Красєха Єрофей Никифорович

Красєха Єрофей Никифорович доктор біологічних наук, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру.

доктор біологічних наук, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові напрямки:

 • Дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону, ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • Картографування ґрунтів, раціональне ґрунто- і землекористування та його екологізація;
 • Дослідження історії заселення та освоєння степової зони України, проблем збереження біологічного різноманіття та його охорони;
 • Підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності.

Дисципліни, що викладаються:

 • Біогеографія з основами екології
 • Екологічна етика
 • Біосферна етика
 • Біосферні ресурси
 • Географія Одещини
 • Рекреаційно-туристичне природокористування

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • Дійсний член Українського географічного товариства;
 • Член Президії ГО «Українське Товариство ґрунтознавців і агрохіміків» (УТГА), голова Одеського відділення УТГА;
 • Науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4) ОНУ імені І. І. Мечникова.

Список наукових праць:

Монографії та навчальні посібники

 1. Степи України: у 3 т. Т 3 : Проблеми охорони та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття / авт..-уклад. Є. Н. Красєха. — Одеса : Астропринт, 2020. – 703 с.
 2. Чорноземи масивів зрошення Одещини. Біланчин Я. М., Красєха Є. Н. та ін. : монографія / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєха та к. геогр.. наук, доц. Я. М. Біланчина. — Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. - 146 с.
 3. Введение в экологическую этику // Учебное пособие / автор-укладач проф. Красеха Е. Н. ¬– Одесса: Астропринт, 2016. — 356 с.
 4. Степи України: матеріали до історії колонізації краю Російською імперією. Том 2. Автор-укладач Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. — 304 с.
 5. Степи України: матеріали до історії заселення та освоєння. Том 1. Автор-укладач Красєха Є. Н. – Одеса: Астропринт, 2015. — 640 с.
 6. Корсунов В.М. Красєха Є.Н. Педосфера Земли. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО РАН, 2010. - 475 с.
 7. Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] / наук. ред.: М.О. Подрєзова та О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.: л. іл. Співавт.: Є.А. Черкез, Є.Н. Красєха та ін.
 8. Позняк С.П. Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення:– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франко, 2007. – 400 с.
 9. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 498 с.
 10. Корсунов В.М., Красеха Е.Н., Ральдин Б.Б. Методология почвенных эколого-географических исследований и картография почв. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2002. – 231 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

Основні наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Красєха Є. Н. Ґрунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання / Є. Н. Красєха, О. І. Цуркан // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. С. 167–178.
 2. Красєха Є. Н. Степознавство як міждисциплінарний напрямок в науці / Є. Н. Красєха // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 22, випуск 2(31). — 2017. — С. 76–89.

Основні публікації у наукових виданнях, не включених до переліку фахових видань України

 1. Красєха Є. Н. Система еталонних ґрунтів для степової зони / Агрохімія і ґрунтознавства. Спец. Випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України. Книга перша. — Харків, 2018. — С. 29–30.
 2. Красєха Є. Н. Еколого-етичні аспекти землекористування / Є. Н. Красєха // Генеза, географія та екологія ґрунтів: Зб.наук.праць. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2015. – C. 111-117.

Звіти з НДР (за останні 5 років):

 1. Звіт з НДР № 577 «Розробити екологічно-безпечну систему землеробства чорноземної зони України в умовах інтенсивних агротехнологій та зміни клімату» (заключний). – 169 с. - Одеса: ОНУ, 2019. - № держ.реєстрації 0117U001116 (Науковий керівник).
 2. Звіт з НДР № 546 «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в степовій зоні при дефіциті вологи» (заключний). – 118 с. - Одеса: ОНУ, 2016. - № держ.реєстрації 0115U003219 (Науковий керівник).

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах

 • 2020 р. – Круглий стіл «Ґрунтово-земельні ресурси Одеського регіону: сучасний стан та проблеми використання», приурочений до Всесвітнього дня ґрунту (м. Одеса, 7 грудня).
 • 2020 р. – Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» (м. Одеса, 15-16 жовтня).
 • 2019 р. – Круглий стіл «Оцінка ґрунтів і земель як складова системи державного земельного кадастру України», присвячений Всесвітньому дню ґрунту (м. Одеса, 5 грудня 2019 р.)
 • 2019 р. – Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження проф. І. М. Гоголєва «Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення» (м. Одеса, 12-13 вересня).
 • 2019 р. – Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» (м. Одеса, 10-11 жовтня).
 • 2018 р. – ХІ з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси – вчора, сьогодні, завтра» (м. Харків, 17-21 вересня).
 • 2017 р. – Міжнародний науково-практичний семінар «Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету – 50» (м. Одеса 10-12 травня).
 • 2016 р. – XII з’їзд Українського географічного товариства (м. Вінниця, 17-20 травня).
 • 2015 р. – Міжнародний науковий семінар „Ґрунти і сучасність”, присвяченого Міжнародному року ґрунтів (м. Львів – Ворохта, 11–13 вересня).
 • 2015 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (м. Одеса, 16–17 вересня).
 • 2015 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція „Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку” (м. Одеса, 8-20 вересня).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 1. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії України і методики викладання географії (2020 р.).
 2. Одеський державний аграрний університет, кафедра землеустрою та кадастру (2019 р.)

Нагороди, почесні звання

 1. Почесний член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків
 2. Почесні грамоти Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top