Наукова діяльність

На факультеті психології та соціальної роботи  успішно відбувається підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

На факультеті відбувається підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 053 Психологія за освітньо-науковою програмою "Психологія

В 2021 році успішно пройшли захисти в разових спеціалізованих вчених радах ДФ 41.051.014 ( голова проф. Кононенко О.І.), ДФ 41.051.015, ДФ 41.051. 032(голова проф. Кононенко О.І.) на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія.

На факультеті з 2013-2021 рр. працювала спеціалізована вчена рада К 41.051.07 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Голова спеціалізованої вченої ради -доктор психологічних наук, професор Кіреєва Зоя Олександрівна.

Перелік наукових тем факультету:

Науково-дослідна робота проводиться у відповідності до плану університету та факультету.

Викладачі беруть активну участь у щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І.Мечникова, а також у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Кожна кафедра факультету проводить наукову роботу за окремою темою, які тісно пов'язані з загальною темою факультету, а також співпрацює з іншими факультетами університету у розробці НДР в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

На період, кафедрами факультету буде здійснюватися розробка наступних науково-дослідницьких тем:

на кафедрі практичної та клінічної психології – НДР №185 "Соціально-психологічна адаптація та психологічний супровід осіб, зайнятих особливими видами діяльності" (Номер державної реєстрації: 0118U001788);

на кафедрі загальної психології та психології розвитку особистості – НДР № 181 «Динаміка розвитку особистості у часовій розгортці життя» (Номер державної реєстрації 0118U007173);

на кафедрі соціальної і прикладної психології – НДР № 192 «Самодетермінація суб’єктів соціальних контекстів»;

на кафедрі диференціальної і спеціальної психології – НДР № 319 «Дослідження психологічного здоров'я особистості: саноцентричний підхід» (номер державної реєстрації 0122U0002600);

на кафедрах соціальних теорій та соціальної роботи – НДР №182 «Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 1820118U 006968).

Наукові видання факультету:

Науковий журнал Психологія та соціальна робота (журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія «Психологія» входить в 2019 році був перейменований) до Переліку фахових видань України і є реферованим та індексованим у таких базах України і Світу: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, «Україна наукова», Інституційний депозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польша), а також засобами Google Академія, WorldCat, ResearchBib.

На базі факультету проводяться численні науково-технічні заходи, в тому числі конференції міжнародного та всеукраїнського рівня:

Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Психологічне і соціальне благополуччя особистості та населення в умовах пандемії Covid-19: теорія і практика» (9 квітня 2021р.). Співорганізаторами конференції були: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Острозька Академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, Мелітопольський педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний університет «Полтавська політехніка Юрія Кондратюка», Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Харківська гуманітарно-педагогічна академія. Результати конференцій опубліковані у збірнику тез конференції: Психологічне і соціальне благополуччя особистості та населення в умовах пандемії Covid-19: теорія і практика: Збірник матеріалів наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 9 квітня 2021 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова, А.Х. Гудімова. - Одеса: ОНУ, 2021. – 114 c.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Тенденції та перспективи розвитку психології та соціально роботи в сучасному суспільстві” присвячена 155-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (5 листопада 2020 р.). Співорганізаторами конференції були: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Національний університет «Острозька Академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, Мелітопольський педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний університет «Полтавська політехніка Юрія Кондратюка», Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Великотирновський університет імені СВ. Кирила та Мефодія (Болгарія), Університет прикладних наук (М.Оснабрюк, Німеччина) Вища технічна школа в Катовіце, Університет Аль-Кудс (Палестина). Результати конференцій опубліковані у збірнику тез конференції. Результати конференцій опубліковані у збірнику тез конференції: Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві : Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – 380 c.

Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність». У 2020 році конференція була проведена спільно з факультетом соціології, політології та міжнародних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса), Національним університетом «Одеська юридична академія» факультетом психології, політології та молодихсоціології (Одеса), Комунальним закладом «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Факультетом соціально-педагогічних наук та іноземної філології (Харків), Української фундації громадського здоров’я, Мобільної бригадою соціально- психологічної допомоги жертвам зумовленого домашнього насильства в тому числі гендерного. Результати конференцій опубліковані у збірнику тез конференції: Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / (Одеса, 20-21 травня 2020 р.) – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. – 206 с.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я» 26-27 квітня 2019 р. м. Одеса. Співорганізаторами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України», Всесвітня асоціація позитивної та транскультуральної психотерапії, Вісбаденська академія психотерапії (Німеччина), Південно-українське відділення соціологічної асоціації України, Громадська організація “Асоціація жінок України “ДІЯ”. Результати конференцій опубліковані у збірнику тез конференції: Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, ОНУ, 26-27 квітня 2019 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, Н. В. Родіна, О. І. Кононенко та ін. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 220 с.

Міжнародна науково-практична конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», яка проводилася в 2014-2018 роки. Співорганізаторами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут соціології НАН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України», Всесвітня асоціація позитивної та транскультуральної психотерапії, Вісбаденська академія психотерапії (Німеччина), Литовський едукологічний університет (Литва,м. Вільнюс). Результати конференцій опубліковані у збірниках тез конференції за 2014 – 2018 рр.

Щорічно на факультеті проводяться Наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова та Звітна студентська наукова конференція ОНУ імені І.І. Мечникова, за результатами яких видні збірники матеріалів конференцій.

Проводиться щорічно Всеукраїнська літня школа з психології з міжнародною участю "НАЦІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ШКОЛИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ" до ювілеїв з дня народження видатних вчених, які надали великий імпульс для розвитку вітчизняної психології у ХХ столітті та засідання Секції Психології Будинку Вчених (м.Одеси), є комунікація професіоналів, а також в продовження традицій ОНУ імені І.І.Мечникова знайомство широкого кола зацікавлених осіб та з новими досягненнями науковців ОНУ імені І.Мечникова.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top