Буяновський Андрій Олександрович

кандидат географічних наук, завідувач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові напрямки:

 • Дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону, ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • Оцінка ґрунтів і земель та земельний кадастр;
 • Підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності;
 • Історичні аспекти розвитку і становлення ґрунтознавчо-географічної науки.

Дисципліни, що викладаються:

 • Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
 • Основи топографії і картографії
 • Ґрунтознавство з соновами геології
 • Топографія з основами геодезії
 • Ґрунтознавство
 • Основи землеустрою
 • Землевпорядне проектування
 • Управління ґрунтово-земельними ресурсами
 • Ґрунтово-земельні ресурси України та світу
 • Земельний кадастр
 • Оцінка земель
 • Ґрунтово-земельні ресурси і стале землекористування
 • Бонітування ґрунтів і грошова оцінка земель
 • та ін.

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • З 2005 р. - Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків
  З 2006 р. - Член Українського географічного товариства

Список наукових праць:

Монографії та навчальні видання

 • Адобовська М. В., Буяновський А. О., Шашеро А.М., Яворська В.В. Методичні вказівки з оформлення та представлення до захисту курсових робіт студентів спеціальності 106 Географія [Електронний ресурс]. Одеса: ОНУ, 2023. 68 с.
 • Буяновський А. О., Адобовська М. В., Тригуб В. І. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів» [Електронний ресурс]. Одеса: ОНУ, 2023. 68 с.
 • Адобовська М. В., Буяновського А. О., Тортик М. Й., Тригуб В. І. Методичні вказівки з оформлення та представлення до захисту курсових робіт студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) [Електронной ресурс]. Одеса: ОНУ, 2022. 68 с.
 • Попельницька Н. О., Адобовська М. В., Буяновський А. О. Методичні вказівки до навчальної топографічної практики для студентів геолого-географічного факультету [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 64 с.
 • Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія): методичний посібник / М. В. Адобовська, А. О. Буяновський, Є. Н. Красєха, Н. О. Попельницька, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. Одеса: ОНУ, 2021. 80 с.
 • П’яткова А. В., Гижко Л. В., Буяновський А. О., Біланчин Я. М. Комплексна географічна практика: навчально-методичний посібник. Одеса: ОНУ, 2019. 154 с.
 • Біланчин Я. М., Буяновський А. О., Тортик М. Й., Тригуб В. І. Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт: навчально-методичний посібник. Одеса: ОНУ, 2019. 90 с.
 • Чорноземи масивів зрошення Одещини: монографія / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєхи та к. геогр. наук, доц. Я. М. Біланчина. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. 194 с.
 • Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки. Розділ – сівозміни: метод. вказівки для студ. – ґрунтознавців ІІІ курсу денної форми навчання / Тортик М. Й., Тригуб В. І., Буяновський А. О.; Одеськ. націонал. ун-т імені І. І. Мечникова. Одеса: Фенікс, 2014. 58 с.
 • Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / відп. ред. В.І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2008. С.54-79.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та фахових журналів

 • Буяновський, А. О., Красєха, Є. Н. Міжнародний науковий захід «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор’я». Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 219-221. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292754
 • Яворська, В. В., Буяновський, А. О., Тригуб, В. І., Красєха, Є. Н., Тортик, М. Й., Адобовська, М. В. Ярослав Михайлович Біланчин (До 85-річчя від народження). Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 211–216. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292901
 • Тригуб, В. І., Буяновський, А. О. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Ґрунтово-земельні ресурси України». Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 222–224. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292757
 • Тортик М.Й., Буяновський А.О., Ожован О.О. Засоленість чорноземів Задністер’я Одещини. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2023. Вип. 133. C. 287-297.
 • Andriy I. Herts, Volodymyr O. Khomenchuk, Oleksandr B. Kononchuk, Nataliia V. Herts, Viktor S. Markiv, Andrii О. Buianovskyi. Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content. Journal of Geology, Geography and Geoecology. № 2, 2022. Р. 260-272. doi: 10.15421/112224 (Web of Science).
 • Буяновський А.О., Красєха Є.Н., Тригуб В.І. Кафедрі географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського університету – 55! Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 28. Вип.2 (41). С. 207-218.
 • Буяновський А.О., Ожован О.О., Тортик М.Й. Гумусовий стан чорноземів звичайних Тарутинського степу за різних умов їх використання. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2022. Вип.128. С 328-333.
 • Bilanchyn Yaroslav, Tsurkan Oksana, Tortyk Mykola, Medinets Volodymyr, Buyanovskiy Andriy, Soltys Inna, Medinets Sergiy (2021). Post-irrigation state of Black Soils in South-Western Ukraine // In DL Dent and BP Boincean (editors). Regenerative Agriculture: What is missing? What do we still need to know? Springer Nature, Cham, (Bălți). 2021. P.303-309 (англ.) ISBN 978-3-030-72223-4 ISBN 978-3-030-72224-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-72224-1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-72224-1_27 (Scopus, Web of Science).
 • Adobovska M. V., Buyanovskiy A. O., Popelnytska N. O., Yavorska V. V. Preservation of regional identity during the administrative reform in Ukraine (in example of the Odessa region). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26. Вип.2 (39). С. 78-93
 • S. Medinets, Ye. Gazyetov, A. Buyanovskiy, O. Tsurkan, I. Tsakmakis, G. Sylaios, N. Kovalova, V. Medinets, E. Cherkez , T. Kozlova. Modern approaches in estimation of optimal water use in agroecosystems: Workflow for a case study in Odesa region, Ukraine. European Association of Geoscientists & Engineers XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”17–19 November 2021, Kyiv, Ukraine. Р. 1-5. (Scopus, Web of Science).
 • Леонідова І. В. Буяновський А. О., Ожован О. О. Існуюче функціональне зонування острова Зміїний і прилеглої акваторії та його удосконалення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 2 (37). С. 87-99.
 • Біланчин Я. М., Леонідова І. В., Буяновський А. О., Тортик М. Й. Чорноземні ґрунти острова Зміїний – географо-генетичні особливості та тенденції еволюції. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24, вип. 1. С. 83-97.
 • Біланчин Я., Тортик М., Леонідова І., Буяновський А. Ґрунти острова Зміїний – дзеркало його ландшафтно-екологічної минувшини, сьогодення і майбуття. Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. 2017. Вип. 51. С. 33-42.
 • Біланчин Я. М., Буяновський А. О., Тортик М. Й., Жанталай П. І., Адобовська М. В., Кірюшкіна Н. М., Шихалєєва Г. М. Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21. Вип.1 (28). С. 56-77.

Автореферат дисертації

Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Буяновський Андрій Олександрович; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2014. 20 с.

ЗВІТИ З НДР

 • НДР «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів чорноземно-степової зони Одещини в умовах змін клімату та земельних відносин» (2021-2025 р.) до виконання завдання 01.01.03.02.Ф. «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів в умовах змін клімату та земельних відносин» ПНД НААН 1 «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації» («Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології») на 2021-2025 рр. (Відповідальний виконавець від ОНУ);
 • Звіт НДР №603 «Встановити масштабність і наслідки деградації чорноземів України в умовах сучасної зміни клімату та сільськогосподарського використання» (заключний). 234 с. Одеса: ОНУ, 2022. № держ. реєстрації: 0120U102180. Співавт.: А.О. Буяновський (Відповідальний виконавець), О.О. Світличний, М.Й. Тортик, В.І. Тригуб, О.І. Цуркан та ін.
 • Звіт з НДР № 116 «Ґрунтово-агрохімічне обстеження території землекористування ФГ «Гранат» (остаточний). № держреєстрації 0121U112848. Одеса: ОНУ, 2021. 81 с. (Співавт.: А.О. Буяновський (науковий керівник), М.Й. Тортик, Н.О. Попельницька та ін.).
 • НДР "Оцінити сучасний агромеліоративний стан чорноземів масивів зрошення півдня України в умовах припинення поливів та зниження їхньої інтенсивності» НДР ОНУ КГ 01 «Удосконалити систему інформаційного забезпечення моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних і виведених зі зрошення чорноземів Одещини», що виконувалось в рамках завдання 01.01.03.02.Ф. Удосконалити систему інформаційного забезпечення ґрунтово-меліоративного обстеження, моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель (керівник Балюк С.А., д.с.-г.н., академік НААН) за програмою досліджень ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» на 2016-2020 рр. (Відповідальний виконавець від ОНУ).
 • Звіт з НДР №577 «Розробити екологічно-безпечну систему землеробства чорноземної зони України в умовах інтенсивних агротехнологій та зміни клімату» (заключний). 169 с. Одеса: ОНУ, 2019 № держ. реєстрації 0117U001116.
 • Звіт з НДР № 546 «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в степовій зоні при дефіциті вологи» (заключний). 118 с. Одеса: ОНУ, 2016. № держ. реєстрації 0115U003219.
 • Звіт з НДР № 108 (госпдоговірна тема) «Ґрунтово-агрохімічне обстеження території землекористування ТОВ «Стратіївський агроресурс» (заключний). 85 с. Одеса: ОНУ, 2015. № держ.реєстрації 0115U001884.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Університет імені Адама Міцкевича та Познанське відділення Польського географічного товариства (Познань, Польща), «Geography and spatial planning» (укр. «Географія та просторове планування») обсягом 180 годин (6 кредитів), 2023 р.
 • Університет природничих наук у Любліні (Люблін, Польща), «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2020 р.
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, «Географія та методика її навчання і викладання» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2020 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top