Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

Завідувач кафедри – Біланчин Ярослав Михайлович

Тел.: (0482) 68-78-42
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КАФЕДРА ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

У травні 1967 р. за ініціативи та організаторської активності доктора сільськогосподарських наук, проф. Гоголєва Івана Миколайовича в структурі геолого-географічного факультету Одеського університету була відкрита кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. Кафедра заснована на базі факультетської лабораторії грунтознавства і науково-дослідної групи ґрунтознавства і ерозії ґрунтів (керівник – доц. Бракін С.С.)  кабінету геодезії, топографії і картографії (керівник – доц. Ізмайлова Н.В.). До 1995 р. кафедрою незмінно завідував доктор сільськогосподарських наук, професор Іван Миколайович Гоголєв, з 1995 р. – кандидат географічних наук, доц. Ярослав Михайлович Біланчин.

В 1971 р. в університеті була створена проблемна НДЛ географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4, завідувач - кандидат географічних наук, доц. Цуркан О.І.) із завданням проведення досліджень у ґрунтах степової зони в умовах зрошення і дренажу. Незмінним науковим керівником ПНДЛ-4 в 1971-1996 р.р. був проф. Гоголєв І.М., в подальші роки – доц. Біланчин Я.М. та проф. Красєха Є.Н.

До складу кафедри входять:

 • проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ – 4),
 • навчальна лабораторія хімічного аналізу ґрунтів та вод,
 • кабінет геодезії,  картографії і землеустрою,
 • Комп'ютерний клас - навчальна лабораторія геоінформаційного забезпечення дисциплін топографо-картографічного та землевпорядного циклів.

Співробітники

викладачі:

 • к.геогр.н., доц. Біланчин Я.М.,
 • к.геогр.н., доц. Тортик М.Й.,
 • к.геогр.н., доц. Тригуб В.І.,
 • к.геогр.наук, доц. Буяновський А.О.
 • ст. викладач Адобовська М.В.,
 • д.біол.н, проф. Красєха Є.Н.

викладачі-сумісники: 

 • д.геогр.н., проф. Михайлюк В.І.,
 • к.геогр.н., доц. Цуркан О.І.

аспіранти:

Леонідова І. В., Струтинська О. Є.

інженери та лаборанти:

Аргірова Г.М., Дажук В.Б., Дупан В.В., Кічук А.І.

Навчальна робота

З перших років існування кафедра забезпечує підготовку фахівців за географічною спеціалізацією “Біогеографія і географія ґрунтів” з основами землевпорядкування. З 1996-1997 навчального року кафедра забезпечує ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, а з 2000-2001 навчального року – і “магістр”. Удосконаленню фахової підготовки випускників кафедри сприяє проходження ними виробничої практики у науково-виробничих та проектно-вишукувальних партіях і організаціях (інститут землеустрою УААН, обласні центри “Облдержродючість”, гідрогеолого-меліоративні експедиції та партії, управління земельних ресурсів, кадастрові центри тощо).

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

"Ґрунтознавство та географія ґрунтів", "Топографія з основами геодезії", "Картографія", "Хімія ґрунтів", "Фізика ґрунтів", "Геохімія ландшафтів", "Основи агрохімії", "Земельний кадастр і оцінка земель", "Основи меліорації та меліоративної географії", "Основи прикладної геодезії", "Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки", "Основи землеустрою", "Ґрунти та земельні ресурси світу й України", "Ґрунтово-екологічні проблеми землеробства і меліорації земель", "Ґрунтово-екологічний моніторинг", "Персональні комп'ютери в практиці ґрунтознавства, землекористування і землевпорядкування", "Охорона ґрунтів України", "Методика ґрунтово-агрохімічних досліджень та еколого-агрохімічної оцінки земель", "Морфологія, мікроморфологія і діагностика ґрунтів України", "Основи природоохоронного та земельного права в Україні", "Методика викладання у вищій школі", "Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії", "Математичні та інформаційні методи в ґрунтознавстві", "Вчення про ґрунтотворні процеси", "Топографо-геодезичні роботи при землевпорядкуванні" та ін.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін також для напрямків підготовки "Геологія", "Гідрогеологія" та "Історія":

"Основи ґрунтознавства", "Основи топографії", "Топографія з основами геодезії", "Прикладна геодезія", "Основи картування""Топографічне креслення", "Археологічна топографія", "Ґрунтознавство з основами рослинництва", "Основи аерофототопографії", "Дешифрування аерофотознімків", "Основи великомасштабного топографічного знімання" та ін.

Наукова діяльність

Структура науково-дослідницької частини кафедри: ПНДЛ – 4; групи  з дослідження ґенези, географії і меліорації ґрунтів, топографії і картографії.
Назва наукової школи: Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах при зрошенні. Картографія ґрунтів. Екологія землекористування.

Участь у науковій роботі приймають близько 20 осіб, із них докторів наук – 2, кандидатів наук – 7.

Напрями наукових досліджень:

 • –  дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону,  ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • –  картографування ґрунтів та екологія землекористування.

Традиційно дослідження проводились і проводяться за наступною проблематикою:

 • –  вивчення впливу зрошення низькомінералізованими водами рік Дунаю, Дніпра, Дністра і Південного Бугу та водами підвищеної мінералізації озер-водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів (доценти Я.М.Біланчин, С.П.Позняк, І.М.Волошин, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик, В.І.Тригуб, ст. наукові співробітники В.П.Мурсанов, Г.С.Сухорукова та багато інших);
 • –  використання стічних вод міст Причорномор’я для зрошення та вплив його на властивості і речовинно-хімічний склад чорноземів (ст. наукові співробітники Б.М.Турус, Ю.В.Михальченко, Т.М.Кривицька та інші);
 • –  дослідження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву острова Зміїний (доценти Я.М.Біланчин, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик, аспіранти А.О.Буяновський та І.В.Леонідова, науковий співробітник ПНДЛ-4 Л.М.Гошуренко та ін.).

До проведення наукових досліджень за проблематикою кафедри і ПНДЛ-4 всі роки традиційно залучаються студенти і аспіранти кафедри. Матеріали проведених ними польових і камерально-аналітичних досліджень використовуються при написанні курсових і кваліфікаційних робіт.

Досягнення кафедри

На кафедрі постійно виконуються держбюджетні і кафедральні наукові проекти, за угодою госпдоговірні. Крім того, співробітники кафедри приймають участь у міжнародних проектах.

Конференції, семінари на базі кафедри:

1. конференція "Географічні та геологічні науки в Одеському університеті" (2004 р.);

2. міжнародна конференція "Ґрунт у просторі і часі", присвячена 90-річчю засновника кафедри, д.с.-г.н., професора Гоголєва І.М. (2009 р.);

3. науково-практична конференція «Сучасний стан і проблеми ґрунтознавчо-географічної науки та освіти» (2012 р.).

Опубліковано статей за участю студентів – 19.
Кількість виступів студентів на наукових конференціях – 80.

Отримано студентами нагород у конкурсах НДР та олімпіадах – 6:

Ігошин Д.А. – диплом Міністерства освіти України (1997 р.);
Соколов А.І. – диплом Міністерства освіти України (1997 р.);
Маловік Н.В. – диплом III ступеня Всеукраїнської олімпіади з географії (2000 р.);
Буяновський А.О. - диплом I ступеня Всеукраїнської олімпіади з географії (2005 р.);
Свідерська І.В. – диплом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії (2009 р.);
Леонідова І.В. - диплом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії (2010 р.).

Публікації

Співробітники кафедри та ПНДЛ – 4 протягом останніх трьох років (2008-2012 р.р.) зробили 15 доповідей на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях і з'їздах. Кількість публікацій співробітників кафедри та ПНДЛ-4 починаючи з 1991 року – 174, з них 12 – монографій та навчальних посібників.

Список основних публікацій (за останні 3 років)

 1. Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] /Є.А.Черкез, Я.М.Біланчин, Є.Н.Красєха та ін. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.: [8] л. іл.
 2.  Біланчин Я.М. Ґрунтознавство в Одеському університеті: короткий часопис, науково-практична проблематика, перспективи // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2010.–Т.15.–Вип.5.–С. 40-46.
 3. Тригуб В.І., Біланчин Я.М. Професор І.М. Гоголєв – видатний вчений і педагог, засновник кафедри грунтознавства і географії грунтів Одеського державного університету (до 90-річчя від дня народження) // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2010.–Т.15.–Вип.5.–С. 47-55.
 4. Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 130 с.
 5. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Картографування ґрунтового покриву і створення карти ґрунтів острова Зміїний  // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. –  Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», 2011. – Вип.75. – С. 64-69.
 6. Біланчин Я.М., Гошуренко Л.М., Свідерська І.В. Природа кислотності чорноземних ґрунтів острова Зміїний  // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ.  – 2011. – Вип. 39. – С. 22-27.
 7. Біланчин Я.М. Іригація та чорноземи масивів зрошення Півдня України та Одещини на вході у ІІІ тисячоліття // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. - 2011. -Т. 16. -  Вип.1.  – С. 123 – 132.
 8. Trigub B.I. Fluorine in system «Environment – Man» [in:] 28 Kongres Gleboznawczy:«Gleba – Czlowiek – Srodowisko». PTG – UMK Torun. – s.143.
 9. Тригуб В.И. Экология городских почв // Материалы международной научно – практической конференции, посвященной 80 – летию основания института (Минск, 5 – 8 июля, 2011 года). Минск, 2011, с. 132 – 133.
 10. Тригуб В.І., Ігнат Я.І. Фтор у природних та стічних водах Південного Заходу України // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. . - 2011. -Т. 16. -  Вип.1.  – С. 76 - 85.
 11.  Леонідова І.В. Природні умови острова Зміїний, їх роль у формуванні ландшафтно- і ґрунтово-геохімічного середовища // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2011. - №1. – С. 149-157.
 12. Плотницький С.В., Цуркан О.І. Цифрові грунтові карти як елемент інфраструктури геопросторових даних України // Розвиток тематичної складової інфраструктури геопросторових даних в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2011. – С. 122-127.
 13. Практикум з вивчання морфологічних ознак ґрунту та опису ґрунтового профілю: навч. видання/ В.І.Тригуб, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик. – Одеса: Одеський національний університет, 2011. – 57 с.
 14. Біланчин Я. М. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт // Я. М. Біланчин,  П. І. Жанталай, М. Й Тортик, В. І.Тригуб. – Одеса: Фенікс, 2012. – 76 с.
 15. Bilanchyn Y. Black soils degradation in the South-Western Black Sea region at irrigation and in the post-irrigation period /Y. Bilanchyn, S . Rezva // Abstract Book. The V International Conference-Symposium Ecological Chemistry 2012. – Chisinau, March 2-3, 2012, Republic of Moldova, p. 82.
 16. Bilanchyn Y. Trends of current dynamics of chemical processes in the soils of Odessa region / Y. Bilanchyn, S. Medinets, S. Rezva, V. Pitsyk // Abstract Book. The V International Conference-Symposium Ecological Chemistry 2012. – Chisinau, March 2-3, 2012, Republic of Moldova, p. 83.
 17. Bilanchyn Yaroslav. Black soils degradation in the South-Western Black Sea region at irrigation and in the post-irrigation period / Yaroslav Bilanchyn, Svetlana Rezvaya, Volodymyr Medinets // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2012, 7(1), p. 107-109.
 18. Bilanchyn Yaroslav. Trends of current dynamics of chemical processes in the soils of Odessa region / Yaroslav Bilanchyn, Svetlana Rezvaya, Sergiy Medinets, Vasiliy Pitsyk // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2012, 7(1), p. 129-132.
 19. Біланчин Я. М. Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету – 45! / Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 8-12.
 20. Біланчин Я. М. Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 44-53.
 21. Жанталай П. І. Проблема гумусу у зрошуваних ґрунтах південного заходу України /    П. І. Жанталай // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 54-58.
 22. Тортик М. Й. Характер засоленості лучно-чорноземних ґрунтів басейну нижнього Дністра / М. Й. Тортик, Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 59-65.
 23. Красєха Є. Н. Новий підручник з ґрунтознавства і географії ґрунтів для вищої школи / Є. Н. Красєха,  Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 150-151.
 24. Тортик М. Й. Роль і місце Трапівського стаціонару в науково-дослідній роботі кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів / М. Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012.– Т.17.- Вип.2 (15). - С. 66-70.
 25. Тригуб В. І.  Вміст фтору в питних водах Одещини та його вплив на захворюванність населення карієсом і флюорозом зубів / В. І. Тригуб // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.  - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  –           С. 71 - 78.
 26. Цуркан О. І.  Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей ґрунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи / О. І. Цуркан // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.– 2012. – Т. 17. – Вип.2 (15). – С. 79-83. 
 27. Біланчин Я. М. Примітивні ґрунти острова Зміїний / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.3 (16).  – С. 72-79.
 28. Тригуб В. І. Історичний аспект становлення та розвитку українського ґрунтознавства / В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.  - 2012. -Т. 17. -  Вип.3 (16).  – С. 80-89.
 29. Тортик М. Й. Морфологічні особливості зрошуваних алювіальних заплавних ґрунтів Нижнього Дністра / М. Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012.– Т.17.- Вип.3 (16). - С. 90-97.
 30. Pylypenko G. P., Tsurkan O. I., Gorun W. Komplesowa ocena potencjału rekreacyjnego jednostek administracyjnych obwodu Odeskiego // Międzynarodowa konferencia naukowa «Krajobraz i turystyka w warunkach zrównowaźonego rozwoju». Kielce – Sobków, 5-7 lipca 2012.  – p. 55-57.
 31. Цуркан О. І. Використання ГІС для оцінки агромеліоративного стану ґрунтів зони зрошення / О. І. Цуркан, С. В. Плотницький // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні». – Миколаїв: КП «Миколаївська обласна друкарня». – 2012. – С. 78-81.

Міжнародна діяльність кафедри

Співпраця в навчальній і науковій роботі з кафедрою ґрунтознавства  Берлінського технічного університету (1994 – 1997 р.р. – проф. Гоголєв І.М., доц. Біланчин Я.М., доц. Жанталай П.І., доц. Гоголєв А.І. та ін.).

Співпраця в рамках міжнародного проекту IPTRID з досліджень в області зрошення і дренажу (1995 – 1998 р.р. – проф. Гоголєв І.М., доц. Гоголєв А.І. та ін.); з відділенням фізичної географії і ґрунтознавства Інституту географії Регенсбурзького університету (2003-2005 р.р. – доц. Біланчин Я.М. та ін.).

Співпраця в рамках міжнародних проектів Тасіs "Озера Нижнього Дунаю" (2000 – 2002 р.р.), "Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра" (2006-2007 р.р.) – доц. Біланчин Я.М., доц. Жанталай П.І., доц. Тортик М.Й. та ін. Проект ЄС "Enviro GRIDS" (2009-2012 рр.) - доц. Біланчин Я.М., Леонідова І.В., Рєзва С.В. та ін.

Підготовка кадрів

З початку заснування на кафедрі були відкриті аспірантура та докторантура із завданням підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Були підготовлені та захищені дисертації наступними співробітниками кафедри, факультету та науково-виробничих організацій регіону:

- докторські дисертації: Красєха Є.Н. «Пространственная организация почвенного покрова Средней Сибири» (1990 р.); Позняк С.П. "Зрошувані чорноземи південного заходу України" (1992 р.);

- кандидатські дисертації: Біланчин Я.М., Волошин І.М., Хохленко Т.Н., Кривульченко А.І., Михайлюк В.І., Грибський О.А., Жанталай П.І., Тортик М.Й., Тригуб В.І. та ін.


Випускники кафедри працюють у науково-виробничих та проектно-вишукувальних партіях і організаціях (інститут землеустрою УААН, обласні центри “Облдержродючість”, гідрогеолого-меліоративні експедиції та партії, управління земельних ресурсів, кадастрові центри тощо), освітніх і виховних закладах країни та ін.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top