Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

Розклад дзвінків

Перша зміна
І пара – 8.00 – 9.20
ІІ пара – 9.30 – 10.50
ІІІ пара – 11.20 – 12.40
ІV пара – 12.50 – 14.10

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які викладаються за освітньо-професійними програмами, відповідають існуючим стандартам спеціальностей. Якщо стандарт відсутній, то відповідають національної рамки кваліфікації. 25 % складають дисципліни вільного вибору студентів, які формують індивідуальну траєкторію навчання студента. Навчальні плани за всіма освітньо-професійними програмами погоджені з роботодавцями та стейкхолдерами.

Навчальний процес на геолого-географічному факультеті значною мірою складається з польових, навчальних, виробничих практик, лабораторних та практичних занять. Наші практики проходять в межах України та за кордоном, як на стаціонарах, так і в польових маршрутах. Виїзні практики дозволяють поринути у романтичну атмосферу мандрів, а також отримати практичні навички орієнтування на місцевості, закріпити отримані теоретичні знання, практичні вміння та навички, оволодіти новими методами пізнання природи і природних процесів. Все це готує студента до виробничої діяльності за фахом та проведенню наукових досліджень.

На старших курсах наші студенти проходять виробничі та педагогічні практики в спеціалізованих організаціях, підприємствах і навчальних закладах середньої освіти.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік обов’язкових дисциплін для студентів геолого-географічного факультету.
(НП – навчальна програма, РП – робоча програма, С – силабус, МР – методичні рекомендації)

 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю) (2016)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  НП / РП Історія, концепції та проблеми наук про Землю I
  НП / РП Методологія та філософія наукових дослі-джень І
  НП / РП English academic writing ІІ
  НП / РП Педагогічна практика ІІІ
  НП / РП Сучасні досягнення наук про Землю ІІ
  НП / РП Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності ІІ
  НП / РП Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження ІІ
  НП / РП Професійна етика викладача та науковця І
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю) (2020)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  НП / РП Філософія науки та етика науковця І
  НП / РП Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність ІІ
  НП / РП Академічне письмо іноземною мовою І, ІІ
  НП / РП Інформаційні технології у науковій діяльності І
  НП / РП Історія, концепції та cучасні досягнення науки І
  НП / РП Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень ІІ
  НП / РП Педагогічна (асистентська) практика ІІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2017)

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП/РП   Історія, концепції та проблеми географічної науки І
  НП/РП Методологія та філософія наукових досліджень І
  НП/РП English academic writing І, ІІ
  НП/РП Асистенська практика у ВНЗ І
  НП/РП Сучасні досягнення географічних наук ІІ
  НП/РП Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності ІІ
  НП/РП Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження ІІ
  НП/РП Професійна етика викладача та науковця ІІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2020)

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП/РП   Філософія науки та етика науковця     І
  НП/РП Історія, концепції та cучасні досягнення науки І
  НП/РП Академічне письмо іноземною мовою І, ІІ
  НП/РП Інформаційні технології у науковій діяльності І
  НП/РП Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність ІІ
  НП/РП Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень ІІ
  НП/РП Педагогічна (асистентська) практика ІІІ
 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  НП / С Туризмологія I
  НП / С Методологія та організація наукових досліджень I
  НП / С Професійна та корпоративна етика I
  НП / С Асистентська практика I
  РП / С Іноземна мова (за професійним спрямуванням) І, ІІ
  НП / С Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) І
  НП / С Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) ІІ
  НП / С Геоглобалістика ІІ
  МР / С Виробнича практика ІІ
  НП / С Логістика в туризмі ІІ
  НП / С Географія світової спадщини ІІ
  2 курс
  НП / С Міжнародне право (приватне, договірне, консюмерське) ІІІ
  НП / С Цивільний захист та охорона праці в галузі III
  НП / С Психологія управління та конфліктологія III
  НП / С Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка туризму) III
  МР Магістерська робота (виконання й захист) III
  РП / С Екскурсологія III
  НП / С Курортна справа з основами курортології та реабілітології III
 • Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), бакалавр (ОПП Середня освіта)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  І курс 
  НП / С Українська мова за професійним спрямуванням І
  НП / С Актуальні питання історії та культури України І
  НП / С Геологія загальна та історична І
  НП / С Основи фізичної географії І
  НП / С Хімія з основами геохімії І
  НП / С Фізика з основами астрономії І
  НП / С Іноземна мова за професійним спрямуванням І, ІІ
  НП / С Вища математика І, ІІ
  НП / С Топографія з основами геодезії І, ІІ
  НП / С Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів ІІ
  НП / С Основи суспільної географії ІІ
  НП / С Інформатика з основами геоінформатики ІІ
  РП / МР Навчальна топографічна практика ІІ
  РП / МР Навчальна комплексно-географічна практика ІІ
  ІІ курс
  НП / С Метеорологія та кліматологія ІІІ
  НП / С Інформатика з основами геоінформатики ІІІ
  НП / С Картографія ІІІ
  НП / С Політологія ІІІ
  НП / С Біогеографія з основами екології ІІІ
  НП / С Геоморфологія ІІІ
  НП / С Іноземна мова за професійним спрямуванням ІІІ, ІV
  НП / С Ландшафтознавство ІІІ, VI
  НП / С Загальна гідрологія IV
  НП / С Основи охорони праці та БЖД IV
  РП Навчальна комплексна краєзнавчо-географічна IV
  РП Навчальна зонально-географічна практика IV
  ІІІ курс 
  НП / С Педагогіка V
  НП / С Географія світового господарства V
  НП / С Іноземна мова за професійним спрямуванням V, VI
  НП / С Фізична географія материків і океанів V, VI
  НП / С Регіональна економічна і соціальна географія VI
  НП / С Географія в ЗОНЗ та методика її викладання VI
  РП Виробнича практика з організації роботи вчителя середньої школи VI
  IV курс 
  НП / С Регіональна економічна і соціальна географія VII
  НП / С Зміст і методика навчання природознавства VII
  НП / С Географія України та методика її навчання та викладання VII
  НП / С Економічна і соціальна географії України та методика її викладання VII
  РП / МР Педагогічна практика VII
  РП Виробнича практика VIII
  МР Бакалаврська робота VIII
  ПКДЕ Комплексний державний екзамен VIII

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, студенти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ.

Запис здійснюється на підставі написаної студентом заяви на ім'я декана факультету. В заяві студент зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану студента.

Перелік вибіркових дисциплін для студентів геолого-географічного факультету.
(НП – навчальна програма, С - силабус)

 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю) (2016)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  НП / РП Marine micropaleontology I
  НП / РП Sediment forming processes in the Black Sea I
  НП / РП Кориснi копалини Свiтового океану II
  НП / РП Родовища корисних копалин України II
  НП / РП Педагогіка вищої школи II
  НП / РП Геологічна небезпека у містах I
  НП / РП Математичні методи моделювання в інженерній геології і гідрогеології I
  НП / РП Сучасні проблеми інженерної геодинаміки II
  НП / РП Екологічні проблеми гідрогеосфери II
  НП / РП Педагогіка вищої школи II
 • Спеціальність 103 Науки про Землю, PhD (ОНП Науки про Землю) (2020)

  ДокументиНазва дисципліниРік навчання
  НП / РП / С Педагогіка вищої школи ІІ
  НП / РП / С Психологія ефективного управління часом ІІ
  НП / РП / С Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ІІ
  НП / РП / С Методи статистичної обробки даних ІІ
  НП / РП / С Перспективи нафтогазоносності шельфу Чорного моря І
  НП / РП / С Геологічна небезпека у містах І
  НП / РП / С Охорона та раціональне використання підземних вод І
  НП / РП / С Advanced Topics in  Paleontology,  Micropaleontology and Paleoecology І
  НП / РП / С Математичні методи моделювання в інженерній геології та гідрогеології І
  НП / РП / С Сучасні проблеми інженерної геодинаміки І
  НП / РП / С Корисні копалини Світового океану ІІ
  НП / РП / С Сучасні морські седиментаційні процеси ІІ
  НП / РП / С Engineering geological processes of the Azov-Black Sea basin coastal zone (Інженерно-геологічні процеси прибережної зони Азово-Чорноморського басейну). ІІ
  НП / РП / С Сучасні досягнення морської геології ІІ
  НП / РП / С Геологічні структури та перспективність дна Чорного та Азовського морів ІІ
  НП / РП / С ГІС технології в науковій проектній діяльності ІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2017)

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП/РП Сучасні методологічні проблеми суспільної географії І
  НП/РП Планування території І
  НП/РП Сучасні проблеми фізичної географії І
  НП/РП Провідні географічні  закони І
  НП/РП Морфологічний аналіз в геоморфології І
  НП/РП Методика організації та проведення польових досліджень І,ІІ
  НП/РП Ґрунтово-земельні ресурси і сталий розвиток держави І
  НП/РП Урбосередовище - проблеми сьогодення І
  НП/РП Геоінформаційні системи і технології в сучасній географії ІІ
  НП/РП Моніторінг геоморфологічних процесів в береговій зоні Світового океан ІІ
  НП/РП Конструктивний підхід в географії ІІ
  НП/РП Геоінформаційнй системи і технології в сучасній географії І,ІІ
  НП/РП Основи регіонознавства та АТУ України ІІ
  НП/РП Демографічні та етнічні проблеми світу ІІ
  НП/РП Меліорація в Україні - історія, сучасний стан, перспективи ІІ
  НП/РП Кадастр та оцінка земель і нерухомості в Україні ІІ
 • Спеціальність 106 Географія, PhD (ОНП Географія) (2020)

  НП – навчальна програма, РП – робоча програма, С - силабус

  ДокументиНазви дисциплінРік навчання
  НП / РП / С Сучасні методологічні проблеми суспільної географії І
  НП / РП / С Дослідження світового та регіональних туристичних ринків І
  НП / РП / С Ґрунтово-земельні ресурси і сталий розвиток держави І
  НП / РП / С Картографічні основи фізичної географії та морфологічний аналіз І
  НП / РП / С Сучасні проблеми конструктивної географії І
  НП / РП / С Планування території І
  НП / РП / С Урбосередовище - проблеми сьогодення І
  НП / РП / С Актуальні проблеми ґрунтознавчо-географічної науки та практики І
  НП / РП / С Методика організації та проведення польових досліджень І
  НП / РП / С Педагогіка вищої школи* ІІ
  НП / РП / С Психологія ефективного управління часом ІІ
  НП / РП / С Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ІІ
  НП / РП / С Методи статистичної обробки даних ІІ
  НП / РП / С Студії з політичної географії та географічного країнознавства ІІ
  НП / РП / С Ґрунтово-екологічний моніторинг ІІ
  НП / РП / С Моніторинг, проектування та моделювання  фізико-географічних ланшафтів ІІ
  НП / РП / С Прикладні конструктивно-географічні дослідження ІІ
  НП / РП / С Міждисциплінарні дослідження в географії ІІ
  НП / РП / С Біогеографія України та світу ІІ
  НП / РП / С Кадастр та оцінка земель і нерухомості в Україні ІІ
  НП / РП / С Стратегія природокористування та гармонійний розвиток ІІ
  НП / РП / С ГІС-технології в науковій проектній діяльності ІІ
 • Спеціальність 242 Туризм, магістр (ОПП Туризм)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  1 курс
  НП / С Управління проектами в туризмі I
  НП / С Організація спеціальних видів туризму I
  НП / С Іміджеологія та PR в туризмі I
  НП / С Міжнародний туристичний бізнес I
  НП / С Використання мінеральних вод та пелоїдів в курортології I
  НП / С Маркетинг курортної справи I
  НП / С Геоекологія I
  НП / С Менеджмент курортної справи I
  НП / С Управління регіональним розвитком туризму II
  НП / С Релігійний туризм та паломництво II
  НП / С Управління рекреаційним підприємством II
  НП / С Рекреаційні комплекси України II
  НП / С Управління якістю в туризмі II
  НП / С Трудове право II
  НП / С Медична географія II
  НП / С Туристичний потенціал франкомовних країн II
  НП / С Рекреаційно-туристське природокористування II
  2 курс
  НП / С Соціологія туризму III
  НП / С Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі III
  НП / С Круїзний туризм III
  НП / С Безпека туризму III
  НП / С Естетика ландшафта III
 • Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), бакалавр (ОПП Середня освіта)

  ДокументиНазва дисципліниСеместр
  ІІ курс
  НП / С Філософія ІІІ
  НП / С Етика та естетика ІІІ
  НП / С Історія педагогіки ІІІ
  НП / С Ґрунтово-земельні ресурси України та світу IV
  НП / С Заповідна справа, кадастр та моніторинг об’єктів природно-заповідного фонду IV
  НП / С Кластери територіально-виробничих систем IV
  НП / С Соціальна географія IV
  НП / С Основи управління регіонами IV
  НП / С Теоретичні проблеми економічної і соціальної географії IV
  III курс 
  НП / С Загальна та вікова психологія V
  НП / С Спортивний туризм і орієнтування V
  НП / С Організація дозвілля в ДЗОВ V
  НП / С Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи V
  НП / С Основи геоменеджменту і геомаркетингу V
  НП / С Основи шкільної географічної освіти V
  НП / С Організація інклюзивної освіти в ЗОНЗ V
  НП / С Географія АПК V
  НП / С Методика розв'язування задач з географії V
  НП / С Географія Одещини V
  НП / С Геоекологія та виховання екологічної свідомості V
  НП / С Моніторинг якості освіти V
  НП / С Економічна теорія V
  НП / С Географія релігій V
  НП / С Валеологія та моніторинг здоров’я школяра V
  НП / С Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії V
  НП / С Людина і навколишнє середовище V
  НП / С Інтелектуальна власність V
  НП / С Використання природних ресурсів та їх охорона VI
  НП / С Біосферна етика VI
  НП / С Методи математичної статистики в ґрунтознавстві VI
  НП / С Геоботаніка з основами ботаніки VI
  НП / С Технології корекційно-розвиваючого навчання VI
  НП / С Медична географія VI
  НП / С Методика виховної роботи VI
  НП / С Соціальна педагогіка VI
  НП / С Віртуальне навчальне середовище VI
  IV курс 
  НП / С Вікова фізіологія та шкільна гігієна VII
  НП / С Основи екологічного виховання учнів VII
  НП / С Основи планування території VII
  НП / С Анімаційна позашкільна робота VII
  НП / С Психологія управління та конфліктологія VII
  НП / С Географія сфери обслуговування VII
  НП / С Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів VIII
  НП / С Трудове право VIII
  НП / С Дослідження, картографування та моніторинг ґрунтів і земель VIII
  НП / С Природоресурсне право з основами правознавства VIII
  НП / С Інтерактивні технології в сучасній освіті VIII
  НП / С Основи педагогічних вимірювань VIII
  НП / С Основи с.г. виробництва та аграрної економіки VIII
  НП / С Економіка природокористування VIII
  НП / С Вчення про ґрунтоутворювальні процеси VIII
  НП / С Математичне моделювання в педагогіці VIII
  НП / С Методика та практика роботи зі шкільними географічними атласами та картами VIII
  НП / С Менеджмент освітніх закладів VIII
  НП / С Основи педагогічної майстерності VIII
  НП / С Позакласна і позашкільна робота з географії VIII
  НП / С Інтегровані навчальні дисципліни VIII
  НП / С Основи педагогічних досліджень VIII
  НП / С Біоресурси та їх охорона VIII
  НП / С Перша долікарська допомога VIII

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ-ПАРТНЕРИ

ПРАКТИКИ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

ВИКЛАДАЧАМ

ПОЛОЖЕННЯ

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top