Кафедра економічної та соціальной географії і туризму

Завідувач кафедри – Топчієв Олександр Григорович,

доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Тел. (048) 68-76-93

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра економічної та соціальної географії була організована у складі Одеського інституту народного господарства, і її протягом 1921–1930 рр. очолював професор О.О. Сухов. Університетська кафедра економічної географії утворена у 1934 р. Завідували кафедрою: доц. О.М. Смирнов (1934–1959 рр.); доц. К.Є.Повітчана (1959–1970 рр.); доц. Д.І. Богуненко (1970–1973 рр.); проф. І.Ф.Мукомель (1973–1975 рр.); доц. О.І. Полоса (1975–1980 рр.); проф. О.Г. Топчієв (з 1980 р.).
У різний час, починаючи з повоєнних років, на кафедрі працювали доктори наук, професори В.О. Дергачов, І. Ф. Мукомель, О.Г. Топчієв, кандидати наук, доценти Д.І. Богуненко, Б.Л. Гуревич, Л.Х. Калустян, І.М. Ланда, Й.В. Мимрін, А.Е. Молодецький, В.Г. Пижов, К.Є.Повітчана, О.І. Полоса, О.М. Смирнов, викладачі В.П. Мазур та М.Й. Мазур, методисти Є.К. Кікоїн та В.М. Однолько. На даний час у структурі кафедри - сектор учбової  лабораторії ГІС–технологій та науково дослідна група.

Співробітники

викладачі:

 • д. геогр. н., проф.Топчієв О.Г.
 • д. геогр. н., проф. Яворская В.В.
 • к. геогр. н., доц. Михайлова Н.П.
 • к. геогр. н., доц. Нефедова Н.Є.
 • к. геогр. н., доц. Тітенко З.В.
 • к. геогр. н., доц. Хомич Л.В.
 • ст. викладач Куделіна С.Б.
 • ст. викладач Смольський В.Л.
 • викладач Хомутов В.А.
 • к. геогр. н., доцент Шашеро А.М.
 • к.геогр.н., доц. Cич В.А.
 • к.геогр.н., доц. Молодецький А.Е.
 • к.геогр.н., доц. Коломієць К.В.

наукові співробітники:

 • молодший наук. співробітник Платонова Л.П.

фахівці:

 • Єрастова О.Ю.

інженери:

 • Грудініна М.В.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціалізацією «Економічна та соціальна географія» і «Географічні основи економіки та управління розвитком регіону».
Кафедра забезпечує ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

«Географія світового господарства», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Основи геомаркетингу і геоменеджменту», «Актуальні проблеми сучасної географічної науки», «Методи суспільно-географічних досліджень», «Географічні основи технологій і виробництв», «Геоінформаційні системи», «Географія сфери обслуговування», «Планування територій», «Економіка природокористування», «Географія транспорту», «Теоретичні проблеми економічної і соціальної географії», «Геоурбаністика та проблеми розвитку великих міст», «Основи політичної географії і геополітики», «Основи економіки в шкільному курсі», «Рекреаційна географія з основами туристичного маркетингу», «Проблеми регіонального розвитку та управління», «Прогнозування населення», «Суспільно-географічна картографія», «Основи районного планування», «Статистичний аналіз в суспільній географії», «Географія країн ЄС», «Основи етногеографії», «Економічна історія України», «Системи розселення», «Регіоналізація України», «Економічна географія Світового океану», «ГІС в регіональному плануванні і муніципальному менеджменті», «Управління розвитком регіону», «Регіональна економіка з основами регіональної політики», «Територіальна організація продуктивних сил» та ін.

Наукова діяльність

Назва наукової школи: Проблеми територіальної організації населення та господарства приморських регіонів України в сучасних геополітичних та геоекономічних умовах
Участь у науковій роботі приймають близько 14 осіб, із них докторів наук – 1, кандидатів наук – 8.

Напрями наукових досліджень:

 • теорія та методологія суспільної географії;
 • регіональна економіка: приморські регіони України;
 • методологія та методика геопланування (планування територій);
 • геодемографічні процеси в Україні та регіональна геодемографічна політика;
 • формування регіональних геоінформаційних систем. Складання комплексних географічних атласів регіонів

До проведення наукових досліджень за проблематикою кафедри всі роки традиційно залучаються студенти і аспіранти кафедри. Матеріали проведених ними досліджень використовуються при написанні курсових і кваліфікаційних робіт.

При Одеському національному університеті працює спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 41.051.03. за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія». Голова спецради – д. геогр. н., проф. Топчієв О.Г.

Досягнення кафедри

На кафедрі постійно виконуються держбюджетні наукові теми:
держбюджетна тема № 774 «Принципи та механізми управління природокористуванням та раціональної організації території у приморських смугах України», держбюджетна тема № 303 «Розробка концепції і програми сталого соціально-економічного розвитку регіону Українського Причорномор’я у контексті міжнародних програм екологічного захисту Чорного моря», держбюджетна тема № 360 «Розробка методики формування регіональних екологічних мереж»,  держбюджетна тема № 413 «Посилення екологічної безпеки та якості життя населення на методологічних і методичних засадах планування території регіону», держбюджетна тема № 467 «Розробка принципів і методів планування територій  з метою екологічного оздоровлення регіону».  

Крім того, співробітники кафедри приймають участь у міжнародних проектах: міжнародний проект TACIS «Придунайские озера. Региональная программа менеджмента природной среды и план действий по охране окружающей среды».
В умовах державної незалежності України на кафедрі започаткований новий для вітчизняної науки напрямок – регіоналістика, що охоплює регіонознавство, регіоналізацію України, регіональне планування та самоврядування. Розроблена «Концепція соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я» (науковий керівник проф. О.Г. Топчієв), яка була схвалена Кабінетом Міністром України (постанова № 324, від 5 травня 1995р.). На основі цієї концепції була розроблена «Програма соціально-економічного розвитку регіону Українського Причорномор’я».
В рамках розробки концепції та програми соціально-економічного розвитку субрегіону Українського Придунав’я науковцями кафедри  було опрацьовано природно-ресурсний потенціал субрегіону, його населення та демографічну ситуацію, трудові ресурси та їх використання, соціальну інфраструктуру та сферу послуг Українського Придунав’я.
У серпні 2000 р. указом Президента України була утворена комісія з адміністративно-територіального устрою України, до складу якої увійшов проф. О.Г. Топчієв. У травні 2001 р. указом Президента України затверджена “Концепція державної регіональної політики”. Науковці кафедри разом із спеціалістами Одеської обласної ради провели паспортизацію територіальних громад – сільських, селищних і міських рад Одеської області.
Таке детальне обстеження територіальних громад здійснене вперше в Україні. Створена регіональна інформаційна система “ГІС – територіальні громади Одещини”.

Кафедра економічної та соціальної географії Одеського національного університету була серед тих кафедр і наукових підрозділів, які першими затвердили новий напрямок в екології – геоекологію.
Після прийняття законів України “Про програму формування національної мережі України в 2000-2015 рр.” у 2000 р. та “Про екологічну мережу” (2004 р.) за дорученням Одеської обласної ради, під егідою Південного центру Національної академії Наук України науковці кафедри розробляли програму формування регіональної екологічної мережі Одеської області та її ескізний проект (схему). Постійна увага у науковій діяльності кафедри приділяється соціально-економічному картографуванню. Науковці кафедри підготували кілька комплексних географічних атласів Одещини, серед них: географічний атлас Одеської області; економічна карта Одеської області; Атлас Одеської області (до 70-річчя заснування) – Одеса, 2002 р.; Одеська область: географічний атлас (моя мала батьківщина). Професор кафедри О. Г. Топчієв був членом ради і редакційної колегії Національного атласу України. Атлас вийшов у світ електронною версією та картографічним друком. У 2012 році за дорученням Одеської обласної ради підготовлено до друку рукопис ювілейного видання  Атласу Одеської області (до 80-річчя заснування) під загал. ред. проф. О.Г. Топчієва.
Отримано студентами нагород у конкурсах НДР та олімпіадах (2012-2013 рр.) – 5:
Калетинська А.Є. – диплом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії (2010 р., м. Луцьк);
Калетинська А.Є. – диплом IIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії (2011р., м. Дніпропетровськ);
Кетчук О.П. - диплом IIІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії (2011 р., м. Чернівці);
Ніколаєва О.І. – диплом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії (2013 р., м. Чернівці);
Дімова Н.В. - диплом IІІ ступеня Всеукраїнської олімпіади з географії (2012 р.).

Публікації

Співробітниками кафедри протягом 2010-2012 р.р. опубліковано більше 70 робіт (статті та доповіді на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях і з'їздах).

Основні публікації кафедри

 • Топчиев А.Г. Основы методики земельного кадастра горных районов (на примере Украинских Карпат) / А.Г. Топчиев. – Львов: изд. Львовского ун-та, 1966.
 • Топчиев А.Г. Методика полевых экономико-географических исследований / А.Г. Топчиев. – Одесса: ОГУ, 1973.
 • Топчиев А.Г. Полевые географические исследования. – Киев: Вища щкола, 1975.
 • Андерсон В.Н. Изучение географических структур и текстур / В.Н. Андерсон, А.Г.Топчиев. – Одесса: ОГУ, 1987.
 • Топчиев А.Г. Термины и понятия экономической географии / А.Г. Топчиев. – Киев: Радянська школа, 1982.
 • Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев – Киев-Одесса: Высшая школа, 1988.
 • Топчиев А.Г. Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития / Отв. ред. А.Г. Топчиев, Б.Н. Стречень – Одесса: Маяк, 1991.
 • Топчиев А.Г. Концепция социально-экономического развития Одесской области / А.Г. Топчиев. – Одесса: ОЦЭЭИ НАН Украины, 1995.
 • Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природо-пользования / А.Г. Топчиев. – Одесса: Астропринт, 1996.
 • Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки (навчальний посібник) / О.Г. Топчієв – Київ: Вид-во УАДУ, 1997.
 • Козицького С. Ми – одесити. Експериментальний навчальний посібник з краєзнавства для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій / С. Козицькій, О.Г.Топчієв та ін. – Одеса: Маяк, 1997.
 • Светличний А.А. Географические информационные системы: технологія и приложения / А.А. Светличний, В.Н.Андерсон, С.В. Плотницкий. - Одеса: Астропринт, 1997.
 • Географія Одещини. Природа населення, господарство / Заг. ред. О.Г.Топчієв. – Одеса: Астропринт, 1998.
 • Топчієв О.Г. Основи суспільної географії (навчальний посібник). – Одеса: Астропринт, 2001.
 • Одеська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина (голова редколегії – О.Г.Топчієв). – Київ: ТОВ вид-во Мапа, 2002.
 • Одеський регіон: природа, населення господарство / Заг. ред. О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2003.
 • Топчієв О.Г. Мій рідний край – Одещина (підручник)./ О.Г. Топчієв, Л.П. Толкаченко. – Одеса: Ярослав, 2004.
 • Топчієв О.Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики (навчально-методичний посібник) / О.Г. Топчієв, Т.М. Безверхнюк, З.В.Тітенко. - Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2005.
 • Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики (навчальний посібник для студентів географічних та економічних спеціальностей) / О.Г. Точієв. - Одеса: Астропринт, 2005.
 • Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.Г.Топчієв. – Одеса, Астропринт, 2009.
 • Topchiyev O. The concept of territory geoplanning in Ukrainian geography / О. Topchiyev, V.Olijnyk, T.Melnychenko. // Selected aspects of transformation in countries of Central and Central-Eastern Europe. University of Gdansk Peplin, 2010.
 • Андерсон В.Н. Теоретико-методологические проблемы современной экономической географии: «географическая экономика» или «новая экономическая география»? // Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития / Под ред. А.Г.Дружинина, В.Е.Шувалова: Материалы Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 4-8 мая 2010 г.). – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010.
 • Куделіна С.Б. Методичні засади дослідження «гарячих точок» / С.Б. Куделіна // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань: «Сочинський», 2010.
 • Куделіна С.Б. Екістичні проблеми сільської місцевості Одеського регіону / С.Б. Куделіна // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матеріали міжнародної конференції. – Київ: ВГЛ Обрій, 2010.
 • Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] /Є.А.Черкез, Я.М.Біланчин, Є.Н.Красеха [та ін.], наук. ред.: М.О.Подрезова, О.Г.Топчієв. Одес. Нац. ун-т ім.. І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2010.
 • Топчієв О.Г Методологічні засади геопланування регіону / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро, Д.С. Мальчикова // Український географічний журнал. Суспільно-географічні дослідження. - № 1, 2010.
 • Топчієв О.Г. Методологічні  трансформації і сучасні парадигми в географії //Український географічний журнал. - № 2, 2010.
 • Хомич Л. Нелегальна міграція у ПМР:негативні наслідки для України і шляхи їх подолання. // Чорноморська безпека . - №4, 2010.
 • Тітенко З.В.Перспективи реалізації реформи адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування // Україна після президентських виборів 2010 р.: нові перспективи розвитку держави: Зб. Матеріалів круглого столу (Одеса,  22 квітня 2010 р.) /Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень / За заг. ред. О.О. Воловича – Одеса: ПП  фірма Пантера, 2010.
 • Anderson V. Competitiveness and clusterization potential of Ukraine’s regional economies: methodological aspect // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирский, 2011.
 • Куделіна С.Б. Просторово-часові особливості техногенного забруднення атмосферного повітря Одеської області / С.Б. Куделіна // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон:ПП Вишемирський, 2011.
 • Нефедова Н.Є. Територіальні водогосподарські системи та водогосподарські проблеми Одеси /  Н.Є. Нефедова // Часопис соціально-економічної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – Вип.11(2) – 2011 - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011.
 • Тітенко З.В. Проблеми та перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «География». – Симферополь, 2011.
 • Топчієв О.Г. Методологічні принципи та методична схема геопланування регіонів / О.Г Топчієв, Д.С .Мальчикова, А.М.Шашеро // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – ХерсонПП Вишемирський, 2011.
 • Хомич Л.В. Соціально-економічні наслідки та масштаби нелегальної імміграції в Одеський регіон /Ученые записки Таврического национального ун-та шимени И. В.И. Вернадского. Серия «География», Том 24(63), № 2, часть 3, Симферополь, 2011.
 • Хомич Л.В.. Україна в системі міжнародних заходів щодо Придністровського врегулювання:пріоритети та інструменти. Аналітична доповідь. /Г.В. Шелест, І.В. Максименко, Ю.В. Сербіна.-Одеса, ОФНІСД. Фенікс, 2011.
 • Хомич Л.В. Проблеми використання транзитного потенціалу морських портів України// Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб.наукових праць.  – Херсон ПП Вишемирський, 2011.
 • ШашероА.М. Геопланування як напрям предметної та методологічної трансформації сучасної географії / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро // Часопис соціально-економічної географії. Харків.націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011.
 • Яворська В.В. Особливості формування сільського розселення Одеського регіону / В.В. Яворська, С.Б Куделіна // Регіон – 2011: стратегія оптимального розвитку. – Одеса, 2011.
 • Андерсон Володимир. Проблеми теорії і практики сучасної економічної географії: нові парадигми // Агора. Наука без кордонів. Вип. 11, 2012. – К.: Видавництво «Стилос», 2012.
 • Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навч. посібник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; авт. колектив: О.Г.Топчієв [керівник], І.І. Кондратюк, Н.Є Нефедова, А.М.Шашеро, В.В.Яворська [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2012.
 • Нефедова Н.Є. Морські торговельні порти Одеського регіону: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку /Н.Є. Нефедова // Регіон-2012: стратегія оптимального розвитку. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. м. Харків, 25-26 жовтня 2012 р. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012.
 • Тітенко З.В. Річковий транспорт України: проблеми і перспективи розвитку // Матеріали XI з’їзду Українського географічного товариства. – Дніпропетровськ, 2012.
 • Тітенко З.В. Сфера обслуговування в господарському комплексі Одеського регіону // Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування [Текст]: збірник тез VII всеукраїнської конференції студентів і молодих учених (Донецьк, 29 березня 2012 року)/Наук. ред.: д.пед.н., професор Ю.А. Романенко. – Донецьк: ДІСО. 2012.
 • Топчієв О.Г Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект) / О.Г. Топчієв, В.І. Нудельман, Л.Г. Руденко //Український географічний журнал. - № 2, 2012.
 • Шашеро А.М. Формування регіональних екологічних мереж методами аналізу крупномасштабних планів землекористувань / О.Г.Топчієв, А.М.Шашеро // Український географічний журнал. Суспільно-географічні дослідження. - № 3. 2012.
 • Яворська В.В. Генетична типологія малих міст регіону Українського Причорномор´я / В.В. Яворська // Часопис соціально-економічної географії Зб.наук. праць Впуск 12(1). - Харків 2012.
 • Яворська В.В. Депресивні території Українського Причорномор'я Вісник Одеського національного університету серія Географія Вип 2(15) Одесса – 2012.
 • Яворська В.В. Методологічні і методичні основи дослідження в контексті генетико-географічного підходу: концептуалізація понять. регіону Економічна та соціальна географія: Наук .зб. - 2012.
 • Нефедова Н.Є. Територіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж / О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова // Укр. геогр. журнал – 2013. – № 1.
 • Нефедова Н.Є. Трансформація структури та територіальної організації інвестиційної діяльності Одеського регіону / Н.Є. Нефедова //Україна: географія цілей і можливостей. Матеріали XI з'їзду Українського географічного товариства – Київ, 2013

Хомич Л.В., Ігнатенко Є.В. Сучасні проблеми розвитку і функціонування морських портів України //Україна:географія цілей та можливостей. Матеріали ХІ з’їзду УГТ. – Київ, 2013.

Співпраця з науковими закладами НАН України, іншими ВУЗами України

Інститут географії НАН України, м. Київ - проф. Топчієв О.Г., член науково-технічної ради; Південний науковий центр НАН і МОН України, м. Одеса - проф. Топчієв О.Г, к. геогр. н., н. с. Шашеро А.М., м.н.с. Платонова – співпраця по розробці проектів на підставі розпорядження  Одеської обласної ради; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса, відділ ринкових відносин і структур – доц. Андерсон В.М., доц. Нефедова Н.Є.; Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ), Одеський філіал - доц. Хомич Л.В.- експерт з підготовки аналітичних записок для Секретаріату Президента України; Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, географічний факультет; Луганський національний університет, м. Луганськ – доц. Яворська В.В., рецензент науково-методичного видання «Географія населення з основами демографії»; Чернівецький  національний університет, м. Чернівці, Харківський національний університет імені Каразіна, м. Харків, геолого-географічний факультет – доц. Тітенко З.В., доц. Яворська В.В.

Міжнародна діяльність кафедри

Співпраця в навчальній і науковій роботі з Санкт-Петербургским национальным университетом, факультет географии и геоэкологии; Утрехтським університетом, Нідерланди; Інститутом географії Академії наук Угорщини; з Інститутом Кеннона, м. Вашингтон, округ Колумбія, США.

Підготовка кадрів

З початку заснування на кафедрі були відкриті аспірантура та докторантура із завданням підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. За період з 2009-2013 рр. були підготовлені та захищені дисертації наступними аспірантами та співробітниками кафедри: Тітенко З.В., Тодоров В.І., Савюк О.Ю., Олейник В.Д.,          Ярьоменко С.Г., Шашеро А.М.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6dd4b779f864866060821601033399
title_5f6dd4b77a0846082729851601033399
title_5f6dd4b77a25720751670231601033399
Top