Адобовська Марія Володимирівна

Адобовська Марія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

кандидат педагогічних наук, доцент викладач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові напрямки:

 • Підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності;
 • Дослідження процесів деградації ґрунтів (головно чорноземів) за різної інтенсивності та технології сільськогосподарського використання.

Дисципліни, що викладаються:

 • Топографія з основами геодезії
 • Основи топографії та картографії
 • Основи топографії
 • Прикладна геодезія
 • Зміст і методика навчання природознавства
 • Математичне моделювання в педагогіці
 • Методика та практика роботи зі шкільними географічними атласами та картами
 • Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії
 • Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі
 • Топогеодезичні роботи в землеустрої
 • Методи математичної статистики в ґрунтознавстві
 • та ін.

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • гарант освітньої програми «Середня освіта (Географія)» за ОКР Бакалавр спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми «Землекористування і оцінка земель» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 106 Географія
 • З 1999 р. – Член Українського географічного товариства
 • З 2001 р. - Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків
 • Секретар кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

Список наукових та навчально-методичних праць:

Монографії та навчально-методичні видання

 • Адобовська М. В., Буяновський А. О., Шашеро А.М., Яворська В.В. Методичні вказівки з оформлення та представлення до захисту курсових робіт студентів спеціальності 106 Географія [Електронний ресурс]. Одеса: ОНУ, 2023. 68 с.
 • Буяновський А. О., Адобовська М. В., Тригуб В. І. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів» [Електронний ресурс]. Одеса: ОНУ, 2023. 68 с.
 • Адобовська М. В., Буяновського А. О., Тортик М. Й., Тригуб В. І. Методичні вказівки з оформлення та представлення до захисту курсових робіт студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) [Електронной ресурс]. Одеса: ОНУ, 2022. 68 с.
 • Адобовська М. В. , Тригуб В. І. Зміст і методика навчання природознавства: Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 36 с.
 • Адобовська М. В. Розрахунок координат додаткових опорних пунктів: Методичні вказівки для лабораторних занять по темі «Порядок обчислення координат додаткових опорних пунктів» для студентів спеціальності 206 Садово-паркове господарство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 46 с.
 • Попельницька Н. О., Адобовська М. В., Буяновський А. О. Методичні вказівки до навчальної топографічної практики для студентів геолого-географічного факультету [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 64 с.
 • Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія): методичний посібник / М. В. Адобовська, А. О. Буяновський, Є. Н. Красєха, Н. О. Попельницька, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. Одеса: ОНУ, 2021. 80 с.
 • Тригуб В. І., Адобовська М. В. Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів. Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу). Одеса, 2020. 16 с.
 • Інтерактивні технології в сучасній освіті: навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу) / М. В. Адобовська. Одеса: СПД: Рейзвіх, 2017. 16 с.
 • Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії / О. І. Цуркан, М. В. Адобовська, Я. М. Біланчин / Курс лекцій. Ч. 1. Одеса, 2015. 76 с.
 • Тортик М. Й., Адобовська М. В., Методичні вказівки з лабораторного практикуму. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту. Одеса: Астропринт, 2002. 40 с.

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 • Mykhailenko Vladyslav, Safranov Tamerlan, Adobovska Mariia (2023). Biological wastewater treatment plants as sources of environmental pollution by persistent organic pollutants (on the example of Odesa industrial-and-urban agglomeration). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (58), P. 350-359. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-26 (Web of Science).
 • Adobovska M. V., Buyanovskiy A. O., Popelnytska N. O., Yavorska V. V. Preservation of regional identity during the administrative reform in Ukraine (in example of the Odessa region). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26. Вип.2 (39). С. 78-93.
 • Біланчин Я., Адобовська М., Попельницька Н. Система формування готовності студентів-географів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітній і вищій школі. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Зб. наук. Праць. №3 (66), вересень 2019. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. С.25-30.
 • Адобовська М. В., Тригуб В.І. Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя географії. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск № 2, 2019. С. 57-62.
 • Адобовська М. В., Чубрей О. С., Яворська В. В. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів географії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Випуск 31. С. 184-191.
 • Адобовська М. В. Інтерактивне навчання географічним дисциплінам та формування за його допомогою спеціальних професійних компетентностей у студентів педагогічного напряму. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич №3 (170), 2019. С. 141-147.
 • Адобовська М. В. Організаційно-педагогічні умови та їх реалізація із застосуванням інтерактивних технологій для формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів географії. Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Київ, 2019. Випуск СXХХХІІІ (143). С.5-13.
 • Адобовська М. В. Проблеми удосконалення професійної підготовки майбутнього учителя географії. Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Київ, 2018. Випуск СXХХVІІ (137). С. 5-13.
 • Adobovska Mariia Volodymyrivna. Experimental verification of formation of readiness for professional activity with the use of interactive technologies of future geography teachers. Journal of Education, Health and Sport. 2018. Vol. 8. № 10. p. 530-536.
 • Адобовська М. В. Взаємозв’язок інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2017. Vol. 7. № 2. С. 833-839.
 • Адобовська М., Шоробура І. Компоненти, критерії та рівні сформованості готовності майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Journal of Education, Health and Sport. 2017. Vol. 7, № 12. Р. 689–698.
 • Адобовська М. В. Формування професійної компетенції майбутніх учителів географії засобами інформаційних технологій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 2 (61). С. 9-14.
 • Адобовська М. В., Яворська В. В. Сучасні проблеми і можливості реалізації фахової підготовки майбутнього викладача географії засобами інтерактивної освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. № 1 (60). С. 10-15.
 • Біланчин Я. М., Буяновський А. О., Тортик М. Й., Жанталай П. І., Адобовська М. В., Кірюшкіна Н. М., Шихалєєва Г. М. Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21. Вип.1 (28). С. 56-77.
 • Біланчин Я. М., Адобовська М. В. Зрошення в Придунав’ї України, ґрунтово-генетичні наслідки й тенденції сучасного ґрунтоутворення. Генеза, географія та екологія ґрунтів: Зб.наук.праць. Львів: Видавн.центр ЛНУ, 2003. С.22-26.
 • Adobovskaya M. V., Bilanchin Y. M. Processes of degradation and desertification of soils of coastal slope territories of Limans of the North-Western Black Sea. Desertification in Europe: mitigation strategies, land-use planning. Luxembourg: Office for official Publication of the European Communities. 2000. P. 265-270.

Автореферат дисертації:

 • Адобовська М. В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2020. 20 с.

Звіти з НДР

 • НДР «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів чорноземно-степової зони Одещини в умовах змін клімату та земельних відносин» (2021-2022 р.) до виконання завдання 01.01.03.02.Ф. «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів в умовах змін клімату та земельних відносин» ПНД НААН 1 «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації» («Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології») на 2021-2025 рр. (виконується);
 • Звіт НДР №603 «Встановити масштабність і наслідки деградації чорноземів України в умовах сучасної зміни клімату та сільськогосподарського використання» (заключний). 234 с. Одеса: ОНУ, 2022. № держ. реєстрації: 0120U102180. Співавт.: А.О. Буяновський, О.О. Світличний, М.Й. Тортик, Адобовська М.В. (виконавець), О.І. Цуркан та ін.
 • НДР "Оцінити сучасний агромеліоративний стан чорноземів масивів зрошення півдня України в умовах припинення поливів та зниження їхньої інтенсивності» НДР ОНУ КГ 01 «Удосконалити систему інформаційного забезпечення моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних і виведених зі зрошення чорноземів Одещини», що виконувалось в рамках завдання 01.01.03.02.Ф. Удосконалити систему інформаційного забезпечення ґрунтово-меліоративного обстеження, моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель (керівник Балюк С.А., д.с.-г.н., академік НААН) за програмою досліджень ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» на 2016-2020 рр. (співвиконавець в рамках НДР від ОНУ).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Університет імені Адама Міцкевича та Познанське відділення Польського географічного товариства (Познань, Польща), «Geography and spatial planning» (укр. «Географія та просторове планування») обсягом 180 годин (6 кредитів), 2023 р.
 • КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», «Формування фахових компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія) засобами організації самостійної роботи в процесі підготовки до практичних занять зі спеціальних дисциплін» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2022 р.
 • Одеський державний аграрний університет, «Впровадження новітніх технологій у викладання дисциплін топографо-геодезичного спрямування» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2021 р.
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, «Географія та методика її навчання та викладання» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2020 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top