространств. – Proc. Inter.Geom. Center, 7(2):24-34,2014.
  20. Курбатова И.Н. 4-квазипланарные отображения почти кватернионных и полукватернионных многообразий // Proc. Inter. Geom. Center, 8(1): 46-56, 2015.
  21. Курбатова И.Н., Сисюк О.Т. Квазигеодезические отображения рекуррентно-параболических пространств // Proc. Inter. Geom. Center, 8(1): 46-56, 2015.
  22. Курбатова И.Н. О 4-квазипланарных отображениях полукватернионных многообразий // Proc. Inter. Geom. Center, 9(2): 49-62, 2016.
  23. Курбатова И.Н, Лозиенко Д.В. О канонических квази-геодезических отображениях рекуррентно-параболических пространств // Proc. Inter. Geom. Center, 10(3-4): 44-57, 2017.
  24. Коновенко Н.Г., Курбатова И.Н., Цвентух Е.. 2F-планарные отображения псевдоримановых пространств с f-структурой. Intern. Geom. Center, 11(1):39-51, 2018.
  25. Покась С.М. Об одном классе римановых пространств// Рукопись депонирована в ВИНИТИ. Одесский университет. Одесса. 1977.- №1833-77.- 21 с.
  26. Покась С.М. Движения в ассоциированных римановых пространствах// Рукопись депонирована в ВИНИТИ. Одесский университет. Одесса. 1980.- №1847-80.- 18 с.
  27. Покась С.М. Бесконечно малые конформные преобразования в ассоциированных римановых пространствах// Рукопись депонирована в ВИНИТИ.Одесский университет. Одесса. 1981.- №8176-81.- 33 с.
  28. Покась С.М. Группы Ли движений в ассоциированном римановом пространстве// Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ.Одесский университет. Одесса. 1984.- №1159К-Д84.-23с.
  29. Покась С.М, Яблонская Н.В. О специальных почти геодезических отображениях аффинносвязных и римановых пространств// Абстр. Поллоч. по Дифференц. Геом. Эгер (Венгрия).- 1987-1988.- С.45-50.
  30. Покась С.М. «Группы движений второй степени в ассоциированном римановом пространстве». Движения в обобщенных пространствах – Межвузовский сборник научных трудов; Рязань, 2008 г., стр. 30-36.
  31. Покась С.М. Бесконечно малые конформные преобразования в римановом пространстве второго приближения» . Proceedings of the International Geometry Center. Vol.7, №2, 2014, pp .36-50.
  32. Покась С.М., Крутоголова А.В. Геометрия риманового пространства второго приближения. Proceedings of the International Geometry Center. Vol.8, №3-4, 2015, pp. 53-59.
  33. Покась С.М., Дышлис А.А. Геометрия Лобачевского и ее приложения в математике и кристаллографии. Lambert Academic Publishing, 2017, 692 p.
  34. Krutogolova A., Penkova M., Pokas S. About concircular infinitesimal transformations in the second approximation Riemannian space. International Conference “Modern Advances in Geometry and Topology in honor of professor A.A.Borisenko for his 70-th birthday”. September 12-16, 2016, Book of Abstracts, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2016.
  35. Потапенко І.В. Нові рівняння інфінітезимальних деформацій поверхонь . Український математичний журнал, 2010, №2.
  36. Потапенко І.В. Характеристичне рівняння в теорії інфінітезимальних деформацій поверхонь обертання без омбілічних точок. //Proceedings International Geometry Center – 2013. - 6(4) – C.66 – 72.
  37. Потапенко І.В. Сітка Лейко в евклідовому просторі Е3. // Український математичний журнал. – 2015 р. - Т.67. - №6. С.820 – 828.
  38. Потапенко І.В. Зв'язок між нормованими тензорами двох регулярних сіток на поверхні в евклідовому просторі Е3. // Український математичний журнал. – 2016 р. - Т.68. - №2. С.271 – 277.

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує тісні наукові  контакти з відомими  школами і спеціалістами з теорії диференціальних рівнянь, зокрема з Інститутом математики НАН України, Інститутом імені А. Размадзе Тбіліського університету, Інститутом математики АН Чехії (Брно), Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Московським державним університетом імені М.Ломоносова, Чернівецьким національним університетом імені Ю.Федьковича, Львівським національним університетом імені І. Франко, Пензенським педагогічним інститутом, Казанським державним університетом,  тощо.

Кафедри та інші структурні підрозділи

Кафедра математичного аналізу

Завідувач кафедри

Кореновський Анатолій Олександрович,
доктор фізико-математичних наук, професор
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра комп'ютерної алгебри та дискретної математики

Завідувач кафедри 

Варбанець Павло Дмитрович,
доктор фізико-математичних наук, професор
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра диференціальних рівнянь, геометрії та топології

Завідувач кафедри

Євтухов В’ячеслав Михайлович,
доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедра вищої математики

Завідувач кафедри 

Щоголев Сергій Авенірович,
доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедра методів математичної фізики

Завідувач кафедри 

Вайсфельд Наталя Данилівна,
доктор фізико-математичних наук, професор
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра оптимального керування і економічної кібернетики

Завідувач кафедри 

Кічмаренко Ольга Дмитрівна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра математичного та комп’ютерного моделювання

Завідувач кафедри 

Реут Віктор Всеволодович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра теоретичної механіки

Завідувач кафедри 

Асланов Сергій Костянтинович,
доктор фізико-математичних наук, профессор

Кафедра математичного забезпечення комп'ютерних систем

Завідувач кафедри 

Малахов Євгеній Валерійович,
доктор технічних наук, професор
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра комп'ютерних систем та технологій

Завідувач кафедри 

Гунченко Юрій Олександрович,
доктор технічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра експериментальної фізики

Завідувач кафедри 

Сминтина Валентин Андрійович,
заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук,
професор, академік АН ВО України
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра теоретичної фізики і астрономії

Завідувач кафедри 

Адамян Вадим Мовсесович,
доктор фізико-математичних наук, професор
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра загальної фізики та фізики теплоенергетичних і хімічних процесів

Завідувач кафедри 

Гоцульський Володимир Якович,
доктор фізико-математичних наук, профессор
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Керівництво

Головний корпус ОНУ імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026,  Україна
+38048-723-12-23
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
декан факультету математики, фізики та інформаційних технологій
Круглов Віктор Євгенович,
кандидат фізико-математичних наук, професор 
 
заступник декана зі спеціальностей
«Фізика та астрономія»;
«Прикладна фізика та наноматеріали»
Ніцук Юрій Андрійович,
доктор фіз.-мат. наук, професор
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38048-723-12-23
заступник декана зі спеціальностей
«Математика»;
«Прикладна математика»
Страхов Євген Михайлович,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38048-723-12-23
заступник декана зі спеціальностей «Комп’ютерна інженерія»; 
«Інформаційні системи та технології»
Савастру Ольга Володимирівна,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38048-723-12-23
 

Шановні колеги, випускники, студенти та абітурієнти!

 

Факультет математики, фізики і інформаційних технологій – це підрозділ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, який, з одного боку, зберігає найкращі традиції класичного університету, а з іншого — одночасно доповнює їх сучасними підходами навчання найвищого рівня, як теоретичного, так і практичного напрямку, що дозволяє нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Сьогодні на факультеті працюють більше 20 докторів наук, професорів та понад 60 кандидатів наук, доцентів. Наші викладачі щорічно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах та різноманітних круглих столах. Щорічно в рамках університету видаються підручники, методичні посібники, монографії, які підготовлені професорсько-викладацьким складом факультету. Наукові праці викладачів факультету публікуються в провідних світових виданнях, що входять до науковометричних баз Scopus та Web of Science.

Багато уваги приділяється молодим вченим, які навчаються в аспірантурі та докторантурі. На факультеті працюють спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій з математики, докторських дисертацій з фізики та астрономії.

Такий високий рівень підготовки дозволяє студентам ФМФІТ займати призові місця на українських та міжнародних олімпіадах. Серед них: VIII Міжнародна студентська олімпіада з математики (м. Прага), де вперше в історії України студент Метеліченко О. отримав Гран-Прі і можливість навчання в аспірантурі у Великобританії. Майже всі учасники Міжнародних олімпіад нагороджувалися дипломами I-III ступенів. У 2012 р. наші студенти зайняли 4 місце в Півфіналі Чемпіонату Світу зі спортивного програмування ACM ICPC в Південно-Східному Європейському регіоні SEERC-2012 ACM ICPC.

До того ж значні результати були отримані на Всеукраїнських студентських олімпіадах з математики (три роки поспіль виборювали абсолютне перше місце), фізики та астрономії. Студенти-фізики щорічно отримують дипломи переможців на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Студенти та молоді науковці ФМФІТ щорічно отримують стипендії Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, стипендії в різних галузях знань: математики — стипендія імені О.М. Ляпунова, фізики — М.М.Боголюбова, астрономії — Г.А. Гамова.

Наші студенти постійно беруть активну участь в наукових конференціях та семінарах як в Україні, так і за кордоном; виграють гранти на навчання в університетах Європи за програмою Erasmus+ (серед них — Астонський та Кілський університети, Великобританія; Університет Париж ІV та Університет Монпельє, Франція; Університет Алгарве, м. Фару, Португалія, Вюрцбурзький університет, Німеччина; Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція, Університет Лінчопінг, Швеція, Університет Адама Міцкевича, м. Познань та Ягелонський університет, м. Краков, Польща, Електротехнічний університет Словацької академії наук, Словаччина, Вільнюський університет, Литва, Університети Риги та Даугавпілса, Латвія). Студенти та викладачі факультету мають можливість проводити свої наукові дослідження в провідних європейських університетах в рамках програм співпраці Євросоюзу та НАТО.

Деякі наші студенти є кандидатами та майстрами спорту і відстоюють честь ОНУ на спортивних змаганнях різних рівнів.

Випускники факультету працюють в різних сферах діяльності людини. Багато з них продовжують славні традиції своїх викладачів, передаючи новим поколінням їх досвід. Інші — реалізують свої знання в державних установах, великих вітчизняних та закордонних компаніях, фінансових установах і консалтингових фірмах, у власному бізнесі тощо.

Сьогодні ФМФІТ нараховує понад 600 студентів, серед них навчаються іноземні студенти з різних країн світу.

Бажаю всім вам досягнення поставлених цілей в науці, творчості, у всіх ваших починаннях.

З повагою,
Декан факультету математики, фізики і інформаційних технологій,
Професор В.Є. Круглов

Спеціалісти найвищого рівня, які працюють на кафедрах Одеського національного університету імені І.І. Мечникова надають можливість студентам факультету МФІТ здобути освіту за такими спеціальностями:

 • 104 «Фізика та астрономія»
 • 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
 • 111 «Математика»
 • 113 «Прикладна математика»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • 126 «Інформаційні системи та технології» 

Навчання на факультеті МФІТ — це:

 • високий рівень навчання, спрямований на підготовку висококваліфікованих кадрів;
 • індивідуальний підхід до студентів;
 • участь в реальних проектах, майстер-класах і бізнес-тренінгах, факультативах;
 • стажування в українських та іноземних компаніях, державних і приватних установах;
 • зустрічі з провідними українськими та іноземними спеціалістами, які працюють в різних галузях виробництва та сфері послуг;
 • високі результати на міжнародних і всеукраїнських олімпіадах;
 • участь у міжнародному співробітництві;
 • участь у наукових дослідженнях;
 • насичене студентське життя;
 • престижна робота для хлопців та дівчат, які успішно завершили навчання на Факультеті математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Культура та спорт

Міжнародне співробітництво

Міжнародні угоди

Співробітництво з Університетом Паханга (Малайзія), Гірничо-металургійною академією (Краков,Польща) та Університетом Штутгарта (Німеччина). Кафедра ММФ співпрацює за програмою Exchange Mobile Erasmus з університетами Великобританії (Астонський університет та Кільський університет). Наукове співробітництво також встановлено з університетами м. Баку (Азербайджан) та м. Ургенч (Узбекістан).

- Кафедра загальної та хімічної фізики бере участь у проекті NVKR 984957 по програмі NATO “Icing Mitigation Studies and Technology with Applications to Security Systems”. з 15.06.2015 на 3 роки.

 1. Участь в Українсько-Литовському проекті «Застосування гібридних наноструктур ТіО2 та ZnO, модифікованих біомолекулами, в оптоелектронних сенсорах» - два візити до Вільнюського університету (кафедра Фізичної хімії Факультету хімії та геонаук). Проведені експериментальні дослідження згідно КП та ТЗ НДР; проведені наукові семінари, прийнято участь в міжнародних конференціях.
 2. Бритавський Є.В. 01.08 – 31.10.2019. Індивідуальне стажування в якості запрошеного дослідника в Paul-Drude-Institut, Берлін, Німеччина, виконано заплановані дослідження наногетероструктур Нітрид Бору / /Графен з метою використання цього матеріалу в 2Д-електрониці. Було досліджено морфологічні особливості наношарів та їх електричні властивості, зокрема отримано значення напруги пробою діелектричного шару нітриду бору в конденсаторних зразках. Налагоджено співпрацю з німецькими колегами, заплановано продовження спільної наукової роботи.

- Кафедра теоретичної фізики в рамках договіру про творчу співпрацю проводить спільні дослідження з Університетом Софія Антиполіс (м. Ніцца,

 1. Договір з університетом Оулу.
 2. Договір з університетом Анталья. Договір з університетом Беневенто. Договір з медичним університетом. Договір з фізико-хімічним ін-том ім. Богатського.
 3. Карловський університет, Прага, Проект ФП-С.
 4. „Науково-технічна співпраця” Польша університет м. Ополе.
 5. Інститут фізики Вроцлавської політехніки (Польща);
 6. Інститут низьких температур (Польща);
 7. Технологічний коледж штату Південна Дакота (США);
 8. фірма Tauer Semiconductors (Ізраїль).
 9. Продовжувалося співробітництво з Бернським університетом (Берн, Швейцарія) у рамках програми Швейцарського наукового фонду (SNSF) SCOPES 2009 – 2013.
 10. Договір про творчу співпрацю з Інститутом фізики Белградського університету (Белград, Сербія).
 11. Інститут астрономії РАН;
 12. Департамент Астрономії Університету штату Вашингтон, Сіетл, WA 98195, США;
 13. Институт проблем химической физики РАН.г. Черноголовка, Ногинский район,Московская область, Россия. Докт. Хим. наук, академик РАН С.М.Алдошин.
 14. University of Latvia, LU, Riga, Latvia; University of Linköping, Sweden, Linköping, Sweden; European Institute of Membranes, Montpellier, France, Montpellier, France; National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus; Vilnius University, Vilnius, Lithuania; University of Daugavpils, Daugavpils, Latvia. Финансирование в рамках проекта “DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY BASED BIOSENSORS FOR AGRICULTURE – BIOSENSORS-AGRICULT”, PIRSES-GA-2012-318520
 15. Технічний університет ,м. Варшава, Польща.
 16. Словацький університет, Братислава, Словакія.

Міжнародні гранти та проекти

Мойсєєнок О.П. Erasmus Mobile, Agreement of Cooperation, Dr. D. Prikazchikov (конференція, тези). Процеров Ю.С. Erasmus Mobile, Agreement of Cooperation, Dr. D. Nerrukh (стаття). Вайсфельд Н.Д., Erasmus Mobile, Agreement of Cooperation, Dr. D. Prikazchikov (стаття). Колачев А.Ю., Erasmus Mobile, Agreement of Cooperation.

Проект NVKR 984957 по программе NATO “Icing Mitigation Studies and Technology with Applications to Security Systems”. С 15.06.2015 на 3 года. Науковий керівник професор Контуш С.М., заст. наукового керівника професор Шевчук В.Г. Результат - проведення наукових досліджень, виступи на конференціях, підготовка публікацій

Професор В.Л.Кулінський в рамках індивідуального гранту Фуллбрайта з жовтня 2017 по квітень 2018р. виконує наукову роботу в Центральному університеті Північної Кароліни,

Візити закордонних спеціалістів

Стоколос О. М. (США) – доповідь на кафедральному семінарі з теорії функцій. (19.07.2019). Василевський М. Л. (Department of Mathematics, CINVESTAV del I. P. N., Mexico City, Mexica) – доповідь на кафедральному семінарі з теорії функцій. (07.10.2019). Назва доповіді: Алгебри, породжені теплицевими операторами. Карлович Ю. І. (Universidad Autonoma del Estado de Morelos, Centro de Investigacion en Ciencias, Mexica) – доповідь на кафедральному семінарі з теорії функцій. (27.12.2019). Назва доповіді: С*- алгебри операторів типу Бергмана з розривними коефіцієнтами.

За запрошенням кафедри теоретичної фізики та астрономії проф. А.Б. Белоношко - Dept. of Physics, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden, виступив на семінарі за темою: “Iron under extreme conditions”. Семінар відбувся з 17.10.2019 року.

Виконання спільного українсько-литовського проекту:

 • Арунас Раманавічус ,зав.кафедрою фізичної хімії факультету хімії та гео-наук Вільнюського університету (Литва).
 • Альмира Раманавичене, професор кафедри хімії факультету хімії та гео-наук Вільнюського університету (Литва).
 • Урте Бубнієне, к.н., співробітник кафедри хімії факультету хімії та гео-наук Вільнюського університету (Литва).

Виїзди за кордон співробітників

Адамов О. М. Болгарія, участь у міжнародній олімпіаді з математики (26th International Mathematics Competition for University Students, Blagoevgrad) у якості керівника команди. Студент отримав Грандпрі (4 абсолютне місце з 300+ учасників).

Доц. Страхов Є.М., доц. Таірова М.С.: педагогічне стажування та школа з англійської мови у Західно-Фінляндському коледжі (м.Гуйттінен) з 3 по 8 березня 2019. Результати: сертифікати про рівень знання англійської мови (В2,С1 відповідно) та сертифікати про стажування в обсязі 108 годин.

Доц. Страхов Є.М.: участь у конференції BachoTeX-2019 (м. Бахотек, Польща) 30.04.2019 – 05.05.2019 з метою популяризації використання системи математичної верстки Tex, LaTeX серед викладачів та студентів.

Доц. Страхов Є.М.: участь у воркшопі “Dynamic System and Stability” в університеті Юліус-Максимиліана (м. Вюрцбург, Німеччина).

Бритавський Є. Індивідуальне стажування в якості запрошеного дослідника в Paul-Drude-Institut, Берлін, Німеччина. Стипендія DAAD. за рахунок гранту.

Терещенко А.У рамках виконання НДР «Застосування гібридних наноструктур ТіО2 та ZnO, модифікованих біомолекулами, в оптоелектронних сенсорах» у 2019 році були здійснені заплановані відрядження з боку ОНУ до Вільнюського університету (А.В. Терещенко, 25 липня – 06 серпня та 04 – 18 листопада) з метою досліджень оптичних, структурних, поверхневих та електрохімічних властивостей отриманих зразків гібридних наноструктур на основі TiO2 та ZnO.

Проф. В.М. Адамян: 30.06 - 05.07.2019, 16th Conference “Mathematics in Technical and Natural Sciences” Kościelisko, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland.

Проф. В.Л. Кулінський: 27.06-29.06.2019, CECAM Workshop “Emerging behaviour in active matter: computational challenges”, University of Lincoln, Lincoln, UK; 05.06-12.07.2019 IYPT-2019 Warsaw, Poland.

Проф. О.О. Панько: 05-07.12.2019, International meeting on variable stars research KOLOS 2019, Vihorlat Observatory Humenné, Slovak Republic.

Доц. О.А. Базей: 05-07.12.2019, International meeting on variable stars research KOLOS 2019, Vihorlat Observatory Humenné, Slovak Republic.

Доц. В.І. Марсакова: 2-10.08.2019 Угорщина (Кестхей, Хевиз) – 13 Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики (керівник команди)

Доц. В.І. Марсакова: 22.08-1.09.2019 Польща (Пришетница) – Літній науковий табор для молоді «Академія фізики та астрономії» (організатор з української сторони)

Доц. В.І. Марсакова: 3-6.10.2019 Польща (Краків) – 100-річча Польського товариства аматорів астрономії (виступ з привітальною доповіддю)

Виїзди студентів

Воронкова С. Р. (1 курс, магістратури) за Програмою обміну студентами (Еразмус+) навчалась у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина) з 01.03.2019 до 31.07.2019.

Воронкова С. Р. взяла участь у літній математичній школі з геометрії та топології в університеті м. Градець-Кралове (Чехія) з 01.08.2019 до 31.08.2019.

Студенти 1 курсу магістратури спеціальності «Прикладна математика» Калачьов Андрій Сергійович та Бровко Ілля Сергійович навчалися в Астонському університеті (Великобританія) за програмою Erasmus+ з березня по серпень2019 р.

4 студенти спеціальності «Математика» брали участь у конференції BachoTeX-2019 (30.04.2019 – 05.05.2019). Мета: поглиблення знань із курсу LaTeX, популяризація використання системи математичної верстки TeX, LaTeX серед викладачів та студентів.

6 студентів спеціальності «Математика» брали участь у воркшопі “Dynamic System and Stability” в університеті Юліус-Максимиліана (м. Вюрцбург, Німеччина) 22.10.2019 – 24.10.2019. Результати: доповіді на семінарі, підвищення рівня володіння іноземною мовою за професійним спрямуванням.

Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики регулярно підтримує зв’язки з Південно-Західним університетом «Неофіт Рильскі» (Болгарія, м. Благоєвград), Університет м.Пловдів (Болгарія), з Вюрцбурзьким університетом Юліус-Максиміліан (Німеччина, м.Вюрцбург).

В. Коршунов, В. Заболотній, К. Андрич – 05-07.12.2019, International meeting on variable stars research KOLOS 2019, Vihorlat Observatory Humenné, Slovak Republic.

К. Андрич - 11-14.12.19, Universität Wien, Австрія, доповідь на науковому семінарі

Д. Твардовский - 10.05.2019 - 13.08.2019 – Монктон, Нью Брунсвік, Канада (дослідження хімічно пекулярних зір, частина гранту Mitacs Globalink Research Internship)

Д. Твардовский - 18.08.2019 – 23.08.2019 – Відень, Австрія (конференція з теми змінних зір та космічних спостережень «Stars and their variability: observed from space»)

Д. Твардовский - 05.09.2019 – 11.09.2019 – Тельч, Чехія (конференція з теми затемнюваних змінних зір «Universe of Binaries, Binaries in the Universe»)

Міжнародні заходи

проф. Малахов Є.В. був призначений керівником секції Міжнародної конференції 8th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA2019, Penang, Malaysia)

доц. Олейник В.П. (участь у оргкомітетах конференцій): 6-а Гамовська міжнародна конференція «Нові напрями в астрофізиці, космології та фізиці високих енергій» та 19-а Гамовська літня школа «Астрономія на стику наук: астрофізика, космомікрофізика, космологія та гравітація, радіоастрономія та астробіологія», 6-th Gamow International Conference in Odessa “New Trends in Astrophysics, Cosmology and HEP after Gamow” and 19-th Gamow Summer School “Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology, Radioastronomy and Astrobiology”, 11 – 18 серпня 2019 р., Україна, Одеса, 150 учасників. http://gamow.odessa.ua/

Організовано та проведено XХVIII Міжнародну наукову конференцію «Дисперсні системи» . – 16 - 20 вересня 2019 року, Одеса

Гоцульський В.Я. - член Оргкомітету Spectroscopy of Molecules and Crystals, XXIV Galyna Puchkovsky International School-Seminal, Dedicated to 90thanniversary of the institute of Physics of the National Academy of science of Ukraine, August 25-30, 2019, Odesa, Ukraine.

доц. Олейник В.П. (участь у оргкомітетах конференцій): Міжнародна конференція «Нові напрями у фізиці високих енергій (експеримент, феноменологія, теорія), International Conference “New Trends in high energy physics (experiment, phenomenology, theory)”, 12-18 травня 2019 р., Україна, Одеса. 80 учасників. https://indico.bitp.kiev.ua/event/1/

Членство у міжнародних та закордонних товариствах

Проф. Малахов Є.В. є членом IEEE. Леончик Є. Ю. The Subregional Group on Stock Assessment in the Black Sea (FAO GFCM).

Мороз В.В. участь у семінарах проекту дослідницької інфраструктури MERIL в рамках програми Європейської комісії «HORIZONT 2020». Спільні дослідження з компанією Black-Box.AI (Швеція) в області побудови моделей, аналізу, обробки і прогнозування даних методами машинного навчання. Участь в міжнародних професійних об’єднаннях Computer Vision and Pattern Recognition, Image Processing Interest Group.

Сминтина В.А.Обрано почесним членом товариства IEFE.

Проф. В.М. Адамян є членом Американського математичного товариства (AMS) та міжнародного товариства прикладної математики та механіки (GAMM).

Проф. О.О. Панько є членом European Astronomical Society, Euro-Asian Astronomical Society.

Доц. В.І. Марсакова є членом International Astromonical Union, міжнародної асоціації «Astronomia Nova».

Проф. В.Г.Шевчук – член Міжнародного інституту горіння, США

Проф. Калінчак В.В. - член Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ).

Проф. В.М. Адамян є членом Американського математичного товариства (AMS) та міжнародного товариства прикладної математики та механіки (GAMM).

Проф. В.Л. Кулінський є членом Європейського Фізичного Товариства (EPS).

International Astromonical Union (проф. С.М.Андрієвський, проф. В.Г.Каретніков, доц. Рябов М. І., доц. Марсакова В. І.).

Наукова діяльність

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

На факультеті працюють 3 Спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д41.51.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей:

 • 1.4.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
 • 1.4.14 – теплофізика і молекулярна фізика;
 • 01.04.17 – хімічна фізика і фізика горіння.

Голова Спецради – д.ф.-м.н., проф. Сминтина В. А.

Спеціалізована вчена рада Д41.051.04 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей:

 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія.

Голова Спецради – д.ф.-м.н., проф. Андрієвський С. М.

Спеціалізована вчена рада К41.051.05 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей:

 • 1.1.1 – математичний аналіз;
 • 1.1.2 – диференціальні рівняння;
 • 1.1.3 – механіка деформівного твердого тіла.

Голова Спецради – д.ф.-м.н., проф. Євтухов В. М.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ТЕМ:

 • Д/б №563 «Встановлення фундаментальних закономірностей формування люмінесцентних, фотоелектричних властивостей наночастинок ZnSe, їх аналогів для фотоелектроніки, флуоресцентної томографії». Науковий керівник - проф. Ніцук Ю.А.
 • Д/б № 578, «Властивості води, які сприяють існуванню живих організмів». Науковий керівник - проф. Маломуж М.П.
 • Д/б №584 «Дослідження інтерфейсних і приповерхневих процесів у гетерогенних наноструктурах на базі напівпровідникових оксидів, халькогенідів та кремнію». Науковий керівник - д.ф.-.м.н. Сминтина В.А.
 • Д/б № 586, Дослідження термодинамічних, критичних та кінетичних властивостей рідких металів та їх сплавів. Науковий керівник - Махлайчук В.М
 • Тема №558 прикладна (молодіжна) «Отримання та застосування нових кремнієвих нанокомпозитів, вкритих TiO2 та ZnO, в біосенсориці  та енергозберігаючих технологіях». Науковий керівник - н.с. Бритавський Є.В.
 • Українсько - літовський проект «Застосування гібридних наноструктур TiO2 та ZnO, модифікованих біомолекулами, с оптоелектронних сенсорах». Науковий керівник- проф. Сминтина В.А.
 • Кафедральна наукова тема №169 «Дослідження адсорбційних процесів і явищ переносу в напівпровідникових структурах з поверхневим шаром, модифікованим фізичними і хімічними методами» (без цільового фінансування). Науковий керівник - доц. Маслєєва Н.В.
 • Кафедральна наукова тема № 134 «Дослідження розв’язків лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь та їх систем та інтегро-диференціальних рівнянь математичної фізики». Науковий керівник - проф. Щоголев С. А.
 • Кафедральна наукова тема № 159 «Вкладення функціональних і операторних просторів та математичні моделі». Науковий керівник - проф. Кореновський А. О.
 • Кафедральна наукова тема № 162 «Асимптотичні властивості розв’язків диференціальних рівнянь та систем у дійсній та комплексній областях». Номер держреєстрації 0117U003184. Науковий керівник - проф. Євтухов В. М.
 • Кафедральна наукова тема «Інваріантна теорія наближень, деформацій та відображень ріманових просторів». Номер держреєстрації 0116U008196. Науковий керівник – доцент Покась С.М.
 • Кафедральна наукова тема №187 «Чисельні методи розв’язування задач механіки та комп’ютерного зору». Номер держреєстрації 0118U001789) . Науковий керівник – доцент Реут В В.
 • Кафедральна наукова тема «Мішані задачі математичної фізики для тіл з дефектами». Науковий керівник – проф. Н. Д. Вайсфельд.
 • Кафедральна наукова тема «Методи усереднення для керованих систем різної природи». Номер державної реєстрації 0117U004072. Науковий керівник - доц. Кічмаренко О. Д.
 • Кафедральна наукова тема №137 «Комп'ютерне моделювання керованого та збуреного руху твердого тіла». Науковий керівник –доц. Рачинська А.Л.

НАУКОВІ ШКОЛИ:

 1. Одеська наукова астрономічна школа. науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Андрієвський С.М.
 2. Фізика гетерогенних середовищ. науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Драган Г.С.
 3. Проблеми фізики напівпровідників. науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Сминтина В.А.
 4. Теорія класичних і квантових рідин. науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Адамян В.М.
 5. Теплофізика і хімічна фізика дисперсних систем. науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Калінчак В.В.
 6. Теорія функцій дійсної та комплексної змінної. науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Кореновський А.О.

НАУКОВІ ВИДАННЯ:

 • Вісник Одеського національного університету. Дослідження в математиці та механіці. (відп. ред. Кічмаренко О. Д.) (http://rmm-journal.onu.edu.ua/)
 • «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» (головний редактор Сминтина В.А.)
 • «Astronomical Publications» (головний редактор С. М. Андрієвський)
 • «Фізика аеродісперсних систем» (головний редактор В. В. Калінчак)

НАУКОВІ ЗАХОДИ:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології» ISIT -2019. Одеса, 19-24 серпня 2019.
 2. Міжнародна конференція «Дисперсні системи», 23-25 березня 2019 р.
 3. 6-а Гамовська міжнародна конференція «Нові напрями в астрофізиці, космології та фізиці високих енергій», 12-18 травня 2019 р.
 4. 19-а Гамовська літня школа «Астрономія на стику наук: астрофізика, космомікрофізика, космологія та гравітація, радіоастрономія та астробіологія», 11 – 18 серпня 2019 р. 
 5. Інформатика, інформаційні системи та технології: XVI Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців. Одеса, 27 квітня 2019 р. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, ОНУ ім. І.І. Мечникова 2019.

 

Склад Вченої ради факультету математики, фізики та інформаційних технологій

Відповідно до Статуту ОНУ імені І.І.Мечникова (п.9.1.15) та на підставі рішення зборів трудового колективу факультету математики, фізики та інформаційних технологій (від 21.02.18 р) Ректором ОНУ імені І.І.Мечникова наказом № 29-02 від 14.03.2018 р. затверджено наступний склад Вченої ради факультету математики, фізики та інформаційних технологій на наступні 5 років:

 1. Круглов Віктор Євгенович, к.ф.-м.н., професор - голова вченої ради факультету        ;
 2. Білозерова Марія Олександрівна, к.ф.-м.н., доцент - секретар вченої ради:
 3. Ніцук Юрій Андрійович, д.ф.-м.н., професор;
 4. Рачинська Алла Леонідівна, к.ф.-м.н., доцент;
 5. Страхов Євген Михайлович, к.ф.-м.н., доцент;
 6. Адамян Вадим Мовсесович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та астрономії;
 7. Альошин Олексій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання;
 8. Асланов Сергій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки;
 9. Вайсфельд Наталія Данилівна, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, методів математичної фізики;
 10. Варбанець Павло Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерної алгебри і дискретної математики;
 11. Євтухов В'ячеслав Михайлович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії і топології;
 12. Калінчак Валерій Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач, кафедри теплофізики;
 13. Кічмаренко Ольга Дмитрівна, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри оптимального керування та економічної кібернетики;
 14. Кореновський Анатолій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного аналізу;
 15. Малахов Євгеній Валерійович, д.тех.наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення комп'ютерних систем;
 16. Реут Віктор Всеволодович, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики;
 17. Сминтина Валентин Андрійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри експериментальної фізики;
 18. Шевчук Володимир Гаврилович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри загальної і хімічної фізики;
 19. Щоголев Сергій Авенірович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри вищої математики;
 20. Ваксман Юрій Федорович, д.ф.-м.н., професор кафедри експериментальної фізики;
 21. Вартанян Григорій Михайлович, к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного аналізу;
 22. Гоцульський Володимир Якович, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної і хімічної фізики;
 23. Гунченко Юрій Олександрович, д.тех.н., професор кафедри математичного забезпечення комп'ютерних систем;
 24. Панько Олена Олексіївна, д.ф.-м.н., професор кафедри теоретичної фізики та астрономії;
 25. Покась Сергій Михайлович, к.ф.-м.н., доцент кафедри диференційних рівнянь, геометрії і топології;
 26. Шалагінова Дар'я Сергіївна, студентка 3 курсу;
 27. Куліков Сергій Сергійович - голова студради;
 28. Ялимова Іванна Валентинівна, студентка 2 курсу.

Спеціальності та спеціалізації

Сторінка абітурієнта

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • 014 Середня освіта 
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 111 Математика (Буклет)
 • 113 Прикладна математика (Буклет)
 • 122 Комп’ютерні науки (Буклет)
 • 123 Комп’ютерна інженерія (Буклет)
 • 126 Інформаційні системи та технології (Буклет)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітній рівень – ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
Термін навчання 3 роки 10 місяців

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Форма навчання
014 Середня освіта Середня освіта (Фізика) денна
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія денна
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали денна
111 Математика Математика денна/заочна
113 Прикладна математика Прикладна математика денна
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія денна/заочна
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна/заочна
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерна обробка та аналіз даних денна

Освітній рівень – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)
Термін навчання 1 рік 4 місяця

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Форма навчання
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія денна
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали денна
111 Математика Математика денна/заочна
113 Прикладна математика Прикладна математика денна
Теоретична та прикладна механіка денна
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія денна
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна/заочна

Освітній рівень –ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PH.D)
Форми та термін підготовки: очна(денна та вечірня), 4 роки
Фінансування: за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Шифр і назва спеціальності Назва Освітньо-наукової програми
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
111 Математика Математика
113 Прикладна математика Обчислювальна математика, методи математичної фізики, варіаційне числення і теорія оптимального керування та механіка
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ У 2020 РОЦІ ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Конкурсні предмети Форма навчання Вид пропозиції
014 Середня освіта Середня освіта (Фізика)

-Українська мова та література (0,3)

-Математика (0,3)

-Фізика або іноземна мова, або біологія(0,25)

денна небюджетна/ відкрита
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія -Українська мова та література (0,3) -Математика (0,3) -Фізика або іноземна мова (0,25) денна відкрита
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали денна відкрита
111 Математика Математика -Українська мова та література (0,3) -Математика (0,35) -Фізика або іноземна мова (0,2) денна відкрита
заочна небюджетна
113 Прикладна математика Прикладна математика -Українська мова та література (0,3) -Математика (0,35) -Фізика або іноземна мова (0,25)    
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна відкрита
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія денна/заочна відкрита
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна відкрита
заочна небюджетна
151 Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології Комп’ютерна обробка та аналіз даних -Українська мова та література (0,3) -Математика (0,3) -Фізика або іноземна мова (0,25) денна відкрита

БАКАЛАВР НА БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
(зі скороченим терміном навчання)

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Конкурсні предмети Форма навчання Вид пропозиції
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія ЗНО з української мови та літератури, іспит за фахом денна фіксована

БАКАЛАВР НА БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
(з нормативним терміном навчання)

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Конкурсні предмети Форма навчання
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія ЗНО з української мови та літератури, іспит за фахом денна/заочна
113 Прикладна математика 113 Прикладна математика денна
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія заочна

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Умови вступу Форма навчання Вид пропозиції
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія 1. Іспит за фахом
2. Іноземна мова (ЄВІ)
денна фіксована
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали денна фіксована
111 Математика Математика денна/заочна фіксована
113 Прикладна математика Прикладна математика денна фіксована
Теоретична та прикладна механіка денна фіксована
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія денна фіксована
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна/заочна фіксована/небюджетна

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шифр і назва спеціальності Назва освітньої програми Умови вступу
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія -співбесіда (для осіб, які вступають з іншої спеціальності);
-іспит зі спеціальності;
-іспит з іноземної мови (тестування)
111 Математика Математика
113 Прикладна математика Обчислювальна математика, методи математичної фізики, варіаційне числення і теорія оптимального керування та механіка
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

Сторінка абітурієнта ФМФІТ

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(ФМФІТ)

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 014 Середня освіта 
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 111 Математика
 • 113 Прикладна математика
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет математики, фізики і інформаційних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є найбільшим науковим центром на Півдні України та єдиним у цьому регіоні в плані підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів фізико-математичних наук) по ряду математичних та фізичних спеціальностей.

Лекції для студентів за основними курсами читають провідні професори та доценти факультету, більша частина з яких доктори фізико-математичних наук — представники математичних та фізичних шкіл, відомих як в Україні, так і за кордоном.

 • Спеціальність «014 – Середня освіта (фізика)»

  готує вчителів фізики для всіх закладів середньої освіти. Нова українська школа потребує універсальних фахівців, що володіють навичками викладання декількох курсів. Під час навчання майбутні вчителі проходять практики, набувають досвіду в провідних навчальних закладах Одеси та Півдня України.

  Високий рівень знань, що отримають здобувачі вищої освіти за даною спеціальністю дає можливість їх 100% працевлаштування за спеціальністю.

  Це єдина в Україні освітня програма бакалавра, де навчатимуть технологіям дистанційного навчання, в тому числі технологіям STEM- і SCRUM- освіти. Вибірковий пакет дисциплін дозволить обрати дисципліни з методики викладання математики, астрономії, вікової психології.

 • Спеціальність 104 Фізика та астрономія

  Спеціальність фізика та астрономія (104) готує фахівців, що володіють новітніми знаннями в області фізики та астрономії, електроніки та програмування. Сучасна фізика з найновітнішими здобутками в області технології наноматеріалів, опто- та квантової електроніки, ядерних досліджень, створення альтернативних джерел енергії та енергозберігаючих технологій, дослідження стану навколоземного простору, зір та галактик з використанням сучасних комп'ютерних технологій забезпечує подальший розвиток науково-технічного прогресу. Досвід фізичної побудови моделей реального світу переноситься на будь-яку область діяльності інформаційних технологій - від пошукових систем до банківської сфери. В багатьох життєвих ситуаціях людина, що знає та розуміє фізику, завдяки аналітичному мисленню може знаходити прості рішення складних проблем.

  Зоряне небо здавен приваблювало людину красотою та гармонією. За рухами небесних світил вимірювали час, звіряли напрямок руху в подорожах та просто милувалися таємничим мерехтінням зір. Красота і гармонія збереглися до наших часів, але збагатилися красотою математики та фізики, що людина знайшла у зоряному світі. Всесвіт - унікальна фізична лабораторія, найбагатша за діапазонами енергій та кількістю експериментів. Це дозволяє вивчати речовину в екстремальних умовах, в тому числі і недоступних для дослідження в фізичних лабораторіях Землі. Сучасна астрономія досліджує небесні об'єкти – від аномалій руху штучних супутників поблизу Землі до таємничих квазарів на межі видимої частини Всесвіту. В сучасній астрономії поєднуються рухи елементарних частинок з особливостями найбільших утворень Всесвіту – великих стін, що складаються з сотень тисяч галактик, на менших за наш рідний Чумацький Шлях.

  З урахуванням особливостей сучасної астрономії – великі обсяги наукової інформації у цифровому формати – астрономи працюють з базами даних, використовують найсучасніші програмні продукти для обробки астрономічних спостережень і моделювання космічних об'єктів. Сучасний фахівець з астрономії повинен добре орієнтуватися в сучасному інформаційному світі, коректно ставити і розв’язувати наукові та прикладні задачі у будь-який галузі, вміти застосовувати інформаційні технологи спільно з фізичними методами для вирішення різноманітних наукових, виробничих і технічних проблем.

  Спеціалізації:

  • фізика;
  • астрономія.

  Варіанти працевлаштування

  • Науковці у науково-дослідних установах, науково-виробничих підприємствах, обчислювальних і аналітичних центрах, астрономічних обсерваторіях і національних космічних агенціях;
  • Викладачі фізико-технічних дисциплін у вищих і середніх навчальних закладах;
  • Інженери, науковці, консультанти, експерти в організаціях контролю, управління, органах виконавчої влади, правоохоронних органах, центрах екологічного моніторингу, банках, консалтингових компаніях, рекламних агенціях, PR та ІТ-компаніях...
 • Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

  Спеціальність прикладна фізика та наноматеріали (105) орієнтовано на підготовку фахівців, здатних застосовувати фізичні методи, процеси, технології в приладах, системах і методах сучасної медицини, фармакології та технології створення біосумісних матеріалів. Розвиток сучасної медицини неможливий без використання складних медичних приладів і систем, що працюють на основі відомих фізичних явищ і процесів з використанням комп’ютерних технологій обробки, представлення та збереження інформації. Медична діагностика базується на реєстрації фізичних полів організму людини та на реєстрації взаємодії зовнішніх фізичних полів з організмом. Володіння новітніми досягненнями фізики, електроніки, нано- і оптоелектроніки, сучасними методиками програмування і коммунікаційними технологіями дозволяють медичному фізику успішно працювати над розробкою нових приладів і систем діагностичного і лікувального призначення, забезпечувати їх правильне функціонування та вдосконалення. Особливе значення набуває підготовка фізиків-науковців, які вміють планувати та проводити наукові дослідження, трактувати їх результати, трансформувати наукові розробки у конкурентоспроможні товари і послуги та поширювати їх в медико-біологічних закладах.

  Спеціалізації:

  • медична фізика;
  • фізика і технологія наноматеріалів.

  Варіанти працевлаштування

  • Інженери з медичного обладнання в діагностичних і лікувальних медичних установах;
  • Наукові співробітники у промислових лабораторіях, інститутах та науково-виробничих центрах з розробки нового медичного обладнання і систем;
  • Експерти з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
  • Менеджери, представники компаній-виробників з реалізації, обслуговування та просування на ринку нової медичної техніки;
  • Інженери, наукові співробітники в інститутах, університетах, промислових підприємствах з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів.
 • Спеціальність 111 Математика

  banner CM rus

  Завантажити буклет

  Математик — високоінтелектуальна професія. Робота математиків має в наші дні всебічно прикладне значення. Процес впровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках і галузях знань.

  В рамках спеціальності «Математика» в ОНУ ведеться підготовка фахівців в галузі аналізу даних і дослідження операцій, працівників банківських та фінансово-аналітичних організацій. Важливими перевагами наших випускників є фундаментальна математична підготовка, вміння будувати та аналізувати математичні моделі у різних прикладних областях (інформаційні технології, фізика, хімія, біологія, медицина, екологія, економіка, бізнес, фінанси, менеджмент та ін.), здатність легко і швидко засвоювати нові знання, орієнтуватися в інформаційному потоці.

  Студенти спеціальності «Математика» слухають фундаментальні математичні курси, дисципліни економічного напряму, а також дисципліни напряму data science. Працюють семінари та факультативи за участю представників IT-компаній. Існують міжнародні програми обміну для студентів (Erasmus+, Global UGRAD, Fulbright).

  Варіанти працевлаштування

  • математик-аналітик у науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах
  • фахівець із дослідження операцій
  • data scientist (спеціаліст в галузі аналізу даних)
  • machine learning engineer (спеціаліст в галузі машинного навчання)
  • викладач вишу, коледжу
  • співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ

  Заходи для абітурієнтів

 • Спеціальність 113 Прикладна математика

  Превью банера спеціальності 113 прикладна математика

  Завантажити буклет

  Прикладна математика — найкращий початок для серйозної кар'єри в IT або у будь-якій галузі, пов'язаній з наукою, технікою, сучасними технологіями, економікою і бізнесом. Фундаментальна математична підготовка, знання і розуміння сучасних комп'ютерних технологій і математичних моделей, вміння знаходити раціональне рішення будь-яких практичних задач, мислити абстрактно і нестандартно — ось сильні сторони підготовки фахівців за цією спеціальністю.

  Студенти спеціальності «Прикладна математика» отримують знання з фундаментальних математичних дисциплін, сучасних мов програмування та технологій розробки програмних продуктів, математичного моделювання та системного аналізу, аналізу даних та машинного навчання. Працюють семінари та факультативи за участю представників IT-компаній. Існують міжнародні програми обміну для студентів (Erasmus+, Global UGRAD, Fulbright).

  Варіанти працевлаштування

  • software developer, software architect (програміст, розробник, архітектор програмного забезпечення)
  • data scientist (фахівець в галузі аналізу даних)
  • machine learning engineer (фахівець в галузі машинного навчання)
  • project manager (фахівець з управління проектами)
  • QA engineer (тестувальник програмного забезпечення)
  • математик-аналітик в науково-технічній, банківській, фінансовій, інформаційній, консалтинговій, маркетинговій сферах
  • фахівець з дослідження операцій
  • співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ

  Заходи для абітурієнтів

  Спеціальність – прикладна математика (113) з спеціалізацією теоретична та прикладна механіка, завжди була фундаментом прикладних наук. Для механіки наших днів характерно широке застосування найрізноманітніших математичних і фізичних знань, у тому числі новітніх розділів прикладної та обчислювальної математики, сучасних систем програмування. Студенти ОНУ, що навчаються за спеціалізацією «Теоретична та прикладна механіка», поглиблено вивчають комп'ютерне моделювання фізико-механічних процесів з використанням трьохмірної графіки.

  Основні напрямки підготовки:

  • проектування і розробка прикладного програмного забезпечення для ПЕОМ;
  • математичне та комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ (чисельний експеримент);
  • комп'ютерна двох-і трьохмірна візуалізація механічних рухів тіл і рухливих суцільних середовищ;
  • розробка математичних методів і алгоритмів для вирішення ресурсномістких завдань з використанням паралельних обчислень на ЕОМ;
  • наукові дослідження і комп'ютерне відтворення техногенних ситуацій на промислових виробництвах.

  Варіанти працевлаштування - компанії з розробки програмного забезпечення; фахівці з комп'ютерного моделювання і вирішення науково - технічних завдань реального виробництва.

  Для абітурієнтів існує консультаційний центр «Відкриті публічні математичні консультації». Тел. для довідок (048) 718-54-64

 • Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

  Превью банера Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

  Завантажити буклет

  Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки на сьогоднішній день є найбільш затребуваною і універсальною в напрямку підготовки 12 - Інформаційні технології.

  В процесі навчання випускники отримують набір великих і унікальних компетентностей, що відповідають стандарту вищої освіти і унікальній навчальній програмі, з урахуванням стратегії університету, тенденцій розвитку спеціальності, ринку працевлаштування, досвідом вітчизняних і світових навчальних закладів.

  Передбачена велика практична підготовка, із залученням фахівців компаній IT-сектора, з якими університет уклав договори співпраці, що дає можливість освоїти компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності та найкращим студентам вирішити питання працевлаштування ще до закінчення ЗВО. Навчання проводять кваліфіковані викладачі, більшість яких поєднують викладацьку, наукову та практичну діяльність.

  Структура навчання передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, шляхом вибору із запропонованого набору унікальних навчальних дисциплін. Крім того, студенти мають можливість приймати участь в громадському житті університету, займатися науково-дослідною роботою, брати участь в програмах обміну з ЗВО України та зарубіжжя.

  Об'єктами професійної діяльності випускників є галузі науки і техніки, які охоплюють цілий ряд напрямків, пов'язаних з:

  • розробкою алгоритмів для вирішення прикладних завдань;
  • прикладним і системним програмуванням;
  • WEB-технологіями і комп'ютерною графікою;
  • мобільними і кросплатформенного застосунками;
  • системним аналізом і управлінням проектами;
  • базами даних і знань, структурами даних;
  • створенням систем штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень;
  • аналізом і обробкою даних і зображень;
  • проектуванням і обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж;
  • робототехнікою, інтернетом речей;
  • науковою роботою і роботою аналітика в різних галузях.

  2 напрямки підготовки (без відображення в дипломі):

  1. Штучний інтелект
  2. Теорія прийняття рішень
 • Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

  Превью банера спеціальності 123 Компьютерна Інженерія

  Завантажити буклет

  Сферою професійної діяльності випускників спеціальності Комп’ютерна інженерія (123) є галузі науки і техніки, які охоплюють низку проблем, пов’язаних із проектуванням і створенням апаратного та програмного забезпечення інформаційних комп’ютерних систем і мереж універсального чи спеціального призначення, розробкою мобільних додатків і інтернету речей, створенням систем числового програмного управління.

  Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є:

  • проектування, розробка та адміністрування комп'ютерних систем і мереж;
  • розробка та супровід системного та прикладного програмного забезпечення сучасних обчислювальних систем і мереж;
  • проектування і експлуатація автоматизованих систем для управління соціальними та господарюючими суб’єктами;
  • проектування мережних інформаційних систем з використанням знань архітектури, протоколів і основних принципів функціонування інформаційних систем у глобальній мережі Інтернет;
  • функціонування інформаційних систем у глобальній мережі Інтернет;
  • аналітика комп'ютерних систем і мереж;
  • захист комп'ютерних систем і передачі інформації в комп'ютерній мережі.
  • обробка і кодування цифрових сигналів;
  • розробка мобільних додатків;
  • розробка систем на базі контролерів;
  • розробка та програмування пристроїв інтернету речей;

  Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують глибокі і всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених комп'ютерних систем, систем та пристроїв інтернету речей, локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж, орієнтованих на підтримку розв’язання актуальних інформаційних і управлінських задач у різних галузях діяльності.

  Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є висококласна школа програмування плюс фундаментальна база в області дискретної математики та криптології.

  2 лінії підготовки (без відображення в дипломі):

  Лінія 1. Математичне забезпечення комп’ютерних систем

  Поглиблене вивчення математичних методів та процесів структурування, обміну, маніпулювання та аналізу технічної, фінансової, медичної та іншої інформації для розв’язання задач створення комп’ютерних систем та мереж, розробки системного та прикладного програмного забезпечення, швидкого та якісного інформаційного забезпечення управлінських рішень, підвищення ефективності управління технічними, економічними та соціальними системами

  Лінія 2. Комп’ютерна алгебра: криптологія і кодування інформації

  Поглиблене вивчення математичних методів та технологій захисту інформації, криптографії, стеганографії та криптоаналізу, завадостійкого кодування сигналів та даних, що передаються каналами зв’язку комп’ютерних мереж чи зберігаються у комп’ютерних системах загального чи спеціального призначення.

  Випускники працюють провідними розробниками корпоративних мереж і систем, системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками відділів комп'ютерних та інформаційних технологій в різних фірмах, державних організаціях, банках.

  Кваліфікація випускника:

  • бакалавра – «Розробник комп’ютерних програм», «Розробник обчислювальних систем»
  • магістра – «Професіонал в галузі обчислювальної техніки».
 • Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

  Превью банера спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

  Завантажити буклет

  Сферою професійної діяльності випускників спеціальності Інформаційні системи та технології (126) є галузі науки і техніки, які охоплюють цілу низку проблем, пов’язаних з інтелектуальним аналізом даних (Data Mining), методами обробки великих масивів даних (Big Data), системами машинного навчання (Machine Learning) і штучного інтелекту (AI), побудовою і аналізом комп’ютерних моделей механічного руху твердих тіл та інших фізичних процесів.

  Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є:

  • розробка програмного забезпечення з використанням сучасних мов програмування та інформаційних технологій;
  • інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) та машинне навчання (Machine Learning);
  • обробка та аналіз великих масивів даних (Big Data);
  • створення інформаційних систем на основі баз даних, сховищ даних і баз знань;
  • системи штучного інтелекту та розпізнавання образів;
  • забезпечення інформаційної підтримки прийняття рішень у різних сферах діяльності.
  • створення і використання експертних систем для аналізу та управління бізнес-процесами;
  • обробка зображень;
  • програмування та чисельний аналіз моделей механічних процесів та об’єктів;
  • 3D візуалізація механічних процесів (технологія Microsoft DirectX).

  Випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» отримують глибокі і всебічні знання, які дозволяють застосовувати інформаційні технології та розвинені математичні методи при розв’язанні актуальних наукових, аналітичних і управлінських задач у різних галузях діяльності, створенні та використанні інформаційних, аналітичних систем і систем штучного інтелекту, розробці відповідного програмного забезпечення, а також проводити дослідницьку діяльність, орієнтовану на створення таких методів та інформаційних технологій.

  Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є висококласна школа програмування плюс глибока математична підготовка, яка є базою ефективного розв’язання завдань як програмування, моделювання чи проектування інформаційних систем, так і аналізу чи обробки інформації, машинного навчання, моделювання механічних процесів тощо.

  2 лінії підготовки (без відображення в дипломі):

  Лінія 1. Інтелектуальний аналіз даних

  Поглиблене вивчення архітектури розподілених систем баз даних та знань, систем розпізнавання природної мови, методів інтелектуального аналізу даних, теорії прийняття рішень та машинного навчання, а також вивчення методів їх використання для інформаційної підтримки прийняття рішень у різних галузях діяльності.

  Лінія 2. Інформаційні технології в механіці

  Поглиблене вивчення мультимедійних технологій моделювання, чисельного експерименту та візуалізації механічних процесів систем об’єктів, а також їх використання для розв’язку інженерних задач робототехніки, піроскопії, аеродинаміки та екології.

  Випускники працюють аналітиками інформаційних та бізнес-процесів, розробниками системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками комп'ютерних та інформаційних відділів в різних фірмах, державних організаціях, банках, науковими співробітниками.

  Кваліфікація випускника:

  • бакалавра – «Розробник комп’ютерних програм», «Розробник обчислювальних систем»
  • магістра – «Професіонал в галузі програмування» 

  Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88, 63-76-04)

 • Спеціальність «151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Освітня програма «Комп’ютерна обробка та аналіз даних)

  Сучасна ІТ-спеціальність, яка поєднує сучасну інженерну освіту в області автоматизації з поглибеним вивченням комп’ютерних технологій і програмного забезпечення, а саме:

  • інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі та засоби автоматизації
  • архітектуру і програмування промислових контролерів та інших цифрових пристроїв
  • розробка програмного забезпечення в області Data Analysis, Sensor Fusion, Computer Vision, Industrial Automation Systems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів
  • комп’ютерна графіка і дизайн

  Випускник за освітньою програмою «Комп’ютерна обробка та аналіз даних» може працювати

  1. Інженером, проектувальником, аналітиком програмних комплеків і комп’ютерно-інтегрованих систем.
  2. Програмістом, тестувальником програмного забезпечення, розробником сайтів Web-дизайнером.
  3. Координатором і менеджером Hi-Tech, IT і IIoT проектів…….

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f28b771a9c0c1170032721596503921
title_5f28b771a9d1519623039401596503921
title_5f28b771a9e1b17457044781596503921
Top