Красєха Єрофей Никифорович

Красєха Єрофей Никифорович доктор біологічних наук, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру.

доктор біологічних наук, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові напрямки:

 • Дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону, ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • Картографування ґрунтів, раціональне ґрунто- і землекористування та його екологізація;
 • Дослідження історії заселення та освоєння степової зони України, проблем збереження біологічного різноманіття та його охорони;
 • Підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності.

Дисципліни, що викладаються:

 • Біогеографія з основами екології
 • Екологічна етика
 • Біосферна етика
 • Біосферні ресурси
 • Історія і методологія ґрунтознавства і земельного кадастру
 • та ін.

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • Дійсний член Українського географічного товариства;
 • Член Президії ГО «Українське Товариство ґрунтознавців і агрохіміків» (УТГА), голова Одеського відділення УТГА;
 • Науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4) ОНУ імені І. І. Мечникова.

Список наукових праць:

Монографії та навчальні посібники

 • Красєха Є.Н. Миттєвості життя: Між двома війнами: спогади. Одеса: Астропринт, 2024. 188 с.
 • Степи України: у 3 т. Т 3 : Проблеми охорони та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття / авт..-уклад. Є. Н. Красєха. Одеса : Астропринт, 2020. 703 с.
 • Чорноземи масивів зрошення Одещини. Біланчин Я. М., Красєха Є. Н. та ін. : монографія / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєха та к. геогр.. наук, доц. Я. М. Біланчина. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. 146 с.
 • Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією. Том 2. Автор-укладач Красєха Є. Н. Одеса: Астропринт, 2015. 304 с.
 • Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння. Том 1. Автор-укладач Красєха Є. Н. Одеса: Астропринт, 2015. 640 с.
 • Красєха Є. Н. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2012. 572 с.
 • Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] / наук. ред.: М.О. Подрєзова та О.Г. Топчієв. Одеса: Астропринт, 2010. 104 с.: л. іл. Співавт.: Є.А. Черкез, Є.Н. Красєха та ін.
 • Позняк С.П. Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення:Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франко, 2007. 400 с.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 498 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 • Буяновський, А. О., Красєха, Є. Н. Міжнародний науковий захід «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор’я». Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 219-221. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292754
 • Яворська, В. В., Буяновський, А. О., Тригуб, В. І., Красєха, Є. Н., Тортик, М. Й., Адобовська, М. В. Ярослав Михайлович Біланчин (До 85-річчя від народження). Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 211–216. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292901
 • Тригуб В.І., Красєха Є.Н. Степан Позняк: Ґрунтознавець, засновник Львівської наукової школи генетичного ґрунтознавства, Вчитель. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип.1 (42). С. 162-166.
 • Буяновський А.О., Красєха Є.Н., Тригуб В.І. Кафедрі географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського університету – 55! Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 28. Вип.2 (41). С. 207-218.
 • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Колективна монографія «Ґрунти Львівської області»: теоретичне та практичне значення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26. Вип.1 (38). С. 262-266.
 • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Світлій пам’яті Ярослава Михайловича Біланчина. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип.1 (36). С. 253-257.
 • Красєха Є. Н., Цуркан О. І. Ґрунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. С. 167–178.
 • Красєха Є. Н. Степознавство як міждисциплінарний напрямок в науці. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 22, випуск 2(31). 2017. С. 76–89.
 • Красєха Є. Н. Система еталонних ґрунтів для степової зони. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. Випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України. Книга перша. Харків, 2018. С. 29–30.
 • Красєха Є. Н. Еколого-етичні аспекти землекористування. Генеза, географія та екологія ґрунтів: Зб.наук.праць. Львів: ВЦ ЛНУ, 2015. C. 111-117.

Наукове керівництво з НДР:

 • «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів чорноземно-степової зони Одещини в умовах змін клімату та земельних відносин» (2021-2022 р.) до виконання завдання 01.01.03.02.Ф. «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів в умовах змін клімату та земельних відносин» ПНД НААН 1 «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації» («Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології») на 2021-2025 рр. (Науковий керівник в частині НДР ОНУ, виконується);
 • Звіт НДР №603 «Встановити масштабність і наслідки деградації чорноземів України в умовах сучасної зміни клімату та сільськогосподарського використання» (заключний). 234 с. Одеса: ОНУ, 2022. № держ. реєстрації: 0120U102180. (Виконавець).
 • "Оцінити сучасний агромеліоративний стан чорноземів масивів зрошення півдня України в умовах припинення поливів та зниження їхньої інтенсивності» НДР ОНУ КГ 01 «Удосконалити систему інформаційного забезпечення моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних і виведених зі зрошення чорноземів Одещини», що виконувалось в рамках завдання 01.01.03.02.Ф. Удосконалити систему інформаційного забезпечення ґрунтово-меліоративного обстеження, моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель (керівник Балюк С.А., д.с.-г.н., академік НААН) за програмою досліджень ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» на 2016-2020 рр. (Науковий керівник в частині НДР ОНУ);
 • Звіт з НДР № 577 «Розробити екологічно-безпечну систему землеробства чорноземної зони України в умовах інтенсивних агротехнологій та зміни клімату» (заключний). 169 с. Одеса: ОНУ, 2019. № держ.реєстрації 0117U001116 (Науковий керівник).
 • Звіт з НДР № 546 «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в степовій зоні при дефіциті вологи» (заключний). 118 с. Одеса: ОНУ, 2016. № держ.реєстрації 0115U003219 (Науковий керівник).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, «Географія та методика її навчання та викладання» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2020 р.
 • Одеський державний аграрний університет, «Біогеографія та географія ґрунтів в умовах екологічних трансформацій. Проблеми сучасної підготовки фахівців в вищій школі» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2019 р.

Почесні звання

 • Почесний член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків
 • Почесний член Українського географічного товариства

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top